Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
REA- S s.r.o.
k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1.
2.
3.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
6.
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy
vzniknuté na základe zmlúv o dielo uzatvorených medzi spoločnosťou REA- S s.r.o., so sídlom
Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8236/S ako zhotoviteľom (ďalej len „Zhotoviteľ“)
a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom (ďalej len „Objednávateľ“). Aplikácia
všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných
všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany
dohodli písomne v zmluve o dielo. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť
pred znením týchto VOP.
Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
o dielo (ďalej len „Zmluva“).
Článok II.
Objednávka a Zmluva o dielo
V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzavretú:
dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami alebo
dňom doručenia písomného potvrdenia Zhotoviteľa, ktorým Zhotoviteľ akceptuje objednávku
predloženú Objednávateľom. Za písomnú objednávku a písomnú akceptáciu sa považuje aj scanovaná
emailová a faxová podoba.
Objednávka musí obsahovať:
obchodné meno, sídlo, IČO v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, meno, priezvisko,
trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby Objednávateľa,
IČ DPH Objednávateľa, ak je platcom DPH,
druh a akosť diela – požiadavky na vyhotovenie a kvalitu diela,
množstvo,
požadovaný termín a miesto dodania diela,
meno, priezvisko štatutárneho orgánu Objednávateľa,
meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt osoby, ktorá je za Objednávateľa oprávnená
vybavovať konkrétnu objednávku,
podpis štatutára Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa v prípade právnickej osoby, podpis
Objednávateľa v prípade fyzickej osoby.
V prípade, ak sa má dielo vykonať na základe nákresu vyhotoveného Objednávateľom, je Objednávateľ
povinný tento nákres priložiť k objednávke. Takáto špecifikácia je pre Zhotoviteľa záväzná. Každá
prípadná ďalšia špecifikácia (ústne, písomne, telefonicky), ktorá nebola obsiahnutá v objednávke, musí
byť písomne potvrdená Zhotoviteľom a takto je pre Zhotoviteľa záväzná.
Objednávka zaväzuje Zhotoviteľa až po tom, ako písomne potvrdil Objednávateľovi jej akceptáciu.
Potvrdená objednávka je pre Objednávateľa záväzná.
V písomnom potvrdení objednávky budú uvedené nasledovné údaje:
identifikačné údaje Zhotoviteľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO a identifikačné údaje Objednávateľa
podľa bodu 2. písm. a) a b) tohto článku VOP,
fakturačná adresa Objednávateľa,
dátum objednávky,
presná špecifikácia diela,
miesto vykonania diela,
cena za vykonanie diela (jednotlivé položky a celková cena za dielo),
náklady na dodanie diela, ak sa dielo nevykonáva u Objednávateľa,
celková cena za dielo obsahujúca DPH,
všetky náklady,
spôsob dodania diela, ak sa dielo nevykonáva u Objednávateľa,
spôsob vykonania platby, termín dodania diela,
podpis štatutára Zhotoviteľa a odtlačok pečiatky Zhotoviteľa.
Pre Zhotoviteľa a Objednávateľa sú záväzné údaje uvedené v písomnej akceptácii objednávky odoslanej
Zhotoviteľom Objednávateľovi. Ak je medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom uzavretá osobitná
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
písomná zmluva o dielo, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto zmluve o dielo, a to aj
v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii objednávky odoslanej
Zhotoviteľom Objednávateľovi.
Zhotoviteľ nie je povinný objednávku prijať. Objednávku neprijme najmä v prípade, ak objednávka nie
je podpísaná v zmysle bodu 2 písm. h) tohto článku alebo ak Zhotoviteľ získa informáciu týkajúcu sa
dôveryhodnosti Objednávateľa, ktorá je podľa jeho názoru neuspokojivá.
Zhotoviteľ si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom
súvisiacich s vykonaním diela, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať, predkladať,
kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s vykonaním diela.
Ak sú na strane Objednávateľa zaviazané dve alebo viaceré osoby, ich záväzky sú spoločné
a nerozdielne.
Článok III.
Miesto a čas vykonania diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase dohodnutom v Zmluve.
Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať
z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa, najmä ak Objednávateľ nevytvoril podmienky na riadne
vykonanie diela alebo neposkytol potrebnú súčinnosť v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať
z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo
predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné plnenie zo strany
Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny.
Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne ukončenie a odovzdanie Objednávateľovi. O riadnom
ukončení diela Zhotoviteľ písomne upovedomí Objednávateľa a oznámi mu lehotu, v ktorej je
Objednávateľ povinný dielo prevziať. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 5 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia.
Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať a Objednávateľ je povinný dielo prevziať v mieste dohodnutom
v Zmluve. Objednávateľ je povinný potvrdiť Zhotoviteľovi prevzatie diela na dodacom liste.
Spolu s dielom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na
dielo, najmä záručné listy, užívateľskú príručku, návod na obsluhu, dodací list.
Článok IV.
Spôsob zhotovovania diela
Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo v dohodnutom mieste.
V prípade, ak je dielo zhotovované u Objednávateľa, Objednávateľ je povinný umožniť zamestnancom
Zhotoviteľa prístup k miestu, kde sa dielo zhotovuje a umožniť a strpieť vykonanie úkonov
nevyhnutných na riadne vykonanie diela. Objednávateľ je zároveň povinný poskytnúť zamestnancom
Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela pripojenie k elektrickému prúdu ako aj k zdroju vody. Objednávateľ
je povinný miesto zhotovovania diela riadne pripraviť v súlade so Zmluvou a poskytnúť Zhotoviteľovi
potrebnú súčinnosť. Ak Objednávateľ niektorú z týchto povinností nesplní, je Zhotoviteľ oprávnený od
Zmluvy odstúpiť za podmienok v zmysle článku VII. bod 2. týchto VOP. Objednávateľ zodpovedá
Zhotoviteľovi za škodu vzniknutú porušením vyššie uvedených povinností.
V prípade, že Objednávateľ miesto zhotovovania diela riadne nepripraví v súlade so Zmluvou a/alebo
neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s plnením tejto
povinnosti.
V prípade, že Zhotoviteľ v zmysle článku VII. bod 2. týchto VOP od zmluvy odstúpi, Objednávateľ je
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu doteraz vykonaného diela a uhradiť náklady, ktoré Zhotoviteľ
vynaložil na obstaranie súčastí a dielov potrebných na vykonanie diela.
Vlastníkom zhotovovaného diela je Zhotoviteľ. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu až
úplným zaplatením ceny diela.
Ak sa dielo zhotovuje u Objednávateľa, nebezpečenstvo škody na diele znáša Objednávateľ.
Ak sa dielo zhotovuje u Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ. Prechod
nebezpečenstva škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom prevzatia diela
Objednávateľom. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaním s prevzatím diela, prechádza
nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa dňom, kedy bol Objednávateľ povinný dielo prevziať.
Článok V.
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške dohodnutej v Zmluve alebo vo
výške uvedenej v písomnej akceptácii objednávky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v písomnej akceptácii objednávky stanoviť cenu uvedenú v cenovej ponuke,
ktorú na žiadosť Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi pred zaslaním objednávky. Pri stanovení ceny
v cenovej ponuke sa Zhotoviteľ zaväzuje vychádzať z platného cenníka Zhotoviteľa, ktorý má
Objednávateľ ku dňu uzatvorenia Zmluvy k dispozícii a s ktorým súhlasí.
3. Ak dôjde k zmene cenníka, Zhotoviteľ je povinný tento zaslať bezodkladne Objednávateľovi, ktorý sa
písomne vyjadrí, či s cenami podľa zmeneného cenníka súhlasí. Ak sa Objednávateľ v lehote 10
kalendárnych dní písomne nevyjadrí, má sa za to, že s novým cenníkom súhlasí.
4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Objednávateľom cenové a platobné
podmienky pri konkrétnom diele, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv uzatvorených
medzi účastníkmi.
5. Zhotoviteľ zašle faktúru podpísanú štatutárom Zhotoviteľa spolu s odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa
Objednávateľovi na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol v zmluve o dielo, resp. v objednávke. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení.
6. Vystavená faktúra je splatná v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela Objednávateľom.
7. Akékoľvek námietky proti faktúre vznesené Objednávateľom, neoprávňujú Objednávateľa
k odmietnutiu platby, jej zníženiu alebo oneskoreniu jej zaplatenia. V prípade, že námietky
Objednávateľa budú uznané ako oprávnené, je Zhotoviteľ povinný vysporiadať námietky
Objednávateľa do 15 dní od uznania námietky.
8. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ vykoná platbu bezhotovostným platobným
stykom prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom,
kedy bude úhrada pripísaná na účet Zhotoviteľa.
9. Objednávateľ plní všetky svoje peňažné záväzky na svoje nebezpečenstvo a náklady, najmä je sám
povinný platiť všetky bankové a poštové poplatky tak, aby na účet Zhotoviteľa bola pripísaná platba
v plnej výške.
10. Ak to bolo v Zmluve dohodnuté, je Zhotoviteľ oprávnený na účely vykonania diela požadovať
preddavok na úhradu ceny diela v dohodnutej výške. Objednávateľ zaplatí preddavok na základe
faktúry vystavenej Zhotoviteľom so splatnosťou v lehote 14 kalendárnych dní na bankový účet
Zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Článok VI.
Omeškanie a sankcie za porušenie zmluvných povinností
Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi preddavok na úhradu ceny diela v zmysle článok V. bod 9.
týchto VOP v lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť dohodnutý čas vykonania diela alebo
dočasne prerušiť vykonávanie diela a to až do času, kým Objednávateľ neuhradí celú dlžnú sumu
s príslušenstvom alebo neposkytne dostatočnú zábezpeku alebo kým nedôjde k ukončeniu zmluvného
vzťahu v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek dlžnej sumy po dohodnutej lehote
splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania. Zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním Objednávateľa týmto
nie je dotknutá.
Zhotoviteľ je v omeškaní, ak dielo dohodnuté v Zmluve nevykonal riadne a včas, pokiaľ mu v tom
nebránila prekážka v zmysle článku III. bod 2. a 3. týchto VOP, o trvanie ktorej sa predlžuje čas
vykonania diela.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím diela je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. Zodpovednosť
za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti Objednávateľom týmto nie je dotknutá.
Zhotoviteľ a Objednávateľ sú pre prípad omeškania druhej zmluvnej strany oprávnení odstúpiť od
Zmluvy len v prípadoch uvedených v Zmluve, v týchto VOP alebo v prípadoch stanovených
v Obchodnom zákonníku.
Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, vrátane týchto VOP, ako aj povinností vyplývajúcich z platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk.
Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy
1. Okrem zákonom stanovených prípadov môžu zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy aj v nasledujúcich
prípadoch.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:
a) ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s platbou svojho peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi,
pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni splatnosti;
b) ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu
ako 15 dní po dni, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať,
c) ak je Objednávateľ v omeškaní s prípravou miesta vykonávania diela alebo s poskytnutím súčinnosti po
dobu dlhšiu než 15 dní;
d) Objednávateľ uviedol nepravdivé informácie alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné
pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu medzi ním a Zhotoviteľom,
e) v majetkových pomeroch Objednávateľa nastali také podstatné zmeny, ktoré ohrozujú alebo
nepriaznivo vplývajú na splnenie záväzkov voči Zhotoviteľovi,
f) Objednávateľ podstatným spôsobom porušil Zmluvu alebo konal v rozpore s týmito VOP,
g) Objednávateľ opakovane porušuje Zmluvu aj napriek písomnému upozorneniu.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela po
dobu dlhšiu ako 15 dní.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu, pre ktorý
k odstúpeniu od Zmluvy dochádza. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni
doručenia odstúpenia Objednávateľovi.
5. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú
pokutu a náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
a jej súčastí vrátane týchto VOP alebo z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok VIII.
Výhrada vlastníctva, zodpovednosť za vady, záruka za akosť
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas a to najmä v dohodnutom množstve, akosti, kvalite.
2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu až úplným zaplatením ceny za dielo
(tzv. výhrada vlastníctva).
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady,
ktoré malo dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
4. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po jeho prevzatí za
účelom kontroly zhody diela s objednávkou. Ak budú pri tejto kontrole zistené vady diela,
Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Zhotoviteľovi písomnou formou, najneskôr
však do 10 dní od prevzatia diela, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád diela zaniká.
5. Skryté vady diela, ktoré nemohli byť zistené pri prehliadke po prevzatí diela, je Objednávateľ povinný
oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia vád alebo odo dňa, kedy pri
vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný
tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom
a v prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, odo dňa kedy mal Objednávateľ
povinnosť dielo prevziať, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád diela zaniká.
6. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia
použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v Zmluve (záruka za akosť).
7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ
dostal do omeškania s prevzatím diela, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ
povinnosť dielo prevziať.
8. Vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi
bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení
odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady
oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa
uplatniť nároky z týchto vád diela zaniká.
9. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady diela, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením,
poškodením diela náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, neodborným zaobchádzaním alebo
zanedbaním starostlivosti o dielo, poškodením diela nadmerným zaťažovaním, používaním diela v
rozpore s účelom, na ktorý je dielo určené, mechanickým poškodením diela spôsobeným
Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do diela alebo zásahom do diela k tomu
neoprávnenej osoby, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením diela
neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
11. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady diela Objednávateľ nie je oprávnený dielo alebo jeho vadnú
časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ
za následné vady spôsobené používaním vadného diela alebo jeho časti.
12. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania
Zmluvy písomne alebo ústne oboznámený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých
bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.
13. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád diela (najmä ak sa preukáže, že vady diela
neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa vrátane prípadu podľa bodu 4
tohto článku) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
14. Uplatnenie nárokov z vád diela Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neoprávňuje Objednávateľa k
oneskorenej úhrade ceny za dielo.
15. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú
na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád, podať
vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady.
Článok IX.
Nároky z vád diela a ich uplatnenie
1. Vady diela je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi vždy výhradne písomnou reklamáciou,
ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
a) dátum uzatvorenia Zmluvy a jej číslo / dátum a číslo objednávky,
b) špecifikáciu vykonaného diela,
c) dátum prevzatia diela Objednávateľom,
d) uvedenie času, kedy Objednávateľ vady diela zistil,
e) označenie druhu a rozsahu vád diela a opis, ako sa vady prejavujú,
f) podpis Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa.
2. Ak písomná reklamácia neobsahuje vyššie uvedené údaje, Zhotoviteľ nie je povinný reklamáciu
vybaviť a je oprávnený odmietnuť ju.
3. Objednávateľ má v prípade vzniku vád diela nároky z vád diela v zmysle ust. § 564 v spojení s § 436 a
nasl. Obchodného zákonníka.
4. Pokiaľ ide o odstrániteľné vady diela, ktorých odstránenie nie je spojené s neprimeranými ťažkosťami a
nákladmi, Zhotoviteľ tieto vady bezplatne odstráni. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady, ktorá
bráni riadnemu užívaniu diela ako diela bez vady, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny
diela a túto zľavu je objednávateľ oprávnený započítať s nárokom zhotoviteľa na odplatu za vykonanie
diela aj z prípadnej ďalšej objednávky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Článok X.
Doručovanie
Písomnosti ohľadom zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa doručujú osobne,
kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (fax, e‐mail) na dohodnutú adresu, na
adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.
Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou
poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za
doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia
zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o
jej uložení nedozvie.
Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa
písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej
doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o
ich odoslaní.
Písomnosti doručované prostredníctvom e‐mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich
odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Článok XI.
Spracovanie a používanie údajov
Objednávateľ dobrovoľne udeľuje Zhotoviteľovi svoj súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či
oznámi Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou alebo objednávkou, a to i v prípade, že k uzavretiu
Zmluvy nedôjde, ďalej Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme
zhotoviteľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu potrebnú na
ochranu práv zhotoviteľa po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúknutia obchodu a služieb
zhotoviteľa, či tretích osôb.
Objednávateľ podpisom Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby v prípade kvalifikovaného
omeškania s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy poskytol jeho identifikačné údaje
a údaje o nesplnených záväzkoch informačným centrám poskytujúcim servis o osobách neplniacich
svoje splatné záväzky alebo iným subjektom za účelom vymáhania plnenia týchto záväzkov.
Objednávateľ súhlasí s tým, že po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku je Zhotoviteľ oprávnený
uchovávať údaje o Objednávateľovi v elektronickej forme.
Článok XII.
Rozhodné právo a príslušnosť
Ustanovenia Zmluvy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi nimi z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú
zmluvné strany vyriešiť rokovaním a zmierom.
Ak nedôjde k vyriešeniu sporov rokovaním a zmierom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky
s aplikáciou slovenského právneho poriadku.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.05.2013
Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch zmluvných strán stane
neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní.
Zmluvné strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby
zostal zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu sledovanému
uzatvorením Zmluvy.
Informácie, údaje, dáta alebo pokyny v akejkoľvek podobe alebo forme, ktoré Zhotoviteľ poskytol
alebo adresoval Objednávateľovi pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, sú určené výlučne
pre potreby Objednávateľa, sú považované za dôverné a nesmú byť prezradené alebo poskytnuté tretím
osobám bez výslovného písomného súhlasu Zhotoviteľa, s výnimkou, ak sa tieto informácie, údaje, dáta
alebo pokyny stanú všeobecne známymi alebo ak sa ich zverejnenie alebo sprístupnenie vyžaduje na
základe osobitného predpisu.
Objednávateľ je počas trvania Zmluvy povinný oznamovať bezodkladne zhotoviteľovi zmenu
obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v Zmluve
alebo objednávke. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že bolo začaté
konkurzné/reštrukturalizačné/exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že Objednávateľ rozhodol o
svojom o zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je
Objednávateľ povinný si splniť voči Zhotoviteľovi do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených
skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia doručeného v uvedenej
15-dňovej lehote
stanovenej 15-dňovej lehoty.
Zmluvu je možné meniť výlučne písomnými, vzostupne číslovanými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením.
Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa so zmenou VOP najneskôr v lehote
30 dní pred dňom
účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky
zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
Zmena VOP sa nepovažuje za porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmena VOP neoprávňuje
Objednávateľa, aby po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP z toho dôvodu neplnil riadne a včas
svoje záväzky, ktoré boli Zmluvou dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového
znenia VOP.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať o poskytnutie
nového znenia týchto VOP v listinnej alebo elektronickej forme spolu s uvedením dňa ich platnosti a
účinnosti.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou účasťou Zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
Objednávateľ svojím podpisom na objednávke a/alebo Zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od Zhotoviteľa
prevzal, prečítal ich, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí.
Download

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REA