Zostaň aktívny vďaka knižnici
Alžbeta Veselá
Prečo vznikli ?
Kvôli ľuďom s Alzheimerovou chorobou !
Alzheimerova choroba je nenávratné poškodenie mozgových buniek a spojení
medzi nimi. Medzi prvé príznaky patrí zhoršovanie pamäti. Neskôr človek
stráca orientáciu v čase v priestore a postupne odchádza nielen krátkodobá
pamäť, ale aj dlhodobá.
Je pomenovaná podľa nemeckého lekára – vedca Aloisa Alzheimera, ktorý v
roku 1907 publikoval prácu s názvom "O zvláštnej chorobe mozgovej kôry".
Do výskumu sa každoročne investujú obrovské finančné prostriedky, ale zatiaľ
liek, ktorý by ochorenie vyliečil sa nevynašiel.
www.alzheimer.sk
Čo je za nami?
Je Alzheimerova choroba tichá epidémia ľudstva a
hrozba starnúcej Európy?
Podľa Alzheimer´s Disease International žije vo svete 36 miliónov ľudí s demenciou.
Každých 20 rokov sa toto číslo zdvojnásobuje, v roku 2030 ich bude 66 miliónov a v
roku 2050 115 miliónov. Podľa Alzheimer Europe (2010) trpí v Európe
Alzheimerovou chorobou a inými demenciami 7,3 mil. ľudí.
Na Slovensku sa predpokladá okolo 50 000 ľudí trpiacich týmto ochorením, o
ktorých sa stará 100 až 150 000 ľudí (rodinných príslušníkov, opatrovateľov.
Na Slovensku žije asi 954 tisíc ľudí v dôchodkovom veku. Pri súčasnom vývoji
budú o 50 rokov na Slovensku tvoriť seniori nad 60 rokov až 35 % obyvateľstva.
Úmerne k zvyšovaniu veku sa vynára nový problém v podobe porúch pamäti
oberajúcich človeka o to najcennejšie – schopnosť myslieť, orientovať sa a postarať
sa sám o seba. Organická podstata problému sa označuje súhrnným názvom
Alzheimerova choroba, ktorá je zaraďovaná medzi neurodegeneratívne ochorenia.
Niektorí autori ju označujú ako tichú epidémiu ľudstva.
Rok 1994 vznik Nadácie MEMORY
-finančný fond s poslaním
podporovať projekty na pomoc
ľuďom s Alzheimerovou chorobou
Miroslav Dvorský - prezident nadácie
1
Ponuka publikácií a ich distribúcia
V roku 1998 sme založili občianske združenie na pomoc ľuďom s
Alzheimerovou chorobou
Združujeme
- ľudí, ktorých sa Alzheimerova choroba bytostne dotýka
- opatrovateľov starajúcich sa o postihnutých
- odborníkov pracujúcich v oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky
a terapie tejto choroby
- priateľov spoločnosti, ktorí chcú svojou účasťou podporiť riešenie
problematiky na Slovensku
Vytvorené dve sekcie : odborná a laická
Bezplatné brožúrky o Alzheimerovej chorobe pre opatrovateľov
Ponuka publikácií a ich distribúcia
Projekt budovania
kontaktných miest na Slovensku
Infobod – odovzdávanie informácií prostredníctvom brožúrok
Kontaktný bod - miesto, v ktorom sa odovzdávajú informácie
prostredníctvom brožúrok, ponúkajú tréningy pamäti organizujú
prednášky a nepravidelne aj stretnutia podpornej skupiny
Kontaktné miesto
poskytuje pomoc pri riešení sociálnej problematiky rodín, starajúcich
sa o rodinných príslušníkov postihnutých Alzheimerovou chorobou
zabezpečuje pravidelne činnosť podporných skupín,
uskutočňuje vzdelávacie podujatia pre rodinných príslušníkov realizuje prenos odborných informácií
ponúka tréningy pamäti
rozvíja spoluprácu s miestnou samosprávou
Kniha o komunikácii poskytuje praktickú
pomoc rodinám a opatrovateľom
Charta práv - pacienti a opatrovatelia by mali
poznať svoje práva
Vzniká na základe udelenia statusu
2
Projekt budovania
siete kontaktných miest na Slovensku
Vzniká prvotná sieť
Prvé preventívne, diagnostické a vzdelávacie
centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s
Alzheimerovou chorobou
Diagnostika
Prevencia
a liečba
Poradenstvo
Vzdelávanie
od roku 2002
Podporná
skupina
Informovanie
verejnosti
Špeciálny denný pobyt
s aktivizačným programom
Psychiatrická ambulancia
a ambulancia liečebného pedagóga
Špecializovaný denný pobyt
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
Pohybovo –
koncentračné
cvičenie
Diagnostikovanie a liečba duš. ochorení, včasná diagnostika Alzheimerovej choroby, testovanie pamäti...
Prekrvuje pohybové ústrojenstvo, upevňuje sociálne vzťahy, podporuje spoluprácu v komunite...
3
Špecializovaný denný pobyt
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
Kognitívna rehabilitácia
Udržiava rozumové schopnosti človeka s Alzheimerovou chorobou, zapája fantáziu a logické myslenie...
Spomienková terapia
Špecializovaný denný pobyt
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
Aktivizácia
výtvarnými
technikami arteterapia
Stimuluje fantáziu, podporuje koncentráciu a individuálnu tvorivosť, umožňuje ventilovať pocity...
Vzdelávanie s akreditáciou Ministerstva školstva SR
1. Aktivizačný program a trénovanie pamäti pre seniorov
2. Trénovanie kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie
u ľudí s poruchami pamäti
3. Tréner pamäti seniorov
250 absolventov zo zariadení sociálnych služieb z rôznych kútov Slovenska
Reminiscencia - využíva dlhodobú pamäť, uvoľňuje emócie, umožňuje opakované prežívanie situácií...
Pilotný projekt vzdelávania dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža - prvých 10
trénerov pamäti.
4
Vzdelávanie pre personál zariadení sociálnych služieb
akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Tréningy pamäti pre aktívnych seniorov
Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách
Po úspešnej záverečnej skúške absolventi kurzu získavajú osvedčenie.
Pravidelné cvičenia na udržanie pamäťových schopností, zlepšenie koncentrácie, preventívny efekt....
Tréning pamäti
vzdelávací program pre
• zdravých, aktívnych seniorov,
• pre ľudí s miernou kognitívnou poruchou
12 – 15 osôb v skupine
1x týždenne
Trvanie: 12 stretnutí
Aktivizácia krátkodobej a dlhodobej pamäti,pozornosti,
koncentrácie, asociácie a vizualizácie, štrukturácie.
Aký je prínos?
• motivácia k aktívnemu spôsobu života
• presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností vo
vyššom veku je možné obmedziť primeraným
využívaním a trénovaním pamäti
• aktívna kompenzácia zníženej kognitívnej výkonnosti
formou postupov získaných na tréningu pamäti
• pozitívna interakcia skupiny vrstovníkov
• návyk a potreba starať sa o pamäť a cvičiť si
mentálne schopnosti tak ako fyzické
• „kognitívna zdatnosť“
• posilňovanie zdravého sebavedomia a vedomia
• redukcia depresívnych stavov
5
Projekt Zostaň aktívny vďaka knižnici
Počet ľudí poberajúcich starobný dôchodok na Slovensku
je približne 900 000. Na otázku, či by chceli dobrú pamäť
zachovať do vysokého veku, by všetci odpovedali áno. Cez to
všetko sa mnohí sa stávajú terčom Alzheimerovej choroby.
Ako čeliť? Ako pomôcť ?
Rozšíriť možnosť ponuky tréningov pamäti v rôznych mestách.
Knižnica
• Poskytuje prístup k myšlienkam, informáciám a dokumentom.
• Je dostupná širokej verejnosti, pre rôzne vekové kategórie,
pre voľno časové aktivity.
• Je miesto pre podporu celoživotného vzdelávania
a duševného rozvoja.
• Je dobre dostupná pre komunitu.
• Nie je sociálnou ani zdravotníckou ustanovizňou.
• Je vo veľa mestách Slovenska.
Mimoriadne postavenie a poslanie knižníc !
Dnes už čím ďalej, tým menej knižníc pracuje klasickou formou,
teda kniha – čitateľ. Veľký význam v ich práci nadobudla
väzba ľudia – vzťahy – miesto, kde žijem.
Ako to zrealizovať ?
Komunitná knižnica
„- napomáha rozvoju komunity v mieste svojho
pôsobenia, podporuje dobré spolužitie ľudí, pomáha
ľuďom zlepšovať mesto, obec, v ktorom žijú a rozvíjať
dobré vzťahy medzi ľuďmi, skupinami ľudí
a organizáciami na danom území. Komunitná knižnica
nezameriava svoje aktivity iba na svojich
zaregistrovaných čitateľov, ale oslovuje celú komunitu
miesta, kde pôsobí. Svoje služby rozvíja tak, aby mohla
pružne reagovať na potreby všetkých skupín ľudí
v mieste svojho pôsobenia.“ Citované zo študijných
materiálov zo seminára Knižnica a jej úloha v komunite
/august – september 2005/.
• Vyškoliť trénerov pamäti - Centrum MEMORY
• Vytvoriť priestor
• Materiálové zabezpečenie – loptičky, pracovné listy, farebné
ceruzky...
• Pracovné zošity
6
Budúcnosť
Vízia – utópia alebo realita?
Podarí sa nám spoločnými silami
• podať pomocnú ruku tým, ktorí sa chcú konkrétne
pričiniť o svoje aktívne starnutie?
• naplniť ciele Projektu Aktívny vďaka knižnici?
Verím, že áno!
Ďakujem za pozornosť!
Ing. Alžbeta Veselá
správkyňa Nadácie MEMORY
a tajomníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
[email protected]
www.alzheimer.sk
7
Download

1 Zostaň aktívny vďaka knižnici