Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Katarína Karoľová, Mgr.
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Charita Košice, predseda OZ Terapeutika
Stručný popis, zameranie pracoviska:
Rezort: sociálny
Pracovná pozícia:
Špecializácia na problematiku: klienti s Alzheimerovou chorobou, seniori všeobecne
Špecifikácia pracovných metód: napr. aktivizačné programy s využitím prvkov muzikoterapie,
arteterapie, dramatoterapie, biblioterapie, tanečno - pohybovej terapie, terapeutické prístupy:
reminiscencia, komunikácia s dezorientovaným človekom, tréning pamäti a kognitívna rehabilitácia,
špecializované poradenstvo, práca s rodinami
E-mail kontakt: [email protected], [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0908 127 506
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny:
Hradenie služieb: príkazna zmluva, zmluva o dielo, bezhotovostný styk, dohody
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Veronika Mrázová, Mgr.
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Detský domov Kollárova 29, Banská Bystrica
Stručný popis, zameranie pracoviska: detský domov
Rezort: sociálnych vecí a rodiny
Pracovná pozícia: liečebný pedagóg
Špecializácia na problematiku: klienti s ADHD, deti s emocionálnou a sociálnou depriváciou, deti s
mentálnym postihnutím, deti s telesným postihnutím, deti s kombinovaným postihnutím, deti s
narušenou komunikačnou schopnosťou, deti so psychiatrickou diagnózou, imobilní klienti - ležiaci,
dožívajúci. Novorodenci, dojčatá, batoľatá, deti predškolského veku, deti mladšieho školského veku
až po teenagerov, práca s rodinou, odborné poradenstvo
Špecifikácia pracovných metód: arteterapia, muzikoterapia, snoezelen, bazálna stimulácia, včasná
intervencia, krízová intervencia, sprevádzanie, terénna práca v rodine
E-mail kontakt: [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0903 395 229
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny : 8-14 fixná prac. doba , 14 - 18 pohyblivá prac. doba
Hradenie služieb: služby mimo prac pomer - hotovosť
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Mgr. Petra Vraňáková
Adresa pracoviska príp. link na web stránku:
MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava, www.primaskolka.sk
Stručný popis, zameranie pracoviska:
špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra
Rezort: školstvo
Pracovná pozícia: učiteľ (liečebný pedagóg)
Špecializácia na problematiku: deti predškolského veku s poruchou autistického spektra
Špecifikácia pracovných metód: TEACCH, VOKS, muzikoterapia, Snoezelen terapia,
terapia hrou, práca s rodinou a odborné poradenstvo
E-mail kontakt: [email protected]
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: dohodou cez e-mail
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Katarína Mravíková PaedDr.
Adresa pracoviska príp. link na web stránku:
MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava, www.primaskolka.sk
Stručný popis, zameranie pracoviska: špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra
Rezort: školstvo
Pracovná pozícia: učiteľ (liečebný pedagóg)
Špecializácia na problematiku: deti predškolského veku s poruchou autistického spektra
Špecifikácia pracovných metód: TEACCH, VOKS, muzikoterapia, Snoezelen terapia, arteterapia,
terapia hrou, práca s rodinou a odborné poradenstvo
E-mail kontakt: [email protected]
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: dohodou cez e-mail
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: PaedDr. Eva Urbaneková
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Kollárova 1, 902 01 Pezinok, www.porucha.sk
Stručný popis, zameranie pracoviska: Ambulancia liečebnej pedagogiky
Rezort: Zdravotníctvo
Pracovná pozícia: Liečebný pedagóg
Špecializácia na problematiku: pacientov s autizmom, špecifickými vývinovými poruchami učenia a
správania, poruchou komunikácie, neurotickými poruchami, sluchovým a mentálnym postihnutím.
Špecifikácia pracovných metód: včasná intervencia, krízová intervencia, bazálna stimulácia, TEACCH,
ergoterapia
E-mail kontakt: [email protected]
Telef. al. mob. kontakt: 0903 429 164
Ordinačné hodiny :
Pondelok: 7.00 - 16.00 h
Utorok: 7.00 - 17.00 h
Streda: 7.00 - 16.00 h
Štvrtok: 7.00 - 16.00 h
Piatok: 7.00 - 14.00 h
Poznámky: •na vyšetrenie sa treba vopred objednať
Hradenie služieb: PaedDr. Eva Urbaneková je poskytovateľom ambulantnej starostlivosti v
špecializačnom odbore liečebná pedagogika a má zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou Dôvera a
Union. Priama platba za zdravotné výkony je u pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne(VšZP).
Viď.http://www.porucha.eu/cennik.html
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Mária Magátová, PaedDr.
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Detský domov a Centrum sociálnych služieb, Rontgenova
6, BA. link:
http://www.zlatestranky.sk/firmy/Bratislava/H485519/DETSK%C3%9D+DOMOV+STUDIENKA++CENTRUM+SOC.+SLU%C5%BDIEB/
Stručný popis, zameranie pracoviska: klasická ústavná starostlivosť vykonávaná najmä v
profesionálnych rodinách a pár výchovných skupinách
Rezort: sociálnych vecí a rodiny
Pracovná pozícia: profesionálny rodič
Špecializácia na problematiku: rizikové deti a deti so ŠVP (v dôsledku drogových, alkoholových a iných
závislostí)
Špecifikácia pracovných metód: terapia hrou, liečebnopedagogická diagnostika, poradenstvo (osobne
aj cez net) v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a autizmu
E-mail kontakt: [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0907327 057
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: nonstop
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Petra Mitašíková, PhD.
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
v Bratislave, Šoltésová 4
Stručný popis, zameranie pracoviska: Katedra liečebnej pedagogiky
Rezort: školstva
Pracovná pozícia: vysokoškolský učiteľ
Špecializácia na problematiku: terapia hrou, muzikoterapia
Špecifikácia pracovných metód: príprava študentov liečebnej pedagogiky bc. a mgr. stupňa na výkon
povolania liečebný pedagóg
E-mail kontakt: [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0903 422 169
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: dohodou cez e-mail alebo mob. kontakt
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Mária Jamrišková, Mgr
® Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých a Špecializované zariadenie
pre ľudí s pervazívnymi vývinovými poruchami
Lipského 13, 841 01 Bratislava
www.dsspkm.sk
Denné a pobytové zariadenie pre deti a dospelých občanov s mentálnym znevýhodnením. Od
februára 2012 sme aj špecializované zariadenie pre deti a dospelých občanov s pervazívnymi
vývinovými poruchami.
® rezort – sociálny
® pracovné zaradenie – terapeut v rámci autistického oddelenia mladších klientov vo veku 3-10
rokov, úsek diagnostiky a autizmu
® špecifikácia pracovných metód – TEACCH, muzikoterapia (s prvkami psychomotorickej terapie)
® [email protected], 0911 359317
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: Mgr. Ivana Petrovičová
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Ambulancia liečebnej pedagogiky, Bullova 13, Martin Priekopa, www.psychofit.sk
Stručný popis, zameranie pracoviska: zameriavame sa na prácu s deťmi a ich rodinami, mládež a
dospelých klientov
Rezort: zdravotníctvo
Pracovná pozícia: liečebný pedagóg
Špecializácia na problematiku:klienti s ADHD, problémy s pozornosťou a pamäťou, oneskorený a
nerovnomerný vývin, odložená školská dochádzka, poruchy učenia, správania, vzťahové a rodinné
problémy,
Špecifikácia pracovných metód: muzikoterapia, biblioterapia, dramatoterapia, filiálna terapia,
stimulačné programy pre rozvoj dielčích funkcií, neurofeedback, HRV biofeedback
E-mail kontakt: [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0908523877
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: pondelok - štvrtok 8.00 - 16.00 hod.
Hradenie služieb: Zmluvné poisťovne: Všeobecná z. p. , Dôvera, Union + doplatok
8€
Kontaktná vizitka liečebného pedagóga
Meno, titul: PaedDr. Lucia Marcinová
Adresa pracoviska príp. link na web stránku: Detský domov Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov
[email protected]
Stručný popis, zameranie pracoviska: Detský domov poskytuje náhradnú starostlivosť deťom vo veku
od narodenia do 18 rokov, s rôznymi druhmi postihnutí aj s ťažkým viacnásobným postihnutím, preto
personál tvoria zväčša zdravotné sestry a len 5 vychovávatelia .
Rezort: sociálny
Pracovná pozícia: liečebný pedagóg
Špecializácia na problematiku: deti raného veku s rôznym druhom postihnutia
Špecifikácia pracovných metód: muzikoterapia, techniky bazálnej stimulácie, včasná intervencia,
dramatoterapia, terapia hrou, psychomotorická terapia.
E-mail kontakt: [email protected]
Tlf. al. mob. kontakt: 0915 300838
Ordinačné, konzultačné, úradné hodiny: 7.hod- 15. hod.
Download

Kontaktné vizitky liečebných pedagógov