Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 05.12. 2014 v Korni
Na úvod zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni p. Jozef Kontrík, starosta obce privítal
všetkých prítomných. Bolo prítomných 7 poslancov /viď prezenčná listina/
Neprítomní: p. Štefan Drabina, p. Jozef Vyrobík
Ostatní prítomní: p. riad. MŠ Mgr. A. Holčíková, p. riad. ZŠ Korňa Mgr. J. Srničková, p. Štefan
Belko, p. Mgr. Vladimír Šufliarsky, p. Jaroslav Chylík
Rokovanie
P. Jozef Kontrík, starosta obce konštatoval, že dnešné zasadnutie OZ sa koná podľa zákona
NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Taktiež konštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, a preto je dnešné obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol
jednomyselne schválený. Poveril zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za
overovateľov zápisnice boli určení p. R. Fatura a p. Ing. A. Sabela, do návrhovej komisie boli
určení poslanci p. Ing. P. Homola, p. J. Židek, p. M. Chrenšť. Overovatelia zápisnice, návrhová
komisia i zapisovateľka boli schválení.
Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26. 09. 2014
3./ VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
obce Korňa
4./ Rozpočtové opatrenie obce č. 6/2014
5./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2014
6./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2014
7./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2014
8./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
9./ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole v Korni
za obdobie 1.1.2014 - 17.10.2014
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver
Ad. 1./ Otvorenie – previedol starosta obce
Ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2014
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
OZ dňa 26.09.2014
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 78/2014
Ad. 3./ VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
obce Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú
na území obce Korňa a hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2014
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 79, 80/2014.
Ad. 4./ Rozpočtové opatrenie obce č. 6/2014 k 5.12.2014
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 6/2014 k 5.12.2014
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 81/2014.
Ad 5./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2014 k 5.12.2014
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2014
k 5.12.2014.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 82/2014.
Ad 6./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2014 k 5.12.2014
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2014
k 5.12.2014.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 83/2014.
Ad 7./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2014
Tento bod programu nebol prejednaný, pretože bol presunutý na rokovanie na ďalšie
zasadanie OZ.
Ad 8./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 84/2014.
Ad 9./ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole v Korni
za obdobie 1.1.2014 - 17.10.2014
V tomto bode programu bola prednesená správa o výsledku následnej finančnej kontroly
v Materskej škole v Korni za obdobie 1.1.2014 – 17.10.2014.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 85/2014
Ad 10./ Rôzne
V tomto bode programu bola prejednaná informácia Združenia TKO Semeteš n. o. Turzovka
ohľadom možných zmien v cenách služieb pre rok 2015.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
Ad. 11./ Diskusia
V tomto bode programu diskutovali prítomní k prejednávaným bodom programu.
Diskusia tvorí prílohu zápisnice.
Ad. 12./ Návrh na uznesenie
V tomto bode programu predniesla návrhová komisia návrh na prijatie uznesení z dnešného
zasadnutia.
Uznesenia č.78 -81/2014 nehlasoval Milan Palica, František Hurik, ostatní prítomní
hlasovali za
Uznesenie č. 82/2014 – nehlasoval František Hurik, ostatní prítomní hlasovali za
Uznesenia č. 83-85/2014 boli jednohlasne schválené
Ad. 13./ Záver
P. Jozef Kontrík, starosta obce konštatoval, že program dnešného zasadnutia OZ bol
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Jozef K o n t r í k
starosta obce
Overovatelia:
p. Rastislav Fatura
p. Ing. Anton Sabela
..................................
..................................
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 78/2014
k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26.9.2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2014
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 9. 2014
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Miroslav
Chrenšť,
Proti :
nikto
Nehlasoval :
František Hurik, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 05. 12. 2014 číslo 79/2014
k VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú na území obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú na území obce Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú na území obce Korňa
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť
Proti :
nikto
Nehlasoval :
František Hurik, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05. 12. 2014 číslo 80/2014
k hospodáreniu obce za 3. štvrťrok 2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2014
b/ s c h v á l i l o
hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2014
Príjmy v €:
rozpočet
Bežné príjmy
886331
Kapitálové príjmy
15000
Finančné operácie
10000
Výdavky v €:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
339380
120393
32817
Zostatok na ZBÚ:
Pokladňa + ceniny
Nesplatený úver
27492,84
585,15
73133,28
Transfery:
ZŠ spolu
MŠ spolu
ŠKD+CVČ
289000
100000
31062
upravený rozp.
958146
6850
42740
379127
109756
44778
278823
77379
24674
334299
103900
31062
291911
86981
25847
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť
Proti :
nikto
Nehlasoval :
František Hurik, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
skutočnosť
740704
5595
42777
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 81/2014
k rozpočtovému opatreniu obce č. 6/2014 k 5.12.2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 6/2014 k 5.12.2014
b/s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 6/2014 k 5.12.2014 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Proti :
Nehlasoval :
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť
nikto
František Hurik , Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 82/2014
k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 3/2014 k 5.12.2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2014 k 5.12. 2014
b/s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2014 k 5.12. 2014 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Miroslav
Chrenšť, Milan Palica
Proti :
nikto
Nehlasoval :
František Hurik
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 83/2014
k rozpočtovému opatreniu Materskej školy Korňa č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 1/2014
b/s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č.1/ 2014 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura, František Hurik,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť, Milan Palica
Proti :
nikto
Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 84/2014
k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
b/ s c h v a ľ u j e
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
c/ u k l a d á
p. M. Mikšíkovej, prac. OÚ zverejniť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad obvyklým spôsobom
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura, František Hurik,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť, Milan Palica
Proti :
nikto
Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a
zo dňa 05.12. 2014 číslo 85/2014
k správe o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole v Korni za obdobie
1.1.2014 – 17.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole v Korni za obdobie
1.1.2014 – 17.10.2014.
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole v Korni za obdobie
1.1.2014 – 17.10.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za
:
Ján Židek, Ing. Peter Homola, Rastislav Fatura, František Hurik,
Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť, Milan Palica
Proti :
nikto
Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Download

Z á p i s n i c a