NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
Proces Finansowania Nadwyżki finansowe
Inwestycje, które
Alternatywy dla
kredytów bankowych wspierają płynność
3
Kontrolowanie
Optymalny poziom
zasobów w firmie
PŁYNNOŚĆ
FINANSOWA
Nr 2/Czerwiec 2011
KROKI
DO WŁAŚCIWEGO
ZARZĄDZANIA
Jarosław
Kała
„Z naszych
informacji
wynika, że
w latach 20152020 wsparcie
MŚP będzie
w 90 proc. oparte o instrumentyodnawialne”.
Robert
Gwiazdowski
„Sektor MŚP
jest kluczowy
dla gospodarki.
We wszystkich
krajach Unii
Europejskiej
ma największy
udział przy
tworzeniu PKB”.
NARZĘDZIA, KTÓRE POZWALAJĄ
NA USPRAWNIENIE FINANSOWANIA
TWOJEJ FIRMY
Zarządzanie płynnością. Kondycja i reputacja przedsiębiorstwa
w dużej mierze zależy od jej wskaźników. Ich odpowiedni poziom
to gwarancja utrzymania się na rynku.
•
•
•
2
NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
WYZWANIA
Przedsiębiorcy z sektora MŚP wciąż mają problemy
z uzyskaniem finansowania na rozwój firmy jednak
mimo to, liczą na wzrost sprzedaży i utrzymanie wydatków
na inwestycje.
POLECAMY
STRONA 5
„JEREMIE ma
pomóc mikro
i małym przedsiębiorcom rozwijać
firmy, dlatego środki
w ramach tej inicjatywy przyznawane
są na korzystnych
warunkach”.
Gra o finansowanie
małych i średnich firm
P
owszechnie wiadomo, że sektor
MŚP jest kluczowy dla gospodarki.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej ma największy udział przy tworzeniu PKB.
Trudno więc się dziwić, że Unia
traktuje rozwój tego sektora priorytetowo. Jednak wciąż małe
i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z uzyskaniem
finansowania.
Trudno o kredyt
Przedsiębiorstwa z sektora
MSP mają bardzo ograniczoną
ekspozycję kredytową.Tak naprawdę ok.70 proc.przedsiębiorców MŚP
wszystko robi za własną gotówkę
i nie ma kredytów więc kryzys na
rynkach finansowych jest im nie
straszny – tłumaczy Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im.
Adama Smitha
Ale jest też druga strona medalu.
Problemy z uzyskaniem finansowania mogą przełożyć się na kłopoty z utrzymaniem płynności
finansowej.
Pierwsza fala badania Bibby MSP
Index potwierdziła pozytywne oceny perspektyw dla rozwoju firm
z sektora MSP. – Polscy przedsiębiorcy, mimo wskazywanych prze-
1
szkód i nienajlepszych nastrojów,
są przygotowani by radzić sobie
w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury i zewnętrznego wsparcia.Potwierdziły się nasze
obserwacje o fatalnej kulturze płatniczej wśród polskich przedsiębiorców – jedynie 17 proc. przyznało, że
otrzymuje zapłatę za swoje usługi
lub dostarczone towary w terminie,
a przecież dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, ale także reputacja w dużej mierze zależą od
płynności finansowej – podkreśla
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services.
„Małe i średnie
firmy rzadko korzystają z produktów finansowych
ponieważ brakuje
oferty skrojonej
do ich potrzeb”.
Perspektywy rozwoju
Jednak nie można nie zauważyć, że sytuacja się poprawia.
Jak wynika z raportu UEAPME,Grupy Unicredit oraz Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – „Sektor MSP w Europie
– dostęp do finansowania wczoraj,
dziś i jutro” – w Unii Europejskiej
coraz mniej małych i średnich firm
ma trudności z uzyskaniem dofinansowania. Lepszy niż rok wcześniej jest też wskaźnik klimatu biznesowego sektora MSP – obliczany
przez UEAPME na podstawie badań
wśród 50 tys. małych i średnich
firm w Europie.72,2 pkt w I poł.2011
r. wobec 65,5 pkt w II poł. 2010 r.).
Mimo to firmy nadal obawiają się
2
Robert Gwiazdowski
Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Jarosław Kała
Dyrektor
Departamentu
Instrumentów
Inżynierii
Finansowej
o swoją przyszłość. Raport pokazuje też, że jednym z największych
zmartwień polskich przedsiębiorców jest właśnie brak środków na
rozwój. Pozyskanie finansowania
dla wielu małych i średnich firm
pozostaje wyzwaniem.
Coraz lepiej
Mam jednak nadzieję, że to się
wkrótce zmieni, także dzięki
współpracy z instytucjami finansowymi, a małe firmy otrzymają odpowiednie wsparcie, co pomoże gospodarce rozwijać się szybciej – powiedział PAP podczas konferencji
prasowej Jerzy Bartnik, prezes
Związku Rzemiosła Polskiego i wiceprezydent UEAPME.
Nadzieję tę podziela Robert
Gwiazdowski – Na razie brakuje
produktów skierowanych bezpośrednio do MŚP, ale mam nadzieję,
że niebawem się pojawią. Wyraźnie zaczął się „lekki galop” bankierów w kierunku przedsiębiorców,
a firmy z sektora MSP mają sprecyzowane oczekiwania co do produktów finansowych, którymi byliby zainteresowani. Dlatego banki
będą musiały wsłuchać się w potrzeby sektora MŚP i zaproponować rozwiązania, które są bardziej
elastyczne – podsumowuje Robert
Gwiazdowski.
3
2 EDYCJA – CZERWIEC 2011
Managing Director:
Adam Jabłoński
Editorial Manager:
Paweł Adamczak
Business Developer:
Beata Kaczmarek
Treść:
Urszula Światłowska
Project Manager:
Paweł Pyzowski
Tel.: +48 22 401 75 24
E-mail:
[email protected]
Dystrybuowane z:
Dziennikiem Gazetą Prawną
Średni nakład jednorazowy:
150 000 egzemplarzy
Skład: Graphics & Design Studio,
Michał Ziółkowski, www.gdstudio.pl
Fotografie: shuuterstock.com,
istockphoto.com, zasoby własne
Kontakt z Mediaplanet:
Fax: +48 22 401 01 93
E-mail: [email protected]
Mediaplanet jest wiodącym domem
wydawniczym na rynku europejskim.
Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej
jakości publikacji tematycznych w prasie
codziennej, online oraz broadcast.
Mediaplanet nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam.
*
%
poliole
alkalia
surfaktanty
plastyfikatory
9%
TRUDNE SŁOWA
WSPÓLNY MIANOWNIK
www.pcc.rokita.pl
Odsetki
wypłacane
kwartalnie
OBLIGACJE KORPORACYJNE
*sta³e oprocentowanie w skali roku
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest prospekt emisyjny,
który został opublikowany w dniu 18 maja 2011r. i który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.pcc.rokita.pl oraz www.bdm.com.pl
KROK
3
1
NOWOŚCI
KONTROLUJ
WSKAŹNIKI
WŁAŚCIWA STRATEGIA
Odpowiednie zarządzanie
to podstawowy krok do
zachowania płynności.
Finanse przedsiębiorstwa
pod kontrolą
■ Pytanie: Czy można zabezpieczyć
się przed utratą płynności finansowej?
■ Odpowiedź: Tak, kontrolując
wskaźniki płynności finansowej
i stosując finansowe narzędzia
optymalizujące.
Zarządzanie płynnością finansową firmy,
a w szczególności utrzymanie płynności finansowej na optymalnym poziomie, jest jednym z największych wyzwań stojących przed
managerami i właścicielami przedsiębiorstw.
Na utratę płynności finansowej w znacznym
stopniu narażone są firmy z sektora MŚP,
zwłaszcza te, które nie stosują narzędzi optymalizujących,takich jak faktoring lub kredyt
w rachunku bieżącym.
Przydatna analiza
Ogólnie rzecz ujmując, płynność finansową
zbadamy określając zależności pomiędzy
majątkiem obrotowym (zapasy, należności,
środki pieniężne) i zobowiązaniami krótkoterminowymi firmy.
Celem analizy płynności w firmie jest określenie zdolności firmy do regulowania własnych zobowiązań. Określają to trzy podstawowe wskaźniki płynności: płynność bieżąca,szybka i gotówkowa.Wskaźnik płynności
bieżącej informuje o tym, ile razy bieżące
aktywa firmy pokrywają aktualne zobowiązania. Jego optymalna wartość mieści się
w przedziale 1,3 – 2,0. Niski poziom wskaźnika może oznaczać kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, zaś wysoki świadczyć o tym, że firma przechowuje zbyt dużo
gotówki lub posiada trudno ściągalne należności. Kolejnym powszechnie stosowanym
Rafał Młodawski
Prezes Profinance
wskaźnikiem jest wskaźnik płynności szybkiej. Różni się od wskaźnika płynności bieżącej tym, iż z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia
międzyokresowe. Wskaźnik płynności szybkiej ukazuje stopień pokrycia zobowiązań
krótkoterminowych aktywami płynnymi.
Za jego wartość wzorcową uważa się 1, co
oznacza że firma jest w stanie pokryć swoje
zobowiązania bieżące przy pomocy płynnych
aktywów finansowych.
Z kolei wskaźnik płynności gotówkowej
służy do określania wypłacalności firmy
w bardzo krótkim okresie, przy wykorzystaniu wyłącznie środków pieniężnych będących w dyspozycji firmy. Pokazuje on jaką
część swoich zobowiązań firma jest w stanie
uregulować przy pomocy posiadanych środków pieniężnych.Za optymalną wartość tego
wskaźnika uznaje się 0,2.
Możliwości
finansowania
Mała firma ma dość ograniczony wachlarz
produktów, którymi może poprawić swoją
pozycję rynkową. W firmach z sektora MŚP
zwykle nie ma rozbudowanego działu finansowego, zajmującego się na bieżąco analizą
przepływów i kontrolą płynności. W małej
firmie dane te, zbiera i analizuje prezes, często będący jej współwłaścicielem. Mimo ograniczonych możliwości analitycznych oraz
sposobów dostępu do kapitału, firmy z tego
sektora nie są skazane na brak narzędzi optymalizujących płynność. Wspomniany wcześniej kredyt w rachunku bieżącym daje możliwości elastycznego korzystania ze środków
obrotowych, nawet w momencie czasowych
braków w kasie firmy. Z kolei faktoring jest
usługą,która poza znacznym skróceniem czasu spływu należności, odciąży przedsiębiorcę
od konieczności ciągłego ich monitorowania, a to pozwoli mu więcej czasu poświęcić
produkcji i sprzedaży. Każda firma oferująca
odroczone terminy płatności powinna rozważyć wprowadzenie tych produktów.
Sukces i gwarancję utrzymania się na rynku zapewnia
firmie nie jej rentowność, a płynność finansowa. Konsekwancjami
niewłaściwego sterowania precesami wpływów i wydatków firmy mogą być trudności z regulowaniem
własnych zobowiązań, prowadząc
do utraty wiarygodności a nawet
bankructwa. Instytucje finansowe coraz częściej oferują produkty
dedykowane specjalnie do małych
i średnich przedsiębiorców, dostrzegając ich znaczący udział
w rozwoju polskiej gospodarki.
4
NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
NOWOŚCI
Obligacje korporacyjne
jako bufor bezpieczeństwa
■ Pytanie: Czy inwestowanie nadwyżek kapitału w obligacje nieskarbowe jest bezpieczne?
■ Odpowiedź: Tak, ponieważ rynek obligacji korporacyjnych został usystematyzowany dzięki Catalyst.
Każdy inwestor lokując wolne zasoby finansowe myśli o dużych
zyskach. Jednak podejmując jakiekolwiek decyzje inwestycyjne
trzeba brać pod uwagę nieoderwalny atrybut inwestycji, jakim
jest ryzyko. Sposobów jego minimalizacji jest wiele, ale najrozsądniejszą i najczęściej stosowaną praktyką jest dywersyfikacja
portfela inwestycji w myśl angielskiego przysłowia: Don’t put
all your eggs into the one basket*.
Na szczęście nasz dynamicznie
rozwijający się rynek finansowy
umożliwia budowanie portfela
pozwalającego na osiąganie ponadprzeciętnych zysków przy minimalizacji ryzyka.
Przełom
Kamieniem milowym było tu,
moim zdaniem, stworzenie zorganizowanego rynku instrumentów
dłużnych, który pod nazwą Catalyst, rozpoczął działalność pod
koniec 2009 roku. Jako kompleksowa platforma obrotu dłużnymi
instrumentami finansowymi daje
on inwestorom możliwość uczestniczenia w publicznym obrocie
obligacjami emitowanymi nie tylko przez Skarb Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego,
ale także przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Rynek obligacji korporacyjnych
funkcjonuje w Polsce od dłuższego już czasu, ale dotąd jego rozwój napotykał wiele trudności, jak
„Obligacje
korporacyjne
wydają się być
naprawdę dobrym rozwiązaniem dla
inwestorów”.
Rafał Zdon
Wiceprezes zarządu PCC Rokita S.A.
niska płynność, brak powszechnego dostępu do informacji o emitentach i emisjach, nieuschematyzowane warunki emisji. Nowe
zasady funkcjonowania, jakie
zapewnia Catalyst, sprzyjają
jego rozwojowi i inwestycjom
w obligacje.
Nowe możliwości
W tej nowej sytuacji obligacje
nieskarbowe, w tym szczególnie
korporacyjne, stanowią ciekawą alternatywę wobec
innych form inwestowania oszczędności. W porównaniu do akcji pozwalają lokować kapitał z dużo mniejszym
ryzykiem utraty jego
pierwotnej wartości.
Co więcej w przypadku
upadłości emitenta papierów dłużnych zobowią-
FAKTY
Czy wiesz, że...
■ Zgodnie z Ustawą
o obligacjach z dnia
29.06.1995, obligacja jest
papierem wartościowym
emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że
jest dłużnikiem właściciela
obligacji (obligatariusza)
i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.
■ Emitent odpowiada
całym swoim majątkiem
za zobowiązania wynikające z obligacji, jednak może
ograniczyć w treści obligacji
Za nadwyżki finansowe
uznaje się wolne środki pieniężne przedsiębiorstwa, które powstają w wyniku działań inwestycyjnych i finansowych. Środki te
można przeznaczyć przede wszystkim na rozwój firmy, spłatę ewentualnych zadłużeń lub inwestycje.
swoją odpowiedzialność
za zobowiązania wynikające
z tych obligacji do kwoty
przychodów lub wartości
majątku przedsięwzięcia,
do których obligatariuszowi
służy prawo pierwszeństwa
(…) (obligacje przychodowe).
■ Emitent zobowiązany
jest do udostępniania obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz
z opinią biegłego rewidenta
w okresie od dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu obligacji.
zania z tytułu obligacji cechuje
pierwszeństwo realizacji roszczeń
w stosunku do posiadaczy akcji.
Poza tym stopa zwrotu z inwestycji w obligacje jest dużo bardziej przewidywalna w porównaniu do efektywności inwestycji
w akcje. Obligacje korporacyjne
niosą również pewne korzyści,
gdy porównać je do skarbowych
papierów dłużnych. Niższą płynność obrotu i wyższy poziom ryzyka rekompensują zdecydowanie wyższym poziomem oferowanej rentowności. W zestawieniu z lokatami bankowymi mają zazwyczaj wyższą rentowność
i z reguły możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji bez
utraty narosłych odsetek.
Z drugiej strony obligacje korporacyjne charakteryzują się wyższym ryzykiem inwestycyjnym, które
w przypadku lokat bankowych do pewnej wartości zabezpieczane jest
gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego.
Minimalizacja
ryzyka
Podsumowując, obligacje korporacyjne wydają się być naprawdę dobrym rozwiązaniem dla
inwestorów. Łączą zalety akcji
(podwyższony zysk i płynność)
z lokatą bankową (zwiększone
bezpieczeństwo). Coraz więcej
spółek, również niepublicznych,
zaczyna więc myśleć o emisji obligacji. Warto się im przyjrzeć,
zwłaszcza, gdy są to duże i stabilne firmy.
* W wolnym tłumaczeniu „Nie
stawiaj wszystkiego na jedną
kartę”.
Materiał promocyjny
PCC Rokita
S.A. emituje
obligacje
Już od dwóch tygodni trwają
zapisy na dwuletnie obligacje
korporacyjne firmy PCC Rokita SA. Jest to jedna z niewielu
spółek niepublicznych, która prowadzi publiczną emisję obligacji na podstawie
prospektu zatwierdzanego
przez KNF. Oznacza to, że zakres opublikowanych na temat tego emitenta informacji jest bardzo szeroki i łatwo
weryfikowalny.
Cena obligacji PCC Rokita
wynosi 100 zł, a stałe oprocentowanie w skali roku to
9%. Co bardzo ciekawe, odsetki wypłacane będą kwartalnie. Emisja nie jest duża,
wręcz należy powiedzieć, że
w stosunku do sumy bilansowej spółki, wydaje się bardzo
niewielka. Jednak podstawowym celem tej emisji, poza
pozyskaniem 15 mln zł, jest
zapoznanie się z wymogami
rynku kapitałowego oraz zaprezentowanie swojego biznesu inwestorom.
Szczegóły oferty znajdują
się na stronie internetowej
dedykowanej obligacjom korporacyjnym: www.pcc.rokita.
pl/obligacje.Tam też znajduje
się prospekt emisyjny. Zapisy
trwają do 10 czerwca 2011 roku, zostało już więc niewiele
czasu na decyzję.
PCC Rokita SA jest liderem rynku środkowoeuropejskiego w produkcji wielu
chemicznych komponentów,
wykorzystywanych w tych
najbardziej nowoczesnych
gałęziach gospodarczych.
Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy PCC, działającej w segmencie chemii,
energii i logistyki, skupiającej
ponad 70 spółek w 12 krajach. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
KROK
2
INSPIRACJE
KORZYSTAJ
ZE WSPARCIA
5
Materiał promocyjny
Łatwiej
o kapitał
na innowacje
Dnia 23.05.2011 r. weszła w życie
nowelizacja ustawy o niektórych
formach wspierania działalności
inwestycyjnej.Dzięki niej przedsiębiorcy mają szansę na pozyskanie w ramach działania POIG 4.3 „Kredyt Technologiczny”
nawet do 70% dofinansowania
na projekty mające na celu wdrażanie nowych technologii. Maksymalna wartość premii wynosi
4 mln PLN i jej wypłata nie będzie
już uzależniona od efektów ekonomicznych nowej inwestycji.
To spowoduje dużo większe
zainteresowanie konkursem,którego nabór planowany jest już na
czerwiec. Więcej informacji na
stronie www.edoradca.pl.
NOWE MOŻLIWOŚCI
Unia Europejska prężnie wspiera
MŚP, oferując wiele wygodnych
rozwiązań.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
Efekt dźwigni rynku
Elastyczność i korzystne
warunki finansowania firm
z sektora MŚP to podstawowe zalety nowej inicjatywy unijnej JEREMIE.
JEREMIE to inicjatywa unijna
skierowana do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Na
czym polega jej innowacyjność?
Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii
Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego: Po pierwsze jest
to inicjatywa pozadotacyjna. Dotychczas różne instytucje krajowe wspierające sektor MŚP otrzymywały środki w formie dotacji.
Pozostawały one w tej instytucji
jako środki własne, które mogły
być przeznaczone tylko i wyłącznie na określony cel, np. pożyczki.
Innowacyjność JEREMIE polega
na wprowadzeniu roli Menedżera, czyli podmiotu, który otrzymał
środki finansowe i nimi zarządza
oraz którego jednym z głównych
zadań jest ocena potrzeb na rynku
i oczekiwań ostatecznych beneficjentów,czyli przedsiębiorców.Musi on elastycznie reagować na potrzeby rynku, uruchamiając takie
instrumenty i produkty, które się
sprzedają. Na przykład – w ramach
konkursu uruchamiamy 100 mln
zł w ramach poręczeń i 100 mln
w ramach pożyczek, po pewnym
„Innowacyjność
JEREMIE polega
na wprowadzeniu roli
Menedżera, czyli podmiotu, który otrzymał
środki finansowe
i nimi zarządza”.
Jarosław Kała
Dyrektor Departamentu Instrumentów
Inżynierii Finansowej w Banku
Gospodarstwa Krajowego
czasie obserwujemy, że sprzedaż
poręczeń jest znacznie mniejsza
niż pożyczek, których już zabrakło. To sygnał, że musimy szybko
rozpisać kolejny konkurs i uruchomić większy wolumen pożyczek,
a mniejszy poręczeń. Tu poprzez
elastyczność można reagować
w ciągu dwóch – trzech miesięcy.
Na jakich zasadach przedsiębiorca otrzymuje środki?
Środki w ramach inicjatywy JEREMIE są zwrotne, tzn., że przedsiębiorca, który otrzymuje pożyczkę na
zasadach pomocowych musi po zrealizowaniu przedsięwzięcia ją oddać.Oczywiście JEREMIE ma pomóc
mikro i małym przedsiębiorcom,
szczególnie startup-om, rozwijać
firmy, dlatego środki w ramach tej
inicjatywy przyznawane są na korzystnych warunkach – zarówno je-
żeli chodzi o cenę, jak i zabezpieczenia.Dodatkowym atutem jest łatwość
dostępu do tych pieniędzy oraz nieskomplikowane i szybkie procedury.
A co w sytuacji kiedy pośrednik
finansowy nie działał dostatecznie sprawnie?
Wcześniej jak się dało komuś pieniądze, to nie można było ich wycofać. W przypadku JEREMIE jest
inaczej.Pośrednik finansowy otrzymuje środki, ale jednocześnie wie,
że jeżeli nie będzie realizować biznesplanu,który przedstawił podczas
konkursu, możemy wypowiedzieć
mu umowę i przekazać środki innej instytucji, która będzie działać
prężniej, szybciej, sprzeda więcej,
a środki trafią do mikro i małych
przedsiębiorstw. Oprócz pośredników niekomercyjnych chcemy do
kanału dystrybucji pieniądza unij-
nego włączyć instytucje komercyjne, które, siłą rzeczy, są bliżej potencjalnego odbiorcy. W ostatnich
tygodniach wystartowały konkursy
na poręczenie portfelowe dla banków i innych instytucji finansowych
w trzech województwach. Na początku czerwca ogłoszone zostaną
kolejne konkursy w województwie
wielkopolskim i dolnośląskim.
W przypadku dotacji jest określony okres,podczas którego można
składać wnioski. Do kiedy mogą
się zgłaszać przedsiębiorcy chcący uzyskać środki z JEREMIE?
Tu jest inaczej. Terminy obowiązują pośredników finansowych.
To oni muszą zdążyć.Od momentu,
gdy podpiszą z nami umowę muszą
w ciągu roku – dwóch lat, w zależności od podmiotu i instrumentu, zbudować portfel, czyli sprzedać te środki. Same zaś produkty
dla przedsiębiorców, z założenia
powinny być dostępne w sposób
ciągły, przez wiele lat.
Jaka jest przyszłość JEREMIE?
Projekt w ramach umów już
zawartych trwa do 2015 r., ale
z naszych informacji wynika, że
w latach 2015-2020 wsparcie MŚP
będzie w 90 proc. oparte o instrumenty odnawialne. Czyli
będzie to albo JEREMIE albo jego
zbliżony wzorzec.
Dodatkowo możliwe jest ubieganie się o środki z funduszy kapitałowych (np. seed capital). Pomysłodawcy, którzy przedstawią
innowacyjny i mający szanse na
komercyjne wdrożenie projekt,
mogą liczyć na 200 000 euro dokapitalizowania oraz fachowe
doradztwo w trakcie powoływania nowej spółki. Wsparcie doradcze udzielane jest w zakresie
m.in.: zakładania, funkcjonowania i zarządzania firmą; testowania nowej technologii; technologicznych studiów wykonalności; analizy potencjału rynku; zarządzania strategicznego;
doradztwa marketingowego,
technicznego i ekonomiczno-finansowego. Przykładem takiego funduszu jest Ekoinkubator
– fundusz działający w branży
odnawialnych źródeł energii
(www.ekoinkubator.pl).
Tomasz Grabowski
Prezes Zarządu EDORADCA Sp. z o.o.
6
NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
NOWOŚCI
Outsourcing usług windykacyjnych przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.
Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą negatywnie wpłynąć na płynność finansową
przedsiębiorstwa. Dlatego szybka reakcja na powstałe zadłużenie ma duże
znaczenie, zwłaszcza wśród firm z sektora MŚP.
Prawie każdy dług
możliwy jest do odzyskania
Czy po zawirowaniach związanych ze spowolnieniem gospodarczym zwiększyło się zainteresowanie firm z sektora MSP usługami windykacyjnymi?
Piotr Badowski, prezes Polskiego
Związku Windykacji: Przedsiębiorstwa sektora małych i średnich
przedsiębiorstw są coraz bardziej
świadome długotrwałych korzyści płynących ze stałej współpracy
z firmą windykacyjną. Szczególnie
po ostatnim kryzysie,który dotknął
najbardziej właśnie ten sektor.Każda utrata należności może być dla
firm sektora MSP znacząca w kwestii utraty płynności finansowej,
dlatego tak ważne jest podejmowanie rozważnych decyzji finansowych, wprowadzenie procedur
mających na celu szeroko rozumianą prewencję powstawania długów,
a także szybka reakcja na jakiekolwiek zaległości w otrzymywaniu
należności.
Kiedy warto skorzystać z usług
firmy windykacyjnej?
Z usług firm windykacyjnych zawsze warto korzystać, niezależnie
od kwoty długu.Zarówno duże kwoty wierzytelności,jak i skumulowane niewielkie kwoty przeterminowanych należności mogą stanowić
poważne zagrożenie dla płynności
finansowej każdego przedsiębiorstwa.W zależności od kwoty długu,
firmy windykacyjne mogą podejmować różne działania tak,aby było
to opłacalne zarówno dla nich, jak
i przedsiębiorstwa.Niezwykle ważny jest czas reakcji na powstające
zadłużenie. Im szybciej wierzyciel
zdecyduje się na przekazanie długu do windykacji, tym większe są
szanse na odzyskanie pełnej kwoty należności. Warto upomnieć się
o spłatę nawet w kilka dni po terminie wymagalności należności,gdyż
często zdarza się, że powstały dług
jest jedynie wynikiem niefrasobliwości kontrahenta i zwykły monit
telefoniczny z firmy windykacyjnej może skutkować natychmiastową zapłatą.
Należy pamiętać, że outsourcing
usług windykacyjnych przekłada
się na wymierne korzyści ekonomiczne. Utrzymanie działu windykacji w firmie wierzyciela jest relatywnie bardziej kosztowne, aniżeli
współpraca z firmą windykacyjną,
gdyż koszt specjalistycznych programów do zarządzania należnościami, czy też dostępu do informacji zawartych w biurach informacji gospodarczej jest w firmie
świadczącej usługi windykacyjne
relatywnie niższy.
Na jaki zakres usług może liczyć
przedsiębiorstwo?
Przedsiębiorstwa współpracując
z firmą windykacyjną mogą liczyć
na pełen zakres usług mających
na celu zabezpieczenie należności oraz płynności finansowej. Począwszy od weryfikacji potencjalnych kontrahentów, poprzez monitoring należności, aż po windykację
„Utrzymanie działu windykacji w
firmie wierzyciela jest relatywnie
bardziej kosztowne, aniżeli współpraca z firmą
windykacyjną”.
Piotr Badowski
Prezes Polskiego Związku Windykacji
polubowną i sądową. Firmy windykacyjne coraz częściej zajmują
się też obrotem wierzytelnościami lub faktoringiem, dzięki czemu
wierzyciel nie musi się przejmować
długotrwałym procesem windykacji, a zamiast tego może sprzedać swój dług z dyskontem, natychmiast otrzymując środki finansowe dla poprawy płynności swojego
przedsiębiorstwa. Dodatkowo duże
firmy windykacyjne ściśle współpracują, bądź posiadają w swoich
strukturach organizacyjnych, kancelarie prawne specjalizujące się
w obsłudze przedsiębiorstw, które
w razie nieodzyskanych drogą polubowną długów przejmują sprawy
do postępowań sądowych.Kancelarie te obsługują firmę klienta także w innych, bieżących sprawach
gospodarczych.
Jak przebiega współpraca z firmą windykacyjną, jakie są możliwości?
Przed rozpoczęciem dochodzenia
roszczeń niezbędne jest podpisanie umowy oraz przekazanie pełnomocnictw. Dalej współpraca z firmą
windykacyjną to niezwykle łatwy
proces, zarządzany poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów teleinformatycznych, dzięki
którym klient na bieżąco może śledzić proces windykacji - mieć wgląd
do raportów z prowadzonych spraw
lub otrzymywać takie raporty drogą
mailową, a także zlecać nowe sprawy do windykacji jak i inne usługi.
CZY WIESZ, ŻE...
Jak wynika z opublikowanego w marcu przez
Krajowy Rejestr Długów
„Kompleksowego raportu o długach” 63 proc. przeterminowanych zobowiązań polskich konsumentów i przedsiębiorców stanowią zaległości wobec banków.
W ostatnim kwartale 2010 r.
wzrosły one o 1,7 proc. (w III kw.
2010 r.wzrost wyniósł 4,13 proc.).
1
Według danych KRD
średni dług w relacjach
firma – firma najwięcej
w y n i ó s ł w wo j . ł ó d z k i m
(10 322 286,55 zł), a najmniej
w woj. warmińsko-mazurskim
(592 434,95 zł).
2
Jak wynika z raportu
IBnGR „Rynek zarządzania wierzytelnościami
w Polsce oraz perspektywy jego
rozwoju do 2014 roku” najczęstszymi powodami nieregulowania
zobowiązań przez kontrahentów
w 2010 r. była zła sytuacja finansowa (62 proc.) i zatory płatnicze
(49 proc.).
3
Badanie ankietowe
IBnGR pokazało, że
w 2010 r. 58 proc. przedsiębiorstw windykowało należności we własnym zakresie,
28 proc. zdecydowało się na windykację mieszaną, 8 proc. na
outsourcing, a 6 proc. nie prowadziło działań windykacyjnych.
4
NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ
KROK
NOWOŚCI
Dobry pomysł
to nie wszystko
■ Pytanie: Czy wystarczy
mieć pomysł na firmę, aby
osiągnąć finansowy sukces?
■ Odpowiedź: Nie, konieczna jest również realna ocena
zagrożeń, konkurencji oraz
zapewnienie swojej firmie
stosownego finansowania
Istnieje kilka źródeł finansowania, jednak nie wszystkie są dostępne dla przedsięwzięć w fazie
start up. Banki czy fundusze inwestycyjne nie są zwykle zainteresowane wspomaganiem przedsiębiorstw w początkowej fazie
działalności. Dobrym rozwiązaniem (a często jedynym możliwym) jest znalezienie inwestora
prywatnego – tzw.Anioła Biznesu
– który wesprze przedsięwzięcie
kapitałem, swoją wiedzą i kontaktami,w zamian za cześć udziałów
w firmie.
Optymalizacja
ryzyka
Niezależnie gdzie – i czy w ogóle
– poszukujemy finansowania,
stajemy przed koniecznością
stworzenia profesjonalnej koncepcji rozwoju naszego przedsięwzięcia i jego przyszłości. Na co
zwrócić uwagę planując rozwój?
Jakich błędów należy się wystrzegać? Najczęściej popełnianym błędem jest zbyt optymistyczna ocena przyszłości przedsięwzięcia.
Absolutnie konieczna jest twarda, realistyczna analiza mocnych
i słabych stron projektu, jego
otoczenia, konkurencji, rynku.
Najlepiej znaleźć niszę na rynku,
którą wypełnimy naszym produktem lub usługą. Wykonując
jakąkolwiek analizę trzeba zapewnić zewnętrzną weryfikację
naszych wniosków.
Równie istotna jest analiza
konkurencji. Kluczowe są bariery wejścia dla innych podmiotów,
uniemożliwiające lub utrudniające skopiowanie naszego pomysłu np. patenty, unikalne umiejętności, kontakty. Jeśli pomysł jest
już obecny na rynku, kluczowe
jest pytanie: dlaczego klient ma
wybrać właśnie mnie. To droga
budowania przewagi konkurencyjnej, która pozwoli znaleźć miejsce na rynku, zanim firma zacznie
generować realne przychody.
Kluczową sprawą jest również zespół zarządzający firmą.
Nawet najlepszy pomysł nie ma
szans rozwoju, jeżeli nie wesprą go
profesjonaliści. Początkujący
przedsiębiorcy poszukują współpracowników wśród przyjaciół
czy rodziny zapominając, że samo zaangażowanie, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
nie wystarczy. Należy jasno przeanalizować potrzeby kadrowe firmy planując zatrudnienie osób
z odpowiednimi kompetencjami.
Taka inwestycja szybko się
zwróci.
Promocja
jest kluczem
Każda początkująca firma potrzebuje skutecznych działań marketingowych. Wśród początkujących przedsiębiorców pokutuje błędne przekonanie, że dobry
produkt sam się sprzeda. Jest to
3
ANALIZUJ
SYTUACJE
praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w przypadku produktów nowych, nie znanych do tej pory
konsumentom lub takich, które mają dużą konkurencję. Przeanalizowanie potrzeb czy ewentualnych braków związanych
z wymienionymi elementami pozwoli napisać realistyczny plan
rozwoju, konieczny do pozyskania ewentualnego dofinansowania. Przede wszystkim jednak ułatwi obiektywną
ocenę przedsięwzięcia, dojrzenie zagrożeń,
które przed nim
stoją oraz wytyczenie ścieżek dalszego
rozwoju.
JACEK BŁOŃSKI
Prezes Lewiatan Business Angels
7
Współpraca
długoterminowa
Wiele firm z sektora MSP, szczególnie świeżo powstałych, ma
problemy z pozyskaniem kapitału na rozwój. Odpowiedzią na
tę sytuację mogą być fundusze
private equity/venture capital.
To, najprościej mówiąc, rodzaj
średnio i długoterminowych inwestycji kapitałowych. Często,
nie do końca z prawdą, te pojęcia używane są zamiennie.Venture capital jest odmianą private equity i dotyczy inwestycji
w „młodsze” przedsięwzięcia
czyli także tzw. startupów.
Na czym polega pe/vc?
W skrócie: fundusze kupują udziały w przedsiębiorstwie
i starają się zwiększyć jego wartość, bo fundusze zarabiają
wtedy gdy przedsiębiorstwo,
w które zainwestowały przynosi zysk.
Jedną z zalet pe/vc jest fakt,
że fundusze mogą zainwestować nawet w projekty obarczone dużym ryzykiem, które
nie miałby szans na uzyskanie
kredytu. Dodatkowo środki nie
obciążają bilansu firmy, tylko
zwiększają jej kapitał. Nie bez
znaczenia jest też doświadczenie funduszy – może on nie tylko wspomóc zarząd w realizacji
strategii, ale też uwiarygodnia
firmę na rynku.
„Kiedy zaczynasz interes, nie
martw się, że masz za mało
pieniędzy. Ograniczone fundusze
to nie wada lecz zaleta. Nic bardziej nie rozwija pomysłowości”.
- H. Jackson Brown, JR
Download

narzędzia, które pozwalają na usprawnienie