RGP_03308_image_TAR_titulka_new_210x297 11.1.2013 16:53 Page 3
Prehľad montážnych školení Rigips
Staň Sa
profeSionálom
v Suchej
výStavbe
Technická Akadémia Rigips
Ako jednotka na trhu v oblasti suchej výstavby vám ponúkame:
• Certifikované profesionálne vzdelávanie v oblasti sadrokartónových systémov
• Prednášky a školenia pod dohľadom najväčších odborníkov
• Exkluzívne priestory
• Odborné poradenstvo
• Technickú podporu
• Výsledky potvrdené praxou
Lepší
pocit
v ania
Lepší
poc izt bý
z bý
va ni a
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 1
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 2
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 3
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 4
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 5
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 6
17.1.2013 12:53
Odovzdávací protokol
Evidenčné číslo:
na dodávku a montáž systémov Rigips
OP
1. Montážna firma systémov Rigips
Názov montážnej firmy, adresa, IČO: ............................................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu:
..................................................................................................................................................................................................................
Číslo montážneho preukazu / platnosť: ........................................................................................................................................................... / ....................................................................
Vyhlásenie zodpovedného zástupcu montážnej firmy
Týmto vyhlasujem, že pri montáži všetkých stavebných konštrukcií systémov Rigips špecifikovaných v časti 2. tohto
dokumentu sme postupovali v zmysle návodov výrobcu systému Rigips na jeho spracovanie v zmysle §43g ods.
(2) stavebného zákona. Všetky montážne postupy, technologické a konštrukčné podmienky boli dodržané tak,
ako to dodávateľ systému špecifikuje v technických listoch konštrukcií (Atlas suchej výstavby) a v technologických
špecifikáciách (Montážna príručka sadrokartonára, Technologický predpis). Taktiež vyhlasujem, že tieto výrobky
zhotovené priamo na stavbe (stavebné konštrukcie systému Rigips, ktoré sme zmontovali z komponentov Rigips)
sú vyhotovené v súlade s technickými špecifikáciami, právnymi predpismi a v zhode so Zákonom o stavebných
výrobkoch č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. Taktiež všetky požiarne konštrukcie boli zhotovené v zhode
s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a v zhode so súvisiacimi predpismi a technickými špecifikáciami.
Pečiatka montážnej firmy, podpis zodpovedného zástupcu firmy:
...............................................................................................................................................
2. Dodávateľ systémov Rigips
Názov: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Rigips
Adresa: Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04
Meno a priezvisko obchodno-technického zástupcu Rigips: ............................................................................................................................................... ....................
podpis:
...................................................................................................................................................................
Špecifikácia konštrukcií systémov Rigips
Názov stavby, adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Časti stavby/počet príloh: ..................................................................................................................................................................................................... / ....................................................................
Zoznam protipožiarnych konštrukcií Rigips použitých na stavbe
Príloha
číslo
1
Názov konštrukcie, špecifikácia,
systémové číslo konštrukcie
Požiarna
odolnosť
Umiestnenie konštrukcií v stavbe
(popis, v ktorej časti stavby sa konštrukcie nachádzajú)
2
3
4
5
6
V .........................................................................................................
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 7
Dátum: ............................................................................................................................................
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 8
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 9
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 10
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 11
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 12
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 13
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 14
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 15
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 16
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 17
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 18
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 19
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 20
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 21
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 22
17.1.2013 12:53
RGP_03329_inz_210x250_press_210x250 23.1.2012 16:58 Page 2
EŠTE VČERA
SA TU NEDALO
SPAŤ
Máme spoľahlivé
riešenie zvukovej izolácie interiéru
Vďaka jedinečným vlastnostiam sadrokartónového protihlukového
systému Rigips s modrou akustickou doskou zabudnete na hluk od
susedov. Zlepšite si bývanie! Obklopte sa tichom a krásnymi stenami
a váš byt sa zmení na nepoznanie. Viac na www.modreticho.sk.
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 23
17.1.2013 12:53
RGP_INZ_GB_A4_android_RGP_INZ_GB_A4_android 12.9.2012 12:17 Page 1
UŽ DNES
MÔŽETE MAŤ
KNIHU
V MOBILE
APLIKÁ
PRE AND CIA
RO
ZADARM ID
O
Stiahnite si publikáciu Podhľadové
systémy Rigips do vášho mobilu a tabletu
S aplikáciou „Podhladove systemy Rigips“ môžete:
• vyhľadávať produkty, ktoré práve potrebujete,
• odoberať novinky zo sveta podhľadov,
• zdieľať informácie o podhľadoch na sociálnych sieťach.
Stiahnite si aplikáciu jednoducho nasnímaním vyobrazeného QR kódu vľavo.
Lepš í p o c it z bý van i a
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 24
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 25
17.1.2013 12:53
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 26
17.1.2013 12:54
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 27
17.1.2013 12:54
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 28
17.1.2013 12:54
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 29
17.1.2013 12:54
Poznámky
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 30
17.1.2013 12:54
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 31
17.1.2013 12:54
GYPROC
RGP_04043_Brozura_TAR_3.indd 32
17.1.2013 12:54
Download

stiahnuť pdf