Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle
ISSN 1308-0903
Contents / İçindekiler
CONTENTS / İÇİNDEKİLER
1- DİSTALE MİGRE GÖMÜLÜ DİŞLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
THE FREQUENCY OF THE DISTALLY MIGRATED IMPACTED TEETH IN JAWS AND THEIR
TREATMENT CHOICES
İbrahim DAMLAR, Ahmet ALTAN, Soydan KILIÇ, Mehmet ADIGÜZEL, Mehmet Gökhan TEKİN
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 115-118.
2- DENTOFASİYAL DEFORMİTELERİN ORTOGNATİK CERRAHİ İLE TEDAVİSİ: 3 VAKA
RAPORU
ORTHOGNATIC SURGERY TO TREAT DENTOFACIAL DEFORMITIES: THREE CASE
REPORTS
Necat ASLAN, S.Serhat ATILGAN, Ruşen ÖZDOĞAN, Ferhan YAMAN, Nedim GÜNEŞ, İzzet
ACIKAN
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,119-125.
3- PAPİLLON LEFEVRE SENDROMU: 3 OLGU SUNUMU
PAPILLON LEFEVRE SYNDROME: THREE CASE REPORTS
Yasin YILDIRIM, Halenur ONAT ALTAN, Murat Selim BOTSALI,Yağmur ŞENER
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 126-129.
4- MİNE HİPOPLAZİLİ İKİ OLGUDA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI
RESTORING FUNCTION AND ESTHETICS REHABILITATION IN TWO PATIENTS WITH
ENAMEL HYPOPLASIA: CASE REPORT
Cihan ÖZ, Bukat EROL AYNA
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,130-133.
5- RENK DEĞİŞTİRMİŞ KANAL TEDAVİLİ DİŞLERİN WALKING BLEACH TEKNİĞİ
KULLANILARAK BEYAZLATILMASI: (İKİ OLGU SUNUMU)
BLEACHING OF DISCOLOURED ENDODONTICALLY TREATED TEETH USING
WALKING BLEACH TECHNIQUE: (TWO CASE REPORTS)
Pınar GÜL, Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Nilgün AKGÜL
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,134-137.
6- AŞINMIŞ DENTİSYONA BAĞLI OKLÜZAL DİKEY BOYUT KAYIPLARININ SABİT VE
HAREKETLİ PROTEZLERLE TEDAVİSİ: İKİ OLGU SUNUMU
TREATMENT OF OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION LOSS DUE TO THE WORN DENTITION
WITH FIXED AND REMOVABLE PARTIAL DENTURES: TWO CASE REPORTS
Özgür ÖZTÜRK, Simel AYYILDIZ, Osman Cumhur SİPAHİ, Yeşim ERKAN
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,138-144.
Cilt / Volume 15 ∙ Sayı / Number 2 ∙ 2014
Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle
ISSN 1308-0903
Contents / İçindekiler
7- İKİ KÖKLÜ MANDİBULAR KANİNDE KÖK KANAL TEDAVİSİ TEKRARI: OLGU SUNUMU
ENDODONTIC RETREATMENT OF MANDIBULAR CANINE WITH TWO ROOT CANALSCASE REPORT
Aysun KARA TUNCER, Müzeyyen GEREK, H. Barış KARA
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 145-147.
8- EKTOPİK MANDİBULAR ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞLE İLİŞKİLİ DENTİGERÖZ KİST:
EKSTRAORAL YAKLAŞIM
ECTOPIC THIRD MOLAR TOOTH RELATED WITH DENTIGEROUS CYST: EXTRAORAL
SUBMANDIBULAR APPROACH
Saim YANIK, Mutan Hamdi ARAS, Mehmet DEMİRKOL, Ahmet ALTAN,Sinan AY
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 148-151.
9-MAKROGLOSSİYE SAHİP BİR HASTAYA TAM PROTEZ UYGULANIŞI: 6 YILLIK KLİNİK
TAKİP
THE CONSTRUCTION OF A COMPLETE DENTURE TO THE PATIENT WITH MACROGLOSSIA:
6 YEARS CLINICAL FOLLOW-UP
Mehmet TURGUT, Onur ŞAHİN, Ömer KIRMALI
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 152-154.
10- TRAVMAYA UĞRAMIŞ ANTERİOR DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
TREATMENT APPROACH OF THE TRAUMATIZED ANTERIOR TEETH: A CASE REPORT
Nihal ÖZCAN, Ali Can BULUT
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 155-158.
11- FİBRÖZ DİSPLAZİ: VAKA RAPORU
FIBROUS DYSPLASIA: A CASE REPORT
Mustafa Cenk DURMUŞLAR, Ahmet Ferhat MISIR, Tamer ZERENER, Banu DOĞAN GÜN
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,159-161.
12- TAM DİŞSİZ MİKROSTOMİ HASTASININ PROTETİK REHABİLİTASYONU: BİR OLGU
SUNUMU
PROSTHETIC REHABILITATION OF AN EDENTULOUS PATIENT WITH MICROSTOMIA:
A CLINICAL REPORT
Ayşegül KÖROĞLU, Onur ŞAHİN, Doğu Ömür DEDE
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 162-165.
13- DENTİGEROZ KİSTİN MARSUPİALİZASYON TEDAVİSİNDEN SONRA KANİN DİŞİN
SPONTAN SÜRMESİ: BİR OLGU RAPORU
SPONTANEOUS ERUPTION OF A CANINE AFTER MARSUPIALIZATION OF A DENTIGEROUS
CYST: A CASE REPORT
Güldağ HERDEM, Kenan CANTEKİN, Mustafa AYDINBELGE, Osman ETÖZ
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 166-169.
Cilt / Volume 15 ∙ Sayı / Number 2 ∙ 2014
Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle
ISSN 1308-0903
Contents / İçindekiler
14- ŞİDDETLİ OLİGODONTİ İLE BİRLİKTE DAİMİ MAKSİLLER 1. MOLAR DİŞLERİN
KONJENİTAL EKSİKLİĞİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU
CONGENITALLY MISSING MAXILLARY FIRST PERMANENT MOLARS WITH SEVERE
OLIGODONTIA: AN UNUSUAL CASE REPORT
Gözde CANITEZER, Kaan GÜNDÜZ
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 170-174.
15- DENTOMAKSİLLOFASİYAL KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN RADYASYON
DOZU
RADIATION DOSE OF DENTOMAXILLOFACIAL CONE-BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY
Enes GÜNGÖR
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 175-178.
16- BRAKET YAPIŞTIRMADA KULLANILAN FARKLI TEKNİKLER: LİTERATÜR DERLEMESİ
BÖLÜM I: DİREKT YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ
DIFFERENT TECHNIQUES USED FOR BRACKET BONDING: LITERATURE REVIEW
PART I: DIRECT BONDING TECHNIQUE
Hakan KEKLİK, İ.Erhan GELGÖR, Hasan KAMAK
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2,179-186.
17-ORTODONTİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ BİYOİSTATİSTİK YÖNTEMLER
DIFFERENT STATISTICAL METHODS USED IN ORTHODONTIC RESEARCH
Feyza ÜLKÜR, E. Çiğdem KASPAR, Fulya ÖZDEMİR
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 187-194.
18- DOKU REMODELASYONUNUN DÜZENLENMESİ: MATRİKSMETALLOPROTEİNAZLAR
(MMP)
THE REGULATION OF THE TISSUE REMODELATION: MATRIXMETALLOPROTEINASES
(MMP)
Aysan LEKTEMUR ALPAN, Hakan DEVELİOĞLU
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 195-204.
19- ORAL MUKOZAL LEZYONLAR
ORAL MUCOSAL LESIONS
Canan AKAY, Suat YALUĞ
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 205-210.
20- APİKAL PREPARASYON
APICAL PREPARATION
Adil EKİCİ, Mügem Aslı GÜREL, Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 211-216.
Cilt / Volume 15 ∙ Sayı / Number 2 ∙ 2014
Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle
ISSN 1308-0903
Contents / İçindekiler
21- PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNİN HASTA MEMNUNİYETİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ
THE EFFECT OF PROSTHETIC TREATMENT ON PATIENT SATISFACTION AND QUALITY OF
LIFE
Ülfet ADIGÜZEL, Gizem Nur BAĞRIVATAN, Melahat ÇELİK, Onur GEÇKİLİ,Gülsen BAYRAKTAR
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 217-222.
22- BRAKET YAPIŞTIRMADA KULLANILAN FARKLI TEKNİKLER: LİTERATÜR DERLEMESİ
BÖLÜM II: İNDİREKT BRAKET YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ
DIFFERENT TECHNIQUES USED FOR BRACKET BONDİNG: LITERATURE REVİEW
PART II: INDIRECT BONDING TECHNIQUE
Hakan KEKLİK, İ.Erhan GELGÖR, Hasan KAMAK
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 223-229.
23-DENTİNİN HİDROLİK İLETKENLİĞİ: KLİNİK ÖNEMİ
HYRAULIC CONDUCTANCE OF DENTINE: CLINICAL SIGNIFICANCE
Firdevs KAHVECİOĞLU
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 230-233.
24- DENTAL OTOTRANSPLANTASYON: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
DENTAL AUTOTRANSPLANTATION: A LITERATURE REVIEW
Tunahan KANYILMAZ, Çiğdem GÜLER, Nihal Beldüz Kara
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 234-239.
25- DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN REMİNERALİZASYON AJANLARININ ROLÜ:
SİSTEMİK DERLEME
THE ROLE OF REMINERALIZING AGENTS IN DENTISTRY: A SYSTEMATIC REVIEW.
Arzu AYKUT YETKİNER, Funda DİNDAROĞLU, Ece TURAN, Menije MENDERES,Nazan ERSİN
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 240-250.
26- PROPOLİSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF PROPOLIS ON ORAL AND DENTAL HEALTH
Merve MEŞE, Fevzi KAVRIK, Dilşah ÇOĞULU
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 251-255.
27- REZİN KOMPOZİT MATERYALLERİN BİYOUYUMLULUĞU
BIOCOMPATIBILITY OF RESIN COMPOSITE MATERIALS
Hazal Ezgi GERİHAN, Burç PEKPINARLI, Dilşah ÇOĞULU
Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2014; Cilt 15, Sayı: 2, 256-259.
Cilt / Volume 15 ∙ Sayı / Number 2 ∙ 2014
Download

MW efficacy in DSP