Polski Związek Windykacji
Nr 2/2013
NEWSLETTER PZW
Drugi numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji
Spis treści:
2 Walne Zgromadzenie Członków
PZW
Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu drugi numer newslettera Polskiego
Związku Windykacji.
Biuletyn stanowić ma ważne narzędzie informacyjne
zapewniające dopływ wiedzy na temat polskiego rynku
wierzytelności i zagadnień prawnych związanych z branżą
windykacji.
Zapraszamy do lektury,
redakcja newslettera
3 Zjazd Federalnego Związku
Firm Windykacyjnych BDIU
5 IV Bankowe Forum
Wierzytelności
6 Kolejny etap unijnego projektu
Leonardo
7 Wieści od członków PZW
10 Spowolnienie gospodarcze
- szansa i wyzwanie dla
windykatorów
12 Nowa ustawa zmniejszy
zatory płatnicze?
14 Rynek wierzytelności w obliczu
spowolnienia gospodarczego
16 Gwarancja i rękojmia za roboty
budowlane
19 Kryzysoodporne portfele
Polaków
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
10 zjazd członków Polskiego Związku Windykacji
7 czerwca 2013 roku w Hotelu Sobieski w Warszawie,
odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Polskiego
Związku Windykacji. W tym roku Związek obchodzi
jubileusz 10-lecia swojej działalności.
Spotkanie będzie miało na celu między innymi
podsumowanie działalności Związku w 2012 roku,
wymianę doświadczeń i poglądów na temat polskiego
rynku windykacji, a także przedstawienie planów dalszych
działań na rzecz rozwoju Związku.
Wszelkie pytania dotyczące Walnego Zgromadzenia PZW
proszę zgłaszać telefonicznie: 795 476 803 lub drogą
elektroniczną:
Anna Bandura – [email protected]
2
NEWSLETTER PZW |
Serdecznie zapraszamy
wszystkich członków
Polskiego Związku
Windykacji do wzięcia
udziału w jubileuszowym
zjeździe PZW!
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Zjazd Federalnego Związku Niemieckich
Firm Windykacyjnych BDIU
W dniach 18 - 20 kwietnia 2013 r. w Dreźnie odbył się zjazd Federalnego Związku
Niemieckich Firm Windykacyjnych BDIU, w którym uczestniczył prezes zarządu Polskiego
Związku Windykacji, Piotr Badowski. Polski Związek Windykacji został w tym roku szczególnie
wyróżniony poprzez nadanie tytułu gościa honorowego.
Miejsce, w którym odbył się tegoroczny zjazd BDIU jest wyjątkowe dla polskiej historii.
To z Drezna pochodził August II Mocny, elektor saksoński i pierwszy król Polski z dynastii
Wettynów. Spacer czarującymi uliczkami miasta umożliwia przeniesienie się do historii
i kroczenie śladami saksońskich królów Polski.
Piotr Badowski miał niebywałą przyjemność powitania wraz z Prezesem BDIU Wolfgangiem
Spitz wszystkich gości konferencji. Podczas mowy powitalnej podkreślił szczególną rolę
współpracy między oboma Związkami, która dynamicznie rozwija się od czasu przystąpienia
PZW do FENCA, a szczególnie zacieśniła się przy okazji realizacji unijnego projektu Leonardo.
Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji Piotr Badowski wraz z Prezesem
BDIU Wolfgangiem Spitz podczas mowy powitalnej
3
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
„Rynek windykacji w Polsce”
– prezentacja Piotra
Badowskiego
W ramach konferencji prezes PZW wygłosił prelekcję na temat sytuacji polskiego rynku
windykacji i prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności windykacyjnej
w Polsce. Prezentacja została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, co zaowocowało
wieloma pytaniami ze strony słuchaczy i ożywioną dyskusją.
Polski przedstawiciel uczestniczył też w roboczych spotkaniach na temat propozycji nowych
zmian legislacyjnych dotyczących rynku windykacji w różnych krajach UE, ochrony danych
osobowych oraz wpływu kilku przypadków nielegalnych praktyk windykacyjnych
w Niemczech na zmiany prawa w zakresie prawodawstwa działalności przez firmy
windykacyjne w tym kraju.
Organizatorzy przygotowali wiele interesujących warsztatów i prelekcji, a cała konferencja
była wielkim sukcesem, gromadząc prawie 500 uczestników. Udział prezesa PZW w tym
wydarzeniu to kolejny krok na drodze do zacieśniania współpracy z europejskimi związkami
windykacji.
Od lewej: Kay Uwe Berg (BDIU), Ivo Klimes (FENCA), Piotr Badowski (PZW)
4
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Prezes PZW w gronie prelegentów na IV Bankowym Forum
Wierzytelności
W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się IV Bankowe Forum
Wierzytelności, organizowane przez BIG InfoMonitor.
Tematem wiodącym tegorocznego Forum
był wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej
na rynek wierzytelności w Polsce. Do
grona prelegentów zaproszono m.in.
prezesa zarządu Polskiego Związku
Windykacji, Piotra Badowskiego.
Cykl
prelekcji
otworzył
Krzysztof
Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków
Polskich, prezentując zmiany na rynku
finansowym, następnie prezes zarządu
Polskiego Związku Windykacji Piotr
5
NEWSLETTER PZW |
Badowski wygłosił prelekcję na temat:
Jak spowolnienie gospodarcze wpłynie na
rynek wierzytelności w Polsce?
W konferencji udział wzięli przedstawicieli
sektora bankowego, firm windykacyjnych,
a także
reprezentanci
branży
telekomunikacyjnej i Biura Informacji
Kredytowej. Celem Forum jest tworzenie
płaszczyzny do wymiany doświadczeń
i wyznaczenie
nowych
kierunków
w relacjach branży windykacyjnej i sektora
bankowego.
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Kolejny etap unijnego projektu Leonardo
W dniach 3-4 czerwca 2013 r. delegaci z Polskiego Związku Windykacji oraz trzech
europejskich związków, spotkają się w Newcastle w północnej Anglii, by podjąć
działania mające na celu przygotowanie modułu kształcenia na temat nowych
przepisów europejskich dotyczących ochrony danych. Będzie to kolejny etap realizacji
unijnego programu Leonardo.
Workshop odbędzie się w ramach projektu
unijnego
pn.
„Rozwój
ogólnoeuropejskiego
zaawansowanego
modułu szkoleniowego na temat regulacji
prawnych dotyczących ochrony danych
w zarządzaniu wierzytelnościami”. Będzie
to już trzecie spotkanie przedstawicieli
europejskich
związków
windykacji.
Pierwszy panel odbył się pod koniec
ubiegłego roku w Wiedniu, drugi w marcu
br. w Krakowie.
Głównym
celem
projektu
jest
przygotowanie modułu zaawansowanego
kształcenia na temat nowych przepisów
europejskich dotyczących ochrony danych
w
zarządzaniu
wierzytelnościami.
Szkolenia te dostarczą uczestnikom wiedzy
6
NEWSLETTER PZW |
i kwalifikacji niezbędnych do zrozumienia
wszystkich aspektów wpływu nowej
dyrektywy
dot.
ochrony
danych
w sektorze zarządzania wierzytelnościami.
W celu opracowania modułu Polski
Związek
Windykacji
oraz
związki
windykacji z Anglii, Niemiec i Austrii
podejmują działania składające się ze
spotkań, odbywających się w krajach
partnerów projektu, okresów badań oraz
gromadzenia
i
rozpowszechniania
informacji.
Program Leonardo da Vinci jest częścią
programu edukacyjnego Unii Europejskiej
„Uczenie się przez całe życie” (Lifelong
Learning Programme).
www.polskizwiazekwindykacji.pl
WIESCI OD CZŁONKÓW PZW…
Nowe usługi w ofercie Arvato
Aby dostarczać usługi skrojone pod indywidualne
wymagania klientów, kreować nowe formy
współpracy w celu jak najlepszego dopasowania się
do rynkowych trendów w branży arvato Polska
(oddział Bertelsmann Media Sp. z o. o.) wdraża
nowe narzędzia wspierające proces odzyskiwania
należności. Oprócz standardowej usługi windykacji
należności na różnych jej etapach, wprowadzono
także usługę reaktywacji (sektor telekomunikacyjny),
uzupełniania baz danych (sektor energetyczny),
zabezpieczania transakcji handlowych na rynku
e-commerce. Firma od początku br. z sukcesem
odnotowuje bardzo dobre wyniki w zakresie
realizacji usługi Elektronicznego Postępowania
Upominawczego prowadzonej przez kancelarię
doradztwa prawnego arvato.
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na Kongresie "Regulacje prawne z obszaru zarządzania
wierzytelnościami”
24 kwietna 2013r. w Warszawie odbył się Kongres „Regulacje prawne z obszaru zarządzania
wierzytelnościami.”, który miał na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów
legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Jednym z głównych
prelegentów był przedstawiciel Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. – Kierownik Biura Prawnego,
Radca Prawny Jacek Sroczyński. Mec. Sroczyński podczas kongresu wypowiadał się na temat
zmian planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w elektronicznym postępowaniu
upominawczym oraz o konsekwencjach jakie niosą za sobą te propozycję dla branży
windykacyjnej.
7
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Porady prawne przez telefon w ofercie e-Kancelarii
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA
S.A., rozszerzyła swoją ofertę o usługi
skierowane do wszystkich, którzy potrzebują
natychmiastowej pomocy prawnej bez
konieczności odwiedzania kancelarii prawnej czy wręcz wychodzenia z domu. Porady prawne
przez telefon i Internet to usługi, które pojawiły się w ofercie e-Kancelarii GPF S.A. w roku
2013. Już pierwsze miesiące pokazały, jak wiele jest osób zainteresowanych uzyskaniem
profesjonalnej porady prawnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Czynnikami decydującymi o tak dużym zainteresowaniu ofertą jest gwarantowany
wieloletnim doświadczeniem i wiedzą prawników e-Kancelarii najwyższy poziom
merytoryczny świadczonych usług, a także szeroki zakres dziedzin prawa objętych usługą,
do których należą m.in.: prawo cywilne, rodzinne, spadkowe, pracy i ubezpieczeń
społecznych, gospodarcze, konsumentów, prawo nieruchomości.
Oferta firmy windykacyjnej w obliczu dynamicznie
zmieniającego się rynku zarządzania
wierzytelnościami
Mariusz Pawłowski
- Na rynku windykacji i usług prawnych działamy już od
dziesięciu
lat.
Jubileuszowe
podsumowania
naszej
dotychczasowej działalności pokazały, że najważniejszym
elementem strategii przedsiębiorstw usługowych, w tym także
windykacyjnych, okazuje się otwarcie na potrzeby klientów oraz
elastyczne dopasowanie do tych zidentyfikowanych potrzeb
oferowanych usług i stosowanych narzędzi. Warunkiem koniecznym do takiego działania jest
stały monitoring rynku i bardzo szczegółowe badanie potrzeb zarówno obecnych, jak
i potencjalnych klientów – zrozumienie ich oczekiwań, prognozowanie nadchodzących na
rynku wydarzeń, poznanie panujących na rynku tendencji.
8
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Jedną z najsilniejszych obserwowanych przez nas tendencji w ostatnim czasie jest
poszukiwanie przez klientów ofert kompleksowych, ale jednocześnie dokładnie
dopasowanych do ich potrzeb, a nie „skrojonych” uniwersalnie dla wszystkich, bo jak mówiła
jedna z reklam, „jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Przygotowanie takiej silnie
zindywidualizowanej oferty wymaga z jednej strony precyzyjnego określenia zakresu usług,
którymi zainteresowany jest klient, a z drugiej strony bardzo szerokiego wachlarza usług
oferowanych przez spółkę umożliwiającego zawarcie w pakiecie wszystkich oczekiwanych
przez klienta działań. Stąd w ofercie firm windykacyjnych coraz częściej obok takich usług jak
windykacja na zlecenie w sektorze B2B, windykacja na zlecenie w sektorze B2C oraz obrót
wierzytelnościami pojawia się szeroka gama usług dodatkowych jak np: doradztwo
gospodarcze, szkolenia, działania prewencyjne.
Ważnym elementem indywidualizacji usług jest także
dostarczanie ich klientowi „do domu” poprzez
maksymalnie uproszczone procedury zawierania umów,
szybkie przyjmowania zleceń, czy poprzez umożliwienie
korzystania z porad prawnych przed monitorem
własnego komputera lub przez telefon. Te, oraz wiele
innych działań podejmowanych przez Spółkę, jest
elementem umożliwiającym kierowanie oferty do coraz
szerszego grona odbiorców.
Na szybko zmieniającym się rynku zarządzania
wierzytelnościami i przy coraz większych oczekiwaniach
klientów niezwykle istotnym elementem budowania
skutecznej strategii rozwoju staje się antycypowanie
wydarzeń i tendencji, które wystąpią na rynku w przeciągu nadchodzących okresów
i przystosowanie firmy do spełnienia nowych oczekiwań klientów, zanim jeszcze się one
pojawią. Tylko takie podejście do biznesu może dać gwarancję jakości i adekwatności
realizowanych usług.
Autor jest prezesem zarządu e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A..
9
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Spowolnienie gospodarcze – szansa i wyzwanie dla windykatorów
- W ostatnim czasie wiele publikacji
prasowych informowało, iż spowolnienie
gospodarcze będzie stanowiło impuls do
rozwoju dla branży windykacyjnej.
Faktycznie, problemy przedsiębiorstw
przekładają się na większą ilość zleceń
kierowanych
do
windykacji,
ale
jednocześnie
stawiają
przed
windykatorami wiele nowych wyzwań
i problemów.
Odzyskiwanie należności w sektorze B2B
staje się coraz trudniejsze, z powodu
problemów finansowych, które nękają
przedsiębiorstwa. Zarówno mniejsze jak
i większe firmy, reprezentujące różne
branże stają się ofiarami nieuczciwych
kontrahentów,
a
w
konsekwencji
są wciągane w łańcuch zadłużeń. Taka
sytuacja wymaga od firm windykacyjnych
opracowania nowych metod i procedur
postępowania, które połączą różne
sposoby i narzędzia wykorzystywane
w skutecznym odzyskiwaniu długów.
Kluczem do efektywnej współpracy jest
indywidualne podejście do potrzeb klienta
10
NEWSLETTER PZW |
oraz wybór takich narzędzi i metod
działania, które będą ściśle związane z jego
potrzebami.
Pracownicy
firmy
windykacyjnej już na samym początku
powinni poznać wymagania klienta oraz
problemy, z którymi najczęściej boryka się
jego przedsiębiorstwo. Dopiero na takiej
podstawie
można
podjąć
decyzję
dotyczące wyboru formy współpracy oraz
sposobu prowadzenia działań.
Bardzo istotne będzie zaangażowanie się
już na samym początku prowadzenia
działań
windykacyjnych:
zebranie
i zweryfikowanie odpowiednich informacji
dotyczących dłużnika jego powiązań
i sytuacji oraz umiejętne wykorzystanie
www.polskizwiazekwindykacji.pl
tych danych w procesie negocjacji. Dużą
rolę
odgrywa
również
umiejętna
argumentacja, która w jasny sposób
pozwoli
przedstawić
dłużnikowi
konsekwencje związane z brakiem zapłaty.
Skuteczne prowadzenie wielu spraw
będzie również wymagało inwestycji
w infrastrukturę i wykorzystania systemów
teleinformatycznych, które w znacznym
stopniu
pozwolą
zautomatyzować
przebieg windykacji. Takie narzędzia
umożliwiają m.in. masową wysyłkę maili
i sms-ów z przypomnieniami o zapłacie,
tworzenie wezwań, zapisywanie historii
przeprowadzonych
działań
oraz
generowanie raportów. Taki system
umożliwi
również
klientowi
stałe
monitorowanie
procesu
windykacji,
wygenerowanie raportów, przesyłanie
nowych zleceń i informacji oraz kontakt
z firmą windykacyjną.
Spowolnienie gospodarcze niewątpliwie
stanowi szansę na pozyskanie nowych
zleceń i rozwój firm windykacyjnych,
jednak wymaga również dodatkowych
nakładów,
zaangażowania
oraz
przystosowania się do nowych warunków
panujących na rynku.
Grzegorz Grzesiak
członek zarządu
dyrektor departamentu windykacji grupy EULEO
11
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Nowa ustawa zmniejszy zatory płatnicze?
Aby zwalczyć problem pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych prezydent
Bronisław Komorowski 22 marca podpisał ustawę o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych. Zmiany zakończyć mają zjawisko, na które skarżą się mniejsze firmy tracące
płynność finansową przy 90 lub 120-dniowych terminach zapłaty. Ustawa wdraża
do krajowego systemu prawnego unijne przepisy.
Nowe regulacje wprowadzają zasadę,
że terminy zapłaty w transakcjach między
przedsiębiorcami nie powinny przekraczać
60 dni kalendarzowych, chyba że strony
ustalą inny termin i że nie będzie to rażąco
nieuczciwe wobec wierzyciela. W ten
sposób mają zostać zlikwidowane zatory
płatnicze. Dotychczasowe rozwiązania
okazały się mało skuteczne, gdyż
przeciągające się płatności źle wpływały na
płynność finansową przedsiębiorców.
W ustawie wprowadzono jeszcze jedną
ważną zmianę. Przyjęto 30-dniowy termin
zapłaty
w
transakcjach
między
przedsiębiorcami a organami publicznymi.
12
NEWSLETTER PZW |
Termin uregulowania należnej zapłaty
za dostarczone towary lub wykonane
usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty
otrzymania faktury lub rachunku.
Podobnie
wyznaczono
maksymalny
30-dniowy termin na tzw. procedurę
badania towaru lub usługi, w ramach
której potwierdzana ma być ich zgodność
z umową. Wielokrotnie zdarzało się,
że kupiec nie dotrzymywał terminów
płatności
zasłaniając
się
właśnie
"badaniem towaru".
Komentarz Radosława Cieciórskiego, radcy
prawnego oraz członka zarządu Polskiego
Związku Windykacji:
www.polskizwiazekwindykacji.pl
- Za zmianę idącą w dobrym kierunku
należy uznać wprowadzenie uprawnienia
wierzyciela do żądania od dłużnika kwoty
40 euro z tytułu rekompensaty za koszty
odzyskiwania
wierzytelności,
bez
konieczności wykazywania rzeczywistego
poniesienia tych kosztów - ocenia
mec. Cieciórski. - Ponadto wierzyciel
będzie mógł dochodzić od dłużnika zwrotu
kosztów
odzyskiwania
należności
przekraczających tę stałą kwotę, w tym
w szczególności koszty poniesione w
związku ze skorzystaniem z usług prawnika
lub firmy windykacyjnej. Otwiera to nowe
możliwości dla windykacji wierzytelności,
albowiem może ono de facto zezwalać
na żądanie od dłużnika zapłaty obok
należności głównej i odsetek (a na gruncie
procesu także kosztów zastępstwa
procesowego),
również wynagrodzenia
prowizyjnego, czyli tzw. success fee. Ten
składnik kosztów, poniesionych w związku
z
odzyskiwaniem
należności,
jest
standardem dla firm windykacyjnych oraz
coraz częstszym, dodatkowym składnikiem
wynagrodzenia
profesjonalnego
pełnomocnika
reprezentującego
wierzyciela.
Mecenas Cieciórski oczekiwałby też od
ustawodawcy zwiększenia wysokości
tzw. odsetek karnych, które, mimo
postulatów zgłaszanych przez organizacje
przedsiębiorców,
pozostawiono
na
poziomie
odsetek
za
zaległości
podatkowe, czyli zaledwie 1 punkt
procentowy
wyższych
od
odsetek
ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą
obecnie 13 proc.). Obecna ich wysokość
13
NEWSLETTER PZW |
nie przyczyni się do zwiększenia dyscypliny
płatniczej
wśród
przedsiębiorców
i powoduje, iż tzw. kredyt kupiecki nadal
będzie najtańszym źródłem finansowania
przedsiębiorców. Potwierdzeniem tej tezy
są wyniki badań średnich terminów
płatności w krajach UE, z których jasno
wynika, że są one najkrótsze w tych
państwach,
gdzie
stopy
odsetek
za opóźnienie są najwyższe, np. w krajach
anglosaskich i skandynawskich kształtują
się one na poziomie 18 do 24 proc.
Oprócz polskich przedsiębiorców, nowe
przepisy obejmą również przedsiębiorców
z państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej.
Wprowadzenie nowego prawa wynikało
z obowiązku wdrożenia do krajowego
systemu prawnego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z 2011 roku
ws. zwalczania opóźnień w płatnościach
w transakcjach handlowych.
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Rynek wierzytelności w obliczu spowolnienia gospodarczego
Ponad 30 proc. przedsiębiorców
twierdzi, że ich sytuacja
ekonomiczna w pierwszym
kwartale
2013
uległa
pogorszeniu. Wzrasta liczba
upadłości
oraz
wysokość
zatorów finansowych. Okres
spowolnienia
gospodarczego
stanowi szansę na rozwój dla
branży
windykacyjnej,
ale
jednocześnie stawia przed nią
wiele nowych wyzwań.
Prognozy ekonomistów przewidywały, iż największa,
Eksperci szacują, że w skali
a zarazem najbardziej odczuwalna dla polskich
całego roku upadnie ponad
przedsiębiorstw fala kryzysu przypadnie na I kwartał 2013
1300 firm – niemalże 50
roku. Trudno się z tym nie zgodzić, patrząc chociażby
proc. więcej niż rok
na szczytową liczbę 235 upadłości w tym okresie, która była
wcześniej. Z roku na rok
o 11,4 proc. większa od liczby upadłości w I kwartale
wzrasta również suma
rekordowego pod tym względem 2012 r. Eksperci szacują,
faktur niespłaconych
że w skali całego roku upadnie ponad 1300 firm – niemalże
w terminie.
50 proc. więcej niż rok wcześniej. Z roku na rok wzrasta
również suma faktur niespłaconych w terminie. Według wyliczeń wywiadowni gospodarczej
Soliditet Polska, pod koniec lipca 2012 r. wynosiła ona 1,4 mld złotych (wzrost o 600 mln
w porównaniu z danymi za rok 2011). Na skalę zatorów płatniczych z pewnością istotny
wpływ miały ubiegłoroczne upadłości deweloperów, które spowodowały kryzysy płatnicze
w całych łańcuchach firm powiązanych z sektorem budowlanym. Niestety prognozy dla tego
sektora na 2013 rok dalej nie są optymistyczne, co może w bieżącym roku pogłębiać skalę
problemu zatorów płatniczych.
Skutki spowolnienia gospodarczego są widoczne na rynku wierzytelności, a zatory finansowe
i problemy z płatnościami przekładają się na większą liczbę zleceń kierowanych do
windykacji. Na podstawie danych z firm windykacyjnych zrzeszonych w Polskim Związku
Windykacji można zaobserwować, iż z roku na rok dynamiczne wzrasta liczba wierzytelności,
oddawanych do windykacji, przy równoczesnym o wiele wolniejszym wzroście wartości
14
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
zlecanych przez wierzycieli długów do odzyskania. Można
spodziewać się, że taki trend utrzyma się w najbliższych
miesiącach a świadczy o coraz większych problemach
wierzycieli z odzyskaniem coraz mniejszych należności.
Niestety problemy finansowe przedsiębiorstw i konsumentów
odbiją się również na skuteczności działań windykacyjnych.
Windykatorzy będą musieli stale usprawniać procedury oraz
zwiększać nakłady na prowadzenie działań, aby podejmowane
działania były efektywne i pozwalały odzyskiwać należności
dla swoich klientów.
Mimo, że w okresie spowolnienia gospodarczego szybko rośnie pula wierzytelności
oddawanych do windykacji, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna dłużników nie pozwoli
na szybki wzrost zysków firm branży windykacyjnej. Możemy spodziewać się nawet spadku
cen oferowanych przez firmy windykacyjne przy nabywaniu portfeli wierzytelności,
uwzględniającego wyższe ryzyko braku możliwości odzyskania długu w oczekiwanej wielkości
lub okresie. Trudny okres czeka firmy windykacyjne przy dochodzeniu wierzytelności
gospodarczych, gdzie niższa skuteczność wiąże się z niższymi zyskami, przy równoczesnym
wzroście kosztów dochodzenia długów.
Autor jest prezesem zarządu Polskiego Związku Windykacji
15
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Gwarancja i rękojmia za roboty budowlane
Część pierwsza
Umowa
o
roboty
wykonawcę
do
budowlane
oddania
zobowiązuje
przewidzianego
w umowie obiektu budowlanego, który ma być
zgodny
i
z
projektem
wykonawczym)
oraz
z
(budowlanym
zasadami
wiedzy
technicznej. W świetle prawa umów wykonawca
robót
jest
dłużnikiem,
który
w
stosunku
zobowiązaniowym wynikającym z umowy ma
zaspokoić interes wierzyciela – inwestora.
Prawo cywilne stanowi, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią
(w przypadku wykonawcy - zgodnie z treścią umowy), jak również w sposób odpowiadający
celowi społeczno-gospodarczemu kontraktu. Gospodarczym celem w przypadku realizowania
inwestycji budowlanej jest z pewnością wytworzenie pełnowartościowego, niewadliwego
obiektu budowlanego.
Niekiedy jednak zdarza się, że rezultat robót budowlanych odbiega od treści umowy i celu
gospodarczego, jaki przyświeca inwestorowi. Wówczas wkracza odpowiedzialność cywilna
wykonawcy za wadliwe roboty, która, w zależności od podstawy prawnej, może się różnie
kształtować, zwłaszcza w zakresie winy wykonawcy.
Poniżej zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa dotyczące cywilnej
odpowiedzialności
wykonawcy,
wraz
z
podanymi
w
nawiasie
anglojęzycznymi
tłumaczeniami, których znajomość, ze względu na transgraniczność obrotu, jest w branży
budowlanej coraz bardziej pożądana.
16
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
I.
Odpowiedzialność wykonawcy z rękojmi (contractor's warranty for the
object’s defects).
1.
Charakter regulacji rękojmi w prawie cywilnym.
Odpowiedzialność oparta na rękojmi wynika wprost z przepisów Kodeksu
cywilnego. Wprawdzie strony umowy o roboty budowlane mogą zmodyfikować
ustawową regulację rękojmi nawet w ten sposób, że zupełnie wyłączą
odpowiedzialność wykonawcy z rękojmi, jednakże w praktyce żaden inwestor nie
zgodzi się na takie rozwiązanie. Warto jednak wiedzieć, że ustawowa regulacja
rękojmi ma charakter przepisów dyspozytywnych, co oznacza, że na etapie
negocjowania umowy inwestor oraz wykonawca mogą uzgodnić odstępstwa
od modelu rękojmi przyjętego w Kodeksie cywilnym. Jednakże instytucja rękojmi
zawsze pełni funkcję ochronną, z której inwestor po prostu nie chce rezygnować.
2.
Brak winy nie usprawiedliwia wykonawcy.
Odpowiedzialność wykonawcy z rękojmi ma charakter surowy. Wykonawca
odpowiada niezależnie od tego, czy swoim zawinionym zachowaniem
doprowadził do wadliwości obiektu budowlanego. Brak winy oraz wiedzy
wykonawcy o wadzie nie zwalnia z odpowiedzialności opartej na rękojmi.
Wykonawca nie może więc się tłumaczyć, że np. dach budynku przecieka nie
z jego winy, albowiem do odpowiedzialności z tytułu rękojmi wystarczy istnienie
wady oraz wykazanie związku przyczynowego między robotami wykonawcy
a wadą. Z tego względu inwestorzy bardzo często dochodzą roszczeń wobec
wykonawców z powołaniem się właśnie na rękojmię, która ma charakter
obiektywny (strict liability).
3.
Ratuje upływ czasu.
Granicą odpowiedzialności wykonawcy jest termin końcowy rękojmi: rękojmia
wygasa bowiem po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat
trzech, licząc od dnia, w którym obiekt budowlany został przekazany
inwestorowi.
17
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
4.
Uprawnienia inwestora z rękojmi.
Jeżeli strony umowy o roboty budowlane nie przewidziały odstępstw
od kodeksowej regulacji rękojmi, to w razie ujawnienia się wady w okresie
objętym ochroną, inwestor będzie mógł realizować konkretne uprawnienia
względem wykonawcy. W pierwszym rzędzie inwestor winien udokumentować
wadę (np. wpis do dziennika budowy, dziennika montażu, zdjęcia, prywatna
ekspertyza) oraz niezwłocznie zawiadomić listem poleconym wykonawcę
o wadzie. Treść uprawnień inwestora zależy również od tego, czy ujawniona
wada ma charakter istotny, czy też nieistotny. Rozróżnienie wad przy pomocy
kryterium istotności ma charakter kodeksowy, a w praktyce wymaga posłużenia
się opinią biegłego sądowego, który w konkretnym przypadku, na zlecenie sądu,
sporządza opinię, w której wskazuje, czy rezultat konkretnych robót
budowlanych obarczony jest wadą oraz w jakim stosunku (zazwyczaj
procentowym) wadliwość obniża wartość obiektu.
Mec. Bogumił Sieczkowski, grupa OBLIGO
18
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Kryzysoodporne portfele Polaków!
Łączna kwota zaległych płatności na koniec marca 2013 roku wyniosła 39,28 miliarda
złotych i od ostatniej edycji wzrosła o 0,77 miliarda złotych, czyli 1,99%. W tym samym
czasie w całej Polsce przybyło niespełna 5 tysięcy dłużników. Dynamika przyrostu łącznej
kwoty zadłużenia utrzymuje się na stałym poziomie, mimo niezbyt dobrych danych
z gospodarki. Liczba dłużników również rośnie, ale wolniej niż w minionych miesiącach –
wynika z 23. edycji Raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez BIG InfoMonitor S.A.
Podobnie jak dwa miesiące temu, sytuacja
gospodarcza nie sprzyja sytuacji finansowej
Polaków. Mimo to nasze portfele
skutecznie opierają się trudnym czasom.
Dane dotyczące konsumpcji pokazują,
że Polacy oszczędzają, ale póki co mają
rezerwy i ograniczając zbędne wydatki
utrzymują domowe budżety w ryzach.
39,28 mld zł –kwota zaległych płatności
2,26 mln –liczba klientów podwyższonego
ryzyka
W porównaniu do końca stycznia tego roku, łączna kwota zadłużenia wzrosła o 0,77 miliarda
złotych, czyli 1,99%. Zaległe płatności osiągnęły sumę 39,28 miliarda złotych. W kolejnych
miesiącach niewątpliwie przekroczona zostanie symboliczna granica 40 miliardów złotych.
Dynamika przyrostu tej kwoty nie odbiega na razie od notowanej we wcześniejszych
miesiącach.
Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląską, na ponad 7,9 miliarda złotych. Tylko w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy ich zaległości wzrosły o 262 miliony złotych. Na drugim miejscu są
mieszkańcy Mazowsza z długami przekraczającymi 5,77 miliarda złotych. Zaległości
mieszkańców czterech regionów: Śląska, Mazowsza, Dolnegośląska i Wielkopolski stanowią
ponad 52% łącznej sumy zadłużenia Polaków.
19
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Liczba dłużników również wzrasta, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przybyło ich niespełna
5 tysięcy i na koniec marca 2013 roku w Polsce odnotowano ponad 2,26 miliona osób, które
nie radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań. Najwięcej dłużników mieszka na
Śląsku i Mazowszu odpowiednio 334 tysięcy i 290 tysięcy osób.
Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że patrząc z szerszej perspektywy, na przykład
12 miesięcy, dane nie wyglądają tak źle. Dynamika powiększania się grupy dłużników
wyraźnie wyhamowała i to mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej.
- Wiele miejsca poświęca się informacjom nt. negatywnej sytuacji gospodarczej i niezbyt
dobrym perspektywom na kolejne miesiące. Warto jednak przy tej okazji również
wspomnieć, że nauczyliśmy się radzić sobie w trudnych czasach i zarządzać odpowiedzialnie
budżetem domowym. To jest dobry sygnał. Pomimo przedłużającego się kryzysu poziom
zagrożonych kredytów utrzymuje się na stabilnym poziomie więc nie spodziewam się nagłych
skutków ostatniej modyfikacji Rekomendacji T. Z jednej strony klienci są znacznie bardziej
odpowiedzialni, z drugiej banki mają wypracowane i sprawdzone metody oceny
wiarygodności kredytowej, m.in. wykorzystując dane z BIK i Rejestru Dłużników BIG
InfoMonitor. – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.
Z 23.edycji Raportu InfoDług wynika również, że suma zaległości największego dłużnika
w Polsce, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, powiększyła się o blisko 3% i przekroczyła
kwotę 105 milionów złotych.
Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej www.BIG.pl/InfoDlug
Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu
InfoMonitora Biura Informacji
Gospodarczej SA.
20
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Polski Związek Windykacji od 2002 roku zrzesza firmy
windykacyjne działające na terytorium Polski.
Organizacja ma na celu zintegrowanie środowiska
oraz reprezentowanie i obronę interesów branży
windykacyjnej. W kwietniu 2008 Polski Związek
Windykacji dołączył do grona członków FENCA
(Europejska Federacja Związków Krajowych Firm
Windykacyjnych). Obecnie w skład PZW wchodzi 28
firm z branży windykacyjnej i finansowej. Łączny
przychód wszystkich firm zrzeszonych w 2011 roku
wyniósł około 50 milionów EUR. Od 2010 roku funkcję
prezesa zarządu Związku pełni Piotr Badowski.
Polski Związek
Windykacji
Polski Związek Windykacji
Bociana 22
31-231 Kraków
Wspólnie osiągniemy wszystko
Jak nas znaleźć w sieci:
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Kontakt w sprawach członkostwa:
[email protected]
Redakcja newslettera: [email protected]
Wspólnie osiągniemy wszystko
Jak nas znaleźć w sieci:
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Należymy do FENCA
Należymy do FENCA
21
NEWSLETTER PZW |
www.polskizwiazekwindykacji.pl
Download

NEWSLETTER PZW - Polski Związek Windykacji