Formularz reklamacji towaru nr:
Nr klienta:
Nr zamówienia:
Data zamówienia:
Data dostawy:
Data reklamacji:
Imię i Nazwisko
Nr telefonu:
E-mail:
Administratorem Państwa danych osobowych jest sprzedawca, „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno). Dane
przetwarzane są w celu obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania.
tak
nie
Ilość
Koszt
Informacja w sprawie reklamacji może być wysłana na adres e-mail ?
Reklamowane towary
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa towaru
Nr artykułu
Suma
Powód reklamacji (proszę zaznaczyć właściwe)
Brak towaru w zamówieniu
Towar przeterminowany, nieświeży
Towar uszkodzony:
uszkodzenie w transporcie ?
Towar z krótkim terminem ważności
Niezgodność towaru z umową (proszę wpisać poniżej)
tak
nie
Inny powód, jaki ? (proszę wpisać poniżej)
Oczekiwana forma realizacji reklamacji (proszę zaznaczyć właściwe)
Uwaga: do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 560 i 561. Niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany towar udzielona.
Wymiana na nowy towar
Naprawa towaru (usunięcie wady)
Obniżenie ceny towaru
Odstąpienie od umowy (zwrot ceny towaru za zwrotem towaru; nie dotyczy sytuacji, gdy wada jest istotna)
W przypadku wyboru wymiany na nowy towar czy wyraża Pan/ Pani zgodę na dostarczenie nowego niewadliwego
towaru wraz z nowym zamówieniem ? (dobrowolne)
TAK
NIE
W przypadku wyboru zwrotu ceny towaru czy wyraża Pan/Pani zgodę na zwrot ceny w formie kodu rabatowego
obowiązującego przy kolejnym zamówieniu ? (dobrowolne)
TAK
NIE
Nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie:
Decyzja sprzedawcy
Data i podpis
Nazwisko osoby dostarczającej towar:
Potwierdzam odbiór reklamowanego towaru.
Data i podpis Klienta
Download

wzór zgłoszenia reklamacyjnego