XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
PROGRAM KONFERENCJI SKAD 2014
7 września 2014, NIEDZIELA
16.00–20.00
18.00–20.00
Rejestracja uczestników – recepcja Hotelu Aurora w Międzyzdrojach
Kolacja
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
7.45–8.30
Śniadanie
8.45–9.00
Otwarcie XXIII Konferencji Naukowej SKAD 2014 – sala A
9.00–9.40
SESJA HISTORYCZNA: 25 lat SKAD – sala A
9.40–10.55
SESJA PLENARNA – sala A
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Józef Pociecha
9.40–10.05
10.05–10.30
10.30–10.55
10.55–11.15
Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Statystyczna analiza sytuacji gospodarczej krajów
Europy Środkowej i Wschodniej
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Big Data i Ultra High Frequency Data – czy rewolucja
w narzędziach analizy danych?
Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz – Milcząca większość – uwarunkowania
poziomu wskaźnika braku odpowiedzi w środowisku gospodarstw domowych
w Polsce w 2013 r. Próba diagnozy
Przerwa kawowa
PARTNERZY I PATRONATY
Dofinansowanie z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
Patronat Dyrektora US w Szczecinie
dr Dominika Rozkruta
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
11.15–12.15
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA A – sala A
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
11.15–11.35
11.35–11.55
11.55–12.15
Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak – Poziom specjalizacji w sektorach inteligentnego
rozwoju a efekty zmian liczby pracujących w województwach Polski
Prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska, prof. dr hab. Danuta Strahl – Wykorzystanie
klasyfikacji dynamicznej do identyfikacji wrażliwości na kryzys ekonomiczny unijnych
regionów szczebla NUTS 2
Dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska – Problemy decyzyjne w funkcjonalnej
analizie głównych składowych
SESJA B – sala B
Przewodnicząca sesji – Prof. dr hab. Dorota Witkowska
11.15–11.35
11.35–11.55
11.55–12.15
Prof. dr hab. Marek Walesiak – Przegląd formuł normalizacyjnych wartości
zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej
Dr Marcin Szymkowiak, mgr Tomasz Józefowski – Zastosowanie uogólnionej miary
odległości w klasyfikacji gmin w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dr inż. Aleksandra Łuczak – Wykorzystanie rozszerzonej interwałowej metody TOPSIS
do porządkowania liniowego obiektów
SESJA C – sala C
Przewodnicząca sesji – Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek
11.15–11.35
11.35–11.55
11.55–12.15
12.15–12.30
Prof. dr hab. Edward Nowak – Klasyfikacja danych a rachunkowość. Rozważania
o relacjach
Prof. UE dr hab. Andrzej Bąk – Wybór optymalnej procedury porządkowania
liniowego w pakiecie pllord
Dr Bartłomiej Jefmański – Zastosowanie modeli IRT w konstrukcji rozmytego systemu
wag dla zmiennych w zagadnieniu porządkowania liniowego – na przykładzie metody
TOPSIS
Przerwa kawowa
2
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
12.30–13.30
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA D – sala A
Przewodnicząca sesji – Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak
12.30–12.50
12.50–13.10
13.10–13.30
Dr inż. Tomasz Bartłomowicz – Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji
wyrażonych, uzyskanych metodą Maximum Difference Scaling
Dr Artur Zaborski – Analiza niesymetrycznych danych preferencji z wykorzystaniem
modelu punktu dominującego i modelu grawitacji
Dr Aneta Rybicka – Połączenie danych o preferencjach ujawnionych i wyrażonych
SESJA E – sala B
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Tadeusz Kufel
12.30–12.50
12.50–13.10
13.10–13.30
Dr Marcin Szymkowiak, dr Marek Witkowski – Wykorzystanie mediany do klasyfikacji
banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej
Dr Marcin Salamaga – Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów
z wykorzystaniem drzew regresyjnych i klasyfikacyjnych
Dr Justyna Wilk, dr Michał Bernard Pietrzak, dr Tomasz Kossowski, Prof. dr hab.
Roger Bivand – Wpływ wyboru metody klasyfikacji na identyfikację zależności
przestrzennych
SESJA F – sala C
Przewodnicząca sesji – Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
12.30–12.50
13.10–13.30
Prof. UŁ dr hab. Jerzy Korzeniewski – Ocena mechanizmów generujących braki
danych w zbiorach z repozytorium UCI
Mgr Katarzyna Wójcik, mgr Janusz Tuchowski – Wykorzystanie metody opartej na
wzorcach w automatycznej analizie opinii konsumenckich
Mgr Justyna Brzezińska – Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych
13.30–14.15
Obiad
12.50–13.10
3
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
14.15–14.45
SESJA PLAKATOWA (Konkurs StatSoft)
Dr Beata Bieszk-Stolorz – Ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem
nieliniowych modeli regresji
Dr Adam Depta – Próba modelowania strukturalnego jakości życia osób jąkających się jako
konstruktu ukrytego na podstawie kwestionariusza SF-36v2
Dr Mariusz Doszyń, dr Krzysztof Dmytrów – Taksonomiczna procedura wspomagania kompletacji
produktów w magazynie
Dr Hanna Gruchociak – Porównanie struktury lokalnych rynków pracy w Polsce w latach 2006
i 2011
Dr Alicja Grześkowiak – Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków
w kształcenie ustawiczne
Dr Alicja Grześkowiak, dr Agnieszka Stanimir – Postrzeganie środowiska pracy przez starszą
i młodszą generację pracowników
Dr Marta Hozer-Koćmiel, dr Aleksandra Matuszewska-Janica – Struktura zatrudnienia kobiet
i mężczyzn a przedmiotowa struktura gospodarcza: przypadek krajów nadbałtyckich
Dr inż. Krzysztof Kompa – Zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych do oceny
sytuacji na światowym rynku kapitałowym przed i po kryzysie
Dr Izabela Kurzawa – Zastosowanie regresji kwantylowej w analizie zróżnicowania popytu na
artykuły żywnościowe w gospodarstwach domowych w Polsce
Dr Aleksandra Matuszewska-Janica – Dysproporcje w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce przed i po
kryzysie. Analiza porównawcza danych SES z lat 2006 i 2010
Dr Artur Mikulec – Ocena stanu ekologicznego rzek Polski za pomocą wskaźnika MMI PL (system
oceny RIVECOmacro)
Dr Magdalena Mojsiewicz – Regresja kwantylowa w estymacji czynników podwyższonego ryzyka
w ubezpieczeniach majątku
Dr Agnieszka Przedborska, Dr Małgorzata Misztal – Wybrane metody statystyki wielowymiarowej
w ocenie jakości życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Dr Małgorzata Podogrodzka – Metoda aglomeracyjna w ocenie przestrzennego zróżnicowania
starości demograficznej w Polsce
Dr Wojciech Roszka – Klasyfikacja a jakość w statystycznej integracji danych
Dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła – Określenie czynników wpływających na prawdopodobieństwo
poprawy poziomu rozwoju społecznego z wykorzystaniem modelu logitowego
Dr Agnieszka Stanimir – Skłonność do migracji pokolenia Y
Mgr Izabela Szamrej-Baran, dr Paweł Baran – Wykorzystanie metod interpolacji przestrzennej
do modelowania rozmieszczenia czynników kształtujących ubóstwo energetyczne
Dr Tomasz Szubert – Demograficzno-społeczne determinanty określające subiektywny status
jednostki w polskim społeczeństwie
Dr inż. Maria Urbańska, dr inż. Henryk Gierszal, dr inż. Grzegorz Maciorowski, dr hab. inż. Tadeusz
Mizera – Metody analizy statystycznej w badaniach ornitofauny na przykładzie dwóch gatunków
ptaków drapieżnych
Prof. UG dr hab. Anna Zamojska – Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy
inwestycyjnych
4
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
14.50–16.10
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA G – sala A
Przewodnicząca sesji – Prof. UEP dr hab. Grażyna Dehnel
14.50–15.10
15.10–15.30
15.30–15.50
15.50–16.10
Prof. UwB dr hab. Ewa Roszkowska, dr Tomasz Wachowicz – Zastosowanie metody
unfolding do wspomagania procesu negocjacji
Dr inż. Iwona Staniec – Wykorzystanie analizy czynnikowej w identyfikacji
konstruktów ukrytych determinujących ryzyko współpracy
Dr Małgorzata Misztal – O zastosowaniu kanonicznej analizy korespondencji
w badaniach ekonomiczno-społecznych
Dr Tomasz Wachowicz, prof. UwB dr hab. Ewa Roszkowska – Ocena wariantów
negocjacyjnych spoza dopuszczalnej przestrzeni negocjacyjnej
SESJA H – sala B
Przewodnicząca sesji – Prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska
14.50–15.10
15.10–15.30
15.30–15.50
15.50–16.10
Dr hab. Kamila Migdał-Najman – Wpływ wielkości wymiaru przestrzeni na własności
miar odległości opartych na metryce potęgowej
Dr hab. Krzysztof Najman – Zastosowanie metod przetwarzania równoległego
w analizie skupień
Dr Mariusz Kubus – Rekurencyjna eliminacja cech w metodach dyskryminacji
Dr Marcin Pełka – Adaptacja metody bagging z zastosowaniem klasyfikacji
pojęciowej danych symbolicznych
SESJA I – sala C
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Marek Walesiak
14.50–15.10
15.30–15.50
15.50–16.10
Dr Agnieszka Pasztyła, mgr Monika Hamerska – Grupowanie jednostek naukowych
ze względu na stopę przychodu względem skali czynników produkcji wiedzy
Mgr Monika Hamerska – Wykorzystanie metod porządkowania liniowego
do tworzenia rankingu jednostek naukowych
Dr Joanna Trzęsiok – Nieklasyczne metody regresji a problem odporności
Dr Michał Trzęsiok – Identyfikacja obserwacji oddalonych w szeregach czasowych
16.10–16.30
Przerwa kawowa
15.10–15.30
5
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
8 września 2014, PONIEDZIAŁEK
16.30–17.50
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA J – sala A
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Feliks Wysocki
16.30–16.50
16.50–17.10
17.10–17.30
17.30–17.50
Prof. UEP dr hab. Grażyna Dehnel – Rejestr podatkowy w estymacji pośredniej dla
średnich i dużych przedsiębiorstw – możliwości i ograniczenia
Dr Katarzyna Dębkowska – Wielowymiarowa analiza kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstw sektora e-usług
Dr inż. Anna Olszewska – Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku
pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przedsiębiorstw
Dr Katarzyna Dębkowska, drinż. Anna Olszewska – Metody wielowymiarowej analizy
statystycznej w identyfikacji inteligentnej specjalizacji regionu
SESJA K – sala B
Przewodnicząca sesji – Prof. UwB dr hab. Ewa Roszkowska
16.30–16.50
16.50–17.10
17.10–17.30
17.30–17.50
Prof. US dr hab. Iwona Foryś – Potencjał rynku mieszkaniowego w Polsce w latach
dekoniunktury gospodarczej
Dr Mariola Chrzanowska, dr Nina Drejerska – Mikro i małe przedsiębiorstwa w strefie
podmiejskiej Warszawy – określenie znaczenia lokalizacji z wykorzystaniem drzew
klasyfikacyjnych i regresyjnych
Dr Roman Pawlukowicz – Możliwości wspomagania procedur rynkowej wyceny
nieruchomości wynikami metody analizy wariancji
Dr Iwona Bąk – Wykorzystanie statystycznej analizy danych w badaniach turystyki
transgranicznej na obszarach chronionych
SESJA L – sala C
Przewodniczący sesji – Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski
16.30–16.50
16.50–17.10
17.10–17.30
17.30–17.50
Dr hab. Iwona Markowicz – Model regresji Feldsteina-Horioki – wyniki badań dla
Polski
Dr Katarzyna Wawrzyniak – Ocena podobieństwa wyników uporządkowania
województw według stopnia realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015
uzyskanych różnymi metodami porządkowania
Dr Marta Dziechciarz-Duda, mgr Anna Król – Zastosowanie analizy unfolding i regresji
hedonicznej do oceny preferencji konsumentów
Dr Piotr Tarka – Metody normalizacji zmiennych a ekwiwalencja pomiaru przy 5 i 7
stopniowej skali Likerta
18.00-18.45
Posiedzenie Sekcji SKAD – sala A
19.00
Kolacja
6
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
9 września 2014, WTOREK
8.00–9.00
9.30–16.30
16.30–19.30
19.30
Śniadanie
Wycieczka do Skansenu w Wolinie
Czas wolny – spacer
Uroczysta kolacja
10 września 2014, ŚRODA
8.00–9.00
Śniadanie
9.00–10.40
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA M – sala A
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Edward Nowak
9.00–9.20
9.20–9.40
9.40–10.00
10.00–10.20
10.20–10.40
Prof. dr hab. Dorota Witkowska – Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do analizy
zróżnicowania płac
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr Marcin Błażejowski,
dr Paweł Kufel – Zegar cyklu koniunkturalnego państw UE i USA w latach 1995–2013
w świetle badań synchronizacji
Dr Marta Dziechciarz-Duda, dr Klaudia Przybysz – Zastosowanie teorii zbiorów
rozmytych do identyfikacji pozafiskalnych czynników ubóstwa
Dr Sabina Denkowska – Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity
Score Matching
Dr Barbara Batóg, prof. US dr hab. Jacek Batóg, prof. US dr hab. Wanda Skoczylas,
dr Andrzej Niemiec, mgr Piotr Waśniewski – Zastosowanie metod klasyfikacyjnych
w identyfikacji kluczowych indykatorów osiągnięć w zarządzaniu wynikami
przedsiębiorstw
SESJA N – sala B
Przewodniczący sesji – Prof. UŁ dr hab. Jerzy Korzeniewski
9.00–9.20
9.20–9.40
9.40–10.00
10.00–10.20
10.20–10.40
Dr Marta Hozer-Koćmiel – Klasyfikacja rachunków satelitarnych w krajach
nadbałtyckich
Dr Katarzyna Frodyma – Zależność między poziomem gospodarczym a energią
ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej
Mgr Marta Kuc – Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych
na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu
życia ludności
Dr Beata Basiura, dr Anna Czapkiewicz – Symulacyjne badanie wykorzystania entropii
do badania jakości klasyfikacji
Dr Dorota Rozmus – Grupowanie powiatów województwa śląskiego za pomocą
metody propagacji podobieństwa
7
XXIII KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
oraz
XXVIII Konferencja Taksonomiczna
nt.
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”
Międzyzdroje, 8–10 września 2014
SESJA O – sala C
Przewodniczący sesji – Prof. UE dr hab. Andrzej Bąk
9.00–9.20
9.20–9.40
9.40–10.00
10.00–10.20
Dr Dominik Rozkrut – Porównanie metod grupowania obiektów dla potrzeb
identyfikacji strategii innowacyjnych przedsiębiorstw
Dr Monika Rozkrut – Rozwój sektora usług opartych na wiedzy w Unii Europejskiej –
wielowymiarowa analiza porównawcza
Dr Sebastian Gnat, dr Mariusz Doszyń – Metody taksonomiczne i ekonometryczne
w indywidualnej wycenie nieruchomości
Dr Ewa Genge – Zaufanie do instytucji publicznych i finansowych w polskim
społeczeństwie – analiza empiryczna z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa
10.40–11.00
Przerwa kawowa
11.00–11.20
Ogłoszenie wyników konkursu StatSoft i wręczenie nagród – sala A
11.20–12.35
SESJA PLENARNA – sala A
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
11.20–11.45
11.45–12.10
12.10–12.35
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek, prof. dr hab. Józef Pociecha, mgr Mateusz Baryła
– Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania
bankructwa firm przy losowym i nielosowym doborze prób
Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, mgr Grzegorz Harańczyk – Modyfikacja
wykresu radarowego
Prof. dr hab. Feliks Wysocki, dr inż. Aleksandra Łuczak – Zintegrowane podejście
do ustalania współczynników wagowych dla cech w zagadnieniach porządkowania
liniowego obiektów
12.35–12.45
Zakończenie Konferencji
12.45
Obiad
8
Download

tutaj - SKAD 2014