SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
„ROLNICTWO, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, OBSZARY
WIEJSKIE - 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ”
11 KWIETNIA 2014
AULA KRYSZTAŁOWA
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi*
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
organizowana pod patronatem honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marka Sawickiego
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika
Rektora SGGW w Warszawie – prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego
I Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – dr inż. Czesława Siekierskiego
ROLNICTWO, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, OBSZARY WIEJSKIE
- 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
Szanowni Państwo,
W 2014 roku minie dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Okres członkostwa naszego kraju w Unii
Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.
Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspólnie z Instytutem Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach serdecznie
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii
Europejskiej.
Celem konferencji jest podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego roli w przemianach
zachodzących w całej gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Intencją Organizatorów jest, by naukowy dyskurs
objął niezmiernie ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wśród nich należy wymienić następujące kwestie:
 globalne uwarunkowania Wspólnej Polityki Rolnej;
 funkcjonowanie łańcucha żywnościowego;
 przemiany społeczne i strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 sytuacja dochodowa i opodatkowanie rolnictwa;
 wymiana handlowa w obszarze produktów rolno-spożywczych;
 funkcjonowanie sektorów rolnych;
 środowiskowe aspekty Wspólnej Polityki Rolnej.
Konferencja będzie również okazją do zintegrowania środowiska ekonomistów rolnych oraz tworzenie platformy
współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki.
W imieniu Organizatorów,
dr hab. Jarosław Gołębiewski
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
dr Mirosław Drygas
Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
PATRONAT MEDIALNY
PROGRAM KONFERENCJI
900-930
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
930-940
Otwarcie konferencji: prof. dr hab. ALOJZY SZYMAŃSKI – JM Rektor SGGW w Warszawie, dr hab.
JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
940-1000
Przemówienia zaproszonych gości
1000-1140
I SESJA PLENARNA - moderatorzy: dr MIROSŁAW DRYGAS, prof. dr hab. BOGDAN
KLEPACKI
Prof. dr hab. JERZY WILKIN: Polskie rolnictwo w UE – 10 lat, które stało się epoką
Prof. dr hab. MARIA HALAMSKA: Struktura społeczna wsi po 10 latach: zmiany zróżnicowania i dystansów
Dr JERZY PLEWA: Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 – wyzwania i szanse dla rolnictwa Unii
Europejskiej i Polski
Mgr ANDRZEJ GANTNER: Jednolity Rynek Unii Europejskiej filarem rozwoju polskiego przemysłu
żywnościowego
Prof. dr hab. JAN KUŚ, dr hab. MARIUSZ MATYKA: Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie i ich skutki
środowiskowe
1140-1200
Przerwa kawowa
1200-1320
II SESJA PLENARNA - moderatorzy: prof. dr hab. WIESŁAW OLESZEK , prof. dr hab.
MARIAN PODSTAWKA
Prof. dr hab. HENRYK RUNOWSKI: Ekonomika rolnictwa, przemiany w gospodarstwach rolnych
Dr inż. WŁADYSŁAW PISKORZ, dr inż. CZESŁAW SIEKIERSKI: Powiązania wieś-miasto – nowe
podejście w Unii Europejskiej
Prof. dr hab. ANDRZEJ CZYŻEWSKI, dr SEBASTIAN STĘPIEŃ: Fundusze unijne dla Polski i polskiego
rolnictwa w perspektywie 2014-2020
Dr hab. JULIAN KRZYŻANOWSKI – prof. SGGW: Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej
i obszarów wiejskich
Mgr ANDRZEJ KALICKI: Tendencje zmian i dynamika handlu rolno-spożywczego po akcesji do Unii
Europejskiej
1320-1420
Dyskusja
1420-1500
Lunch
1500-1630
SESJE RÓWNOLEGŁE
bud. 7 s. 101
Rozwój obszarów wiejskich – moderatorzy: prof. dr hab. MAREK KŁODZIŃSKI, prof. dr hab. BARBARA
KUTKOWSKA
Prof. Mykola Talavyria - Forecasting analysis of the main criteria of rural territories development of Ukraine
Dr inż. Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska - Analiza przestrzenna zmian zagospodarowania obszarów rolnych po
przystąpieniu Polski do Unii – co się dzieje na opuszczanych obszarach rolnych?
Dr Romana Głowicka-Wołoszyn – Fundusze europejskie a rozwój infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich
w Polsce
Dr Anna Sammel – Gospodarstwa agroturystyczne jako firmy rodzinne na obszarach wiejskich województwa
zachodniopomorskiego
Dr inż. Alicja Stolarska - Zmiany sytuacji dochodowej polskich rodzin na wsi po akcesji do UE
Dr inż. Lucyna Przezbórska-Skobiej – Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof. SGGW – Ewolucja działań informacyjno–promocyjnych w turystyce wiejskiej
Dr inż. Agata Balińska – Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno – gospodarczych
Dr Dariusz Łaguna - Skutki lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni rolniczej
bud. 7 s. 116
Przemiany społeczne i środowiskowe – moderatorzy: prof. dr hab. WIESŁAW DEMBEK , prof. dr hab.
STANISŁAW KRASOWICZ
Prof. dr hab. Jan Sikora – Warunki życia mieszkańców wsi po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Dr hab. Iwona Kowalska – prof. SGGW - Wsparcie finansowe dla kobiet wiejskich w ramach perspektywy unijnej 2007 - 2013
Dr hab. Michał Pietrzak – prof. SGGW, mgr Piotr Pietrzak – Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego
i wiedzy na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE
Mgr Magdalena Kowalewska – Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej
Dr Nina Drejerska – Potencjały endogeniczne strefy podmiejskiej Warszawy – perspektywa mieszkańców
Dr inż. Wojciech Sroka – Rolnictwo miejskie przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wybrane aspekty zmian
strukturalnych i analiza absorpcji środków pomocowych w ramach WPR 2007-2013
Dr Barbara Wieliczko – Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA – różnice, podobieństwa oraz wpływ na rolnictwo
i środowisko
Dr inż. Monika Gębska – Bottelnecks of the implementation of EU Directives on animal welfare in Poland
Mgr Tomasz Pajewski – Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich
Dr hab. inż. Grzegorz Trzciński, dr inż. Piotr Leciejewski – Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z wykorzystaniem funduszy europejskich
Dr inż. Grażyna Rembielak, dr Agnieszka Parlińska – Programs and activities to prevent and reduce children obesity
within the context of the UK and Poland
Magdalena Niski, Sebastian Nowacki, Arkadiusz Wódkowski - Zmiany na polskiej wsi w świetle analiz socjologii
wizualnej 2003-2013
bud. 7 s. 21
Rolnictwo i rynki rolne – moderatorzy: prof. dr hab. WALENTY POCZTA, prof. dr hab. WOJCIECH
ZIĘTARA
Prof. Anatolii Dibrova, prof. Larysa Dibrova, dr hab. Oksana Ryabchenko, dr hab. Alex Zhemoyda - Trade density for
evaluation external market
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara – Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią
Europejską
Prof. dr hab. Walenty Poczta – Zmiany wolumenu produkcji i dochodów w sektorze rolnym po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej
Dr hab. Wojciech Pizło – Ekonomiczne perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce
Dr inż. Magdalena Kozera – Zmiany efektywności wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych w
przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce
Dr inż. Małgorzata Kołodziejczak – Efektywność wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i
niemieckim w latach 2004-2012
Dr inż. Elżbieta Kacperska - Konkurencyjność polskich produktów pochodzenia roślinnego na rynku Unii Europejskiej
Dr Anna Żelazowska-Przewłoka – Sytuacja w rolnictwie województwa świętokrzyskiego po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej
Dr inż. Tadeusz Sobczyński – Wyniki ekonomiczno–środowiskowe w klasie największych gospodarstw rolniczych w Polsce
na tle UE
Mgr Sylwia Małażewska, mgr Edyta Gajos – Sytuacja ekonomiczna producentów mleka w Polsce w okresie przynależności
do Unii Europejskiej
Dr inż. Anna J. Parzonko – Determinanty kształtowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce
Dr Anna Kuczuk – Jakość płodozmianu w aspekcie dobrej praktyki rolniczej
Dr inż. Janusz Majewski – Wsparcie pszczelarstwa w Polsce po wejściu do UE
bud. 6 s. A 42/1 Łańcuch żywnościowy – moderatorzy: dr hab. STANISŁAW STAŃKO – prof. SGGW, dr hab. JOANNA
SZWACKA-MOKRZYCKA – prof. SGGW
Dr hab. Karolina Pawlak – Zmiany w polskim handle zagranicznym produktami rolno – spożywczymi po akcesji do Unii
Europejskiej
Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska – Polish foreign trade in ornamental nursery material after the accession to the EU
Mgr Patrycja Beba – Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Mgr Katarzyna Łukiewska – Czynniki produktywności przemysłu spożywczego a przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Mgr Ewelina Szuba – Zaopatrzenie materiałowe sektora rolno – żywnościowego w nowych krajach członkowskich UE w
świetle bilansów przepływów międzygałęziowych
Dr Izabela Lipińska – Kontraktualizacja produkcji rolnej
Dr Dominika Malchar-Michalska – Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem
spożywczym. Studium przypadku wstępnie uznanych grup oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w
województwie dolnośląskim
Dr Tomasz Nawrocki – Wpływ funduszy unijnych na poprawę jakości i bezpieczeństwa oraz promocję produktów rybnych
Dr inż. Agnieszka Bobola – Społecznie odpowiedzialny konsumenci jako ostatnie ogniwo zrównoważonego łańcucha
żywnościowego
Mgr Michał Borychowski - Potencjał rynku zbóż w Polsce po 2003 roku na tle Unii Europejskiej
bud. 6 s. A42/2
Finanse w rolnictwie – moderatorzy: dr hab. JUSTYNA FRANC-DĄBROWSKA – prof. SGGW, dr hab.
JAKUB KRACIUK – prof. SGGW
Prof. Alexander Shpak – The system of state support for agriculture in the countries of the Customs Union and Common
Economic Space
Mgr inż. Aleksandra Szelągowska - Zmiany w opodatkowaniu polskiego rolnictwa po akcesji
Dr Roma Ryś-Jurek – Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011
Dr Piotr Kułyk - Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów
Mgr Adrian Zabłocki, mgr Agnieszka Wasiuk – Preferencje podatkowe polskiego rolnictwa i ich skutki budżetowe
Dr Agnieszka Tłuczak – Obszary interwencyjnej polityki rolnej a proces stabilizacji cen produktów rolnych.
Mgr Zbigniew Nowicki – KRUS i jego kondycja finansowa w ciągu ostatnich 20 lat, przed i po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Wnioski nad ewentualną reformą systemu
Dr inż. Michał Soliwoda – Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej
Dr Aneta Suchoń – Nowe zasady pomocy de minimis w rolnictwie –aspekty prawne i ekonomiczne
1630-1730
Sprawozdania z sesji równoległych, dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji: prof. dr hab.
MIECZYSŁAW ADAMOWICZ, dr hab. JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI (Aula Kryształowa SGGW)
1730-1800
Spotkanie okolicznościowe
RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. dr h.c. multi. Mieczysław Adamowicz – SGGW
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – UE Poznań, Sekretarz Naukowy KNE PAN
Prof. dr hab. Maria Halamska – IRWiR PAN
Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – SGGW
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor SGGW
Prof. dr hab. dr h.c. SGGW Marek Kłodziński – IRWiR PAN
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy
Prof. dr hab. Edward Majewski – SGGW
Prof. dr hab. Wiesław Musiał – UR Kraków
Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Wiesław Oleszek – IUNG-PIB Puławy
Prof. dr hab. Walenty Poczta – UP Poznań
Prof. dr hab. Marian Podstawka – SGGW
Prof. dr hab. Henryk Runowski – SGGW
Prof. dr hab. Janina Sawicka – SGGW
Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Wilkin – IRWiR PAN
Prof. dr hab. dr h.c. SPU w Nitrze Janusz Żmija – UR Kraków
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – sekretarz naukowy
Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
Dr hab. Jarosław Gołębiewski – Dziekan WNE SGGW, Przewodniczący Rady
Dr Mirosław Drygas – IRWiR PAN
Dr Elżbieta Kacperska - SGGW
Dr Wojciech Olejniczak – Parlament Europejski
Dr inż. Czesław Siekierski - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Nina Drejerska – Prodziekan WNE SGGW, Przewodnicząca Komitetu
Mgr Anna Bugajska – sekretarz, SGGW
Mgr Mirosława Braja – SGGW
Mgr Teresa Domańska – SGGW
Mgr Katarzyna Droździel – IRWiR PAN
Mgr Sylwia Małażewska – SGGW
Mgr Tomasz Pajewski – SGGW
Mgr Olga Podlińska – SGGW
Mgr Monika Świetlińska – SGGW
Mgr Michał Wielechowski – SGGW
Dr Mariusz Zarychta – IUNG-PIB
MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Aula Kryształowa (budynek 9)
11 kwietnia 2014 r. (piątek)
SEKRETARIAT KONFERENCJI
Mgr Anna Bugajska
Tel. 22 59 340 10; e-mail: [email protected]
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Download

Komunikat 2 - Konferencja