OBJAVTE ROZMANITOS...
VIELFALT ENTDECKEN...
Objavte rozmanitos...
Mobile house - mobilné domy pod¾a Vašich predstáv
Mobile house Vám okrem štandardných modelov ponúka možnos výroby mobilného
domu na mieru. Navrhnite si vzh¾ad, ve¾kos, rozloženie miestností a zariadenie.
Èi sa rozhodnete pre mobilný dom bez zariadenia, èiastoène zariadený alebo v plnej
výbave:
Mobile house je tu pre Vás!
Mobilné domy od Mobile house sú zárukou vysokej kvality a priaznivej ceny. Vyrábané
ako letné a zimné verzie sú, z dôvodu zníženia nákladov pri preprave, delené na 2 èasti.
Špeciálne povolenia a sprievodné vozidlo nie sú potrebné, pretože svojimi rozmermi
nepredstavujú nadrozmerný náklad. Táto technológia umožòuje doda mobilný dom aj
do ažšie prístupných terénov. Prepravu a montáž mobilných domov vykonáva odborný
personál firmy Mobile house.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
Všetky izby: centrálne osvetlenie, okná a dvere 5-komorové, VEKA profil - U=1,0W/m2k,
elektrické konvektory
Denná miestnos:
kuchynská linka dåžky 1800mm, varná doska, odsávaè pár, umývadlo, chladnièka 86l,
mikrovlnná rúra, stôl, 4 stolièky, rozkladacia sedaèka s úložným priestorom
Spálòa: d¾a dohody
Spálòa è.2: d¾a dohody
Kúpe¾òa: sprchový kút 800x800mm, skrinka s umývadlom, WC kombi
IZOLÁCIA
Steny: tatranský profil 12mm/trapézový plech, parozábrana, styrodur 8cm, laminátova
doska 10mm, konštrukcia - hranoly 8x6cm
Podlaha: 8mm OSB doska, minerálna vlna 6cm, OSB doska 22mm, PVC
Strecha: 10mm laminát, minerálna vlna 6cm, parozábrana, pozinkovaný trapézový plech
Podvozok, obvodové steny, strecha, strešný nosník sú z pozinkovanej ocele.
Vielfalt entdecken...
Mobile house - Mobilheime Ihrer Wünsche
Bei Mobile house finden Sie ausser Standardmodellen auch Mobilheime nach Maß, bei
denen Sie selbst die Grösse, Raumaufteilung und Einrichtung gestalten können.
Ob Sie sich für Mobilheim ohne Einrichtung, teilmöbliert oder in Vollausstattung
entscheiden:
Mobile house steht Ihnen zur Seite!
Mobile house Mobilheime sind Garantie für hohe Kvalität und günstigen Preis. Hergestellt
als Sommer- und Winterversionen werden die Mobilheime beim Transport auf zwei
Einheiten geteilt. Überbreitekosten, Sondergenehmigungen und Begleitwagen entfallen,
wodurch die Transportkosten deutlich senken. Diese Technologie ermöglicht, das Mobilheim
auch auf die schwerer erreichbaren Plätze aufzustellen. Transport und Montage werden
vom Fachpersonal der firma Mobile house durchgeführt.
GRUNDAUSSTATTUNG
Alle Zimmer: Zentralbeleuchtung, Fenster und Türen 5 Kammer VEKA Profil - U=1,0 W/m2k ,
elektrische Konvektoren
Tagesraum:
Küchenzeile 1800mm lang, Kochzone, Dunstabzugshaube, Spülbecken, Kühlschrank 86l,
Mikrowelle, Tisch, 4 Stühle, Schlafsofa
Elternschlafzimmer: laut Vereinbarung
Zimmer Nr.2: laut Vereinbarung
Bad: Duschkabine 800x800mm, Spiegelschrank, WC kombi
ISOLATION
Wände: gestrichene Holzfassade 12mm/Trapezblech, Dampfsperre, Styrodur 8cm, Laminatbrett 10mm,
Konstruktion: Balken 8x6cm
Boden: 8mm OSB Brett, Mineralwolle 6cm, OSB Brett 22mm, PVC
Dach: 10mm Laminat, Mineralwolle 6cm, Dampfsperre, verzinktes Trapezblech
Die Schassis, Aussenwände, Dach, Dachträger sind aus verzinktem Stahl.
PERNA
5x4,62m
Objavte rozmanitos...
Moderný mobilný dom urèený hlavne na rekreaèné
úèely, vhodný na celoroèné užívanie. Poskytuje
bývanie pre 4 osoby s možnosou prenocovania
ïalších 2 osôb. Zmeny ve¾kosti, rozloženia miestností,
vybavenia a pod.:
Pod¾a Vašich prianí
Možnos výberu:
Fasáda - trapézový plech, tatranský profil, omietka
Steny - lamino, laminátové tapety (umývate¾né)
Podlaha - PVC, laminát, drevo
Kúrenie - elektrické, plynové, ústredné
Terasa - zastrešená, èiastoène zastrešená, bez strechy
Vielfalt entdecken...
Modernes winterfestes Mobilheim, ideal vor allem als
Wochenendhaus, bietet Unterkunft für 4 Personen,
mit der Möglichkeit der Übernachtung von weiteren
2 Personen. Änderrung der Grösse, Raumaufteilung,
Einrichtung usw.:
Ganz nach Ihren Wünschen
Auswahlmöglichkeiten:
Fassade - Trapezblech, gestrichene Holzfassade, Verputz
Wände - Laminat, Laminattapeten (abwaschbar)
Boden - PVC, Laminat, Holz
Heizung - Strom-, Gas-, Zentralheizug
Terasse - überdacht, teils überdacht, ohne Überdachung
PERNA
8x4m
Objavte rozmanitos...
Moderný mobilný dom urèený hlavne na rekreaèné
úèely, vhodný na celoroèné užívanie. Poskytuje pohodlné
bývanie pre 4-6 osôb s možnosou zmeny ve¾kosti,
rozloženia miestností, vybavenia a pod.:
Pod¾a Vašich prianí
Možnos výberu:
Fasáda - trapézový plech, tatranský profil, omietka
Steny - lamino, laminátové tapety (umývate¾né)
Podlaha - PVC, laminát, drevo
Kúrenie - elektrické, plynové, ústredné
Terasa - zastrešená, èiastoène zastrešená, bez strechy
Vielfalt entdecken...
Modernes winterfestes Mobilheim, ideal vor allem als
Wochenendhaus, bietet gemütliches Zuhause für 4-6
Personen, mit der Möglichkeit der Änderrung der Grösse,
Raumaufteilung, Einrichtung usw.:
Ganz nach Ihren Wünschen
Auswahlmöglichkeiten:
Fassade - Trapezblech, gestrichene Holzfassade, Verputz
Wände - Laminat, Laminattapeten (abwaschbar)
Boden - PVC, Laminat, Holz
Heizung - Strom-, Gas-, Zentralheizug
Terasse - überdacht, teils überdacht, ohne Überdachung
VILLA LILIANA
8x5m
Objavte rozmanitos...
Moderný mobilný dom, vhodný na celoroèné, pohodlné
bývanie pre 4 osoby, s možnosou ïalšieho prenocovania
2 osôb. Zmeny ve¾kosti, rozloženia miestností, vybavenia
a pod.:
Pod¾a Vašich prianí
Možnos výberu:
Fasáda - trapézový plech, tatranský profil, omietka
Steny - lamino, laminátové tapety (umývate¾né)
Podlaha - PVC, laminát, drevo
Kúrenie - elektrické, plynové, ústredné
Terasa - zastrešená, èiastoène zastrešená, bez strechy
Vielfalt entdecken...
Modernes winterfestes Mobilheim, ideal zum Dauerwohnen,
bietet gemütliches Zuhause für 4 Personen, mit der
Möglichkeit der Übernachtung von weiteren 2 Personen.
Änderrung der Grösse, Raumaufteilung, Einrichtung usw.:
Ganz nach Ihren Wünschen
Auswahlmöglichkeiten:
Fassade - Trapezblech, gestrichene Holzfassade, Verputz
Wände - Laminat, Laminattapeten (abwaschbar)
Boden - PVC, Laminat, Holz
Heizung - Strom-, Gas-, Zentralheizug
Terasse - überdacht, teils überdacht, ohne Überdachung
Zariadenie na fotkách nie je štandard/auf den Fotos ist keine Grundausstattung
TYROL
8x5m
Objavte rozmanitos...
Mobilný dom vhodný na celoroèné, pohodlné bývanie
pre 4 osoby, s možnosou ïalšieho prenocovania 2 osôb,
upúta svojím dreveným prevedením a terasou. Zmeny
ve¾kosti, rozloženia miestností, vybavenia a pod.:
Pod¾a Vašich prianí
Možnos výberu:
Fasáda - drevo, trapézový plech, tatranský profil, omietka
Steny - lamino, laminátové tapety (umývate¾né)
Podlaha - PVC, laminát, drevo
Kúrenie - elektrické, plynové, ústredné
Terasa - zastrešená, èiastoène zastrešená, bez strechy
Vielfalt entdecken...
Winterfestes Mobilheim, ideal zum Dauerwohnen, bietet
gemütliches Zuhause für 4 Personen, mit der Möglichkeit
der Übernachtung von weiteren 2 Personen. Dieses Mobilheim
fesselt mit seiner Holzfassade und Terasse.
Änderrung der Grösse, Raumaufteilung, Einrichtung usw.:
Ganz nach Ihren Wünschen
Auswahlmöglichkeiten:
Fassade - Holz, Trapezblech, gestrichene Holzfassade, Verputz
Wände - Laminat, Laminattapeten (abwaschbar)
Boden - PVC, Laminat, Holz
Heizung - Strom-, Gas-, Zentralheizug
Terasse - überdacht, teils überdacht, ohne Überdachung
Zariadenie na fotkách nie je štandard/auf den Fotos ist keine Grundausstattung
ICF
12x8m
Objavte rozmanitos...
Moderný mobilný dom, vhodný na celoroèné, komfortné
bývanie pre 6-8 osôb, je dôkazom, že variabilita vyhotovení
nepozná hraníc.
Zmeny ve¾kosti, rozloženia miestností, vybavenia a pod.:
Pod¾a Vašich prianí
Možnos výberu:
Fasáda - trapézový plech, tatranský profil, omietka
Steny - lamino, laminátové tapety (umývate¾né)
Podlaha - PVC, laminát, drevo
Kúrenie - elektrické, plynové, ústredné
Terasa - zastrešená, èiastoène zastrešená, bez strechy
Vielfalt entdecken...
Modernes winterfestes Mobilheim, ideal zum Dauerwohnen,
bietet komfortables Zuhause für 6-8 Personen und ist Beweis,
dass die Variabilität der Ausführungen wirklich keine Grenzen
kennt.
Änderrung der Grösse, Raumaufteilung, Einrichtung usw.:
Ganz nach Ihren Wünschen
Auswahlmöglichkeiten:
Fassade - Trapezblech, gestrichene Holzfassade, Verputz
Wände - Laminat, Laminattapeten (abwaschbar)
Boden - PVC, Laminat, Holz
Heizung - Strom-, Gas-, Zentralheizug
Terasse - überdacht, teils überdacht, ohne Überdachung
Zariadenie na fotkách nie je štandard/auf den Fotos ist keine Grundausstattung
KDE NÁS NÁJDETE
WO SIE UNS FINDEN
Mobile house, s. r. o.
Škultétyho 11
010 01 Žilina
Slovenská Republika/Slowakei
Tel.: 00421 - 41 764 2130, 903 562 252
Fax: 00421 - 41 724 5914
Email: [email protected], [email protected]
Web: www.mobilhaus.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mobile-house/206789372776930
Download

Katalóg 2 - Mobile house sro