Tükçe sorular ödevi anlamınıza yardımcı olmak için verilmiştir. Soruların aslı İngilizce’dir. Cevapların
İngilizce sorulara göre cevaplanması gerekmektedir. Türkçe tercümenin İngilizce orjinalini tam
karşılamadığı durumları göz önüne alarak soruların İngilizce orjinallerinin de okunması gerekir.
1. (Similar to Problem 2.1) Three equal charges, q, are situated at the corners of an equilateral
triangle. What is the net force on each charge due to other two charges? (The length of each
side of the triangle is a)
(Problem 2.1’e benzer) Üç tane q yükü bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiştir. Her bir
yük üzerindeki diğer iki yükden kaynaklanan net kuvvet nedir? (Eşkenar üçgenin kenar
uzunluğunu a olarak alın)
2. (Similar to Problem 2.3) Find the z-component of the electric field a distance z above one end
of a straight line segment of L (Figure 2.7), which carries a uniformly changing line charge λ =
kx.
(Problem 2.3’e benzer) L uzunluğunda, elektriksel yükü λ = kx eşitliğine bağlı olarak değişen
düz çubuğun bir ucundan z mesafe yukardaki elektrik alanının z-bileşenini bulun (Figür 2.7).
3. (Similar to Example 2.3) A long cylinder (Fig. 2.21) carries a charge density that is
proportional to the distance from the axis ρ = k , for some constant k. Find the electric field
inside this cylinder.
(Örnek 2.3’e benzer) Şekil 2.21’deki uzun silindirin taşıdığı elektrik yük yoğunluğu ρ = k
denklemiyle verilmiştir. Burada k bir sabit ve s merkezden uzaklığı gösteriyor. Silindirin
içindeki elektrik alanını bulun.
4. (Similar to Problem 2.12) Use Gauss’ law to find the electric field inside a uniformly charged
solid sphere (charge density ρ). What would the electric field inside be if the charge were not
uniformly distributed and the sphere were conductive?
(Problem 2.12’ye benzer) Gauss kanununu kullanarak elektrik yükü düzgün dağılmış kürenin
içindeki elektrik alanını bulun (hacimsel yük yoğunluğu ρ). Eğer elektrik yükü düzgün dağılmış
olmasaydı ve küre iletken olsaydı kürenin içindeki elektrik alanı ne olurdu?
5. (Similar to Problem 2.21) Find the potential inside and outside a uniformly charged solid
sphere whose radius is R and whose total charge is q.
(Problem 2.21’e benzer) Elektrik yükü düzgün dağılmış, yarıçapı R olan, toplam taşıdığı yük q
olan kürenin içindeki ve dışındaki elektrik alanine bulun.
6. (Similar to Problem 2.22) Find the potential difference between two points at a distance s
and from an infinitely long straight wire that carries a uniform line charge λ.
(Problem 2.22’ye benzer) Sonsuz uzunlukdaki λ doğrusal yük yoğunluğunu taşıyan düz
kablodan s ve uzaklıkdaki iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulun.
7. (Similar to Problem 2.31) a) Three charges are situated at the corners of a square (side a) as
shown in Fig 2.41. How much work does it take to bring in another charge, -q, from far away
and place it in the fourth corner? b) How much work does it take to assemble the whole
configuration of four charges?
(Problem 2.31’e benzer) a) Üç tane yük kenar uzunluğu a olan karenin köşelerine Figür
2.41’deki gibi yerleştirilmiştir. –q yükünü sonsuz uzaklıkdan getirip dördüncü köşeye
yerleştirmek için harcanması gereken iş nedir? b) Dört yükle tüm bu konfigurasyonu kurmak
için harcanması gereken iş nedir?
8. (Similar to Example 2.8) Find the energy of a uniformly charged solid sphere of total charge q
and radius R. (Use the answer of Problem 5)
(Örnek 2.8’e benzer) Elektrik yükü düzgün dağılmış, R yarıçapında, q toplam yükünü taşıyan
kürenin enerjisini bulun. (Problem 5’in cevabını kullanmanız gerekecek)
9. (Similar to Problem 2.39) Find the capacitance of two coaxial metal cylindirical tubes, of
length L and radii a and b (Fig. 2.53)
(Problem 2.39’a benzer) Ortak eksenli, uzunluğu L olan, yarıçapları a ve b olan iki metalik
silindirin kapasitansını (sığasını) bulun.
10. (Similar to Problem 2.46) The electric potential of some configuration is given by the
expression
V(r) =
-B
where A and B are constants. Find the electric field E(r), the charge distribution ρ(r), and the
total charge Q.
(Problem 2.46’ya benzer) Verilmiş bir konfigurasyonun elektrik potansiyeli
V(r) =
-B
denklemiyle verilmiştir. A ve B belirli sabitlerdir. Elektrik alanını E(r) ve yük dağılımını ρ(r)
bulun.
Download

Satıştaki Projelerimiz