Zmluvné podmienky pre spotrebiteľské úvery
vo forme pôžičky so splatnosťou 15 dní poskytované prostredníctvom internetu spoločnosťou
KESIDY s.r.o.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Zmluvné podmienky pre spotrebiteľské úvery vo forme pôžičky (ďalej len „Podmienky“)
poskytované spoločnosťou KESIDY, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 1, Trebišov 075 01, IČO:
46 045 082, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.
27286/V (ďalej len „Veriteľ“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pôžičke uzatváranej medzi
Veriteľom a fyzickou osobou, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v dobe podania žiadosti o pôžičku dosiahla vek 21 rokov (ďalej len „Klient“).
1.2 Na základe Zmluvy o pôžičke a týchto Podmienok Veriteľ poskytuje Klientovi spotrebiteľský úver vo
forme pôžičky (ďalej len „Pôžička“) na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo
podnikania podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o
spotrebiteľských úveroch“). Zmluva o pôžičke sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o finančných službách na diaľku“).
1.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok a Zmluvy o pôžičke majú prednosť
ustanovenia dokumentov v poradí uvedenom v tejto vete.
1.4 Pri registrácií bude posúdená platobná schopnosť každého žiadateľa o pôžičku. V prípade zamietnutia
bude daná skutočnosť oznámená Klientovi formou SMS správy. V prípade schválenia bude vyzvaný
k úhrade jednorázového registračného poplatku, po uhradení ktorého môže Klient čerpať
neobmedzený počet pôžičiek za sebou na dobu neurčitú.
1.5 Výška registračného poplatku pre čerpanie pôžičiek v rozsahu 30€ - 100€ je 20€; v rozsahu 30€ 200€ je 60€; v rozsahu 30€ - 300€ je 100€. Registračný poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet
vedený v TB 2920853339/1100, ako variabilný symbol Klient uvedie svoje rodné číslo.
1.6 Povinnosťou každého klienta je uhrádzať poskytnutú pôžičku spolu s odplatou jednorázovou platbou
v dátume splatnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti je Veriteľ oprávnený zrušiť Klientovi
registráciu.
2. ZMLUVA O PÔŽIČKE
2.1 Zmluva o pôžičke sa uzatvára na diaľku v elektronickej forme prostredníctvom Osobného účtu
dostupného na internetovej stránke Veriteľa www.kesidy.sk (ďalej len „Internetová stránka
Veriteľa“), ktorý Veriteľ zriadi Klientovi na základe schválenia Žiadosti o pôžičku, o ktorú Klient
požiadalvo forme elektronického formulára na Internetovej stránke Veriteľa.
2.2 V prípade záujmu Klienta o Pôžičku poskytovanú Veriteľom zašle Klient Žiadosť o uzatvorenie
Zmluvy o pôžičke formou odoslania vyplneného elektronického formulára Online žiadosť o uzavretie
Zmluvy o pôžičke (ďalej len „Online žiadosť“) umiestneného na Internetovej stránke Veriteľa. V
Online žiadosti Klient uvedie sumu Pôžičky, o ktorú má záujem a taktiež aj svoje osobne údaje ako:
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, hrubá mesačná mzda,
číslo bankového účtu, číslo mobilného telefónu, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu.
2.3 Odoslaním Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pôžičke prostredníctvom elektronického formulára
Online žiadosť Klient výslovne žiada Veriteľa, aby Zmluva o pôžičke bola uzavretá na diaľku
výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno použiť bez súčasnej
fyzickej prítomnosti Veriteľa a Klienta a zároveň potvrdzuje, že sa na Internetovej stránke Veriteľa
oboznámil s týmito Podmienkami a s informáciami podľa § 4zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ktoré tvoria prílohu týchto Podmienok (ďalej len
„Príloha zmluvných podmienok“).
2.4 Po odoslaní Online žiadosti Veriteľ informuje Klienta o schválení Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy
o pôžičke zaslaním krátkej textovej správy SMS (ďalej len „SMS“)na číslo mobilného telefónu
Klienta, ktoré uviedol v Online žiadosti a zároveň vytvorí Klientovi jeho Osobný účet dostupný na
Internetovej stránke Veriteľa, do ktorého môže vstúpiť na základe prihlasovacieho mena
a hesla(ďalej len „Prihlasovacie údaje“). Veriteľ informuje Klienta o zriadení jeho Osobnéhoúčtu
a Prihlasovacích údajov zaslaním SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného v Online žiadosti.
2.5 Veriteľ zašle Klientovi na jeho Osobný účet písomné vyhotovenie návrhu Zmluvy o pôžičke,
Podmienky, Formulár pre štandardné informácie o pôžičkea Rozhodcovskú zmluvu (ďalej len
„Ponuka“). Ak sa Klient oboznámil s týmito dokumentmi, a súhlasí s Ponukou, zašle Veriteľovi
prostredníctvom Osobného účtu svoj písomný súhlas (Akceptácia) s touto Ponukou. Zaslaním
písomného súhlasu prostredníctvom svojho Osobného účtu Klient výslovne potvrdzuje, že sa riadne
oboznámil s návrhom Zmluvy o pôžičke, týmito Podmienkami, Rozhodcovskou zmluvou a zaväzuje
sa, že bude plniť záväzky z nich vyplývajúce.
2.6 Zmluva o pôžičke sa považuje za platne uzavretú zmluvu na diaľku prostriedkami diaľkovej
komunikácie okamihom doručenia písomného súhlasu Klienta so Zmluvou o pôžičke, týmito
Podmienkami a Rozhodcovskou zmluvou Veriteľovi prostredníctvom Osobného účtu. Ponuka je
platná 24 hodín od zaslania návrhu Zmluvy o pôžičke, týchto Podmienok a Rozhodcovskej zmluvy
na Osobný účet Klienta. Ak do uplynutia tejto doby nebude Veriteľovi doručená Akceptácia Ponuky,
Veriteľ nie je ďalej viazaný zaslaným návrhom.
2.7 Vyplnením a odoslaním Online žiadosti nevzniká Klientovi nárok na uzatvorenie Zmluvy o pôžičke
a Veriteľovi nevzniká povinnosť Zmluvu o pôžičke uzatvoriť.Veriteľ nie je povinný oznámiť
Klientovi dôvod zamietnutia Žiadosti o pôžičku s výnimkou, ak dôvodom zamietnutia je nahliadnutie
Veriteľa do databázy podľa § 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch.
3. POSKYTNUTIE PÔŽIČKY
3.1 Novému Klientovi bude Pôžička zaslaná poštovou peňažnou poukážkou typu E (ďalej len „Poštová
poukážka“)na adresu trvalého bydliska Klienta, ktorú uviedol v Online žiadosti alebo online
prevodom na bankový účet, ktorý žiadateľ uviedol v Žiadosti o pôžičku. Za deň poskytnutia pôžičky
sa považuje deň, kedy Veriteľ zašle Poštovú poukážku Klientovi alebo zašle vykoná bankový prevod
na účet žiadateľa.
3.2 Klient, ktorý splatil svoju prvú pôžičku riadne a včas t. j. v lehote splatnosti sa stáva opakovaným
klientom (ďalej len „Opakovaný klient“).Opakovanému Klientovi bude Pôžička zaslaná na jeho
bankový účet, ktorý uviedol v Online žiadosti. Veriteľ zašle Klientovi Pôžičku najneskôr
v nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. Pôžička sa považuje za poskytnutú
dňom kedy budú peňažné prostriedky odpísané z bankového účtu Veriteľa v prospech bankového
účtu Klienta.
3.3 V prípade prvej Žiadosti o pôžičku môže byť Klientovi poskytnutá Pôžička najviac do výšky 60
EUR. Ak Klient túto Pôžičku splatil riadne a včas, môže si požiadať o druhú Pôžičku najviac do
výšky 100 EUR. Ak Klient splatil druhú Pôžičku riadne a včas, môže si požiadať o tretiu Pôžičku
najviac do výšky 150 EUR. Ak Klient splatil tretiu Pôžičku riadne a včas, môže si požiadať o štvrtú
Pôžičku najviac do výšky 200 EUR. Ak Klient splatil štvrtú Pôžičku riadne a včas, môže si požiadať
o piatu Pôžičku najviac do výšky 250 EUR. Ak Klient splatil piatu Pôžičku riadne a včas, môže si
požiadať o ďalšiu Pôžičku najviac do výšky 300 EUR. .
4. ODPLATA
4.1 Za poskytnutie Pôžičky je Klient povinný Veriteľovi uhradiť odplatu, ktorá odráža náklady Veriteľa
za spracovanie Online žiadosti a poskytnutie Pôžičky (ďalej len „Odplata“) Klientovi. Okamihom
poskytnutia Pôžičky vzniká Veriteľovi nárok na Odplatu. Výška Odplaty závisí od Klientom
požadovanej Pôžičky a je nasledovná:
Suma Pôžičky
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
150 €
160 €
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
220 €
230 €
240 €
250 €
260 €
270 €
280 €
290 €
300 €
Doba splatnosti
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
15 dní
Odplata
0,24 €
0,32 €
0,40 €
0,48 €
0,56 €
0,64 €
0,72 €
0,80 €
0,88 €
0,96 €
1,04 €
1,12 €
1,20 €
1,28 €
1,36 €
1,44 €
1,52 €
1,60 €
1,68 €
1,76 €
1,84 €
1,92 €
2,00 €
2,08 €
2,16 €
2,24 €
2,32 €
2,40 €
5. SPLATENIE PÔŽIČKY
5.1 Klient je povinný uhradiť poskytnutú Pôžičku Veriteľovi súčasne s Odplatou najneskôr v posledný
deň splatnosti Pôžičky. Lehota splatnosti Pôžičky a k nej prislúchajúcej Odplaty je 15 kalendárnych
dní a začína plynúť dňom nasledujúcim, kedy je Pôžička v súlade s čl. 3 týchto Podmienok
poskytnutá Klientovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja, bude
posledným dňom splatnosti Pôžičky najbližší pracovný deň.
5.2 Pri zadávaní platby na úhradu Pôžičky a Odplaty je Klient povinný uviesť ako variabilný symbol
číslo faktúry. V prípade, ak Veriteľ obdrží platbu, ktorú nie je možné identifikovať, nie je takáto
platba považovaná za uskutočnenú do chvíle pokiaľ nie je identifikovaná a Klient je povinný uhradiť
úrok z omeškania a zmluvnú pokutu v súlade s čl. 6 týchto Podmienok.
5.3 Akékoľvek platby v prospech Veriteľa sú považované za uskutočnené okamihom ich pripísania na
bankový účet Veriteľa číslo: VUB 2872717657/0200 alebo SLSP: 5038134437/0900 alebo TB
2920853339/1100 s riadne uvedeným variabilným symbolom podľa čl. 5.2 týchto Podmienok.
Pôžička sa považuje za splatenú okamihom pripísania istiny poskytnutej Pôžičky spolu s príslušnou
Odplatou na bankový účet Veriteľa, najneskôr však v posledný deň splatnosti Pôžičky.
5.4 V deň poskytnutia Pôžičky zašle Veriteľ Klientovi faktúru ohľadne poskytnutej Pôžičky a k nej
prislúchajúcej Odplaty na adresu trvalého bydliska Klienta. Neobdržanie faktúry nezbavuje Klienta
povinnosti uhradiť poskytnutú Pôžičku a k nej prislúchajúcu Odplatu. V prípade, ak Klient neobdrží
faktúru do 7 dní, je povinný Veriteľa o tom informovať na telefónnom čísle Veriteľa alebo emailom.
5.5 Klient je oprávnený splatiť Pôžičku aj pred dátumom jej splatnosti vrátením istiny poskytnutej
Pôžičky a Odplaty na bankový účet Veriteľa. Klientovi nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za
predčasné splatenie Pôžičky a Odplaty. Výška Odplaty sa pri predčasnom splatení Pôžičky neznižuje
a nevracia.
6. RPMN
6.1 Ročná percentuálna miera nákladov (ďalej len „RPMN“) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného
v prílohe č. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Na účely výpočtu RPMN sa použijú celkové
náklady Klienta ako spotrebiteľa spojené s Pôžičkou s výnimkou poplatkov, ktoré musí Klient
zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v Zmluve o pôžičke, a iných
poplatkov. Pri výpočte RPMN sa vychádza z predpokladu, že Zmluva o pôžičke zostane platná
dohodnutý čas a že Klient a Veriteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách
ustanovených v Zmluve o pôžičke. Ak je potrebné, môžu sa pri výpočte RPMN použiť dodatočné
predpoklady uvedené v prílohe č. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch.
6.2 RPMN sa vypočíta na základe údajov platných v čase uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. RPMN
v závislosti od výšky Pôžičky a lehoty splatnosti 15 dní je nasledujúca:
Výška pôžičky
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
RPMN
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
Výška pôžičky
150 €
160 €
170 €
180 €
190 €
200 €
250 €
260 €
270 €
280 €
290 €
300 €
RPMN
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
21,40%
Indikatívny výpočet RPMN
Príklad výpočtu RPMN pri Pôžičke 100 EUR so splatnosťou 15 dní:
Poskytnutá pôžička: 100 EUR
Odplata: 1,63 EUR
Počet splátok: 1
Lehota splatnosti: 15 dní
Požičaná suma S= 100 EUR 1. januára 2014
Vrátenie požičanej sumy s Odplatou 101,63 EUR jednou
splátkou dňa 15. januára 2014
100 = 1+
,
= 1,0080
= 0,2140
= 21,40%
7. PREDĹŽENIE TERMÍNU SPLATNOSTI PÔŽIČKY a RPMN
7.1 RPMN pri predlžení splatnosti a poplatky za predlženie.
Suma pôžičky
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
150 €
160 €
Poplatok za predlženie
4€
5€
6€
7€
9€
10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €
17 €
18 €
RPMN
2002,34%
1656,76%
1476,30%
1366,02%
1797,61%
1656,76%
1554,19%
1476,30%
1415,20%
1366,02%
1325,61%
1291,82%
1263,16%
1238,55%
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
220 €
230 €
240 €
250 €
260 €
270 €
280 €
290 €
300 €
19 €
20 €
21 €
22 €
23 €
24 €
25 €
26 €
27 €
28 €
29 €
30 €
32 €
33 €
1217,19%
1198,47%
1181,94%
1167,24%
1154,08%
1142,23%
1131,50%
1121,74%
1112,83%
1104,66%
1097,15%
1090,21%
1176,86%
1167,24%
8. ÚROK Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA A
DÔSLEDKY NESPLATENIA PÔŽIČKY
8.1 V prípade, ak je Klient v omeškaní s vrátením Pôžičky a Odplaty, Veriteľ je oprávnený požadovať od
Klienta úroky z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z. z.. Úroky
z omeškania sú splatné na výzvu Veriteľa.
8.2 Ak Klient nesplní svoju povinnosť splatiť poskytnutú Pôžičku a k nej prislúchajúcu Odplatu riadne
a včas podľa čl. 5 týchto Podmienok, Veriteľ je oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie
Zmluvnej pokuty vo výške 15% z dlžnej sumy plus jednorazovú paušálnu náhradu 10 EUR za
administratívne, poštovné a telekomunikačné výdavky, ktoré Veriteľovi vnikli v súvislosti
s kontaktovaním dlžníka a zasielaním upomienok. Veriteľ môže vyžadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty po uplynutí 7 dní odo dňa splatnosti Pôžičky.
8.3 Akákoľvek čiastka, ktorú Klient zaplatí bude započítaná najprv na úhradu nákladov na vymáhanie
dlžnej sumy, po druhé na úhradu zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania, po tretie na úhradu splatnej
Odplaty, po štvrté na úhradu splatnej Pôžičky.
8.4 Veriteľ je oprávnený požadovať od Klienta úhradu všetkých nákladov, ktoré Veriteľovi vzniknú
v súvislosti so zabezpečením vymáhania pohľadávky. Klient súhlasí so splatením všetkých nákladov,
ktoré Veriteľ vynaloží na vymáhanie pohľadávky, v plnej výške.
9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O PÔŽIČKE
9.1 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o pôžičke bez uvedenia dôvodu a bez sankcií v lehote 14
kalendárnych dní odo dňa uzatvorenie Zmluvy o pôžičke. V prípade, ak nedôjde k uplatneniu
Klientovho práva v stanovenej lehote, zostáva Zmluva o pôžičke platnou a účinnou.
9.2 Klient si uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke tým, že zašle Veriteľovi písomné
oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke v listinnej podobe na adresu: KESIDY s.r.o,
Sládkovičova 1, 075 01 Trebišov.
9.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke podľa čl. 7.1 týchto Podmienok sa považuje za dodržanú,
ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke bolo odoslané Veriteľovi na adresu podľa čl. 7.2
týchto Podmienok najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Odstúpenie od Zmluvy o pôžičke je účinné
okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Zmluvy o pôžičke Veriteľovi.
9.4 Klient je v oznámení o odstúpení Zmluvy o pôžičke povinný uviesť: meno a priezvisko, rodné číslo,
oznámenie ohľadne odstúpenia od Zmluvy o pôžičke a úmyslu vrátiť Veriteľovi všetky finančné
prostriedky poskytnuté Veriteľom, dátum oznámenia o odstúpení, podpis klienta.
9.5 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke je Klient povinný Veriteľovi vrátiť
bez zbytočného odkladu odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Zmluvy o pôžičke Veriteľovi
Pôžičku, ktorá už bola Klientovi poskytnutá ako aj sumu príslušnej Odplaty, na ktorú vznikol
Veriteľovi nárok podľa čl. 4.1 týchto Podmienok. Klient je povinný vrátiť finančné prostriedky
Veriteľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania o odstúpení od Zmluvy o pôžičke.
10. ZODPOVEDNOSŤ
10.1 Veriteľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty v súvislosti s mimoriadnym prerušením prevádzky
činnosti Veriteľa, ktoré nemôže Veriteľ ovplyvniť ani samostatne vylúčiť.
10.2 Klient je povinný uhradiť Veriteľovi všetky náklady a straty vzniknuté na základe predloženia
nepravdivých informácii alebo na základe porušenia Zmluvy o pôžičke a týchto Podmienok
Klientom.
11. OSTATNÉ USTANOVENIA
11.1 Klient udeľuje Veriteľovi súhlas v zmysle zákona č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracovanie
osobných údajov, ktoré Klient dobrovoľne poskytol Veriteľovi v súvislosti s uzatváraním, trvaním
a ukončením Zmluvy o pôžičke a to v tomto rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého bydliska, hrubá mesačná mzda, číslo bankového
účtu, mobilné číslo, e-mail. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých Veriteľovi je
udelený za účelom rokovania o uzatvorení Zmluvy o pôžičke, za účelom poskytnutia Pôžičky
a úkonom súvisiacim s poskytnutím Pôžičky, za účelom posudzovania bonity Klienta, za účelom
realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a ďalších postupov s tým spojených.
11.2 Klient sa zaväzuje až do úplného splnenia všetkých povinností zo Zmluvy o pôžičke neodkladne
informovať Veriteľa o akejkoľvek zmene v údajoch uvedených v Online žiadosti.
11.3 Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov aj ďalšími sprostredkovateľmi, ktorí spracovávajú
osobné údaje na základe zmluvného vzťahu s Veriteľom. Uzatvorením Zmluvy o pôžičke Klient dáva
Veriteľovi súhlas k odovzdaniu osobných údajov ďalším subjektom spolupracujúcim s Veriteľom pri
realizácii Zmluvy o pôžičke a pri vymáhaní plnení z tejto Zmluvy o pôžičke.
11.4 Klient udeľuje svoj súhlas so spracovaním a poskytovaním osobných údajov dobrovoľne a má pravo
tento súhlas po splatení Pôžičky kedykoľvek odvolať.
11.5 Tieto Podmienky môžu byť Veriteľom kedykoľvek zmenené formou oznámenia na Internetovej
stránke Veriteľa uskutočneného najmenej 10 kalendárnych dní pred navrhovaným dátumom
účinnosti zmeny Podmienok. Zmenené Podmienky sa uplatnia len na Pôžičky poskytnuté odo dňa
účinnosti zmenených Podmienok. Pôžičky poskytnuté odo dňa účinnosti zmeny Podmienok sa stále
riadia Podmienkami v ich pôvodnom znení. Zmenené Podmienky budú uverejnené na Internetovej
stránke Veriteľa.
12. POSTUP PRI RIEŠENÍ SPOROV
12.1 Všetky spory medzi stranami v súvislosti so Zmluvou o pôžičke budú prednostne urovnané dohodou
strán. Všetky spory medzi stranami budú riešené dôverne a strany sa zaväzujú nerobiť akékoľvek
vyhlásenia alebo komentáre adresované verejnosti alebo médiám v priebehu ani po vyriešení sporu.
12.2 V prípade, že dohoda strán nebude dosiahnutá, Veriteľ je oprávnený kedykoľvek bez súhlasu Klienta
previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy o pôžičke na akúkoľvek tretiu osobu.
12.3 Pre riešenie sporov sa uplatní slovenský právny poriadok. Prípadne spory alebo sporné nároky na
základe Zmluvy o pôžičke alebo v súvislosti s ňou, vrátane Podmienok a vrátane otázok ukončenia
Zmluvy o pôžičke alebo jej neplatnosti budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej
republiky.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 1.9.2014
Príloha č. 1
Informácie pre Klienta ako spotrebiteľa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 266/2005 Z. z.o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku:
1.
Informácie o dodávateľovi finančnej služby, t.j. o Veriteľovi
a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa finančnej služby:
KESIDY, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 1, 075 01 Trebišov. Dodávateľ je v týchto Zmluvných
podmienkach pre pôžičky poskytované spoločnosťou KESIDY, s. r. o. označovaný ako Veriteľ.
b) Hlavný predmet podnikania dodávateľa finančnej služby:
1. Poskytovanie úverov a /alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
2. Sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
c) Identifikačné číslo dodávateľa finančnej služby a označenie registrovaného súdu, ktorý ho
pridelil:
IČO: 46 045 082, DIČ: 2023215799
Spoločnosť KESIDY, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 27286/V.
d) Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodného zástupcu dodávateľa finančnej
služby alebo sprostredkovateľa v Slovenskej republike:
Služba nie je poskytovaná prostredníctvom obchodného zástupcu dodávateľa finančnej služby ani
prostredníctvom sprostredkovateľa.
e) Názov a sídlo príslušného orgánu dohľadu nad činnosťou dodávateľa finančnej služby:
Prevádzkovanie živnosti dodávateľa finančnej služby podlieha dozoru živnostenského úradu –
Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Trebišove, M. R. Štefánika 1161, 075 01
Trebišov. Poskytovanie finančnej služby dodávateľom podlieha kontrole Slovenskej obchodnej
inšpekcie,Prievozská 32, 827 99 Bratislava v rámci dozoru nad ochranou ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
2.
Informácie o finančnej službe poskytovanej dodávateľom finančnej služby, t.j. Veriteľom
a) Názov a hlavné charakteristiky poskytovanej finančnej služby:
Poskytovanou službou je pôžička peňažných prostriedkov. Na základe Zmluvy o pôžičke sa
Veriteľ ako dodávateľ finančnej služby zaväzuje, že počas trvania Zmluvy o pôžičke poskytne
Klientovi, ako spotrebiteľovi Pôžičku vo výške uvedenej Klientom v žiadosti zaslanej Veriteľovi
podľa čl. 2 týchto Podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pôžičke, pričom
celkový súčet finančných prostriedkov poskytnutých Veriteľom Klientovi na základe Zmluvy
o pôžičke, počas trvania tejto Zmluvy o pôžičke nepresiahne sumu dohodnutú medzi Veriteľom
a Klientom v Zmluve o pôžičke a Klient ako spotrebiteľ sa zaväzuje Veriteľovi ako dodávateľovi
finančnej služby za podmienok Zmluvy o pôžičke a týchto Podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy o pôžičke poskytnutú Pôžičkuvrátiť a zaplatiť k predmetnej poskytnutej Pôžičke
prislúchajúcu Odplatu za spracovanie Žiadosti o poskytnutie pôžičky a za poskytnutie Pôžičky.
b) Celková výška odplaty, vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a daní platených
spotrebiteľom prostredníctvom dodávateľa finančnej služby a iných súvisiacich nákladov:
Celková výška odplaty za poskytnutie finančnej služby je daná Odplatou za spracovanie Žiadosti
o poskytnutie pôžičky a za poskytnutie Pôžičky. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Pôžičku a
Odplatu Veriteľovi jednou platbou, t.j. jedinou Splátkou, a to do 15 dní odo dňa nasledujúceho po
dni, kedy bola pôžička spotrebiteľovi Veriteľom poskytnutá. Výška tejto Odplaty je nasledujúca:
Suma Pôžičky
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
150 €
160 €
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
220 €
230 €
240 €
Odplata
0,24 €
0,32 €
0,40 €
0,48 €
0,56 €
0,64 €
0,72 €
0,80 €
0,88 €
0,96 €
1,04 €
1,12 €
1,20 €
1,28 €
1,36 €
1,44 €
1,52 €
1,60 €
1,68 €
1,76 €
1,84 €
1,92 €
250 €
260 €
270 €
280 €
290 €
300 €
2,00 €
2,08 €
2,16 €
2,24 €
2,32 €
2,40 €
V prípade, ak dôjde k porušeniu povinností zo strany Dlžníka ako spotrebiteľa je dodávateľ
finančnej služby oprávnený žiadať od Dlžníka úhradu ďalších čiastok finančných prostriedkov
podľa čl.6 podmienok (Zmluvná pokuta, Úrok z omeškania, náklady na vymáhanie dlžnej
pohľadávky).
c) Možné riziká mimo kontroly dodávateľa finančnej služby spojené s poskytovanou
finančnou službou:
Dodávateľ finančnej služby nenesie zodpovednosť za kvalitu a funkčnosť mobilnej siete a za
chyby vzniknuté v dôsledku porúch či strát pri prenose dát. Dodávateľ finančnej služby
nezodpovedá za kvalitu a presnosť služieb poskytovaných Slovenskou poštou, a.s. a služieb
bankových systémov.
d) Informácie
o
daniach
a
iných
poplatkoch,
ktoré
nie
sú
hradené
prostredníctvom dodávateľa finančnej služby alebo ním nie sú vyberané:
Klient ako spotrebiteľ znáša náklady na poštovné, v prípade ak zasiela písomnosti Poštou
dodávateľovi finančnej služby, ako aj prípadné náklady Klienta na bankové poplatky pri splatení
Pôžičky Klienta bezhotovostným bankovým prevodom na účet Veriteľa uvedený v čl. 5.3
Podmienok. Klient ako spotrebiteľ znáša aj prípadné náklady na telefonickú komunikáciu Klienta
ako volajúceho so zákazníckym centrom Veriteľa.
e) Doba platnosti poskytnutých informácií:
Bez obmedzenia doby platnosti.
f) Informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby:
Informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby sú uvedené v Zmluve
o pôžičke a Podmienkach.
g) Prípadné dodatočné náklady spotrebiteľa za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku:
Za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nie sú dodávateľom finančnej služby účtované
žiadne ďalšie dodatočné poplatky či náklady.
3.
Informácie o Zmluve o pôžičke uzavretej na diaľku
a) Právo na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke podľa § 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
finančných službách na diaľku vrátane doby jeho trvania, o podmienkach a postupe
uplatnenia práva na odstúpenie vrátane adresy, na ktorú sa má zaslať oznámenie
o odstúpení, informácie o peňažnej sume, ktorú možno požadovať od spotrebiteľa podľa § 6
ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a dôsledky
neuplatnenia práva na odstúpenie alebo o neexistencii práva na odstúpenie zmluvy
o pôžičke:
V zmysle ust. § 24 Zákona o spotrebiteľských úveroch sa na iných veriteľov a na zmluvy o
pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi
spotrebiteľom, nevzťahuje ust. § 13 Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré upravuje právo
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedené preto spotrebiteľ nie je oprávnený
od zmluvy o pôžičke odstúpiť z dôvodov a spôsobom uvedeným v predmetnom ust. § 13 Zákona
o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľ má však právo odstúpiť od zmluvy o pôžičke v zmysle
zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
b) Možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia zmluvy vrátane informácie
o súvisiacich zmluvných pokutách:
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o pôžičke za podmienok a spôsobom stanovených
v čl. 7 Podmienok. Spotrebiteľ je oprávnený splatiť každú jednotlivú poskytnutú pôžičku pred
lehotou splatnosti v súlade a za podmienok uvedených v čl. 5.4Podmienok. Zmluva o pôžičke
môže byť taktiež pred uplynutím doby jej platnosti ukončená aj písomnou dohodou spotrebiteľa
a dodávateľa finančnej služby.
Označenie štátu, ktorého právnym poriadkom sa dodávateľ finančnej služby riadi pri
ponuke finančnej služby spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o pôžičke:
Slovenská republika
d) Zmluvná doložka o rozhodnom práve Zmluvy o Pôžičke a o príslušnosti súdu v prípade
vzniknutých sporov:
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie,
budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
e) Jazyk, v ktorom sa dodávateľ finančnej služby so súhlasom spotrebiteľa zaväzuje
komunikovať so spotrebiteľom počas trvania Zmluvy o Pôžičke a oznamovať spotrebiteľovi
zmluvné podmienky a ďalšie informácie:
Slovenský jazyk.
c)
4.
Informácie o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia
sťažností:
a) Existencia a spôsob mimosúdneho vybavenia sťažností spotrebiteľov, vrátane možnosti
obrátiť sa na príslušný orgán dohľadu:
Sťažnosti sa podávajú dodávateľovi finančnej služby písomne na adresu sídla dodávateľa,
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: [email protected] alebo prostredníctvom
zákazníckej linky na číslo + 421 948 881 666.
Spotrebiteľ má možnosť sa so svojím podnetom obrátiť sám alebo prostredníctvom združenia
spotrebiteľov na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Prievozská 32, 827 99 Bratislava).
Download

Pdf verzia