OBCHODNÉ PODMIENKY
Zásady
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú
všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Cena tovaru a cena dodania tovaru
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke bizueshop.sk. Do týchto cien sa
nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru
je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka.
Objednanie tovaru
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky bizueshop.sk.
Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky formou e-mailu. Pre potvrdenie
objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva,
ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania
tovaru. Takto potvrdená objednávka je považovaná pre obe strany za záväznú. Platba za
tovar
Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať v hotovosti pri prevzatí tovaru dodaného formou
dobierky, po doprave ku spotrebiteľovi alebo prevodom na účet predávajúceho. Dodacia
lehota
Expedícia tovaru je do 24 hodín (v pracovný deň) v prípade tovaru na sklade, v ostatných
prípadoch do 5 alebo 10 pracovných dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ
sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite
a cene.
Dodanie a prevzatie tovaru
Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom,
dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné
realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného
prepravcu predávajúceho. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku,
zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom
potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/
Prepravnom liste.
Dodacie podmienky / Doprava
Balík Vám bude zaslaný I. triedou. Doba dodania zásielky je max. 3 pracovné dni po dni
podania. Spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na dodaní tovaru kuriérom. V tom
prípade náklady spojené s kuriérskou službou platí spotrebiteľ. Kuriér Vám doručí zásielku do
24 hodín, od dňa expedície zásielky.



Slovenská pošta dobierka: 2,70 €, vopred prevodom na účet: 1,99 € nad 20,00€
zdarma
Kuriér vrámci SR dobierka: 4,99 EUR, vopred prevodom na účet: 3,99 € nad 50,00€
zdarma
Osobný odber v Martine, po telefonickom dohovore na kontaktnom telefonickom čísle
0908 916 290, alebo nám napíšte na náš mail [email protected]
Upozornenie: V prípade, že si zákazník tovar nepreberie, je povinný v zmysle zákona uhradiť
všetky náklady spojené s poštovným a balným.
V prípade, že Vami objedaný tovar sa nenachádza na sklade, predávajúci bude kontaktovať
kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V zásielke spolu s objednaným tovar je
vždy priložená faktúra (daňový doklad).
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien
tovaru.
Zrušenie objednávky
Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky
bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (Odstúpenie od zmluvy).
Spotrebiteľ tak môže urobiť telefonicky, alebo e-mailom. V prípade, že spotrebiteľ zruší
objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, predávajúci mu uhradí
zaplatenú čiastku bankovým prevodom (príp. pošt. poukážkou) naspäť.
Pokiaľ spotrebiteľ stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na
zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na
strane predávajúceho, je spotrebiteľ povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady.
Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. telefonické rozhovory so spotrebiteľom, zabalenie,
či príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod.
V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej
zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení
a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia
(napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazníkovi bude
automaticky účtovaný poplatok vo výške €18.- Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo
zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14
dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho
spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní
aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr
však do 7 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky
však bude navýšená o €3,- t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny
poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické, či
administratívne náklady. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno
poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený
tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však
nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim
akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto
obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto
situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania,
ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.
Vady tovaru, záručná doba a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú
možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a
predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto
odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od
zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu
z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru
spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar
kúpený. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle.
Reklamácia sa nevzťahuje na:
- mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie...)
- "černanie" striebra: Černanie striebra je prirodzená vlastnosť tohoto drahého kovu. Obvykle
postačuje začernaný šperk vyleštiť na to určenou handričkou, roztokom, príp. (recepty starých
mám) zubnou pastou, alebo cigaretovým popolčekom. Takisto je možné šperk vyčistiť
ultrazvukovou čističkou (v zlatníctve).
Šperk nadmerne černá v nasledovných prípadoch: používanie agresívnych pleťových
prípravkov s obsahom (aj stopovým zlúčenín síry, čpavku, iných solí), nadmerné potenie (najmä
v lete), kúpanie sa so šperkom v mori, kúpeľoch, chlórovanej vode a pod., umývanie riadov,
dlážky (najmä SAVO) a pod. so šperkom (najmä prstene trpia).
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo
dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a
predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo
dňa vrátenia nepoužívaného tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar (celkovú
cenu zníženú o náklady na poštovné €2,90). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Podmienky odstúpenia od zmluvy
Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na telefóne, resp. emailom zašlite v cennom liste,
alebo balíku na našu adresu.
Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru bez poštovného a
balného a to prevodom na účet.
Tovar musí byť nepoužívaný, nenosený, nepoškodený a schopný ďalšieho predaja. Odstránenie
visačiek, cenoviek a štítkov je neprípustné a takýto tovar je považovaný za používaný. S
tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení. Tovar odporúčame poistiť.
Ochrana osobných údajov
Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ
používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním
informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na
internetovom obchode bizueshop.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v
internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne
žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane.
Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
Výhrada omylov
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov
bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri
technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu
zodpovednosť.
Platobné podmienky/ Platba za tovar
Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom
účtu a variabilným symbolom. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme
o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej
vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
Platby sa vykonávajú v EUR.
Download

OBCHODNÉ PODMIENKY