Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 058 01 Poprad
Starostom obecných úradov v okrese Poprad a Levoča
prednostom MsÚ Poprad, Svit, Vysoké Tatry a Levoča
Váš list/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/Linka
1/2010/107313
31.12.2010
Mgr.Peštová/052 2440 519
Ing. Šebestová/052 2440 174
Poprad
VEC
Upozornenie na účinnosť zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
Dňom 1. januára 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa zrušuje výnos
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007
č.29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu z 26.
novembra 2008 č.23609/2008-II/1.
 Podľa tohto zákona sa bude okrem iného poskytovať:
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením (predtým dotácia na školské potreby)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením (predtým dotácia na stravu)
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
 Zmeny v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením:
Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa a deň bude, aby sa dieťa
zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo(desiatu, olovrant).
Výška dotácie bude najviac v sume 1 euro na obed a 0,35 eura na iné jedlo s celkovou
výškou dotácie na dieťa a deň 1 euro.
Na príspevok od rodiča na stravu sa neprihliada. Rozhodnutie o spoluúčasti rodičov je
ponechané na zriaďovateľovi školy.
Ak bude cena stravného lístka vyššia ako 1 euro poskytne sa dotácia v maximálnej
výške 1 euro na dieťa a deň.
1
Dotáciu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu alebo
základnú školu počas školského polroka, aj keď sa počas tohto školského polroka zníži
počet detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky pod 50% celkového počtu
detí v materskej škole alebo v základnej škole.
Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa
kalendárneho roka .
Výnimka platí pre vyplatenie dotácie na mesiac január. Dotáciu na január možno vyplatiť do
20. januára.
 Zmeny v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením:
Dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 Eur na
dieťa.
Žiadosť sa predkladá v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka
a nové žiadosti o túto dotáciu možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra
príslušného rozpočtového roka.
 Zmeny v poskytovaní dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu:
Poskytnutie dotácie už nie je obmedzené počtom spoločne posudzovaných osôb.
Dotácia sa poskytne obci, ak použije dávku a príspevky vo vecnej forme alebo
v peňažnej forme. Dotácia sa neposkytne, ak obec použije dávku a príspevky ako
kombinované plnenie (časť ako vecné plnenie a časť ako priamu výplatu peňažných
prostriedkov).
Ak obec poskytne dávku a príspevky vo vecnej forme dotácia sa poskytne najviac
v sume 1,66 eura na mesiac na poberateľa a každú fyzickú osobu, ktorá sa s ním
spoločne posudzuje.
Ak obec poskytne dávku a príspevky v peňažnej forme, dotácia sa poskytne najviac
v sume 0,83 eura na mesiac na poberateľa a na každú fyzickú osobu, ktorá sa s ním
spoločne posudzuje.
Žiadosť o dotáciu sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, do 10.
dňa kalendárneho mesiaca.
 Zmeny v prílohách k žiadosti platné pre všetky tri dotácie:
Prílohami k žiadosti o dotácie je:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,
b) zoznam detí na ktoré sa žiada poskytnutie dotácií, s uvedením ich mena,
priezviska, rodného čísla a adresy pobytu
2
c) vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým bolo dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu.
Žiadateľ predkladá doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, nasledovne:
1. Čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že
nemá daňové nedoplatky.
2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace alebo
čestné vyhlásenie, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu.
3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako
tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Ak je žiadosť neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa tohto zákona, úrad vyzve
(písomne) žiadateľa o doplnenie žiadosti s určením lehoty na jej doplnenie. Ak
žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, úrad ju neposudzuje.
Vzhľadom na to, že ide o nový zákon, žiadateľ môže výnimočne predložiť doklady
preukazujúce splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách najneskôr
do 20. januára 2011.
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností a dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje
aj na deti navštevujúce špeciálne základné školy, ktoré patria do sústavy základných škôl.
Na poskytnutie dotácií nie je právny nárok.
Doterajší postup úradov pri overovaní zoznamov detí, z rodín v hmotnej núdzi, výpočte
príjmu do životného minima, schvaľovaní poskytovania dotácií a oznamovania poskytnutia
alebo neposkytnutia dotácií zostáva nezmenený.
S pozdravom
Mgr. Valentín Kalakaj
riaditeľ odboru
3
4
Download

Informácia k zákonu 544/2010 Z.z. o dotáciách