SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ,
OKRESNÁ ORGANIZÁCIA N i t r a
Mostná 6, 949 01 Nitra
Č.j.: 25/2013
V Nitre dňa 24.04.2013
VEC: Organizačné zabezpečenie okresného kola súťaže KMPP.
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra usporiada
dňa 25. mája 2013 (t.j. v sobotu)
okresné kolo súťaže jednotlivcov a trojčlenných družstiev krúžkov mladých priateľov poľovníctva
„Po stopách poľovnej zveri“.
Na základe uvedeného Vás žiadame, aby ste záväznú prihlášku s menným zoznamom
účastníkov KMPP zaslali späť v termíne do 7. mája 2013 na poštovú adresu kancelárie SPZ OkO
Nitra, Mostná č. 6 v Nitre alebo elektronicky na e-mail: [email protected] Súťaže sa môžu
zúčastniť deti navštevujúce základné školy, pričom musia byť narodené najneskôr dňa 1.9.1997
a mladšie.
Termín zaslania záväznej prihlášky s menným zoznamom Vás žiadame dodržať, nakoľko je
viazaný na poistenie účastníkov KMPP!
Organizačné zabezpečenie okresného kola KMPP:
Dátum konania:
25. máj 2013
Miesto konania:
poľovný revír v užívaní PZ SPZ Žirany – Jelenec, katastrálne územie Jelenec.
Zraz účastníkov:
8:00 – 8:45 hod. v areály poľovníckej chaty v Jelenci.
Cesta k chate: Po príchode z Nitry do obce Jelenec odbočte vľavo, smer
rekreačná oblasť Remitáž. Na konci obce Jelenec na ľavej strane je
poľovnícka chata ako posledná stavba pred lesom.
Doprava:
vlastným dopravným prostriedkom alebo autobusom.
Prezentácia:
8:00 – 8:45 hod.
Otvorenie súťaže:
9:00 hod.
Vyhodnotenie súťaže: 12:30 – 13:00 hod.
Obed:
13:00 – 13:30 hod.
Súťažné disciplíny:
1. Test;
2. Stopy zveri;
3. Poznávanie stromov a krov;
4. Určovanie
plemien poľovných psov;
5. Poľovnícke názvoslovie a poznávanie častí
parožia;
6. Poznávanie živočíchov – zoológia; 7. Streľba zo vzduchovky;
8. Odhad vzdialenosti a určovanie azimutu;
9. Chodenie na chodúľoch.
Bezpečnosť účastníkov: Zodpovedný za členov KMPP je príslušný vedúci KMPP v sprievode ktorého
sa deti dostavili na okresné kolo súťaže KMPP.
Poznámka:
Súťaží sa za každého počasia, preto je potrebné, aby si súťažiaci zabezpečili
vhodné oblečenie. Občerstvenie je zabezpečené.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií.
Víťazné družstvo okresného kola súťaže KMPP bude spolu s vedúcim KMPP vyslané
na celoslovenské kolo súťaže KMPP.
Prípadné otázky Vám budú zodpovedané v kancelárii OkO SPZ Nitra na tel. č. 037/772 12 01.
adresa: Mostná č. 6, 949 01 Nitra
e-mail: [email protected],
[email protected]
tel./fax: 00421-37-772 12 01
IČO: 00 418 668
Download

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ,