Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE, cez Európsky fond
regionálneho rozvoja a Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Investícia do vašej budúcnosti.
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Názov projektu: Inovácia technológie obrábania kovov
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, 059 21 Svit, ul. Štúrova 101
Stručný opis projektu: Realizácia projektu prispela v spoločnosti prijímateľa k vytvoreniu
nevyhnutných predpokladov pre plnenie jej vízie – stať sa
systémovým výrobcom a dodávateľom komponentov a náhradných
dielov pre výrobcov originálnych zariadení. Spoločnosť realizáciou
projektu posilnila svoju konkurencieschopnosť a zároveň došlo
k zvýšeniu a rozvoju :
- výrobných kapacít v oblasti presných a náročných výrobkov,
- objemu výroby,
- vytvoreniu nových pracovných miest,
- zvýšeniu tržieb,
čím sa zároveň vytvorili možnosti jej orientácie aj na iné trhové
segmenty.
Názov a sídlo prijímateľa: STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 11/2011 – 10/2013
Aktuálny stav projektu : Predmetom projektu bola realizácia dvoch hlavných aktivít
zameraných na inštaláciu nových strojno - technologických zariadení. Prvá aktivita zameraná
na inštaláciu CNC horizontálnej vyvŕtavačky bola ukončená v marci 2012 a jej oprávnené
výdavky boli prijímateľovi refundované v septembri 2012. Druhá aktivita, ktorej predmetom
bola inštalácia brúsky na guľato bola ukončená v októbri 2013. Jej oprávnené výdavky boli
refundované v júni 2014.
V súčasnosti sa projekt nachádza vo fáze udržateľnosti t.j. vo fáze 5 - ročného
monitorovacieho obdobia.
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 822 903,16 EUR.
Celková výška schváleného NFP: 411 451,58 EUR.
Stav pred realizáciou projektu
Opakovaná presnosť strojárskych produktov je v súčasných podmienkach na existujúcich
strojno-technologických zariadeniach prijímateľa ťažko dosiahnuteľná. Prispieva k tomu aj
skutočnosť, že štruktúra jeho technologického parku nie je optimálna z pohľadu vybavenia
strojnotechnologických zariadení modernými riadiacimi systémami umožňujúcimi ich
efektívne riadenie a obsluhu.
Stav po realizácii projektu – 1. aktivita:
Nová CNC horizontálna vyvŕtavačka so zásobníkom nástrojov a brúska na guľato
významne prispejú k optimalizácii strojno-technologického parku žiadateľa a k jeho posunu
k vyšším triedam presnosti, s garanciou opakovanej presnosti výroby. Zavádzaním
inovatívnych technológií s vysokým stupňom automatizácie sa zároveň dosiahne zníženie
stratových časov vo výrobe. Vďaka finančnej podpore realizácie projektu z fondov
Európskej únie sa zabezpečí posilnenie konkurencieschopnosti firmy na európskom trhu.
Stav po realizácii projektu – 2. aktivita:
Nová CNC brúska na guľato významne prispeje k optimalizácii strojno-technologického
parku žiadateľa a k jeho posunu k vyšším stupňom presnosti u rotačných brúsených
súčiastok typu valce, hriadele a pod. Vďaka finančnej podpore realizácie projektu z fondov
Európskej únie budú dosahované parametre povrchu rotačných súčiastok na kvalitatívne
vyššej úrovni a zároveň bude skrátený čas potrebný na ich výrobu.
Odkaz na Riadiaci orgán Operačného programu KaHR:
http://www.economy.gov.sk/
Odkaz na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom:
http://www.siea.sk/
Odkaz na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast-op-kahr--6118/127803s
Fotodokumentácia realizácie z 1. aktivity projektu:
Fotografia 1 – začiatok montáže
Fotografia 2 – montáž stroja pomocou zdvíhacej techniky
Fotografia 3 – pokračovanie montáže stroja pomocou zdvíhacej techniky
Fotografia 4 – dokončovanie montáže stroja
Fotografia 5 – zakrytovanie pracovného priestoru stroja
Fotodokumentácia realizácie z 2. aktivity projektu:
Fotografia 6 – prevoz novej brúsky na miesto budúceho ukotvenia
Fotografia 7 – ustavenie a montáž priamo na mieste
Fotografia 8 – brúska počas skúšobnej prevádzky
Brúska bola nainštalovaná a odovzdaná do prevádzky. V súčasnosti sú na
nej brúsené valce a rotačné súčiastky pre rôznych zákazníkov spoločnosti
STROJCHEM, a.s.
Download

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE, cez