AG 650 FLEX S1
Flexibilné lepidlo C2TE S1
Oblasti
použitia:
Vlastnosti:
Profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a nenasiakavých obkladov (obklad na obklad, gres, Cetris
dosky) a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodné na podlahové kúrenie, kúpeľne, sprchy, WC, liaty asfalt a vyššie
zaťaženie tepelnými výkyvmi. Vhodné aj na lepenie na sadrokartón.
 Výborná spracovateľnosť
 Vodovzdorné
 Mrazuvzdorné
 Vyššia výdatnosť
Materiálové
zloženie:
 Cement
 Kvalitný kremičitý piesok
 Zušlachťujúce prísady
Expedícia:
V papierových vreciach hmotnosti 25 kg.
Podklad:
Príprava
podkladu:
Príprava
materiálu:
Spracovanie:
Musí byť rovný a nosný, bez prachu a oddeľovacích prostriedkov (napr. vosk, olej). Vhodné sú cementové,
vápenocementové omietky, cementové a zbrúsené anhydritové potery, stavebný betón (min. 28 dní starý)
a cementovo-sulfátové potery. Zvyšková vlhkosť cementových podláh smie byť max. 3%, anhydridových podláh max.
0,5% ( s podlahovým vykurovaním max. 0,3%), cementovo-sulfátový poter max. 1,3%, sadrové a sadrovápenné
2
omietky max. 1%. Jadrové omietky musia mať minimálnu pevnosť v tlaku 2,5N/mm .
Nerovnosti prekračujúce rozsah tolerancie max. vrstvy (5 mm) musia byť vopred vyrovnané napríklad FN 610
Bodenspachtel. Všeobecne sa odporúča základný penetračný náter pomocou AP 300 Grundierung pre nasiakavé
podklady a AP 320 Haftgrund pre slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady. Vodou zaťažované priestory je nutné
najprv izolovať prípravkom AS 340 Flussigfolie. Asfaltom izolované plochy je nutné najskôr opieskovať. Balkóny
a terasy musia vykazovať spád min. 2%.
1 kg HASIT AG 650 FLEX S1 rozmiešame s 0,3L vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) miešadlom
v čistej nádobe do hmoty bez hrudiek. Nechať 5 – 10 minút odležať a potom ešte raz zamiešať. Ztuhnutú maltu už
neriediť vodou ani nerozmiešavať s čerstvým materiálom. Dodatočné pridávanie plnív a prísad k hotovej maltovej
zmesi je neprípustné! Nemiešajte s inými materiálmi.
Doba použiteľnosti lepidla cca 4 hod.
Najprv sa nanesie kontaktná vrstva lepidla HASIT AG 650 FLEX S1 a potom sa obkladaná plocha upraví ozubeným
hladítkom, veľkosť zubu sa volí podľa veľkosti obkladového prvku tak, aby došlo k prilepení obkladového prvku
k podkladu min. 65% a následne sa prilepí suchý obkladový prvok.
Nenanášať viac lepidla než sa dá pokryť obkladovými prvkami počas otvoreného času lepidla. Obkladový prvok
položiť do tenkej vrstvy lepidla a posuvným pohybom usadiť do konečnej polohy.
V obzvlášť namáhaných priestoroch sa obkladá nasledovnou „Floating-Butering“ metódou:
Lepidlo je nanášané nielen na podklad, ale aj na obkladačku.
Podmienky pri Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +25°C ! Pri silnom pôsobení tepla, vetru a dažďa
spracovaní:
je nutné hotové obklady zakryť!
Špárovanie by sa malo vyhotovovať najsôr po 24 – 48 hodinách, v závistlosti na poveternostných podmienkach!
Dôležité
upozornenie:
Doba zavädnutia cca 30 min. pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. So stúpajúcou teplotou sa doba
zavädnutia skracuje.
Kvalita:
Je nepretržite sledováná vlastným laboratóriom.
Skladovanie:
Minimálna doba 9 mesiacov. Pri skladování nutné chránit pred pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti
vzduchu (najviac 65 %)!. Dátum výroby je uvedený na obale.
www.hasit.sk
Technický list 01/2011
www.hasit.sk
Strana 1
AG 650 FLEX S1
Flexibilné lepidlo C2TE S1
Bezpečnostné Maltová zmes dráždi oči a kožu. Nebezpečenstvo podráždenia pri styku s kožou - u vnímavých osôb môže vyvolať
pokyny:
alergické onemocnenie kože. Pri práci zamedzte styku malty s kožou a očami. Vdychovaniu prachu zabráňte
používáním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a v prípade potreby
ochranné okuliare alebo tvárový štít. Uchovávajte mimo dosah detí !
Prvá pomoc:
Pri zásiahnutí očí vymývajte 10 - 15 minut velkým množstvom vody, pri zásahu kože vyzlečte zasiahnutý odev a kožu
umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností vždy
vyhľadajte lekárské ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu obal alebo etiketu.
Technické parametre:
Spôsob
balenia:
kg/ Bal:
25 kg
Farba:
šedá
0 – 0,5 mm
Zrnitosť:
2
Spotreba na 1m podľa hĺbky zubov ozubeného hladítka
Spotreba:
4 mm
6 mm
8 mm
cca 1,7 kg
cca 2,1 kg
cca 3,2 kg
Jemná keramika obkladačky bez profilov na zadnej strane.
10 x 10 cm
20 x 20 cm
2
cca 12,0 m
cca 15,0 m
2
≥ 20 x 20 cm
cca 8,0 m
2
Jemná keramika obkladačky s profilom na zadnej strane.
Výdatnosť:
10 x 10 cm
cca 12,0 m
20 x 20 cm
2
cca 8,0 m
2
≥ 20 x 20 cm
cca 7,0 m
2
Soklová obkladačka (kabrinec) 24 x 11,5 cm
cca 12 m
Začiatočná
prídržnosť ťahom:
Ťahová
prídržnosť po
ponorení do
vody:
2
2
≥ 1 N/mm
8.2 z EN 1348:2007
≥ 1 N/mm
2
8.3 z EN 1348:2007
www.hasit.sk
Technický list 01/2011
www.hasit.sk
Strana 2
AG 650 FLEX S1
Flexibilné lepidlo C2TE S1
Prídržnosť –
po uložení při
vyššej teplote:
Prídržnosť
ťahom po
cykloch
zmrazovania rozmrazovania:
Doba
zavädnutia:
(prídržnosť
ťahom po 30
minutách)
2
≥ 1 N/mm
8.4 z EN 1348:2007
2
≥ 1 N/mm
8.5 z EN 1348:2007
≥ 0,5 N/mm
2
EN 1346
max. 0,5 (mm)
Sklz:
EN 1308
Priečna
deformácia:
≥ 2,5 mm ≤ 5 mm
EN 12002
Reakcia na
oheň:
F1
Klasifikácia
(EN 12004):
C2TE S1
Triedenie a
označenie
(EN 12004)
C - cementové malty a lepidlá; D - disperzné lepidlá; R - lepidlá na báze reaktívnych živíc; 1 - normálna
malta/lepidlo; 2 - špeciálna malta/lepidlo; F - rýchlotuhnúca malta/lepidlo;T - malta/lepidlo so sníženým sklzom;
E - malta/lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia; S1 - plastická malta/lepidlo; S2 - vysoko plastická malta/lepidlo
Upozornenie:
Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre spracovávanie a zodpovedajú
naším súčastným znalostiam a zkúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závistlosti na zpôsobe práce, podkladu a
poveternostných vplyvoch. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.
www.hasit.sk
Technický list 01/2011
www.hasit.sk
Strana 3
Download

Technický list