Ing. Tatiana Godarská, Country Managerka Diagnostické divize Roche s.r.o. v Èeské republice a kol.
Reorganizácia Diagnostickej
divízie Roche v Èeskej republike
Vážení èitatelia Labor Aktuellu,
do nového roku vstúpila poboèka spoloènosti Roche s.r.o, diagnostická divízia v novej organizaènej štruktúre. Dovo¾te mi preto predstavi nás, naše zodpovednosti, ale aj motívy, ktoré nás
k reorganizácii viedli.
Jednotný obchodný tím
Prvou inšpiráciou a hlavnou hybnou silou
k reorganizácii boli pracovné stretnutia
s Vami. Dnešné laboratória fakultných nemocníc, krajských nemocníc a komerèné
laboratória, všetky dnes kombinujú nieko¾ko technologických platforiem, aby
uspokojili potreby svojich klientov, teda
klinikov. Patologické laboratória rozšírili
svoje portfólio o genetiku, biochemické
laboratória bežne stanovujú metódami
molekulárnej diagnostiky. Dve samostatné
obchodné oddelenia, rozdelené pod¾a
nášho produktového portfólia nemôžu
systematicky pracova na ponukách, ktoré už dnes od nás požadujete. Preto sme
pristúpili k zjednoteniu obchodného tímu
tak, aby sme mohli vies s Vami obchodné
jednania a predklada kombinované ponuky, v ktorých sa budeme snaži vyhovie požiadavkám a ekonomickým analýzam.i Vedením obchodného oddelenia
som poverila Mgr. Libora Ševèíka, MBA.
Avšak, neradi by sme stratili odbornos
a tiež skúsenosti s inštaláciami v oblasti
molekulárnej a tkanivovej diagnostiky
a v oblasti aplikovaných vied. Tento subtím, ktorý je súèasou obchodného oddelenia povedie Ing. Viktor Horváth, PhD.
4
Labor Aktuell 01/14
Libor Ševèík: Jak zmiòuje klasik, 19. století bylo stoletím páry. Tìžko øíct, jak by
klasik vidìl zaèátek 21. století, ale dá se
tušit, že by ho mohlo napadnout napøíklad slovo konsolidace. To radost má jistì vìtší z plynného skupenství vody, ale
doba je taková. Naše prodejní oddìlení
(nejen) má za úkol jediné, následovat potøeby a pøání vás, našich zákazníkù.
V pøíruèkách se dokonce píše, že máme
usilovat o vaši spokojenost až blaženost.
Tož to my velmi rádi. No a protože vy,
naši vážení zákazníci, konsolidujete
o sto šest, rozhodli jsme se uèinit to samé.
Zkonsolidovali jsme naše prodejní aktivity a vytvoøili nastavení, které doufáme,
bude ještì lépe harmonizovat s vašimi
potøebami. Konkrétnì to znamená, že
vám chceme nabídnout nejen hloubku,
ale i šíøku naší péèe. To mì napadá, že se
nyní mùže jeden zamyslet nad významem
slova konkrétní. O zde uvedený text však
jde jistì ménì, než o následnou realizaci.
Slibujeme, že se budeme snažit, co budeme umìt. Dìkujeme vám za dosavadní
pøízeò a spolupráci a tìšíme se na tu další ve 21. století.
Viktor Horváth: Tak jako doposud se budeme v nejvyšší možné míøe snažit být nejenom Vaším obchodním partnerem, ale
taky pomáhat pøi øešení vašich aplikaèních problémù. Pro nás to znamená neustále se dovzdìlávat v oblastech, ve kte-
rých jsme doposud obchodnì èi aplikaènì nepùsobili a nejsme natolik odbornì
zdatní. Nepochybuji ale o tom, že všichni
v novém obchodním subtýmu udìláme
maximum pro Vaši spokojenost. Protože
nᚠširší rozhled v oblasti molekulární
diagnostiky a patologie, které se v dnešní dobì èím dál tím více prolínají, bude
pro Vás znamenat v našem podání péèi
a podporu na té nejvyšší možné úrovni.
Profesionálny servis
Druhou inšpiráciou bola opä spätná väzba od Vás. Realizácia ve¾kých projektov,
inštalácií a následná podpora a servis,
ktoré vyžadujú odbornos v oblasti technickej inštalácie, produktovej a IT podpory nám ukázali nutnos projektového manažmentu a dôslednej koordinácie technickej podpory a aplikaènej podpory.
V tomto smere ïakujem za otvorenú spätnú väzbu,ii ktorá mi opä bola zdrojom
myšlienky, aby sme zjednotili technický
a aplikaèný servis a vnímali ho ako komplexnú podporu a state of the art servis
spoloènosti, ktorá si na výnimoènom servise zakladá. Vedením tohto oddelenia zaoberajúcim sa profesionálnym servisom
som poverila Ing. Radoslava Blažka, MBA.
Technický servis ako samostatný sub-tím
povedie naïalej Ing. Miroslav Paráèek.
Radoslav Blažek: „Ještì v nedávné minulosti bylo bìžné øešit vybavení laboratoøí analytickými systémy po úsecích
a jednotlivých analyzátorech. V posledních nìkolika letech však pozorujeme
jasný trend smìrem k potøebám øešit laboratorní procesy a jejich návaznosti
jako celek. Komplexní pøístup znamená
návrh optimálního pohybu vzorku od
pøíjmu k analytickým cílùm až po archivaci, efektivní zpracování dat a jejich komunikaci s LIS. Na jedné stranì tedy
vzniká potøeba vyšší specializace jednotlivých èlenù projektového týmu, na druhé stranì se ztrácejí hranice mezi úseky.
Tento trend je velmi podobný na stranì
uživatele i dodavatele.
Naším úkolem je tedy na základì požadavkù zákazníka navrhnout øešení
všech procesù a analytických systémù
a tyto vhodnì umístit do mnohdy stísnìných prostor laboratoøí. Pokud jsou souèástí projektu i stavební úpravy, tak navíc pøipravit i dokumentaci pro koneèný
projekt. Naše spoleènost disponuje týmem vysoce vzdìlaných a zkušených servisních technikù, produktových a aplikaèních specialistù schopných v týmové
spolupráci navrhnout a v krátkých termínech realizovat komplexní øešení pøesnì dle potøeb zákazníka. V tom se naše
spoleènost liší od vìtšiny konkurentù.
Realizace projektu je ale pouhý zaèátek
a spokojenost zákazníka vytváøí až kvalitní a rychlá následná podpora.“
Miroslav Paráèek: „Mùžu Vás ubezpeèit,
že Technický servis v novém organizaèním zaèlenìní udìlá vše pro Vaši spokojenost. Užší sepìtí s týmem aplikaèních
specialistù umožní efektivnìjší pøedávání
informací mezi obìma týmy a pružnìjší
reakci na Vaše problémy.“
Komplexní marketingové
oddelenie
Treou inšpiráciou bola naša samotná
spoloènos. Sme lídri na trhu a prinášame
inovácie. Naše portfólio sa dynamicky
mení, prispôsobujeme sa neustále potrebám. Naša farmaceutická divízia prináša
nové onkologické ale aj iné prípravky na
trh s ïaleko užším zameraním na špecific-
ké ochorenia pacientov. Oèakáva sa od
nás, že im budeme asistova pri typológii,
prevencii ale aj monitoringu pacientov.
K tomu diagnostická divízia musí neustále
h¾ada technológie, ktoré uspokoja presnosou ale aj rýchlosou výsledkov. Preto sme si uvedomili, že potrebujeme kvalitné marketingové oddelenie, ktoré bude
schopné strategicky rozhodnú a zhodnoti, ktoré produkty majú možnos uspie
na trhu, pripravi ich uvedenia, ale zároveò by schopní odpoveda na Vaše odborné otázky a prináša odozvu spä do
výskumných centier našej spoloènosti.
Úspech pre laboratórium znamená uspie
v oèiach klinikov. Vedie im poskytnú
také stanovenia, ktoré dokážu prinies
správnu diagnózu znamená intenzívne
s klinikmi komunikova. To však pri poète
nášho tímu nemôžeme zvládnu, a preto
veríme v synergiu aktivít obchodných kolektívov komerèných laboratórií s našim
marketingovým oddelením, ale aj v seminárne aktivity v regionálnych a fakultných nemocniciach. Tieto všetky èinnosti
budú obsahom pracovných úloh marketingového oddelenia. Túto èinnos som
zverila do rúk Mgr. Dalimila Žùrka, ktorý
sa bude opiera aj o strategické rozhodnutia Ing. Jaroslava Vohánky, PhD. a názory odborníka na medicínsky marketing,
MUDr. Olgu Bálkovú, ale nie len ich.
Dalimil Žùrek: Korporace Roche, vèetnì
její diagnostické èásti, se dlouhodobì zamìøuje na oblast inovací v lékaøství. Výsledkem tohoto našeho zamìøení jsou na
trh uvedené nové diagnostické metody
a postupy, které svou charakteristikou
mohou zcela zmìnit zavedená a bìžnì
užívaná pravidla diagnostiky a následné
léèby.
Kdybych mìl vyjádøit urèité motto
naší budoucí práce, byla by to pøedevším
snaha os urychlené využití a zavedení
tìchto nových moderních IVD metod
s cílem zlepšit souèasná pravidla a postupy péèe o pacienty, které navíc velmi
èasto mùže pøinést i snížení celkových
nákladù. Vìøím, že kombinovaný pohled
na problém, neøešící zda-li jde o úroveò
proteinovou, DNA, èi RNA, navíc podpoøený pøímou komunikací s kliniky, je tou
správnou cestou k prosazování tìchto
nových možností.
Jaroslav Vohánka: Název strategického
marketingu ve mnì vyvolává pocit, že
marketingové oddìlení musí vydávat velké strategie firmy, kam se budeme ubírat.
Situace je však taková, že funkcí strategického marketingu je nadhled a sjednocení fungujících dílèích oddìlení v jednotný celek. Naše poslání zde je vytváøet
optimální podmínky prodejnímu teamu,
sledování konkurence, být stále aktivní
a pøinášet novinky v takové formì, aby
zákazník byl maximálnì spokojen. Všichni èlenové marketingového AD teamu
mají bohaté zkušenosti jako aplikaèní
specialisté, což je nesmírnì výhodné pro
pøípravu takových materiálù, které vychází z potøeb cílových uživatelù.
Olga Bálková: „V r. 2004 jsem nastoupila na novì zøízenou pozici Medical Advisor a málokdo ve firmì mìl tehdy pøedstavu, v èem moje èinnost bude vlastnì
spoèívat. Po pøedchozí dekádì strávené
ve firmách, které vyrábìjí léky, jsem
vstoupila na pro mì zcela neznámé pole
trhu in vitro diagnostikyiii. Lékaøský
marketing, pøímá komunikace s lékaøi
na nemocnièních oddìleních, v ambulancích i v laboratoøích prokázal svou životaschopnost a Roche Diagnostics pøinesl
konkurenèní výhodu na èeském trhu
in vitro diagnostiky.
Snažím se vysvìtlit klinikùm a lékaøùm v laboratoøích výhody používání našich testù pro pacienty i zdravotníky samotné. A už to dìlám jakýmkoli zpùsobem, je pro mì osobní kontakt s klienty
tím nejcennìjším zpùsobem komunikace
i zdrojem nápadù a podnìtù pro mou
práci. Vždy mì zahøeje u srdce, když mi
nìkdo z laboratoøe nebo klinikù zavolá
a konzultuje se mnou konkrétní kazuistiky nemocných, u kterých byly použity naše testy, a lékaøi potøebují pomoc v interpretaci a zasazení výsledkù do klinického kontextu. Ale tady moje práce nekonèí. V budoucnu bychom chtìli ještì více
prohloubit spolupráci s kliniky. Napøíklad pøi dohadování nových podmínek
úhrad s pojišovnou nebo tøeba pøi jejich
dalším vzdìlávání, jak lépe využívat nabídku laboratorní medicíny. Pro blaho
Labor Aktuell 01/14
5
pacientù, pro úsporu ve finanèních zdrojích a pro uspokojení z dobøe odvedené
práce lékaøe.
A musím vyslovit ještì jedno podìkování, a to mým velkým uèitelùm a dnes už
i osobním pøátelùm, kteøí mi pomáhali
a pomáhají v poznávání in vitro diagnostiky a zvláštì kardiálních markerù, které
jsou opravdu mou srdeèní záležitostíiv!"
Komunikácia s verejnosou
Rada by som povedala aj pár slov k novej
funkcii, ktorá v rámci našej reorganizácie
vznikla. Laboratórna medicína zodpovedá
za väèšinu diagnóz, pod ktoré sa klinici
dnes podpisujú. V poslednej ne¾ahkej
ekonomickej dobe však paradoxne bola
práve ona terèom šetrenia a znižovania
bodového hodnotenia. Preto je nutné,
aby sme zvýšili hlas a povedomie o laboratórnej medicíne a to v spojení s odbornými ale aj laickými spoloènosami èi už
pacientov ale aj v politických sférach.
Touto èinnosou spojenou s intenzívnou
komunikáciou s verejnosou som poverila
Ing. Lenku Novákovú, ktorú dôverne poznáte ako editorku tohto èasopisu, ako
predstavite¾ku organizácie CZEDMA.
Lenka Nováková: „Dostala jsem èestný
a ambiciózní úkol komunikovat nejen
s odbornou veøejností, ke které prostøednictvím èasopisu Labor Aktuellu s láskou vysílám své signály už od roku 1995,
ale pokouším se prošlapávat cestu informacím o laboratorním testování i k veøejnosti laické.
„Nacházíme se v období, kdy staré
zvyklosti a modely financování zdravotnictví pøestávají vyhovovat,“ zaznìlo
v prosinci 2013 v hotelu Clarion na semináøi Efektivní nemocnice, a velmi podobnì se opakovalo v lednu v ÚVN na
semináøi Vy!ze zdravotnictví. Sazebník
a úhradová vyhláška byly vyhodnoceny
jako nástroje zastaralé, které motivovaly
k produkci co nejvíce výkonù za co nejvíce penìz, což zdravotnickému rozpoètu
nijak neprospívalo. Stále hlasitìji se
volá po vìtší efektivitì ve zdravotnictví
a toto se následnì odráží i v úhradách
laboratorních testù.
Svìt laboratorní medicíny, jehož možnosti nás tak fascinují, není izolovaný ostrov, ve kterém si urèujeme pravidla sami,
ba naopak je souèástí republiky „zdra6
Labor Aktuell 01/14
votnické prostøedky“, která se nachází
ve svìtadílu „zdravotní péèe“ a spolu
s ostatními svìtadíly tvoøí jeden svìt
s více, èi ménì stabilní ekonomickou
rovnováhou, na kterou se snaží pùsobit
mnoho zájmových skupin a každá si chce
pojistit svùj díl.
Proto musí být laboratorní medicína
vidìt a slyšet. Nìkterým, mnohdy i ekonomicky významným lidem, se oblast laboratorní medicíny zdá malá a nevýznamná. Opak je pravdou. Jak se uvádí
ve statistikách, laboratorní vyšetøení se
podílí na rozhodování klinika až z 80 %.
Bylo by zajímavé vìdìt, kdo z politikù
a zástupcù pojišoven tento údaj zná
a bere v úvahu pøi svém rozhodování.
A proto bychom chtìli najít spoleènou
platformu pro spolupráci: dodavatelé,
laboratoøe, klinici, pacienti i plátci
zdravotní péèe a regulaèní orgány, abychom zajistili efektivní uplatnìní moderní laboratorní medicíny, která pomáhá
lékaøùm, slouží pacientùm a usnadòuje,
zrychluje a zlevòuje zdravotní péèi.
Právì zviditelnìní laboratorních testù a jejich významu v oèích veøejnosti
chápu jako svùj úkol: jménem Roche
u konkrétních projektù i pod hlavièkou
asociace CZEDMA a vzájemné spolupráce se spoleèností ÈSKB na projektu LabTestsOnline. V prosinci 2013 jsme spustili Facebook „laboratorní testy“ a pøipravujeme i spoleènou PR kampaò pro
rok 2014. Asociace nám umožòuje hledání vhodných partnerù a spolupráci pøi
jednání s orgány státní správy.
Na semináøi Vy!ze zdravotnictví, který
byl zamìøen pøedevším na DRG a úhradovou vyhlášku 2014, jsem poprvé slyšela, že variabilní náklady, kam spadají
léky, laboratoøe, atd. tvoøí pouze 30 %,
a proto je tøeba se dùslednì vìnovat optimalizaci 70 % zbylých nákladù, spojených s režií nemocnic, jako je poèet lùžek, operaèních sálù atd. Vìøím, že rychlá a cílená diagnostika právì tady mùže
výraznì pomoci - ke zkrácení ošetøovací
doby, snížení nárokù na èas lékaøe i léèení následných komplikací.
Bohužel laboratorní testy a jejich význam jsou èasto „neviditelné“ nejen pacientùm a laické veøejnosti, ale i odborné veøejnosti, ekonomùm, politikùm
a plátcùm, kteøí øídí toky penìz a urèují
strategii. I oni patøí mezi pacienty, a jejich znalost o významu laboratorních tes-
tù je limitovaná. Když je potøeba, vezmou
jim do zkumavky krev… Tady jejich povìdomí konèí a nᚠúkol zaèínᅓ
Dôsledný finanèní manažment
Samozrejme, aj naše zastúpenie je samostatná firma, ktorá spolu s farmaceutickou
divíziou tvorí jedno s.r.o. Je finanèným
subjektom, ktoré zodpovedá za finanèné
toky a za splnenie finanèných ukazovate¾ov stanovených našimi akcionármi.
Oèakáva sa od nás dôsledný manažment
finanèných zdrojov a tokov voèi našim
dodávate¾om ale aj zo strany klientov,
dôsledný manažment samotných vnútorných procesov. Kto iný by mohol ma
lepšie genetické predpoklady na tieto úlohy ako finanèný manažér so švajèiarskym
pasom. Finanèné oddelenie bude preto
v rukách Adriana Villigera.
Adrian Villiger: As finance we want to
be involved more and more in critical
business decisions in order to make sure
that our funds are invested the most efficient way; for our customers, for our
employees and for the healthcare providers. Thus we make sure that „we do
now, what patients need next“.
Logistické, komerèné
a legislatívne oddelenie
A v neposlednej rade, je tu logistika. Kvalitné a vèasné dodanie, správna fakturácia
sa stala už bežným štandardom v našej
vzájomnej spolupráci. Avšak, požiadavky
na administratívnu evidenciu, na kvalitu
spojenú s požiadavkami ISO, CE nás prinútili vytvori oddelenie, ktoré bude prísnym strážcom dodržiavania a evidencie
týchto štandardov. K týmto štandardom
patrí aj súèasná kvalitná administratívnoprávna podpora tendrov a zmluvných
vzahov. Preto v rámci oddelenia logistiky
sme zriadili komerèné a legislatívne oddelenie, ktoré bude zatia¾ len koordinova
sleèna Silvie Slatinská a celému tímu spolu s logistikou bude naïalej veli Ing. Milan Švorc.
Milan Švorc: Základním úkolem logistiky jako komplexního souhrnu rùzných
na sebe navazujících èinností, je v koneèném dùsledku zajistit dodání správného
zboží na správné místo ve správném
množství, èase a ve správné kvalitì za
správnou cenu. Každý má v celém procesu svoji úlohu a tu se snaží bezchybnì plnit. Jakákoliv chyba jednotlivce se promítne do celého øetìzce, proto je pro nás
velmi dùležitá vzájemná dùvìra, že každý
svùj díl práce odvede dobøe. Teprve pak
mùžeme doufat, že na konci našeho snažení bude spokojený zákazník. Pod kvalitou se však už v dnešní dobì neskrývá
pouze kvalita zboží, ale také kvalita
všech ostatních èinností a procesù. Ty
musí být dále v souladu jednak se stále
se mìnící legislativou, ale i s interními
standardy a hodnotami naší spoleènost.
Aby byla zajištìna správnost našich procesù dle zákonných norem i interních požadavkù, bylo zøízeno oddìlení komerèních a legislativních služeb, které bude
mít dále na starosti celý systém kvality
naší divize, výbìrová øízení, pøípravu
a kontrolu smluv. Jsem pøesvìdèen, že
kontinuální snaha o zajištìní kvality na
naší stranì pøinese výhody v koneèném
dùsledku i Vám.
Zostavenie jednotlivých tímov do organizaènej štruktúry ukázalo, že sme neobjavili
niè nové, len zodpovedne sledujeme tok
aktivít štandardnej spoloènosti zameranej
na predaj, marketing a logistiku vlastných
produktov a ich vzájomnú podporu a spoluprácu s jej klientmi.
Podpora personálnych
procesov
A aj keï sme dnes už poèetný takmer 70èlenný kolektív, stále musíme kombinova
niektoré funkcie a preto, aj keï kolegovia
pracujú v jednom z uvedených tímov, sú
s kolegami vo ve¾mi intenzívnom prepojení. Stále sme si uvedomujeme, že intenzívna komunikácia medzi nami a dobré kolegiálne vzahy sú k¾úèom k úspechu. Podpore personálnych procesov sa venuje
milá kolegyòa Vìra Boissin.
Vìra Boissin: Naši zamìstnanci jsou to
nejdùležitìjší, co máme a co Vám nabízíme. Jsou to oni, díky nimž se k Vám dostávají naše øešení a služby. Aby mohli
pracovat co nejefektivnìji a vìnovat se
Vám co nejlépe, potøebují dokonale fungující zázemí uvnitø samotné firmy. Také
proto jsme se pøi reorganizaci snažili nabídnout našim souèasným kolegùm, expertùm na svém poli, taková místa, která
co nejlépe vyhovují i jim samotným, místa, kde mohou využít svùj potenciál. Vìøím, že se nám nᚠzámìr podaøil a i Vy
budete mít možnost pocítit novou energii, kterou jsme ochotni vìnovat právì
Vám.
Na reorganizácii sme pracovali už od
októbra minulého roku. Dôsledné kroky
pre jej utváraní znamenali konzultácie
medzi nami a tiež spätná väzba od Vás.
Do života sme ju uviedli zaèiatkom tohto
roku. V jej utváraní sme nestratili ani jedného èlena kolektívu, na èo sme ve¾mi
pyšní.
Vážení èitatelia, budeme Vám povïaèní, ak nás budete naïalej usmeròova
v našich aktivitách, dáva nám spätnú
väzbu, aké sú vaše potreby. Reorganizácia
nám ukázala, že sme ochotní sa prispôsobova a teraz je pred nami dokáza, že sme
sa vydali správnym smerom. Osobne mi
bude cou obdrža od Vás akéko¾vek komentáre k našej stratégii.
Vaša Tatiana Godarská
i
Ïakujem Prof. MUDr. Tomášovi Zimovi a RNDr. Martinovi Radinovi za ich otvorené konzultácie k mojim primárnym myšlienkám.
Ïakujem prednostom Doc. MUDr. Milanovi Dastychovi a Prof. MUDr. Antonínovi Jaborovi za ich otvorenú diskusiu k tejto téme.
iii Ráda bych podìkovala osvícenému rozhodnutí RNDr. Tomáše Petra, který tehdy vedl prodejní jednotku Molecular Diagnostics
a který prosadil vytvoøení zcela nového postu.
iv Vøelý dík na tomto místì patøí Prof. MUDr. Miroslavu Englišovi a Prof. MUDr. Antonínu Jaborovi. A dìkuji i všem klientùm, kteøí
jsou nám naklonìni, rádi s námi pracují a pomáhají v dalším smìøování naší spoleènosti.
ii
Labor Aktuell 01/14
7
Download

Reorganizácia Diagnostickej divízie Roche v Českej republike