NÁVRH NA ZÁPIS
DO REGISTRA POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV
Register pozemkových spoločenstiev
Obvodný lesný úrad Banská Bystrica
Ulica, číslo
Skuteckého 19
Obec
Banská Bystrica
PSČ
974 01
Miesto
pre nalepenie
kontrolnej
kolkovej známky
NELEPIŤ!
NAVRHOVATEĽ1)
Meno
Peter
Daniel
Priezvisko
Štefanovie
Mravik
Ulica
Hiadeľ
Hiadeľ
Bydlisko
Číslo
PSČ
5
97661
177
97661
Obec
Hiadeľ
Hiadeľ
Na základe § 28 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov navrhujeme
zápis týchto údajov:
ZAPISOVANÝ ÚDAJ
I Názov spoločenstva
ZÁPIS
Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ
II Sídlo spoločenstva
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
d) PSČ
III Deň zápisu
IV Právna forma
V Počet podielov členov
spoločenstva
VI Spôsob konania za spoločenstvo
68
Hiadeľ
976 61
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
177/177
na zápis podávajú aspoň dvaja členovia výboru spoločenstva, ktorí sú na tento úkon podľa zákona, zmluvy o
založení spoločenstva alebo stanov spoločenstva oprávnení.
1) Návrh
1
ZAPISOVANÝ ÚDAJ
VII Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
2) Uvedie
ZÁPIS
2)
Výbor
Peter
Štefanovie
690728/7530
Hiadeľ
5
Hiadeľ
predseda
PSČ
97661
PSČ
97661
PSČ
97661
PSČ
97661
PSČ
97661
Daniel
Mravík
600630/6856
Hiadeľ
177
Hiadeľ
podpredseda
Marta
Sedliaková
525315/238
Hiadeľ
142
Hiadeľ
pokladník
Elena
Štefanovie
505913/317
Hiadeľ
5
Hiadeľ
zapisovateľ
Peter
Filipko
670501/6571
Hiadeľ
46
Hiadeľ
člen
sa názov orgánu spoločenstva podľa § 17 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z.
2
ZAPISOVANÝ ÚDAJ
VII Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
Orgán spoločenstva
1. Meno
2. Priezvisko
3. Rodné číslo
4. Bydlisko
a) názov ulice
b) orientačné číslo
c) názov obce
5. Funkcia
2) Uvedie
ZÁPIS
2)
Dozorná rada
Ján
Jakubovie
611125/6195
178
Hiadeľ
PSČ
97661
PSČ
97661
PSČ
97404
Dáša
Milanová
555112/7120
203
Hiadeľ
Jozef
Šenk
490904/348
Tulská
72
Banská Bystrica
PSČ
PSČ
sa názov orgánu spoločenstva podľa § 17 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z.
3
VIII Prílohy k návrhu na zápis do registra pozemkových spoločenstiev
P. č.
Názov prílohy
1. Zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou
2. Zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti s uvedením podielov jednotlivých
členov spoločenstva
3. Výpis z katastra nehnuteľností
4. Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia
5. Uznesenie z ustanovujúceho valného zhromaždenia
6. Prezenčná listina z valného zhromaždenia
7. Stanovy spoločenstva
Počet listov návrhu na zápis do registra pozemkových spoločenstiev
4
Počet príloh k návrhu na zápis do registra pozemkových spoločenstiev
7
V
Banskej Bystrici
dňa
...........................................................
pečiatka pozemkového spoločenstva
............................................
............................................
mená, funkcie a podpisy navrhovateľov
(2 členov výboru, ktorých podpisy sa vyžadujú na právny úkon)
3) Ďalšie
listinné doklady, napr. stanovy spoločenstva, výpis zo živnostenského registra, ak vykonáva činnosť podľa
§ 3 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z. a pod.
4
Download

návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev