VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
n
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
ZÁŠTITU NAD KONGRESOM PREBRALI
M U D r . R i c h a r d R a š i , P h D . , M P H - primátor mesta Košice
p r o f . M U D r . L a d i s l a v M i r o s s a y , D r S c . - rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
p r o f . M U D r . L e o n a r d S i e g f r i e d , C S c . - dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
n
PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Ivan Tkáè, PhD.
n
PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivan Tkáè, PhD.
MUDr. Vladimír Ulièiansky
doc. MUDr. Emil Martinka, CSc.
prof. MUDr. Marián Mokáò, DrSc.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
MUDr. Juraj Vozár, CSc.
n
ORGANIZAÈNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivan Tkáè, PhD.
MUDr. Emília Pastrnáková
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
MUDr. Dana Krajòáková
MUDr. Martin Javorský, PhD.
MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
MUDr. Lucia Kizeková
MUDr. Mária Fabianová
MUDr. Eva Babjaková
Zuzana Piptová
l
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
ORGANIZAÈNÉ INFORMÁCIE
30. máj - 1. jún 2012, Košice
n
n
n
n
ORGANIZAÈNÝ VÝBOR
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
tel.: 055 615 2248; fax: 055 615 2249
e-mail: [email protected]; [email protected]
TERMÍN A MIESTO KONANIA
30. mája - 1. júna 2012
posluchárne Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
TEMATICKÉ OKRUHY
Personalizovaná medicína v diabetológii
Dyslipidémie a obezita
Varia
S A C C M E K R E D I T Y - úèastníkom budú pridelené kredity:
Pasívna úèas
30.05.2012 - 3
31.05.2012 - 8
01.06.2012 - 4
spolu
- 15
Aktívna úèas
10 kreditov - autor prednášky, posteru
5 kreditov - spoluautor
15 kreditov - autor prednášky v cudzom jazyku
10 kreditov - spoluautor prednášky v cudzom jazyku
Kredity možno prizna najviac 2 spoluautorom. Aktívnym úèastníkom sa kredity za
aktívnu a pasívnu úèas sèítavajú.
n
n
n
kredity
kreditov
kredity
kreditov
PREMIETANIE
Multimediálna projekcia
ROKOVACIE JAZYKY
Slovenský, èeský a anglický jazyk
TRVANIE PREZENTÁCIÍ
Pri každej prezentácii je vyznaèené jej trvanie, ktoré zahròuje aj èas na diskusiu
n
ÚÈASTNÍCKY POPLATOK
n
REGISTRÁCIA
Platba do 30. apríla 2012:
30 P pre èlenov SDS, ÈDS
40 P pre ostatných úèastníkov
30. mája:
31. mája:
1. júna:
n
n
Platba na mieste:
50 P
60 P
10,00 - 18,00 hod.
08,00 - 18,00 hod.
08,00 - 12,00 hod.
UBYTOVANIE
Zabezpeèuje Progress - cestovná agentúra, www.progress.eu.sk
FIREMNÉ PREZENTÁCIE
V priestoroch na prízemí UPJŠ LF pred Aulou
l!
Odborný program
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
Streda 30.5.2012
13,2 0 -14,00
14,0 5 -15,05
15,1 0 -16,10
16,1 5 -17,15
18,30
Plenárna schôdza Slovenskej diabetologickej spoloènosti
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Servier
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti MSD
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Medtronic
Slávnostný veèer spojený s odovzdaním Ceny pri príležitosti 90. výroèia
od zahájenia výroby inzulínu - Divadlo Cassia a Hotel Yasmin
Štvrtok 31.5.2012
8,0 0 - 9,00
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom Aliancie Boehringer
Ingelheim a Eli Lilly
9,0 0 - 9,50
Otvorenie kongresu
Rázusova prednáška
Zbynek Schroner: Diabetes mellitus a endokrinné ochorenia
Cena predsedníctva SLS - Korecova cena
Anna Šofranková
Rácz O, Dombrovský P, Beòaèka R: Vedecká a pedagogická
èinnos Doc. MUDr. Anny Šofrankovej, blízkej spolupracovníèky
profesora Mäsiara a profesora Koreca
20 min
15 min
10,0 0 -11,00
Edukaèné sympózium SDS, IV. internej kliniky UPJŠ LF a portálu DIA.EUNI.SK
Personalizované intervencie v diabetológii
Predsedajúci: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Ulièiansky V (Košice): Personalizovaná antidiabetická lieèba
v závislosti od fenotypu diabetikov
12 min
Tkáè I (Košice): Personalizovaná antidiabetická lieèba
v závislosti od genotypu diabetikov
12 min
Pella D (Košice): Personalizovaná lieèba dyslipidémií
v závislosti od fenotypu diabetikov
12 min
Rašlová K (Bratislava): Personalizovaná lieèba dyslipidémií
v závislosti od genotypu
12 min
Schroner Z (Košice): Personalizovaná antihypertenzívna
lieèba diabetikov
12 min
11,0 5 -12,05
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Novo Nordisk
12,0 5 -13,00
Prestávka na obed
"l
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
Odborný program
13,0 0 -14,00
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Eli Lilly
14,0 5 -16,20
Aktuálne problémy v diagnostike a lieèbe diabetu - Aula
Predsedajúci: V. Ulièiansky, Z. Némethyová, J. Vozár
Rácz O, Kuzmová D, Lepejová K, Mocnejová I, Dombrovský P
(Košice, Miskolc, Prešov): Hemoglobín A1c - nekoneèný príbeh
Pallayová M, Lazúrová I, Doniè V (Košice): Spánkové apnoe
a diabetes mellitus - poznáme skryté patofyziologické súvislosti?
Špak ¼ (Košice): Perkutánna angioplastika a liek uvo¾òujúce
balóny v lieèbe diabetickej nohy
Martinka E (¼ubochòa): Deficit tiamínu u pacientov
s diabetom 2. typu
Kuèera P (Bratislava): Lieèba periférnej diabetickej
neuropatickej bolesti z poh¾adu neurológa
Ulièiansky V (Košice): Lieèba periférnej diabetickej
neuropatickej bolesti z poh¾adu diabetológa
Vozár J, Štekláèová S, Decourten B (Šamorín, Melbourne):
Efektivita sitagliptínu v ambulantnej praxi diabetológa
u typu 2 diabetes mellitus
Tkáè I (Košice): Prejavy orgánovej špecificity derivátov
sulfonylurey
Suchožová K (Košice): Existuje zlatý štandard v inzulínovej
lieèbe diabetes mellitus? Skúsenosti praktického diabetológa
s individualizáciou terapeutickej schémy
Jackuliak P (Bratislava): Alfakalcidol v manažmente pacientov
s diabetes mellitus
14,0 5 -16,20
12 min
12 min
15 min
15 min
15 min
15 min
12 min
15 min
12 min
15 min
Genetika a patofyziológia diabetu a obezity - poslucháreò P1
Predsedajúci: M. Haluzík, D. Gašperíková, M. Javorský
Staníková D, Balogová M, Staník J, Huèková M, Mašindová I,
Valentínová L, Tichá ¼, Gašperíková D, Klimeš I (Bratislava):
Diagnostika monogénovej obezity u detí v SR
12 min
Valentínová L, Huèková M, Mašindová I, Balogová M, Staník J,
Klimeš I, Gašperíková D (Bratislava): Urèenie senzitivity, špecificity
a pozitívnej prediktívnej hodnoty DHPLC ako preskríningovej metódy
pri identifikácii mutácií u pacientov s monogénovým diabetom
12 min
Staník J, Gašperíková D, Huèková M, Valentínová L, Staníková D,
Mašindová I, Balogová M, Slovenská skupina pre štúdium monogénového
diabetu, Klimeš I (Bratislava): Ko¾ko pacientov s monogénovým
diabetom ešte nie je diagnostikovaných na Slovensku?
12 min
l#
Odborný program
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
Gašperíková D, Staník J, Huèková M, Valentínová L, Mašindová I,
Balogová M, Slovenská skupina pre štúdium monogénového diabetu,
Klimeš I (Bratislava): Vysokocitlivý C-reaktívny proteín je dôležitý
klinický biomarker pre detekciu monogénového diabetu typu
HNF1A-MODY (MODY3)
12 min
Hikkelová M, Genèík M (Bratislava, Osnabrück): Využitie "Next
generation sequencing" v diagnostike MODY diabetu
12 min
Babjaková E, Javorský M, Klimèáková L, Schroner Z, Židzik J,
Fabianová M, Kozarová M, Tkáèová R, Šalagoviè J, Tkáè I (Košice):
Variant E23K génu KCNJ11 ovplyvòuje terapeutickú odpoveï na
lieèbu sulfonylureou
12 min
Fabianová M, Javorský M, Klimèáková L, Schroner Z, Babjaková E,
Hermanová E, Tkáè I (Košice): Vplyv polymorfizmov génov ovplyvòujúcich
farmakokinetiku metformínu na glykemickú kompenzáciu
diabetikov 2. typu pri lieèbe metformínom
12 min
Kurdiová T, BalហM, Vicián M, Olejník J, Zemková E, Kyselovièová O,
Kršèak M, Srbecký M, Jelok I, Belan V, Klimeš I, Gašperíková D,
Ukropec J, Ukropcová B (Bratislava, Wien): Fyzická inaktivita a obezita
v patofyziológii chronických civilizaèných ochorení. Úèinky
trojmesaèného tréningového programu na fyzickú zdatnos
a energetický metabolizmus kostrového svalu
12 min
BalហM, Kurdiová T, Vician M, Kyselovièová O, Srbecký M, Pechová T,
Jelok I, Belan V, Zemková E, Ukropec J, Ukropcová B (Bratislava):
Vytrvalostný a silový tréning znižujú expresiu MiR-133a v kostrovom
svale obéznych jedincov s metabolickým syndrómom
12 min
Pechová T, Kurdiová T, BalហM, Klimeš I, Gašperíková D, Ukropcová B,
Ukropec J (Bratislava): Endokrinná aktivita kostrového svalu:
Komunikaèná funkcia svalovej kontrakcie
12 min
16,2 5 -17,25
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Sanofi
17,3 0 -18,30
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Novartis
20,00
Slávnostná veèera spojená s odovzdávaním cien SDS - Hotel DoubleTree
by Hilton
$l
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
Odborný program
Piatok 1.6.2012
8,0 0 - 9,00
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Novartis
9,1 0 - 1 0 , 2 5
Prednášky pozvaných zahranièných hostí
Predsedajúci: M. Mokáò, I. Tkáè, P. Ponuch
Schernthaner G (Wien): Metformin: Why is this antidiabetic drug
the number one in all Diabetes Guidelines?
Haluzík M (Praha): Adipocytokíny a diabetes.
Èo je nové v roku 2012?
Forsblom K, Groop P-H (Helsinki): InterDiane - International
Diabetic Nephropathy Consortium
Kvapil M (Praha): První výsledky projektu IDN MICRO (incipientní
diabetická nefropatie - mikroalbuminúrie)
30 min
15 min
15 min
15 min
10,3 0 -11,40
Spoloèný blok Lipidologickej a Obezitologickej sekcie SDS - Aula
Predsedajúci: K. Rašlová, ¼. Fábryová
Rašlová K, Huèková M, Vohnout B, Kacvinská L, Gašperíková D,
Klimeš I (Bratislava): Výskyt mutácií v géne pre LDL receptor
u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou na Slovensku
12 min
Tkáè I (Košice): Epidemiologická štúdia výskytu aterogénnej
dyslipidémie u diabetikov
12 min
Fábryová ¼ (Bratislava): Kardioprotektívna lieèba a riziko rozvoja
diabetes mellitus
12 min
Kissová V (Nitra): Diabetická diéta vo svetle posledných odporúèaní
a ich praktická implementácia
12 min
Fábryová ¼ (Bratislava): Budúcnos farmakoterapie obezity
12 min
Holéczy P (Ostrava): Možnosti chirurgickej lieèby obezity
12 min
10,3 0 -11,40
Varia - poslucháreò P1
Predsedajúci: I. Klimeš, P. Galajda, O. Rácz
Pobeha P, Ukropec J, Skyba P, Ukropcová B, Joppa P, Kurdiová T,
Javorský M, Klimeš I, Tkáè I, Gašperíková D, Tkáèová R (Košice, Bratislava):
Tkáèová R (Košice, Bratislava): Vzah medzi osteoporózou a expresiou
leptínu a osteoprotegerínu v tukovom tkanive u pacientov
s chronickou obštrukènou chorobou p¾úc
12 min
Samoš M, Kalinová S, Galajda P, Stanèík M, Mokáò M (Martin):
Hypoglykémia u hospitalizovaných pacientov bez diabetes mellitus
12 min
Donièová V (Košice): Telemonitoring v gravidite (preh¾ad technických
možností) a využitie kontinuálneho monitoringu glukózy v praxi
12 min
l%
Odborný program
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
Prnová M, Miláèková I, Májeková M, Štefek M (Bratislava):
Inhibítory aldózyreduktázy v prevencii diabetických komplikácií:
Predklinické štúdium derivátov kyseliny 1-indoloctovej in vitro
12 min
Glejtková M, Jakuš V, Mojto V (Bratislava, Martin): Oxidaèný
a glykaèný stres u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
12 min
Šandorová E, Jakuš V, Krahulec B (Bratislava): Glykácia a oxidaèný
stres u pacientov s DM2 s a bez diabetických komplikácií
12 min
11,4 5 -12,45
Odborné sympózium podporené edukaèným grantom spoloènosti Abbott
12,45
Záver XXII. diabetologických dní
XXII. DIABETOLOGICKÉ DNI
30. máj - 1. jún 2012, Košice
&l
Abstrakty
Download

Program na stiahnutie