MONITOROVANIE PESTICÍDOV
VO VODÁCH V SR
RNDr.Anna Hornáčková Patschová PhD. (VÚVH)
Ing. Jana Dömenyová (SHMÚ)
Ing. Katarína Chalupková (VÚVH)
Slovenské rastlinolekárske dni, Nitra, 9.-10. október 2013
MONITOROVANIE VôD
Monitoring stavu vôd v SR je realizovaný v zmysle Smernice 2000/60 Európskeho
Parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti
vodnej politiky /RSV (čl. 8 Monitorovanie vôd) – transponované do zákona č.
364/2004 Z. z. vodách... v znení neskorších predpisov a vyhlášky Vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 418/2010, Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona.
• Základný plánovací dokument pre výkon monitorovania stavu vôd v SR je
Program monitorovania vôd, ktorá vychádza z „Koncepcie monitorovania“ a
„Rámcového programu monitorovania stavu vôd na roky 2010-2015“.
• Program monitorovania vôd na príslušný rok ( v súčasnosti r. 2013 je
vypracovaný na základe ustanovenia § 59 ods. 1 písm. c) zákona o vodách
• Programy monitorovania stavu vôd sú spracované v gescii MŽP SR a sú
schvaľované operatívnou poradou Ministra životného prostredia Slovenskej
republiky.
MONITOROVANIE VôD
Monitorovanie vôd pozostáva z nasledovných monitorovacích subsystémov:
• Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd
• Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd
• Kvalita povrchových vôd
• Kvalita podzemných vôd
• Termálne a minerálne vody
• Závlahové vody
• Rekreačné vody
Poznámka: Okrem MŽP SR sú činnosti monitorovania subsystémov 5. Termálne
a minerálne vody a 7. Rekreačné vody je v kompetencii rezortu zdravotníctva
a zabezpečenie monitorovania subsystému 6. Závlahové vody patrí do
kompetencie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
PROGRAM MONITOROVANIA
Program monitorovania stavu vôd obsahuje:
• ciele monitorovania,
• označenie monitorovacieho miesta,
• rozsah údajov o kvalite a množstve vody a početnosť ich sledovania,
• spôsob odovzdávania a uchovávania výsledkov monitorovania,
• určenie subjektov zodpovedných za realizáciu presne stanovených častí
programu monitorovania stavu vôd,
• určenie subjektov zodpovedných za zabezpečenie systému kvality monitorovania
stavu vôd.
V závislosti na cieli monitorovania je monitoring vôd rozdelený na:
• Základný (pre účel hodnotenia režimu, množstva a kvality a ich zmien).
• Prevádzkový (pre účely hodnotenia vplyvu a dopadu antropogénnych činností).
• Prieskumný (Za účelom zistenia zhoršenia kvality, zhoršenia stavu, MZV)
MONITOROVANIE VôD
Výsledky monitorovania vôd sú archivované v informačných systémoch
(evidencia o vodách), a sú spracované v:
• Správach o realizácii monitoringu za rok príslušný rok :
– Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za predchádzajúci rok,
– Hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd Slovenska za predchádzajúci
rok.
– Kvalita podzemných vôd na Slovensku,
– Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova (dvojročná správa),
•
V ročenkách
– Hydrologická ročenka (obsahuje aj hodnotenie odtoku plavenín ),
– Hydrologická bilancia (pre povrchové aj podzemné vody)
•
Vybrané údaje ako aj niektoré správy a ročenky sú v elektronickej forme
(formát .pdf) sprístupnené pre verejnosť na internetovej stránke SHMÚ
(www.shmu.sk) a VÚVH (www.vuvh.sk).
Enviromentálny cieľ - dobrý stav
Dodržiavanie
Smernice 118/2009/ES
a Nariadenia
1107/2009/ES
(pred Smernica 91/414/ES)
Monitoring
(RSV)
Ochrana
PZV
(Smernica o
ochrane pzv)
MŽP,
VÚVH, SHMÚ
Súčasťou programu monitorovania je aj
monitorovanie pesticídov
NIE
(Stúpajúci trend alebo nad limit)
OPATRENIA
OK
DOBRÝ
STAV
Výsledok – chemický stav v útvaroch
podzemných vôd SR – kvartérne útvary
ID útvaru
Plocha
2
(km )
SK1000100P
830
Kriging a odb. recenzia
SK1000200P
519
Kriging a odb. recenzia
SK1000300P
1 668
Kriging a odb. recenzia
SK1000400P
1 943
SK1000500P
1069
SK1000600P
515
SO4,Cl,NH4
Kriging a odb. recenzia
dif.
SK1000700P
724
Cl, NH4, NO3, SO4 a As
Kriging a odb. recenzia
dif., bodové
SK1000800P
198
NH4,NO3,SO4
Kriging a odb. recenzia
dif.
SK1000900P
111
NH4,SO4,Cl,AT
Kriging a odb. recenzia
dif., bodové
SK1001000P
421
SK1001100P
140
SO4,Cl,NO3,AT
Kriging a odb. recenzia
dif., bodové
SK1001200P
934
NH4,Cd,AT,SIM,TE,TCE
Kriging a odb. recenzia
dif., bodové
SK1001300P
36
Kriging a odb. recenzia
SK1001400P
34
Kriging a odb. recenzia
SK1001500P
1471
Kriging a odb. recenzia
SK1001600P
33
Kriging a odb. recenzia
Poznámka:
Kontaminanty
SO4,Cl,NH4,As,AT,SIM
Metóda hodnotenia
Kriging a odb. recenzia
Zdroj kontam.
dif., bodové
Kriging a odb. recenzia
Kriging a odb. recenzia
dobrý chemický stav ÚPV
zlý chemický stav ÚPV
AT
atrazín
SIM
simazín
TE
trichlóretén
Výsledok – chemický stav v útvaroch
podzemných vôd SR – predkvartérne útvary
Klasifikácia chemického stavu v predkvartérnych útvaroch podzemných vôd
2
Plocha (km )
SK2000200P
1 482
*
SK2000500P
1 031
NO3(a)
priemer+20%
dif.
SK2001000P
6 250
NO3,Cl,SO4
Kriging a odb. recenzia
dif.
SK2002300P
2 005
(a)
priemer+20%
SK200260FP
1440
*
SK2003100P
564
SO4(a)
priemer+20%
SK2003700P
807
NH4, As(a)
priemer+20%
SK2004000P
164
a
priemer+20%
SK2004500P
124
SK200480KF
595
SK2005300P
1 122
a
priemer+20%
SK2005800P
2 289
SK2005700F
4 081
*
SK2003200P
118
a
priemer+20%
SK2003300F
587
a
priemer+20%
SK200340KF
229
*
Kontaminanty
Metóda hodnotenia
Zdroj
kontam.
ID útvaru
Kriging a odb. recenzia
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
MONITORING / KONTROLA
Za účelom overenia trvalo udržateľného
používania pesticídov (POR) je realizovaný
monitoring vôd.
www.vuvh.sk
PESTICÍDY - monitorovacia sieť PV
• Monitorovacia sieť kvality povrchových vôd SHMÚ v roku 2012
•
•
•
•
Monitorovanie pesticídov v SR bolo realizovaných v 153 miestach
povrchových vôd.
Spolu bolo sledovaných 25 pesticídnych látok (relevantné v SR
a prioritné podľa RSV) a ďalších 14 pesticídov.
Frekvencia monitorovania v povrchovej vode – spravidla 12 x za rok.
Hodnotenie koncentrácie pesticídov v povrchovej vode sa vykonáva
každoročne - porovnáva sa súlad s požiadavkami na kvalitu povrchovej
vody podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. (ročný
priemer - RP-ENK a najvyššia prípustná koncentrácia – NPK-ENK)
Monitorovanie pesticídov v povrchových vodách
Pesticídy zaradené do zoznamu relevantných látok v SR - 6 peticídov
clopyralid
70
300
schválená
účinná látka
na úrovni EÚ
áno
13684-56-5
desmedipham
1
15
áno
26225-79-6
ethofumesate
6,4
50
áno
glyfosát
15
-
áno
MCPA
1,6
15
áno
pendimethalin
0,3
2
áno
CAS č.
1702-17-6
1071-83-6
94-74-6
40487-42-1
RP-ENK
Názov pesticídnej látky
NPK-ENK
-1
[µg.l ]
Monitorovanie pesticídov v povrchových vodách – prioritné (20)
RP-ENK
Číslo CAS
Názov pesticídnej látky
NPK-ENK
schválená účinná látka
na úrovni EÚ
-1
[µg.l ]
15972-60-8
alachlór
0,3
0,7
nie
1912-24-9
atrazín
0,6
2,0
nie
chlórfenvinfos
0,1
0,3
nie
chlórpyrifos
0,03
0,1
áno
Σ=0,01
-
nie (POPs)
DDT spolu
0,025
-
nie (POPs)
para-para-DDT
0,01
-
nie (POPs)
330-54-1
diurón
0,2
1,8
áno
115-29-7
endosulfán
0,005
0,01
nie
118-74-1
hexachlórbenzén
0,01
0,05
nie (POPs)
608-73-1
hexachlórcyklohexán
0,02
0,04
nie (POPs)
izoproturón
0,3
1,0
áno
0,007
-
nie (POPs)
0,4
1
nie
1
4
nie
0,03
-
nie
470-90-6
2921-88-2
309-00-2
cyklodiénové pesticídy:
aldrín
60-57-1
dieldrín
72-20-8
endrín
465-73-6
izodrín
50-29-3
34123-59-6
608-93-5
87-86-5
122-34-9
1582-09-8
pentachlórbenzén
pentachlórfenol
simazín
trifluralín
Monitorovanie pesticídov v povrchových vodách
Ostatné monitorované pesticídy (16)
Číslo CAS
Názov pesticídnej látky
Schválená účinná látka
na úrovni EÚ
69377-81-7
Fluoroxypyr
áno
5915-41-3
Terbutylazín
áno
6190-65-4
Desetylatrazín (metabolit atrazínu)
nie
886-50-0
Terbutryn
nie
7287-19-6
Prometryn
nie
1918-00-9
Dicamba
áno
1698-60-8
Chloridazon
áno
5598-13-0
Chlorpyrifos-metyl
áno
94-81-5
MCPB
áno
7085-19-0
MCPP
áno
15545-48-9
Chlórtoluron
áno
13684-63-4
Phenmedipham
áno
94-75-7
2,4-D
áno
76-44-8
Heptachlór
nie (POPs)
PESTICÍDY – hodnotenie v pv
• Hodnotenie v roku 2012:
• Všetky pesticídy zo zoznamu relevantných látok pre SR sú
v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.
• Zo zoznamu prioritných látok podľa RSV nie sú v súlade:
alachlór pre ročný priemer (povodie Bodrogu a Bodvy)
a hexachlórbenzén pre ročný priemer (povodie Bodrogu)
• Najčastejší výskyt pesticídov v čiastkových povodiach:
Dunaj, Morava, Malý Dunaj, Váh, Nitra, Ipeľ, Hornád a
Bodrog
• Najrozšírenejší je výskyt pesticídov: glyfosát, ojedinele napr.:
MCPA, chlórpyrifos, terbutylazín, diuron, alachlór, HCB,
HCH, heptachlór, p.p.DDT
PESTICÍDY - monitorovacia sieť PZV
• Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd SHMÚ v roku 2013
Dunaj
Monitorovanie Počet
objektov
•
•
Základné
155
Prevádzkové
414
Spolu
569
Visla
Počet
objektov
kvartér
38
predkvartér
117
kvartér
371
predkvartér
43
569
Počet
objektov
11
7
18
Počet
objektov
kvartér
5
predkvartér
6
kvartér
4
predkvartér
3
18
V rámci monitorovania kvality podzemných vôd SR v rokoch 2002-2011
bola sledovaná koncentrácia pesticídov v 233 objektoch (celkovo, nie
každý rok)
Frekvencia monitorovania je 1x (ostatné predkv), 2x (kvartér) alebo 4 x
(kras) ročne
Monitoring pesticídov v pzv
•
•
Celkovo bolo sledovaných 53 pesticídov v podzemných vodách v období 2002-2011.
V súčasnosti sa sledujú tieto pesticídy.
Skupina ukazovateľov
Ukazovatele
Pesticídy I a II
acetochlór, alachlór, atrazín, carboxin, desetylatrazin,
desizopropylatrazin, desmedipham, Endosulfán (alfa),
ethofumesate, chloridazon, chlorpropham, chlortoluron,
izoproturon, metamitron, pendimethalin, phenmedipham,
Prometryn, simazín, terbutryn, terbutylazin,
hydroxyterbuthylazine, metolachlor, hydroxyatrazin
248 analýz
Kyslé pesticídy
248 analýz
Organochlórované
pesticídy (OCP)
96 analýz
2,4D kyselina, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina (MCPA),
bentazon, clopyralid, dicamba, MCPB, MCPP
aldrin, DDT (izoméry DDD, DDT, DDE), dieldrin, endrin,
heptachlór, hexachlórbenzén, chlórpyrifos,
chlórpyrifos-metyl, isodrin, lindan (g-hexachlórcyklohexán),
metoxychlór, trifluralín, pentachlórbenzén
V. Rastlinolekárske dni, Nitra 9.-10.10.2013
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
MONITORING PZV
V súčasnosti sa v rámci monitoringu
kvality podzemných vôd sa sleduje 43
pesticídnych látok vo viac ako 100
pozorovacích objektoch. Frekvencia
odberov je 2 – 4 x ročne (v jarnom a
jesennom období).
www.vuvh.sk
PESTICÍDY - monitorovacia sieť
• Monitorig VÚVH - účelová monitorovacia – od roku 2008 –
zameraná na monitorovanie pesticídov v poľnohospodársky
využívaných oblastiach (v rámci siete pozostávajúcej z 702
pozorovacích objektov). V príslušnom roku sú vybraté
objekty v okresoch a katastroch s analyzovanou
najvýznamnejšou aplikáciou PPP a sledované sú účinné
látky najrizikovejšie pre podzemné vody vybraté na základe
rizikovej analýzy.
• Špecializovaný monitoring VÚVH – v rokoch 2009 – 2010
ide o kontinuálne sledovanie pesticídov v podzemných
vodách pasívnymi vzorkovačmi v modelovom území - okres
Galanta s významnou aplikáciou PPP, sledované sú vybraté
účinné látky najrizikovejšie pre podzemné vody.
PESTICÍDY - hodnotenie
• Hodnotenie v roku 2012 bolo spracované na základe
výsledkov 2007-2011
– pre vybraté pesticídy 43 pesticídov
– hodnotenie trendov koncentrácie účinných látok v 233
objektoch ZS.
Výsledky: 62 stúpajúci trend objektov (atrazín, simazín,
phenmedipham),
70 klesajúci trend objektov.
Prekročenie normy kvality 0,1 µg/l – atrazín a simazín,
phenmedipham
Boli indikované (nad detekčný limit) pesticídy: bentazon,
terbuthylazine, methalin, metamitron, promethyrin,
dimetachlór, chlórpropen ethofumesate
PESTICÍDY – hodnotenie lokalita Vlky
Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601191 - Oldza (1. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P
ATRAZÍN
0,120
0,100
y = -0,0014x + 0,0167
2
R = 0,4286
0,060
0,040
Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601192 - Oldza (2. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P
0,020
0,000
0,450
2
5.
.0
14
7
00
06
20
5.
3.
5
00
.2
.3
31
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
12
atrazín
prahová koncentrácia
detekčný limit
trendová čiara
mg/l
dátum odberu
0,400
y = -0,0409x + 0,354
R2 = 0,3545
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,050
0,000
trendová čiara
7
00
detekčný limit
2
5.
.0
14
06
20
5.
3.
5
00
.2
.3
31
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
12
prahová koncentrácia
detekčný limit
trendová čiara
7
00
0,100
prahová koncentrácia
2
5.
.0
14
0,150
atrazín
06
20
5.
3.
atrazín
y = -0,0182x + 0,1815
R2 = 0,2744
dátum odberu
5
00
.2
.3
31
dátum odberu
0,250
0,200
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
12
Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601193 - Oldza (3. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P
mg/l
mg/l
0,080
PESTICÍDY – hodnotenie lokalita Rovinka
Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601691 - Rovinka (1. úroveň vrtu), útvar: SK1000200P, SK1000300P
0.600
0.500
y = 0.0685x + 0.0953
R2 = 0.5879
ATRAZÍN
0.300
0.200
0.100
0.000
2
5.
.0
10
06
20
5.
9.
5
00
.2
.3
17
4
00
.2
.3
18
7
00
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
20
Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601692 - Rovinka (2. úroveň vrtu), útvar: SK1000200P, SK1000300P
0.600
dátum
odberu
atrazín
0.500
prahová koncentrácia
detekčný limit
trendová čiara
y = -0.0771x + 0.6323
2
R = 0.5164
0.400
mg/l
mg/l
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
prahová koncentrácia
detekčný limit
trendová čiara
7
00
atrazín
2
5.
.0
10
06
20
5.
9.
5
00
.2
.3
17
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
20
dátum odberu
PESTICÍDY – hodnotenie lokalita Rovinka
Trend vývoja koncentrácie simazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601691 - Rovinka (1. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P, SK1000200P
0.160
y = 0.0238x - 0.0285
2
R = 0.673
SIMAZÍN
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
2
5.
.0
10
7
00
06
20
5.
9.
5
00
.2
.3
17
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
20
dátum odberu
simazín
prahová koncentrácia
Trend vývoja koncentrácie simazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007
lokalita: 601692 - Rovinka (2. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P, SK1000200P
Detekčný limit
trendová čiara
0.120
0.100
y = -0.0006x + 0.0159
2
R = 0.0171
0.080
mg/l
mg/l
0.140
0.120
0.060
0.040
0.020
0.000
prahová koncentrácia
Detekčný limit
trendová čiara
7
00
simazín
2
5.
.0
10
06
20
5.
9.
5
00
.2
.3
17
4
00
.2
.3
18
3
00
.2
.3
13
2
00
.2
.3
20
dátum odberu
PESTICÍDY – hodnotenie trendu
č. objektu
251490
601691
601692
601092
601095
601096
601191
601192
601195
601291
601292
601293
601391
601392
601393
601591
601592
601593
601691
601692
602792
602891
602892
602893
602991
602992
602993
603091
603092
603093
603291
603292
726591
726592
726593
lokalita
MUZLA - KENDELES
ROVINKA
ROVINKA
DOBROHOST
DOBROHOST
DOBROHOST
OLDZA
OLDZA
OLDZA
VLKY
VLKY
VLKY
KALINKOVO
KALINKOVO
KALINKOVO
POD.BISK. - NOVE KOSARISKA
POD.BISK. - NOVE KOSARISKA
POD.BISK. - NOVE KOSARISKA
ROVINKA
ROVINKA
JAROVCE
RUSOVCE - MOKRAD
RUSOVCE - MOKRAD
RUSOVCE - MOKRAD
RUSOVCE
RUSOVCE
RUSOVCE
CUNOVO
CUNOVO
CUNOVO
GABCIKOVO
GABCIKOVO
SAMORIN - MLIECNO
SAMORIN - MLIECNO
SAMORIN - MLIECNO
útvar PZV
SK1000600P
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000200P,
SK1000200P,
SK1000200P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
SK1000300P,
Heptachlór
>0.1mg/l
Simazín
>0.1mg/l
Atrazín
>0.1mg/l
Trend 2002-07
SK1000200P
SK1000200P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000300P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
SK1000200P
koncentrácia účinnej látky nad 0.1 mg/l
stúpajúci trend
klesajúci trend
Útvar v zlom stave - pesticídy
PROBLÉMY
•
•
•
•
Výsledky monitorovania dokumentujú nárast
trendu koncentrácie pesticídov v cca 25 %
objektov.
V cca 50 % objektoch boli pesticídy zistené v
koncentrácii nad medzu stanoviteľnosti.
Nedostatočný monitoring – vo vzťahu k
aplikácii pesticídov (výber pesticídov, hustota
siete, vzťah k miestu a aplikácie a aplikovanému
množstvu, doba vzorkovania, spôsob
vzorkovania...),
Nedostatky v evidencii používania POR (podľa
údajov UKSUPu v katastroch sa pesticídy
neaplikovali, ale monitoring ich dokumentuje –
obtiažne identifikovať pôvodcu.
ÚLOHY pre ďalšie obdobie
• Monitoring – problém: zabezpečenie dostatočného
množstva financií na účelový a špecifický
monitoring (vysoké náklady na špeciálne analýzy
pesticídov)
• Hodnotenie – rozšírenie hodnotenia na ďalšie
najpoužívanejšie pesticídy.
• Dobudovanie databázy
• Návrh konkrétnych opatrení do PMP.
• Poskytnutie výsledkov MŽP, kontrolným orgánom
V územiach kde monitoring pesticídov identifikoval prekročenie
limitných koncentrácii v podzemných vodách je potrebná:
Regulácia používania POR.
Sprísnená kontrola.
Pokuty a sankcie v rámci krížového plnenia – krátenie dotácie.
.
ZÁVER
• Monitoring umožňuje preukázanie bezpečného
používania pesticídov (POR) v praxi.
• Výsledky hodnotenia koncentrácie pesticídov
(účinných látok) v podzemných vodách a trendu ich
vývoja na základe monitoringu poukázali na
problémy, ktoré je potrebné riešiť.
Ďakujem za pozornosť
E-mail: [email protected]
Download

prezentácia