SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pri postupe zadávania podprahovej
zákazky v zmysle § 7
a) VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
a.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Názov: Pavel Fraňo "SCHODY FRAŇO"
IČO: 33 838 780
Adresa: Cajlanská 59, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Kontaktné miesto: Cajlanská 59, 902 01 Pezinok
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Fraňová
Mobil: +421 907785659
Telefón: +421 33 640 4675
Fax: +421 33 640 4675
E-mail: [email protected], [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.schodyfrano.sk
ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), KDE MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE
INFORMÁCIE, SÚŤAŽNÉ PODKLADY A DOPLŃUJÚCE DOKUMENTY ALEBO KAM
MUSIA BYŤ DORUĆENÉ PONUKY ALEBO ŽIADOSTI O ÚČASŤ
Názov: Pavel Fraňo "SCHODY FRAŇO"
Adresa: Cajlanská 59, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Kontaktné miesto: Cajlanská 59, 902 01 Pezinok
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Fraňová
Mobil: +421 907785659
Telefón: +421 33 640 4675
Fax: +421 33 640 4675
E-mail: [email protected], [email protected]
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
a.2) DRUH OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa §7 ods.2 písm. b)druhý bod Zákona 25/2006
Z. z.
1
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
b) PREDMET ZÁKAZKY
b) 1 OPIS
b) 1.1 Názov zákazky podľa obstarávateľa:
Modernizácia, efektivita a rozšírenie výroby prostredníctvom inovatívnych technológií
b) 1.2 Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania
služieb:
Tovary – kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Slovenská republika, Pezinok, Šenkvická cesta 14/P
NUTS kód: SK0.
b) 1.3 Oznámenie zahŕňa: Verejnú zákazku.
b) 1.5 Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obstaranie: Nákup, dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy
moderných technologických zariadení pracujúcich na báze progresívneho digitálneho a
softwaroveho riadenia pre drevovýrobu s cieľom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich
energeticky náročných technologických zariadení a ich výmena za nové energeticky menej
náročné.
b) 1.6 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 43810000-4
b) 1.8 Rozdelenie na časti: Áno.
b) 1.9 Varianty sa prijímajú: Nie.
c) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
c) 1.1 Celkové množstvo alebo rozsah:
Predmetom zákazky je obstaranie: Nákup, dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy zariadení
CNC obrábacie centrum 1ks, Centrálne odsávanie pilín s briketovačom 1 ks, Dyhovací
hydraulický lis 1ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 176 521,79 EUR
c) 1.2 Opakované plnenie predmetu zákazky: Nie
g) MOŽNOST PREDLOŽENIA PONUKY NA JEDNU ČASŤ, NIEKOĽKO ALEBO VŠETKY
ČASTI:
g) 1.1 Predmet zákazky je formálne rozdelený na tri časti, ktoré môžu byť predmetom jednej
(A+B+C) alebo dvoch dodávok (A+B) a (C):
• Časť A - Dodávka CNC obrábacie centrum
• Časť B - Dodávka dýhovacieho hydraulického lisu
• Časť C - Dodávka Centrálneho odsávania pilín s briketovačom
g) 1.2 Podrobné vymedzenie jednotlivých dodávok predmetu zákazky, technické požiadavky
je podrobne opísaný v prílohe č.1 Súťažných podkladov
2
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
i) TRVANIE ZMLUVY NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY A /ALEBO LEHOTY
UKONČENIA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
i) 1.1 Do 15 mesiacov od dňa uzatvorenia zmluvy všetkými zmluvnými stranami ale
najneskôr do 31.03.2013, vrátane zabezpečenia dodávky, montáže zaškolenia obsluhy,
odskúšania a odovzdania a prebratia zariadenia, vrátane predloženia faktúry o záverečnú
platbu.
i) 1.2 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 15
j) PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
j) 1. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
j) 1.1 Požadované zábezpeky a záruky
10 000,- € . Podrobnejší popis je v súťažných podkladoch
j) 1.2 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 90 dní
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
j) 1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, musí vytvoriť právny vzťah v rozsahu
a platnosti v zmysle platných právnych predpisov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
j) 1.4 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Opis osobitných podmienok: Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie že: strpí výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným
prijímateľom pomoci.
k) PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
k.1 Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky
osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich
v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich
overených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.7 tejto časti súťažných podkladov, ktoré
musia byť súčasťou ponuky ods. 3.4.
3
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
k) 1.1 § 26 ods. 1 písm. a) – nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny.
k) 1.2 § 26 ods. 1 písm. b) – nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Uchádzač splnenie podmienky 1.1 a) a 1.2 b) preukáže platným výpisom z registra trestov
alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v
krajine jeho sídla. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predloženie ponuky:
1.2.1 Fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú
je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa
osobitných predpisov,
1.2.2 Právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré
sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.
k) 1.3 § 26 ods. 1 písm. c) – nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže potvrdením príslušného súdu alebo
rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predloženie ponuky, ( v prípade potvrdenia, že uchádzač nie je v likvidácii – potvrdenie
vydá Okresný súd, v ostatných prípadoch údaje potvrdí Krajský súd).
k) 1.4 § 26 ods. 1 písm. d) – nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže:
1.4.1 Potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo
poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia,
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované
nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenie nesmie
byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky,
1.4.2 Potvrdením príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v
evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že
uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované
nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
k) 1.5 § 26 ods. 1 písm. e) – nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
4
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže potvrdením miestne príslušného daňového
úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
k) 1.6 § 26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže dokladom o oprávnení podnikať, ktorým je:
1.6.1. Aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba –
podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.2. Aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba –
podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
1.6.3. Iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
k) 1.7. § 26 ods. 1 písm. g) – nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané
závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením.
k) 1.8. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie platným ku dňu uplynutia lehoty na prekladanie ponúk, ak je
zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie.
k) 1.9. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v bode 1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla. Ak má uchádzač sídlo v
členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
k) 1.10.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti na verejnom obstarávaní – osobné postavenie uchádzača, predkladá
každý člen skupiny osobitne.
k) 1.11.
Ak uchádzačom bude skupina a niektorý z členov skupiny nepredloží doklady
požadované v bode 1.1 až 1.7 za každého člena skupiny osobitne, bude dotknutý člen
skupiny zo súťaže vylúčený.
k) 2 Finančné a ekonomické postavenie:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní
tak, že predloží nasledujúce doklady:
k) 2.1 Potvrdenie banky /bánk, ktorej /ktorých je uchádzač klientom, o schopnosti plniť
finančné záväzky, ktoré musí obsahovať nasledujúce informácie o tom, že:
- uchádzač nebol za predchádzajúce tri kalendárne, resp. hospodárske roky 2008,
2009, 2010 v nepovolenom čerpaní,
- v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nie je ani nebol predmetom exekúcie.
5
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
Potvrdenie banky /bánk predloží uchádzač ako originál alebo úradne overenú kópiu, ktoré
nesmie byť ku dňu na predkladanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
staršie ako 3 mesiace. Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil
potvrdenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo osobou konať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie
banky.
k) 2.2 vyjadrením alebo prísľubom o poskytnutí úveru banky alebo pobočky zahraničnej
banky vo výške predpokladanej ceny zákazky.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
musí predložiť ekvivalentné doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnej súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v
obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a úradne preložených, je rozhodujúci
preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie
uvedených dokladov v tomto bode miestne príslušným orgánom správy daní a poplatkov. Ak
uchádzač so sídlom mimo SR z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady,
predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu. Prepočet
inej meny na EUR sa bude odvíjať podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB – Európskej
centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Všetky doklady požadované v tomto bode musia byť originálne
alebo úradne osvedčené kópie každej strany predložených dokladov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní ekonomické a finančné postavenie predkladá skupina dodávateľov
spoločne.
k) 3 Technickú a odbornú spôsobilosť v súlade s § 28 preukáže uchádzač predložením
nasledovných dokladov:
k) 3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. predloženie zoznamu zmluvných
dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru (vrátane montáže a zaškolenia
obsluhy zariadenia), ako je predmet zákazky, uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 s
uvedením odberateľov, cien, lehôt dodania a kontaktnej osoby odberateľa pre overenie
údajov. Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
Zároveň uchádzač predloží ku každej zmluvnej dodávke aj potvrdenie od odberateľa o jej
uskutočnení. Ak odberateľom:
a)
bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ.
b)
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je
možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
6
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
Zoznam musí obsahovať minimálne 3 zmluvy v priebehu kalendárnych rokov 2008, 2009,
2010, každú v minimálnej hodnote 150 000 EUR s DPH,
k) 3.2 Pri dodávke tovaru – strojného zariadenia, ktoré sa má dodať uchádzač poskytne:
a)
stručný technický popis strojného zariadenia a fotografie so špecifikáciou
požadovaných technických parametrov zariadenia, pre každé zariadenia osobitne
b)
vyhlásenia zhody k zariadeniu /jednotlivým komponentom a doplňujúce podklady
k nim (certifikáty vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami
Európskym spoločenstvom, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov
s technickými špecifikáciami ak relevantné
c)
iné dokumenty preukazujúce kvalitu dodávaného strojného zariadenia /jednotlvých
komponentov ako napr. certifikát kvality ISO 9001:2000, ecco parametre zariadenia
ak relevantné
k) 3.3 poskytnutím údajov o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci
dodávku, montáž a servis strojného zariadenia v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
k) 3.4 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo
záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V
takom prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti. V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31
zákona č. 25/2006 Z.z., predloží skupina požadované doklady spoločne za celú skupinu
dodávateľov.
k) 4 Vyhodnotenie podmienok účasti §26, §27, §28
Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle §33
a podľa podmienok uvedených v oznámení a týchto súťažných podkladoch. Verejný
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ktorý:
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady;
c) nepredložil požadované doklady a informácie v zmysle požiadaviek (k1 až k3)
alebo
d) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
l) POSTUP VO
l) 1.1 Druh postupu: Verejná súťaž.
l) 1.2 Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na
rokovania alebo na účasť na dialógu: Nie
l) 1.3 Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu: Nie
7
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
p) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
p) 1.1 Najnižšia cena
Hodnotené budú iba tie ponuky, ktoré predložia kompletné Prílohy č.1 až 4 Súťažných
podkladov s dôrazom na predloženie kompletného štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy
v zmysle Prílohy č. 3 Súťažných podkladov
q) ELEKTRONICKÁ AUKCIA: Nie
s) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
s) 1.1 Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky: Nie.
s) 1.2 Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: po 06. 4. 2011 Čas: 14.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Áno.
cena: 10,00
Mena: EUR.
s) 1.3 Podmienky a spôsob platby: V hotovosti pri preberaní súťažných podkladov v prípade
ich preberania osobne, alebo úhradou na účet č.účtu: 19227846/0900 viď bod j.j tohto
oznámenia.
s) 1.4 Lehota na predkladanie ponúk.
Dátum: 2. 5. 2011. Čas: 14.00 h.
s) 1.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti: slovenský jazyk, ponuky v českom jazyku sú akceptované bez
slovenského prekladu
s) 1.7 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: v mesiacoch.
Mesiace/dni (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 3
s) 3.8 Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 19. 5. 2011. Čas: 10.00 h.
Miesto: Ing. arch. Antónia Plučinská, Horná 31 a 33, 90001 Modra
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.
8
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
x) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
x) 1.1 Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie.
x) 1.2 Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov spoločenstva: Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OP Bratislavský kraj, Prioritná os 2
– Vedomostná ekonomika, Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery, názov projektu:
Modernizácia, efektivita a rozšírenie výroby prostredníctvom inovatívnych technológii. 423
y) ĎALŠIE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť súťaž v prípade,
ak sa zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z
podmienok podľa § 46 zákona. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov musia byť
zaslané a doručené elektronickou poštou na adresu [email protected] alebo poštou,
kuriérom alebo osobne na adresu Ing. Gabriela Fraňová, Cajlanská , Pezinok, v lehote
uvedenej v bode s) 1.4 tohto oznámenia. V prípade osobného doručovania alebo
prostredníctvom kuriéra je nutné včas vopred dohodnúť možný termín doručenia žiadosti na
tel. č. 033/640 26 59 (Ing. Gabriela Fraňová), aby bolo zaručené prevzatie žiadosti. Žiadosť
musí byť napísaná v Slovenskom jazyku, musí z nej byť zrejmé čo sa žiada, musí obsahovať
kompletné identifikačné údaje záujemcu (názov, poštová adresa), a doporučuje sa pre
zrýchlenie komunikácie uviesť aj meno referenta zodpovedného za žiadosť, jeho tel. číslo,
emailovú adresu, meno osoby oprávnenej na prevzatie súťažných podkladov (v prípade
požiadavky na osobné prevzatie súťažných podkladov) a jej tel. číslo. Akceptovaný okrem
Slovenského jazyka bude aj Český jazyk. V prípade že žiadosť bude doručená na nesprávnu
adresu, alebo bude napísaná v inom jazyku, nebude sa na ňu reagovať a súťažné podklady
nebudú poskytnuté. V prípade požiadavky osobného prevzatia súťažných podkladov nepríde
k ich prevzatiu z dôvodov na strane žiadateľa/ záujemcu vo vopred dohodnutom termíne,
bude sa jednať o ich neprevzatie zo strany žiadateľa/záujemcu. Je preto v záujme
žiadateľov/záujemcov aby žiadosť o účasť/súťažné podklady doručili v dostatočnom
časovom predstihu a zároveň si ich aj prevzali. Súťažné podklady budú poskytované v
digitálnom tvare.
z) REVÍZNE POSTUPY
z) 1.1 Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
9
SCHODY FRAŇO
Pavel Fraňo
Cajlanská 59
902 01 Pezinok
Mobil: 0905 630 786
Tel.: 033/ 640 2659
Fax: 033/ 640 2659
[email protected]
www.schodyfrano.sk
Projektový manažér a kontaktná osoba: Ing. GABRIELA FRAŇOVÁ,
Mobil: 0907 785 659, Tel: 033/ 640 4675, [email protected]
z) 1.2 Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu
z) 1.3 Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
z) 1.4 Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
z) 1.6 Dátum odoslania oznámenia: 30.03.2011
10
Download

1 Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z