HODNOTIACA SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:
Súkromná základná škola
Názov školy
Ulica Limbová 3, 917 02 Trnava
Adresa školy
IČO
42165393
Telefón
0917147931
Fax
Internetová adresa www.besst.sk
Mailová adresa
[email protected]
Adresa zriaďovateľa Monteschool s.r.o. Limbová 3, 917 02 Trnava
Manažment školy
konateľ
Mená
vedúcich
zamestnancov
Rada školy
Rada rodičov
Ing. Roman
Hirner
riaditeľ do
30.10.2011
Mgr. Jozef
Turinič PhD.
riaditeľ od
01.11.2011
manažér
Mgr. Marta Šmidáková
zástupca
riaditeľa
nie je zriadená
predseda
členovia
PaedDr. Mgr. Miroslava
Komorníková
Mgr. Martina
Grošková
Mgr. Daniela Prosmanová
pp. Babčanová 1.T, Pobjecka 2.T, Zemanová 3.T, Dr.
Hucovičová 4.T, Pobiecká 4.Z
Hečko 5.T, Hrehuš 6.T, Branderská 7.T
1
Metodické orgány školy
Názov komisie
MZ 1. stupeň
PK slovenský jazyk
a spoločenskovedné predmety
PK anglický jazyk
PK matematika
PK prírodovedné predmety
Združenie predmetov
Vyučujúce 1. stupňa
SJL, DEJ, OBN
Predseda PK/MZ
Mgr. Zuzana Krištofová
Mgr. Zuzana Papačová
ANJ, LIB, EE
Nick Crate
Matematika, Mathematics Mgr. Andrea Marková
Mgr. Jozef Turinič, PhD.
BIO, FYZ, CHE, SCI
PaedDr. Mgr.
Miroslava Komorníková
b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY:
Na konci školského roka 2011/2012 bol stav počtu žiakov a stav počtu tried v SZŠ,
Limbová 3, Trnava nasledovný:
Základná škola
Počet žiakov spolu
- z toho dievčat
- so zdravotným znevýhodnením
-s intelektovým nadaním
- začlenených / integrovaných
93
42
5
12
17
Materská škola
Počet žiakov spolu
- z toho dievčat
- v predškolskej príprave
- so zdravotným znevýhodnením
58
33
12
1
Školský klub detí
Počet žiakov spolu 65
- z toho dievčat
31
počet oddelení ŠKD 1
Školský klub detí združuje všetky tie deti, ktoré počas popoludňajšej činnosti nie sú zaradené
do krúžkov, alebo ich krúžok v ten deň nevykazuje činnosť. To znamená, že denne sa v ŠKD
združuje priemerne 20 žiakov, z ktorými vychovávateľky ŠKD vykonávajú dennú plánovanú
činnosť.
2
TRIEDY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Počet tried spolu
8
- z toho primárne vzdelávanie 5
- nižšie sekundárne vzdel.
3
TRIEDY MATERSKEJ ŠKOLY
Počet tried spolu
4
- z toho predprimárne vzdelávanie 3
predškolská príprava
1
Údaje o počte žiakov v jednotlivých triedach:
Základná škola
počet žiakov k 15.09.2011
ročník
trieda
počet žiakov
1.
1T
16
2.
2.T
11
3.
3.T
12
4.
4.T
13
4.Z
8
5.
5.T
11
6.
6.T
5
7.
7.T
6
82
spolu
žiakov
počet žiakov k 31.08.2012
ročník
trieda
počet žiakov
1.
1.T
18
2.
2.T
11
3.
3.T
13
4.
4.T
13
4.
4.Z
8
5.
5.T
13
6.
6.T
9
7.
7.T
8
93
spolu
žiakov
Materská škola
počet žiakov k 15.09.2011
trieda
počet žiakov
1. odd.
8
2. odd.
13
3. odd.
14
predšk.prípr.
16
51
Spolu
počet žiakov k 31.08.2012
trieda
počet žiakov
1. odd.
11
2. odd.
16
3. odd.
16
predšk.prípr.
15
58
Spolu
c) ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA:
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa konal v dňoch 16.,17.,23. januára 2012 .
Organizačne pripravila zápis Mgr. Marta Šmidáková, riaditeľka školy. Spolu s Mgr. Martinou
Groškovou zápis realizovali. Počas zápisu bola priebežne prítomná špeciálna pedagogička,
ktorá, v prípade potreby, poskytla rady rodičom aj vedeniu školy.
Počet zapísaných detí v termíne 16. 01.– 31. 08. 2012 bol nasledovný :
Počet zapísaných detí spolu
32
3
z toho:
Návrh na vyšetrenie školskej zrelosti
Povolený odklad
0
0
Z celkového počtu zapísaných
- počet detí z predškolskej prípravy
12
d) ÚDAJE O POČTE OTVORENIA TRIED V PRVOM ROČNÍKU ZŠ
Ako vyplýva z výsledkov zápisu do 1. ročníka, kde bolo zapísaných 32 detí, Súkromná
základná škola, Limbová 3, Trnava, ponúkla ich zákonným zástupcom možnosť podpísania
zmluvy o vzdelávaní na rok 2012/2013. K 29.06.2012, rodičia 30 detí ponuku školy prijali.
V školskom roku 2012/2013 SZŠ otvorí:
2 triedy, každú s počtom žiakov 16.
e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
ŽIAKOV:
Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za druhý polrok
školského roka 2011/2012 prerokovala, na základe hodnotiacich správ triednych učiteľov,
úroveň prospechu, správania a dochádzky žiakov.
Sumárne konštatovala nasledovné výsledky dosiahnuté v menovaných oblastiach:
Úroveň vzdelávania:
Počet žiakov spolu:
Z celkového počtu žiakov prospelo:
Neprospelo:
Neklasifikovaní:
93
93
0
0
Osobitosti hodnotenia a klasifikácie v SZŠ, Limbová 3, Trnava:
1. Žiaci sú počas školského roka hodnotení písomnou aj ústnou formou podľa
Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č.22/2011. SZŠ však na vyjadrenie úrovne
vedomostí žiakov využíva percentuálne hodnotenie, ktoré prostredníctvom
komunikátorov prezentuje zákonným zástupcom žiakov.
2. V klasifikačnom hárku zverejňuje známky stupnice od 1 do 5, podľa MP MŠVVaŠ SR.
3. Na záverečné, sumárne hodnotenie vedomostí žiakov a žiačok využíva škola
klasifikáciu známkami, nie slovné hodnotenie žiakov a žiačok.
4. Okrem klasifikácie využíva SZŠ, ktorá v rámci ŠkVP plní vzdelávací program
Cambridge University, aj hodnotenie prostredníctvom hodnotiacich grafov,
predstavujúcich úroveň získaných vedomostí v predmetoch vyučovaných v anglickom
jazyku – Anglický jazyk, Mathematics, Science.
5. V SZŠ sa vzdelávajú aj žiaci pochádzajúci z cudzojazyčného prostredia, z iných krajín,
teda cudzinci, pôsobiaci na území Slovenska. Žiaci, sú vzdelávaní podľa zákona
245/2008 Z.z. školský zákon, § 146.
6. Deťom z rodín cudzincov poskytla škola kurz slovenského jazyka pre cudzincov.
Žiakom je osobitne venovaná pozornosť pri osvojovaní slovenského jazyka aj v iných
predmetoch, kde sú v hodnotiacich obdobiach hodnotené ich vecné vedomosti
z predmetu, nie ovládanie slovenského jazyka. Z predmetu slovenský jazyk, na základe
zákona a vyhlášky MŠVVaŠ SR nie sú títo žiaci a žiačky klasifikovaní.
7. Žiaci, ktorí začali SZŠ navštevovať vo vyšších ročníkoch alebo prestúpili z inej školy,
kde boli vzdelávaní podľa iného vzdelávacieho programu, majú v SZŠ možnosť
4
absolvovať vyučovacie hodiny umožňujúce doplnenie si chýbajúcich vedomostí
predovšetkým z anglického jazyka. Preto je takýmto žiakom dočasne upravený
vzdelávací program a namiesto predmetov Science a Mathematics, ktoré sú vyučované
v anglickom jazyku, majú spomínaní žiaci hodiny Extra English. Tento stav pretrváva
dovtedy, kým si žiak neosvojí v anglickom jazyku dostatočné pemzum vedomostí, ktoré
mu umožňuje pokračovať v štúdiu v biligválnom programe základnej školy
a absolvovať vyučovanie predmetov programu Cambridge University. Najviac však
jeden školský rok. Tomu je prispôsobené aj sumárne hodnotenie výkonov žiakov.
V školskom roku 2011/2012 v SZŠ, Limbová 3 študovalo 7 detí cudzincov.
Celkový výsledok prospechu žiakov
Prospel s vyznamenaním
Prospel veľmi dobre
Prospel
Neprospel
66
8
19
0
Úroveň prospechu:
PROSPECH ŽIAKOV PODĽA (TRIED) ROČNÍKOV A PREDMETOV.
Primárne vzdelávanie
4.Z
Predmet
1.T
2.T
3.T
4.T
správanie
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
SJL
1,00
1,00
1,20
1,54
1,13
MAT
1,00
1,00
1,10
1,46
Math
ANJ
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1,38
1,15
SCI
1,00
1,00
1,20
1,08
Vlast.
-
1,00
1
1,08
Prírod.
1,00
1,00
1
1,08
HUV
1,00
1,00
1
1,00
VYV
1,00
1,00
1
1,00
TEV
1,00
1,00
1
1,00
INF
-
1,00
1
1,00
Library
-
-
-
-
ExE
-
-
-
-
NBV/ETV
abs
abs
abs
abs
PCV
-
-
-
1,00
1,25
1,40
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
abs
1,00
5
PROSPECH ŽIAKOV PODĽA (TRIED) ROČNÍKOV A PREDMETOV.
Nižšie sekundárne vzdelávanie
Predmet
5.T
správanie
1,07
SJL
1,31
ANJ
1,23
NEJ
-
Ex E
-
DEJ
1,38
GEG
1,31
OBN
1,00
MAT
1,69
MATH
1,40
SCI
1,20
FYZ
-
CHE
-
BIO
1,72
TEV
1,00
ETV/NBV
abs
HUV
1,00
VYV
1,00
THD
-
INF
1,00
Library
-
6.T
1,00
7.T
1,00
1,60
1,75
1,20
1,75
1,00
1,13
-
-
1,10
1,50
1,30
1,63
1,00
1,00
1,40
2,00
1,30
1,83
1,20
1,63
1,30
1,50
1,10
1,50
1,30
1,50
1,00
1,00
abs
abs
1,00
1,00
1,00
1,00
-
1,00
1,00
1,12
-
-
Obraz o úrovni vzdelávania neposkytuje len štatistický výkaz prospechu na konci
klasifikačného obdobia, ale kvalitu vzdelávania dokumentujú aj ďalšie ukazovatele, ku
ktorým patria:
Hodnotenie práce CIE centra
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Vstupné písomné a výstupné práce boli použité štandardizované testy vypracované
podľa výkonových štandardov, napísané a vyhodnotené v predpísaných termínoch. Percentá
úspešnosti ukazujú nasledujúce tabuľky za ročníky a predmety.
6
Predmet: English
Vyučujúca/i:
Trieda
1.T
Vyučujúca KCa
Vstupná
Výstupná
92%
2.T
NCr
62%
80%
3.T
4.T
*/DHo DHo
33%
31%
69%
79%
4.Z
NCr
38%
76%
5.T
6.T
*/NCr DHo
51%
40%
49%
59%
7.T
SMu/*/DHo
18%
71%
Forma testov: stage R – učiteľ 1.T, stage 1,2 – internal assessment 2.T, 3.T, 4.T, 7.T*časť,
stage 3 to 7 – CIE progression tests.
Vyučujúci konštatujú, že v predmete English, v triedach: 2.T dosiahli žiaci výborné
výsledky. Úspech možno pripísať zvýšeniu sebavedomia v konverzácii a používania
„phonics“, 4.T dosiahli výrazný progres v porovnaní z ich vstupnou úrovňou napriek
poruchám písomného prejavu viacerých žiakov.
V triede 5.T bolo dosiahnuté nižšie resp. nízke percento úspešnosti. Myslíme si, že
dôvodom je častá zmena vyučujúceho. Príčiny nižšieho výkonu vidia vyučujúci v písomnom
prejave komunikačných kompetencií žiakov a fakt že trieda je zložená z nadaných
a integrovaných žiakov.
Výsledky 7.T sú kombináciou dvoch rôznych testov stage 2 (6 začatočníkov) a stage 7
(2 pokročilých) ktorí pracujú v oddelených skupinách a napredujú podľa plánu.
Predmet: Mathematics
Vyučujúca/i:
Trieda
1.T
Vyučujúca/i KCa
Vstupná
Výstupná
88%
2.T
ZKr
48%
83%
3.T
ZKr
75%
73%
4.T
MGr
31%
44%
4.Z
5.T
NCr/LHe /NCr
59%
51%
81%
54%
6.T
JTu
39%
69%
7.T
JTu
20%
42%
Forma testov: stage 1 – učiteľ 1.T, stage 2 – standard KS1 assesment 2.T, stage 3 to 7 – CIE
progression tests.
Vyučujúci konštatujú, že v predmete Mathematics, v triedach: 1.T, 2.T a 4.Z dosiahli
žiaci výborné výsledky. Úspech možno pripísať v prvom a druhom ročníku nižšej verbálnej
náročnosti otázok a v štvrtom ročníku dostatočne rozvinutou komunikačnou kompetenciou na
porozumenie textu otázok.
V triedach 4.T a 7.T bolo dosiahnuté nižšie resp. nízke percento úspešnosti. Myslíme
si, že dôvodom je veľký počet začiatočníkov. Príčiny nižšieho výkonu vidia vyučujúci
v komunikačnej kompetencii žiakov, prípadne akademických predpokladov daných žiakov.
V 5.T sa odrazilo striedanie učiteľov počas roka a v 6. triede schopnosti nadaných
žiakov boli spriemerované ich nižším komunikačným schopnosťami.
Predmet: Science
Vyučujúca/i:
Trieda
1.T
Vyučujúca/i KCa
Vstupná
Výstupná
89%
2.T
3.T
4.T
NCr/ZKr */ZKr MGr
47%
60%
25%
90%
69%
76%
4.Z
5.T
6.T
7.T
*/NCr/LHe */NCr */NCr */JTu
54%
53%
17%
2%
79%
62%
63%
37%
Forma testov: stage 1,2 – učiteľ 1.T, 2.T, stage 3 to 7 – CIE progression tests.
7
Vyučujúci konštatujú, že v predmete Science, v triedach: 2.T a 4.Z dosiahli žiaci
výborné výsledky. Úspech možno pripísať skutočnosti, že mali počas šk.r. jedného a to native
učiteľa čo výrazne zvýšilo ich komunikáciu a porozumenie v danej oblasti.
V ostatných triedach bolo dosiahnuté nižšie resp. nízke percento úspešnosti. Myslíme
si, že dôvodom je niekoľkonásobná zmena vyučujúcich bez priameho odovzdania/konzultácie
TVVP. Príčiny nižšieho výkonu vidia vyučujúci v jazykových a v niektorých triedach aj
akademických spôsobilostiach žiakov.
Všeobecne nižšie výsledky v Science sú vo všeobecnosti podmienené jazykovou
kompetenciou žiakov a to nielen jednoduchým definovaním prípadne opisom faktu/javu ale aj
schopnosťou písomne zdôvodniť svoje tvrdenie, porovnať dva javy, analyzovať modelovú
situáciu. Myslíme si, že hlavným dôvodom nižších výsledkov je zmena (v niektorých triedach
niekoľkonásobná) vyučujúceho, ako aj veľký príliv žiakov s nízkymi komunikačnými
kompetenciami.
Priamary Checkpoint
Žiaci sa zúčastnili začiatkom marca interných skúšobných testov - Mock exams,
a taktiež sme využili možnosť sa zapojiť aj do nezáväzného kontrolného testovania - Pre-tests
– po ktorých nasledovali testy Cambridge Primary Checkpoint.
Dosiahnuté výsledky prvého externého testovania vedomostí Cambridge Primary
Program Stages 1-6:
Vyučujúci
Predmet
6.T
7.T
DH
English
2.6
4.6
JT
Mathematics
4.7
6.0
NC
Science
3.0
4.1
Výsledky 6.T plne odzrkadľujú nadpolovičný podiel nových žiakov, ktorých úroveň
AJ je nízka avšak vzhľadom na to že sú nadaní predpokladáme rýchle napredovanie, už
v prvom roku štúdia viditeľné v matematike.
Výsledky 7.T sú známkami jednej žiačky ktorej komunikačné schopnosti v English
nezodpovedajú už osvojeným vedomostiam zameraným na lower secondary kurikulum,
taktiež v Science prebrané učivo a odučená forma (nepravidelne 1-2-1 v prvom polroku
a spolu so začiatočníkmi v druhom polroku) ovplyvnili dosiahnuté výsledky.
Úroveň správania:
Hodnotiaca pedagogická rada na konci školského roka 2011/2012 posúdila návrhy
triednych učiteliek, vyjadrujúce stanovisko k prejavom správania žiakov.
Na návrh triednych učiteliek bolo na konci školského roka udelených:
7 pochvál od triednych učiteliek
Pochvaly boli udelené predovšetkým za výborný prospech a správanie sa, ale tiež za
reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a projektoch.
Z dôvodu porušovania školského poriadku nepredložili triedne učiteľky žiadny návrh na
uloženie výchovných opatrení.
Pedagogickej rade bol predložený jeden návrh na uloženie stupňa 2 za správanie žiakovi 5.T.
Zdôvodnenie návrhu – opakované porušovanie vnútorného školského poriadku,
8
nerešpektovanie upozornení na porušovanie pravidiel a noriem správania a opakované
narúšanie korektných vzťahov so spolužiakmi.
Po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy schválila návrh tak, ako sa uvádza
v ďalšej časti tejto kapitoly pod názvom štatistika uložených výchovných opatrení.
Štatistika uložených výchovných opatrení:
Pokarhania od triednej učiteľky
Pokarhanie od riaditeľa školy
0
0
Štatistika uložených znížených známok zo správania:
Znížená známka zo správania:
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
1 žiak
0 žiakov
0 žiakov
Porovnanie so školským rokom 2010/2011:
Pochvaly od triednych učiteliek a od riaditeľa školy – ich počet vzrástol o 7 pochvál.
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, v negatívnych prejavoch správania
žiakov zaznamenávame v tomto roku nasledovné štatistické porovnanie:
pokarhaní od triedneho/ej učiteľa/ky
o 1 menej ako minulý rok / t.r. neuložené
pokarhaní od riaditeľa školy
o 1 menej ako minulý rok / t.r. neuložené
2. stupeň zo správania
o 1 viac ako minulý rok / m.r. neuložené
3. stupeň zo správania
bez zmeny - neuložené
4. stupeň zo správania
bez zmeny - neuložené
Dochádzka žiakov za 2. polrok školského roka 2011/2012:
Vymeškané hodiny:
II. polrok:
Spolu
4 159
z toho primárne vzdelávanie 2 732
nižšie sekundárne vz. 1 427
Všetky vymeškané hodiny sú ospravedlnené.
Priemer na žiaka v počte vymeškaných hodín:
Primárne vzdelávanie:
II. polrok:
- ospravedlnené
44,78
nižšie sekundárne vzdel.
- ospravedlnené
II. polrok:
47,56
Spolu všetci žiaci:
- ospravedlnené
II. polrok:
46,17
Porovnanie so školským rokom 2010/2011:
Porovnanie s minulým školským rokom nie je celkom objektívne, nakoľko
škola mala iba polovičný počet žiakov. Relevantne porovnať možno iba priemer
9
vymeškaných hodín na žiaka. Priemer vymeškaných ospravedlnených hodín za minulý rok
(45,7) je takmer zhodný s týmto školským rokom.
f) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV:
V máji 2011 bol MŠVVaŠ SR predložený na schválenie učebný plán na školský rok
2011/2012. K nemu boli k novým predmetom vypracované a priložené, na schválenie
ministerstvom, nové učebné osnovy k predmetom, predstavujúcim vzdelávací program
Cambridge University. Po konzultáciách a vzájomnom rokovaní, bol predložený návrh
schválený a prijatý.
V školskom roku 2011/2012, boli v pobočke SZŠsMŠ, Limbová 3, Trnava uplatňované
nasledovné učebné plány:
Predprimárne vzdelávanie:
ŠVP a ŠkVP je doplnený o rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Primárne vzdelávanie:
V ročníkoch 1. – 4. bol realizovaný ŠVP. Základný počet hodín bol naplnený realizovaním
povinného štandardu štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program bol
naplnený realizáciou vzdelávacieho programu Cambridge University.
Nižšie sekundárne vzdelávanie:
V piatom až siedmom ročníku SZŠ bol plnený ŠVP v základnej forme. Školsý vzdelávací
program je postavený na vzdelávaní v anglickom jazyku podľa programu Cambridge
University Center.
g) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV:
Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2012 (zmluvne)
ZŠ
MŠ
FYZICKÝ STAV ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
PREPOČÍTANÝ STAV ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
18
17,02
9
9
POČET UČITEĽOV A UČITELIEK
PREPOČÍTANÝ POČET:
12
11,02
8
8
Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2012 (zmluvne)
ZŠ
MŠ
POČET VYCHOVÁVATELIEK ŠKD:
PREPOČÍTANÝ STAV:
1
1
0
0
POČET NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:
PREPOČÍTANÝ POČET NEPEDAG. ZAMESTN.:
3
3
1
1
POČET ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:
PREPOČITANÝ STAV:
2
2
0
0
POČET ZAMESTNANCOV NA DOHODU:
14
2
10
Odborná a pedagogická spôsobilosť učiteľov a učiteliek:
Väčšina pedagogických zamestnancov školy spĺňala kvalifikačné predpoklady podľa
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre
pedagogických zamestnancov.
V priebehu školského roka sa situácia v obsadení pozícií učiteľ/ka niekoľkokrát menila
vzhľadom na objektívne skutočnosti. Najčastejšie to bolo z dôvodu personálnych zmien –
rozviazanie pracovného pomeru a vytvorenie náhradného riešenia. V druhej polovici
školského roka 2011/2012 sa v oblasti personalistiky situácia stabilizovala a podmienka
kvalifikovanosti bola takmer splnená.
Kvalifikovanosť vyučovania predmetov na úrovni primárneho vzdelávania bola 100 %.
Kvalifikovanosť vyučovania na úrovni nižšieho stredného vzdelávania bola 96,12 %
Neodborne vyučované boli predmety :
technické práce a svet práce – 1 hodina
etická výchova – 5 hodín
občianska výchova – 3 hodiny
Na druhom stupni ZŠ, z počtu 232 povinných vyučovacích hodín, bolo 9 hodín učených
nekvalifikovane, čo v percentách predstavovalo číslo 3,87 % neodborne učených hodín.
96,12 % hodín v jednotlivých predmetoch učili učitelia a učiteľky odborne.
V školskom roku 2011/2012 pôsobili v škole:
- školská špeciálna pedagogička a pre potreby SMŠ logopedička – obe kvalifikované vo
svojom odbore.
- asistentka žiaka – výchova a vzdelávanie jedného žiaka školy vyžadovalo prítomnosť
osobnej asistentky. Túto úlohu zastúpila matka dieťaťa.
Katechéti – náboženskú výchovu vyučovali pani učiteľky s udelenou kanonickou misiou.
h) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
Celoštátna koncepcia výchovy a vzdelávania v SR hovorí o potrebe poskytovania
európskej dimenzie vzdelávania. Našou povinnosťou je pripravovať pre praktický život ľudí
jazykovo zdatných, počítačovo a digitálne gramotných, flexibilných, ovládajúcich kľúčové
kompetencie, pritom eticky konajúcich a citovo inteligentných.
Aktívne činný/á učiteľ/ka preberá veľkú zodpovednosť za vzdelávanie jemu/jej zverených
žiakov/čok a nemal/a by si dovoliť sám/sama neovládať, čo má žiaka/čku naučiť.
Učiteľky a učitelia využívajú ponuky vzdelávacích inštitúcií a uchádzajú sa o rôzne
formy vzdelávania - semináre, školenia, kvalifikačné skúšky, rigorózne skúšky, dištančné
vzdelávanie a pod.
Nepedagogickí pracovníci školy sa taktiež nezaobídu bez ďalšieho vzdelávania.
Výpočtová technika, ale aj neustále sa meniaca legislatíva ich nútia starať sa o svoj odborný
rast.
V SZŠ pracujú predovšetkým mladí pedagogickí zamestnanci, ktorí v nedávnom čase, v
horizonte cca 5 rokov ukončili vysokoškolské vzdelávanie, teda ďalšie vzdelávanie zatiaľ
nezačali.
11
Semináre a školenia
Ako vyplýva zo správ MO, v školskom roku 2011/2012 sa však pedagogickí zamestnanci
priebežne zúčastňovali seminárov a školení. Absolvovali semináre a školenia zameranú buď
na odbornú alebo pedagogickú spôsobilosť, napr.:
- Inkluzívne vzdelávanie detí,
- IKT vo vzdelávacom procese,
-Využitie moderných metód vzdelávania,
- Ponuka a využívanie vzdelávacích programov RAABE,
- Projektové vyučovanie, ...
Kontinuálne vzdelávanie
Pedagógovia školy sa zúčastnili seminárov a vzdelávania, zameraných na doplnenie, či
rozšírenie pedagogických kompetencií. Napr.:
- adaptačné vzdelávanie – Mgr. Zuzana Papačová
- funkčné vzdelávanie – Dr. Jozef Turinič
- Vzdelávanie k modernizácii vyučovania – Dr. Jozef Turinič
Adaptačné vzdelávanie organizovala SZŠ a poskytla začínajúcej pedagogičke uvádzajúceho
pedagóga. Adaptačnú prax ukončila otvorenou vyučovacou hodinou pred menovanou
komisiou a záverečným pohovorom. O absolvovaní AP obdržala osvedčenie. Toto osvedčenie
posúva absolventku AP z pozície začínajúci učiteľ, do pozície samostatný učiteľ.
Funkčné vzdelávanie organizuje príslušné metodické centrum. A vzdelávanie v oblasti
Modernizácie vyučovania organizuje ŠPÚ Bratislava.
Mimopredmetové semináre a školenia:
- školenie BOZP – pedagógovia a zamestnanci školy absolvovali povinné školenie o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- poučenie o manipulácii a používaní IKT – tlačiarne a kopírovacie zariadenia
Východiská pre budúci školský rok:
1) V školskom roku 2012/2013 je potrebné vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov školy.
2) Pokračovať v možnosti vzdelávania pedagogických zamestnancov v anglickom
jazyku vo vybranej vzdelávacej inštitúcii.
3) Povinnosťou nových členiek vedenia školy je prihlásiť sa na funkčné vzdelávanie.
4) Pri výbere a prijímaní nových pedagogických zamestnancov dbať, aby bola
zabezpečená kvalifikovanosť vyučovania blížiaca sa k 100 % na oboch stupňoch
vzdelávania (ISCED 1 aj ISCED 2)
12
i) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA
VEREJNOSTI:
V školskom roku 2011/2012 sa žiaci/ky a učitelia/ky školy prezentovali v rôznych
oblastiach. Podrobnejšie sa o aktivitách za jednotlivé stupne vzdelávania, či predmety
vyučovania zmieňujú správy MO, v doplnkovej časti tejto správy.
Pre všeobecnú informáciu slúži nasledovný prehľad aktivít:
Účasť a umiestnenie v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2011/2012
Názov súťaže Termín
Účastníci
Umiestnenie
Zodpoved.
Súťaž pre
informatikov
Úspešní riešitelia
Mgr. Hečková
Pytagoriáda
december 2011
Šaliansky Maťko december 2011
4.Z Oliver
Slimák,
2.T Jakub Gese
2. – 7. roč.
2. – 5. roč.
školské kolo
školské kolo
obvodné kolo – 2.
miesto Šimon Ugor
a 2. miesto Laura
Ďorďová
Mgr. Marková
Mgr.
Papačová
Expert
december 2011
5. –7. Ročník
Matematická
olympiáda
január 2012
kategória 5 Z –
5. ročník
Olympiáda
dejepisu
01.február.2012
7.T
Andrej Mocko
november 2011
Hollého
február – marec
pamätník
2012
a Hviezdoslavov
Kubín
3.T Richard
Hirner
4.T Alex
Ondruška
6.T Andrej
Cagáň
6.T Šimon Ugor
Rozprávkové
vretienko
3.T Zuzka
Barošová
5.T Laura
Ďorďová
06.marec 2012
Pohyb bez bariér 04.03.2012
5.T Nina
Pechová
Hollého
pamätník
A. Cagáň
marec 2012
Š. Ugor
obvodné kolo - 1.
miesto Natália
Komorníková, 7.
miesto Jakub Hirner
Obvodné kolo –
úspešný riešiteľ – 73
bodov/100
Školské kolo
Obvodné kolo – 2.
miesto Richard
Hirner /próza a 2.
miesto Andrej
Cagáň/ poézia
Mgr. Turinič,
Dr.
Komorníková
Mgr. Andrea
Marková
Mgr. M.
Šmidáková
Mgr.
Papačová
Mgr.
Holičková
Mgr.
Grošková
Okresné kolo – 1.kat.
2. miesto Zuzka
Barošová a 2.kat. 3.
miesto Laura
Ďorďová
Bratislava, benefičné
vystúpenie a súťaž –
1. miesto – Nina
Pechová (tanec)
Mgr.
Holičková
Mgr.
Papačová
a Blesáková
Orientálne
slniečko –
tanečná
skupina
Okresné kolo – 2. miesto Mgr.
A. Cagáň
Papačová
Krajské kolo – 2. Š Ugor
13
Názov súťaže Termín
Účastníci
Nominácia na
športovca roka
za mesto Trnava
Baltík – súťaž v
programovaní
Pytagoriáda
okresné kolo
marec 2012
2.T Samir Sahidi
šachista
klub
marec 2012
5.T Jakub Hirner 2. miesto
Mgr. Hečková
29. a 30. marec
2012
5.T L. Ďorďová,
6.T S. Chrvala
4.T O. Slimák
3.T E. Sojková
Mgr. Marková
Mgr. Hečková
Mgr.
Holičková
Špačinský kross
03.04.2012
Matematická
olympiáda
pexesománia
11.04.2012
Natália
Komorníková
Samuel Chrvala
L. Ďorďová, - 6.
miesto
S. Chrvala – 6.
miesto
O. Slimák – 7.-8.
miesto
E. Sojková – 10.
miesto
1.miesto
Mgr. Marková
marec 2012
Všetky triedy +
hostia z iných
škôl
Moja Trnava
Máj 2012
Levy, tigre a iné
šelmy...
Prvosienky
Máj 2012
Yana
Sukhovoľskaya
Aurora
Nikolaeva
Lea Geseová
3. miesto
v obvodnom kole
Matej Hečko - 1.
miesto
Róbert Boor – 2.
miesto
Richard Hirner – 3.
Miesto
Radko Štibravý
a Tamara Hečková
štipendium
3. miesto
Máj 2012
Umiestnenie
Zodpoved.
Za atlet. klub
Dr.
Komorníková
3. miesto
3. miesto
Z. Papačová
Aktivity, ktorých sa počas roka žiaci zúčastňovali:
Počet dní
Trieda
Zodpovedný/á
Planéta
september
vedomostí
Exkurzia do Zsl. október
múzea v Trnave
Hallowen
október
½ dňa
1. – 7.
ročník
5. T
triedni učitelia
triedni učitelia
Beseda
s dopravnou
policajtkou
Elá hop
december
2 hod.
všetky
triedy
4.T
december
3 hod.
triedne učiteľky
Vianočný
večierok
december
½ dňa
PR a 1. – 4.
roč.
všetky
triedy
Aktivita
Termín
3 hodiny
1
Mgr. Šmidáková
Mgr. Grošková
triedne učiteľky
14
Počet dní
Trieda
Zodpovedný/á
Lyžovačka
január
Donovaly
február
Lyžovačka Jasná marec
5 dní
6 dní
3 a ½ dňa
všetky
triedy
detto
Dr. Komorníková
Noc s
Andersenom
Beseda so
spisovateľom
a hudobníkom
Jobusom
Víkendový
pobyt hotel
Permon
Čítanie s
Osmijankom
30. marec
2012
30. marec
2012
1 noc
1.až 7.roč.
Mgr. Šmidáková a
Papačová
Dr. Komorníková
TU
apríl
2 a ½ dňa
podľa
záujmu
Dr. Komorníková
december
2011– apríl
2012
04.jún 2012
5 mesiacov
4.T a 4.Z
Mgr. Papačová, Mgr.
Grošková
1 deň
4.T a 4.Z
Mgr. Hečková a Mgr.
Grošková
04. – 13. apríl
6 dní
Aktivita
Exkurzia do Ba
a návšteva
interaktívneho
vyučovania
Edulab Ba
Zber papiera
Termín
Deň Zeme
23.apríl 2012
Legoland
4. až 8. máj
2012
11.05.2012
Deň matiek –
Literárna
čajovňa
Exkurzia
Carnuntum
a Petronelum
Rakúsko
MDD grilovačka
a spanie v škole
*Výlety do
prírody - MDD
Výchovný
koncert Viktor
Škola v prírode
Škola v prírode
2 hodiny
1.- 4. roč.
všetky
triedy
šk. elip.+ brigáda všetky
triedy
5 dní
všetky
triedy
Od 16.oo hod.
všetky
triedy
Dr. Komorníková
Dr. Komorníková
Mgr. Šmidáková
Dr. Komorníková
triedne učiteľky
29. máj 2012
1 deň
5. – 7. roč. – Mgr. Šmidáková
dejepis
01.jún 2012
1 deň
1. – 7. roč.
MG,MH,MS,ZK,ZP,NC,
IK
01.06.2012
1 deň
1.-7. roč.
triedne učiteľky
11.máj 2012
2 hodiny
jún 2012
5 dní
MŠ, 1.T –
7.T
1.-7. roč.
jún 2012
5 dní
1.-7. roč.
Dr.Komorníková
TU
Dr. Komorníková
a triedne učiteľky
Dr. Komorníková
a triedne učiteľky
*výlety do prírody k MDD – cieľové stanice:
- Smolenice
15
- Jaskyňa Driny
- Červený Kameň
- Vlčkovce
- Oáza usurijského tigra - Kráľová pri Senci
Nové formy a metódy uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese
V SZŠ Limbová 3 v Trnave pedagogičky na 1. aj 2. stupni venujú pozornosť aplikácii
nových humánno-tvorivých metód vo výchovno-vzdelávacom procese a uplatňujú také
formy práce so žiakmi, ktoré podporujú rozvoj kľúčových kompetencií detí.
Projektové vyučovanie
Projektové vyučovanie využili pedagogičky v predmetoch – fyzika, chémia, dejepis.
Pripravili so žiakmi a žiačkami projektovú prezentáciu tvorivých činností, výskumných
postupov a výsledkov odborného overovania hypotéz. Zodpovedné za realizáciu tohto druhu
projektového vyučovania boli: Mgr. Ondrejičková – na hodinách fyziky. Žiaci pripravili
a odprezentovali tieto projektové úlohy:
- Meteorologická stanica – žiaci 7.T
- Motory – žiaci 6.T
Vyučujúca dejepisu, M. Šmidáková viedla žiakov k príprave a prezentácii projektu
v predmete dejepis. Projektovou úlohou bola téma:
- Múdrosť v minulosti a súčasnosti – žiaci 6.T
Išlo o problematiku vzdelávania a systému školstva od staroveku po novovek. Žiaci 6.T
projekt prezentovali aj žiakom 4.T a 4.Z. Cieľom prezentácie pred mladšími žiakmi bolo
predstaviť budúcim piatakom nový vyučovací predmet, ktorý bude súčasťou učebného plánu
nižšieho sekundárneho vzdelávania, ISCED 2.
Výsledky prezentačných výstupov boli počas školského roka priebežne vystavované
v priestoroch školských chodieb. Slúžia zároveň ako zdroj informácií aj pre ďalších žiakov
školy. Propagujú tiež pracovné školské aktivity žiakov na vyučovacích hodinách, vedených
progresívnymi formami a metódami, rodičovskej verejnosti a hosťom školy.
Okrem toho takmer každý vyučujúci/a na vyučovacích hodinách zadával/a žiakom témy na
spracovanie krátkodobých individuálnych projektov k práve preberanému učivu.
Výsledky v oblasti public relations školy
V školskom roku 2011/2012 pripravili pedagógovia školy pre žiakov rôzne aktivity
a podujatia, ktoré nielenže pôsobili na žiakov výchovne, ale pomáhali dopĺňať vzdelanostný
obzor študentov školy. Tiež slúžili ako prostriedok na zviditeľnenie školy, žiakov a ich
činnosti na verejnosti.
Public relations školy
PR činnosť má v kompetencii administratívna zamestnankyňa školy Ing. Anna Harvillová.
V školskom roku 2011/2012 sa prezentácii školy na verejnosti venovala predovšetkým pri
nasledujúcich príležitostiach:
- Začiatok školského roka 2011/2012 – prezentácia školy formou citylightov
v obchodných centrách mesta Trnava
- Zápis detí do 1. ročníka SZŠ pre školský rok 2012/2013
- Starostlivosť o webové sídlo školy – komunikácia s technikom a správcom siete,
priebežná aktualizácia fotodokumentácie školy,
- Zápis detí do SMŠ pre školský rok 2012/2013
Okrem odbornej zamestnankyne školy, poverenej PR činnosťou, sa o pozitívne
ovplyvňovanie povedomia o SZŠ na verejnosti starali aj samotní žiaci a pedagógovia školy.
16
Počas školského roka pripravili pre rodičovskú verejnosť niekoľko zaujímavých podujatí. Za
všetky správa uvádza nasledovné:
- Vianočný večierok - prezentácia kultúrneho a spoločenského programu pre rodičov
- Deň matiek – Literárna čajovňa s čítaním vlastnej literárnej tvorby žiakov školy,
venovanej oslave matiek,
- MDD – jarný piknik s rodičmi na školskom dvore
- Besstík - 1.číslo školského časopisu – promovydanie periodickej aktivity, plánovanej
od školského roka 2012/2013
Mimovyučovacie aktivity školy – krúžková činnosť
V školskom roku 2011/2012 poskytovali učiteľky a učitelia Súkromnej základnej školy
Limbová 3 v Trnave žiakom možnosť navštevovať záujmové krúžky rôzneho zamerania.
Žiaci si mohli vybrať z ponuky 20 krúžkov.
Hodnotiace správy MO sa zmieňujú o krúžkovej činnosti podrobnejšie.
Krúžky 2011/2012
Programovanie
Výtvarný krúžok
Hip hop
Break dance
English Club
Hra na klavír
Mladý podnikateľ
Futbalový krúžok
Krúžok šikovných
rúk
Hudobné divadlo
Stolný tenis
Lego
Taekwondo
Keyboard
Dramatický krúžok
Programovateľné lego
Šachový krúžok
Plávanie
Tenis
Hra na flautu
Mgr. Lucia Hečková
Mgr. Art. Anna Paulina
Burakowska
Ing. Kristína Palanská
Marek Brimus
Nicholas Crate
Mgr. Art. Erika Čambálová
Mgr. Zuzana Krištofová
Mgr. Július Kováč
Mgr. Martina Holičková
Mgr. Jana Pavlovčíková
Alojz Šarvaic
Mgr. Július Kováč
Samir Sahidi
Mgr. Jana Pavlovčíková
Mgr. Blanka Blesáková
Mgr. Lucia Hečková
Mgr. Pavel Bohunický
Mgr. Blanka Krajčovičová
Ing. Monika Kupková
Mgr. Andrea Vadovičová
17
j) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ:
HODNOTENIE PROJEKTOVEJ AKTIVITY
Nadnárodné projekty:
Smart showcasse school
Noc s Andersenom
Celonárodné projekty:
Dopisovanie detí so školou v Anglicku
Školské projekty:
Pexesománia a súťaže v logických hrách. Škola pozvala aj žiakov z iných mestských škôl.
Zber papiera
k) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠŠI:
V školskom roku 2011/2012, nebol z pozície ŠŠI v SZŠ, Ulica Limbová 3 v Trnave
realizovaný akt kontroly úrovne vzdelávania.
l) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY:
Názov: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Adresa: ULICA LIMBOVÁ 3, TRNAVA
IČO: 42165393
Školský objekt pozostáva z budovy, v ktorej sú učebne, triedy, kabinety, sociálne zariadenia...
o rozlohe cca 1200 m2.
Charakteristika prostredia:
Všetky užívané priestory sú po generálnej rekonštrukcii. Z hľadiska BOZP a hygieny
v bezproblémovom stave.
Škola využívala školskú jedáleň, školskú kuchyňu a dve telocvične, patriace do správy TT
Komfortu v Trnave, elokované pracovisko Ulica Limbová 3, Trnava.
V prenajatých priestoroch SZŠ zriadila/zrekonštruovala alebo využívala v prenajme:
Počet kmeňových tried:
Počet odborných učební:
Počet telocviční:
Počet tried ŠKD:
Počet kabinetov:
Sociálne zariadenia zrekonštruované:
Školské ihrisko:
8
1
2
1
1
6/2
1 (futbalové)
18
Okrem základnej školy využívala v školskom roku 2011/2012 priestory budovy Súkromná
materská škola
Počet kmeňových tried:
4
Počet spální:
2
Počet sociálnych zariadení:
2
Počet jedální:
1
Počet kabinetov:
1
m) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
I. Základné informácie
1. Názov právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy:
Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy (ďalej SZŠ), Limbová 3, Trnava je
spoločnosť MONTESSCHOOL s.r.o., so sídlom Limbová 3, 917 02 Trnava. SZŠ bola
zriadená 17.4.2011 s termínom začatia činnosti od 1.9.2012
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov SZŠ:
Štatutárnym orgánom Súkromnej základnej školy, Limbová 3, Trnava je riaditeľ
Súkromnej základnej školy, ktorého vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zriaďovateľa –
konateľ Montesschool, s.r.o.
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola SZŠ zriadená:
Súkromná základná škola, Limbová 3, Trnava v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej,
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej,
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote,
v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
Súkromná základná škola nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Súčasťou Súkromnej základnej školy, Limbová 3, Trnava je od 1.9.2011 Súkromná školská
jedáleň.
Sídlo SZŠ: Limbová 3, 91702 Trnava
4. Tabuľka o priemernom počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8,22
-
z toho počet vedúcich zamestnancov
1,58
-
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou
-
-
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku počas účtovného obdobia
-
-
19
5. Tabuľka o počte zamestnancov podľa mesiacov
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
7
7
23
26
27
27
6. Evidenčný počet žiakov navštevujúcich SZŠ k 31.12.2011 je 89 žiakov.
7. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti SZŠ:
V pôsobnosti Súkromnej základnej školy, Limbová 3, Trnava je od 1.9.2011 Súkromná
školská jedáleň.
II.
Informácie o príjmoch školy
1. Prehľad príjmov za vlastné výkony a tovar
Charakter príjmu
Bežné účtovné obdobie 2011 (v eur)
Príjmy za poskytovania stravy
25771
Príjmy z a poskytovania
1890
školského autobusu
Príjmy z poskytovania služieb
7040
– predaj šk. učebníc
Prijaté príspevky od FO 63392
školné
Prijaté príspevky od FO 1500
zápisné
Prijaté príspevky od FO –
12293
školský klub
Účtovná jednotka nemá žiadne tržby z podnikateľskej činnosti, všetky výnosy súvisia s jej
hlavnou činnosťou.
2.Prehľad dotácií a grantov, ktoré SZŠ prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov
Suma v eur
Dotácie na vzdelávacie poukazy z KŠÚ
952
Normatívy na bežné výdavky z KŠÚ
47347
Súkromnej základnej škole boli pridelené dotácie z Krajského školského úradu
v Trnave s rozhodnutím MŠVVŠ SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a.) normatívne finančné prostriedky na rok 2011 v sume 47.347,- eur na obdobie od 912/2011, na bežné výdavky na prenesené kompetencie školy v zmysle zákona NR SR č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov. Tieto prostriedky bolo všetky použité na mzdy (35.148,- eur) a poistné
(12.199,- eur)
b.) nenormatívne finančné prostriedky na rok 2011 v sume 952,- eur na obdobie od 912/2011, účelovo určené na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích
poukazov. Tieto účelovo určené prostriedky sa použili na pokrytie mzdových nárokov pre
záujmovú činnosť žiakov – mzdy (704,- eur) a poistné (248,- eur).
Ostatné náklady pre zabezpečenie plynulej prevádzky SZŠ, t.j. náklady na nájomné, učebné
pomôcky, prevádzkové náklady, materiál, komunikácie, rôzne služby a ostatné mzdy, ktoré
nepokryli prostriedky zo ŠR boli hradené z vlastných mimorozpočtových zdrojov, t.j.
z príspevkov od rodičov (viď prehľad v tabuľke)
20
III. Informácie o výdajoch školy
1.Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Náklady
Spotreba materiálu
Náklady na služby spolu:
- Z toho na nájom súboru
hnuteľ. a nehnuteľ vecí
- Z toho náklady na
školenia zamestnancov
- Z toho náklady na
reklamu a propagáciu
- Náklady na prepravu
žiakov
- Náklady na reprezentáciu
a občerstvenie
Bežné účtovné obdobie 2011
(v eur)
27313
23537
6480
3223
7624
1890
1717
-
Náklady na inzeráty na
prácu
1292
-
Z toho náklady na ostatné
služby
1311
Osobné náklady (mzdy, SP,
ZP,zák.soc.náklady)
Dane a poplatky
Ostatné náklady
84958
67
1975
n) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE,
VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA:
Súkromná základná škola vo svojom koncepčnom zámere sleduje cieľ, ktorý bol na
požiadanie vlastníkov a pedagogického vedenia školy odsúhlasený MŠVVaŠ SR v máji 2011.
Cieľom vtedajšej pobočky SZŠ s MŠ Márie Montessori bolo poskytovanie bilingválneho
vzdelávania a Cambridgského medzinárodného vzdelávacieho programu.
Dňa 12.mája 2011 pobočka SZŠ Montessori splnila všetky podmienky a bola akreditovaná
ako Cambridgské medzinárodné centrum, poskytujúce primárne vzdelávanie. V učebnom
pláne a osnovách ŠkVP je cudzí jazyk – anglický vyučovaný ako prvý jazyk okrem
materinského jazyka slovenského. Takýto princíp zachovávala v školskom roku 2011/2012 aj
novokoncipovaná Súkromná základná škola, Limbová 3, Trnava, zapísaná pod týmto názvom
do siete škôl SR.
21
o) SWOT ANALÝZA ŠKOLY:
OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY
Silné stránky
-
-
dvojjazyčné vzdelávanie (Sj-Aj) od predprimárneho vzdelávania, primárne
vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (zatiaľ po 7. ročník)
snaha poskytnúť vzdelávanie rôznym kategóriám detí – nadaným deťom (ND), deťom
s vývinovými poruchami učenia (VPU), deťom bežnej populácie (BP)
nízky počet žiakov v triede (hraničný počet - 1. ročník)
veľmi dobré materiálne vybavenie učební, dostatok učebných pomôcok
zamestnávanie native teachers
pozícia osobného asistenta (viď. ohrozenia)
pozícia špeciálneho pedagóga (čiastočný úväzok)
spolupráca s SCŠPP
pestrá mimoškolská záujmová činnosť (krúžky)
mnoho ponúkaných mimovyučovacích aktivít (ŠvP, LVVK, lyžovačka, výlety,
turistika, Legoland, ...)
starostlivosť o učiteľov – primerané odmeňovanie, výhodnejšie ako v ŠŠ, benefity vo
forme pozvaní na posedenia, príležitostné odmeny za prácu naviac, ...)
ponuka možnosti vzdelávania sa učiteľov a učiteliek v anglickom jazyku externou
formou v AV( vzdelávanie za dohodnutých podmienok finančne zabezpečuje SZŠ),
prítomnosť MŠ ( predškolská príprava), možnosť pripravovať si ďalšie triedy pre ZŠ,
záujem rodičov o prácu školy, o prosperitu detí, aj keď občas ich požiadavky sú, ako
v každej inej škole, poznačené individuálnym a nie vždy objektívnym pohľadom na
veci ( viď. ohrozenia)
počas školského roka bola priebežne tvorená potrebná školská dokumentácia
a zavádzaný systém administrovania pedagogickej dokumentácie.
Slabé stránky
-
-
-
-
1.polrok – ťažkosti s realizáciou prísľubu – kvalitne vzdelávať rozdielne kategórie
žiakov v jednej triede súbežne - viď. 5. ročník, 6. ročník, 1. ročník, 3. ročník ( VPU,
ND, BP ) V 2. polroku sa situácia zmenila. Škola vytvorila potrebné podmienky a
realizovala potreby a požiadavky rôznorodých žiackych skupín (vytvorenie
pracovných pozícií a úprava rozsahu učiva podľa potrieb žiakov),
V 1.polroku časté zmeny vyučujúcich a triednych učiteliek v 1.,3.a 5. ročníku ( v 2.
polroku ustálenie pracovných pozícií),
záujmovú činnosť – krúžky vedú aj učiteľky – lepšie by bolo, keby krúžkovú činnosť
viedli výhradne dobrovoľníci z radov rodičov, odborníkov, športovci, ...
nedostatok priestorov pre ďalšie triedy, kabinety, skladiská, ŠKD a pod.
potreba zintenzívnenia moderných, avantgardných metód vyučovania – projektové,
problémové, rozvoj kritického myslenia, kooperatívne vyučovanie, ..., učitelia
využívajú formy názorného vyučovania, ale menej progresívnych metód vyučovania,
vzdelávanie dospelých - jednoznačnejšie kontúry nadobudlo až v druhej polovici
školského roka. Je potrebné inovovať plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov a
učiteliek,
nesprávne priestorové rozloženie tried s ohľadom na prítomnosť MŠ. MŠ potrebuje
odseparovať spálne detí od učební žiakov ZŠ,
málo sa zdôrazňuje potreba používania anglického jazyka počas prestávok a iných
činností,
22
-
problémom sa ukazuje aj zamestnávanie na čiastočný úväzok – učiteľky na čiastočný
úväzok žijú izolovane od života školy, nemožno využiť ich pracovné a zamestnanecké
dispozície v plnom rozsahu.
Ohrozenia a odporúčania na predchádzanie ohrozeniam
-
-
-
-
nejednoznačnosť v kritériách na prijímanie detí do bilingválnej súkromnej základnej
školy (z definitívneho rozhodnutia vyplynie spôsob vzdelávania),
potreba ďalších native teachers
potreba vytvorenia ďalších pracovných pozícií - učiteľov na 2. stupni ( M, Aj, ),
prípadne vytvorenia potrebných pracovných pozícií – školský psychológ, asistent
učiteľa, osobný asistent a pod.,
ustálenie organizačného poriadku a rozdelenia pozícií v manažmente školy, z toho
vyplynie dôslednejšie koncepčné plánovanie činnosti školy,
nejasná, nejednoznačná koncepcia školy s ohľadom na ďalšie roky - dopracovať
školská dokumentácia, potreba jej nastavenia od začiatku školského roka (k novému
školskému roku dôsledne dopracovať všetky jej zložky a náležitosti podľa zákonných
noriem),
v zmluve o vzdelávaní dieťaťa v SZŠ jednoznačne dopracovať časť týkajúcu sa
splnenia podmienok dieťaťa pre prijatie a zotrvanie v SZŠ,
doplniť vnútorný školský poriadok – riešiť predovšetkým povinnosti žiakov školy
v oblasti správania, dopracovať systém opatrení v prípade porušovania VŠP žiakmi
školy, špecifikovať očakávanú spoluprácu so zákonnými zástupcami dieťaťa v prípade
porušovania VŠP...
eliminovať zamestnávanie učiteľov a učiteliek na čiastočný úväzok.
Príležitosti
-
-
-
-
otvorený rozhovor s učiteľmi/kami o ich pracovnom vyťažení, očakávaní vedenia
školy, vykresliť reálny obraz tried, potrieb žiakov, smerovanie školy, požiadavky
školy, rodičov, manažmentu...,
hovoriť o pracovnej dobe a jej naplnení,
absolútna zainteresovanosť každého člena pracovného kolektívu na progrese školy,
potreba profesionálneho prístupu na každom stupni a v každej pozícii – učitelia,
manažment,
správne rozhodnúť o kritériách prijímania žiakov a koncepcii vzdelávania (od
budúceho školského roka),
dbať na prísľub bilingválnej komunikácie v každodennom živote školy,
plánovanie gymnaziálneho vzdelávania ako kontinuálneho pokračovania vzdelávania
pre získanie úplného stredného vzdelania, vypracovať projekt a predložiť na
schválenie MŠVVaŠ SR v zákonom stanovenom termíne,
prijať účasť v projektových zámeroch, ktoré môžu byť prospešné žiakom a zároveň
prispejú k zviditeľneniu školy – medzinárodné projekty – Comenius, vzdelávanie
v rámci projektu e-twining, ...
dobudovať a optimalizovať priestorové podmienky školy,
upraviť a stabilizovať pozície v manažmente školy,
Návrhy na riešenie
-
vytvoriť základňu kvalifikovaných a kvalitných pedagógov a pedagogičiek na
obidvoch stupňoch vzdelávania,
trvať na uplatňovaní progresívnych metód vyučovania,
23
-
-
-
-
lepšie prepracovať požiadavky na prejavy správania sa žiakov, stanoviť jednoznačné
kritériá, normy a hranice správania, ako aj systém opatrení uplatnených v prípade
porušovania zásad a povinností,
rozhodnúť sa, ustáliť kritériá na prijímanie žiakov do SZŠ,
často a intenzívne komunikovať s učiteľmi a učiteľkami o práci v MO, o každodennej
práci o možnostiach, príležitostiach, iniciatíve, ...
neprijímať učiteľov bez prísľubu pracovať s najvyššou mierou záujmu o progres
a zodpovedný prístup k povinnostiam v SZŠ,
dopracovať organizačný poriadok školy,
formou rekonštrukcie rozšíriť priestory školy a sprevádzkovať ich k dňu otvorenia
školského roka 2012/2013.
p) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA
ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Súkromná základná škola, Ulica Limbová 3 v Trnave v školskom roku 2011/2012 nemala 9.
ročník, preto nebolo potrebné pripravovať žiakov na celoslovenské testovanie úrovne
vedomostí deviatakov Testovanie 9.
V školskom roku 2010/2011 bol v SZŠ Ulica Limbová 3, Trnava najvyšším ročníkom 7.
ročník.
Ani jeden žiak školy nemal povinnosť postúpiť na ďalší, vyšší stupeň vzdelávania.
ZÁVER
Riaditeľka školy vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy úprimné
poďakovanie za prácu v školskom roku 2011/2012.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.9/2006, §3, k dňu 15.10.2011, po predchádzajúcom
prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 29.06.2012, predkladá riaditeľka školy Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2011/2012 zriaďovateľovi školy.
V Trnave, 29.06.2012
Mgr. Marta Šmidáková
riaditeľka školy
24
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
25
VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA
1. Kontrola úrovne pedagogickej práce:
V školskom roku 2011/2012 bola kontrola práce pedagogických pracovníkov na úseku
výchovy a vzdelávania, realizovaná formou hospitácií, osobných pohovorov, písomných
previerok a testovania vedomostí žiakov, kontrolou školskej pedagogickej dokumentácie, ...
Základné informácie o úrovni výchovy a vzdelávania získalo vedenie školy z výsledkov
vstupných, polročných a koncoročných previerok (zmienka o ich výsledkoch je v časti správy
pojednávajúcej o práci metodických orgánov).
Škola má vypracovaný plán kontrolnej činnosti.
Hospitačná činnosť:
Riaditeľka školy:
78 hospitácií
Zástupkyňa riaditeľky školy: 38 hospitácií
Ako vyplýva zo štatistiky, výchovná a vzdelávacia aktivita pedagógov je pod priebežnou
kontrolou zo strany vedenia školy.
Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledkov vzdelávania vyššími kontrolnými
orgánmi:
V školskom roku 2009/2010 nebola v škole realizovaná tematická inšpekcia, ani
inšpekcia zameraná na zisťovanie úrovne vedomostí žiakov.
Sťažnosti
Vedenie školy v školskom roku 2011/2012 neriešilo žiadnu písomnú sťažnosť zákonných
zástupcov ani zamestnancov školy.
V prípade potreby riešiť návrhy, pripomienky rodičov, zvolala riaditeľka školy mimoriadne
stretnutie rodičov triedy, kde zúčastnené strany objasnili stanoviská, vyjadrili postoje a prijali
návrhy na riešenie (1. roč. 5. roč.).
Východiská pre budúci školský rok:
- dbať na dôslednú realizáciu ŠVP a ŠkVP v jednotlivých predmetoch a ročníkoch počas
celého školského roka,
- výrazne podporovať novátorské iniciatívy učiteliek a učiteľov pri zavádzaní
progresívnych foriem vyučovania, ich angažovanie sa v oblasti vypracovania projektov...
- venovať pozornosť práci triedneho učiteľa a realizácii konzultačných hodín,
- dbať na kvalitu vyučovania anglického jazyka, ako aj používaniu angličtiny v
komunikácii počas prestávok, v bežnom styku mimo vyučovacích hodín,
- priebežne sledovať krúžkovú činnosť,
- naďalej venovať pozornosť práci so začlenenými deťmi – s intelektovým nadaním ako aj
s VPU,
- podporovať prácu školskej psychologičky,
- dbať na dodržiavanie osnov a štandardov v jednotlivých predmetoch,
- preverovať dodržiavanie osnovami predpísaného počtu diktátov a písomných prác
v ročníkoch 1. – 8.,
- sledovať vývin úrovne vedomostí v profilových predmetoch v 8. ročníku,
- počas školského roka hospitáciami, pohovormi s učiteľmi a učiteľkami zisťovať aplikáciu
metód na osvojovanie čitateľskej a tiež prírodovednej gramotnosti a sledovať úroveň jej
osvojovania žiakmi,
- podporovať prácu pedagogického úseku v otázkach jednotného postupu učiteľov
26
a učiteliek v oblasti výchovného pôsobenia na žiakov, jednotného postupu pri
vyvodzovaní dôsledkov z porušovania školských noriem a pri uplatňovaní represívnych
opatrení zameraných na elimináciu priestupkov,
- spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov pri zabezpečení optimálneho výchovného
pôsobenia oboch vplyvných výchovných inštitúcií – rodiny aj školy,
- dôsledne viesť evidenciu individuálne začlenených žiakov a zabezpečiť pre ich
vzdelávanie vzdelávacie programy odporúčané SCŠPP,
- zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie detí s cudzojazyčného prostredia ( kurz
slovenského jazyka ...),
-zabezpečiť Yane Sukhovoľskej, na písomnú žiadosť zákonných zástupcov, absolvovať
v školskom roku 2012/2013 aj 9. ročník povinnej školskej dochádzky ( v jednom školskom
roku dva ročníky – 8.a9.ročník formou absolvovania kurzu a komisionálneho preskúšania
osvojených vedomostí.
2. Kontrola hospodárskej činnosti a materiálno-technického stavu školy:
Spadá do kompetencie manažérka školy a majiteľov školy a školského zariadenia.
PRÁCA METODICKÝCH ORGÁNOV ŠKOLY
Vedúci metodických orgánov predložili hodnotenie činnosti za obidva polroky školského
roka 2011/2012. Vedenie školy v úvodnej časti tejto kapitoly vyjadruje poďakovanie za prácu
tým vedúcim metodických združení a predmetových komisií, ktorí dbali o dobrý a kvalitný
výkon činnosti poradných orgánov vedenia školy. Činnosť väčšej časti metodických orgánov
bola zodpovedná, zmysluplná a vyhovujúca potrebám správneho usmerňovania a
metodického vedenia pedagogických pracovníkov školy. Na činnosti MO je stále čo
zdokonaľovať, čo ostáva ako úloha do nového školského roka. Činnosť PK a MZ musí
jednoznačne napomáhať k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho pôsobenia školy.
Práca niektorých MO si zaslúži vnútorné prehodnotenie a kritiku s cieľom urobiť v obsahu
alebo forme výkonu v školskom roku 2012/2013 zmeny pre dosiahnutie pozitívneho
výsledku.
Východiská a úlohy pre budúci školský rok:
- pripraviť v spolupráci s vedením školy a za účasti celého pedagogického zboru kvalitný
Školský vzdelávací program pre žiakov 1 – 8.. ročníka. Pri jeho príprave a zostavovaní
brať do úvahy špecifiká, ktorými sa škola vyznačuje (začlenené deti s intelektovým
nadaním aj s VPU, dbať na 100 % naplnenie cambridgského programu vzdelávania, ...),
- pri zostavovaní ŠkVP mať na zreteli celkovú profiláciu školy, stanovenú v koncepčnom
zámere školy,
- na základe skúseností z uplynulého školského roka vhodne upraviť ŠkVP, efektívne
zostaviť učebný plán s ohľadom na vyššie spomenuté zretele,
- monitorovať realizáciu ŠVP a ŠkVP v 1 až 8. ročníku počas celého školského roka,
- skvalitniť prácu a činnosť MO, aktivitami potvrdiť poslanie a úlohu MO ako pomocných
a poradných orgánov riaditeľky školy.
27
PRÁCA MZ 1.- 4. ROČNÍKA:
Metodické združenie združuje 5 učiteliek 1. stupňa, ktoré sú zároveň aj triedne učiteľky.
Podľa plánu sa v priebehu roka uskutočnili 4 riadne zasadnutia. Správu o práci MZ
vypracovala vedúca MZ, Mgr. Zuzana Krištofová.
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Vstupné písomné a výstupné práce boli vypracované podľa harmonogramu, napísané
a vyhodnotené v predpísaných termínoch. Percentá úspešnosti ukazujú nasledujúce tabuľky za
ročníky a predmety.
Trieda : 1.T
Vyučujúca: Mgr. Harčariková, Mgr. Čapičíková
Predmet SJL
MAT ANJ MATH SCI
Vstupná
Výstupná 98,0
95,3
91,5
88,4
89,0
Trieda : 2.T
Vyučujúca/i: Mgr. Krištofová, Nick Crate
Predmet SJL
MAT ANJ MATH SCI
Vstupná 56,1
76,0
61,6
47,7
46,9
Výstupná 93,3
83,6
80,0
83,1
90,3
Trieda : 3.T
Vyučujúca: Mgr. Holičková, Mgr. Horváthová, Mgr. Krištofová
Predmet SJL
MAT ANJ MATH SCI
Vstupná 74,5
66,6
33,7
74,4
59,2
Výstupná 90,7
93,6
77,8
73,1
69,1
Trieda : 4.T
Vyučujúca: Mgr. Grošková, Mgr. Horváthová
Predmet SJL
MAT ANJ MATH SCI
Vstupná 73,6
47,8
30,9
30,6
24,8
Výstupná 85,9
79,4
78,8
44,4
79,1
Trieda : 4.Z
Vyučujúca/i: Mgr. Hečková, Mgr. Papačová, Nick Crate
Predmet SJL
MAT ANJ MATH SCI
Vstupná 77,9
47,9
37,9
58,7
54,1
Výstupná 90,9
90,8
63,9
80,6
76,3
Vyučujúci konštatujú, že vo vyučovacích predmetoch dosiahli žiaci výborné výsledky.
28
V triede 4.T bolo dosiahnuté nižšie percento úspešnosti u žiaka Kevina Mruškoviča
v predmete matematika.
Kontrola plnenia ŠVP a Školského vzdelávacieho programu na 1. stupni.
Osnovy, časovo-tematické plány
-v jednotlivých ročníkoch boli plány predmetov vyučujúcich v slovenskom jazyku dodržané
-plány predmetov vyučujúcich v anglickom jazyku boli prispôsobené jazykovým
schopnostiam
Rozvíjanie funkčnej gramotnosti
-počas predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku sme dohliadali na to, aby žiaci písali iba
písaným písmom, mimočítankovým čítaním a čítaním s porozumením sme zlepšovali
čitateľskú gramotnosť
Rozvoj kľúčových kompetencií
„Nie pre školu, ale pre život sa učíme“.
-našou snahou bolo zvyšovať efektivitu vyučovania a to hlavne možnosťou využívania
montessori pomôcok , smardboardov, výrobou vlastných pomôcok, tvorbou projektov a ich
prezentovaním, používaním pracovných listov súvisiacich s preberaným učivom, využívaním
IKT, zapájaním sociálnej gramotnosti vo vyučovaní – utužovanie interpersonálnych vzťahov,
osvojovaním si komunikačných zručností
Prierezové témy
-v jednotlivých predmetoch boli využívané ako súčasť vyučovacieho procesu
Slovenský jazyk : Osobnostný a sociálny rozvoj ( OSR ), Environmentálna výchova, Ochrana
života človeka a zdravia, Mediálna výchova
Matematika-Mathematics : Finančná gramotnosť, OSR, Environmentálna výchova, Tvorba
projektu a prezentačné zručnosti
Prírodoveda-Science : Dopravná výchova, OSR, Tvorba projektu a prezentačných zručností
Vlastiveda : Environmentálna výchova, OSR, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Výchovy ( HUV, VYV, IFV, TEV ) : OSR, Multikultúrna výchova, Environmentálna
výchova, Dopravná výchova,
Pracovné vyučovanie : Environmentálna výchova, OSR, Multikultúrna výchova, Ochrana
života človeka a zdravia, Dopravná výchova
Hodnotenie splnenia ďalších úloh plánu práce PK
SÚŤAŽE
Výtvarné súťaže:
Levy, tigre a iné šelmy – A. Nikolaeva 1.T – 3. miesto
Moja Trnava
Literárne súťaže:
Hollého pamätník – R. Hirner 3.T – 2. miesto ( okresné kolo )
Keď si vymýšľam – L. Geseová 3.T – 3. miesto
29
Rozprávkové vretienko – Z. Barošová 3.T – 2. Miesto
Matematické súťaže:
Klokanko - Najúspešnejší žiaci : E. Nikolaeva 1.T, M. Žiška 1.T, Ľ. Belica 1.T, N. Hájiková
1.T, D. Bartakovič 2.T, P. Krajčovič 3.T, O. Slimák 4. Z
Maxík - Najúspešnejší žiaci : J. Gese 2.T, E. Sojková 3.T, P. Pobiecká 4.Z
Mathletics
World Math day
Pytagoriáda
PEXESOMÁNIA
Všeobeno-vzdelávacie súťaže:
Všetkovedko : Najúspešnejší žiaci : E. Sojková 3.T, Z. Barošová 3.T, E. Pösingerová 4.T
iBobor : Najúspešnejší žiaci : J. Gese 2.T, P. Krajčovič 3.T, O. Slimák 4.Z
World Science day
Anglické súťaže :
World Spelling day
Reading eggs
Spellodrom
Športové súťaže :
Vianočná show
Kinderiáda
VZDELÁVANIE, SEMINÁRE A ŠKOLENIA
- Konferencia o projektových aktivitách škôl mesta Trnava - Mgr. Martina Grošková
- Školenie - DOKUMENTY A ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA - Mgr. Martina Grošková
-IKT školenie - pre všetkých pedagogických zamestnancov
- Školský seminár k využívaniu názorných vyučovacích pomôcok pre učiteľov primárneho
vzdelávania
VEDENIE ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV
Mgr. Zuzana Krištofová viedla krúžok Mladý podnikateľ, počas ktorého sa žiaci naučili čo
znamená podnikanie, ako zarobiť peniaze, ako zvýšiť svoje výnosy a znížiť náklady. Po
ukončení krúžku spoločne absolvovali kino a večeru za zarobené peniaze.
Mgr. Lucia Hečková viedla nasledujúce krúžky :
Programovanie mladší ( Baltík ) – v rámci krúžku sa splnili dané ciele, žiaci sa ale počas roka
striedali, takže plán práce bol prispôsobený aktuálnemu stavu
30
Programovanie starší ( Baltík ) – plán práce bol splnený, v rámci krúžku prebiehala príprava
Jakuba Hirnera na súťaž, ktorej sa zúčastnil a v rámci regionálneho kola Jakub získal
2.miesto
Lego Mindstorms – počas krúžku žiaci pracovali na mnohých modeloch robotov, ktoré
stavali a aj programovali
Mgr. Martina Holičková viedla krúžok šikovných rúk, počas ktorého si žiaci zdokonaľovali
jemnú motoriku, tvorivosť a fantáziu.
INFORMÁCIA O PLNENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
Školské projekty :
- projekt triedne zvieratko 2.T, 4.Z
- projekt separovaný odpad 4.T, 4.Z
- 4. ročník sa zapojil do vzdelávacieho projektu KOMPARO, ktorého súčasťou sú testy
všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú
hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.
Celoslovenské projekty :
-Osmijanko 4.T, 4.Z
Medzinárodné projekty :
-listová korešpondencia so žiakmi z Anglicka
VÝLETY A EXKURZIE
Počas školského roka sme sa zúčastnili nasledujúcich akcií:
1.T : MDD - návšteva Západoslovenského múzea, Tarzánia Vlčkovce
2.T : MDD – návšteva jaskyne Driny, Smolenický zámok
3.T : MDD - návšteva jaskyne Driny, Smolenický zámok
4.T : MDD – Červený kameň, Exkurzia STV a prírodovedné centrum Atlantis v Bratislave,
Coca-Cola
4.Z : MDD - návšteva jaskyne Driny, Smolenický zámok, Exkurzia STV a prírodovedné
centrum Atlantis v Bratislave, Coca-Cola
Legoland : 1. T – 4. T
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Beseda o knihe – p. Jobus
Výchovný koncert
Grilovačka v škole
Beseda s dopravným policajtom – 4. T, 4.Z
Vianočný večierok
Literárna čajovňa
Víkendový pobyt v hoteli Permon
Lyžovačka v Jasnej
Nos s Andersenom
31
Školský ples
Divadielko ELA HOP
Divadielko – Kto rozosmeje princeznú
Vianočné predstavenie na námestí
Korčuľovanie s rodičmi
LYŽIARSKY VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ KURZ
Donovaly
14. 1. – 18.1. 2012
Ročník : 1. T – 3. T
Donovaly
3. 2 – 8. 2. 2012
Ročník : 4. T , 4. Z
ŠKOLA V PRÍRODE:
Nitrianske Rudno
24. 6. – 28. 6. 2012
Ročník : 1. T - 4. T
PRÁCA TRIEDNEJ UČITEĽKY a PLNENIE POVINNOSTÍ TU
Počas školského roka bolo povinnosťou triednych učiteliek predovšetkým:
- Dbať na dodržiavanie dozorov, včasných príchodov na vyučovacie hodiny, odvádzanie do
šatní po vyučovaní, poriadok v šatni a správanie sa v školskej jedálni.
- Dôsledne písať známky do klasifikačného hárku.
- Pripraviť návrhy na pokarhania a napomenutia k zvýšenej usilovnosti – konzultácia
s triednymi učiteľmi.
- Preštudovať metodické pokyny na hodnotenie žiakov, dodržiavať stupnicu hodnotenia.
- Hovoriť s rodičmi detí, ktoré majú problémy, v prípade potreby konzultovať so školskou
špeciálnou pedagogičkou,
- Starostlivosť o učebnice,
- Dôkladné vedenie pedagogickej dokumentácie,
- Úroveň a náplň týždennej rannej elipsy
- ... ďalšie úlohy, povinné podľa Metodického listu TU
NÁVRHY MZ ADRESOVANÉ VEDENIU ŠKOLY:
Zriadenie školskej knižnice so slovenskými knihami potrebnými na mimočítankové čítanie
pre primárne vzdelávanie.
PRÁCA PK SLOVENSKÉHO JAZYKA A SPOLOČENSKO-VEDNÝCH
PREDMETOV:
Predmetová komisie združuje učiteľky predmetov - slovenský jazyk a dejepis. Mgr.
Marta Šmidáková - učiteľka dejepisu a občianskej výchovy, Mgr. Zuzana Papačová- učiteľka
slovenského jazyka a literatúry. Obe učiteľky sú zároveň i triedne učiteľky. Podľa plánu sa
v priebehu roka uskutočnili 4 riadne zasadnutia a 0 mimoriadnych zasadnutí PK. Správu
o práci PK vypracovala vedúca PK, Mgr. Zuzana Papačová.
32
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Vstupné a výstupné písomné práce boli vypracované podľa harmonogramu, napísané
a vyhodnotené v predpísaných termínoch. Percentá úspešnosti ukazujú nasledujúce tabuľky za
jednotlivé ročníky.
Vstupné písomky
Výstupné písomky
4.Z
90,3%
90,83
5.T
87,00%
83, 00%
6.T
85,7%
85,3 %
7.T
69,2 %
73,3 %
Vyučujúca konštatuje, že v predmete slovenský jazyk a literatúra, v triede 4.Z dosiahli
žiaci výborné výsledky. Každý žiak tejto triedy sa dokáže systematicky pripravovať na
hodiny. Je viditeľný ich záujem o predmet slovenský jazyk. Žiaci sú flexibilní, veľmi dobre sa
s nimi pracuje pri rozličných aktivitách. Veľký progres je hlavne pri žiakovi Nicholasovi
Millingtonovi, ktorý výrazne zvýšil svoju vedomostnú úroveň, jeho vecné vedomosti sú na
veľmi dobrej úrovni.
Pri triede 5.T bolo dosiahnuté nižšie percento úspešnosti. 5. T je trieda, ktorá si
vyžaduje individuálne prístupy k jednotlivým žiakom. Následne je potrebné prispôsobovať
učivo integrovaným žiakom i žiakom integrovaným nadaným. Talentovaní žiaci majú takisto
upravené učivo a bola im zadávaná práca naviac. Vzhľadom na tento fakt je ťažko určiť
jednoznačne percento úspešnosti, nakoľko v triede sa nachádza viacero žiakov s rozdielnymi
prispôsobeniami. Príčinou nižšieho výkonu je nadobudnutie žiakov, že dané vedomosti už
dávno vedia, ovládajú a následne tomu nevenujú dostatočnú pozornosť.
V triede 6. T bolo dosiahnuté približne rovnaké percento úspešnosti. Žiaci tejto triedy
sú veľmi talentovaní, dobre sa s nimi pracuje. Zároveň si však myslíme, že je potrebné na
jednotlivých žiakov zvýšiť nároky, aby bol ich progres ešte výraznejší. V tejto triede sa však
objavili aj viaceré napomenutia k väčšej usilovnosti, ktoré však neboli efektívne. Konkrétne
ide o žiačku Barboru Hrehušovú, pri ktorej je zaznamenaný rozdiel známok medzi polročným
vysvedčením a koncoročným. Žiačka však neprejavila záujem o nápravu počas celého
polroka. Jednotlivé písomné práce aj viackrát odignorovala.
V triede 7. T vyučujúci konštatuje, že žiaci dosiahli vyššie percento úspešnosti. Žiaci
na začiatku školského roka vyžadovali systematizáciu vedomostí, ktoré nadobudli na svojich
predchádzajúcich školách. Úspech bol na ich doterajšie výsledky čiastočne splnený. Úspech
možno pripísať využitiu motivačných metód na hodinách slovenského jazyka, využitiu
interaktívnych cvičení, ktorými sa im tento predmet viac priblížil. Objavili aj praktické
využitie IKT na hodinách slovenského jazyka, a následne jeho využitie v reálnom živote
a praxi.
Kontrola plnenia ŠVP a Školského vzdelávacieho programu v jednotlivých
ročníkoch.
„Čítanie je kľúčová kompetencia, ktorá sprevádza človeka po celý život.“
Osnovy a časovo-tematické plány boli vypracované v súlade so ŠVP. Neustále
prebiehala kontrola časového plánu v TVVP v danom predmete.
V predmete slovenský jazyk bolo potrebné neustále rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Pod týmto pojmom sme nerozumeli len schopnosť rýchlo a plynule čítať. Cieľom bolo
porozumieť rôznym druhom textov, rozoznať v texte dôležité informácie, ktoré na prvý
pohľad nie sú jasné a zreteľné, tzv. „čítať medzi riadkami.“ Neustále bolo potrebné u žiakov
rozvíjať schopnosť interpretácie myšlienok, tém, ktoré vyplývajú z textu i formuláciu svojich
vlastných myšlienok, hodnotení.
33
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa na rozvoj funkčnej gramotnosti dbalo
trochu menej. V literatúre sa vyskytujú väčšinou umelecké texty.
V predmete slovenský jazyk a literatúra sa uskutočnila realizácia prierezových tém: OSR,
MULT, MED, ENV, EV, OZŽ, DV
Počas celého roka boli pre žiakov pripravované pracovné listy, rôzne mnemotechnické
pomôcky.
Dodatok I: Veľmi účinné boli nástenky viažuce sa k učivu zo slovenského jazyka v triede 4.
Z. Žiaci si lepšie zapamätali učivo, ľahšie si ho osvojili. Navrhujeme pokračovať
s nástenkami aj v iných triedach.
Dodatok II. Žiaci v jednotlivých ročníkoch prejavili záujem o prácu s časopismi na hodinách
slovenského jazyka a literatúry. Vzhľadom na tento fakt, bola ponúknutá možnosť objednať
dané časopisy pre jednotlivé ročníky, a to nasledovne: 1.-2. roč.: Včielka, 3.-4. roč.: Fifík, 5.
roč.: Slniečko, 6.-9. roč.: Kamarát
Dodatok III. Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu boli v tomto školskom roku objednané
učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Ide o učebnice, ktoré síce priamo
nekorešpondujú s učivom v daných ročníkoch, pre ktoré sú určené. Avšak na druhej strane je
veľmi vhodné využiť ich pri určitých témach v jednotlivých ročníkoch. Obsahujú veľmi dobre
vypracované úlohy, zadania. Je samozrejme potrebné selektovať informácie a zosúladiť ich
s danou vyučovacou témou.
Hodnotenie splnenia ďalších úloh plánu práce PK
SÚŤAŽE
Žiaci jednotlivých tried sa zúčastnili nasledovných súťaží:
1. Druh súťaže: Šalianský Maťko
Súťažné kolo: obvodné
Termín: 20.12.2011
Umiestnenie: 3. miesto
2. Druh súťaže: Hollého pamätník
Súťažné kolo: triedne
Termín: 13.- 15.2.2012
Reprezentácia: Novák- 4.Z, Pobiecká- 4.Z, Ďorďová, Hirner, Komorníková- 5.T, Hesková,
Cagaň- 6.T, Kriško, Mocko- 7.T
3. Druh súťaže: Hollého pamätník
Súťažné kolo: školské
Termín: 17.2.2012
Umiestnenia: Cagaň, Kriško, Hirner, Ondruška,
4. Druh súťaže: Hollého pamätník
Súťažné kolo: obvod
Termín: 1.3.2012
Umiestnenie: Richard Hirner, 2. miesto,
5. Druh súťaže: Hollého pamätník
Súťažné kolo: kraj
Termín: 11.4.2012
Umiestnenie: Šimon Ugor, 2. miesto
34
6. Druh súťaže: Hollého pamätník
Súťažné kolo: obvod
Termín: 1.3.2012
Umiestnenie: Andrej Cagáň, 2. miesto
7. Druh súťaže: Rozprávkové vretienko
Súťažné kolo: okres
Termín: 6.3.2012
Umiestnenie: Zuzana Barošová- 2. miesto
Laura Ďorďová- 3. miesto
8. Druh súťaže: Štúrove a Hollého rétorické Drahovce
Súťažné kolo: kraj
Termín: 28.marec 2012
Reprezentácia: Komorníková
9. Druh súťaže: Prvosienky
Súťažné kolo: okres
Termín: 20.4.2012
Reprezentácia: Ďorďová, Farkašová, Sedilek, Barošová, Hypká
10. Druh súťaže: Keď si vymýšľam
Termín: 20. 4.2012
Reprezentácia: Ďorďová, Farkašová, Sedilek, Barošová, Hypká
Umiestnenie: Lea Geseová- 3. miesto
11. Druh súťaže: Dejepisná olympiáda
Termín: 01.02.2012
Reprezentácia: Andrej Mocko 7.T
Umiestnenie: úspešný riešiteľ
Vzdelávanie, semináre a školenia
Počas daného školského roka sa uskutočnilo školenie pre učiteľov slovenského jazyka
a literatúry s témou: Hlasová výchova. Téma: Príprava žiakov na umelecký prednes
Školenie IKT s p. Koreňovou. Téma: Práca s interaktívnou tabuľou.
Vedenie záujmových krúžkov
V rámci predmetu slovenský jazyka a literatúra škola organizovala kurz Slovenčina pre
cudzincov. Tento krúžok absolvovali traja žiaci: Ivan Chugunkin, Zhanna Sukhovolskaya,
Yana Sukhovolskaya.
Informácie o plnení projektových zámerov
Projekty v rámci školy:
Názov projektu: Knižnica- realizácia školskej knižnice. Vypracovanie projektu
a následne podaná žiadosť o finančný grant na MÚ
Názov projektu: Školský časopis- Besstík. Vydané prvé číslo
35
Celoslovenský projekt
Súťaž: Čítajme s Osmijankom
Kultúrne a spoločenské podujatia
Podujatia v rámci tried:
- besedy o knihách, v rámci projektu Marec- mesiac knihy
Podujatia organizované školou:
Podujatie: Vianočný večierok- školské spoločenské podujatie
Podujatie: Noc s Andersenom
Termín: 30.3.2012
Podujatie: Literárna čajovňa
Termín: 11.5.2012
Škola v prírode
Miesto: Nitrianske Rudno
Dátum: 24.- 28. 6. 2012
PRÁCA TRIEDNEJ UČITEĽKY a PLNENIE POVINNOSTÍ TU:
Dbať na dodržiavanie dozorov, včasných príchodov na vyučovacie hodiny, odvádzanie
do šatní po vyučovaní, poriadok v šatni a správanie sa v školskej jedálni.
Dôsledne písať známky do klasifikačného hárku.
Pripraviť návrhy na pokarhania a napomenutia k zvýšenej usilovnosti – konzultácia s
triednymi učiteľmi.
Preštudovať metodické pokyny na hodnotenie žiakov, dodržiavať stupnicu hodnotenia.
Hovoriť s rodičmi detí, ktoré majú problémy, v prípade potreby konzultovať so
školskou špeciálnou pedagogičkou,
Starostlivosť o učebnice,
Dôkladné vedenie pedagogickej dokumentácie,
Úroveň a náplň týždennej rannej elipsy
NESPLNENÉ ÚLOHY (z plánu práce PK a MZ) :
- neuskutočnila sa návšteva mestskej knižnice
- neuskutočnila sa návšteva divadelného predstavenia
NÁVRHY PK ADRESOVANÉ VEDENIU ŠKOLY:
-
-
navrhujeme vyčlenenie miestnosti pre potreby knižnice so slovenskými titulmi.
navrhujeme zakúpenie knižných titulov, ktoré sú nevyhnutné pre vyučovací proces
v jednotlivých ročníkoch. Ide o tituly, ktoré sú využiteľné v každom ročníku ZŠ,
zefektívňujú prácu na hodine, rozvíjanú funkčnú gramotnosť, čitateľskú
gramotnosť.
navrhujem realizovať viacero školských súťaží s rôznymi témami. Nepridržiavať sa
len súťaží, ktoré sú vyhlásené inými organizáciami. Práve takýmito súťažami
realizovať medzipredmetové vzťahy a implementovať prierezové témy.
36
PRÁCA PK MATEMATIKY:
Medzinárodná a Slovenská Matematika a Informatika:
Predmetová komisia združuje 5 učiteliek/ov predmetov – Matematika, Mathematics,
Informatická výchova - 2 učiteľky Matematiky (5-7 roč.), 2 učiteľov Mathematics (5 – 7 roč.)
a 1 učiteľka Informatická výchova, z ktorých 2 učiteľky/lia sú triedne/y učiteľky/lia. Podľa
plánu sa v priebehu roka
uskutočnili 3 riadne a 1 mimoriadne zasadnutie PK –
Medzinárodnej a Slovenskej matematiky a Informatiky. Správu o práci PK vypracoval vedúci
(od 21.05.2012) PK, Jozef Turinič.
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Vstupné písomné a výstupné práce boli vypracované podľa harmonogramu, napísané
a vyhodnotené v predpísaných termínoch. Percentá úspešnosti ukazujú nasledujúce tabuľky za
ročníky a predmety.
Predmet: Matematika
Vyučujúca/i:
Trieda
Vyučujúca
Vstupná
Výstupná
1.T
MHa
95,3
2.T
ZKr
83,6
3.T
MHo
93,6
4.T
MGr
90,8
4.Z
LHe
79,4
5.T
AMa/LKo
72,2
6.T
AMa/LKo
72,8
Vyučujúci konštatujú, že v predmete Matematika, v triedach: 1.T,3.T,4.T
výborné výsledky.
V triede 7.T bolo dosiahnuté nižšie percento úspešnosti.
7.T
AMa/LKo
64,4
dosiahli žiaci
Predmet: Mathematics
Vyučujúca/i:
Trieda
1.T
Vyučujúca/i KCa
Vstupná
Výstupná
88%
2.T
ZKr
48%
83%
3.T
ZKr
75%
73%
4.T
MGr
31%
44%
4.Z
5.T
NCr/LHe /NCr
59%
51%
81%
54%
6.T
JTu
39%
69%
7.T
JTu
20%
42%
Forma testov: stage 1 – učiteľ 1.T, stage 2 – standard KS1 assesment 2.T, stage 3 to 7 – CIE
progression tests.
Vyučujúci konštatujú, že v predmete Mathematics, v triedach: 1.T, 2.T a 4.Z dosiahli
žiaci výborné výsledky. Úspech možno pripísať v prvom a druhom ročníku nižšou verbálnou
náročnosťou otázok a v štvrtom ročníku dostatočne rozvinutou komunikačnou kompetenciu
na porozumenie textu otázok.
V triedach 4.T a 7.T bolo dosiahnuté nižšie resp. nízke percento úspešnosti. Myslíme
si, že dôvodom je veľký počet začiatočníkov. Príčiny nižšieho výkonu vidia vyučujúci
v komunikačnej kompetencii žiakov, prípadne akademických predpokladov daných žiakov.
V 5.T sa odrazilo striedanie učiteľov počas roka kde v šiestej triede schopnosti
nadaných žiakov boli spriemerované ich nižším komunikačným schopnosťami.
Kontrola plnenia ŠVP a Školského vzdelávacieho programu v:
5. ročníku.
-
osnovy, časovo-tematické plány,...
37
- rozvíjanie funkčnej gramotnosti
- rozvoj kľúčových kompetencií
- prierezové témy
- tvorba metodických materiálov, pracovných listov, interné metodické usmernenia
a ich realizácia v praxi.
6. ročníku.
- osnovy, časovo-tematické plány,...
- rozvíjanie funkčnej gramotnosti
- rozvoj kľúčových kompetencií
- prierezové témy
- Tvorba metodických materiálov, pracovných listov, interné metodické usmernenia a ich
realizácia v praxi.
7. ročníku.
- osnovy, časovo-tematické plány,...
- rozvíjanie funkčnej gramotnosti
- rozvoj kľúčových kompetencií
- prierezové témy
- tvorba metodických materiálov, pracovných listov, interné metodické usmernenia a ich
realizácia v praxi.
- naplánovaná revízia súčasných plánov v auguste 2012.
Hodnotenie splnenia ďalších úloh plánu práce PK
SÚŤAŽE
Druh súťaže – Maksík / Maks
Súťažné kolo – 5 kolová korešpondenčná súťaž
Termín – 2011/12
Komisia – Exam.sk
Počet účastníkov – 15 žiakov našej školy
Umiestnenie – 2 – Gese (1.-311.), 3 – Sojková (305. – 430.), 4 – Pobiecká (107.-176.), 5 –
Sojka (292.- 296.), 6 – Cagáň+Chrvala (562.), 7 – Knapíková+Silberhorn (547.-549.)
Postup - nie
Druh súťaže – Klokan/Klokanko
Súťažné kolo - celoslovenské
Termín – marec 2012
Komisia – exam.sk
Počet účastníkov - všetci
Umiestnenie – v kategórii - Klokanko1 – 4x 1-459.miesto, Klokanko3 – 1x 51-89.miesto,
Školák5 – 1x 44-83.miesto.
Postup - nie
Druh súťaže - iBobor
Súťažné kolo – celoslovenská on-line informatika
Termín – nov2011
Komisia – on-line
Počet účastníkov – 2-7 ročník
Umiestnenie – uspešní – Gese, Krajčovič, Slimák, 5,6,7 - nesúťažili, padol systém
Postup - nie
38
Druh súťaže - Baltík
Súťažné kolo – celoslovenské kolo - programovanie
Termín – nov2011
Komisia – on-line
Počet účastníkov – jeden
Umiestnenie – vyhodnotené ako 2.miesto v okrese pre J.Hirnera
Postup - nie
Druh súťaže - Pytagoriáda
Súťažné kolo – okresné kolo
Termín – nov2011
Komisia –
Počet účastníkov – jeden
Umiestnenie – P3 – 10.m Sojková, P4. – 7-8.m Slimák, P5. – 6.m Ďorďová, P6 – 6.m Chrvala
Postup - nie
Druh súťaže – Matematická Olympiáda
Súťažné kolo – okresné kolo
Termín – 2012
Komisia –
Počet účastníkov – 3
Umiestnenie – kat.Z5 – 1.m Komorníková, úsp.rieš. J.Hirner, Z6 – 4.m S.Chrvala
Postup - nie
VZDELÁVANIE, SEMINÁRE A ŠKOLENIA
Jozef Turinic – modernizácia vzdelávania na ZŠ - Matematika
Nick Crate – n/a
Lucia Hečková – n/a
VEDENIE ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV
Lucia Hečková – Baltík, Lego mindstorm (Po, Ut)
HOSPITÁCIE:
1. polrok
2. Polrok
Jozef Turinič – u. Koreňová – 3x (2x interview 5T, 6T, 1x hlasovacie zariadenia 5.T)
- u. Marková – 1x (7.T porovnanie aktivity žiakov na sl.mat)
INFORMÁCIA O PLNENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
- školské – nie
- mimotriedne – nie
- medzinárodné – Smart Schowcase schol (Exchange portál)
VÝLETY A EXKURZIE
V rámci predmetu matematika a informatika sa exkurzie neuskutočnili
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
-besedy – v rámci triednych aktivít
- návšteva filmových predstavení, divadelných predstavení – v rámci triednych aktivít
39
- školské spoločenské podujatia – v rámci triednych aktivít
NESPLNENÉ ÚLOHY (z plánu práce PK a MZ)
- nevypracovali sme prehľad pomôcok (aj keď sa začalo po školení montessori)
- vynechalo sa jedno stretnutie komisie pri odchode vedúcej na materskú dovolenku
- bolo nedostatočné vzdelávanie pedagógov v rámci nových projektov alebo ich kariérneho
rastu
- nezorganizovali sme letný matematický tábor...
REZERVY PRÁCE PK
- PK by pracovala efektívnejšie keby boli riadne (osobne) odovzdané kompetencie
pôvodného vedúceho PK novému,
- Zlepšenie koordinácie TVVP slovenskej a medzinárodnej matematiky počas letných
prázdnin
NÁVRHY PK ADRESOVANÉ VEDENIU ŠKOLY
- vytvoriť priestor v čase pravidelných pondelkových mítingov na zasadania respektíve
prácu PK
- zvážiť účasť na medzinárodnej súťaži v matematike (alternatíva k exam.sk)
- aktualizácia matematických softvérov po konzultácii s ostatnými PK
- používanie tabletov pre nadaných a integrovaných žiakov
- interná pravidelná matematická súťaž mes/týž....
PRÁCA PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV:
Predmetová komisia združuje 4 učiteľov predmetov – Science, Biológia, Geografia,
Fyzika, Chémia . Podľa plánu sa v priebehu roka uskutočnili 3 riadne zasadnutia PK.
Správu o práci PK vypracovala vedúca PK PaedDr. Miroslava Komorníková
Členovia PK (MZ): PaedDr. Komorníková Miroslava (predseda PK), Ing. Ondreičková
Katarína, Mgr. Prokopová Miroslava, Judith Easton B.Ed. (Hons), Crate Nicholas B.A.
(Hons), P.G.C.E.
ÚLOHY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY
BIO: účasť na olympiádach, vybavenie pomôckami
FYZ: účasť na olympiádach, vybavenie pomôckami, laboratórium - príprava
GEO: účasť na olympiádach, vybavenie pomôckami, mapami
CHEM: účasť na olympiádach, vybavenie pomôckami, laboratórium, chemikálie
SCIENCE: účasť na olympiádach, vybavenie pomôckami
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Preverovanie vedomostí žiakov prebiehalo počas celého školského roka. Okrem
ústneho a písomného preverovania žiaci pripravovali projekty na témy, ktoré im zadal
vyučujúci. V predmete Science vykonali všetci žiaci Progression tests (postupové testy)
a žiaci šiesteho ročníka i Cambridge Primary checkpoint. Výsledky týchto testov sa uvádzajú
v správe spracovanej riaditeľom CIC. (JT)
Predmety a priemery známok v jednotlivých prírodovedných predmetoch
40
5.r.
6.r.
7.r.
Biológia
1,7
1,3
1,4
Geografia
1,3
1,3
1,6
Science
1,2
1,3
1,6
Fyzika
Chémia
1,3
1,6
1
1,4
Kontrola plnenia ŠVP
-
osnovy, časovo-tematické plány – boli dodržané v súlade so štátnym i školským
vzdelávacím programom
rozvíjanie funkčnej gramotnosti – v súlade so ŠVP
rozvoj kľúčových kompetencií – v súlade so ŠVP i ŠkVP
prierezové témy – dodržané v súlade so ŠVP i ŠkVP
Hodnotenie splnenia ďalších úloh plánu práce PK
SÚŤAŽE
Druh súťaže : Odysea mysle
Súťažné kolo: celoslovenské
Termín: 23. – 25.3.2012
Počet účastníkov: 7
Umiestnenie: 1 miesto v rámci SR s postupom na celosvetové finále
Celosvetového ani európskeho finále sa žiaci žiaľ nezúčastnili z ekonomických dôvodov.
VZDELÁVANIE, SEMINÁRE A ŠKOLENIA
Mgr. Prokopová sa zúčastnila seminára k biologickej olympiáde. Ing. Ondreičková sa
zúčastnila na Projektovom dni fyziky na ZŠ Gorkého. PaedDr. Komorníková absolvovala
seminár k využívaniu portálu Naučme sa viac od spoločnosti Raabe.
VEDENIE ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV
Z krúžkov so zameraním na prírodovedné predmety evidujeme len Odyseu mysle, ktorý je
uvedený v rámci projektov.
OSTATNÉ AKTIVITY s prírodovedným zameraním
Zber papiera sa realizoval na škole v termíne od 2. – 13.4.2012. Spolu bolo vyzbieraných
2923 kg papiera.
Deň Zeme- v rámci Dňa Zeme bola zrealizovaná prezentácia pre žiakov o uvedenom dni,
realizovalo sa upratovanie areálu školy a vysádzanie kvetov deťmi.
Separovaný zber – na škole bol zavedený separovaný zber. Do každej triedy boli umiestnené
separačné nádoby na papier a plasty.
HOSPITÁCIE
Hospitácie boli realizované riaditeľkou školy priebežne počas školského roka.
INFORMÁCIA O PLNENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
- školské – v rámci všetkých prírodovedných predmetov
- mimotriedne – Odysea mysle
VÝLETY A EXKURZIE
sa v školskom roku 2011/2012 neuskutočnili.
41
ŠKOLA V PRÍRODE
Termín : 24.6.2012 – 28.6.2012
Miesto : Penzión Normandia Nitrianske Rudno
ŠvP sa realizovala pre žiakov 1. I druhého stupňa ZŠ podľa pripraveného programu v rozsahu
5-tich dní. Penzión Normandia sa nachádza 12 km od Bojníc pri vodnej nádrži Nitrianske
Rudno obklopenej Strážovskými vrchmi a Vtáčnikom. V objekte sa nachádza krytý bazén,
detské ihrisko, stolný tenis, biliard, športové ihriská atď.
NESPLNENÉ ÚLOHY
- Účasť na olympiádach v prírodovedných predmetoch nebola zabezpečená, je plánovaná
v budúcich školských rokoch.
NÁVRHY PK ADRESOVANÉ VEDENIU ŠKOLY
- pre kvalitnejšie vyučovanie prírodovedných predmetov je zo strany vedenia školy
potrebné zabezpečiť a vybaviť laboratórium a učebňu prírodovedných predmetov a
zabezpečiť kvalitné edukačné softwery.
PRÁCA PK ANGLICKÉHO JAZYKA:
Hodnotenie práce CIE centra – SK018 – 2011-12 je uverejnené v časti tejto správy v bode
e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
ŽIAKOV.
VYHODNOTENIE PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU
Správu o činnosti ŠKD vypracovala a predložila vychovávateľka ŠKD – Mgr. Ina Kosáková.
Činnosť v Školskom klube detí bola orientovaná na tieto oblasti:
-
odpočinková činnosť bola orientovaná na pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú
činnosť. Relaxačná činnosť sa realizovala počas šiestej hodiny (absolvovala ju iba
časť detí) v predružine. Aktivity boli orientované podľa potrieb žiakov – kreslenie, hry
na koberci, rozhovor, pozeranie rozprávok a i. Počas predružiny sa po dostatočnom
odpočinku žiaci podľa potreby venovali aj príprave na vyučovanie.
-
rekreačná činnosť mala charakter pohybovej aktivity. Realizovala sa na školskom
ihrisku, ktoré poskytuje deťom dostatočný priestor na pohybové hry, hry na
preliezkach a loptové hry v zadnej časti školského dvora.
-
záujmová činnosť – deti v ŠKD mali na výber zo širokej ponuky voľnočasových
aktivít, ktoré organizuje škola. Medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie krúžky
patrili: „Baltik“ – programovanie, „Lego, „Výtvarný krúžok“, „Mladý podnikateľ“ a i.
V rámci ŠKD sme realizovali rôzne aktivity zamerané na záujmy detí. Každý týždeň
sme sa s deťmi venovali inej téme. Veľmi obľúbenou činnosťou, ktorú sme realizovali
takmer každý pondelok bolo skladanie papiera – Origami, ktoré sme tiež
prispôsobovali danej téme. Najmä mladší žiaci si tak zdokonaľovali jemnú motoriku
a starší žiaci trpezlivosť. Inak sa deti vo veľkej miere venovali práci s prírodným
materiálom, koláži, výrobe drobných predmetov pre kamarátov a rodičov, tímovým
projektom, dramatizácii a pod.
42
-
príprava na vyučovanie bola založená na báze dobrovoľnosti. Na želanie rodičov sa
niektoré deti pripravovali na vyučovanie s vychovávateľkami systematicky. Zväčša sa
deti venovali domácim úlohám z anglického jazyka, pretože mohli tieto úlohy
vypracovávať s pomocou Miss Becc – native speaker.
Celkový priebeh fungovania ŠKD počas školského roka 2011/2012 hodnotím veľmi
pozitívne. Deti po vyučovaní môžu tráviť voľný čas v príjemnom prostredí, kde sú
im poskytnuté rôznorodé možnosti trávenia voľného času. Pozitívne hodnotím tiež
správanie žiakov, ktorý sa stále zlepšujú v rešpektovaní iných. Tým, že ŠKD
navštevujú žiaci takmer všetkých ročníkov postupne sa učia ako si navzájom
pomáhať (najmä starší žiaci mladším) a tiež, že je potrebné rešpektovať aj potreby
iných.
PRÁCA ŠKOLSKEJ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIČKY:
V školskom roku 2011/2012 SZŠ spolupracovala so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva, Kollárova 34, Trnava.
Riaditeľka SCŠPP pracovala pre školu ako špeciálna pedagogička. Jej činnosť sa týkala
predovšetkým týchto oblastí:
- diagnostika a starostlivosť o žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, (t.j. deti
s intelektovým nadaním a o deti s VPU),
- vypracovanie IVP pre začlenených žiakov,
- priebežná diagnostika školského a triedneho prostredia,
- poradenstvo a konzultácie s riaditeľkou školy a s triednymi učiteľkami,
- zabezpečenie logopedickej starostlivosti pre deti SMŠ,
- konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov a ponuka terapeutických cvičení
v SCŠPP,
- pomoc a poradenstvo pri spracovaní dokumentácie vedenej o začlenených žiakoch
- účasť na vyučovacom procese – po dohovore s triednou učiteľkou alebo riaditeľkou
školy
V školskom roku bolo v SZŠ, Limbová 3, Trnava evidovaných 15 detí so špeciálnymi
potrebami vzdelávania.
Z nich 2 žiaci boli začlenení aj ako intelektovo nadaní a zároveň s VPU.
Štatisticky vyjadrené:
Začlenení s intelektovým nadaním. 12 žiakov/žiačok
Začlenení s VPU:
5 žiakov
Z toho vyplýva, že IVP bol uplatňovaný v 17-tich diagnostikovaných špeciálnych potrebách
žiakov a žiačok školy.
43
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA,ULICA LIMBOVÁ 3, TRNAVA
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
MGR. MARTA ŠMIDÁKOVÁ
RIADITEĽKA ŠKOLY
44
Download

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012