Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
v spolupráci s
Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Slovenskou infektologickou spoločnosťou
Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vydavateľstvom SAMEDI, s.r.o.
si Vás dovoľujú pozvať na
III. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES
určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
12. - 14. január 2012, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
Podujatie sa koná pod záštitou MUDr. Ivana Uhliarika - ministra zdravotníctva SR
PROGRAM
Vážení účastníci kongresu, milí kolegovia,
srdečne Vás vítam na III. Slovenskom vakcinologickom kongrese, ktorý podľa všetkého
v našich povianočných aktivitách zapustil trvalé korene.
Nachádzame sa v turbulentnom období, kedy zdravotnícka verejnosť bojuje za svoje adekvátne postavenie a ohodnotenie. Naša činnosť je komplikovaná rôznymi právnymi zásahmi
do očkovania, ktoré neboli prediskutované s odborníkmi a ktoré zatiaľ nevedú k zlepšeniu
našej práce. Aj napriek všetkému, čo je v zdravotníctve neuspokojivé, nás teší Váš záujem
o účasť a o snahu podeliť sa spoločne o každodenné pozitíva i negatíva v oblasti vakcinológie a príbuzných odborov. Kongres sa zaoberá nielen problematikou samotného očkovania
a očkovacích látok, ale aj zdravotnými a ekonomickými následkami neočkovania, problematikou monitorovania výskytu a laboratórnej diagnostiky ochorení, ktorým sa dá predchádzať
očkovaním.
Tradičným úvodom kongresu je slávnostná prednáška prednesená osobnosťou z vybranej
ťažiskovej problematiky. Po profesorovi Strakovi a primárke Nevickej sme si dovolili pozvať
profesora Čiampora z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je vedcom, osobnosťou vo virológii a zároveň dokáže aj veľmi pútavo rozprávať o zložitej problematike chrípky
a jej pandémiách.
Najväčší priestor v odbornom programe sme vyčlenili otázkam bezpečnosti očkovania diskutovaným v poslednom čase hlavne laikmi. Chceme pomôcť odborníkom získať argumenty
pri komunikácii najmä s rodičmi detí, ktorí sa obávajú nežiaducich reakcií po očkovaní.
V súčasnosti, keď vďaka očkovaniu mnohé choroby nepoznáme, si rodičia neuvedomujú, že
oveľa väčšie riziko je prekonať ochorenie, ako prekonať nežiaducu reakciu. Príkladom návratu
choroby, ktorej výskyt očkovanie výrazne znížilo sú osýpky. Epidémia, ktorá v súčasnosti postihuje mnohé európske štáty je pre nás výzvou na udržanie vysokej zaočkovanosti. Ďalšou
chorobou, ktorá si zasluhuje našu pozornosť je pertussis. Venovať sa budeme príčinám nárastu
chorobnosti, jej následkom a možnostiam ako zmeniť nepriaznivú epidemiologickú situáciu.
Prevencii klinicky závažných, bakteriálnych i vírusových neuroinfekcií očkovaním sa venuje
samostatný blok prednášok. Zaujímavé prezentácie sú aj v bloku o problematike výskytu
chorôb a problémom očkovania v sociálne alterovaných skupinách. Jednou z posledných tém
kongresu je chrípka, ktorej zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky v našej spoločnosti
zostávajú prekvapujúco tolerované a tým aj podceňované.
Sme presvedčení, že problematike ochrany zdravia verejnosti očkovaním je potrebné sa
venovať tak na úrovni zdravotníkov a výskumných tímov, ako aj na úrovni štátnych manažérov
a politikov. Len vedomosti založené na vedeckých dôkazoch môžu viesť k správnym rozhodnutiam. K tomu by mohol prispieť aj III. Slovenský vakcinologický kongres.
Prajeme Vám, aby ste z kongresu odchádzali s pocitom, že čas strávený na prednáškach
a pri diskusiách Vás v poznaní posunul opäť o krok ďalej.
Za všetkých zostavovateľov blokov a aktívnych účastníkov
Zuzana Krištúfková
prezidentka kongresu
PROGRAM - ŠTVRTOK 12. JANUÁRA 2012
9:00 - 13:00
REGISTRÁCIA
13:00 - 13:35 OTVORENIE
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. predseda SEVS SLS
PRÍHOVORY ČLENOV ČESTNÉHO PREDSEDNÍCTVA:
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. Štátny tajomník MZ SR
MUDr. Gabriel Šimko, MPH Hlavný hygienik SR
MUDr. Jozef Dlhý, PhD. MZ ČR
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prezident SLS
prof. MUDr. Roman Prymula, PhD. predseda ČVS
13:35 - 13:55 I. ÚVODNÁ PREDNÁŠKA
1. Chrípka - prítomnosť a očkovanie ..........................................................................................20'
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
13:55 - 14:00
PRESTÁVKA
14:00 - 15:00 II. BEZPEČNOSŤ OČKOVANIA
Predsedníctvo: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prof. MUDr. Roman Prymula, PhD.
1. Bezpečnosť očkovania. Najčastejšia otázka rodičov ............................................................. 10'
Dluholucký S.1, Šimurka P.2, Urbančíková I.3
1
II. Detská klinika, SZU, Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
2
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
3
Ambulancia pre očkovanie rizikových detí, Detská fakultná nemocnica, Košice
2. Vliv nezralosti imunitního systému u dětí a thiomersalu na bezpečnost očkování .............. 10'
Chlíbek R., Smetana J., Prymula R.
Katedra epidemiológie, Fakulta vojenského zdravotníctví Univerzity obrany,
Hradec Králové
3. Hliník a rtuť ve vakcínách – jaká jsou skutečná rizika? ...................................................... 10'
Prymula R.
Fakultná nemocnica Hradec Králové
4. Je očkovanie spojené s pandémiou alergických ochorení? ................................................... 10'
Jeseňák M.1, Urbančíková I.2, Rennerová Z.3, Straková J.4, Bánovčin P.1
1
Klinika detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Martin
2
Ambulancia pre očkovanie rizikových detí, Detská fakultná nemocnica, Košice
3
Pneumo-Alergo centrum, Bratislava
4
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin
14:40 - 15:00
DISKUSIA
15:00 - 15:30
PRESTÁVKA
15:30 - 16:40 III. BEZPEČNOSŤ OČKOVANIA II.
Predsedníctvo: MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, MUDr. Pavol Gibala, PhD.
1. Farmakovigilancia u vakcín.................................................................................................... 10'
Gibala P., Kamenská R., Magálová T., Harčárová A., Fundárková S.
Štátny ústav kontroly liečiv, Bratislava
2. Reakcie po očkovaní................................................................................................................ 10'
Urbančíková I., Hudáčková D.
Ambulancia pre očkovanie rizikových detí, Detská fakultná nemocnica, Košice
3. Kedy je neurologické ochorenie kontraindikáciou očkovania?............................................. 10'
Kuková Z.1, Košťálová Z.1, Sýkora P.2
1
2. detská klinika LFUK a DFNsP
2
Klinika detskej neurológie LFUK a DFNsP, Bratislava
4. Aplikujeme vakcíny správne?.................................................................................................. 10'
Hudáčková D., Urbančíková I.
Ambulancia pre očkovanie rizikových detí, Detská fakultná nemocnica, Košice
5. Klinické hodnocení očkovacích látek z hlediska bezpečnosti a účinnosti............................ 10'
Pospíšilová K.
GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, ČR
16:20 - 16:40
DISKUSIA
16:40 - 17:10
PRESTÁVKA
17:10 - 18:10 IV. BEZPEČNOSŤ OČKOVANIA III.
Predsedníctvo: MUDr. RNDr. Ján Mikas, MUDr. Marta Špániková
1. Hlásenie odmietnutia povinného očkovania v SR k 31. 8. 2011............................................ 10'
Mikas J., Mečochová A.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
2. Pediatri a očkovanie................................................................................................................ 10'
Špániková M.1, Krištúfková Z.2, Gajdošíková A.2
1
Vydur, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, Bratislava
2
Fakulta verejného zdravotníctva, SZÚ Bratislava
3. Nezaočkované dieťa a čo ďalej? ............................................................................................. 10'
Gibalová E.
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Bratislava
4. Povinné je nebezpečné ............................................................................................................ 10'
Kasarda M.
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
DISKUSIA
Záver 1. dňa kongresu
PROGRAM - PIATOK 13. JANUÁRA 2012
7:30 - 13:00
REGISTRÁCIA
8:30 - 9:35
V. POSTEROVÁ SEKCIA - REFEROVANIE PRI POSTEROCH
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
1. Vakcinácia imunodeficientných pacientov ............................................................................... 5'
Straková J.1, Straka Š.2, Jeseňák M.3
1
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, P.L.A. s.r.o.
1
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin
2
Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK Martin
3
Klinika detí a dorastu, UNM a JLF UK Martin
2. Rodinná epidémia pertussis v okrese Nitra v roku 2010 ........................................................ 5'
Nováková N., Bosáková S., Martincová J.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
3. Surveillance osýpok a rubeoly na Slovensku a zriadenie
Národnej Komisie na verifikáciu eliminácie osýpok a rubeoly............................................... 5'
Jančulová V., Žampachová A., Mikas J.
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
4. Hodnotenie surveillance invazívnych hemofilových ochorení ................................................. 5'
Hudečková H.1, Nováková E.2
1
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
2
Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK Martin
5. Výskyt RSV infekcie u detí do dvoch rokov
s infekčným ochorením dolných dýchacích ciest ..................................................................... 5'
Feketeová A.1, Jakubička J.2, Kralinský K.3
1
I. Klinika detí a dorastu DFN v Košiciach
2
Klinika novorodencov detí a dorastu FN Nitra
3
III. DK SZU v Lučenci a FZ SZU v Banskej Bystrici
6. Meningokokové infekcie v SR v súčasnosti ............................................................................. 5'
Vaculíková A.1, Černická J.2
1
NRC pre meningokoky, UVZ SR Bratislava; 2Laboratórium molekulárnej diagnostiky
7. Závažná kliešťová meningoencefalitída - kazuistika ............................................................... 5'
Pompová M.1, Jankura T.2, Hamerlík L.3
1
RÚVZ Poprad; 2OAIM VNsP Levoča; 3ÚDZS SLaPA Poprad
8. Monitoring HPV infekcií u žien a mužov v Košickom regióne .............................................. 5'
Halánová M.1, Čisláková L.1, Adam J.2, Kalinová Z.1, Juriš P.1, Fandaková I.3, Szövenyiová Z.3
1
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ Košice
2
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov Prešov; 3AVILAB, s.r.o., Košice
9. Rotavírusové infekcie v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast....................................... 5'
Šimurka P., Štefkovičová M.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
10. Humánna granulocytárna anaplazmóza
- novo sa objavujúce kliešťami prenášané ochorenie ............................................................... 5'
Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Juriš P.
Ústav verejného zdravotníctva Košice, Lekárska fakulta UPJŠ Košice
11. Urogenitálne chlamýdiové infekcie - perspektívy vakcinácie................................................... 5'
Čisláková L., Halánová M., Kalinová Z., Juriš P.
Ústav verejného zdravotníctva Košice, Lekárska fakulta UPJŠ Košice
12. Sociálne aspekty vírusových hepatitíd typu A v okrese Trebišov............................................ 5'
Matolová I., Tintová Ľ., Erdelyiová T.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
13. Výskyt vybraných črevných parazitárnych infekcií
u minoritnej skupiny detí z rómskych osád.............................................................................. 5'
Juriš P., Rudohradská P., Papajová I., Adam G., Čisláková L., Halánová M., Jarčuška P.
UPJŠ Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva, Košice
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov; AVILAB, s.r.o., Košice
14. Štúdium immunogenicity a protektívneho potenciálu
vybraných konzervatívnych antigénov vírusu chrípky ............................................................. 5'
Staneková Z., Mucha V., Kostolanský F., Varečková E.
Virologický ústav SAV, Bratislava
9:35 - 10:00
DISKUSIA pri posteroch spojená s občerstvením
10:00 - 11:30 VI. OSÝPKY - PROBLÉM EURÓPY
Predsedníctvo: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH
1. Téma roka 2012 - eliminácia osýpok ..................................................................................... 10'
Hudečková H.1, Mikas J.2, Švihrová V.1
1
Ústav verejného zdravot. JLF UK Martin; 2Úrad verejného zdravot. SR Bratislava
2. Sme pripravení na návrat osýpok? ......................................................................................... 10'
Kovaľ J.1, Urbančíková I.2
1
Klinika pediatrie FNSP J.A. Reimana Prešov; 2Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
3. Epidemie spalniček v romské komunitě ve městě Pulawy v Polsku, 2009........................... 10'
Orlíková H.1,2,3, Rogalska J.3, Kazanowska-Zielińska E.4,
Jankowski T.4, Słodziński J.4, Kess B.4, Stefanoff P.3
1
Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika; 2EPIET- ECDC, Stockholm, Sweden
3
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Hygieny, Warszawa, Polska
4
Państwowa Inspekcja Sanitarna (Powiatowa w Puławach,Wojewódska w Lubline), Polska
4. Je ťažké odhaliť šíriace sa osýpky?
– retrospektívny pohľad do r. 1988 v okrese Liptovský Mikuláš.......................................... 10'
Maslenová D.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
5. Rok 2011 – epidemie parotitidy v ČR i jiných zemích .......................................................... 10'
Pazdiora P.1, Beneš Č.2
1
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni; 2Státní zdravotní ústav Praha
6. Vrozený zarděnkový syndrom (KZS) – kazuistika................................................................ 10'
Tkadlecová H.1, Macko J.2, Bartoníková N.3, Beneš Č.4
1
Krajská hygienická stanice ZK; 2Novorozenecké odd. KNTB Zlín
3
Mikrobiologie KNTB Zlín; 4SZÚ Praha
11:00 - 11:30
DISKUSIA
11:30 - 11:45
PRESTÁVKA
VII. OČKOVANIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
PRE DOSPELÝCH
Predsedníctvo: MUDr. Peter Lipták, MUDr. Iveta Vaverková, MPH
11:45 - 12:30
1. Očkovanie diabetikov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých ............................... 10'
Vaverková I.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Poliklinika Karlova Ves, Bratislava
2. Rizikoví pacienti a očkovanie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých................... 10'
Ostrovská S.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Poliklinika Karlova Ves, Bratislava
3. Ekonomické aspekty očkovania ............................................................................................. 10'
Lipták P.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nemocnica Milosrdní bratia, Bratislava
12:15 - 12:30
DISKUSIA
12:30 - 13:30
PRESTÁVKA NA OBED
13:30 - 15:00 VIII. PREVENCIA NEUROINFEKCIÍ OČKOVANÍM
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MUDr. Mária Avdičová, PhD.
1. Význam surveillance invazívnych pneumokokových ochorení............................................... 10'
Hudečková H.1, Klement C.2, Hupková H.3
1
UVZ JLF UK Martin; 2RUVZ Banská Bystrica; 3LF UK Bratislava
2. Pneumokokové meningitídy a pneumokokové infekcie u pacientov hospitalizovaných
na pediatrickom oddelení v rokoch 2000-2010...................................................................... 10'
Šimurka P., Pleško M., Hupková H., Glosová L., Babicová E.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín a Pediatrická klinika FN Trenčín,
Lekárska fakulta UK Bratislava
3. Výskyt meningokokových nákaz a ich dopad na zdravie....................................................... 10'
Avdičová M.1, Mikas J.2: 1RÚVZ Banská Bystrica; 2UVZ SR Bratislava
4. Sledování invazivních meningokokových onemocnění
v Západočeském kraji, možnosti očkování ............................................................................ 10'
Pazdiora P.: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
5. Meningokoková sepsa s infaustným priebehom - kazuistika ................................................ 10'
Jágerová S.1, Poprac P.2, Vaculíková A.3
1
Oddelenie klinickej mikrobiológie NAW Piešťany
2
Oddelenie vnútorného lekárstva NAW Piešťany; 3NRC pre meningokoky ÚVZ SR, BA
6. Epidemiologické aspekty kliešťovej encefalitídy v SR........................................................... 10'
Pertináčová J.
RÚVZ Bratislava
7. Aktuální výskyt vztekliny ve světě ve vztahu k celosvětovému turismu ................................ 10'
Nágl I.
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu, Státní veterinární ústav Praha
14:40 - 15:00
DISKUSIA
15:00 - 15:30
PRESTÁVKA
15:30 - 16:35 IX. MOŽNOSTI OVPLYVNENIA VÝSKYTU PERTUSSIS
Predsedníctvo: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MUDr. Jozef Dlhý, PhD.
1. Trend výskytu pertussis v SR ................................................................................................. 10'
Avdičová M., Maďarová L.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
2. Pertuse v ČR ........................................................................................................................... 10'
Dlhý J.1, Fabiánová K.2, Vít M.1, Beneš Č.2
1
Ministerstvo zdravotnictví České republiky; 2Státní zdravotní ústav Praha
3. Možnosti a úskalia sérologickej diagnostiky pertussis a parapertussis............................... 15'
Kollárová K., Hučková D., Miková E.
HPL spol. s r.o., Bratislava
4. Prevencia pertussis ................................................................................................................. 10'
Krištúfková Z.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
16:15 - 16:35
DISKUSIA
16:35 - 17:05
PRESTÁVKA
17:05 - 18:35 X. SOCIÁLNE FAKTORY A INFEKČNÉ CHOROBY
Predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD., MUDr. Eva Striežová
1. Tuberkulóza – stále závažný sociálny problém ..................................................................... 10'
Solovič I.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2. Výsledky analýzy nákladovej efektívnosti primovakcinácie novorodencov proti TBC ......... 10'
Marušáková E.1, Frecerová K.2, Nevická E.2, Sedláková D.3
1
GlaxoSmithKline; 2Healthcare Consultations, Bratislava; 3Kancelária WHO v SR
3. Ochráni nekompletná vakcinácia lekára pred fulminantným priebehom hepatitídy B?...... 10'
Greguš L., Stankovič I.
Klinika infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava
4. Meningokoková meningitída v komunite bezdomovcov ........................................................ 10'
Striežova E., Košťanova Z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
5. Riziká a možnosti prevencie infekčných chorôb
u novorodencov s neonatálnym abstinenčným syndrómom................................................... 10'
Žikavská T., Brucknerová I., Červeňová O.
I. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
6. Význam sociálnych faktorov v rámci cestovnej medicíny – fotoreportáž zo 4 kontinentov .....20'
Maďar R.
Očkovacie centrá Avenier, ČR a JLF UK Martin
DISKUSIA
Záver 2. dňa kongresu
PROGRAM - SOBOTA 14. JANUÁRA 2012
7:30 - 13:00
REGISTRÁCIA
9:00 - 10:20
XI. CHRÍPKA
Predsedníctvo: prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD., doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
1. Pandemická chrípka A(H1N1)2009 - analýza výskytu ochorení
na Slovensku v období máj - december 2009......................................................................... 10'
Hrivniaková L.1, Krištúfková Z.1, Mikas J.2
1
SZU, Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra epidemiológie
2
Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor epidemiológie
2. Chrípka – podnety šetrené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou................. 10'
Černáková B.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
3. Bola závažná neuroinfekcia spôsobená vírusom chrípky H1N1? ........................................ 10'
Strehárová A., Šimková A.
Infekčná Klinika, Fakultná nemocnica v Trnave
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Fakultná nemocnica v Trnave
Katedra klinických disciplín, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita
4. Očkovanie proti pandemickej chrípke a názory praktických lekárov v SR v roku 2010....... 10'
Krištúfková Z.1, Gajdošíková A.1, Pásztor L.2
1
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava; 2Asociácia súkromných lekárov
5. Chrípka na psychiatrických oddeleniach ............................................................................... 10'
Böhmová E.1, Chochol D.2
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto
2
Psychiatrická nemocnica P. Pinella Pezinok
6. Chřipka - opomíjené preventabilní onemocnění .................................................................... 10'
Kynčl J.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav Praha
10:00 - 10:20
DISKUSIA
10:20 - 10:35
PRESTÁVKA
10:35 - 11:40 XII. PREVENCIA INFEKCII DÝCHACÍCH CIEST
Predsedníctvo: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
1. Musíme zomierať na zápal pľúc? .......................................................................................... 10'
Solovič I.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
2. Pneumokokové vakcíny v prevencii pneumónií u detí ............................................................ 10'
Ďurdík P., Bacmaňáková I., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu JLF UK Martin
3. Do jaké míry jsou pneumonie preventabilní? ........................................................................ 10'
Blechová Z.1, Marešová V.1, Trojánek M.1, Bergerová T.2,
Krákorová G.3, Gabrielová A.4, Motlová J.5, Žemličková H.6
1
I. infekční klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha, CZ
2
Ústav lékařské mikrobiologie, Lékařská fakulta v Plzni,
Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, CZ
3
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Lékařská fakulta v Plzni,
Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, CZ
4
Oddělení lékařské mikrobiologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha, CZ
5
NRL pro streptokoky a enterokoky, Státní zdravotní ústav, Praha, CZ
6
NRL pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha, CZ
4. Incidencia RSV infekcií DDC u detí do troch rokov
hospitalizovaných na III.DK SZU VšNsP Lučenec v sezóne 2010-2011 ............................ 10'
Králinský K.1,3, Kravec V.2, Rebová M.3, Takáč B.1
1
II. DK SZU DFNsP Banská Bystrica
2
K-M Lab. s.r.o. (klinická mikrobiológia)
3
III. DK SZU VšNsP Lučenec
5. Výskyt RSV infekcií u hospitalizovaných detí do 2 rokov života – prospektívna štúdia ...... 10'
Jakubička J.1, Virgová D.2, Lišková A.3
1
Klinika novorodencov detí a dorastu FN Nitra
2
Detské oddelenie Nemocnica s poliklinikou Levice
3
Ústav mikrobiológie FN Nitra
11:25 - 11:40
DISKUSIA
11:40 - 12:10
PRESTÁVKA
12:10 - 13:10 XIII. VARIA
Predsedníctvo: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
1. HPV infekcie kože a povrchových slizníc .............................................................................. 15'
Péč J., Martinásková K., Urbanček S.
Dermatovenerologická klinika Univerzitná nemocnica Martin,
Oddelenie dermatológie FNsP Prešov,
Dermatovenerologická klinika FNsP Banská Bystrica
2. Molekulárna epidemiológia rotavírusov v Trenčianskom regióne po zavedení očkovania ...... 10'
Štefkovičová M., Šimurka P., Černická J., Litvová S.
Regionálny ústav verejného zdravotníctva Trenčín, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka Trenčín, Ústav verejného zdravotníctva SR Bratislava
3. Vplyv vakcinácie matky na výskyt niektorých infekčných ochorení
v novorodeneckom a dojčeneckom veku................................................................................. 10'
Chovancová D., Hartmannová I.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
4. Možnosti prevencie pred cestou do trópov a skríning po návrate......................................... 10'
Ondrušová A., Kršáková A.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
5. Využitie analýzy nákladovej efektívnosti v posudzovaní očkovacích stratégií ...................... 10'
Marušáková E., Bielik J.
Medical Care Consulting,
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Trenčín
DISKUSIA
Záver kongresu
MIESTO KONANIA
Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SEVS
Ostatní
do 30. 11. 2011
40 €
60 €
po 30. 11. 2011
50 €
70 €
REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška, občerstvenie počas prestávok
• večera 12. 1. 2012, obed 13. 1. 2012
• vstup na Spoločenský večer 13. 1. 2012 s recepciou
• DPH
SPÔSOB PLATBY
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet
(prosíme uhradiť do 30. 11. 2011)
- v hotovosti pri registrácii
- majiteľ účtu - Vydavateľstvo SAMEDI
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4002236664/7500
Variabilný symbol: 130111
Poznámka: meno účastníka
• • • • V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko • • • •
účastníka na účely identifikácie platiteľa
• • • • Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku • • • •
REGISTRÁCIA
12. 1. 2012 od 9:00-13:00
13. 1. 2012 od 7:30-13:00
14. 1. 2012 od 7:30-13:00
ODBORNÝ PROGRAM
12. 1. 2012 od 13:00-18:30
13. 1. 2012 od 8:00-13:00
14. 1. 2012 od 8:00-13:00
KONGRESOVÝ JAZYK
slovenský, český
POTVRDENIE O ÚČASTI Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME
SACCME prideľuje 13 kreditov za 3 dni
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok
PREDNÁŠKY V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie
POSTERY
Rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm.
SÚHRNY
Súhrny prednášok a posterov budú publikované v suplemente - pediatria,
ktorý obdrží každý účastník pri registrácii
Prihláška na podujatie on-line na: www.samedi.sk
Informácie o podujatí a možnostiach ubytovania na: www.samedi.sk www.szu.sk www.sevs.sls.sk
Download

Pozvánka_s_programom