GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU
HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA
________________________________________________________________
SPRÁVA
O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Predkladá : PhDr. Margita Féderová, riaditeľka školy
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy
Gymnázium Mateja Hrebendu
Adresa školy
Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
Telefón/fax
047/5422301
E-mail
[email protected]
www stránka
www.gymhnusta.eu
Zriaďovateľ
Banskobystrický samosprávny kraj,
Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľka školy
PhDr. Margita Féderová
Zástupkyňa riad. školy
Mgr. Blažena Hrušková
Výchovná poradkyňa
PaedDr. Zuzana Vojteková
Koordinátorka prevencie
drogových závislostí
Koordinátor environmentálnej
výchovy
Koordinátorka výchovy
k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Jarmila Hricová
Mgr. Ján Štefánik
Mgr. Zlata Vinclavová
Rada školy
Predsedníčka RŠ
Tajomník
Členovia
Mgr. Danica Bálintová
Mgr. Ľudmila Bystrianska
Zdena Kasáčová
Mgr. Marian Petrok
Mgr. Janka Mrnková
Mgr. Ľubomíra Šmatláková
Mgr. Michal Bagačka
JUDr. Pavel Struhár
Mgr. Karin Fidlušová
Ján Svitek
Patrik Macúrik
zást. pedagog. zamestnancov
zást. pedagog. zamestnancov
zást. nepedagog. zamestnancov
zást. rodičov
zást. rodičov
zást. rodičov
delegovaný zriaďovateľom
delegovaný zriaďovateľom
delegovaná zriaďovateľom
delegovaný zriaďovateľom
zást. študentov
Predmetové komisie
Názov PK
Vedúci PK
PK slovenského jazyka a
literatúry
PK cudzích jazykov
Mgr. Danica Bálintová
Mgr. Miroslava Pevná
PK matematiky a informatiky
Mgr. Bohuš Ľupták
PK – Človek a príroda
Mgr. Zlata Vinclavová
PK – Človek a spoločnosť
Mgr. Ľudmila Bystrianska
PK – Človek a hodnoty, zdravie
a pohyb, umenie a kultúra
Mgr. Ján Štefánik
Poradné orgány
pedagogická rada
predmetové komisie
prijímacia komisia
PhDr. Margita Féderová, riad. školy
Mgr. Blažena Hrušková – zást. riad.
PaedDr. Zuzana Vojteková – vých. poradkyňa
B. POČET ŽIAKOV ŠKOLY
K 1. septembru 2009 bol počet žiakov školy : 228
4-ročné štúdium navštevovalo : 77 žiakov
8-ročné štúdium navštevovalo : 150 žiakov
Počas školského roka prestúpili 2 študenti / presťahovanie rodičov/.
Počas školského roka pristúpili z iných škôl 2 študentky :
V 1 študent mal rozhodnutím riaditeľky školy povolené štúdium v zahraničí.
Školu nenavštevoval nijaký žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
D. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV
Podľa plánu výkonov pre školský rok 2010/2011 boli zriaďovateľom BBSK schválené 2
triedy.
4-ročné štúdium – odbor 7902500 – 1 trieda / 30 žiakov.
8-ročné štúdium – odbor 79025 – 1 trieda / 24 žiakov - profilácia na cudzie jazyky
Ako každoročne kritériá prijatia do štvorročného a osemročného štúdia pre školský rok
2009/2010 boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 9.2.2010. Pedagogická rada
odhlasovala , že všetci uchádzači o 4-ročné štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok za
podmienky, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.
Do štvorročného štúdia bolo prihlásených na 1. termín 21 uchádzačov a na 2. termín 19
uchádzačov. Všetci vyhoveli kritériám prijatia na štúdium. Zápisu sa zúčastnilo 20
uchádzačov a zápis zrušili 3 uchádzači. Celkove bolo prijatých a zapísaných 17 študentov.
Aj pre osemročné štúdium boli stanovené kritériá prijatia na pedagogickej rade 9. 2.
2010.
Všetci uchádzači konali prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka v 2 termínoch,
dňa 10. 5. 2010 a 2. kolo 22. 6. 2010. Celkove bolo prijatých a do 1. ročníka zapísaných 15
študentov.
E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
Prospech
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Opravná skúška povolená
Povolenie opakovať ročník
Priemerná známka školy
celkove
91
60
71
2
2
1,79
4-roč.
22
22
32
1,90
8-roč.
69
38
39
2
2
1,68
Správanie žiakov
Znížené známky zo správania na 2. stupeň : 1 študent – neospravedlnená absencia.
Pokarhanie riaditeľom školy za neospravedlnenú absenciu : 5 študentov – neospravedlnená
absencia.
Vylúčenie zo štúdia : 2 študenti porušili podmienky stanovené pedagogickou radou zo dňa
11. 11. 2009 - podmienečné vylúčenie s lehotou do 30. 6. 2010 za neospravedlnenú absenciu
na vyučovaní. Keďže študenti túto podmienku porušili , rozhodnutím riaditeľky školy boli
k 1. 2. 2010 a 13. 4. 2010 vylúčení zo štúdia .
Dochádzka
spolu
12812
60,59
11663
87
na jedného žiaka
ospravedlnených hodín
neospravedlnených hodín
4-roč.
5732
73,48
5722
10
8-roč.
7080
47,71
5941
77
Výsledky hodnotenia podľa ročníkov
Trieda
prvá B
druhá B
tretia B
štvrtá B
druhá A
PV
PVD
P
N
8
5
3
6
19
6
4
4
8
5
8
10
11
3
1
-
priemerná
známka
1,88
1,97
2,08
1,69
1,27
tretia A
štvrtá A
piata A
šiesta A
siedma A
ôsma A
13
10
5
6
11
5
6
4
6
7
4
6
2
9
8
11
4
4
2
-
1,49
1,82
2,07
1,99
1,42
1,73
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
náuka o spoločnosti
dejepis
geografia
matematika
fyzika
chémia
biológia
telesná výchova
telesná a športová výchova
informatika
literárny seminár
spoločenskovedný seminár
cvičenia z chémie
cvičenia z biológie
seminár z geografie
informatika/voliteľný predmet/
konverzácia v anglickom jazyku
cvičenia z matematiky
konverzácia v nemeckom jazyku
hudobná výchova
výtvarná výchova
estetická výchova
umenie a kultúra
technika
náboženská výchova
etická výchova
celkove
1,99
2,05
2,05
1,49
2,06
1,59
2,48
2,43
1,98
1,70
1,01
1,13
1,33
1,60
1,36
1,32
1,46
2,71
1,64
1,56
1,79
1,17
1,14
1,29
1,13
1,00
1,00
1,04
4-roč.
2,20
2,21
2,28
1,67
2,13
1,67
2,61
2,67
1,96
1,63
1,00
1,13
1,42
1,53
1,51
1,00
1,31
3,00
1,54
1,82
2,08
1,13
1,00
1,00
8-roč.
1,78
1,89
1,82
1,32
1,99
1,52
2,36
2,20
2,01
1,78
1,02
1,24
1,67
1,22
1,65
1,62
2,43
1,75
1,30
1,50
1,17
1,14
1,29
1,00
1,00
1,08
V školskom roku 2009/2010 pracovalo na škole 6 predmetových komisií :
PK slovenského jazyka a literatúry,
PK cudzích jazykov,
PK matematiky a informatiky,
PK – Človek a príroda,
PK – Človek a spoločnosť,
PK – Človek a hodnoty, zdravie a pohyb, umenie a kultúra.
Predmetové komisie prerokovali plány práce predmetových komisií na školský rok
2009/2010, prerokovali tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety,
zadania pre ústne maturitné skúšky, priebežne na zasadnutiach kontrolovali plnenie
tematických výchovno-vzdelávacích
plánov, vzájomne si vymieňali informácie zo
vzdelávaní, na záver školského roka zhodnotili výchovno-vzdelávaciu činnosť a pripravili
podklady pre správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
PK slovenského jazyka a literatúry
Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2009/2010 v tomto zložení:
Vedúca PK : Mgr. Danica Bálintová
Členovia PK: PhDr. Margita Féderová, Mgr. Blažena Hrušková, Mgr. Mária Jakabíková,
a Mgr. Eva Talianová.
Na zasadnutiach hodnotila PK stav vo vyučovaní SJL v jednotlivých ročníkoch, keďže
v každej triede sa nájde niekoľko slabých a málo ctižiadostivých žiakov prejavujúcich
zmenšený záujem o učenie. Problémy majú žiaci najmä s krátkodobou pamäťou , so slabo
vyvinutým vzťahom k poézii , ťažkosti nastávajú pri rozbore básní i prozaických diel.
Členovia PK prediskutovali návrhy na zlepšenie stavu vo vyučovaní slovenského
jazyka a literatúry. Výsledkom diskusie bol návrh precvičovať čitateľskú gramotnosť žiakov
prostredníctvom dopĺňania schém literárnych diel a zadávaním problémových úloh,
prečítaním, reprodukovaním a analýzou neznámych textov.
Ako každoročne uskutočnili vyučujúce vstupné previerky z profilových predmetov. V rámci
PK to boli previerky zo slovenského jazyka a literatúry.
Vstupná previerka vo štvorročnom štúdiu pozostávala z vstupného testu z cvičebnice a
diktátu.
Diktát zahŕňal v sebe viaceré pravopisné problémy napr. písanie i/y, písanie čiarky a veľkých
písmen. Previerku písalo 23 žiakov. Najmenší počet chýb – 2 ,najvyšší - 14. Priemerná
známka triedy z diktátu - 3,39.
Test overoval znalosti z gramatiky (určovanie vetných členov a slovných druhov, určenie
druhu súvetia a vety),zo slohu ( určenie slohových postupov) a literatúry.
Priemerná známka - 3,54
Žiakom robilo najväčšie problémy určovanie vetných členov , gramatických kategórií a
slovných druhov.
PK cudzích jazykov
V školskom roku 2009/2010 PK cudzích jazykov pracovala v zložení :
Vedúca PK : Mgr. Miroslava Pevná
Členovia PK : PaedDr. Zuzana Vojteková, Mgr. Katarína Sroková , Ing. Andrea Janečková,
Mgr. Danica Bálintová a Mgr. Lýdia Balážiková.
Príprave a schváleniu tematických plánov sa členovia PK CJ venovali na prvom stretnutí.
Dôležitým bodom bolo prerokovanie plánu v triedach I. B, II.B a II.A, ktoré vo výučbe
postupujú podľa nového ŠVP. Podľa aktuálneho rozdelenia študentov do skupín boli vybraté
aj jazykové učebnice. V triede II.B sa zvýšil počet hodín NEJ z 3 na 4 vyučovacie hodiny
týždenne, aby sa dodržali podmienky pre voľbu 1. cudzieho jazyka na maturitnú skúšku.
Na ďalších zasadnutiach sa vyučujúce navzájom oboznamovali s výchovno – vzdelávacími
výsledkami v jednotlivých triedach. Za prípravu študentov na olympiády a súťaže boli
zodpovedné vyučujúce : ANJ – PaedDr. Vojteková, NEJ – Mgr. Pevná.
Vyučujúce nemeckého jazyka zhodnotili vedomostnú pripravenosť žiakov, ktorí k nám
prichádzajú zo základnej školy. Úroveň neustále klesá, preto PK dala návrh, aby sa prešlo na
novú učebnicu pre vyučovanie nemeckého jazyka. Navrhli učebnicu DIREKT, ktorá
zohľadňuje úroveň začiatočníkov v cudzom jazyku.
Nemecký jazyk :
prednes poézie a prózy - II.B, VI.A,
vlastná tvorba v cudzom jazyku – V.A, VI.A,
Das Bild der Anderen – ukončenie projektu – triedy II.A, III.A, IV.A,
Mgr. Bálintová získala grant v programe celoživotného vzdelávania –
COMENIUS - Metódy a didaktika nemčiny ako cudzieho jazyka vo
Viedni
Anglický jazyk :
olympiáda v anglickom jazyku,
aktivity v rámci Dreams and Teams – medzinárodná spolupráca,
vypracovanie učebných pomôcok pre interaktívnu tabuľu a powerpointových prezentácií jednotlivých jazykových prostriedkov
a tematických celkov
Aj v tomto školskom roku sa študenti zapojili do súťaže v písaní anglických esejí pre
študentov gymnázií, ktorú zorganizovali Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society
Foundation a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
Témy 16. ročníka English Essay Competition :
1. 2010 – Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: každý siedmy Európan
žije na hranici chudoby. Čo môžeme proti tomu urobiť?
2. 20 rokov od politických zmien v Európe: november 1989 priniesol demokraciu a slobodu
prejavu, ale volebná účasť je nízka a Slovenská účasť na voľbách do Európskeho parlamentu
bola najnižšia v Európe. Prečo?
3. Rodová rovnosť a rovnosť príjmu: Slovensko je v rámci krajín Európskej únie na druhom
mieste v najväčšom rozdiele príjmov mužov a žien a máme málo žien v riadiacich funkciách v
politike a v podnikateľskej sfére. Čo si myslíte, prečo je to tak?
Do súťaže zapojilo 15 študentov .
Na hodinách cudzích jazykov je kladený dôraz predovšetkým na získavanie praktických
zručností podľa Európskeho referenčného rámca, nevyhnutných pre využitie cudzieho jazyka
v praxi. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci a pokročilí alebo skupina 1. cudzí
jazyk a 2. cudzí jazyk.
Študenti upevňovali gramatické javy a témy, aby vedeli vyjadriť svoj postoj a názor k danej
problematike a postupne sa pripravovali na maturitnú skúšku. Mladší žiaci sa venovali aj
projektovej práci, starší žiaci vytváraniu prezentácií na preberané témy. Najväčšia pozornosť
bola venovaná komunikácii, práci vo dvojiciach ,v skupinách a systematickej príprave na
maturitnú skúšku.
V triedach sú žiaci s rôznou úrovňou jazyka, čo sa odrazilo aj pri ich práci na hodinách.
Aktivita a pripravenosť žiakov na hodiny konverzácie anglického jazyka závisela od témy.
Témy, ktoré neboli veľmi náročné a ktoré boli študentom blízke, zvládali oveľa lepšie, boli
aktívnejší, ich prejav bol súvislý.
Ku anglickému jazyku mali študenti pomerne pozitívny postoj, na hodinách pracovali so
záujmom, vedeli využiť gramatické javy samostatne, ale niektorí mali problémy použiť ich
v komplexnom teste.
Tak ako v predchádzajúcich školských rokoch, aj v tomto školskom roku bol nemecký
jazyk vyučovaný ako 2. cudzí jazyk. Počas minulých školských rokov anglický jazyk sa
študenti učili radšej a nemecký jazyk chápali len ako povinný.
V tomto roku pokračovali s výučbou nemeckého jazyka ako druhého žiaci II.A triedy.
O predmet prejavovali veľký záujem, čo je dosť veľkým prekvapením, nakoľko prevládal
vždy väčší záujem o anglický jazyk. Žiaci pracovali na hodinách veľmi aktívne, sami
vytvárali projekty, ktoré so záujmom prezentovali aj pred ostatnými žiakmi našej školy.
Veľmi zodpovedne sa učili aj slovnú zásobu, lebo si uvedomujú dôležitosť ovládania
cudzieho jazyka.
Vyučujúce spoločne so študentmi sa snažili zatraktívniť vyučovacie hodiny pomocou
projektov a powerpointových prezentácií, ktorým sa žiaci radi venujú. Táto forma im
pomáha zlepšiť slovnú zásobu a vylepšiť ústny prejav. Niektorým študentom to pomohlo
prekonať osobnostnú bariéru pri prejave v kolektíve.
Výučba nemeckého jazyka v predmaturitnom ročníku sa orientovala predovšetkým na
rozšírenie slovnej zásoby. Žiaci neboli zbytočne zaťažovaní gramatickými konštrukciami,
ktoré bežne v praxi nemajú možnosť využiť. Popri anglickom jazyku, z ktorého sa chystala
väčšina žiakov aj maturovať, sa podarilo u žiakov vybudiť záujem aj o nemecký jazyk.
Niektorí žiaci si v budúcom maturitnom ročníku chcú vybrať nemčinu ako druhý jazyk resp.
ako maturitný predmet, z ktorého absolvujú ústnu formu maturitnej skúšky. Pri práci boli
často využívané nemecké internetové stránky a prezentácie na vopred určené témy, ktoré
pomohli žiakom samostatne pracovať s určenou témou a rozšíriť si slovnú zásobu. So
záujmom pracovali predovšetkým na hodinách, ktoré boli zamerané na konverzáciu.
PK matematiky a informatiky
PK matematiky a informatiky pracovala v školskom roku 2009/2010 v tomto zložení :
Vedúci PK : Mgr. Bohuš Ľupták
Členovia : Mgr. Elena Brndiarová, Mgr. Ľudmila Bystrianska, Mgr. Zlata Vinclavová,
Mgr. Nadežda Miháľová, Ing. Gustáv Paučo.
Zasadnutia PK sa konali pravidelne podľa plánu PK a zúčastňovali sa ich všetci členovia
PK. V súlade s osnovami vypracovali tematické plány pre jednotlivé ročníky 8 - ročného a 4
- ročného štúdia. Členovia PK si preštudovali ŠVP a v súlade s ním vypracovali tematické
plány z MAT a INF pre 2. ročník 8- ročného štúdia a 1. a 2. ročník 4 – ročného štúdia. Pre II.
A triedu boli vybrané nasledovné tematické celky: Obsah štvorca a obdĺžnika, Celé čísla,
Objem a povrch kocky a kvádra, Deliteľnosť v prirodzených číslach, Zlomky a
kombinatorika.
PK sa na svojich zasadnutiach zaoberala motiváciou, propagáciou a agitáciou študentov
zapojením
do
súťaží z matematiky a informatiky ( MAKS, PIKOMAT, MO,
PYTAGORIÁDA, MATEMATICKÝ KLOKAN, EXPERT ).
Ako v predmete slovenský jazyk a literatúra tak aj v matematike bol zrealizovaný vstupný test
zameraný na učivo základnej školy, ktorý po realizácii nedopadol najlepšie – priemerná
známka 3,52.
V priebehu školského roka žiaci pracovali v Matematickom krúžku a v krúžku
Matematika bez (po)chýb, ktoré boli zamerané na rozvíjanie logického myslenia, na
upevnenie a prehĺbenie vedomosti z matematiky , na odbúranie strachu a nadobudnutia
pozitívneho vzťahu k tomuto predmetu.
PK konštatovala, že vedomostná úroveň žiakov je priemerná až podpriemerná, študenti
nevenujú pozornosť matematike, absentuje u nich logické myslenie, základné matematické
zručnosti, nedostatočná alebo žiadna domáca príprava na vyučovanie, na vyučovaní
nesústredenosť, nepozornosť, všeobecne ťažkosti s úpravou rovníc, výrazov, s riešením
slovných úloh, s premenou jednotiek, so zlomkami. Sú to pretrvávajúce problémy, ktoré sa
vyučujúci snažili odstrániť individuálnym prístupom k slaboprospievajúcim žiakom,
kolektívnym precvičovaním problematických tém mimo hodinovej dotácie z daného
predmetu.
PK Človek a spoločnosť
Vedúca PK : Mgr. Ľudmila Bystrianska
Členovia PK: Mgr. Jarmila Hricová, Mgr. Blažena Hrušková, Mgr. Elena Brndiarová
PK riešila konkrétne odborné, didaktické a výchovné problémy na spoločných
zasadnutiach i priebežne počas roka.
Činnosť zasadnutí bola zameraná hlavne na analýzu práce za minulý školský rok, tvorbu
a schválenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, tvorbu plánu práce PK na školský
rok 2009/2010, výmenu informácií o aktuálnych trendoch vo vyučovacom procese,
z jednotlivých školení a seminárov organizovaných MPCBB, ale i inými inštitúciami
(Microsoft, Infovek...), realizáciu projektov Zaži a pomôž prežiť, Fair Trade z prvej ruky,
Jeden svet na školách, realizáciu aktivít v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom
a Hvezdárňou v Rimavskej Sobote.
V predmetovej komisii Človek a spoločnosť spolupracovali vyučujúci predmetov
dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, aplikovaná ekonómia, spoločenskovedný seminár,
seminár z geografie, ktoré pri uskutočňovaní projektov uplatňovali medzipredmetové vzťahy
s predmetmi ako informatika, umenie a kultúra ,cudzie jazyky.
PK Človek a príroda
Vedúca PK :
Mgr. Zlata Vinclavová
Členovia PK : Mgr. Hedviga Maková , Mgr. Nadežda Miháľová, Mgr. Bohuš Ľupták,
Mgr. Ján Štefánik, Mgr. Beáta Švergová.
Okrem základných zasadnutí predmetovej komisie, sa členovia komisie stretávali podľa
potreby, kde operatívne konzultovali vyskytujúce sa problémy. Do predmetovej komisie sú
zaradené predmety fyzika, chémia, biológia , cvičenia z chémie, cvičenia z biológie.
Pri vyučovaní prírodovedných predmetov bol kladený dôraz na rozvoj logického
myslenia a zručnosť žiakov. Vo vyučovacom procese boli využívané rôzne prvky, ako
projektové vyučovanie, motivačné experimenty, práca s odbornou literatúrou, práca
s internetom.
No celkovo musíme konštatovať nízky záujem o prírodovedné predmety. Pomerne slabé
výsledky dosahujú žiaci v predmete fyzika, ktoré sú zapríčinené nedostatočnou prípravou
žiakov na vyučovanie, chýba im logické myslenie, nezáujem o predmet, nevedia uplatňovať
vedomosti z ostatných predmetov ( matematika ).
V učive predmetu biológia sa kladie dôraz na vytvorenie kladného vzťahu k prírode
a ochrane životného prostredia. U žiakov nižších ročníkov na poznanie flóry a fauny
Slovenska. Vedomosti boli upevňované sledovaním prírody, obrazovým materiálom , hrami.
Vo vyšších ročníkoch bol dôraz kladený na osvojenie si odborných pojmov a upevňovanie
získaných vedomostí. Hodiny boli doplnené tvorbou projektov, prácou s odbornou literatúrou,
prácou s prírodninami, prírodopisnými filmami, prácou s internetom.
Na hodinách chémie využívali vyučujúci
netradičné spôsoby vyučovania s
aplikovaním prvkov, ktoré získali i na priebežnom vzdelávaní učiteľov v rámci MPC ( tvorba
modelov, posterov, projektové vyučovanie, farebné efekty, práca s internetom.)
PK Človek a hodnoty,umenie a kultúra,zdravie a pohyb
Vedúci PK : Mgr. Štefánik
Členovia : Mgr. Tatiana Mihálová , PaedDr .Zuzana Vojteková , Mgr. Jarmila Hricová,
Mgr. Gabriela Füssyová, Mgr. Eva Talianová , Mgr .Iveta Korenková , Mgr. Michal
Jenča
Predmetová komisia je veľmi rôznorodá. Sú v nej pospájané predmety výchov – telesná
a športová výchova, telesná výchova, etická výchova, estetická výchova, hudobná výchova,
výtvarná výchova, umenie a kultúra a náboženská výchova. Pri zasadnutiach PK je veľmi
ťažké skĺbiť tematicky jednotlivé predmety a problémy – športový kalendár – športové
súťaže v rámci obvodu, okresu a kraja, výtvarné a hudobné súťaže, projekty.
V predmete etická výchova na začiatku každej hodiny študenti určili preberanú tému
a didaktický cieľ, ktorý vyplynul z preberanej témy a zo situácie v triede. Potom nasledovali
aktivity, ktorými sa mal cieľ dosiahnuť. Boli jadrom hodiny, pričom sa zachovával zaužívaný
postup – pochopiť novú skutočnosť, prepojiť nové poznatky so životom a zaznamenať
základné informácie pre nasledujúcu hodinu. Niektoré aktivity sa robili individuálne, niektoré
vo dvojiciach, alebo v skupine. Používala sa zážitková forma, nasledoval dialóg a hodnotenie
cvičenia. Podstatným bolo vytvorenie atmosféry otvorenosti, srdečnosti, vzájomného
pochopenia a dobrovoľnosti.
Na hodinách estetickej výchovy žiaci získavali teoretické a praktické vedomosti týkajúce sa
kultúry a dejín umenia. Žiaci poznávali, analyzovali a interpretovali vybrané slovenské a
svetové umelecké diela pomocou vlastných aktivít- prezentácií a projektov.
Obsahom predmetu náboženská výchova katolícka bolo vychovávať žiaka ako osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto v jeho živote. Pri plnení tohto
cieľa sa vyučujúci neuspokojil iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale
zážitkovým učením účinne podporoval pochopenie a zvnútornenie mravných noriem
a napomáhal osvojeniu si správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Cieľom predmetu bolo
rozvíjať a spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi, nadchnúť sa pre komunikáciu
s Bohom prostredníctvom sviatosti, čím boli rozvíjané duchovné, citové, rozumové, sociálne
a morálne kvality žiaka.
Najväčšie nedostatky sa prejavovali v tom, že rodičia mnohých žiakov nemali skoro žiadny
záujem o spoluprácu s vyučujúcim, čo bolo príčinou ľahostajnosti o náboženský život ich
detí.
V rámci hodín evanjelickej náboženskej výchovy sa žiaci učili o základných životopisných
údajoch biblických osobností ako napr. kráľa Saula, Dávida, Šalamúna. Na ich príkladoch sa
naučili spoznávať tragické následky hriechu a neposlušnosti, ako aj uzdravujúce následky
pokánia - navrátenie sa k Bohu, nielen pre jednotlivca, ale pre celú spoločnosť,
snažili sa pochopiť utrpenie človeka v živote na príklade knihy Jób.
PLNENIE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v osemročnom štúdiu bolo orientované
na zvládnutie pojmov zahrnutých v obsahovom štandarde a na rozvíjanie zručností a
schopností podľa výkonového štandardu:
• literatúra - oboznámenie sa so všeobecnými pojmami patriacimi k próze a dráme:
vedecko-fantastická literatúra, príbehy zo života detí, detská detektívna literatúra,
dráma, divadelná a rozhlasová hra, rozvíjanie techniky čítania, analýza vybraných
textov,
• slovenský jazyk – oboznámenie žiakov so základnými termínmi z oblasti
morfologickej roviny jazyka (rozdelenie slovných druhov, prídavné mená,
zámená, číslovky, neohybné slovné druhy – príslovky, predložky, spojky), syntax
(jednočlenná a dvojčlenná veta, hlavné vetné členy – podmet a prísudok),
sloh – opisný slohový postup (statický a dynamický opis, opis pracovného
postupu, opis predmetu a charakteristika a opis osoby, umelecký opis).
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom došlo u žiakov k zlepšeniu práce s
literárnym textom. Žiaci pracovali na individuálnych, ale aj skupinových projektoch,
prispievali do študentského blogu a ich práce boli uverejňované na internete.
Kľúčovou časťou vyučovania slovenského jazyka i literatúry v štvorročnom štúdiu
podľa ŠVP bola práca s textom. Úlohou žiakov na hodinách literatúry bolo vyhľadať a
identifikovať štylistické a jazykové prostriedky, analyzovať prečítané dielo a sformulovať
svoj názor naň. Spočiatku mali žiaci problém pracovať s textom, s formulovaním vlastného
názoru. Mali prejaviť tvorivé schopnosti v písaní a prezentácii krátkych poviedok. Viaceré
poviedky sa vyznačovali zaujímavým dejom resp. netradičným ukončením. No musíme
konštatovať, že žiaci majú slabú slovnú zásobu, nečítajú a nevedia svoj názor podoprieť
argumentmi z diela, majú slabo vyvinutý vzťah k poézii a problém nastáva pri rozbore básní i
prozaických diel.
V rámci hodín literatúry sa oboznámili s dramatickou literatúrou. Najväčšiu odozvu u nich
zanechala inscenácia zvolenej veselohry. Žiaci si vypracovali pracovný tím, kde každý mal
určenú úlohu( producent, režisér ,kulisári ,inšpicient...) a naštudovaniu výstupov z hry
W.Shakespeara Skrotenie čertice obetovali aj mnohé hodiny po vyučovaní. Výsledok ich
snaženia si mohli prezrieť aj ostatní žiaci našej školy na verejnom predstavení.
Žiaci si takto nielen prakticky preverili teoretické poznatky z dramatickej literatúry, ale vo
výraznej miere rozvíjali kooperáciu, čo je jedna z kľúčových kompetencií v predmete
slovenský jazyk a literatúra.
Cudzie jazyky - žiaci osemročného štúdia boli rozdelení na skupinu 1. cudzieho a 2.
cudzieho jazyka. Vyberali si z ponuky dvoch jazykov – anglického a nemeckého .
Žiaci v skupine 1. cudzieho jazyka mali 5-hodinovú dotáciu týždenne. Nadviazali na
veľmi dobré vedomosti z predchádzajúceho ročníka. Na hodinách boli veľmi aktívni, mali
pozitívny postoj k predmetu. Zapájali sa do všetkých aktivít na hodine. Obľubovali najmä
prácu v skupinách, vytvárali si vlastné cvičenia, hry a učebné pomôcky.
Naplánované
učivo bolo preberané
podľa tematických výchovno-vzdelávacích
plánov. V rámci
jednotlivých lekcií boli spĺňané požiadavky obsahových i výkonových štandardov. V učive
boli zahrnuté aj prierezové témy, najmä multikultúrna, dopravná, environmentálna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana životného prostredia, projektové a prezentačné
zručnosti. Žiaci sa okrem gramatiky a slovnej zásoby oboznamovali aj s reáliami anglicky a
nemecky hovoriacich krajín, najmä pri čítaní článkov a počúvaní. Po ukončení 2. ročníka
žiaci vedia komunikovať v prítomnom, minulom a budúcom čase. Vedia porozprávať o tom,
čo robievajú vo voľnom čase, čo robili v minulosti a budú robiť v budúcnosti. Vedia
porovnávať mestá, miesta, osoby a veci. Vedia nakupovať, objednať si v reštaurácii,
porovnávať veci, predmety a javy, porozprávať o svojom obľúbenom mieste, filme, knihe.
Vedia pracovať s modálnymi slovesami, pozvať priateľov von a porozprávať čo robievajú
v jednotlivých ročných obdobiach. Vedia napísať list, krátky opis osoby, zvierat a vecí,
napísať pohľadnicu z prázdnin a ospravedlnenku. Bavila ich projektová práca , práca vo
dvojiciach a v skupinách. Tiež sa im páčilo učenie sa on line – kde si prostredníctvom práce
s počítačom precvičovali už prebraté témy týkajúce sa najmä gramatiky a slovnej zásoby.
Práca na projektoch patrila medzi ich najobľúbenejšie. Keďže ide o mladších žiakov,
vynikajúco sa osvedčila výučba s využitím interaktívnej tabule. Ich aktivita a motivácia bola
na týchto hodinách najviditeľnejšia. V rámci jednotlivých lekcií boli splnené požiadavky
obsahových a výkonových štandardov.
V štvorročnom štúdiu boli taktiež vytvorené skupiny 1. cudzieho a 2. cudzieho
jazyka. V rámci jednotlivých lekcií boli splnené požiadavky obsahových a výkonových
•
štandardov. Žiaci si osvojili základnú lexiku, zvládli predpísané konverzačné témy a
gramatické učivo. Sú schopní komunikovať a používať základnú slovnú zásobu s využitím
gramatiky, ktorú sa naučili. Svoje schopnosti a a nadobudnuté vedomosti mali možnosť
preukazovať v rôznych hrách, dialógoch a konverzácii na danú tému. Na hodinách boli
využívané informačno-komunikačné technológie. Niektoré hodiny prebehli s využitím
internetu.
Väčší rozdiel vo vedomostiach, vzniknutý príchodom z rôznych základných škôl, sa postupne
odstránil, aj keď vedomosti jednotlivých žiakov v skupinách boli dosť rozdielne. Žiaci si
počas školského roka rozvíjali svoju slovnú zásobu aj čítaním anglických a nemeckých
časopisov, s ktorými pracovali na hodinách.
V mnohých prípadoch žiaci rozumejú
preberanému učivu, ale kvôli slabej slovnej zásobe nedokážu pohotovo reagovať na otázky
a tvoriť samostatne vety. No sú zruční v práci s počítačom, vedia si vyhľadať potrebné
informácie, prezentujú vedomosti pomocou powerpointových prezentácií.
V rámci ŠVP vyučovanie matematiky kladie dôraz na procesy spojené s riešením
problémov v kontexte reálneho života, vedie žiakov k schopnosti transformovať tieto
problémy do podoby vhodnej pre použitie matematického prístupu a vyhodnotiť riešenie v
kontexte problému. Nakoľko neboli vytvorené učebnice ani zbierky úloh, dokonca ani
štandardy zodpovedajúce požiadavkám ŠVP, na vyučovaní sa využívali pracovné listy, ktoré
učitelia postupne zostavovali, čo bolo veľmi náročné , pretože učitelia museli hľadať v rôznej
literatúre príklady vhodné
k danej problematike. Učebnice matematiky a iná odborná
literatúra väčšinou obsahuje pojmy a úlohy vytvorené v tradičnom chápaní školskej
matematiky. Najmä úloh, pomocou ktorých by bolo možné budovať vzťah medzi
matematikou a realitou, je veľmi málo, alebo sú v dnešnej dobe neaktuálne. Pracovné listy sú
tvorené tak, aby sa rozvíjala zručnosť čítať matematické texty s porozumením, z textov
vyčítať závislosti a vzťahy, z grafov, diagramov a tabuliek zistiť hodnoty a vzťahy.
Žiaci
boli na ZŠ vzdelávaní systémom, ktorý bol zameraný na memorovanie pojmov a
precvičovanie vymyslených úloh zameraných na príslušnú vedomosť. Na úlohy z reálneho
života zostával pri tomto prístupe len malý priestor. Ich vedomosti a zručnosti získané počas
štúdia na ZŠ sú neucelené a nevedia ich využívať pri riešení neštandardných úloh. Pri úlohách
z geometrie mali využívať postupy z viacerých oblastí matematiky, čo im robilo veľké
problémy. Najmä predstavivosť a zobrazovanie rovinných a priestorových útvarov robilo
niektorým žiakom problémy, čo spôsobovalo nesprávne použitie vzťahov pri výpočtoch v
úlohách.. Tematický celok Objem a povrch kvádra zahŕňal zavedenie a premenu štvorcových
a kubických jednotiek, zavedenie pojmu povrch a objem, algoritmus na riešenie úloh na
výpočet objemu a povrchu kocky a kvádra. V tomto učive mali niektorí žiaci problém
s premenou jednotiek. Pravidlá premeny štvorcových a kubických jednotiek sa im plietli,
pretože sa vyskytovali zároveň v príkladoch. Vytváraním modelov kvádrov a kociek
uplatňovali žiaci priestorovú predstavivosť.
Počas školského roka neboli k dispozícii nové učebnice matematiky spracované podľa
nového ŠVP, a tak boli používané staré učebnice pre 6. a 7. ročník ZŠ
Pri riešení úloh zameraných na funkcie bolo nevyhnutné využívať aj algoritmy, súvisiace s
riešením typov rovníc, ktoré neboli súčasťou tematického plánu, ani ŠVP. Z tohto dôvodu na
zasadnutí PK vyučujúci schválili zmenu v tematickom pláne v druhom polroku a rozšírili
tematický celok Funkcie o tému Rovnice.
Úlohy z finančnej matematiky úzko súviseli z reálnym životom. Boli zamerané na výpočty
úrokov a zisku pri vkladoch, úveroch, sporení. Žiaci vedia porovnať výhodnosť dvoch
pôžičiek z hľadiska rôznych úrokov, dĺžky splácanie.
Nová učebnica matematiky pre 4-ročné štúdium, ktorá bola dodaná, obsahuje len časť učiva z
druhého polroka. Nebola dodaná 2. časť učebnice a ani zbierky úloh, dokonca ani štandardy
zodpovedajúce požiadavkám ŠVP.
Priemer známok za predmet odzrkadľuje vedomostnú úroveň študentov, ako aj
absenciu návyku pripravovať sa na predmet matematika systematicky a nedostatočnú
a podcenenú domácu prípravu. Pri vypracovávaní pracovných listov boli málo samostatní,
nevedeli vysloviť svoj postoj k problematike, niektorí sú málo kreatívni. No napriek tomu sú
v triedach aj mimoriadne talentovaní študenti, ktorých vedomosti sú na vysokej úrovni
K pozitívnemu posunu došlo pri preberaní tematického celku Štatistika, ktorého
výstupom bol štatistický výskum vo vlastnej triede. Študenti prejavili schopnosti zozbierať
a štatisticky vyhodnotiť údaje tabuľkou aj grafom, pričom došlo k prepojeniu s predmetom
informatika ( tvorba grafu, použitie filtra, spracovanie väčšieho štatistického súboru,
programovanie vlastných vzorcov v bunkách a pod.). Získané výsledky výskumu
odprezentovali pred triedou a merateľné porovnali s Gaussovou krivkou prirodzeného
rozdelenia.
Využívané boli medzipredmetové vzťahy najmä s informatikou, chémiou, umením a
kultúrou. Tematický celok, v ktorom sa pracovalo so súbormi ,bol zaradený aj v predmete
informatika. Metódy a formy využívané na hodinách - problémové vyučovanie, skupinové
vyučovanie, metóda riadeného objavovania, rôzne spôsoby prezentácie matematického
obsahu, rozvíjanie priestorovej predstavivosti.
Jednotlivé témy z informatiky v osemročnom štúdiu boli preberané hravou formou, čo bolo na
prospech veci. Študenti posielali učiteľovi vypracované úlohy elektronickou poštou.
Geografia ako predmet rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho
sa odvíjajú obsah a ciele predmetu. Žiaci si uvedomia, že dokonalé pochopenie princípov
existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti
vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. V obsahu
vzdelávania je potrebné vychádzať z medzipredmetových vzťahov (napr. z histórie, biológie,
matematiky, umenia). Predmet vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami,
štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tiež na
zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní s databázami, diagramami, grafmi,
fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp. Predmet integruje aj témy
osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy a
mediálnej výchovy. Podľa nového ŠVP je obsah učiva kombináciou humánnej a regionálnej
geografie. V prvom polroku neboli k dispozícii nové učebnice, preto vyučujúce museli
spracovávať teoretické podklady z rôznych zdrojov. Študenti tak čerpali základné vedomosti
z výkladu učiteľa. Žiaci počas štúdia na ZŠ boli zvyknutí pasívne prijímať množstvo
informácií a reprodukovať ich, preto sú niekedy zmätení, keď majú vysloviť vlastný názor, z
údajov vyčítať zákonitosti a vzťahy medzi jednotlivými geografickými javmi. Práca s mapou
je najdôležitejšou zručnosťou, ktorá bol naďalej rozvíjaná. Čítanie máp má veľký význam pri
ďalšom štúdiu geografie. Podľa nového ŠVP sa dôraz nemá klásť na memorovanie
encyklopedických informácií, ale má sa rozvíjať schopnosť vyhľadávať informácie, triediť ich
a spracovávať. Poznatky si študenti dopĺňali aj hľadaním informácií z internetu
a encyklopédií, využili dokumentárne filmy o utečencoch a o živote a práci ľudí .
Predmet náuka o spoločnosti bol podľa nového ŠVP zaradený aj do prvého a druhého
ročníka osemročného štúdia. Žiaci sa oboznámili s tematikou regiónov a obcí. Získali
informácie o vlasti a Európskej únii, venovali sa tematike vnútorného a vonkajšieho života
jednotlivca. Boli aktívni, radi pracovali samostatne, predmet náuka o spoločnosti ich zaujíma
a vytvorili si k nemu dobrý vzťah. Za nedostatok vzdelávacieho programu považujeme to, že
tento dôležitý predmet nemajú žiaci prvého ani druhého ročníka 4-ročného štúdia, preto
príprava na maturitnú skúšku v priebehu dvoch rokov je príliš náročná.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej, alebo svetovej
perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých
historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Predmet
vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich
historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a
spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnakú dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. Nový systém
vzdelávania sa ťažko realizuje bez nových učebníc. Po zverejnení cieľových požiadaviek na
MS z dejepisu vyučujúca zistila, že sú oveľa náročnejšie ako predpisujú osnovy. Ak žiaci
v poslednom ročníku štúdia nebudú mať dejepis, bude veľmi náročné doplniť ich vedomosti
a pripraviť ich na maturity v súlade s cieľovými požiadavkami.
Vyučovanie fyziky je zamerané na samostatnú prácu. Študenti pomerne dobre vedia
využívať IKT a prezentovať projekty. No práca je sťažená tým, že niektorým študentom
chýba logické myslenie, nevedia aplikovať poznatky v praxi, nevedia využívať matematické
vedomosti vo fyzike, naučení sú len na prijímanie hotových informácií a menej na samostatnú
prácu. Pri výučbe využívali novú učebnicu, ktorá je pomerne náročná a vyžaduje riešenie
experimentálnych úloh. Výstup by mal byť grafický v C6 lite, ale príslušné DVD nie je ešte
vydané. Ťažiskom učiva v prvom polroku boli Skupenské premeny látok, Meranie teploty
telies, Kyslé dažde. Žiaci veľmi dobre pochopili podstatu učiva. Robili rôzne projekty,
vyrábali pomôcky, pokusy. Pri učive o kyslých dažďoch vedeli poukázať na škodlivosť
týchto dažďov na životné prostredie.
V druhom polroku bolo učivo zamerané na tematické celky Teplota a Teplo. Na hodinách
boli žiaci vedení k tomu, aby vedeli analyzovať a vysvetliť podstatu fyzikálnych dejov.
Dokázali svoje vedomosti aplikovať pri experimentoch v laboratórnych prácach, aby boli
schopní pracovať s odbornou literatúrou a s internetom. Nedostatkom je, že v mnohých
prípadoch učivo fyziky predbieha matematiku.
Predmet biológia je zameraný na jednotlivé ekosystémy. V rámci hodín sa študenti
naučia faunu a flóru príslušného ekosystému a vyučovacie hodiny sú doplňované tvorbou
projektov, prezentáciami a prácou s internetom. Vyučovací proces bol sťažený tým, že stále
neboli učebnice biológie. Vyučujúci museli podľa tém sami zostavovať hodiny, vyberať
podľa svojho zváženia rozsah a obsah učiva. Podľa štandardu by mali mať žiaci tie isté
vedomosti, ako mali študenti, ktorí dané učivo preberajú počas troch polrokov, a preto majú
problém zvládnuť množstvo nových pojmov a odborných výrazov v krátkom časovom úseku.
Laboratórne práce boli zamerané na prácu s prírodninami a mikroskopickú techniku.
V osemročnom štúdiu je učivo približne rovnaké ako bolo predchádzajúcich ročníkoch
osemročného štúdia. Študenti ,ani učiteľ, nepociťovali nejaké výrazné zmeny a problémy.
V rámci hodín sa zvýšená pozornosť venovala prierezovej téme - environmentálna výchova,
ochrane a tvorbe životného prostredia - starostlivosť o jazierko a skalku , starostlivosť
o zvieratko, vzťah k prírode .V škole bol zriadený živý kútik v učebni biológie, kde sa
študenti starajú o korytnačku..
Tematické celky z chémie zahŕňajú osvojenie si základov z priebehu chemických
reakcií, termochémie, chemickej kinetiky, chemickej rovnováhy a rôznych typov chemických
reakcii (protolytické, zrážacie, redoxné, komplexotvorné).
Podobne ako v matematike, aj v chémii boli žiaci zo ZŠ sústredení na memorovanie
pojmov. U väčšiny absentovala na začiatku školského roka akákoľvek laboratórna zručnosť
a pracovné návyky v laboratóriu. Chýbala samostatnosť pri vedení písomnej dokumentácie
o laboratórnom cvičení. Študenti boli pasívni a málo komunikatívni, preto bolo problematické
rozvíjať schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení
problému.
K pozitívnemu posunu došlo pri realizácii projektu Maľujeme chémiou – cyanotype,
ktorý bol zameraný práve na zatraktívnenie chémie, biológie a umenie a kultúru. Výstupom
boli veľkoplošné plátna fototypií rastlín vyvolané historickou fotografickou technikou
kyanotypia (komplexotvorné reakcie iónov železa), návšteva Arboréta Mlyňany, tvorba
pracovných listov z biológie. Ku koncu školského roka väčšina študentov nemala problém
vyjadriť a formulovať vlastný názor aj pri riešení neštandardných úloh a kontroverzných tém
(alkoholizmus, návykové chemické látky, alkaloidy), ktoré spracovali formou prezentácií.
Boli samostatní pri vedení písomnej dokumentácie o laboratórnom cvičení a schopní
navrhnúť vlastný pracovný postup jednoduchého laboratórneho cvičenia.
Učebnice chémie a iná odborná literatúra väčšinou obsahuje pojmy a úlohy vytvorené v
tradičnom chápaní školskej chémie. Najmä úloh, pomocou ktorých by bolo možné budovať
vzťah medzi chémiou a realitou, je veľmi málo, alebo sú v dnešnej dobe neaktuálne. Pedagóg
preto musí siahať po alternatívnej literatúre, ktorá je zameraná na presahy chémie s inými
predmetmi ako biológia, umenie, fotografia, aby sprístupnil tento náročný predmet študentom,
vzbudil v nich záujem o ďalšie štúdium. Tento prístup vyžaduje osobnú zaangažovanosť
pedagóga ako aj jeho štúdium a rozvoj vo voľnom čase. Prínosom je aj internet, najmä portál
www.TED-x. com , www.slideshare.net .
Na hodinách etickej výchovy sa vyučujúca venovala témam – komunikácia, dôstojnosť
ľudskej osoby, etika sexuálneho života, dobré vzťahy v rodine, filozofické zovšeobecnenie
osvojených etických zásad, etika práce a ekonomika. Žiaci sa naučili chápať dôležitosť
empatie v komunikácii, dôležitosť sebaovládania, sebaúcty, rešpektu voči iným ľuďom, inej
svetonázorovej a sexuálnej orientácii, vytvoriť si pozitívny vzťah k iným rasám a etnikám.
Najviac ich zaujala etika sexuálneho života, kde sa venovali mravným hodnotám vo vzťahoch
medzi pohlaviami. Pochopili, že sexuálny život musí byť integrovaný do zdravého životného
štýlu, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohráva sebaúcta, zodpovednosť a úcta k druhému.
Prepojenie teórie s praxou sa najviac prejavilo v téme Rodinné spoločenstvo. Pochopili
dôležitosť konštruktívneho dialógu s rodičmi a súrodencami. Tiež význam rodiny v živote
človeka. Svoje názory a postoje prejavili aj pri preberaní profesijnej etiky. Na konci školského
roku
každý
vypracoval
projekt
na
tému
podľa
vlastného
výberu.
V osemročnom štúdiu boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. Na hodinách pracovali veľmi
aktívne, o predmet prejavovali veľký záujem. Pracovali prostredníctvom rôznych metód –
práca v skupinách, prezentácie, rolové hry, dialógy, prejav prostredníctvom neverbálnej
komunikácie. Ochota vystupovať, otvorený prejav pred ostatnými, spolupráca a tolerancia sa
stali neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín. Žiaci sa aktívne zapojili do aktivít, ktoré
úzko súvisia s etickou výchovou – Týždeň boja proti drogám, UNICEF – Týždeň modrého
gombíka – maľované obrázky o ich predstavách o práci UNICEFu, ochrana životného
prostredia a dopravná výchova.
V predmete hudobná výchova oproti minulým rokom bol zmenený a rozšírený plán
pre druhý ročník osemročného štúdia. Podľa nového vzdelávacieho programu boli tematické
celky obohatení o témy z tretieho ročníka. Hlavný cieľ, (formovanie osobnosti a rozvíjanie
hudobnosti žiakov) a ďalšie ciele (pochopenie vlastnej kultúry, získanie základných
poznatkov z hudobného umenia, hudobné kolektívne činnosti a pod.) boli splnené. No nové
plány vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom sú veľmi nahustené a veku
neprimerané. Absentuje priestor na hlbšie vniknutie do problému a
čas na trvalejšie
osvojenie si problematiky. Gymnázium Mateja Hrebendu úzko spolupracovalo so ZUŠ
v Hnúšti. Hodnotenie naďalej motivovalo žiakov k príprave na vyučovacie hodiny, noseniu
pomôcok a vedeniu poznámok k prebratému učivu.
Edukačné témy v predmete výtvarná výchova sú v tematických výchovnovzdelávacích plánoch zoradené do metodických radov podľa jednotlivých výtvarných
problémov, ktoré kladú dôraz na autentické skúsenosti žiaka získané výtvarnou činnosťou, na
skúsenosti zo zážitkov a dobrodružstva z tvorby a sebavyjadrovania sa. Hlavné ciele formovanie osobnosti žiakov, pochopenie vlastnej kultúry, získanie základných poznatkov
teórie výtvarného umenia a pod. boli splnené. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci pracovali
na individuálnych ale aj skupinových projektoch s radosťou a nadšením. Projektové
a zážitkové učenie však vyžaduje zo strany vyučujúcej sústavnú prípravu. Aj v tomto
predmete hodnotenie známkou bolo pre žiakov motivujúce..
Žiaci druhého ročníka osemročného štúdia sa zapojili do výtvarných dielní pod
vedením doc. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. organizovaných na našej škole v novembri
2009 , mikulášskych tvorivých dielní - december 2009 a vianočných tvorivých dielní, ktoré sa
uskutočnili 22. decembra 2009.
Vyučovanie na hodinách predmetu umenie a kultúra prebiehalo podľa tematických
výchovno-vzdelávacích
plánov. Hlavné ciele,
rozvíjanie schopnosti vnímať rôzne
vyjadrovacie prostriedky, médiá existujúce v umení a kultúre, rozvoj multikultúrnej výchovy
– poznávanie, rešpektovanie a schopnosť porozumieť rozličným kultúram, boli splnené. Žiaci
individuálne ale aj skupinovo pracovali na zadaných projektoch vo forme plagátov, powerpointových prezentácií a výtvarných akcií na témy súvisiace s kultúrou, umením a ich
interpretáciou. Hodnotenie motivuje žiakov k dôslednej a pravidelnej príprave na vyučovacie
hodiny.
Žiaci sa zúčastnili viacerých školských akcií venovaných umeniu a kultúre, napr.
Umelecká akcia LandArt, v októbri navštívili Mestskú galériu v Rimavskej Sobote a pozreli si
výstavu Alžbety Štefunkovej – Szabó. Pre viacerých študentov to bola ich prvá návšteva
galérie vôbec.
Plnenie prierezových tém ŠVP
Multikultúrna výchova ako súčasť ŠVP bola uplatňovaná prostredníctvom rôznych
projektov, referátov na vyučovacích hodinách. Študenti našej školy sa v spolupráci s OZ
Živica aktívne zúčastnili projektu “Férové príbehy“.
Na hodinách boli využívané filmy s problematikou utečencov, Rómov a rasizmu, získané
prostredníctvom projektu Jeden svet na školách, do ktorého sme zapojení v spolupráci s OZ
Človek v ohrození. Cieľom projektu je poskytnúť školám filmy, informácie a aktivity k
témam, ktoré vedú mladých ľudí k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a
demokratickej spoločnosti a upriamujú pozornosť na dianie v rozvojových krajinách. Zároveň
nabádajú žiakov ku kritickému mysleniu, otvorenej diskusii, formovaniu vlastných názorov,
rozširovaniu sociálneho a kultúrneho povedomia, prepájaniu súvislostí, uvedomeniu si príčin
a dôsledkov javov a problémov, k empatii a zodpovednosti.
Environmentálna výchova na vyučovacích hodinách spočívala v prehlbovaní kladného
vzťahu k prírodnému životnému prostrediu. V tomto školskom roku sme zaviedli triedenie
odpadu v triedach. V rámci Dňa Zeme žiaci zbierali odpadky v okolí školy, starali sa o skalku,
čistili jazierko. Na hodinách geografie si študenti prostredníctvom webovej stránky vypočítali
svoju „ekologickú stopu“ a získali informácie ako sa svojím životným štýlom podieľajú na
vyčerpávaní prírodných zdrojov.
Mediálna výchova sa uplatňovala najmä pri tvorbe prezentácií a projektov na jednotlivých
predmetoch. Žiaci všetkých ročníkov vyhľadávali informácie k zadaným témam v odbornej
literatúre alebo na internete. Učili sa správne vyhľadávať a triediť rôzne informácie a vytvoriť
z nich prezentácie. Pri ich tvorbe uplatňovali nielen odborné znalosti, ale aj kreativitu a
originalitu.
Tvorba a prezentácia projektu ako ďalšia súčasť ŠVP sa uplatňovala prezentovaním
projektov, ktoré žiaci tvorili počas celého roka. Projekty boli vytvorené buď ako
powerpointové prezentácie, alebo písomnou formou ako postery doplnené o obrázky, ale aj
rôzne trojrozmerné modely. Žiaci II. A tvorili projekty z geografie na témy Najzaujímavejšie
miesto v Amerike, Živočíchy Austrálie, z dejepisu Divy sveta, z náuky o spoločnosti Naša
obec, Európska únia. Študenti I. B vytvorili projekty z geografie na tému Slnko a procesy na
ňom. Študenti II.B pripravili prezentácie o rôznych sídlach Európy.
MATURITNÉ SKÚŠKY
Maturitné skúšky v školskom roku 2009/2010 sa uskutočňovali podľa vyhlášky MŠ SR
č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z.z. .
Externá a interná časť písomnej maturitnej skúšky sa konala v dňoch 16. – 18. marca 2010.
16. 3. – slovenský jazyk a literatúra
17. 3. – anglický jazyk, nemecký jazyk
18. 3. – matematika
Celkove na maturitnú skúšku bolo prihlásených 34 študentov . Písomných maturitných
skúšok sa zúčastnilo 33 žiakov a ústnych maturitných skúšok 32 žiakov.
Predmety
SJL
ANJ
NEJ
MAT
CHE
BIO
DEJ
INF
NAS
Počet žiakov, ktorí konali maturitnú
skúšku
32
30
2
8
3
11
5
10
18
Písomné maturitné skúšky
Predsedníčkou školskej maturitnej komisie bola RNDr. Tatiana Pavlíková z Gymnázia
Martina Kukučína v Revúcej. Predsedov predmetových maturitných komisií ako aj predsedu
školskej maturitnej komisie menoval KŠÚ v Banskej Bystrici. Členov skúšobných komisií
menovala riaditeľka školy. Testy pre písomné skúšky boli otvorené v prítomnosti
predsedníčky školskej maturitnej komisie a boli pridelené administrátorom, ktorí nemali
v aprobácii daný predmet.
Počas administrácie testov vykonávali predsedovia predmetových maturitných komisií
a predseda školskej maturitnej komisie kontrolu v triedach. Po ukončení administrácie testov
boli odpoveďové hárky oddelené od kópií, hárky s krátkymi odpoveďami opravili
kvalifikovaní pedagógovia pod dohľadom predsedu ŠMK, potom boli hárky spolu s druhou
časťou testov riadne zapečatené a zaslané zásielkou do Bratislavy na NÚCEM.
Písomná forma internej časti bola hodnotená v škole. V slovenskom jazyku a literatúre si
študenti mali možnosť voliť zo 4 tém, v cudzích jazykoch bola zadaná len jedna téma.
EČ a PFIČ z nemeckého jazyka písali študenti v Strednej odbornej škole v Hnúšti.
EČ a PFIČ z anglického jazyka úroveň B1 písala 1 študentka na Evanjelickom gymnáziu
v Tisovci.
Výsledky písomnej časti maturitných skúšok
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
matematika
úroveň
externá
časť MS
B1
B2
B1
-
59,9 %
48,8 %
55,8 %
50,8 %
50,4 %
písomná
forma
internej
časti %
85,61 %
76 %
95 %
65 %
-
počet
žiakov
33
31
1
2
8
Ústne maturitné skúšky
Ústne maturitné skúšky sa konali v dňoch 24. – 26. mája 2010 .
Maturitné zadania pre ústne maturitné skúšky na školský rok 2009/2010 boli prerokované
v predmetových komisiách , schválené riaditeľkou školy do 30. marca 2010 a predsedami
predmetových maturitných komisií do konca apríla 2010. Každý predmet mal 30 zadaní,
obsah a forma zadaní pre ústnu časť maturitnej skúšky boli v súlade s prílohou vyhlášky č.
318/2008 Z.z. Zadania boli vypracované podľa všeobecne známych a aktuálnych odporúčaní
ŠPÚ a spĺňali štandardy a cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety.
Výsledky ústnej časti maturitných skúšok
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
náuka o spoločnosti
dejepis
matematika
geografia
chémia
biológia
informatika
priemerná
známka
1,78
1,93
2,50
1,55
1,80
1,37
2,33
1,33
2,18
1,70
počet
študentov
32
30
2
18
5
8
9
3
11
10
F. ŠTUDIJNÉ ODBORY
4-ročné štúdium 7902500 gymnázium 3.-4. ročník
79025 gymnázium 1. -2.roč. – ŠVP profilácia na cudzie jazyky
8-ročné štúdium 7902573 gymnázium cudzie jazyky 3.-8.roč.
79025 gymnázium 2. roč. – ŠVP profilácia na cudzie jazyky
G. PRACOVNÍCI ŠKOLY
Počet pedagogických pracovníkov na plný úväzok :
17
Počet pedagogických pracovníkov na skrátený úväzok : 7
Počet prevádzkových pracovníkov :
4
Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
22 učiteľov má vykonanú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.
Týždenný počet vyučovaných hodín
V školskom roku 2009 / 2010 bolo týždenne vyučovaných 448 hodín, na triedu 40,72.
celkove
4-roč.
8-roč.
povinné predmety
410
138
272
voliteľné predmety
36
18
18
nepovinné predmety
2
2
celkový počet hodín / PP+VP+NP/
448
156
292
V rámci školského vzdelávacieho programu v 2. ročníku osemročného a v 1. – 2. ročníku
štvorročného štúdia boli posilnené počty hodín cudzích jazykov. V sekunde boli zavedené už
dva cudzie jazyky. Voliteľnými hodinami poskytnutými štátnym vzdelávacím programom
boli posilnené hodiny povinných predmetov :
8-ročné štúdium - II.A trieda
Predmet
1. cudzí jazyk
2.cudzí jazyk
Matematika
Biológia
Chémia
Informatika
Telesná výchova
Spolu
+ hodiny
2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
6
4-roč. štúdium – I.B
Predmet
2. cudzí jazyk
biológia
chémia
telesná a športová výchova
Spolu
4-roč. štúdium – II.B
+ hodiny
1
1
1
1
4 hodiny
Predmet
2. cudzí jazyk
chémia
matematika
Spolu
+ hodiny
2
1
1
4 hodiny
V školskom roku 2009/2010 bolo študentom ponúknutých 11 voliteľných predmetov,
z ktorých si žiaci zvolili :
Voliteľné predmety
počet skupín
literárny seminár
spoločenskovedný seminár
seminár z dejepisu
seminár z geografie
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
cvičenia z matematiky
cvičenia z biológie
cvičenia z chémie
informatika
2
2
1
1
4
2
2
3
2
2
Nepovinné predmety : aplikovaná ekonómia
Učebné plány
4-ročné štúdium – 3597/1990-20 - 3. a 4. ročník
školský vzdelávací program – 1. a 2. ročník
8-ročné štúdium – 3625/1994-212 zameranie na cudzie jazyky – 3.-8. ročník
školský vzdelávací program – 2. ročník
H.
ÚDAJE O ĎALŠOM
ZAMESTNANCOV ŠKOLY
VZDELÁVANÍ
PEDAGOGICKÝCH
Na základe požiadaviek zákona 317/2009 Z.z. bola vypracovaná štruktúra
kariérových pozícií v škole a plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov,
ktorý sa sústredil na výchovné poradenstvo a na funkčné vzdelávanie. Plán bol schválený
zriaďovateľom – OV a ĽZ BBSK. Pretože ponuky MPC v Banskej Bystrici so vzdelávaním
poskytujúcim kredity pre kreditové príplatky prišli až v priebehu školského roka, pedagógovia
navštevovali vzdelávania , na ktoré boli prihlásení pred účinnosťou zákona 317/2009 Z.z.
Názov vzdelávacieho podujatia
počet.
prac.
Aktívne globálne školy 2 – Mgr. Pevná, Mgr. Miháľová, Mgr. 3
Bystrianska
trvanie
Cyklické vzdelávanie Svet v nákupnom košíku – Mgr. Miháľová, Mgr.
Vinclavová, Mgr. Bystrianska
3
3 roky
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – Mgr.
Miháľová – CHE, Mgr. Talianová – SJL, Mgr. Bystrianska – GEO
3
3 roky
Letná škola moderných učiteľov – Mgr. Miháľová
1
Školský vzdelávací program pre predmet slovenský jazyk a literatúra v 1.
a 2. ročníku SŠ – Mgr. Bálintová – PC MPC Banská Bystrica
1
Štátny vzdelávací program ISCED2 Fyzika – Mgr. Maková – MPC
Banská Bystrica
1
Workshop – Liga proti rakovine - Poprad – Mgr. Vinclavová
1
Ukončené rigorózne konanie – Mgr. Talianová
1
Nemčina ako cudzí jazyk prakticky ! Didaktika a metodika – Rakúsky
zväz pre umenie a kultúru v spolupráci so Spolkovým ministerstvom pre
vzdelávanie a kultúru – Mgr. Bálintová
1
I.
ÚDAJE
O AKTIVITÁCH
VEREJNOSTI
A PREZENTÁCII
10 dní
ŠKOLY
NA
1. Výchovné poradenstvo
V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov v škole jednou
z hlavných úloh plánu práce školy bolo posilnenie funkcie výchovnej poradkyne, jej
výchovno-poradenských aktivít a vytvorenie priaznivých podmienok pre jej prácu. VP ako
každoročne úzko spolupracovala s ostatnými členmi pedagogického zboru – s triednymi
učiteľmi, so psychológom, s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, s rodičmi
žiakov, úradmi práce atď. Aj naďalej bola súčasťou činnosti výchovnej poradkyne návšteva
základných škôl v okolí – rodičovských združení žiakov končiacich ročníkov, propagácia
štúdia na našej škole , propagácia školy navonok, príprava Dňa otvorených dverí na škole,
spolupráca s CPP v Rimavskej Sobote, návšteva veľtrhu vzdelávania Akadémia 2009
v Bratislave. Výchovná poradkyňa v spolupráci so psychológmi sa spolupodieľala na procese
profesionálnej orientácie študentov.
V školskom roku 2009/2010 vykonávala funkciu výchovnej poradkyne PaedDr.
Zuzana Vojteková.
Všetky aktivity výchovnej poradkyne vyplývali z plánu práce pre školský rok 2009/2010. Na
začiatku prvého polroka kontaktovala pre spoluprácu
Centrum pedagogickopsychologického poradenstva v Rimavskej Sobote a na spoločnom stretnutí boli dohodnuté
plánované aktivity.
• V súvislosti s prípravou študentov na vysoké školy sa študenti končiacich ročníkov
ako aj VII.A a III.B zúčastnili dňa 7.10.2009 veľtrhu vysokých škôl v Bratislave
Akadémia 2009.
• 19.11.2009 sme zorganizovali spoločný zájazd na Deň otvorených dverí Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
• Vo februári 2010 sa uskutočnili stretnutia študentov so zástupcami vysokých škôl
na Slovensku a v Čechách. Prezentovali sa Vysoká škola vojenská z Liptovského
Mikuláša, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita z Brna. V marci 2010 sa
v končiacich ročníkoch prezentovala Obchodná akadémia z Rimavskej Soboty s jej
pomaturitným štúdiom , Stredná odborná škola v Tisovci a Stredná odborná škola
v Rimavskej Sobote.
• Pre študentov štvrtého a ôsmeho ročníka bolo pripravené stretnutie
s vysokoškolskými študentmi, absolventmi našej školy, študujúcimi na Slovensku a
v zahraničí, ktorí našich študentov oboznámili so systémom prijímacích konaní
a štúdia vo Veľkej Británii.
• V rámci programu „ Kreslo pre hosťa“ sa triedy VIII.A, IV.B, VII.A a III.B stretli so
zástupcami Policajného zboru SR a zamestnancom Tatra banky Ing. Milošom
Šelestom. Na oboch stretnutiach sa hovorilo hlavne o kariérnych príležitostiach,
formách výberových konaní ako aj nárokoch na zamestnancov.
• Zorganizované bolo aj stretnutie so zástupcami organizácie UNI 2010, ktorá sa venuje
hlavne problematike budúcich zamestnaní.
• V rámci zviditeľňovania Gymnázia Mateja Hrebendu sme sa v októbri 2009 zúčastnili
prezentácie stredných škôl v Rimavskej Sobote, na ktorú sme pripravili špeciálnu
powerpointovú prezentáciu o živote a dianí na našej škole.
• Na infoportále
www. echoviny.sk sme zverejňovali rozhovory s bývalými
absolventmi našej školy - Ing. Jurčovou, žijúcou v Atlante, Ing. Kockom, PhDr.
Evou Karasovou, pracovníčkou Národnej banky Slovenska, ktorí odpovedali na
základnú otázku, čo im dalo gymnaziálne štúdium a ako ich pripravilo do života.
• V decembri 2009 a januári 2010 navštívila výchovná poradkyňa ZŠ v Hnúšti,
Hrachove, Rimavskej Bani, Klenovci, Tisovci, Ratkovej, a dve ZŠ v Rimavskej
Sobote , kde prezentovala školu hlavne očami našich študentov.
• Navrhnutý bol leták pre záujemcov o 8-ročné štúdium, ktorý bol cielene distribuovaný
žiakom piatych ročníkov.
• Zorganizovali sme stretnutie so zástupcami mediálnej spoločnosti www.rimava.sk
za účelom PR článku na ich portáli. Taktiež sme uverejnili PR článok aj na portáli
www.echoviny.sk.
• Vo februári 2010 boli na infokanále obce Klenovec, na školskej webovej stránke a na
stránke mesta Hnúšťa, v ŠVS v Banskej Bystrici zverejnené kritériá pre prijatie na
štúdium pre školský rok 2010/2011.
• Dňa 11.februára 2010 sa uskutočnili psychologické testy zamerané na zistenie
profesijnej orientácie v triedach III.B a VII.A. Zhodnotenie testov sa konalo
individuálnym rozhovorom v priebehu mesiaca marec.
• Vo februári súčasne prebiehal skríning nelátkových závislostí - v tomto prípade
závislosť na internete, v triedach VI.A a II.B. Výsledky boli alarmujúce, nakoľko
väčšina študentov je už v ohrození touto závislosťou. Preto bolo vedením školy
navrhnuté v budúcom školskom roku tejto téme venovať zvýšenú pozornosť
a zorganizovať stretnutie s odborníkmi pre všetkých žiakov školy.
• Deň otvorených dverí Gymnázia Mateja Hrebendu sa konal 16.februára 2010.
Zorganizovaných bolo niekoľko otvorených hodín. Prezentovali sme konverzáciu
•
•
•
•
•
•
•
v anglickom jazyku- PaedDr. Vojteková, slovenský jazyk a výtvarná výchova- Mgr.
Talianová a Mgr. Hrušková, anglický jazyk – Ing. Janečková a Mgr. Sroková,
nemecký jazyk – Mgr. Bálintová, chémiu – Mgr. Miháľová. Spôsob prezentácie
hodnotíme pozitívne, hodiny prebiehali v pracovnej atmosfére , podarilo sa nám
zaujať a zapojiť študentov zo základných škôl.
18.februára 2010 sa študenti IV.B a VIII.A zúčastnili interaktívnej prednášky
s diskusiou so psychológom zameranej na psychohygienu spojenú s učením
a pripravovaním sa na maturitnú skúšku.
Pretože z časových dôvodov sa nám nepodarilo zorganizovať workshop zameraný na
efektívnu komunikáciu a asertivitu v končiacich ročníkoch, daná tematika bola
prebraná
na hodine konverzácie v anglickom jazyku. Študenti sa zoznámili
s translačnou analýzou, štýlmi a formami komunikácie ako aj s problémami
v komunikácii.
1.marca 2010 sa v triedach I.B a V.A konala diskusia so psychológom na tému
Kulty a sekty a súčasne v triedach II.B a VI.A prebiehal tréning asertivity.
Pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva z Rimavskej Soboty
pozitívne zhodnotili prístup a aktivitu študentov.
26.apríla 2010 sa v triedach II.A a III.A konala beseda so psychológom na tému
Tolerancia.
Pri každej návšteve psychológov na škole sa psychologička stretla aj so študentmi,
ktorí vykazovali vo svojej triede najslabšie výsledky.
13.mája 2010 sa v končiacich ročníkoch konalo stretnutie s pracovníčkami ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, ktoré bolo zamerané na oboznámenie absolventov s pojmami trh
práce, nezamestnanosť, služby zamestnanosti a informovanie študentov o zákone
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
16. júna 2010 sa študenti III.B a VII.A stretli s fínskym občanom Juliusom
Rakowskim, absolventom vysokej školy vo Fínsku, ktorý bol na stáži v Slovenskej
republike na ÚPSVR v Rimavskej Sobote .Na stretnutí študentov informoval
o možnostiach medzinárodných programov pre študentov vysokých škôl v Európe ako
aj o možnosti absolventskej praxe v zahraničí.
2. Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych
vzťahov
Sexuálna výchova má v dnešnej dobe veľmi významné postavenie, ale nie je začlenená
ako samostatný predmet do výchovno- vyučovacieho procesu. Začleňuje sa teda podľa
potreby do vyučovacieho procesu v rámci hodín biológie, etickej výchovy, alebo v rámci
triednických hodín.
Každý triedny učiteľ na začiatku školského roku obdržal od koordinátorky doporučené
témy pre daný ročník, z ktorých si mohol podľa vlastného uváženia vybrať. Mal možnosť si
zvoliť aj vlastnú formu prezentovania danej témy : rozprava so študentmi, film s danou
tematikou, beseda s lekárom.
Aktivity
•
Film - Obchodovanie s bielym mäsom - VII.A, II.B
•
Hodiny biológie :
choroby
VII.A , III.B - rozmnožovacia sústava, pohlavné
VIII.A, IV.B - sexuálna delikvencia
III.A - rozmnožovacia sústava, delikvencia ,
choroby
Doplnkovou formou sexuálnej výchovy sú aj hodiny etickej výchovy, na ktorých sa
formou rozpravy, alebo pomocou aktivít zaoberajú študenti témami ako - výber kamaráta,
výber partnera, riešenie problémov rodiny – krízové situácie v rodine, rozvod, atď.
3. Environmentálna výchova
Jednou z hlavných úloh plánu práce školy na školský rok 2009/2010 bolo naďalej
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu
výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti zameranú hlavne na zdravé
potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvýšenie
povedomia v oblasti separácie odpadov , ich následnej recyklácie a zhodnocovania.
Mgr. Miháľová a Mgr. Vinclavová sú členkami klubu učiteľov environmentálneho minima,
z ktorého získavajú materiály pre environmentálnu výchovu. V októbri 2009 sa zúčastnili
cyklického vzdelávania – Prevencia závislosti – Prečo som na svete rád a školenia v
Zaježovej – Fair Trade z prvej ruky.
Projekty, besedy, zbierky, výstavy a exkurzie sú vhodnými aktivitami, ktoré poskytujú
rozšírenie poznatkov z environmentálnej výchovy. V rámci týchto aktivít sa upevňujú aj
medzipredmetové vzťahy.
Aktivity
•
•
•
•
•
•
•
16.10.– Deň výživy, študenti počas veľkej prestávky mohli konzumovať
ovocie, zeleninu a zdravé nátierky, ktoré im pripravili študenti III.A, I.B a II.B
triedy. Zároveň prebiehala prezentácia o zdravej výžive, ktorú postupne
absolvovali všetky triedy. Prezentáciu pripravil študent Macúrik zo VII.A.
23. 10. – Deň jabĺk - bol zorganizovaný v spolupráci s Ligou proti rakovine.
Študentky IV. B triedy rozdávali v meste letáky a oboznamovali občanov s
prevenciou pred týmto ochorením.
1. 12. - Červené stužky - ku Dňu boja proti AIDS pripravil študent septimy,
prezentáciu pre všetkých študentov školy, ktorým boli zároveň rozdávané červené
stužky, ako symbol podpory tohto dňa. Študenti sa mohli dozvedieť o víruse HIV,
jeho stavbe, spôsobe rozmnožovania, spôsobe prenosu, o štatistických údajoch
rozšírenia ochorenia na jednotlivých kontinentoch. V rámci cvičení z biológie si
študenti pozreli americký film Filadelfia venovaný problematike HIV.
17. 12 . – Deň čokolády. Túto aktivitu pripravili študenti IV. B triedy – počas
prezentácie mohli študenti ochutnať rôzne druhy čokolád a dozvedieť sa mnoho
zaujímavostí o tejto pochúťke.
18. 12. – bol pripomínaný v rámci hodín biológie. deň vyhlásenia prvého
národného parku na Slovensku .
Deň vody - v rámci environmentálnej výchovy bola pripravená nástenka ku Dňu
vody. Študenti III. B pripravili powerpointovú prezentáciu k problematike
znečistenia, dôležitosti a ochrane vody, ktorú odprezentovali všetkým triedam.
Študenti I.B navštívili Čističku odpadových vôd v Hnúšti.
22.4. – Deň Zeme. Vo vestibule školy bola pripravená nástenka na spropagovanie
aktivít poriadaných ku tomuto dňu. V rámci Dňa Zeme naša škola zorganizovala
spolu so študentami ostatných škôl v meste spoločnú akciu Vyčistime naše mesto
od odpadu . Cieľom akcie bolo vyčistenie mesta od odpadu, jeho nahromadenie
na námestí spolu s plagátmi, ktoré mali upozorniť občanov na daný problém.
•
•
•
Študenti V.A a VI.A vysadili v areále školy stromčeky. Študenti III.B vyčistili
jazierko a skalku.
8. 6.- Svetový deň oceánov – téma bola spropagovaná nástenkou vo vestibule.
Svojimi prácami prispeli žiaci II.A. Študenti I.B pripravili powerpointové
prezentácie o živote v moriach a oceánoch.
Nevídaná vec sa odohrala 15. 4. 2010 na hodine chémie, keď sa žiakom v
chemickom laboratóriu podarilo izolovať DNA z kiwi. Molekula bola okom
viditeľná.
Žiaci V. A pri prehlbovaní a upevňovaní učiva pracovali s pracovným zošitom
denníka SME pod názvom: Energia v prírode a v spoločnosti.
Besedy , prednášky a výstavy
V spolupráci s Hvezdárňou M. Hella v Rimavskej Sobote sme uskutočnili niekoľko
prednášok. Dve prednášky študenti absolvovali priamo vo hvezdárni a 2 sa konali na škole.
• V rámci predmetu fyzika, Mgr. Maková v spolupráci s Mgr. Bystrianskou
zorganizovali prednášku na tému Ako zistiť hmotnosť Slnka, prednášajúcim bol
RNDr. Josef Žižňovský. Zaujal študentov prednáškou o fyzikálnych
vlastnostiach hviezd. Študenti sa dozvedeli, ako sa merajú vo vesmíre
vzdialenosti, priemery a hmotnosti hviezd. Prednáška bola náročná, ale veľmi
zaujímavá. Študenti sa informovali o spôsoboch, ako je možné získať poznatky o
pre nás, tak vzdialených objektoch.
• Zaujímavú prednášku o Ceste do stredu Slnka v škole odprezentoval RNDr.
Aleš Kučera CSc., riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
Zložité javy a procesy vo vnútri Slnka i na jeho povrchu vysvetlil zaujímavo,
pútavo a názorne. Videá znázorňujúce deje na Slnku boli veľmi efektné a úžasné.
Študentov najviac zaujala existencia a pohyb neutrín.
• 21. 10. - Študenti 3. ročníka štvorročného štúdia navštívili Hvezdáreň v Rimavskej
Sobote , dozvedeli sa zaujímavé informácie o CERN- e ( European Organisation
for Nuclear Research – Európska organizácia pre jadrový výskum. CERN
skonštruoval stroj času – urýchľovač veľkých hadrónov Tento 27 kilometrový
kruhový tunel pod francúzsko-švajčiarskymi hranicami je najväčším vedeckým
zariadením na svete o tomto zariadení a zážitkoch z pobytu v CERNe porozprával
študentom riaditeľ hvezdárne RNDr. Pavol Rapavý. Študenti prvého ročníka
štvorročného štúdia sa zasa dozvedeli informácie o hviezdach, Zemi, jej tvare a
pohyboch, slapových javoch. Zaujímavou a názornou formou si doplnili poznatky
získané na hodinách geografie.
• Študenti II. B a VII. A triedy sa zúčastnili seminára v rámci Masterclasses 2010,
keď strávili jeden pracovný deň s časticovými fyzikmi a robili počítačové cvičenia.
Výsledky svojich meraní mohli porovnať s účastníkmi z Varšavy, Padovy,
Marseille a Turína a vedeckými pracovníkmi z CERN-u ( videokonferencia).
V rámci tohto projektu sa dvaja študenti – zo VII. A a II. B sa zapojili do
celoslovenskej súťaže na tému – Vývoj vesmíru. Pripravili prednášku, prezentáciu
a videozáznam z prednášky, ktorú predniesli všetkým študentom školy.
• 21.10.- 9.11. bola na našej škole putovná interaktívna výstava Klíma nás spája,
ktorú nám poskytla organizácia Sosna. Výstava pozostávala z dvoch častí. Prvá
časť bola venovaná environmentálnej problematike znečistenia ovzdušia a jeho
dopad na vznik skleníkového efektu. Žiaci si mohli tento vplyv vyskúšať pobytom
v klimatickom stane. Ďalšia časť výstavy bola venovaná životu amazonských
indiánov. Študenti mohli vidieť identické nástroje, ktoré indiáni používajú
•
•
v bežnom živote. Súčasťou výstavy bol aj interaktívny prales, v ktorom sa mohli
menší návštevníci zahrať na zvieratká. Celkove navštívilo výstavku 450
návštevníkov – naše gymnázium, ZŠ Klokočova Hnúšťa, ZŠ Nábrežie Rimavy
Hnúšťa, MŠ Hnúšťa, ZŠ Ožďany.
Žiaci II.A triedy na hodinách fyziky viedli besedy o globálnych problémoch
životného prostredia – znečistenie ovzdušia, kyslé dažde, znečistenie pôdy.
Prepočítavali energetické hodnoty potravín a snažili sa vytvoriť jedálny lístok na
jeden deň.
V III. B a VII. A triede sa uskutočnila na hodine náuky o spoločnosti beseda s Ing.
Šestákom na tému Finančná gramotnosť študentov.
Vedecká konferencia
Dňa 24. 11. 2009 sa v konferenčnej miestnosti reštaurácie Kocka v Hnúšti uskutočnil
3. ročník vedeckej konferencie prírodovedných predmetov, ktorú organizujú členky PK
prírodovedných predmetov pri Gymnáziu Mateja Hrebendu pod názvom Týždeň vedy.
Prednášku na tému Diagnostika odprednášala MUDr. Anna Rákayová z Diagnostického
centra v Lučenci. Druhú prednášku na tému CERN-Európska organizácia pre jadrový výskum
prezentoval RNDr. Pavol Rapavý.
Vzdelávací modul – Ťažisko v pohybe
24.11.-27.11 – bol na našej škole zrealizovaný vzdelávací modul Ťažisko v pohybe,
ktorý pripravili a prezentovali pracovníčky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave
PhDr. Dagmar Šimunová a Mgr. Janka Horváthová. Počas tohto 4-dňového programu počas
6 hodín denne sa mohli študenti hravou formou dozvedieť o ťažisku, s ktorým sa stretávajú
v bežnom živote, v štyroch vzdelávacích aktivitách :
• vedecké divadielko,
• súťažno-vzdelávacia hra,
• tvorivo-objavná dielňa,
• interaktívna výstava.
Projektu sa okrem našich študentov zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Nábrežie Rimavy a Klokočovej
v Hnúšti. Akcia mala veľký a kladný ohlas V popoludňajších hodinách mali možnosť
navštíviť výstavu obyvatelia Hnúšte, pedagógovia z okolitých škôl, no je veľkou škodou, že
túto jedinečnú možnosť využilo len málo občanov.
Exkurzie
Exkurzie sú jednou z možností ako včleniť zážitkové učenie do vzdelávacieho procesu.
• Jasne o tom svedčí veta žiačky po absolvovaní exkurzie v Osvienčime
v Poľsku: „Zážitok z Osvienčimu je ťažké opísať, treba to jednoducho vidieť
a možno potom budete vnímať niektoré veci menej povrchne... .“
Osvienčim navštívili žiaci I.B a II.B. Počas exkurzie všetci nadobudli mnoho informácií ,
ktoré sa týkajú daného pamätného miesta a múzea. V Auschwitze l si žiaci toto miesto uctili
zapálením sviečok.
• Počas exkurzie v Gemersko- malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote si
žiaci prehĺbili poznatky o histórii nášho regiónu. Exponáty vystavené v múzeu
zaujali študentov prvého aj tretieho ročníka, pretože história Gemera a
Malohontu je nám najbližšia. Od praveku až po najnovšie dejiny, od
•
•
•
•
nerastného bohatstva Slovenska, cez históriu umenia, až po každodenný život
obyčajných ľudí - takýto široký obraz ponúka stála expozícia. Keďže sa jedna
zo štyroch múmií na Slovensku nachádza práve v tomto múzeu, mohli si
študenti doplniť vedomosti aj o spôsobe pochovávania v starovekom Egypte.
Dočasná expozícia bola zameraná na blížiaci sa sviatok zosnulých a priblížila
im pohrebné zvyky v našom regióne v minulosti. Zaujímavé exponáty spolu s
odborným výkladom sú dôležitou formou vzdelávania v oblasti histórie a
vytvárania pocitu hrdosti na náš región.
V rámci predmetu fyzika Mgr. Maková zorganizovala exkurziu do jadrovej
elektrárne v Mochovciach. Študenti následne spracovali na hodine projekty,
v ktorých porovnávali rôzne elektrárne a ich vplyv na životné prostredie.
návšteva Arboréta – Tesárske Mlyňany,
umelecko-biologická exkurzia do Budapešti. Počas exkurzie žiaci navštívili
Tropicarium, zoologickú a botanickú záhradu, urobili prehliadku historického
centra mesta a absolvovali vyhliadku
z Citadely. Žiaci sa zoznámili
s exotickou faunou a flórou a historicko-umeleckým významom historickej
časti mesta Budapešť. Exkurzie sa zúčastnili žiaci VII.A, VI.A, III.B a I.B
triedy,
geologická exkurzia do bane v Banskej Štiavnici. Žiaci sa oboznámili
s banskou technikou, sfárali do podzemných šácht, a tak mohli precítiť
atmosféru baníckeho života a netradičným, zážitkovým spôsobom získali
vedomosti o rôznych spôsoboch ťažby v Banskej Štiavnici a o rudných
mineráloch, ktoré sa ťažili v tejto oblasti.
Zbierky počas školského roka
•
•
Sloboda zvierat – pod vedením Mgr. Balážikovej sa vyzbieralo 130 €,
Biela pastelka 2009 – škole bolo Úniou nevidiacich a slabozrakých vyslovené
písomné poďakovanie,
• Deň darcov krvi – predaj červených karafiátov,
• Deň narcisov – táto akcia získava dobrovoľné príspevky, ktoré sa použijú na
zlepšenie vybavenosti onkologických zariadení, študenti vyzbierali 493 € .
• Počas Týždňa modrého gombíka v dňoch 17. – 23. mája študenti I. B triedy
pripravili celodňovú prezentáciu o organizácii UNICEF pre všetkých žiakov školy. 14
dobrovoľníkov z I.B, V.A a VI. A triedy ponúkalo v uliciach mesta Modrý gombík, spolu
vyzbieralo 400 €. Boli radi, že mohli prispieť k zabezpečeniu dopravy protitetanových
vakcín a k realizácii samotného očkovania pre mamy a novorodencov v Laose.
Zážitkové vyučovanie
•
•
•
•
•
•
•
Príprava „šokofondue“ a syrového fondue na hodinách nemčiny,
Európsky deň jazykov,
školská Halloween party,
pečenie jabĺk a vianočného pudingu,
písanie vianočných pohľadníc pre žiakov rakúskych a nemeckých škôl,
tvorba valentínok,
Fialové sympózium- Máte radi fialovú ? V Banskej Bystrici vo vile Dominika
Skuteckého sa dňa 19. 5 konalo otvorenie Fialového sympózia , na ktorom sa
zúčastnili študenti našej školy : J.Dovalová, J. Zatrochová a P. Macúrik. V galérii
•
•
•
•
•
•
•
zorganizovali 3 dielne. Študentov v tvorivej dielni Maľujeme fyzikou, privítala
študentka Zatrochová. Každý účastník si mohol vyskúšať maľovanie s enkaustickou
žehličkou. Tejto zábavnej činnosti sa zúčastnili nielen študenti, ale aj dospelí
návštevníci, ktorí sa na sympózium prišli pozrieť. Okrem enkaustiky si študenti
kreslili roztokmi , kde mohli vidieť ako z bezfarebného a oranžového roztoku
vznikne fialová farba, pri pokuse im pomáhal študent Macúrik, ktorý reprezentoval
tvorivú dielňu Maľujeme chémiou. Pre študentov matematického gymnázia boli
pripravené úlohy v tvorivej dielni Maľujeme matematikou. Oficiálne otvorenie
Fialového sympózia bolo sprevádzané bengálskymi ohňami, ako aj fialovým
občerstvením,
Tvorivá dielňa Šperk – 25. 11. 2009. Tvorivú dielňu viedol Doc. PaedDr. Jaroslav
Uhel, ArtD., prodekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici – umelecká dielňa bola zameraná na návrh a výrobu šperkov z epoxidovej
živice. Dielne vznikli v súlade so zážitkovým učením a zúčastnili sa jej žiaci II.A
a VII.A triedy a hostia zo Základnej umeleckej školy v Hnúšti,
Vianočné tvorivé dielne sa uskutočnili 21. decembra 2010. Tvorivú dielňu viedli
okrem pedagógov GMH, aj Mgr. Martin Kratochvíl PhD. a študentka Zuzana Nejedlá
– obaja z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hostia z
PdF UMB viedli tvorivú dielňu zameranú na plstenie – výrobu šperkov a hračiek
z plste. Ďalšie aktivity: veštenie z vosku, powerpointová prezentácia o vianočných
sviatkoch, enkaustika, vianočné pečivo. Dielne vznikli v súlade so zážitkovým učením
a zúčastnili sa jej triedy II.A, III. A, IV. A, I.B a VII.A. Organizačne sa do dielní
zapojila VI.A trieda v rámci hodín estetickej výchovy,
Veľkonočné tvorivé dielne –v rámci tvorivých dielní sa žiaci mohli zúčastniť aktivít
– maľovanie veľkonočných vajíčok, modelovanie fimo hmoty, príprava piškótových
kuriatok, enkaustika. Dielne vznikli v súlade so zážitkovým učením a zúčastnili sa ho
žiaci II.A, III.A a IV.A triedy, v príprave a organizácii pomáhali žiaci VI.A triedy
v rámci hodín estetickej výchovy, čím boli naplnené podmienky prierezovej témy
tvorba prezentácií a projektov.
Mikuláš – na hodinách predmetu umenie a kultúra žiaci II.B triedy zdobili perníky,
ktoré rozdávali žiakom a učiteľom školy,
rolová hra RU-FA,
celoškolské podujatie Čaje, na ktorom sa dozvedeli žiaci o pestovaní, spracovaní
a príprave rôznych čajov, o biednych pracovných a platových podmienkach väčšiny
ľudí , ktorí ho pestujú a spracúvajú,
vianočný turnaj v mix basketbale pre študentov a víťazom sa stala VII.A trieda.
Kultúrno-výchovné podujatia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stužkové slávnosti VIII. A a IV. B triedy,
prijímanie prvákov do cechu študentského,
návšteva divadelného predstavenia Gulliverove cesty ( v anglickom jazyku ),
návšteva divadelného prestavenia Je dôležité mať Filipa ( v anglickom jazyku ),
návšteva divadelného predstavenia Obchod na korze,
návšteva divadelného predstavenia Skrotenie čertice,
výchovný koncert skupiny AYA – Schody do seba,
návšteva divadelného predstavenia Malý hobbit,
akordeónový koncert ZUŠ z Lipian,
•
•
literárne pásmo k výročiu úmrtia Mateja Hrebendu,
návšteva výstavy Alžbety Štefunkovej-Szabó – Mestská galéria Rimavská Sobota.
Súťaže a olympiády
Literárne súťaže a recitačné súťaže
Hrebendova kapsa - s prácami sa zúčastnili V. Pevná –IV. A, V. Pevný – II.A, S.
Alcnauerová –II.A, J. Fábryová – IV. A, M. Kojnok – VI.A
Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž - N. Václaviková – III.A
Zlatá podkova,zlaté pero,zlatý vlas – recitačná súťaž - L.Tokárová -V.A
Olympiáda zo slovenského jazyka
o školské kolo – A. Repáková – VI. A, kat. B
M. RudováVII. A ,kat. A
D. Belajová – III. A, kat. C
o krajské kolo - M.Rudová – VII. A - 4.miesto
Olympiáda v cudzích jazykoch
o okresné kolo
nemecký jazyk
R. Krištof –
M. Hinca –
E. Trnavská –
anglický jazyk
M. RudováJ. Kožiak –
VI.A –
2.miesto
III.A –
2. miesto
VII.A – 3. miesto
VII.A – 4. miesto
VI. A –
3. miesto
Chemická olympiáda
R. Antal – VI. A - úspešný riešiteľ krajského kola chemickej olympiády kat. B
Biologická olympiáda
P. Macúrik – VII. A - účasť v krajskom kole
Geografická olympiáda
o okresné kolo
D. Belajová – III. A
L. Benková – III. A
M. Folk –
III. A
M. Boráková – III. A
Súťaž Mladý Európan
Družstvo v zložení D. Antalová, K. Kasáčová, E. Trnavská – VII. A – 3. miesto
Matematický klokan
Súťaž sa uskutočnila 22. marca 2010, zúčastnilo sa jej 51 žiakov v 6-tich kategóriách.
Úspešní riešitelia - M. Kojnok - VI.A
M. Borák – II.B , ktorý sa umiestnil na 20. – 26. mieste z 3 425
súťažiacich
MAKS
Úspešní riešitelia –
Pikofyz
zimná séria súťaže
letná séria súťaže
L. Bálint – II. A
P. Bystriansky – II.A
- P. Šimonič – IV. A –
D. Belajová – III. A J.Fábryová – IV. A S.Jáchimová – IV. A J.Stejskal IV.A D. Belajová – III. A A. Múka –
IV. A –
P. Šimonič – IV. A –
S. Jáchimová – IV. A –
J.Stejskal –
IV. A J. Fábryová – IV. A –
2. miesto
6. miesto
6 miesto
8 miesto
11. miesto
4. miesto - úspešná riešiteľka
5. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
12. miesto
Aplikovaná ekonómia
Krajské kolo súťaže Mladý líder - M. Rudová – VII. A – 3. miesto – postup do
celoslovenského kola súťaže
Stredoškolská odborná činnosť
Študenti Gymnázia Mateja Hrebendu sa tejto súťaže zúčastňujú pravidelne každý rok.
Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Výsledkom iniciatívy
stredoškoláka je samostatná písomná odborná práca v rozsahu najviac 25 strán na tému, ktorú
si vyberie študent podľa záujmu, prípadne orientácie na budúce vysokoškolské štúdium.
Študent ju samostatne spracuje a prezentuje v nej výsledky svojho bádania. Práca sa
predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie a jej súčasťou je vlastná verejná
obhajoba.
Celkovo sa školského kola stredoškolskej odbornej činnosti zúčastnilo 21 prác. Na krajské
kolo postúpilo 5 prác z oblasti problematiky voľného času, mikroprocesorovej a výpočtovej
techniky, zdravotníctva a histórie.
Aerobik = aeróbny ( problematika voľného času ) autorka M. Daniová
Spomienky spod praslice ( história )
autor M. Lipták
Mobilný autonómny robot pre výukové účely ( mikroprocesorová technika ) autor J.
Košarník
Domáca lekáreň mojej obce (problematika voľného času) autorky M. Koncošová,
J. Knappová
Diabetes melitus II. typu ( zdravotníctvo )
autori M. Rudová, M. Remeň
Krajské kolo :
1. miesto : DOMÁCA LEKÁREŇ MOJEJ OBCE – práca bola zozbieraním domácich
ľudových receptov z liečivých rastlín od starých obyvateľov dediny Rimavská Píla,
ktoré využívali na prevenciu a liečenie chorôb.
2. miesto : AEROBIK = AERÓBNY - druh aeróbneho cvičenia určený pre mužov
a ženy ako prostriedok udržania štíhlej postavy a odbúrania stresu.
3. miesto : SPOMIENKY SPOD PRASLICE – práca spracovala rodokmeň a
rodostrom predkov študenta s použitím archívnych fotografií. Jej cieľom bolo ukázať
vieru, že ak by mladí ľudia spoznali svoju minulosť cez minulosť a život svojich
predkov, zvýšila by sa ich hrdosť na rodný kraj, boli by úctivejší k starším ľuďom
a vnímavejší voči okoliu.
Na celoštátnej prehliadke SOČ v Košiciach súťažili 2 práce Domáca lekáreň mojej obce a
Aerobik = aeróbny.
V odbore 01 problematika voľného času získala práca Domáca lekáreň mojej obce 2.
miesto a postúpila na medzinárodnú prehliadku do Moskvy. Martina Koncošová,
študentka Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti,
v
dňoch 26.6.2010 – 8.7.2010
reprezentovala našu školu a Slovenskú republiku na celosvetovej prehliadke odborných prác
stredoškolákov pod názvom ESE Moskva 2010.
Športové súťaže
Streľba zo vzduchovky
o okresné kolo – 2. miesto
o okresné kolo krúžkov Mladých priateľov poľovníctva – 1. miesto
Chlapci – 8-ročné štúdium
Basketbal
o obvodné kolo - 1. miesto
o okresné kolo – 1. miesto
Florbal
o okresné kolo – 3. miesto
Minifutbal
o obvodné kolo – 3. miesto ( ml. žiaci )
o obvodné kolo – 2. miesto ( st. žiaci )
Chlapci – 4-ročné štúdium
Basketbal
o obvodné kolo – 1. miesto
o okresné kolo - 2. miesto
Florbal
o okresné kolo - 4. miesto
Minifutbal
o obvodné kolo – 2. miesto
Dievčatá – 8-ročné štúdium
Basketbal
o obvodné kolo – 1. miesto
o okresné kolo – 1. miesto
o regionálne kolo – 3. miesto
Nestlé basketbal
o okresné kolo – 1. miesto
o regionálne kolo - 1. miesto
o krajské kolo –
4. miesto
Volejbal
o obvodné kolo – 1. miesto
o okresné kolo –
1. miesto
o regionálne kolo – 1. miesto
o krajské kolo –
1. miesto
o majstrovstvá SR – Považská Bystrica – 7. miesto
Dievčatá – 4-ročné štúdium
Basketbal
o okresné kolo – 1. miesto
o regionálne kolo – 2. miesto
Volejbal
o okresné kolo –
1. miesto
o regionálne kolo – 1. miesto
o krajské kolo –
2. miesto
Aerobik
o krajské kolo – M. Daniová -III. B – 1. miesto
o školské majstrovstvá SR – M.Daniová - III. B – 1. miesto
Bedminton
o okresné kolo
I. Hruška – II. A –
1. miesto
R. Šmatlák – II. A –
2.miesto
P. Martinský II.A –
3. miesto
V. Pevný – II. A –
2. miesto
N. Bálintová – IV.A - 1. miesto
R. Surová – III. A –
2. miesto
V. Pevná – IV. A –
3. miesto
D. Antalová – VII. A – 1. miesto
R. Surová – VIII. A – 2. miesto
L. Benková – III. A – 4. miesto
o krajské kolo
I.Hruška – II.A –
1. miesto
R. Šmatlák – II. A –
2. miesto
V. Pevný – II. A –
2. miesto
V. Pevná – IV. A –
3. miesto
R. Kucharík – III. A – 7. miesto
N. Bálintová – IV. A – 2. miesto
P. Martinský – II. A – 3. miesto
R. Surová – VIII. A – 1. miesto
D. Antalová – VII. A – 2. miesto
R. Surová – III. A –
2. miesto
o
majstrovstvá SR
D. Antalová – VII. A – 3. miesto
R. Surová – VIII. A – 3. miesto
N. Bálintová – IV. A – 2. miesto
o
Majstrovstvá sveta družstiev – Sofia – 9. miesto
N. Bálintová – IV. A
D. Antalová – VII. A
E. Trnavská – VII. A
I. Lásková –
IV. A
Prehľad úspechov študentov Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti za obdobie 1996 –
2010
Školský Typ súťaže
rok
Meno študenta
krajské kolo
celoštátne
kolo
1996/97 SOČ
SOČ
E. Matajsová
J. Kováčik
2. miesto
3. miesto
4. miesto
1998/99 súťaž v písaní anglických
projektov
SOČ
SOČ
J. Hric
M. Kubaliaková
Keľo, Beracko
Kňažek, Bobák
2000/01 biologická olympiáda
A. Petrášová
Z. Sihelská
M. Petrášová
korešpondenčný seminár
z biológie
SOČ
2001/02 Poznaj a chráň – biol.súť.
Olympiáda ľudských práv
P. Nociarová
L. Dugovičová
F. Féderová
1. miesto
3. miesto
2. miesto
3.miesto
4. miesto
úsp. rieš.
1. miesto
1. miesto
4. miesto
4. miesto
2. miesto
Najlepší študent aplikovanej
ekonómie
Olympiáda v anglickom
jazyku
SOČ
SOČ
2002/03 biologická olympiáda
SOČ
SOČ
SOČ
SOČ
F. Féderová
2. miesto
L. Suchá
1. miesto
M. Petrášová
Z. Sihelská
1. miesto
3. miesto
Z. Sihelská
D. Migaľová
Z. Sihelská
L. Mareková
P.Nociarová
P.Fačka
4. miesto
3. miesto
4. miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
2.miesto
2.miesto
4.miesto
2003/04 biologická olympiáda
olympiáda v anglickom
jazyku
Z. Huľuková
L. Suchá
4. miesto
3. miesto
2004/05 veľtrh študentských
spoločností aplikovanej
ekonómie
SOČ
kolektív
2. miesto
2006/07 korešpondenčný seminár
z fyziky
biologická olympiáda
on-line korešp. seminár z
fyziky
R. Antal
3. miesto
M. Bagačková
M.Bálint,
J.Hedvigy
úsp. rieš.
3. miesto
2007/08 recitačná súťaž Dobšinského
aerobik
SOČ
biologická olympiáda
bedminton
M. Rudová
M. Daniová
Z. Karabínošová
Z. Karabínošová
N. Bálintová
D. Rebová
D. Antalová
R. Surová
R. Krištof
Olympiáda v nemeckom
jazyku
2008/09 SOČ
Olympiáda v slov. jazyku
Chemická olympiáda
Bedminton
Z. Huľuková
M. Hrivnák
M. Rudová
R. Antal
S. Koniar
R. Surová
D. Antalová
N. Bálintová
3. miesto
1. miesto
2.miesto
3. miesto
3. miesto
4.miesto
5.miesto
4. miesto
1.miesto
3.miesto
2. miesto
3.miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
úsp. rieš.
úsp. rieš.
1.miesto
2.miesto
3.miesto
Aerobik
volejbal dievčatá
Scoolcup dievčatá
Fyzique
Pikofyz
2009/10 SOČ
SOČ
SOČ
Aerobik
volejbal dievčatá
volejbal dievčatá
bedminton
Mladý líder – aplikovaná ek.
Chemická olympiáda
M. Daniová
2.miesto
3.miesto
5.miesto
úsp. rieš.
úsp. rieš.
M. Borák
L. Petrok
M.Koncošová,
J.Knappová
M. Daniová
M. Lipták
M. Daniová
I.Hruška
R. Šmatlák
V. Pevný
V. Pevná
N. Bálintová
P. Martinský
Ro. Surová
D. Antalová
Re. Surová
M. Rudová
R. Antal
1. miesto
2. miesto
3.miesto
1.miesto
1. miesto
2.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3. miesto
úsp. riešiteľ
Krúžková činnosť
Názov záujmového krúžku
Vedúci
Krúžok športových hier
(V.A – VIII.A, I.B – IV.B)
Krúžok športových hier
(II.A - IV.A)
Krúžok mladých priateľov poľovníctva
Mgr. Ján Štefánik
Cvičme v rytme
Mgr. Tatiana Mihálová
Matematický krúžok
Mgr. Elene Brndiarová
Mladý biologický aktivista
Mgr. Zlata Vinclavová
Kreatív
Mgr. Eva Talianová
Mladý chemik
Mgr. Nadežda Miháľová
Matematika bez (po)chýb
Mgr. Bohuš Ľupták
Mgr. Ján Štefánik
Mgr. Bohuš Ľupták
2. miesto
1. miesto
7. miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
Krúžok medzinárodnej spolupráce
PaedDr. Zuzana Vojteková
Žurnalistický krúžok
Mgr. Eva Talianová
Vydaných bolo 227 vzdelávacích poukazov a prijatých naspäť bolo 111 poukazov.
4. Prevencia drogových závislostí
Práca koordinátorky primárnej prevencie bola a je založená na spolupráci s kolektívom
pedagogických pracovníkov a na spolupráci s pracovníkmi psychologických, zdravotníckych
a vzdelávacích pracovísk. Prevencia drogových závislostí je súčasťou aktivít, ktoré sa
organizujú na našej škole v rámci športových, kultúrnych a záujmových činností.
Koordinátorka sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, zdravotníckymi a
poradenskými odbornými zariadeniami. V tomto školskom roku úspešne prebiehala
spolupráca s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej
Sobote. Z ponukového listu sme vybrali témy zamerané na prevenciu sociálno-patologických
javov, ktoré sa uskutočňujú formou prednášok, depistáží a besied.
Mgr. Zuzana Mináriková – sociálna pedagogička spolu so psychologičkou realizovali jednu
tému Drogová závislosť a jej prevencia s I.B a VI.A triedou.
Koordinátorka spolu s Mgr. Pevnou uskutočnili kvíz Čo vieš o drogách pre žiakov
nižších ročníkov – II.A, III.A, IV.A. Spolu s III.A a IV.A triedou bola obnovená nástenka s
protidrogovou tematikou– žiaci vyhotovili nové plagátiky a k nim texty, ktoré upozorňujú na
nebezpečenstvo drogových závislostí.
Koordinátorka primárnej prevencie sa pri plnení hlavných cieľov t. j. formovania
hodnotovej orientácie žiakov, ovplyvňovania ich postojov k návykovým látkam a rozvíjaní
osobnostných kvalít žiakov opierala o spoluprácu s odborníkmi a ostatnými pedagogickými
pracovníkmi. Preventívne aktivity boli zamerané na legálne drogy / alkohol, tabak/ a ich
nebezpečné následky pri užívaní, na nelegálne drogy a ich nebezpečenstvo, na automaty
a počítačové hry a závislosti na nich.
Na plnení plánu prevencie sa podieľali všetci členovia pedagogického kolektívu, ktorí
uskutočňovali preventívne aktivity na ochranu detí. Triedni učitelia mali možnosť
ovplyvňovať postoje a návyky žiakov na triednických hodinách. Koordinátorka sa ako
vyučujúca etickej výchovy venovala témam s prevenčnou tematikou aj na hodinách etickej
výchovy, ktoré sú zahrnuté v tematickom pláne predmetu.
Keďže žiaci prejavili veľký záujem, aj v druhom polroku koordinátorka pokračovala
v spolupráci s pracovníkmi CPPP v Rimavskej Sobote. Pracovníčky tejto poradne uskutočnili
vo februári 2010 so žiakmi VI.A triedy aktivity zamerané na nebezpečenstvo závislosti od
počítačových hier, internetu a PC. V marci koordinátorka spolu s vedením školy zabezpečila
účasť žiakov celej školy na koncerte Schody do seba s prevenčnou tematikou skupiny AYA z
Martina.
V rámci spolupráce s firmou Microsoft sme sa zapájali do výukových programov, ktoré
podporovali využívanie informačných technológií. Umožnili sme žiakom navštevovať
učebňu infoveku, na chodbách školy sme zaviedli wifi sieť, takže žiaci majú prístup
k internetu vo všetkých priestoroch školy.
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii voľnočasových aktivít
zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti. Využívali sme služby
mestskej knižnice. Mgr. Talianová veľmi úzko spolupracovala s Mestskou galériou
v Rimavskej Sobote – kde uskutočnila tvorivé dielne pre žiakov aj pedagógov školy. Dobrá
spolupráca bola aj s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote .
Ako veľmi dobrú môžeme označiť spoluprácu aj so Základnou umeleckou školou v Hnúšti
– niektoré hodiny hudobnej výchovy boli odučené v koncertnej sále ZUŠ. Úzka bola aj
spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti. V jeho priestoroch sme uskutočnili 2
stužkové slávnosti – VIII. A a IV.B triedy, prijímanie prvákov do cechu študentského
a divadelné predstavenie Skrotenie čertice.
5. Výchova k ľudským právam
Výchova k ľudským právam nebola realizovaná len na hodinách náuky o spoločnosti,
etickej výchovy, náboženskej výchovy a triednických hodinách , ale úzko súvisela s
vnútorným školským prostredím, vzájomným správaním sa žiakov, ako aj správaním sa
žiakov a pedagógov vzájomne.
• Európsky týždeň miestnej demokracie
Počas Európskeho týždňa miestnej demokracie Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti
pripravilo pre svojich študentov cyklus zaujímavých a poučných podujatí, ktoré vyvrcholili
16. októbra 2009 besedou s poslancami BBSK Mgr. Michalom Bagačkom, primátorom
mesta Hnúšťa, Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta Tisovec a JUDr. Pavlom
Struhárom, starostom obce Klenovec.
Na úvod tohto nevšedného dňa Mgr. Blažena Hrušková, ktorá toto podujatie pripravila,
pripomenula prítomným študentom význam samosprávy v živote každého človeka, ako aj
zmysel celého podujatia, ktorého myšlienka vznikla už 15. októbra 1985 na pôde Kongresu
miestnych a regionálnych orgánov a výboru Rady Európy pre miestnu a regionálnu
demokraciu, kde bola pripravená na podpis Charta miestnej samosprávy. Následne prítomní
poslanci BBSK prezentovali svoju činnosť v zastupiteľstve BBSK a vo výboroch, v ktorých
pracujú. Tiež hovorili o aktivitách v mestách Hnúšťa a Tisovec, ako aj o aktivitách v obci
Klenovec. Študentov zaujímala príprava a podávanie projektov z európskych fondov, stav
ciest v našom regióne, situácia v zdravotníctve, ako aj aktivity miestnych zastupiteľstiev
smerom k mladým ľuďom.
V ten istý deň študenti Gymnázia Mateja Hrebendu deklarovali, že sa zaujímajú o všetko, čo
sa okolo nich deje a že im nie je ľahostajný osud miliónov ľudí na svete a zapojili sa do
celosvetového projektu Vstaň a urob niečo, ktoré organizovalo občianske združenie Rada
mládeže Slovenska. Prostredníctvom tejto spoločnej akcie verejne deklarovali podporu
Miléniových rozvojových cieľov.
Piatkovému dopoludniu predchádzalo stretnutie šiestich študentov gymnázia, ktorí majú
bydlisko v Klenovci, spolu so žiakmi ZŠ Vladimíra Mináča v zasadačke Obecného úradu v
Klenovci so starostom obce Klenovec JUDr. Pavlom Struhárom. Na mieste zasadnutí
obecného zastupiteľstva, tak vo štvrtok 15. októbra nadviazali na svoju činnosť spred roka,
kedy si vytvorili detský a mládežnícky parlament, zvolili svoju starostku a zástupkyňu
starostky. Na úvod ich dvojhodinového rokovania, ktoré viedla zástupkyňa starostky
študentka Eliška Trnavská, skontrolovali spolu so starostom obce JUDr. Pavlom Struhárom a
zástupkyňou starostu Mgr. Blaženou Hruškovou uznesenie, v ktorom spoločne zhodnotili, čo
sa v obci v priebehu roka podarilo z ich nastolených požiadaviek zrealizovať. Následne z ich
tohtoročného rokovania, doplneného o postrehy, ktoré vyplývajú z činnosti obecnej polície, s
členmi ktorej prežili dve študentky gymnázia a dve žiačky základnej školy popoludnie v
stredu 14. októbra, urobili zápis a uznesenie, z ktorého vidno, že rokovali o podobných
problémoch ako skutoční poslanci. Boli to najmä otázky týkajúce sa budovania turistických
chodníkov, ako aj chodníkov pre cyklistov, opravy ciest, riešenie problému s túlavými psami,
bezpečnosti občanov, ako aj organizovania besied s príslušníkmi obecnej polície v základnej
škole.
Bodkou za týmto nevšedným podujatím, ktoré obohatilo všetkých zúčastnených, bol
slávnostný obed, na ktorý mladých poslancov obecného zastupiteľstva pozval starosta obce
JUDr. Pavel Struhár.
• Beseda o ľudských právach
20. apríla 2010 sa žiaci VII.A, VIII. A, III. B a IV. B triedy zúčastnili na stretnutí
s predsedom vlády SR Róbertom Ficom, na ktorom im priblížil problematiku ľudských práv,
ich dodržiavania, porušovania a ochrany. Študenti tiež dostali priestor na otázky, ktoré sa
dotýkali tejto problematiky.
• Dňa 26. 4. sa študentky zo VII. A triedy zúčastnili v Lučenci súťaže Mladý
Európan, ktorú vyhlasuje zastúpenie EK v SR so sídlom v Bratislave a o jednotlivé
kolá sa starajú centrá EUROPE DIRECT a európske informačné centrum .Svoje
vedomosti mali možnosť preukázať študenti z 8 gymnázií nášho regiónu. Dievčatá
obsadili 3. miesto.
• Beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu
6. mája sa uskutočnila beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu Katarínou
Neveďalovou, na ktorej sa zúčastnili žiaci VII A, VIII.A, III. B a IV. B triedy. Na úvod im
poslankyňa EP priblížila činnosť, inštitúcie a svoju prácu v Európskom parlamente,
zodpovedala tiež na otázky študentov. Najaktívnejším študentom ponúkla exkurziu a odbornú
stáž v tejto inštitúcii.
• 6.mája si študenti pripomenuli Deň Európy, každá trieda si vyžrebovala krajinu, ktorú
počas celého dňa znázorňovala. Súčasťou programu bola prezentácia, prostredníctvom
ktorej sa žiaci oboznámili s históriou Dňa Európy. Vyvrcholením osláv bolo
vytvorenie ľudskej reťaze, ktorá predstavovala vzájomné spájanie národov. Do týchto
aktivít sa zapojila celá škola vrátane pedagogického zboru. Súťaž o najlepšie
predstavenie a znázornenie krajiny vyhrala II. A predstavujúca Švédsko.
• Počas mesiaca máj všetci študenti školy absolvovali rolovú hru RU-FA, ktorej
cieľom bolo uvedomiť si, aké odlišné môžu byť kultúry, ako vyzerá medzikultúrna
komunikácia, ako vznikajú a ako sa odstraňujú predsudky. Reakcie na túto hru a
pocity študentov boli rôzne a všetky boli zverejnené na webovej stránke školy.
Celkový dojem vyjadril študent Kojnok zo VI. A triedy slovami : „Táto hra má niečo
do seba . Každý to môže síce pochopiť inak, ale z môjho pohľadu bolo cieľom tejto
hry zamyslieť sa nad sebou a nad životom. Aký v skutočnosti je a aké má stránky.”
6. Predmet Aplikovaná ekonómia
V rámci prípravy študentov na svet práce a podnikania je v našej škole už 10 rokov
vyučovaný nepovinný predmet aplikovaná ekonómia. V tomto školskom roku ho
navštevovalo 19 žiakov VII. A a III. B triedy, ktorí spolu s vyučujúcou Mgr. Blaženou
Hruškovou v mesiaci október založili študentskú spoločnosť GMH, ktorej zmluva o združení
bola v Junior Achievement Slovensko, n.o. zaregistrovaná dňa 12. októbra 2009 pod
registračným číslom 093/2009. Následne bolo vytvorené päťčlenné predstavenstvo
spoločnosti v zložení: prezidentka M. Rudová, viceprezidentka pre financie J.Dovalová,
viceprezidentka pre marketing Zuzana Vojteková, viceprezidentka pre výrobu K.Kasáčová a
viceprezidentka pre ľudské zdroje D. Antalová.
Členovia spoločnosti v prípravnom období predali 100 kusov akcií v hodnote 3 € za akciu,
čím spolu s pôžičkou od členov spoločnosti získali základné imanie v celkovej hodnote 385 €,
vypracovali stanovy študentskej spoločnosti a podnikateľský plán, do ktorého podľa
prieskumu trhu uskutočneného v rámci školy ,zahrnuli výrobu voskových a gelových sviečok,
výrobu enkaustických obrázkov a pohľadníc, výrobu tašiek zo zvyškov látky, zorganizovanie
študentského plesu, výrobu slávnostných venčekov a organizovanie športových podujatí. Pre
skvalitnenie činnosti sa M. Rudová, prezidentka spoločnosti zúčastnila školenia prezidentov
v Banskej Bystrici.
Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti sa uskutočnilo 2. decembra 2009 a
na základe splnenia požiadaviek bola študentskej spoločnosti GMH programu Aplikovaná
ekonómia spoločnosťou Junior Achievement Slovensko, n.o. vydaná dňa 7. decembra 2009
zakladacia listina.
Už v decembri využila spoločnosť predvianočné obdobie a zorganizovala predvianočné trhy,
na ktorých predávala voskové sviečky a enkaustické obrázky , ktorých výrobnú technológiu
sa členky spoločnosti naučili spoluprácou s Mgr. Talianovou v krúžku Kreatív, ktorý
vyučujúca viedla.
Študijný program aplikovaná ekonómia využíval najmodernejšie vyučovacie metódy a
učiteľka spolu so žiakmi pracovali podľa online učebnice. V mesiaci september prebehla
registrácia študentov do online programu a v novembri všetci študenti absolvovali povinné
vstupné ekonomické testy, ktoré boli spolu s výstupným testom podmienkou pre získanie
certifikátu.
V druhom polroku sa študentská spoločnosť zamerala najmä na výrobu šperkov a doplnkov
z ovčieho rúna. Okrem toho členovia spoločnosti v rámci služieb zorganizovali študentský
ples, ktorý mal veľký úspech nielen medzi žiakmi gymnázia, ale aj medzi verejnosťou, a tiež
zabezpečili predaj a rozposlanie Valentínok a výrobu a predaj venčekov na prvý ples mladších
študentov.
Činnosť študentskej spoločnosti v tomto školskom roku bola úspešná, o čom svedčí aj jej
celkové hospodárenie.
Zisk pred zdanením predstavoval 320 €. Spoločnosť zaplatila daň neziskovej organizácii
Junior Achievement vo výške 60 €. Čistý zisk 260 € bol rozdelený na každú akciu, ktorej
hodnota predstavovala 3 €, v sume 2,60 €. Čím zhodnotenie jednej akcie predstavovalo
86,66%.
Likvidačné valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutočnilo 12. mája 2010, ktorým študentská
spoločnosť ukončila svoju činnosť.
V rámci predmetu aplikovaná ekonómia študenti absolvovali online výstupný test, ktorého
úspešnosť bola limitovaná 66% a bola podmienkou k získaniu certifikátu.
Študenti sa zapojili do troch súťaží, a to Veľtrhy študentských spoločností a Mladý líder
a Ideas contest – súťaž nápadov.
Súťaž Veľtrh študentských spoločností sa uskutočnila v priestoroch Polus City Center
v Bratislave, kde 5 členný manažment ponúkal a predával svoje výrobky, z ktorých mali
úspech najmä šperky z ovčieho rúna.
V krajskom kole súťaže Mladý líder M.Rudová s prácou a následnou prezentáciou na tému
Aký je môj osobný prínos k efektívnemu vedeniu študentskej spoločnosti obsadila 3. miesto
a postúpila do celoslovenskej súťaže.
Úlohou súťaže Ideas contest bolo opísať v anglickom jazyku nápad, myšlienku
zodpovedného podnikania, v prípade študentskej spoločnosti GMH to bol nápad plstenia a
využitia ovčieho rúna.
Na záver programu aplikovaná ekonómia najaktívnejším žiakom, ktorí zároveň napísali
výstupný centrálny online test na viac ako 66%, boli udelené neziskovou organizáciou Junior
Achievement Bratislava certifikáty.
J. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH BOLA ŠKOLA
ZAPOJENÁ
1. „Zaži a pomôž prežiť", ktorý prebiehal od júna 2009 do októbra 2009 - Mgr.
Bystrianska a Mgr.Miháľová .
Cieľom projektu bolo odovzdávanie účastníkom školenia viac ako trojročné skúsenosti so
zážitkovým učením. Počas školenia účastníci absolvovali blok zážitkových aktivít, ktoré
mohli okamžite využiť na svojich vyučovacích hodinách aj vďaka kompletným didaktickým
materiálovým a metodickým postrehom získaným na tréningu. Stretnutie bolo monitorované
pracovníčkami Centra pre filantropiu – Nadácia Orange z Bratislavy, ktoré hodnotili tréning
mimoriadne pozitívne. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Otvorená
grantová výzva v oblasti vzdelávania Konta Orange, n. f. Nadácia Orange vyhlásila projekt
Zaži a pomôž prežiť za najlepší projekt roka 2009 v oblasti vzdelávania .
2. „ Fair Trade z prvej ruky“. Koordinátorkami projektu sú Mgr. Bystrianska, Mgr.
Vinclavová, Mgr. Miháľová. Študenti VI.A, VII.A, III.B pracujú na projekte, cieľom ktorého
je ukázať na príklade Fair Trade, rozvojové krajiny ako rovnocenných partnerov ekonomicky
rozvinutých krajín. Študenti realizujú projekt prostredníctvom najmodernejších informačnokomunikačných technológií a interaktívnych činností. Získavajú informácie o im pridelených
farmách z rozvojových krajín, a to prostredníctvom e-mailových adries priamo od
pracovníkov farmy. Na našej škole pracovali tri tímy študentov. Prvý tím spolupracoval s
farmou v Laose, ktorá sa zaoberá pestovaním ryže, čaju, výrobou džúsov a lekvárov. Druhá
skupina získavala informácie od farmy z Indie, ktorá sa špecializuje na pestovanie vanilky.
Tretia skupina spolupracovala s farmou v Palestíne, ktorá sa orientuje na pestovanie olív a
výrobu olivového oleja. Získané informácie a fotografie spracujú a pripravia prezentačné
materiály v prostredí webovej aplikácie. Projekty sa odprezentovali v rámci stretnutia
v Zaježovej v mesiaci máj - Svet v nákupnom košíku. Tento projekt je využiteľný na
viacerých predmetoch.
Na záver projektu budú informácie, fotografie a príbehy zverejnené na webovej
stránke www.ferovepribehy.sk.
3. Projekt Kontoorange - školy pre budúcnosť- Maľujeme chémiou, prepájal
predmety BIO,CHE,UMK. Projekt sa realizoval v mesiaci máj a jún. Vypracovali a predložili
ho Mgr. Miháľová , Mgr. Talianová, Mgr. Vinclavová.
Veda a umenie sú dva dôležité, ale veľmi odlišné spôsoby poznávania a vyjadrovania
sveta okolo nás. Rozdiely medzi nimi nás napadnú okamžite, a to spoločné reprezentoval
projekt Maľujeme chémiou, ktorý sa inšpiroval jednou z najstarších fotografických techník –
kyanotypiou. Touto netradičnou technikou sa spojila veda a umenie, chémia s biológiou
a predmetom umenie a kultúra do jedného inšpiratívneho celku.
Projekt sa realizoval v I.B triede na predmetoch biológia – témy: Okrasné rastliny
parkov, chémia – téma: Vlastnosti látok. Zrážacie a komplexotvorné reakcie, umenie a kultúra
– téma: Kultúrny šum, informácie vizuálne, akustické, pohybové, textové. Projektu sa
zúčastnilo 23 žiakov.
V rámci zážitkového učenia klasická „školská“ trieda sa premenila na špičkové
biologické a chemické pracovisko, ale aj na umelecký ateliér.
Projekt Maľujeme chémiou priniesol do predmetu chémia prvky atraktivity, ktoré
chýbajú pri tradičnej výučbe tohto predmetu. Študentov zaujalo najmä použitie chemických
reakcií pri vyvolávaní veľkoplošných kyanotypií na textil. Pedagógovi tak bolo umožnené
demonštrovať náročnú tému komplexotvorných reakcií zaujímavou, no prístupnou formou.
Študenti pochopili a následne pozorovali rôznu farebnosť zlúčením železa a ich zmeny
vplyvom UV (slnečného) žiarenia. Prepojili teoretické vedomosti a poznatky s ich praktickým
využitím.
Úlohou projektu v časti biológia bolo získanie vedomostí o okrasných drevinách
v parkoch nášho mesta. Študenti počas terénnych prác získali zručnosti v odbere vzoriek
a vedomosti o jednotlivých drevinách. Následne vytvorili pracovné listy, ktoré obsahovali
odtlačok kôry, zbierku plodov, fotku príslušného stromu alebo kra, zalisované listy, alebo
konáriky. Súčasťou projektu bola návšteva Arboréta Mlyňany, kde mali naši študenti
možnosť porovnať a získať vedomosti o okrasných cudzokrajných drevinách a následne nové
poznatky spracovali formou pracovných listov. Na záver žiaci vytvorili postery, ktoré boli
vystavené v našej škole a powerpointovú prezentáciu, ktorou danú problematiku prezentovali
pred žiakmi našej školy. V priebehu prípravy pracovných listov študenti vylisovali rastliny,
ktoré boli použité aj pri tvorbe kyanotypií.
Celý priebeh projektu mal pre študentov veľký význam. Získali nové vedomosti
o našich i cudzokrajných drevinách, naučili sa ich spoznávať podľa typických znakov.
Pracovné listy a powerpointová prezentácia budú mať využitie vo vyučovacom procese aj
v budúcnosti .
Na hodinách predmetu umenie a kultúra sa žiaci zoznámili s netradičnými formami a
technikami vo výtvarnom umení, napríklad paketáže, kyanotypie, land artovské akcie,
enkaustika. Každý žiak si v rámci aktivít Maľujeme fyzikou vytvoril enkaustické pozdravy,
ktoré slúžili ako pozvánky na vernisáž výstavy Dych prírody. Enkaustiky sú abstraktné
obrázky vznikajúce roztápaním farebných voskov enkaustickou žehličkou. Pri tejto výtvarnej
technike žiaci využili svoje vedomosti o chemických a fyzikálnych vlastnostiach parafínu
a vosku, ktoré si osvojili na hodinách chémie. Žiaci sa taktiež zapojili do aktivít Maľujeme
matematikou – geometrická postupnosť, limita nekonečného radu a Maľujeme chémiou –
farebné písmo a kyanotypie, v ktorých sme dokázali, že veda a umenie sa dopĺňajú
a vzájomne sa môžu inšpirovať a podporovať. Následne žiaci pripravili a realizovali svoje
vlastné land art-ovské diela – kyanotypie z prírodnín – rastlín, ktoré si vylisovali na hodinách
biológie. Nosným materiálom sa pritom stáva bavlna, na ktorej sú zvečnené listy, kvety,
vetvičky a iné prírodniny. Naše úsilie bolo ukončené vernisážou výstavy Dych prírody, na
ktorú boli pozvaní žiaci a vyučujúci GMH, rodičia a priatelia školy.
Stanovené ciele boli splnené. Podarilo sa nám vzbudiť záujem žiakov o predmety
biológia, chémia a umenie a kultúra, a to hlavne prostredníctvom netradičných techník.
Taktiež sa nám podarilo prepojiť prierezové témy štátneho vzdelávacieho programu
environmentálna výchova, tvorba projektu ,prezentačné zručnosti a multikultúrna výchova
s predmetmi biológia, chémia a umenie a kultúra. Rozvíjané boli prezentačné zručnosti
žiakov pri organizácií, príprave ale aj prezentovaní výsledkov svojej práce. Pri projektovej
práci sa študenti naučili prejavovať svoj názor, ako kooperovať a komunikovať v pracovnom
tíme, rozvíjala sa tolerancia. Práca na spoločnom projekte prispela aj k utuženiu kolektívu.
4. Dreams and Teams
Projekt Dreams and Teams pod záštitou Britskej Rady a anglickej organizácie Youth
Sport Trust prebiehal v 40 krajinách celého sveta. Na Slovensku má už 5 ročnú históriu
a verejnosť sa o ňom dozvedá najmä vďaka mladým lídrom, ktorí organizujú pre svoju
komunitu rôzne, ale najmä športové udalosti - koordinátori Mgr. Ján Štefánik a PaedDr.
Zuzana Vojteková .
Zhrnutie a záver projektu prebehli na celoslovenskej konferencii Dreams and Teams, ktorej
cieľom bolo zhodnotiť aktivity jednotlivých škôl zapojených do tohto projektu. Akcia sa
konala 12. a 13. novembra v priestoroch hotela Park Inn v Bratislave.
Patrónom konferencie sa stal niekoľkonásobný majster sveta a držiteľ olympijských medailí
Michal Martikán.
Akciu otvoril veľvyslanec Veľkej Británie v SR Michael Roberts, ktorý informoval
účastníkov, že dokonca kráľovná Alžbeta II. je myšlienkou Dreams and Teams nadšená
a všetky zapojené organizácie majú jej obdiv. Riaditeľ Britskej rady na Slovensku Andrew
Spells konštatoval, že tento projekt patrí medzi najúspešnejšie projekty pod
taktovkou Britskej Rady a úprimne je na všetkých zainteresovaných hrdý.
Gymnázium Mateja Hrebendu si získalo dôveru Britskej Rady na Slovensku a dostalo
úlohu, pripraviť si prezentáciu svojich aktivít – hlavne tých, v ktorých profitovalo aj
okolie školy.
V roku 2006 sme sa uchádzali o možnosť zapojiť sa do projektu Dreams and Teams a stali
sme sa jednou zo stredných škôl, ktoré Britská Rada podporila v medzinárodnej spolupráci
a našla nám dokonca našu anglickú dvojičku, strednú školu Two Trees Sport College
v Manchestri.
V marci 2006 sa dvaja pedagógovia , zúčastnili školenia tútorov a v máji v tom istom roku
sa prvých päť našich študentov zúčastnilo školenia mladých lídrov v Nitre. Z Nitry sa vrátili
naozaj zapálení, a okamžite si začali hľadať spolupracovníkov v radoch svojich spolužiakov.
Tento novo vytvorený tím sa v čase nastávajúcich letných prázdnin vďaka spolupráci
s Bratskou jednotou baptistov v Klenovci kontaktoval s mladými ľuďmi z Kanady,
z organizácie Athletes in Action. Spoločne zorganizovali denný letný tábor pre deti z nášho
mesta pod názvom Dni športového leta. Bola to skutočne mimoriadna udalosť pre náš región.
Mladí lídri v prvom rade museli zabezpečiť športoviská – či už to bolo školské ihrisko,
mestský futbalový areál, mestské kúpalisko alebo kurty. Museli informovať verejnosť
o plánovaných akciách a hlavne zabezpečiť zaujímavé športové aktivity pre deti. Úplne novou
skúsenosťou bola pre nich spolupráca s anglicky hovoriacimi priateľmi. V školskom roku
2006/2007 sme sa prvýkrát stretli s našou partnerskou školou. Zástupcovia strednej školy Two
Ttrees Sport College v Manchestri navštívili Hnúšťu a Slovensko celkom dvakrát a my sme
sa zoznámili s ich školu taktiež na dvoch stretnutiach vo Veľkej Británii. Jednou z hlavných
myšlienok projektu Dreams and Teams je : „Konaj lokálne, ale mysli globálne.“ A touto
myšlienkou sme sa riadili aj my.
Zapálenie mladých lídrov z Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti neostalo bez povšimnutia
a škola získala ocenenie za aktívnu účasť na projekte. Ocenené bolo vedenie školy za
podporu svojich pedagógov ale aj mladých lídrov, ocenení boli tútori a najmä študenti.
5.Ateliér art +
V dňoch 23. augusta 2010 až 27. augusta 2010 bol na Gymnáziu Mateja Hrebendu
v Hnúšti organizovaný denný letný tábor Ateliér art + podporený občianskym združením
MASK. Tábor bol určený pre všetky deti a mladých ľudí v meste Hnúšťa a zo širšieho okolia,
ktorí majú radi výtvarné umenie. V každý deň realizácie tábora sa ho zúčastnilo v priemere 17
detí, za päť dní to teda bolo spolu viac ako 85 detí vo veku od 7 do 17 rokov.
Denný letný tábor Ateliér Art + pozostával z piatich tematicky zameraných dní a deti
mali možnosť tvoriť každý deň od 9.00 do 13.00.
Prvý deň s názvom Farebný deň sa začal slávnostným otvorením tábora,
zoznamovacou aktivitou a namaľovaním táborovej vlajky. Účastníci tábora si vytvorili
vlastný podmorský svet pomocou chemického pokusu Kremičitanová záhrada a vyskúšali si
maľovanie fyzikou, teda techniku enkaustika. Potom si zabatikovali tričká.
Druhý deň mal názov Cestovanie do Japonska. V tejto dielni sme sa presunuli na
ďaleký východ, pričom sme sa naučili hrať japonské hry Sebucun a Fukuwarai, namaľovali
sme si hodvábny obrázok a zabatikovali hodvábnu šatku.
Pirátsky deň bol názov v poradí tretieho dňa, počas ktorého vládol celému táboru
obávaný pirát Jack Sparrow. Deti bojovali o poklad v súťaži Pevnosť Boyard, odliali si
voňavé mydlá a vytvorili si pirátsky poklad z fimo hmoty.
Počas štvrtého dňa Babičkina záhrada sa účastníci tábora zoznámili s tajomstvami
byliniek a zasadili si ich do vlastnoručne namaľovaných a zadekupážovaných črepníkov.
Naučili sa tiež pracovať s plsťou, z ktorej si vytvorili prívesok na kľúče či mobil.
V posledný deň, ktorý bol pomenovaný Po stopách Michelangela, alebo čo by
povedal Michelangelo na umenie 20. storočia, si žiaci vyskúšali maľovanie veľkoplošných
obrazov pomocou maliarskych valčekov a mohli sa zapojiť do súťaže o najkrajší,
najbláznivejší, najväčší a najmenší klobúk. Následne bol tábor ukončený malou slávnosťou
s hudbou a pohostením. Všetky výrobky vytvorené počas tvorivých dielní si účastníci zobrali
domov.
Tvorivé dielne pripravili a realizovali kvalifikovaní pedagogickí pracovníci Gymnázia
Mateja Hrebendu, odborný lektor a podieľali sa na ňom aj nepedagogickí pracovníci
gymnázia.
Dennému umeleckému táboru Ateliér art + sa podarilo zaplniť absenciu
voľnočasových aktivít určených deťom a mladým ľuďom počas letných prázdnin, čím sa
naplnil aj jeho hlavný cieľ a to zrealizovať taký denný tábor, v ktorom môžu deti efektívne
využiť svoj voľný čas bez bariéry vysokého vstupného. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa
s novými výtvarnými technikami, ale aj tradičnými remeslami a tým sa nám v nich
podarilo prebudiť túžbu po poznávaní, objavili v sebe schopnosť tvoriť a rozvíjala sa ich
kreativita a fantázia.
K. ÚDAJE O INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI V ŠKOLE
V školskom roku 2009/2010 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej
inšpekcie.
L. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Budova školy bola daná do užívania k 1. septembru 1946. Je postavená z tehlového
muriva, ktoré má dobrú tepelnú izoláciu, takže nie je potrebné zateplenie. Bola zhotovená
solídnou remeselnou prácou , takže viacero rokov sa jej údržbe nevenovala veľká pozornosť.
Škola má sedlovú strechu, ktorej pôvodná škridlová krytina bola vymenená za plechovú.
V roku 1997 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia ústredného kúrenia v hodnote
2,090.670.- Sk a škola bola napojená na mestskú výhrevňu. V súčasnosti má škola len
výmenníkovú stanicu, vlastný regulačný systém tepla, ktorý umožňuje regulovať odber tepla
od centrálneho dodávateľa a jeho šetrenie popoludní ,v čase voľna a prázdnin. V roku 2008
prešla mestská výhrevňa od vykurovania plynom na drevoštiepku.
• 2001 -nový náter strechy – 167.750.- Sk,
• 2002– výmena odkvapov – 220.000.- Sk
• 2002- kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení – 475.000,• 2003– výmena gumolitu na schodištiach školy – 41.264.- Sk
• 2003– signalizačné zabezpečenie - 30.036.- Sk
• 2006– rekonštrukcia telocvične – 478.322.- Sk
• 2007– rekonštrukcia podlahy telocvične – 494.449.- Sk
• 2007– výmena okien na južnej strane budovy školy – 996.348.- Sk
•
•
2008 výmena ostatných okien školy za plastové v hodnote 990.000.- Sk
2008 – oprava omietky budovy a nový náter v hodnote 1.300.000.- Sk
V školskom roku 2009/2010 boli zakúpené :
- 1 ks dataprojektor Acer – 426 €
- 2 ks notebook a´ 405 €
- školský nábytok – 7520 €
V januári 2009 bola zariadená 1. multimediálna učebňa - vybavená interaktívnou tabuľou
ACTIV board ( zakúpenou rodičovským združením ), dataprojektorom a notebookom
v celkovej hodnote 3363 €.
V máji 2010 bola zriadená 2. multimediálna ( zostava tabuľa, dataprojektor, notebook
Qomo poskytnutá zriaďovateľom BBSK ) a v júni 2010 3. multimediálna učebňa (zostava
poskytnutá UIPŠ v rámci projektu Infovek ) v hodnote 4970 €.
V rámci projektu Modernizácia vzdelávania na SŠ obdržala škola 8 ks počítačových zostáv,
1 ks dataprojektor a 3 ks notebookov.
Z UIPŠ v rámci projektu Infovek – informatizácia školstva škola získala 4 ks notebookov
v hodnote 3251 €, ktoré boli pridelené predmetovým komisiám .
M. FINANČNÉ A
HMOTNÉ
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZABEZPEČENIE
VÝCHOVNO-
Dotácie zo štátneho rozpočtu na počet žiakov za rok 2009 340.346 €
/daňové a nedaňové príjmy/
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 2009/2010
3108 €
Sociálne štipendiá 2009/2010
3300 €
Rodičovské združenie – dary učebných pomôcok, kníh do
školskej knižnice, údržba školy, cestovné žiakom a iné
British Council 2009/2010
3800 €
Maľujeme chémiou – Konto Orange
1165 €
Atelier Art + - MAS
1122 €
1170 €
N. PLNENIE CIEĽOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010
Pri stanovení hlavných cieľov školy na školský rok 2009/2010 sme vychádzali z opatrení
prijatých v správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2008/2009.
 Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov
a naďalej ju rozvíjať ako nutnú súčasť prípravy pre štúdium na vysokej škole
a celoživotné vzdelávanie. Plnenie školského vzdelávacieho programu.
Plnenie : Cieľ bol plnený priebežne počas celého školského roka
 Rozvíjanie a upevňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe cudzích jazykov
profilovaním školského vzdelávacieho programu zabezpečením kontinuity jazykového
vzdelávania pri prechode medzi jednotlivými školami v súlade s Koncepciou
vyučovania jazykov v základných a stredných školách.
Plnenie : Splnený
 Zavádzať a podporovať vyučujúce stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na
aktívne a tvorivé učenie sa, na projektové vyučovanie s využitím interaktívneho
zážitkového vyučovania , implementáciu inovačných pedagogických metód s
využitím informačných a komunikačných technológií rozvíjaním sebahodnotenia
a sebapoznania žiaka.
Plnenie : Cieľ plnený priebežne
 Umožnenie prístupu k informáciám využívaním informačno-komunikačných
technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Zapájanie sa do aktivít, ktoré
podporujú využívanie informačných technológií s kladením dôrazu na to, ako vie žiak
hľadať informácie, ako vie s nimi pracovať a bezpečne využívať internet.
Plnenie : Cieľ plnený priebežne
 Podpora medzinárodnej spolupráce škôl, zapájanie sa do projektov a aktivít .
Plnenie : Splnený
 Výchova žiakov k zodpovednému a tolerantnému správaniu v duchu humanizmu ,
rasovej , interkultúrnej , multikultúrnej a náboženskej znášanlivosti, úcte ku všetkým
formám života. Vzdelávanie a výchova žiakov v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
aby bola podporená hodnota človeka ako ľudského jedinca.
Podpora multietnických a multikultúrnych aktivít a projektov.
Plnenie : Cieľ priebežne plnený počas celého školského roka
 Formovanie zdravého životného štýlu žiakov, účelného a kvalitného využívania
voľného času prostredníctvom voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti.
Plnenie : Splnený
 Podpora
rozvoja riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí
prostredníctvom vzdelávacieho programu nepovinného predmetu
aplikovaná
ekonómia.
Plnenie : Splnený
O. OBLASTI, V KTORÝCH DOSIAHLA ŠKOLA DOBRÉ VÝSLEDKY A
OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY, NÁVRHY NA
OPATRENIA
1. Dobré výsledky – silné stránky školy :
•
•
•
•
Úplná kvalifikovanosť učiteľov, podpora kreativity u zamestnancov a žiakov,
ovládanie IKT učiteľmi a žiakmi, interaktívna výučba,
práca na medzinárodných projektoch,
jazykové znalosti žiakov – intenzívne vzdelávanie sa v dvoch cudzích
jazykoch od prvej triedy osemročného štúdia,
•
•
•
•
•
•
•
•
vysoké percento úspešnosti prijatia na VŠ,
dopĺňanie vyučovacieho procesu exkurziami, zážitkovými aktivitami,
podoby public relations školy ,
úspešnosť žiakov v súťažiach a v reprezentácii školy na medzinárodnej úrovni,
vybavenosť školy,
nepreukázaný výskyt negatívnych javov – drogy, rasizmus, šikanovanie,
výuka nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia,
podpora športu.
2. Slabé stránky – riziká :
• Nepriaznivý demografický vývoj,
• na základe normatívneho financovania - boj o žiaka,
• nedostatočné ohodnotenie práce pedagogických zamestnancov,
• neúplnosť vybavenia odborných učební vzhľadom na cieľové požiadavky štátneho
vzdelávacieho programu,
• nedostatok finančných prostriedkov pre zavádzanie IKT do vyučovania,
• útlm osemročných gymnázií.
3. Návrhy a opatrenia pre školský rok 2010/2011 :
 Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými
školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných
hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom
a materinskom jazyku, na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu
porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Podporovať aktivity multikultúrnej výchovy.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy a všetci pedagogickí pracovníci
 Nadväzovanie na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov
a naďalej ju rozvíjať ako nutnú súčasť prípravy pre štúdium na vysokej škole
a celoživotné vzdelávanie.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Všetci pedagogickí pracovníci
 Naďalej rozvíjať a upevňovať komunikatívne kompetencie vo vyučovaní cudzích
jazykov profilovaním školského vzdelávacieho programu zabezpečením kontinuity
jazykového vzdelávania pri prechode medzi jednotlivými školami v súlade
s Koncepciou vyučovania jazykov v základných a stredných školách.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy a vyučujúce cudzích jazykov
 Naďalej podporovať vyučujúce stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na
aktívne a tvorivé učenie sa, na projektové vyučovanie s využitím interaktívneho
zážitkového vyučovania , implementáciu inovačných pedagogických metód s
využitím informačných a komunikačných technológií rozvíjaním sebahodnotenia
a sebapoznania žiaka.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy a všetci pedagogickí pracovníci
 Naďalej umožňovať prístup k informáciám využívaním informačno-komunikačných
technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Zapájanie sa do aktivít, ktoré
podporujú využívanie informačných technológií s kladením dôrazu na to, ako vie žiak
hľadať informácie, ako vie s nimi pracovať a bezpečne využívať internet.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy a všetci pedagogickí pracovníci
 Podporovať medzinárodnú spoluprácu škôl, zapájanie sa do projektov a aktivít .
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy
 Formovanie zdravého životného štýlu žiakov, účelného a kvalitného využívania
voľného času prostredníctvom voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Všetci pedagogickí pracovníci
 Naďalej podporovať rozvoj riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí
prostredníctvom vzdelávacieho programu nepovinného predmetu
aplikovaná
ekonómia.
Termín : Úloha trvalá
Zodp. : Vedenie školy
P. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
ŠKOLY
PRI
Počet maturantov v školskom roku 2009/2010
Prihlášku na vysokoškolské štúdium podalo
z toho na zvolené odbory bolo prijatých
PRIJÍMANÍ
32
30
28
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola prerokovaná :
pedagogickou radou školy
radou školy
dňa
dňa
2. 7. 2010
14. 10. 2010
NA
Download

správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a