Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovacie systémy pre metalurgiu
Skupina ECM realizuje prostredníctvom siete dcérskych organizácií a zastúpení monitorovacie systémy plynov, kvapalín
a častíc pre ekologické a procesné aplikácie.
Hlavné zameranie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitorovanie SO2, NOX, CO, CO2, HF, TOC, O2, prietoku a TZL na sledovanie emisií a procesného riadenia
pre energetiku, vysoké pece, oceliarne, aglomerácie, koksovne, studené a horúce valcovne, kuplové pece, ako
aj technológie pri výrobe farebných kovov.
Optimalizácia spaľovacích procesov
Katalyzátory na udržiavanie čistoty spaľovacích komôr
Sledovanie čistoty O2, N2, Ar2 a ďalších technologických plynov
Monitoring imisného znečistenia vzduchu v okolí závodu
Monitoring toxických či výbušných plynov v pracovnom prostredí
Monitoring kvality vody – COD, BOD, TOC , uhľovodíkov, fenolov, kyanidov, čpavkov, dusičnanov, dusitanov,
kovov, pH, vodivosti, rozpustného kyslíka, ORP a ďalších znečisťujúcich látok
Optické zameranie dĺžky / rýchlosti chladných, či horúcich produktov
Hluk / vibrácie - monitoring pracovného prostredia
Monitorovanie záťaže „teplotného šoku“ v exponovaných priestoroch
Inertizácia plynov a odstrediviek
Monitorovanie častíc v procese a pracovnom prostredí
Monitorovanie správnej funkcie filtračných systémov a optimalizácia ich režimu
Testovanie správneho používania prostriedkov na ochranu dýchacích ciest pracovníkmi
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovanie procesných plynov a kvapalín
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitorovanie O₂ v rozličných médiách
Monitorovanie CO, CH₄, CO₂, H₂S, H₂ a ďalších zložiek bioplynov
Sledovanie čistoty He, H₂, N₂, Ar, CO₂ a ďalších priemyselných plynov
Čistota medických plynov
Sledovanie vlhkosti chlóru, EDC a ďalších priemyselných plynov
Aplikácie monitorujúce rozličné komponenty v ropnom a plynárenskom priemysle,
ako aj v rafinériach
Sledovanie výhrevnosti a Wobbe indexu
Monitorovanie pre riadenie Clausovho procesu
Sledovanie H₂S, merkaptanov, COS a ostatných sírnych zložiek v rozličných
priemyselných procesoch
Sledovanie obsahu síry v benzíne, dieseli a ďalších palivách
Procesná chromatografia a hmotnostná spektrometria
Monitorovanie plynov a kvapalín v polovodičovom priemysle
Monitorovanie plynov a kvapalín pri výrobe PVC
Monitorovanie v chlórovej chémii
Monitorovanie v dusíkovej chémii
Monitorovanie čistoty technologických plynov
Monitorovanie výroby čistých plynov na báze separácie vzduchu
Monitorovanie obalových plynov v potravinárskom priemysle
Vybrané oblasti:
Riadenie spaľovacích procesov
•
•
Sortiment in-situ aj polo extraktívnych analyzátorov s využitím ZrO2
článku s možnosťou súčasného merania O2 a CO
Laserové TDL analyzátory monitorovania O2 a CO v spalinách naprieč
celou spaľovacou komorou
Analyzátory v chemických a petrochemických aplikáciách
•
•
•
•
NDIR analyzátory pre SO2, H2S, CO, CO2, NH3, HCl, CH4 a iné plyny
Obsah H2S a celkovej síry v plynoch a kvapalinách (vrátane benzínu
a nafty)
Pri výrobe čistých technologických plynov ponúkame široký sortiment
Paramagnetických, ZrO2, elektrochemických a laserových analyzátorov
na sledovanie čistoty kyslíka, alebo stopových koncentrácií na ppt
úrovniach tam, kde je O2 znečistením.
Prístroje na sledovanie O2 pri extrémnych tlakoch, teplotách,
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
•
korozívnosti, či výbušnom prostredí technologických procesoch
Prenosné prístroje
Priemyselné analyzátory pre farmaceutický priemysel, polovodičový
priemysel a výrobcov čistých plynov
•
•
Viaczložkové analyzátory O2, SO2, NO, CO, CO2, CH4
Viaczložkové FTIR, NIR a Raman analyzátory pre široký rozsah
aplikácií
Analyzátory fyzických parametrov
•
Farby, zákalu, bodov hmly, vzplanutia, mrznutia, destilácie, viskozity a ďalších
Analyzátory vodíka
•
Selektívna analýza koncentrácie H2 v rôznych médiách
Monitoring bioplynu
•
Analytické systémy H2, CO, CH4, CO2 a H2S na sledovanie zloženia bioplynov
Analyzátory pre riadenie cementárenských pecí
•
Monitoring SO2, CO, CO2, O2, NOx pri vysokých teplotách a extrémnej
prašnosti
Monitoring Clausovho procesu
•
Monitorovanie H2S a SO2 v podmienkach Clausovho procesu odlučovania
H2S z procesných plynov
Analyzátory pre potravinársky priemysel
•
•
O2, CO2 analyzátory pre obalové plyny
Analyzátory čistoty CO2 pre výrobcov nápojov
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Procesné plynové chromatografy a hmotnostné spektrometre
•
Prístroje pre monitorovanie rôznych plynných zlúčenín, na sledovanie
technologických procesov
Pre rýchle procesy dodávame spektrometre s dvojsekundovou dobou
cyklu a jednoduchým prístrojom je možné nahradiť množstvo
chromatografov.
Analyzátory pre výrobcov čistých plynov
•
Sledovanie čistoty, respektívne stopového znečistenia O2, N2, Ar, CO2
a ďalších technologických plynov v celom procese ich výroby
Viskozita
•
Prístroje na on-line monitorovanie viskozity rozličnými metódami podľa
charakteru sledovaného procesu
Analyzátory pre systémy chladenia generátorov
•
Monitorovanie CO2 a H2 na reguláciu chladiacich plynov
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovanie kyslíka
•
•
•
•
•
•
•
Laserové O2 a CO pre veľké kotle
Zirkóniové O2 a katalytické CO pre menšie kotle alebo dymovody
Zvýšená účinnosti spaľovania prináša úsporu paliva
Ročný kalibračný cyklus
Rovnaký analyzátor pre 150 až 1500°C
Kombinácia laserových a zirkóniových O2/COe sond umožňuje detekciu oblastí s nedokonalým
spaľovaním s prebytkom O2 alebo CO
Pri laserovom meraní O2 nie je pre teploty nad 500°C potrebný dusík, stačí vzduch
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovanie rukávových filtrov
Rukávové filtračné systémy slúžia na oddelenie častíc od prúdu vzdušniny, alebo spalín. Obvykle ide o stovky filtrov,
ktoré sú usporiadané do radov. Pri zanesení filtrov nárast diferenciálneho tlaku medzi vstupným a výstupným
prúdom inicializuje sekvenčné čistenie jednotlivých filtračných radov.
Analytický systém na výstupe z filtračného systému sleduje zvýšenie prachovej koncentrácie vplyvom otvorov
vznikajúcich na opotrebovaných filtroch, ktoré sa prejavujú tesne po čistiacom cykle príslušného radu filtrov.
Takto je možné podstatne predĺžiť dobu používania rukávových filtrov.
Vzhľadom na zachytenie vznikajúceho problému v zárodočnom štádiu je možné výmenu filtrov vykonať počas
plánovanej odstávky – prakticky úplne sa vylúči možnosť havárie filtrov. Popri kvalite materiálu filtra, systém
upozorní aj na problémy s aktiváciou čistenia niektorého radu filtrov.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Analyzátory emisií plynov z priemyselných zdrojov
Skupina ECM realizuje monitorovacie systémy v súlade s požiadavkami legislatívy s využitím všetkých známych
architektúr:
• Priama extrakcia
• Zrieďovanie
• In-situ monitorovanie
Monitorovacie prístroje využívajú analyzátory na princípe:
• NDIR
• GFC NDIR
• UV absorpcia
• UV fluorescencia
• Chemiluminiscencia
• FTIR
• Preladiteľných laserových diód
• FID – plameňová ionizácia
• paramagnetizmus
• ZrO
Na monitorovanie TZL ponúkame prístroje pracujúce na princípoch (aj vo vyhotovení vyhrievaný bypass):
• optický (opacita, front/side/back scatter)
• triboelektrické
• elektrodynamický
Meranie prietoku realizujeme na princípe ultrazvukovom, snímaní
diferenčného tlaku, alebo tepelnej vodivosti.
Emisné monitorovacie systémy obvykle sledujú nasledujúce zložky:
SO₂
NOx
CO
CxHy
HCl
HF
NH₃
O₂
TZL
Prietok
Tlak
Teplota
H₂S
TRS
CO₂
H2O
Výhodou in-situ merania s “uzatvoreným lúčom” je priamočiarosť a
jednoduchosť systémovej architektúry a z toho vystupujúca
spoľahlivosť. Výhodou extraktívnych metód je presnosť a možnosť
použitia presných analytických prístrojov.
Popri meraní plynových znečisťujúcich látok, skupina ECM dodáva aj prístroje na sledovanie TZL, prietoku a
rozličných pomocných parametrov.
Dátové systémy na spracovanie emisných dát podľa aktuálnej legislatívy, vrátane podpory časti QAL3
štandardu EN14181.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Analýza výhrevnosti a “Wobbe indexu”
Analyzátory výhrevnosti a Wobbe indexu sa využívajú hlavne na sledovanie zemného
plynu, odpadových plynov, v petrochémii, metalurgii, koksárenstve, bioplyne
a mnohých ďalších aplikácií pri ktorých sú spaľované plyny s premenlivým zložením.
Prístrojová technika je založená na princípoch chromatografie, katalytického spaľovania,
spektrometrie a plameňovej kalorimetrie.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Riadenie spaľovania
Systémy Promecon na optimalizáciu energetických procesov
Systémy Promecon umožňujú výrazné zvýšenie efektívnosti tepelných procesov akými sú uholné kotle,
zlievarne, cementárne a ďalšie.
Využitie inovatívnych technológií znižuje emisie a zvyšuje disponibilitu energetických zariadení.
Systémy Promecon využívajú na zvýšenie efektívnosti niekoľko inovatívnych senzorických systémov:
•
Snímače prietoku spaľovacieho vzduchu pracujú na princípe
krížovej korelácie sú odolné voči abrazivite častíc a iným vplyvom.
Sú určené na meranie rýchlostí prúdenia do 40 m/s pri teplotách do
1100°C. Nevyžadujú kalibráciu ani čistenie, nevykazujú drift a nie sú
ovplyvnené vysokou koncentráciou častíc.
K dispozícii je tiež SIL2 verzia.
•
Snímače hmotnostného prietoku, rýchlosti prúdenia a veľkosti
častíc uhoľného prachu. Snímače majú dlhú životnosť, systém
pracuje na pricípe mikrovlnnej rezonancie.
- Koncentrácie 50 - 10 000 g/m3
- Hmostnostný prietok 0 - 100 t/hod
- Rýchlosť 10 - 60 m/s
- Veľkosť častíc 30 - 60 µm
Snímače majú ATEX certifikáciu.
•
Snímače teploty s rýchlou odozvou určené pre triedičky uhoľného prachu
- Odolné voči abrazivite
•
Online snímače nespáleného uhlíka
- Najpredávanejšie snímače svojho druhu
- Laboratórna presnosť merania priamo v procese
- Merací rozsah 0 - 20% uhlíka v popolčeku
- Merací cyklus 2 - 10 min
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Kamerový termografický systém
Kamerový termografický systém je určený na sledovanie teplotnej distribúcie v spaľovacej komore a slúži
na jej udržiavanie v centrálnej polohe tak, aby sa nedotýkala stien kotla, čím by mohlo dôjsť k prasknutiu
membrán..
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Systémové aplikácie na optimalizáciu kotlov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Promecon poskytuje komplexné riešenie na optimalizáciu kotlov
Patentovaná technológia na on line meranie vlastností pevných palív (uhlie, biomasa), rýchlosti prúdenia
uhoľného prášku, rýchlosť prúdenia spaľovacieho vzduchu, nedopalky a pod.
Účinnosť mlynov
Monitorovanie mlynov, uhoľných potrubí, prívodu vzduchu, kotlov
Zlepšenie účinnosti spaľovacích procesov
Vyše 2000 inštalovaných senzorov
Zabezpečenie komplexných projektov, úprava dymovodov, optimalizácia systémov
Typickými projektmi sú hodnotenie prevádzky, testovanie efektívnosti, testovanie kotlov, komplexné
procesné riadenie
Oblasti projektov: mlyny, distribúcia uhlia/vzduchu, spaľovanie, spaliny
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Snímače plameňa a zapaľovacie horáky
Snímače plameňa a zapaľovacie horáky pre rozličné palivá a konfigurácie spaľovacích komôr.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Analyzátory ropných látok vo vode
Aplikácie
Uhľovodíky
Rozsah detekcie
Dolný detekčný limit
kondenzát pary, napájanie kotlov, čistá voda, chladiaca voda, vstupná ochrana a znečistená voda s
chemickou úpravou
Mazut, mazacie a hydraulické oleje, ďalšie palivá a oleje, fenol, styrén, aromatické chemikálie, BTEX
Mazut 5ppb – 500ppm v kondenzáte
väčšina ostatných uhľovodíkov ~ 50ppb
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovanie technológie výroby čistých priemyselných plynov
ECM je dodávateľom monitorovacích systémov na riadenie procesu výroby čistých plynov (ide najmä o separáciu vzduchu), ako aj
kontrolu kvality plynných produktov pre použitie v rozličných odvetviach.
Kontrola medických plynov sa riadi predpismi Pharmacopela, čistota potravinárskych plynov (najmä CO2) sa riadi zvláštnymi
normami.
Skupine ECM sa stal partnerom vedúcich výrobcov čistých plynov. Uvádzame niekoľko našich referencií z ostatného obdobia:
•
•
•
•
•
•
•
Air Liquide (AT, BG, CZ, SK, H)
Air Products „Sapio Plini“ (SI, CZ)
Linde Gas (BG, GR, CZ)
Messer Group (HR, SR, BA, BG, MK, SI, CZ, SK, H)
Praxair “Istrabenz Plini“ (SI)
SIAD (CZ)
SOL Group (BG, BA, MK)
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Vzorkovače kvality vody
Slúžia na reprezentatívny odber vzorky vody pre neskoršiu laboratórnu analýzu. Vzorku je možné sacím čerpadlom,
ktoré neprichádza do kontaktu s vodou z hĺbky až 70 m a potom ukladať podľa zvoleného programu do jednej z až 24
fliaš, ktoré môžu byť z rozličných materiálov a ktoré sa nachádzajú v chladnom priestore tak, aby obsah vzorky zostal
zachovaný v pôvodnom zložení.
Vzorkovače vykonávajú automatické čistenie odberného potrubia. Jednou z možných verzií sú samovyprázdňujúce
vzorkovače, kedy po zaplnení poslednej fľaše je vzorka z prvej fľaše automaticky vypustená a po oplachu nastáva
nové vzorkovanie.
Tieto vzorkovače sa využívajú najmä na odľahlých lokalitách kedy po významnej udalosti je možné analyzovať až
24 vzoriek, ktoré udalosti predchádzali.
Vzorkovače môžu byť vyhotovené v stacionárnej alebo mobilnej verzii.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Spektrometrické analyzátory kvality vody
Analyzátory Spectro::lyser sú určené na kontinuálnu analýzu všetkých druhov vôd meraním absorpcie v celej
ultrafialovej a viditeľnej oblasti optického spektra.
Revolučnou výhodou prístrojov Spectro::lyser je analýza s vysokou citlivosťou, presnosťou a rozlíšením, ktorá sa
spája s veľmi kompaktnou konštrukciou umožňujúcou prístroj ponoriť priamo do sledovaného média.
Prístroje Spectro::lyser sú vybavené automatickým čistením optiky a umožňujú trvalú
akéhokoľvek obslužného zásahu, potreby chemikálií a nutných kalibrácií.
prevádzku bez
Pokiaľ ide o rozsah monitorovaných komponentov, tento predstavuje širokú škálu zložiek, ktoré sa vyznačujú
absorpciou v ultrafialovej alebo viditeľnej oblasti optického spektra. Prístroje disponujú unikátnym programovým
vybavením, ktoré pomocou knižníc spektier umožňujú sledovať jednotlivé zložky znečistenia (napr. dusičnany, dusitany,
benzene, fenol, …) a tiež skupinové ukazovatele organického znečistenia ako CHSK, BSK, TOC, DOC,
SAC ……
Na vyhodnotenie nameraných údajov sa používa sofistikovaný softwarový systém vali::tool, ktorý
automaticky validuje surové namerané údaje podľa operátorom zvolených kritérií. Nadstavbou systému
vali::tool je unikátny programový prostriedok ana::tool, ktorý slúži na detekciu nepredvídaných udalostí v
zmene kvality vody. Využíva pritom delta-spektrometriu a porovnanie historických spektrogramov s
aktuálnym meraním. Týmto spôsobom umožňuje v reálnom čase detekovať zmeny kvality vody spôsobené
toxickými látkami z priemyselných zdrojov alebo teroristkých aktivít. Systém slúži ako štandardný prostriedok
na zabepečenie bezpečnosti pitnej vody v mnohých svetových metropolách.
Novinkou je miniaturizovaný spektrometer i::scan.
i::scan predstavuje revulúciu v monitoringu kvality vody - cenovo efektívne riešenie pre ponornú alebo prietočnú
inštaláciu, ale aj priamo do vodovodného potrubia s možnosťou nasadenia od najmenších prevádzok úpravní vody
až po monitoring kľúčových bodov rozvodných sietí (možnosť vytvorenia grid network monitoringu).
Nový systém i::scan kombinuje vysoký výkon multi-spektrálneho fotometra s nízkymi investičnými nákladmi
jednovlnových fotometrických prístrojov.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Monitorovanie ochranných masiek
Prístroj “PortaCount” slúži na zvýšenie bezpečnosti pracovníkov, ktorí sa pohybujú v nebezpečnom prostredí
a používajú ochranné prostriedky dýchacích orgánov. PortaCount je najúčinnejší dostupný prístroj na preverenie
správneho nasadenia dýchacej masky. Pracovníci sú periodicky testovaní pomocou PortaCountu, pričom
vykonávajú predpísaný súbor cvikov a “grimás”. Prístroj počas testu sleduje koncentráciu prachových častíc
v maske a v priestore mimo masky. Zvýšenie koncentrácie častíc v priestore masky indikuje netesnosť masky na tvári.
O výsledku merania vyhotovuje PortaCount protokol, ktorý je uložený v jeho pamäti a ktorý je možné vytlačiť a
archivovať.
Negatívny výsledok býva spôsobený nevhodnou veľkosťou alebo nevhodným upnutím dýchacej masky.
Skúsenosti ukazujú, že PortaCount je mimoriadne účinný testovací ale hlavne výukový prostriedok a pri
opakovanom testovaní sú nedostatky v tesnosti masiek a respirátorov veľmi zriedkavé.
Takéto testovanie je požadované americkými štandardmi ANSI Z 88.2 (ANSI, 1992), OSHA Respiratory
Protection Standard 29CFR1910.134), britskými štandardmi HSE guidance HSG53 (HSE, 2005), HSE 282/28), a
odporúčané slovenskou TNI HSE 282/28. Vykonávanie Fit testov bude tiež požadované normou ISO 16
975.
Aplikácia uvedených štandardov významne zvyšuje bezpečnosť pracovníkov používajúcich ochranné prostriedky
dýchacích orgánov a samozrejme súčasne proporcionálne znižuje zodpovednosť
zamestnávateľov za nebezpečenstvo spôsobené toxickými látkami.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Hluk – vibrácie – tepelný šok (heat stress) – monitorovacie prístroje
Prístroje na sledovanie úrovne hluku a vibrácií umožňujú sledovať parametre pracovného prostredia.
Ponúkame modulárny systém prístrojov, ktoré umožňujú sledovať hluk, vibrácie a tepelný šok.
Rozsah prístrojov siaha od osobných monitorov pripnutých na odeve, po profesionálne meracie aparatúry
najvyššej kategórie.
Prístroje na sledovanie hluku sledujú úroveň hluku s možnosťou rozšírenia o analýzu frekvenčného spektra.
Indikátor hluku
Zvukový kalibrátor
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Prístroje na sledovanie vibrácií sa pripevňujú na ruku, sedadlo, alebo inú exponovanú oblasť.
Prístroje na sledovanie tepelného šoku sledujú suchú a vlhkú teplotu, vyžarovanie, vlhkosť a prúdenie
vzduchu.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Detektory toxických a výbušných plynov
Široký sortiment stacionárnych a prenosných detektorov toxických výbušných plynov. Prístroje sú vybavené
rádiovým prenosom s dosahom až niekoľko kilometrov. Vďaka tomuto je možné v priebehu niekoľkých
sekúnd realizovať monitorovanie miesta priemyselnej katastrofy, veliteľ zásahu môže v reálnom čase
sledovať akému riziku sú vystavení členovia zásahu, alebo priestorové monitorovanie je možné realizovať
bez nákladnej a zdĺhavej kabeláže.
Vyššia kategória prístrojov umožňuje realizovať citlivé a selektívne sledovanie jednotlivých zložiek
znečistenia vrátane jednotlivých komponentov bojových plynov.
•
Osobné prístroje
•
Prístroje na prieskumy
•
Prenosné prístroje
•
Fixné prístroje
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
•
Wireless infraštruktúra
•
Softvér
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
Fax:
+421 2 4342 9418
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
IČO:
17312094
IČ DPH.: SK2020317244
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Analyzátory ropných látok vo vode
Aplikácie
kondenzát pary, napájanie kotlov, čistá voda, chladiaca voda, vstupná ochrana a znečistená voda
s chemickou úpravou
Uhľovodíky
Mazut, mazacie a hydraulické oleje, ďalšie palivá a oleje, fenol, styrén, aromatické chemikálie,
BTEX
Rozsah detekcie
Mazut 5ppb – 500ppm v kondenzáte
Dolný detekčný limit
väčšina ostatných uhľovodíkov ~ 50ppb
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovak Republic
Phone:
Fax:
+421 2 4828 7261
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
Company Reg. No.: 17312094
SK2020317244
VAT No.:
Ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístrojová technika
Systémy na monitorovanie okolitého ovzdušia
Systémy na monitorovanie okolitého ovzdušia ECM sú integrované do klimatizovaných tepelne izolovaných kontajnerov.
Monitorovacie stanice môžu byť stabilné alebo mobilné.
Najčastejšie monitorované plynové nečistoty sú:
SO2
H2S
CxHy
NOx
O3
CO
TRS
NH3
VOC
PAH
HF
Aerosoly sú monitorované v súlade s predpismi TSP, PM10, PM2,5 alebo PM1.
Simultánne monitorovanie a odber vzorky z rôznych frakcií.
Certifikovaný dvojkanálový monitor častíc spojený s certifikovaným vzorkovačom a 8 kanálovým OPC s kontinuálnym
odčítavaním aerosolových koncentrácií.
ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovak Republic
Phone:
Fax:
+421 2 4828 7261
+421 2 4342 7408
+421 2 4342 7465
E-mail: [email protected]
http:// www.ecomonitoring.com
Company Reg. No.: 17312094
SK2020317244
VAT No.:
Download

Monitorovacie systémy pre metalurgiu