7932 - MSS
Vestník č. 100/2013 - 24.05.2013
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 1
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
IČO: 17330190
Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Krausová
Telefón: +421 250700101
Fax: +421 250700108
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.marianum.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 zákona o verejnom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.5.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Vodoinštalačné práce, servis, opravy a údržba rozvodov vody, vodovodných a kanalyzačných zariadení
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
1
Hlavné miesto poskytovania služieb: Sídlo verejného obstarávateľa a objekty, ktoré má verejný obstarávateľ v správe
alebo v nájme. Katastrálne územie Bratislava (Martinský, Ružinov, Slávičie údolie, Vajnory, Lamač, Devín, Rusovce,
Petržalka, Dúbravka, Vrakuňa, Komárov, Podunajské Biskupice, Prievoz, Rača, Kozia brána, Karlova Ves, Mikulášsky
cintorín, Ondrejský cintorín, Krematórium a Svätopluková) pripadne na území budov, v správe verejného obstarávateľa
počas plnenia zmluvy, podľa vystavenej objednávky.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK010
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky Vodoinštalačné práce, servis, opravy a údržba rozvodov vody, vodovodných a kanylyzačných zariadení
je rozdelený na dve samostatné časti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celý finančný objem zákazky
na jednu alebo druhú časť predmetu zákazky počas platnosti zmluvy a výška uvoľnených finančných prostriedkov bude
1/7
II.1.6.
II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
priamo závisieť od vzniknutých porúch počas obdobia 36 mesiacov. Zadávanie požiadaviak na zmluvné plnenie
predmetu zákazky sa bude uskutočňovať formou objednávok vystavených verejným obstarávateľom.
Prvá časť predmetu zákazky s názvom Bežný servis, opravy a údržba vodárenských a kanalyzačných zariadení obsahom
ktorej je poskytnúť službu, pre verejného obstarávateľa a zabezpečiť kompletnú dodávku vodoinštalačných a
kanalizačných prác, zabezpečiť opravu, údržbu a rekonštrukciu zariadení na rozvod vody a tepelnej techniky, zabezpečiť
servis, opravu a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov, kovových nádob, kotlov kúrenia, kúrenárskej techniky a strojov v
zariadeniach pod správou verejného obstarávateľa.
Druhá časť predmetu zákazky s názvom Odstraňovanie havarijných stavov obsahom ktorej je poskytnúť službu pre
verejného obstarávateľa, zabezpečiť kanalizačné, sanitárne a vodárenské práce a opravy tepelných zariadení, techniky v
súvislosti s odstraňovaním havárií, vyhľadávania porúch prístrojmi a súrne opravy v zariadeniach, ktoré sú v správe
MARIANUM-u - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, m.p.o.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50800000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50500000-0, 39370000-6, 90000000-7
Rozdelenie na časti
Áno
Počet častí: 2
jednu alebo viac častí
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Pre predmet zákazky č.1 je predpokladaná hodnota zákazky max. 120 000 EUR bez DPH, pre predmet zákazky č.2 je
predpokladaná hodnota zákazky max. 60 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 180 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 36
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Bežný servis, opravy a údržba vodárenských a kanalyzačných zariadení
1) STRUČNÝ OPIS
Obsahom je poskytnúť službu, pre verejného obstarávateľa a zabezpečiť kompletnú dodávku vodoinštalačných a
kanalyzačných prác, zabezpečiť opravu, údržbu a rekonštrukciu zariadení na rozvod vody a tepelnej techniky, zabezpečiť
servis, opravu a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov, kovových nádob, kotlov kúrenia, kúrenárskej techniky a strojov v
zariadeniach pod správou verejného obstarávateľa.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50800000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50500000-0, 39370000-6
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Pre predmet zákazky č.1 je predpokladaná hodnota zákazky max. 120 000 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 120 000,0000 EUR
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 36
Časť: 2
NÁZOV
Odstraňovanie havarijných stavov
1) STRUČNÝ OPIS
obsahom ktorej je poskytnúť službu pre verejného obstarávateľa a zabezpečiť kanalyzačné a sanitárne práce, súvisiace
služby a havarijné stavy opravy tepelných zariadení a techniky v súvislosti s odstraňovaním havárií, vyhľadávania porúch
2/7
obsahom ktorej je poskytnúť službu pre verejného obstarávateľa a zabezpečiť kanalyzačné a sanitárne práce, súvisiace
služby a havarijné stavy opravy tepelných zariadení a techniky v súvislosti s odstraňovaním havárií, vyhľadávania
porúch.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50800000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50500000-0, 39370000-6
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Pre predmet zákazky č.2 je predpokladaná hodnota zákazky max. 60 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 60 000,0000 EUR
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 36
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 3 200 EUR pre obe časti predmetu zákazky. Pre prvú časť predmetu zákazky 2
000 EUR a pre druhú časť predmetu zákazky 1 200 EUR, alebo ekvivalent v inej mene v súlade s § 36 zákona
overejnom obstarávaní.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky sa
uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti za
spotrebu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu verejného obstarávateľa
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávatel vyžaduje pre skupinu dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu v súlade s platnými právnymi
predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá.
Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní : a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený
konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený poskytovať je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym
akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3/7
III.2.2.
III.2.3.
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia: 1.2.1 podľa písm. a) a b)
výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu uchádzača pre každého jeho člena nie starším ako tri mesiace, 1.2.2
podľa písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
1.2.3 podľa písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.2.4 podľa písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
1.2.5 podľa písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu
1.2.6 podľa písm. h) čestným prehlásením
1.2.7 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.
Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa odseku g) plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné
rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku g) spĺňa aj ten, komu nebola
uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 1.3 Ak uchádzač alebo záujemca
nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
2.1 Podľa § 27 ods 1, písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od
banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, za
predchádzajúce dva roky (2011 a 2012), resp. za roky, ktoré sú dostupné, o schopnosti uchádzača plniť finančné
záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania
úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako
tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. 2.2 Ak uchádzač nemá
sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent),
ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
(podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby (podľa § 27 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní) bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
2.3 Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie
je požadovaný žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a
preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
2.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam poskytnutých služieb rovnakého charakteru, ako
je príslušná časť predmetu zákazky na ktorú uchádzač predkladá ponuku, za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a
4/7
2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní. Minimálne požiadavky podľa § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky : Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 2
zákazky rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, pre každú časť predmetu zákazky na ktorú predkladá ponuku,
realizované v období rokoch 2010 až 2012 v celkovej výške min. 50 000 EUR bez DPH pre každú jednotlivú časť
predmetu zákazky na ktorú predkladá ponuku .
V zozname zmlúv musí byť uvedené:
a) identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy,
c) zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
d) lehota poskytnutia služieb,
e) potvrdenie o uspokojivom plnení zákazky odberateľom:
ak bol/a odberateľom:
1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí
uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
V prípade, že uchádzač predloží referenciu dôkaz o plnení , ktorý nie je verifikovaný objednávateľom, uvedie dôvod
prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o vyžiadaní predmetnej referencie.
V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet na EUR sa uskutoční kurzom ECB platným k 31.12.
2012.
Odôvodnenie: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky 2010, 2011, 2012 poskytol služby podľa bodu
3.1. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe
predchádzajúcich skúseností.
3.2 Podľa § 28 g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač (dodávateľ) disponoval
odborníkmi v počte min. 1 s odbornou osobou s preukázateľnou odbornou praxou min. 1 rok v oblasti vodoinštalačných
prác, resp. v oblasti kanalizačných prác a min. 1 s odbornou osobou s požadovaným vzdelaním pre výkon činnosti na
technických zariadeniach elektrických s min. s preukázateľnpu ročnou praxou v činnostiach pre opravy a údržbu
čerpadiel. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať požiadavky podľa bodu 3.2 na každú jednu časť zákazky o ktorú sa
uchádza, aby disponoval odbornou kapacitou osôb zodpovedných za poskytnutie služby, ktorí sú nevyhnutní na odborné
a komplexné dodanie časti predmetu zákazky.
Uchádzač preukáže vyžadovanú odbornosť osôb zodpovedných za poskytnutie služby predložením ich: 3.2.1 dokladov o
vzdelaní (doklad o oprávnení vykonávať práce na technických zariadniach elektrických podľa § 23 vyhláášky MPSVaR a
R SR č 718/2002, prípadne ekvivalentný doklad vydaný v EÚ na výkon činnosti s prácou na technických zariadeniach
elektrických. (postačuje kópia zhodná s originálom)
3.2.2 životopisom odborníka v ktorom preukáže, že má najmenej 1 rok praxe pre výkon činnosti v oblasti opravy a
údržba čerpadiel, podpísaný odborníkom ktorý bude zabezpečovať výkon služieb. 3.2.3 životopisom odborníka v ktorom
preukáže, že má najmenej 1 rok praxe v pre výkon činnosti v oblasti vodoinštalačných resp. kanalizačných prác alebo
poskytovania vodoinštalačných, resp. kanalizačných servisných služieb, podpísaný odborníkom ktorý bude zabezpečovať
výkon služieb.
Doklady podľa bodu 3.2.1 a 3.2.2 a 3.2.3 požadujeme predložiť pre min. 1 odborníka pre prvú časť predmetu zákazky a
min.1 odborníka pre druhú časť predmetu zákazky, podľa toho na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač predkladá
ponuku, s uvedením odbornej praxe (kde pôsobil názov a adresa subjektu, na akej pozícii, s uvedením dĺžky praxe od ...
do ...mesiac a rok)
Odôvodnenie: Požadované doklady a potvrdenia majú garantovať odborné, kvalitné a včasné plnenie predmetu zákazky.
Požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúseností s plnením
zmlúv rovnakého charakteru ako je predmet zákazky.
3.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
3.5 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
5/7
III.3.
III.3.1.
III.3.
III.3.2.
3.6 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná pre uznanie
podmienok účasti aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie
služby
Áno
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.
IV.3.4.
IV.3.6.
IV.3.7.
Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne
všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v
elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii - pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na účasť v
elektronickej aukcii bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba
(nesprávne kontaktné údaje zodpovednej osoby môžu mať za následok prípadne nedoručenie výzvy na účasť v EA a
teda aj faktickú neúčasť uchádzačav E-aukcií). Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predkladaním nových jednotkových cien
upravených smerom nadol. Podľa § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní východiskom elektronickej aukcie sú
cenyu chádzačov predložené v ponuke uchádzača v lehote na predkladanie ponúk.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
02 - 2013
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.05.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
20.06.2013 14:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 31.07.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.06.2013 14:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Svätoplukova 3 Bratislava
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2) Záujemca si súťažné
podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti.Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie
písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov v slovenskom jazyku podpísanou oprávnenou osobou
uchádzača. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov okrem osobného doručenia sa bude akceptovať
nasledujúcimi formami:
1.1.1 Doručenie poštou
1.1.2 Zaslanie e-mailom 1.1.3 Osobne si záujemcovia môžu súťažné podklady prevziať na adrese: MARIANUM 6/7
VI.4.
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, m.p.o., Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava, Mgr. Daniela Krausová, v pracovných
dňoch, v pracovnom čase od: 09.00 hod. do: 14.00 hod. do lehoty podľa IV.3.4) Oznámenia.
1.2 V žiadosti požadujeme uviesť: 1.2.1 identifikačné údaje záujemcu, (Obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo
alebo miesto podnikania uchádzača), 1.2.2 určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a
komunikáciu pri vysvetľovaní alebo hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky; 1.2.3 uvedenie
telefonického a emailového kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape
zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 1.2.4 Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení
kompletnej žiadosti.
3) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a
právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne
osvedčené. 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle
vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
5) Uchádzač je povinný pri elektronickej komunikácii prostredníctvom e-mailu, používať emailovú adresu, ktorú oznámi
verejnému obstarávateľovi v ponuke.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste pri
vyhodnotení ponúk resp. elektronickej aukcii, v tom prípade ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky. V prípade,
že by nebolo možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil na druhom mieste vyhradzuje si
verejný obstarávateľ právo podpísať zmluvu s uchádzačmi na ďalších miestach podľa poradia v zápisnici z vyhodnotenia
ponúk.
7) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení.
8) Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré
predloží v rámci časti ponuky Ostatné, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy
verejného obstarávateľa a to spôsobom a v čase stanoveným v tejto písomnej výzve a v súťažných podkladoch. S
uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky
účasti stanovené verejným obstarávateľom (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk. í) Dátum a
čas otvárania uvedený v bode IV.3.7 tohto oznámenia sa týka častí ponúk označených ako "Ostatné".
Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" bude v súlade s ust. § 41 ods. 2 a 3 Zákona o
verejnom obstarávaní oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 9) Podrobnejšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
Dátum odoslania tohto oznámenia
20.05.2013
7/7
Download

Názov zákazky: Vodoinštalačné práce, servis, opravy