ZMLUVA O PORADENSKEJ ČINNOSTI Č. 0511501
Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO: 612 031
DIČ: 2020537893
v zastúpení: Miloš Tamajka, M.B.A. - primátor mesta Piešťany
(ďalej v texte ako „klient“ )
Klient:
a
Poskytovateľ:
illi s.r.o.
sídlo:
Ševčenkova 31, 851 01 Bratislava
IČO:
45 241 848
DIČ:
2820009687
Zápis v OR:
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 78221/B
v zastúpení:
Mgr. Peter Hradský - konateľ
(ďalej v texte ako „poskytovateľ“)
Klient a poskytovateľ ďalej v texte označovaní spoločne aj ako zmluvné strany alebo jednotlivo ako zmluvná
strana.
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Článok I
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi podľa jeho požiadaviek poskytnúť služby podnikateľského
poradenstva v oblasti personalistiky a klient sa zaväzuje zaplatiť mu za to odmenu uvedenú v článku III.
zmluvy.
Konkrétny predmet poskytovania služieb poradenstva poskytovateľom bude určený formou
jednotlivých požiadaviek klienta.
Článok II
Spôsob výkonu činnosti poskytovateľa a spolupôsobenie klienta
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi služby poradenstva osobami od účinnosti zmluvy do
31.03.2015 v potrebnom rozsahu formou osobnej konzultácie a stretnutí s tretími osobami.
Poskytovateľ je povinný pri výkone poradenskej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou
sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne.
Klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na vykonávanie predmetu zmluvy.
Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetky podklady a informácie nevyhnutné pre jeho
činnosť. Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť poskytnutých podkladov a informácii
poskytovateľovi.
Článok III
Odmena poskytovateľa
Zmluvné strany sa dohodli na odmene v celkovej výške 150,- Eur (slovom: stopäťdesiat Eur).
Odmena je splatná do 15 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 3 dní od dodania služby.
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vznikne poskytovateľovi nárok na odmenu bez ohľadu na to, či
klient skutočne využil poskytnuté služby, alebo či jeho služby priniesli klientovi očakávaný výsledok
alebo nie.
strana 1 z 2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Článok IV
Osobitné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov
Zmluvné strany sa v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) dohodli na tom, že poskytovateľ v postavení sprostredkovateľa bude pre
klienta ako prevádzkovateľa informačného systému s názvom „Personalistika a mzdy“ spracúvať
osobné údaje. Poskytovateľ vyhlasuje, že je na tento účel plne spôsobilý a že zaručí bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov. Klient vyhlasuje, že pri výbere poskytovateľa ako sprostredkovateľa
dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných
údajov.
Poskytovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Účelom spracúvania osobných údajov je výkon činnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, trvalý
pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar,
miesto výkonu práce, údaje o správaní, informácie o osobných vlastnostiach, o vedomostiach,
zručnostiach, dosiahnutom vzdelaní, kvalifikácii, praxi.
Dotknutými osobami, ktorých údaje budú spracúvané, sú zamestnanci klienta.
Povinnosti poskytovateľa pri spracúvaní osobných údajov:
a) Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel
dojednaný s klientom v tejto zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
b) Poskytovateľ je oprávnený s osobnými údajmi nakladať spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie
účelu zmluvy, najmä vykonávať nasledovné operácie: zisťovať osobné údaje o zamestnancoch, o
záujemcoch o zamestnanie, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať,
usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre personálnu agendu;
opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje. Osobné údaje
môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom poskytovateľ zabezpečí primerané technické,
organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
c) Poskytovateľ je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i), § 6
ods. 4, § 19 až 26 zákona o ochrane osobných údajov.
Článok V
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
Všetky informácie, ktoré sa zmluvným stranám stanú známymi v súvislosti s touto zmluvou a zároveň
takéto informácie nie sú verejne prístupné a známe a zároveň takéto informácie sa týkajú niektorej zo
zmluvných strán, sa považujú za dôverné. Zmluvné strany sa o týchto informáciách zaväzujú
zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení tejto zmluvy.
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších prepisov.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom klient obdrží 3 vyhotovenia a poskytovateľ
jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.
V Piešťanoch, dňa 11.3. 2015
.........................................
Klient
.........................................
Poskytovateľ
strana 2 z 2
Download

zmluve