MESTSKÝ SPRAVODA JCA • ROČNÍK XII • 1/2011
NEPREDAJNÉ
Príhovor primátora na prvom zasadnutí MsZ
Po tretíkrát som zložil sľub primátora mesta Piešťany a som hrdý na to, že je to po prvýkrát
v dejinách nášho mesta. Je to dôkazom nielen toho, že primátorský sľub dodržiavam, ale aj
toho, že sme spolu s členmi mestského zastupiteľstva napĺňali predstavy občanov. Mesto
sa rozvíjalo, budovalo, rekonštruovalo, a to v súlade s hlavným dokumentom mesta - Strategickým plánom rozvoja mesta Piešťany. Občania ocenili našu prácu, veria našim predstavám a plánom. Uplynulé obdobie bolo aj veľkou skúškou stability nášho hospodárenia.
V čase ťažkej finančnej krízy sme na rozdiel od mnohých miest dokázali ešte aj investovať do
rozvoja. Myslím, že aj takouto rozumnou a rozvážnou ekonomickou politikou som u väčšiny
voličov získal ich dôveru. Na druhej strane však musím úprimne povedať, že počas volebnej
kampane som študoval programy všetkých kandidátov na primátora i poslancov. V niektorých z nich som našiel aj podnety k ďalšej práci.
Primátor však nemôže dosiahnuť vytýčené ciele sám. Najvýznamnejším článkom v samospráve je totiž práve mestské zastupiteľstvo - poslanci. Tí rozhodujú
o všetkých zásadných otázkach
mesta, tí schvaľujú rozpočet, investičné akcie a rozhodujú o nakladaní majetku mesta. V novom
poslaneckom zbore máme 25 poslancov. Všetkým ešte raz srdečne
blahoželám k ich zvoleniu. Z predchádzajúceho zastupiteľstva si
svoje funkcie potvrdili 17 poslanci, ôsmi poslanci sú nováčikovia.
Ďalšou zmenou je aj počet žien,
ktorý sa znížil o tri, čiže na sedem
poslankýň. O politickom zložení
hovoril predseda volebnej komisie.
Verím však, že všetky poslankyne
a poslanci bez rozdielu politickej
príslušnosti spolu vytvoria ucelený kolektív, ktorému bude v prvom
rade záležať len a len na občanovi
a na svojom meste.
V súlade so zákonom o obecnom
zriadení som funkciou viceprimátora poveril Ing. Timoteja Mištinu,
CSc., ktorého som si vybral zo zvolených poslancov. Už v predchádzajúcom volebnom období som
sa presvedčil, že v osobe Ing. Mištinu máme záruku toho, že vzťahy
medzi primátorom a poslaneckým
zborom budú korektné, racionálne
a v prospech nášho mesta.
Radosť z volebného úspechu nás
však dnes stavia tvárou k realite.
Nastávajúce volebné obdobie 2010
– 2014 nebude jednoduché. Okrem
množstva práce nás čaká aj mimoriadna udalosť – 900. výročie prvej
písomnej zmienky o Piešťanoch.
Prípravy na oslavy tohto jubilea
musia začať ihneď. Prvým krokom
bude už čoskoro priblíženie histórie Piešťan čo najširšej verejnosti.
Budeme jedným z prvých miest
Slovenska, ktoré budú mať na web
stránke mesta prepis kroniky mesta od roku 1933, teda od obdobia,
kedy sa na základe nariadenia vtedajšej vlády začali písať mestské
kroniky.
Prichádzajúci rok 2011 bude
pre nás všetkých náročný, pretože
budeme naďalej musieť pozorne
vykrývať stratu na daniach spôsobenú finančnou krízou. Máme
však pripravené viaceré investičné
zámery, realizácia ktorých bude ale
závisieť od schváleného rozpočtu
na budúci rok. Čaká nás okrem iného aj sčítanie obyvateľstva, či stretnutie rodiny Winterovcov a mnoho
ďalších úloh. Som presvedčený, že
mestské zastupiteľstvo s vedením
Mesta, pracovníkmi mestského
úradu a mestských organizácií
v súlade s potrebami obyvateľov
nášho mesta dosiahne naplnenie
želaných cieľov.
Čakajú nás štyri roky tvrdej práce, ale teším sa na spoluprácu so
všetkými, ktorým tak ako mne, tak
ako zvoleným poslancom – ako to
deklarovali v predvolebnej kampani, záleží na ďalšom rozvoji a prosperite tohto mesta.
Ešte raz ďakujem za prejavenú
dôveru. Urobím všetko preto, aby
som Vás ďalšie štyri roky nesklamal.
Ďakujem.
Výsledky
komunálnych
volieb 2010
Podľa zápisnice mestskej volebnej komisie bol počet odovzdaných platných hlasov pre voľbu
do zastupiteľstva 8688 a pre voľbu
primátora 8881. Účasť v našom
meste prevýšila 35% oprávnených
voličov.
Spomedzi kandidátov na primátora získal najviac hlasov Remo
Cicutto (4237). Druhý bol Miloš
Tamajka (2389), tretia Katarína
Cibulková (1368). Nasledovali Jozef Drahovský (456), Martin Valo
(190), Marian Ručkay (167) a Marcel Urban (74).
V mestskom zastupiteľstve je 17
staronových poslancov a 8 nováčikov. Najmladším z nich je Michal
Hynek, ktorý v treťom obvode nahradil Rema Cicutta. Najsilnejším
poslaneckým klubom je SMERSD (10 poslancov). Štyria poslanci
boli zvolení za koalíciu SDKÚ-DS,
KDH a MOST-HÍD a 11 poslancov
je nezávislých.
Predseda Mestskej volebnej komisie Dalibor Kuciaň odovzdal
primátorovi a poslancom osvedčenia o zvolení už deň po voľbách –
28. novembra. Podľa jeho slov nedostal do vyhlásenia oficiálnych
výsledkov žiaden písomný podnet
nespokojnosti občanov s priebehom volieb.
Vážení čitatelia,
v roku 2011 Vám želáme
pevné zdravie,
veľa radosti,
ale aj dobrých správ.
Redakcia Radnica informuje
Matrika Piešťany
1. novembra - 17. decembra
Narodili sa:
Marek Konopka, Timotej Hauptvogel, Anežka Grosová, Nina Pechová, Júlia Trnovcová, Nela Klčovská,
Michal Krajčovic, Dávid Schlesinger, Oskar Gabriel Charvát, Karim
Mohamed, Viktória Pániková, Nikola Grežová, David Julian Gruber,
Ondrej Kupec, Filip Gaal, Elin Stoláriková, Martina Bartošová.
Manželstvo uzavreli:
Vlastimil Benko a Mgr. Tatiana Šimová, Ing. Anton Šebesta a Mgr. Lívia Mocková, Osvald Sipták a Katarína Kováčiková, Miloš Holán a Eva
Slováková, Ing. Miroslav Bruncko
a Eva Kaššáková, MUDr. Ľudovít
Šalgovič a Silvia Máčalová.
Zomreli:
Tibor Hruška 84 r, Jaroslav Jančík
86 r., Ján Vrba 81 r., Mária Osvaldová 80 r., Július Jalakša 66 r.,
Vladimír Petrgalovič 39 r., Rudolf
Nedorost 87 r., Terézia Antalová 76
r., Oľga Tomaničková 81 r., Milan
Horúcka, 55 r., Pavol Drahovský 56
r., Július Matulčík 82 r., Ján Kořista 89 r. Ing.Stanislav Gudjak 66 r.,
Pavlína Parčiová 74 r., Ján Vermeš
67 r., Helena Gényiová 79 r., Otília
Macháčková 83 r., Emília Rakovská 68 r., Viliam Pristach 66 r., Matilda Žlanyová 85 r., Elena Čipková
69 r., Milada Kuzevičová 87 r., Jozef Blaho 60 r., Robert Drlička 75
r., Ing. Ondrej Ševčík 81 r., Mária
Dobranská 68 r., Ján Karšay 63 r.,
Mária Bridzíková 86 r.
Sčítanie
obyvateľstva
Najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie sa v listovej podobe uskutoční od 21. mája do 6. júna 2011 v
celej Európskej únii, u nás po prvý
raz aj elektronicky. Rozhodujúci okamih sčítania na Slovensku
je zákonom určený na deň pred
dňom pracovného voľna, teda polnoc z piatku 20. mája na sobotu 21.
mája 2011. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov
okrem cudzincov požívajúcich
diplomatické výsady a imunitu.
Vykonajú ho sčítací komisári. Ich
výber a výkon činnosti majú na
starosti obce. Pri sčítaní záleží na
spolupráci s každým obyvateľom.
Ambíciou preto je, aby príležitosť
sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.
2
Vyberáme z rokovania
mestského zastupiteľstva
Dňa 17. 12. 2010 sa konalo 1. slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prvým bodom programu bol návrh na zriadenie mestskej
rady (MsR) a voľba jej členov. Tento
iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán je podľa zákona zložený
s poslancov MsZ. Ich počet tvorí
najviac tretinu počtu poslancov zastupiteľstva. Rada sa schádza podľa
potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo viceprimátor.
Komisia pre ochranu životného
prostredia - predsedníčka Eva Wernerová, členovia: Peter Tremboš,
Bruno Jakubec, Ján Šmída, Eva
Slučková, Janka Jezerská, Vladimír
Kubo.
Komisie školstva športu a mládeže - Iveta Babičová, členovia: Jozef
Kapša, Ján Šmída, Ján Číž, Jaroslav
Kravárik, Juraj Brna, Marián Dubovský.
Kultúrna a názvoslovná komisia
- predseda Martin Valo, členovia:
Zápis prvákov
Podľa VZN Mesta Piešťany č.
6/2008 sa zápisy prvákov do základných škôl: ZŠ M.R.Štefánika,
Vajanského, ZŠ Mojmírova, ZŠ Holubyho, ZŠ Brezová, ZŠ F. E. Scherera, pre školský rok 2011 /2012
budú konať v dňoch: piatok 4.
februára v čase od 14.00 h do 18.00
h a sobota 5. februára v čase od
8.00 h do 12.00 h. Miesto (miestnosť) zverejní riaditeľ na budove
a web stránke školy.
Nezabudnite do 31. 1. 2011:
-podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti, ak ste v r. 2010
nadobudli pozemok, dom či byt
- zaplatiť daň za psa
- preukázať oslobodenie
od dane za komunálny odpad.
Info: tel. 033/7765485-7
Za členov Mestskej rady mesta
Piešťany vo volebnom období 2010
– 2014 boli zvolení: Jozef Beňačka
(NEKA), Mária Beňová (SMER-SD),
Juraj Brna (NEKA), Marin Cifra
(NEKA), Eva Kolláriková (SMERSD), Miloš Tamajka (SMER-SD).
Siedmym členom MsR je podľa zákona zástupca primátora, ktorým
sa stal Timotej Miština (KDH).
V ďalšom bode rokovalo zastupiteľstvo o zriadení mestských komisií.
Tie sú zložené z poslancov a ďalších
osôb, ktoré zvolí MsZ.
Legislatívno-právna komisia –
predsedníčka Eva Kolláriková,
členovia: Igor Nicák, Lucia Kalabová, Helena Kiššová, Daniela Suchánková, Dalibor Kuciaň, Martin
Hladký.
Finančná a podnikateľská komisia
- predseda Pavol Tapušík, členovia:
Mária Beňová, Jozef Chudý, Michal
Hynek, Eliška Gocká, Igor Racík,
Jozef Jambor.
Komisia pre rozvoj mesta – predseda Jozef Beňačka, členovia: Jozef
Malík, Igor Bučenec, Miloš Tamajka, Milan Máček, Peter Chudý, Jana
Bartošová.
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie - predseda
Milan Gajdoš, členovia: Ján Ranostaj, Mária Gabovičová, Martin
Cifra, Marián Nosáľ, Kristína Máčeková, Jozef Jambor.
Kornel Duffek, Vladimír Krupa,
Jana Štefečková-Beňačková, Miloš
Tamajka, Margita Galová, Andrej
Valentovič.
Komisia pre bezpečnosť a verejný
poriadok – predseda Timotej Miština, členovia: Ján Štefka, Peter Müller, Marián Gula, Marián Urbánek,
Peter Galbo, Marcel Mihálik.
Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda Timotej Miština,
členovia: Eva Kolláriková, Iveta Babičová, Helena Kiššová.
Noví poslanci ďalej schválili návrh platu primátora. Ten je podľa
zákona súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa počtu obyvateľov. Vzorec
podľa, ktorého je plat primátora
vypočítavaný zostáva rovnaký
ako v predchádzajúcich dvoch
volebných obdobiach: (priemerná
mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2009, t. j. 744,50 €
x 3,21) x 1,4.
Mestské zastupiteľstvo ďalej poverilo poslancov Martina Cifru, Martina Vala, Jána Šmídu a Timoteja
Mištinu k výkonu funkcie sobášiaceho. Sobášna miestnosť bude po
novom v Galérii Fontána. Uzavretie manželstva bude však možné
aj na ktoromkoľvek inom vhodnom
mieste.
Revue Piešťany
Aktuálne číslo reprezentačného
časopisu Revue Piešťany ponúka
hneď niekoľko atraktívnych tém.
Vnútornú obálku zdobí fotografia piešťanského kroja, nasleduje
reportáž Dych zimy v Považskom
Inovci a ohliadnutie za filmovým
festivalom Cinematik. Predstavuje
sa nám piešťanský cestovateľ Igor
Čech, slovenská tenisová jednotka
Lukáš Lacko aj čerstvá majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní
Monika Simančíková. Záver patrí
unikátnemu obrazu Jablko, ktorý namaľoval karikaturista Jozef
Schek Babušek. Časopis si môžete
kúpiť v Piešťanskom informačnom
centre alebo v Starej lekárni.
RADNICA informuje
Zvolení poslanci MsZ 2010-2014
iveta babičová
(SDKÚ-DS), IV. obvod
Jana bartošová
(SDKÚ-DS), IV. obvod
Jozef beňačka
(NEKA), Il. obvod
Mária beňová
(SMER-SD), II. obvod
Juraj brna
(NEKA), II. obvod
Martin Cifra
(NEKA), III. obvod
Marián dubovský
(NEKA), III. obvod
Milan Gajdoš
(SMER-SD), II. obvod
eliška Gocká
(NEKA), IV. obvod
Michal Hynek
(SMER-SD), III. obvod
Jozef Chudý
(SMER-SD), III. obvod
Helena Kiššová
(NEKA), I. obvod
eva Kolláriková
(SMER-SD), III. obvod
Milan Máček
(SMER-SD), II. obvod
Jozef Malík
(NEKA), I. obvod
timotej Miština
(KDH), II. obvod
igor Nicák
(SMER-SD), IV. obvod
Ján Ranostaj
(SMER-SD), I. obvod
Ján Šmída
(NEKA), IV. obvod
Ján Štefka
(SMER-SD), IV. obvod
Miloš tamajka
(SMER-SD), I. obvod
Pavol tapušík
(SDKÚ-DS), I. obvod
Marián urbánek
(NEKA), II. obvod
Martin Valo
(NEKA), III. obvod
eva Wernerová
(NEKA), I. obvod
RADNICA informuje
3
Udalosti
Kino FONTÁNA
január
Betlehemy z celého sveta
Sobota 1. a nedeľa 2. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
Tajomstvo múmie
Balneologické múzeum prezentuje vo Vile Dr. Lisku do 16. februára desiatky exponátov z najväčšej
slovenskej zbierky betlehemov.
Manželia Viera a Jozef Gruskovci
ich zhromažďujú už vyše 40 rokov.
Na začiatku boli prvé šúpoľové figúrky svätej rodiny a k nim postupne pribúdali ďalšie, a to nielen zo
Slovenska. Dnes má zbierka Man-
FILMOVÝ KLUB Pondelok 3. 1. o 20.00 h
n
Premena
želov Gruskovcov vyše 300 betlehemov zo 60 krajín a 7 svetadielov.
Zbierka je zaujímavá aj rozmanitosťou materiálov, z ktorých boli
betlehemy v rôznych kultúrach
zhotovené. Rozličné je aj stvárnenie Kristovho narodenia. Napríklad betlehem pochádzajúci zo
severu Kanady zobrazuje Svätú rodinu ako Eskimákov.
Štvrtok 6., piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
Tron: Dedičstvo
FILMOVÝ KLUB Pondelok 10. 1. o 20.00 h
n
Pouta
Štvrtok 13. a piatok 14. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
22 výstrelov
Sobota 15. a nedeľa 16. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
Tacho
FILMOVÝ KLUB Pondelok 17. 1. o 20.00 h
n
Chránené územie
Štvrtok 20., piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční!
FILMOVÝ KLUB Pondelok 24. 1. o 20.00 h
n
The Doors: When you`re stranged
Štvrtok 27. a piatok 28. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
Machete
Sobota 29. a nedeľa 30. 1. o 17.30 a 20.00 h
n
Megamozog
Sviatky ukončí ohňostroj
Sviatočný program štvrtej adventnej nedele na Námestí slobody moderoval herec Štefan Bučko.
Z pódia vyhrávali koledníci a primátor zatiaľ ponúkal občanom
čaj a sladkosti. Potom prijal od
piešťanských skautov svetlo, ktoré
každoročne putuje z betlehemskej
Baziliky Narodenie Pána do 25 európskych krajín. Popoludnie vyvrcholilo koncertom sólistov Opery
SND Márie Eliášovej a Františka
Ďuriača.
V tom čas už na Winterovej ulici
fungovala ľadová plocha. Klzisko
môžu počas zimy využívať deti aj
dospelí denne a bezplatne. Tohtoročné sviatky ukončia oslavy príchodu nového roka. Na Námestí
slobody odohrá svoj tradičný silvestrovský koncert kapela Slniečko.
Potom bude nasledovať ohňostroj
zo strechy Auparku a vystúpenie
skupiny AC/DC revival. Na Nový
rok sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda
uskutoční Novoročný koncert.
Vianočný koncert ZUŠ
Až dva dni za sebou dokázali
vypredať veľkú sálu Domu umenia
žiaci Základnej umeleckej školy. 13.
a 14. decembra tam odohrali a odtancovali Vianočný program pripravený najmä pre svojich hrdých
rodičov. Tanečné čísla najmenších
detí striedali sólové vystúpenia
absolventov hudobného odboru.
Program vyvrcholil spoločným
vystúpením všetkých tanečníkov,
ktoré sa vyznačovalo aj množstvom
originálnych kostýmov. Na ich výrobe spolupracovali pedagógovia
z výtvarného odboru aj niektoré
mamičky. Výtvarníci sa zatiaľ vo
foyeri Domu umenia prezentovali
na Vianočných trhoch, kde ponúkali svoje výrobky.
FILMOVÝ KLUB Pondelok 31. 1. o 20.00 h
n
Vojnové hry a muž, ktorý ich zastavil
Mestská knižnica v Piešťanoch
január
štvrtok 13. 1. o 17.00 h, Piešťanské informačné centrum
n
O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ VÝKLAD, vyhlásenie výsledkov súťaže
štvrtok 27. 1. o 16.00 h, Piešťanské informačné centrum
n
AKO SOM SI SPLNIL SVOJ DETSKÝ SEN, prezentácia Jaroslava Korví-
na o jeho ceste do Mozambiku
do 21. 1., Mestská knižnica
n
SATYRYKON 1996 – 2008, výstava najlepších prác z legendárneho festivalu kreslenej satiry Satyrykon v Legnici (Poľsko)
do 31. 1., Mestská knižnica
n
MANANG - VESNICE VE STÍNU ANNAPÚRNY, výstava fotografií
Zdeňka Thomu
do 7. 1., Mestská knižnica
n
VIANOČNÉ TVORIVÉ NÁPADY, výstava výtvarných prác detí zo škol-
ských klubov a materských škôl s vianočnou tematikou
do 31. 1., Mestská knižnica
n
Z ROZPRÁVKOVÝCH HIER, výstava fotografií Ctibora Bachratého a
Josepha Marčinského z divadelných inscenácií Jána Uličianskeho
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
január
31. 1. o 15.00 h, Winterova ulica
n
KARNEVAL NA ĽADE, zábavný program pre deti na ľade v maskách
11. – 31. 1.Galéria Fontána
n
SVADOBNÉ OZNÁMENIA Z INDIE, výstava
Do 16. 1. Galéria Fontána
n
LADISLAV GROSSMANN, obrazy a grafika
18. 1. o 17.00 h, Galéria Fontána
n
ZIMNÝ KONCERT SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
V PIEŠŤANOCH, účinkujú žiaci hudobného odboru
20. 1. – 6. 2. Galéria Fontána
n
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MESTA, výstava prác žiakov ZUŠ
Radnica informuje - informačný spravodaj mesta Piešťany. Adresa redakcie: MsÚ Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany. Tel.: 033/77 65 449. Zodpovedný redaktor:
M. Palkovič ([email protected]). Foto: M. Palkovič. Grafická úprava: G. Hudec. Tlač: PN-print s.r.o., Reg. Číslo: EV 987/08. Internetová verzia: www.piestany.sk
Download

Radnica informuje 01 2011