ÖĞRENCĠ EL KĠTABI
ĠÇERĠK
Önsöz……………………………………….……………………………………………………3
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi………………………………………...…..4
Öğretim-Öğrenim Yönergesi ………………………………………………………………..…..5
Madde 1 – YDDS ve YDMS…………………………….……………………………...5
Madde 2 – Devam Zorunluluğu ………………………………………………….……..6
Madde 3 – Sınav kuralları………………………………………………………………..6
Madde 4 – Düzey Ġlerleme …………………………………………………………...…8
Madde 5 – Yaz Kursu ………………………………………………………………….10
Madde 6 – Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi ……………………………………10
Madde 7 – Uluslararası sınavlar ve YBU Ġngilizce Muafiyet Sınavı ………….………11
Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Yöntem ve Stratejiler ……………………..12
Dinleme…………………………………………………………………………..……..13
Okuma………………………………………………………………………………..…14
Yazma…………………………………………………………………………….…….14
KonuĢma………………………………………………………………………………..15
Dilbilgisi………………………………………………………………………..………16
Kelime Bilgisi……………………………………………………………………..……16
Avrupa Dil Portfolyosu ve ADÖÇ…………………………………………………………..…18
Avrupa Dil Portfolyosu Düzey Değerlendirme…………………………………...……18
Yabancı Dil Değerlendirme Ölçeği………………………………………………………….…33
Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?.................................................................................................36
Bireysel Dil Becerinizi Görün………………………………………………………….36
Dil Kapasitenizi Tanıyın…………………………………………………….………….37
ÇalıĢma Becerileri Profili……………………………………………………..………..38
Bağımsız Öğrenme Merkezi……………………………………………………………………40
ILC’deki Kitapların Kullanımı …………………………………………………...……41
ILC’deki Bilgisayarların Kullanımı ………………………………………..………….41
Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Materyaller …………………….…43
Önemli Kurallar……………………………………………………………………..….44
1
ILC Kulüpleri…………………………………………………………………………44
ILC Etkinliklerini Takip Etme. ……………………………………………………….46
Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı …………………………………………….………..47
Misyon…………………………………………………………………………..……..47
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi ……………………….…………………..…47
Sağlık Hizmetleri ………………………………………………………………...…….47
Barınma Ġmkânları ……………………………………………………………….…….48
Ücretsiz Kurslar…………………………………………………………………...……48
Öğrenci Kulüpleri…………………………………………………………………..…..48
Sportif Faaliyetler…………………………………………………………………...….49
Beslenme………………………………………………………………………..………50
Engelsiz YBÜ Birimi……………………………………………………………………..…….48
Birimin Görevleri…………………………………………………………………...…..51
Uluslararası Öğrenciler……………………………………………………………………...….53
Sözlük…………………………………………………………………………………….…….54
ĠletiĢim…………………………………………………………………………………….……56
2
ÖNSÖZ
GeçmiĢten Geleceğe Bilim Kapısı
2010 yılında kurulmuĢ genç bir devlet üniversitesi olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin
vizyonu ülkemizde yüzyılı aĢkın bir geçmiĢe sahip ve son yıllarda hızla büyüyen yükseköğretim
sektörünün deneyimlerinden ve baĢkent Ankara’nın sunduğu avantajlardan yararlanarak
Türkiye’de ve Dünyada rekabetçi bir konum elde etmek ve bu konumu sürdürmektir.
KurumsallaĢmasına 2011 yılında baĢlamıĢ ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında, yani henüz
kuruluĢunun birinci yılında 5 fakültesi ve 28 lisansüstü programına öğrenci kabul etmiĢtir.
Üniversitemiz 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 4 enstitü ve birçok Uygulama ve
AraĢtırma merkezine sahiptir. Bine yakın akademik kadromuz, lisans ve lisansüstü düzeyde
6500’ün üzerinde öğrencimize, baĢkent Ankara’nın merkezinde eğitim vermektedir.
Uluslararası bir Üniversite
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kuruluĢundan itibaren; akademik kariyerlerini Türkiye’nin ve
dünyanın değiĢik bölgelerindeki seçkin üniversitelerde yapmıĢ; alanlarında söz sahibi
akademisyenleri bünyesine katmaya özen göstermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ve
yüksek nitelikli öğrencilerin ilgilerini çekerek, elit üniversitelerden biri olma yolunda önemli
adımlar atmaktayız. %25 uluslararası öğrenciye sahip olma hedefimiz Ģimdiden 67 farklı
ülkeden öğrenciye sahip olarak %9 seviyesinde gerçekleĢtirmiĢ durumdayız.
Programlarımızın çoğunun eğitim dili Ġngilizcedir. TOEFL, Pearson, Oxford Test Merkezi,
gibi kuruluĢlarla yapmıĢ olduğumuz anlaĢmalar ile üniversitemiz uluslararası alanda yabancı dil
eğitimi veren önemli sınav merkezlerinden biri haline gelmiĢtir. Bunlarla birlikte, Erasmus+ ve
Mevlana Öğrenci/Öğretim Üyesi DeğiĢim Programları çerçevesinde iĢbirliği içinde olduğumuz
yüz civarında uluslararası üniversite ile öğretim üyesi, öğrenci ve idari personel hareketliliği
sağlanmıĢ; tüm birimlerimiz, uluslararası üniversite olma yolunda büyük bir mesafe kat etmiĢtir.
Rekabetçi AnlayıĢı Esas Alan, GiriĢimciliği TeĢvik Eden bir AraĢtırma Üniversitesi
Hiç kuĢkusuz, içinde yaĢadığımız biliĢim çağında bilimsel bilgi, AR-GE ve yenileme, küresel
rekabetin belirleyici unsurlarıdır. Bu sebepten Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak, AR-GE ve
yeniliğe daha fazla önem veren bir anlayıĢ ile üretilen bilimsel bilginin toplumun refahına hizmet
edecek alanlara kazandırılması konusunda, öncü üniversiteler arasına girmeyi hedeflemekteyiz.
AraĢtırma Üniversitesi olma hedefimizin esas unsurlarından biri, lisansüstü öğrenci oranımızın
%50 olmasıdır. Bunun Ģimdiden %35 olmasını amaçlarımıza yakın bir gelecekte ulaĢacağımızın
göstergesi olarak değerlendiriyoruz.
Kurumsal kimliğimizi geliĢtirerek ve ulusal ve uluslararası alanda baĢarımızı kanıtlayarak marka
bir üniversite olma yolunda ilerlemekteyiz. Lisans eğitiminde kalitenin yüksek tutulmasına;
lisansüstü programların tercihinde ise ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu sektörleri tespit
edilip, ilgili alanlarda nitelikli öğretim üyesi, araĢtırmacı ve bilim insanı yetiĢtirilmesine imkân
sağlayacak alt yapı çalıĢmalarını devam ettirmekteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, akademik
ve idari kadrosuyla ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde söz sahibi olacak lider kadroların
arasında yer almayı hedefleyen, zinde ve iddialı beyinleri hazırlayarak yoluna devam etmektedir.
Bu hedefi gaye edinmek isteyen genç arkadaĢlarımızı yanımızda görmek arzusundayız.
YBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN
3
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ YARIYILI
ORYANTASYON PROGRAMI
24 Eylül 2014
YABANCI DĠL DÜZEY BELĠRLEME (YDDS) VE MUAFĠYET
SINAVI (YDMS) BAġVURU TARĠHLERĠ (hazırlık sınıfının zorunlu
olduğu bölümlere yeni kayıt yaptıran, yatay geçiĢ yapan ve YDMS'den
muaf olamamıĢ ve hazırlık tekrarı yapacak tüm lisans/lisansüstü
öğrenciler)
04-10 Eylül 2014
YABANCI DĠL DÜZEY BELĠRLEME SINAVI (YDDS)
YDDS SONUCUNUN ĠLANI
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS)
YDMS SONUCUNUN ĠLANI
1. DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ
1. DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ
2. DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ
2. DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU
TARĠHLERĠ (hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yeni kayıt
yaptıran, yatay geçiĢ yapan ve YDMS'den muaf olamamıĢ ve hazırlık
programına devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler)
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS)
YDMS SONUCUNUN ĠLANI
BAHAR YARIYILI
12 Eylül 2014
12 Eylül 2014
15-16 Eylül 2014
18 Eylül 2014
22 Eylül 2014
14 Kasım 2014
24 Kasım 2014
16 Ocak 2015
20-23 Ocak 2015
27-28 Ocak 2015
30 Ocak 2015
3. DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ
3. DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ
4. DEVRE DERS BAġLAMA TARĠHĠ
4. DEVRE DERS BĠTĠġ TARĠHĠ
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU
TARĠHLERĠ ( YDMS'den muaf olamamıĢ ve hazırlık programına
devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler)
16 ġubat 2015
10 Nisan 2015
20 Nisan 2015
12 Haziran 2015
8-12 Haziran 2015
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS)
17-18 Haziran 2015
YDMS SONUCUNUN ĠLANI
22 Haziran 2015
YAZ OKULU
YAZ OKULU BAġVURU TARĠHLERĠ
DERSLERĠN BAġLAMA TARĠHĠ
DERSLERĠN BĠTĠġ TARĠHĠ
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS) BAġVURU
TARĠHLERĠ ( YDMS'den muaf olamamıĢ ve hazırlık programına
devam etmeyen tüm lisans/lisansüstü öğrenciler)
22-26 Haziran 2015
29 Haziran 2015
7 Ağustos 2015
YABANCI DĠL MUAFĠYET SINAVI (YDMS)
YDMS SONUCUNUN ĠLANI
6-7 Ağustos 2015
13 Ağustos 2015
4
27-31 Temmuz 2015
Öğretim - Öğrenim Yönergesi
MADDE 1- YBU Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve YBU Yabancı Dil
Muafiyet Sınavı (YDMS)
(1) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS): Üniversite’ye kayıt yaptırmıĢ olan
öğrencilerin Temel Ġngilizce bilgi ve becerilerinin belirlenmesi için yapılır. Hazırlık sınıfı
zorunlu olan programlara kayıt yaptırmıĢ öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyet Sınavına
(YDMS)girme hakkı elde etmeleri veya hazırlık sınıfında hangi düzeyde eğitime
baĢlayacaklarının belirlenmesi; eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmıĢ
öğrencilerin ise zorunlu Ġngilizce (ĠNG101 ve ĠNG 102)derslerinden muaf olabilmeleri
için bu sınava girmeleri gerekmektedir.
Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmıĢ öğrencilerden YDDS’den
59,5/100 ve üstü puan alanlar YDMS’ye girme hakkı kazanır,59,5 altında kalanlar ise
belirtilen düzeydeki hazırlık sınıflarına yerleĢtirilir: 0-39/100: A (Temel),
39,5-59/100: A+ (Temel+).
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmıĢ öğrencilerden 49,5-69 aralığında
puan alanlar ĠNG 101 kodlu dersten, 69,5 ve üstü puan alanlar ise ĠNG 101 ve ĠNG 102
dersinden muaf olarak “AA” notunu alırlar.
(2) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt
yaptırmıĢ öğrenciler arasından YDDS sınavından59,5 ve üstü puan alanlar bu sınava
girmeye hak kazanırlar. Öğrenciler bu sınava Hazırlık sınıfından ve lisans düzeyinde
verilen zorunlu Ġngilizce derslerinden muaf olmak için girerler. Bu sınav sonucunda 100
üzerinden 69,5alan öğrenciler Hazırlık sınıfından, 79,5 alan öğrenciler lisans düzeyinde
verilen zorunlu Ġngilizce (ENG 101) dersinden, 89,5 ve üstü puan alan öğrenciler ise
ENG 101 ve ENG 102 kodlu derslerden muaf olarak “AA” notunu alırlar. Bu sınavda
69,5 puanın altında kalanlar ise aĢağıda belirtilen düzeylerdeki hazırlık sınıflarına
yerleĢtirilir.
YDMS Puanı
Düzey
49,5-69
Hazırlık sınıfı B+ düzeyi (Bağımsız)
34,5-49
Hazırlık sınıfı B düzeyi (Bağımsız)
…-34
Hazırlık sınıfı A+ düzeyi (Temel)
5
(3) Hazırlıkta tekrar edip, ikinci yılına devam eden öğrenciler: Bu iki yıllık öğrencilerimizin
eğitime devam etmek isteyenlerinin Eylül ayında dilekçe vererek devam edeceklerini
beyan etmeleri zorunludur. Bu dilekçe ile ilk yılı olan diğer tüm öğrencilerle aynı
koĢullarda olacaklarını, devam zorunluluğunu ve diğer sorumluluklarını kabul ettiklerini
beyan etmiĢ olurlar. Devam eden tüm öğrencilerimizin devam zorunluluğu vardır. Eylül
ayında belirtilen tarih aralığında dilekçe ile baĢvurmamıĢ olanların daha sonra dilekçe
verme hakkı yoktur.
Ġki yıllık öğrencilerimize iki farklı program sunulmaktadır. Tercihe bağlı olarak
istedikleri programa devam edebileceklerdir. Birinci program diğer öğrencilerle standart
programa dahil olmaktır. Ġkinci program ise haftada 2 gün okula devam ederek diğer
günlerde yürütülecek olan online eğitim programına dahil olmaktır.
MADDE 2 – (1) Devam Zorunluluğu
Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları her düzeyin
derslerine %80’den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulunca kabul
edilen bir mazereti olmadan devam Ģartını yerine getirmeyen öğrenciler baĢarısız sayılır ve ilgili
düzeyi tekrar eder.
Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda“yok” gösterilir. Derslere devam
öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla saptanır.Sınıftaki öğretim
elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını
tutmakla yükümlüdür.
Yüksekokula teslim edilen ve kabul edilen raporlar %20 devamsızlık kapsamındadır. Bir
öğrencinin mazeretli (raporlar) ve mazeretsiz devamsızlık hakkı toplamda verilen dersin
%20’sini aĢamaz.
MADDE 3–Bu bölümde uygulanan sınavlara ve diğer değerlendirme esaslarına yönelik
iĢleyiĢ ve kurallar ile ilgili bilgiler mevcuttur.
(1) Ara Sınavlar
a) Ara Sınavlar okuma, dinleme, yazma, ve/veya konuĢma becerilerinin ölçümünün yanı
sıra sözcük bilgisi ve dilbilgisi bölümlerinden oluĢabilir ve bir düzeyde iki kez verilir.
Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Ara sınavın ilk 30 dakikasında sınava girmemiĢ ve
6
geç kalmıĢ öğrenciler sınava alınmaz.
b) Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanının yapıldığı gün itibariyle en geç beĢ iĢ
günü içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine Ģahsen
yapılmalıdır.
c) Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kurumlar veya vakıf üniversite hastanelerinden alınanen
az 5 günlük doktor raporu, ya da resmi olarak belgelenmiĢ geçerli bir mazereti
bulunmaksızın ara sınava girmeyen veya raporu olduğu halde raporun bitiĢ tarihinden
sonraki bir hafta içerisinde raporları YDYO sekreterliğine ulaĢmamıĢ olan öğrenciler, söz
konusu sınavdan "0" (sıfır) alırlar. Mazereti geçerli sayılan öğrencilere dönem sonunda
önceden duyurulan bir tarihte telafi sınavı verilir. Telafi sınavının telafisi yoktur.
(2) Habersiz ve Haberli Küçük Sınavlar
a) Habersiz küçük sınavların tarihi, zamanı ya da içeriği önceden duyurulmaz; öğrencilerin
bilgisi dıĢında herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde verilirler. Bu sınavların
süresi genellikle yarım saati geçmez.
b) Haberli küçük sınavlar önceden duyuruldukları günün herhangi bir ders saati içinde
uygulanır. Habersiz ya da haberli küçük sınavlar yalnızca o anda derste olan öğrencilere
verilir. Sınavın baĢlamasını takip eden beĢ dakika içinde sınava girmeyip geç kalan
öğrenciler sınava alınmaz.
c) Küçük sınavların telafisi yoktur. Bu sınavlara girmeyenler “0” (sıfır)alırlar. Raporlar
haberli ve/veya habersiz ara sınavlara mazeret oluĢturmaz.
d) Ülkemizi temsil eden milli sporcular veya Üniversitemizi spor müsabakalarında temsil
etmek veya bunlara hazırlanmak amacıyla yaptıkları çalıĢmalar sırasında öğrenciler
mazeretli sayılır ve bu dönemde verilen küçük sınavlar ortalamalarına dahil edilmez.
(3) Öğrenci Etkinlik Notu
Öğrenci etkinlik notu, ilgili öğretim eleman(lar)ı tarafından verilir. Yazılı ödevler, sözlü
sunumlar, konuĢma becerisi, eleĢtiri/inceleme ödevleri, öğrenci portfolyosu ve on-line
ödevler gibi öğeler öğrenci etkinlik notunu oluĢturur.
7
(4) Sınav Uygulama Kuralları
Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez.
Sınav süresince, dinleme bölümü dıĢında, sınıf kapıları açık bulundurulur. Öğretim
elemanları her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini
düzenlemeye, sınav sırasında yerlerini değiĢtirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli
her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya yetkilidir. Sınav sırasında yazılı veya
sözlü olarak yardımlaĢmak, kopya çekmek veya çekmeye teĢebbüs etmek cezai yaptırımı
olan bir suçtur. Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilere iliĢkin
disiplin iĢlemi baĢlatmak tümüyle öğretim elemanının yetkisindedir.
MADDE 4 -Düzey Ġlerleme
1) Ġngilizce düzeyleri
Ġngilizce hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin akademik yıl baĢında yapılan
Ġngilizce Muafiyet Sınavı ve/veya Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre yerleĢtirilecekleri 8
haftalık düzeyler aĢağıdaki gibidir.
Düzeyler
A
B
C
Bağımsız
Temel
A+
Üst
B+
C+
Öğrenciler bir üst düzeyde eğitime devam edebilmek için bulundukları düzeydeki
derslere %80’den az olmamak koĢuluyla devam etmelidir ve devam ettikleri düzey
sonunda Tablo-1’de gösterilen değerlendirme kriterlerinden 59,5 puan toplamalıdırlar.
Ġlgili düzeyin devam Ģartlarını yerine getirmeyen ve/veya yeterli puanı toplayamayan
öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler.
8
Tablo-1 Hazırlık Sınıfı Değerlendirme Kriterleri
Bütün Düzeyler
Ara sınavlar
1. Ara sınav %24
%64
2. Ara sınav %40
Haberli/habersiz küçük
%20
sınavlar
Öğrenci Etkinlik notu
Portfolyo %8
%16
On-line ödevler %8
Toplam
Tablo-2
%100
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, HAZIRLIK SINIFI DÜZEY İLERLEME TABLOSU
GÜZ
8 Hafta
BAHAR
8 Hafta
YDMS
Yaz Kursu
8 Hafta
8 Hafta
YDMS 6 Hafta
Eylül
YDMS YDMS
GÜZ
8 Hafta
8 Hafta
YDMS
1
A
İ
A+
İ
_
B
İ
B+
İ
Y
2
A
İ
A+
İ
_
B
T
B
İ
T
Y
3
A
İ
A+
İ
_
B
T
B
İ
T
T
Y
1. SINIF
4
A
İ
A+
T
_
A+
İ
B
İ
T
T
Y
1. SINIF
5
A
İ
A+
T
_
A+
İ
B
İ
T
T
Y
6
A
T
A
İ
_
A+
İ
B
T
T
T
T
B+
T
B+
İ
Y
1. SINIF
7
A
T
A
İ
_
A+
İ
B
T
T
T
T
B+
İ
C
İ
Y
1. SINIF
8
A
T
A
T
_
A
İ
A+
İ
_
T
T
B
İ
B+
İ
Y
1. SINIF
9
A
T
A
İ
_
A+
İ
B
T
T
T
T
B
T
_
Y
1. SINIF
10
A+
İ
B
İ
_
B+
İ
C
İ
Y
11
A+
İ
B
İ
_
B+
İ
C
T
T
Y
12
A+
İ
B
İ
_
B+
T
B+
İ
T
_
13
A+
İ
B
T
_
B
İ
B+
T
T
Y
14
A+
İ
B
T
_
B
İ
B+
İ
T
Y
15
A+
T
A+
İ
_
B
T
B
İ
T
T
Y
16
A+
T
A+
İ
_
B
T
B
İ
T
T
T
B+
İ
C
İ
Y
1. SINIF
17
A+
T
A+
T
_
A+
İ
B
T
_
T
T
B+
T
B+
İ
Y
1. SINIF
18
A+
T
A+
İ
_
B
T
B
T
_
_
T
_
Y
1. SINIF
19
B
İ
B+
İ
Y
20
B
İ
B+
İ
T
C
T
C
İ
Y
21
B
İ
B+
T
T
B+
İ
C
İ
Y
22
B
İ
B+
T
T
B+
T
B+
İ
T
_
23
B
T
B
İ
_
B+
T
B+
İ
T
Y
24
B
T
B
İ
_
B+
T
B+
İ
T
T
25
B
T
B
T
_
B
İ
B+
T
T
Y
26
B
T
B
T
_
B
T
_
_
_
_
27
B+
İ
C
İ
Y
28
B+
İ
C
İ
T
C+
T
C+
İ
Y
29
B+
T
B+
İ
T
C
İ
C+
İ
Y
İ: İlerleme
T: Tekrar
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
Y
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
_
1. SINIF
1. SINIF
1. SINIF
Y
1. SINIF
1. SINIF
Y
1. SINIF
1. SINIF
Y
1. SINIF
1. SINIF
Y: Yeterli
1. SINIF
1. SINIF
YDMS : Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
9
2) Akademik BaĢarı Notunun Hesaplanması:
Haziran ve Ocak YDMS sınavları sonucunda 59,5 ile 69 arasında kalan öğrencilerin YDMS
sınav sonucu ile dönem içi Akademik BaĢarı Notunun ortalaması alınarak notu tekrar
hesaplanır. Akademik baĢarı notu Ģu Ģekilde hesaplanır:
a) Sınava girmeden önceki son iki periyodun ortalaması baĢarılı ya da baĢarısız fark
etmeksizin alınır. (Ocak YDMS için 1. ve 2. Periyot zorunludur./Haziran YDMS için 3.
ve 4. Periyot zorunludur.)
b) Haziran YDMS için tüm periyotlarda baĢarılı olunduysa tüm periyotların ortalaması
alınır. Haziran ayında en az 3 periyodun ortalamasının alınması zorunludur. 3. ve 4.
Periyot ortalamaları direk ortalamaya katılacaktır, 1. ve 2. Periyotlarda baĢarılı olunan
periyot dikkate alınacaktır. Değerlendirme aĢağıdaki gibidir:
Örnekler
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1. Periyot
(Ocak YDMS
Mutlaka
alınır)
60
60
50 (Katılmaz)
60
60
50 (Katılmaz)
60
2. Periyot
(Ocak YDMS
Mutlaka
alınır)
3. Periyot
(Haziran
YDMS
Mutlaka
alınır)
60
60
60
50
60
50
60
60
50 (Katılmaz)
60
60
60
60
50 (Katılmaz)
4. Periyot
(Haziran
YDMS
Mutlaka
alınır)
60
60
60
60
50
60
50
Akademik
BaĢarı
Notu
Ortalaması
60
60
60
57,5
57,5
56,6
56,6
MADDE 5 – (1) Yaz Kursu
Yaz Kursu, Bahar dönemi sonunda yapılan Ġngilizce Muafiyet Sınavından sonra, YDYO
yönetimi tarafından belirlenecek tarihte baĢlar.YDMS sınavına hazırlık amacıyla yapılan
Ġngilizce yaz kursu isteğe bağlı olup katılım zorunlu değildir.
Yaz YDMS sınavına tüm öğrenciler katılabilir. Hazırlıktan muaf olmamıĢ öğrenciler ve yatay
geçiĢ baĢvurusu yapacak öğrenci adayları da baĢvurabilir.
MADDE 6 – (1) Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi
Öğretim elemanı derse gelmediği zaman, yedek öğretim elemanı derse devam eder. Yoklama
yedek öğretim elemanı tarafından alınır. Öğrenciler sınıflarına öğretmenleri veya yedek
öğretmen gelmediği durumda Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine haber vermek
zorundadırlar.
10
MADDE 7 – (1) Uluslar arası geçerliliği olan Ġngilizce sınavlarının Senato tarafından kabul
edilenYBU Ġngilizce Muafiyet Sınavı eĢdeğerlilik ve muafiyet puanları
YDMS
TOEFL
IBT
IELTS
Academic
CAE/
Academic
PTE
75
7.5
B
FCE
OTE
B
C1
CPE
CBT PBT +
TWE*
90
105
260
617+5
ENG 101 ve
102’den muaf
80
95
240
587+ 5
68
7
-
-
-
ENG 101’den
muaf
70
79
211
548+ 4
60
6.5
C
C
B2
Hazırlık
Sınıfından
muaf
TWE
: Test of Written English (PBT ile birlikte alınabilir)
YDMS : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
PTE
: Pearson Test of English
OTE
: Oxford Test of English
CAE
: Cambridge Certificate in Advanced English
CPE
: Cambridge Certificate of Proficiency in English
1. Tabloda yer alan sınavların geçerlilik süresi 5 yıldır.
2. ETS tarafından verilen TOEFL PBT notu tabloda belirtilen TWE (Test of Written English) notu ile
birlikte geçerlidir
11
TEMEL DĠL BECERĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK
YÖNTEM VE STRATEJĠLER
12
Dinleme
Dinleme stratejilerinizi pekiĢtirmek ve geliĢtirmek için bir ses veya video kaydı kullanabilirsiniz.
Bir parçayı sadece bir kez değil, farklı yöntemler deneyerek birkaç kez dinleyiniz. Örneğin,
genel olarak anlamını veya ana fikri anlamaya çalıĢarak iĢe baĢlayabilirsiniz.
Bu aĢamada sadece anahtar kelimeleri dinlemek veya sık aralıklarla kaydı durdurarak daha sonra
ne geleceğini tahmin etmek size yardımcı olur. Daha sonra ise, detaylı bilgi için yoğun dinleme
alıĢtırmaları yapabilir, not alma pratiğinizi geliĢtirebilirsiniz. Metinden takip etmeyi muhtemelen
dinlemenin daha sonraki aĢamalarında kullanmanız daha faydalı olacaktır. Birkaç dinlemeden
sonra parçaya bir anlam yüklemeye çalıĢın.
Telaffuza odaklanın ve önce gelen kelimelerin sonraki kelimelerin telaffuzunu nasıl
etkileyebileceğinin farkına varın. Farklı tonlamaları dinleyin ve cümlelerdeki çeĢitli söylem
biçimlerini ve vurgulamaları tespit edin. Bunlar konuĢmacının duyguları hakkında ipucu içerir.
Yarı dilsel; sözlü olmayan (mimik ve jestler, baĢ ve göz hareketleri) ipuçlarını yorumlama ve
dilsel bakımdan anlayıĢ geliĢtirmek için video kayıtlarını kullanabilirsiniz. Ġngilizcenin
konuĢulduğu toplumda beden dili ile ilgili (göz teması, fiziksel mesafe, el hareketleri ve yüz
ifadeleri vb.) ne öğrenebilirsiniz? Örneğin sesini kapatıp bir video çekimini izleyin, içeriğini
tahmin etmeye çalıĢın, kendi yorumunuzu yapıp videoda neler olduğuna dair diyalog da
oluĢturabilirsiniz, daha sonra videoyu tekrar izleyip kendi yorumunuzla orijinal metni
karĢılaĢtırabilirsiniz.
Bir arkadaĢınız ile bir video kaydı izleyin. Her bir dinlemeden sonra ne anladığınız ile ilgili
olarak birbirinizle fikir alıĢveriĢinde bulunun ve daha sonraki dinlemeler için birbirinize sorular
hazırlayın. Böyle bir iĢ birliği akran eğitiminin bir parçasıdır. Akran eğitimi ise sosyal etkileĢimi
olan, birbirleriyle eĢit statüde yer alan, benzer dil, tutum ve davranıĢa sahip olan gruplarda bilgi,
davranıĢ ve tutum değiĢtirmek amacıyla yapılan planlı bir eğitim yöntemidir.
Bant kaydının bir bölümünü dikte (duyduğunu yazma) alıĢtırmaları için kullanabilirsiniz. Yeteri
kadar dinleme yaptıktan sonra orijinal metinden doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol ediniz.
Bunun yerine, dikte alıĢtırması yapmak için altyazılı bir video çekiminin bir bölümünü de
kullanabilirsiniz. Ġlk önce altyazıları kapatın ve kendi duyduklarınızı yazmaya çalıĢın, daha sonra
altyazıları açarak tekrar izleyin ve yazdıklarınızla karĢılaĢtırın. Unutmayın altyazılar
duyduklarınızla bire bir eĢleĢmeyebilir!
Diğer dil becerilerinizi geliĢtirmek için de dinleme kaydı kullanabilirsiniz. Örneğin not alabilir
ve daha sonra kısa bir özet yazabilirsiniz veya parçayı kelime öğrenmek için dinleyebilirsiniz.
Mesela, eğer bir pembe dizi veya bir sohbet programı izliyorsanız baĢkasının sözünü bölerek
araya girme, soru sorma ve Ġngilizcede bu sorulara cevap verme gibi yönler üzerinde yoğunlaĢın.
Buna alternatif olarak kayıtları dinlerken sadece telaffuzun bir yönü, örneğin, sadece aksan ve
konuĢmacılar arasındaki aksan farklılıklarını fark edebilme üzerinde durun.
13
Okuma
Tahmin etme becerilerinizi geliĢtirin. Parçanın baĢlığına, alt baĢlıklara, ilk ve son
paragraflara, ilk birkaç satıra, parçanın resimlerine bakarak konu ile ilgili ne gibi tahminler
yapabilirsiniz?
Lütfen parçayı ana düĢünceyi bulmaya ve genel olarak anlamaya yönelik hızlı bir Ģekilde okuyup
kendinize okuma parçasının ne hakkında olduğunu sorun. Bununla ilgili olarak, parçada hangi
detaylı bilgiyi bulmak istiyorsunuz? Bu sefer belirli bir bilgiyi bulabilmek için parçayı detaylı bir
Ģekilde analiz edin.
Çıkarım yapma becerilerinizi geliĢtirin. Parçadan bilinmeyen kelimeleri tahmin etmeye çalıĢın
örneğin: sözcük türü nedir (isim, fiil, sıfat vb.)? Öncesinde veya sonrasında ki kelime bilinmeyen
kelimenin ne anlama geldiğini iĢaret ediyor?
KarmaĢık fikirlerden oluĢan cümleleri daha küçük parçalara bölerek üzerinde çalıĢın ve
kendiniz için buradaki düĢünceleri basitçe baĢka bir Ģekilde ifade edin.
Metin farklılıklarını anlamaya çalıĢın. ÇalıĢtığınız dildeki çeĢitli metinleri tarz (örnek: resmi dil,
günlük dil) açıĢından kıyaslayınız- Aynı tarzı paylaĢan metinleri hangi biçimsel özellikler
betimlemektedir? Yazarın konuya tutumunu belirleyebiliyor musunuz? Hangi dilbilimsel ipuçları
bu sonuçlara varmanızı sağladı?
Okuma hızınızı artırmak için bilmediğiniz her kelimenin birebir anlamını bulmaya çalıĢmadan
metnin genelde ne anlatmak istediğini veya ana fikrini anlamaya çalıĢın.
Yazma
Yazı yazarken Ġngilizce düĢünmeye çalıĢınız. Ana dilinizden çeviri yapmamaya dikkat ediniz.
Önceki hatalarınızdan ve öğretmenlerinizin yaptığı düzeltme ve açıklamalardan faydalanmaya
çalıĢınız. Özellikle dil bilgisi ve kelime kullanımı ile ilgili hatalarınızı kontrol ediniz.
Yazım/imla belirsizlikleri için bir sözlük ya da yararlı olabilecek diğer kaynakları kullanınız.
Mümkün olduğunca yazma çalıĢması yapınız. Yabancı dilde günlük tutma veya öğrenmek
istediğiniz dili ana dili olarak kullanan biriyle mailleĢmek gibi resmi olmayan yazma aktiviteleri
bile yazma becerilerinizin geliĢmesine katkı sağlayacaktır. MailleĢmek için yabancı bir
öğrenciyle temasa geçebilir, günlük yazıĢabilirsiniz.
Yazınızın açıklığını ve etkililiğini test etmek için kendinizi okuyucunuzun yerine koymaya
çalıĢınız. Yazdığınızı tekrar okuyunuz, eğer akademik bir yazı ise:
Mantıklı bir Ģekilde düzenlenmiĢ mi?
GiriĢ, geliĢme ve sonuç var mı?
Fikirler açıkça ifade edilmiĢ mi?
Daha fazla örneğe veya açıklamaya ihtiyaç var mı?
14
Ġngilizceyi ana dili olarak kullanan birisinin yazı örneklerine bakınız. Örneklerin nasıl
yazıldıklarını ve bağlaçların (örneğin, fakat-ama- çünkü gibi) nasıl kullanıldıklarını incelemeye
çalıĢınız. Kendi ana dilinizde yazılan yazılarla örnekler arasında belirli farklılıklar var mı? Bu
farklılıkları, öğretmenlerinizle veya Ġngilizceyi ana dili olarak konuĢanlarla tartıĢmak faydalı
olabilir.
Akademik bir yazıyı aĢamalar halinde oluĢturunuz:
1. Notlar alınız
2. Bir plan, müsvedde daha sonra tekrar müsvedde oluĢturunuz.
3. Yazınızın son halini kontrol etmek için tekrar okuyunuz ( belki bir iki gün sonra)
Öğrenme aracı olarak kelime-iĢletim (Word programı) sistemindeki imla kılavuzunu (sözcük
kontrolörünü) kullanınız. Kelimeleri doğru yazıp yazmadığınızı anlamak için hatalarınızı
gözlemleyiniz.
Ayrıca, sözcük kontrolörünün beraber gruplandırdığı kelimelere dikkat ediniz. KarıĢtırmanızın
olası olduğu, yazılıĢları benzer fakat anlamları farklı kelimeler var mı? (örneğin, quiet – quite).
Alternatif kelimeler için “The Thesaurus” (Ġngilizce eĢ anlamlılar sözlüğü) diğer bir faydalı
elektronik araçtır.
Yazmaya baĢlamakta zorlanıyorsanız ya da genel bir dönüt istiyorsanız, dil öğretmenlerinin
birinden randevu alınız.
KonuĢma
Yeni kelimeleri ve tümceleri hem hafızanızda tutmak hem de telaffuzlarını çalıĢmak için sesli
tekrarlayınız.
ĠĢlevsel dilin faydalı öğelerini gruplandırın ve yararlı durumsal anlatımları iyice öğrenmeye
çalıĢın ve öğrenmenizi desteklemek için bunları kullanabileceğiniz fırsatlar yaratın.
Kullanımından emin olmadığınız bir dilbilgisi kuralını ya da bir kelimenin telaffuzunu kontrol
etmek için çalıĢtığınız dili ana dili olarak konuĢanlara danıĢın ya da internetteki online sözlük ve
online konu anlatımlarından faydalanın.
KonuĢma pratiği yapmak için olanakları araĢtırın yapabileceğiniz muhtemel hatalara odaklanmak
yerine akıcı konuĢmanızı geliĢtirin. Öğrenmeye çalıĢtığınız dili ana dili olarak konuĢan birisini
bulmaya çalıĢın ve ikili ortaklık geliĢtirin (internetten chat yaparak ya da turistlerin sık gittiği
yerlerde yüz yüze konuĢarak bunu gerçekleĢtirebilirsiniz).
Akıcılığınızı geliĢtirmek için konuĢmanızı kaydediniz (örneğin; o hafta neler yaptığınıza dair
kendiniz hakkında doğal bir konuĢma veya araĢtırma yaptığınız belirli bir konuda bir konuĢma
yapabilirsiniz). Daha sonra kaydettiğiniz konuĢmayı dinleyin ve kaydınızı eleĢtirel bir Ģekilde
analiz edin.
15
Telaffuz, dil bilgisi, kelime ve duraksamalar ile ilgili hatalarınıza dikkat edin- sonrasında
söylemek istediğinizi daha iyi nasıl söyleyebileceğinizi bulmaya çalıĢın.
Kendinizi konuĢmanın bu alanlarına hazırlamak ve öz güveninizi geliĢtirmek için tonlama ve
çeĢitli cümle vurgularına çalıĢınız.
Öğrendiğiniz dildeki yeni kelimelerin ve tümcelerin telaffuzuna çalıĢmak için basılı veya
elektronik bir sözlüğün fonetik (sesleri gösteren) alfabesini kullanınız. Daha sonra, kendi
telaffuzunuzu elektronik bir sözlükte yer alan kayıtlı telaffuzlarla kıyaslayınız.
Dilbilgisi
Yeni bir dilbilgisi kuralı öğrendiğinizde onu etkin bir biçimde öğrenmeye çalıĢın. Size yeni olan
dilbilgisi kurallarını konuĢma ve yazmada kullanarak konuyu özümsemenizi sağlayacak fırsatlar
yaratmak, hafızanızda konunun kalıcılığını sağlayacaktır.
Dilbilgisini metin (okuma parçası) içerisinde öğrenmeye çalıĢın. Metin (bağlam) yeni dilbilgisi
kuralının kullanımı hakkında ek bilgiler verir ve yeni kuralı daha iyi hatırlamanızı sağlar. Metin
sayesinde belirli bir konunun kullanımına dair birçok örneğe bakarak ve kuralı kendiliğinizden
çıkararak dilbilgisini daha etkin bir biçimde çalıĢabilirsiniz. Daha sonra dilbilgisi kuralı ile ilgili
çıkarımlarınızı referans aldığınız bir dil bilgisi kitabında verilen kurallarla karĢılaĢtırabilirsiniz.
Yeni bir dilbilgisi yapısı öğrendiğinizde, Ġngilizce bir okuma parçasında örneklerini bulmaya
çalıĢın. Bulduğunuz örnekleri öğrenmiĢ olduğunuz kuralın kullanımı ile büyük ölçüde
iliĢkilendirilebiliyor musunuz? BulmuĢ olduğunuz okuma parçasında faydalı olduğunu
düĢündüğünüz örnekleri toparlayın.
Ġlerlemenizi kontrol etmek için cevap anahtarlarına bakın (uygun olduğu durumlarda), bu kopya
çekmek değil, kendi baĢınıza pratik yapmanızı sağlayacak bir giriĢimdir.
Tekrar etmek iĢe yarar. Kâğıt üzerinde yapılan alıĢtırmalardan hoĢlanmıyorsanız, bir yazılım
programı ya da internet bazlı alıĢtırmaları deneyin.
Kendi öğrenme stratejilerinizin farkına varmaya çalıĢın. Onları not edin ya da diğer öğrencilerle
fikir alıĢveriĢinde bulunun.
Kelime Bilgisi
Türkçe ve Ġngilizce’de aynı kökenden gelen kelimeleri belirleyerek listeleyiniz. Bunlar aynı
kökenden geldiği için benzerdirler. Sadece yazılıĢlarında farklılıklar olabilir.
Gelecekte dilinizin sürçmemesi için yanlıĢ kökteĢler (bakınız bölüm 4) hakkında bilgi edininiz.
Bunlar benzer görünen fakat anlamları farklı olan kelimelerdir.
16
Gerektiğinde yararlanabileceğiniz sözcük referans Ģeması geliĢtirin- sözcükleri cümledeki yerine
göre isim, sıfat, zarf olarak gruplandırın, zıt anlamlılarda dahil olmak üzere ilgili sözcükleri
Ģemaya ekleyin.
Yeni sözcükleri not ederken fonetik alfabede bulunan telaffuz gibi önemli bilgileri ekleyin,
vurgulu heceleri belirtin, mümkünse kelimeleri paragraf ya da cümle içine yerleĢtirin,
kelimelerin birlikte kullanıldığı sözcüklerle (collocations: KalıplaĢmıĢ söz öbekleri) - ilgili olası
ayrıntıları ekleyin, örneğin belirli bir fiilden sonra gelen edat (interested in) ve kelimeleri
eĢanlamlıları ya da zıt anlamlılarıyla beraber öğrenin.
Konusal / Tematik öğrenim: Daha kolay anımsayabilmek için sözcükleri konu baĢlığına göre
sınıflandırın. (hayvanlar: inek, kedi, köpek-mobilya: sandalye, kanepe, masa vb.), ya da yeni
sözcükleri sınıflandırmak için kendi sisteminizi geliĢtirin.
Ġngilizce’de bulunan ana temel sözcük türetme eklerini, (örneğin isimler için son ekler,
genellikle sıfatların zıt anlamlısını türetmede kullanılan önekler, gibi) öğrenin (develop –
development – developing – underdeveloped).
Kullanırken en etkin Ģekilde faydalanmak için sözlüklerde bulunan kısaltma, terimlere ve bellek
destekleyici ipuçlarına(mnemonic devices) hakim olun. Ġyi bir sözlük size sözcüğün anlamı ve
yazımının yanı sıra, aynı zamanda bir sözcüğün dilbilgisi, telaffuz ve vurgu yapısı ve kullanımı
ile ilgili bilgi verecektir.
17
AVRUPA DĠL PORTFOLYOSU VE ADÖÇ
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ), yabancı dil öğretimi ve öğrenme
düzeyleri için bir göstergeler tablosunu ve geçerliliği onaylanmıĢ dil yeterliliği ölçütlerini içerir
ADÖÇ’ün temel amacı, yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır. Bunlar;
Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel ÇeĢitlilik olarak sıralanabilir. Bu üç
temel felsefeye dayalı olarak ayrıca, üç ana bölümden oluĢan Avrupa Dil Portfolyosu (European
Language Portfolio) geliĢtirilmiĢ, ADÖÇ’ün felsefesinin tüm ülkelerde aynı biçimde hayata
geçirilmesi ve uygulamalara ortak bir standart getirilmesi somut biçimde sağlanmaya
çalıĢılmıĢtır.
Avrupa Dil Portfolyosu'nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır.
Avrupa Dil Portfolyosu Düzey Değerlendirme
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
A1 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
Dinleme
Çok yavaĢça belirgin bir biçimde konuĢulduğunda ve anlamını
kavrayabilmem için uzun aralıklar verildiğinde dinlediğimi
anlayabilirim.
Çok basit biçimde yapılan yol tariflerini A noktasından B noktasına
yaya olarak ya da toplu taĢıma araçları ile nasıl gidileceğini
anlayabilirim.
Çok yavaĢ ve özenli bir biçimde yaklaĢıldığında soru ve yönergeleri
anlayabilirim ve kısa, basit yönergeleri takip edebilirim.
Sayıları, fiyatları ve saatin kaç olduğunu anlayabilirim.
Hedefim Yapabilirim
Okuma
Gazete metinlerinde kiĢiler ile ilgili bilgileri (oturduğu yer, yaĢ, vb.)
anlayabilirim.
Etkinlik programlarından ya da afiĢlerinden bir konser ya da film
seçebilir, bununla ilgili yer ve saat bilgilerini anlayabilirim.
Bir formu (bir seyahatte gittiğim bir yerde ya da bir otele kayıt
sırasında) kendimle ilgili en önemli bilgileri verecek kadar
anlayabilirim.
Günlük hayatta karĢılaĢtığımız tabelalardaki (Ör. “Havaalanı”, “Park
Yeri”, “Park etmek yasaktır”, “Sigara içmek yasaktır”) sözcükleri
anlayabilirim.
Bilgisayardaki “kayıt et, sil, aç, kapa” gibi en önemli komutları
anlayabilirim.
Hedefim Yapabilirim
18
Basit bir dille yazılmıĢ kısa yol tariflerini anlayabilirim.
Kart postallardaki kısa ve basit mesajları anlayabilirim. Ör., tatilden
gönderilen selam mesajı
Günlük hayatta birlikte çalıĢtığım kiĢiler ya da tanıdıklar tarafından
yazılmıĢ kısa ve basit mesajları anlayabilirim. Ör. “Saat 4’de
döneceğim.”
Gazete metinlerinde kiĢiler ile ilgili bilgileri (oturduğu yer, yaĢ, vb.)
anlayabilirim.
Etkinlik programlarından ya da afiĢlerinden bir konser ya da film
seçebilir, bununla ilgili yer ve saat bilgilerini anlayabilirim.
Bir formu (bir seyahatte gittiğim bir yerde ya da bir otele kayıt
sırasında) kendimle ilgili en önemli bilgileri verecek kadar
anlayabilirim.
Günlük hayatta karĢılaĢtığımız tabelalardaki (Ör. “Havaalanı”, “Park
Yeri”, “Park etmek yasaktır”, “Sigara içmek yasaktır”) sözcükleri
anlayabilirim.
KarĢılıklı konuĢma
Birisini tanıtabilir, basit bir biçimde selamlaĢabilir ve vedalaĢabilirim.
Bildik ya da acil durumlarda sorular sorabilir ve yanıtlar verebilirim,
basit bir biçimde kendimi idare edebilir ve konuĢana uygun karĢılık
verebilirim.
Eğer konuĢtuğum kiĢi söylediklerimi yavaĢça tekrarlar ya da baĢka
türlü ifade ederse ve bana söylemek istediğim Ģeyde yardımcı olursa,
onunla basit bir biçimde anlaĢabilirim.
Göstererek ya da jest ve mimik yardımıyla istediğim Ģeyi
anlatabildiğim durumlarda basit bir biçimde alıĢveriĢ yapabilirim.
Sayılar, nicelikler, fiyatlar ve saatin kaç olduğu gibi konuların
üstesinden gelebilirim.
BaĢkalarından bir Ģey rica edebilir ve baĢkalarına benden istenen bir
Ģeyi verebilirim.
BaĢkalarına kendileri ile ilgili bilgi sorabilirim. (Ör. Kimleri
tanıdıklarını, nerde oturduklarını, neler yaptıklarını) ve bu tarz
sorulara yavaĢ ve belirgin konuĢulduğunda yanıt verebilirim.
“Haftaya” , “Geçen Cuma” , “Kasımda” , “Saat 3’te” gibi yapılar
kullanarak zamanla ilgili konuĢabilirim.
Hedefim Yapabilirim
Sözlü anlatım
Kendimle ilgili bilgi verebilirim. (Ör. Adres, Telefon, YaĢ, Ailem,
Nereden Geldiğim, Hobilerim).
Oturduğum yeri betimleyebilirim.
Kendimle ilgili bilgi verebilirim. (Ör. Adres, Telefon, YaĢ, Ailem,
Nereden Geldiğim, Hobilerim).
Hedefim Yapabilirim
19
Stratejiler
Hedefim Yapabilirim
Bir Ģeyi anlamadığımı söyleyebilirim.
Çok basit sözcüklerle bir Ģeyin tekrarlanmasını isteyebilirim.
Çok basit sözcüklerle daha yavaĢ konuĢulmasını isteyebilirim.
Yazılı anlatım
Hedefim Yapabilirim
Bir form doldururken kendimle ilgili bilgiler yazabilirim. (Ör. Meslek,
yaĢ, oturduğum yer, hobilerim)
Bir tebrik kartı yazabilirim (Ör. Doğum günü için).
Basit bir kartpostal yazabilirim (Ör. Tatilden selam mesajları).
Birine nerede olduğumu ya da nerede buluĢacağımızı bildiren bir not
yazabilirim.
Basit tümcelerle kendimle ilgili bilgiler yazabilirim (Ör. Nerede
oturduğumu, ne iĢ yaptığımı)
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
A2 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
Dinleme
Günlük hayattaki basit konuĢmalarla yavaĢ ve belirgin bir biçimde
benimle konuĢulduğunda ve konuĢan bununla ilgili gerekli özeni
gösterdiğinde onu anlayabilirim.
Çevremde yavaĢ ve belirgin bir biçimde konuĢulduğunda, konuyu
genel olarak anlayabilirim.
Basit içerikli tümceleri, ifadeleri ve sözcükleri anlayabilirim. (Ör.
KiĢilerle ilgili temel bilgiler; aile, alıĢveriĢ, iĢ, yakın çevre).
Günlük hayattaki bildik ve tahmin edilebilir konularda çok yavaĢ
ve belirgin bir biçimde konuĢularak yapılmıĢ ses kayıtlarındaki
ana konuyu anlayabilirim.
TV’deki kazaya da değiĢik olaylarla ilgili haberler görüntülerle
desteklendiğinde ana konuyu anlayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Okuma
Rakamların ve isimlerin çokça geçtiği, net bir üsluba sahip ve
resimlerle desteklenmiĢ kısa haberlerdeki ya da gazete
metinlerindeki önemli bilgileri anlayabilirim.
Günlük hayattan bir Ģeylerin anlatıldığı ve soruların sorulduğu
KiĢisel bir mektubu anlayabilirim.
Tanıdıklarım ya da birlikte çalıĢtığım kiĢiler tarafından yazılmıĢ
Hedefim
Yapabilirim
20
basit mesajları anlayabilirim (Ör. Maç için kaçta buluĢulacağı, iĢe
daha erken gelmem gerektiği).
Bir broĢürden belli baĢlı boĢ zaman etkinlikleri, sergiler vb.
konulardaki bilgileri anlayabilirim.
Gazetedeki küçük ilanlara göz atabilir, aradığım belli baĢlıkları
bulabilir ve içerisindeki önemli bilgileri çıkarabilirim (Ör. Kiralık
bir evin büyüklüğü ve kira tutarı, ya da satılık bir arabanın bedeli
vs.).
Basit kullanım kılavuzlarını anlayabilirim(Ör. Telefon).
Bilgisayarda ortaya çıkan basit mesajları ya da basit yardım
mesajlarını anlayabilirim.
Basit bir dil kullanılarak bildik ve güncel konularda yazılmıĢ
metinleri anlayabilirim.
KarĢılıklı konuĢma
Mağazalarda, postanede ya da bankalarda basit iĢlemlerimi
halledebilirim.
Otobüs, tren gibi toplu taĢıma araçlarını kullanabilir, basit bilgiler
sorabilir ve bilet alabilirim.
Bir seyahat için basit bilgiler toplaya bilirim.
Yiyecek ve içecek sipariĢi verebilirim.
Basit alıĢveriĢler yapabilir, ne aradığımı ve ürünün bedelini
sorabilirim.
Bir yol tarifi sorabilir ve harita yardımıyla yol tarif edebilirim.
Bir kiĢiyi selamlayabilir ve ona nasıl olduğunu sorabilirim.
Birisini davet edebilir ve ben davet edildiğimde konuya uygun
konuĢabilirim.
Birisinden özür dileyebilir ve özür dileyen birisine karĢı uygun
konuĢabilirim.
Tercih ettiğim ve etmediğim Ģeyleri söyleye bilirim.
BaĢkalarıyla ne yapabileceğimizi ya da nereye gidilebileceğini
konuĢabilir ve ne zaman nerede buluĢulacağına kararlaĢtırabilirim.
Bir kiĢiye iĢ yerinde ya da boĢ zamanlarında neler yaptığını
sorabilir ve bana sorulduğunda uygun cevaplayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Sözlü anlatım
Kendimi, ailemi ve baĢkalarını tarif edebilirim.
Nerede oturduğumu tarif edebilirim.
Kısa ve basit bir biçimde bir olay anlatabilirim.
Öğrenimimle ilgili ya da daha önce ya da Ģuan çalıĢtığım iĢimle
ilgili bilgi verebilirim.
Basit bir biçimde hobilerimi ve ilgi alanlarımı anlatabilirim.
Yaptığım etkinlikleri ve kiĢisel tecrübelerimi anlatabilirim(Ör.
Geçen hafta sonu ya da son tatilim).
Hedefim
Yapabilirim
21
Stratejiler
Bir kiĢiye hitap edebilirim.
Anladığımı belli edebilirim.
Basit sözcüklerle bir Ģeyin tekrar edilmesini isteyebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar
Hedefim
Yapabilirim
Hedefim
Yapabilirim
Ezberlediğim tümceler ya da basit ifadeler yardımıyla
anlaĢabilirim.
Basit sözcük gruplarını “ve”, “ama”, “çünkü” gibi bağlaçlarla
bağlayabilirim.
Bazı tümce örneklerini doğru bir biçimde kullanabilirim.
Sözcük dağarcığım basit güncel durumların üstesinden gelmeye
yetiyor
Yazılı Anlatım
Kısa ve basit bir not ya da mesaj yazabilirim.
Basit tümcelerle bir etkinliği ya da olayı tarif edebilir, “ne zaman,
nerede gerçekleĢti” gibi bilgiler verebilirim (Ör. Bir kutlama,
kaza).
Basit tümceler ve ifadelerle günlük hayatımdaki Ģeylerden
bahsedebilirim (Ör. ĠĢ, okul, aile, hobiler).
Kısa bir mektup yazabilir, içerisinde hitap, selam, teĢekkür ve rica
gibi yapıları kullanabilirim.
Basit tümceler yazabilir ve bunları“ve”,“ama”,“çünkü” gibi
bağlaçlarla bağlayabilirim.
Bir olay anlatırken zamansal sıralamayı doğru yapabilmek için
“önce”, “sonra”, “daha sonra”, “son olarak” gibi sözcük ve
ifadeleri kullanabilirim.
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
B1 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
22
Dinleme
Belirgin bir biçimde konuĢulduğunda gündelik bir konuĢmada
bana söylenenleri anlayabilirim; ancak bazı kelimelerin ve
ifadelerin tekrarlanmasını isteyebilirim.
Standart bir dil kullanıldığında ve belirgin bir biçimde
konuĢulduğunda uzunca bir konuĢmayı ana hatlarıyla
anlayabilirim.
Kısa bir anlatıda olayın akıĢına göre sonraki bölümlerde neler
olacağına yönelik tezler oluĢturabilirim.
YavaĢ ve belirgin konuĢulduğunda radyo haberleri ya da basit ses
kayıtlarındaki bildik konuları ve ana noktaları anlayabilirim.
YavaĢ ve belirgin konuĢulduğunda TV programlarındaki bildik
konuları ve ana noktaları anlayabilirim.
Basit teknik bilgileri örneğin günlük kullanılan cihazların
kullanma kılavuzlarındaki kullanımla ilgili bilgileri anlayabilirim.
Günlük hayattaki bildik ve tahmin edilebilir konularda çok yavaĢ
ve belirgin bir biçimde konuĢularak yapılmıĢ ses kayıtlarındaki
ana konuyu anlayabilirim.
TV’deki kaza ya da değiĢik olaylarla ilgili haberler görüntülerle
desteklendiğinde ana konuyu anlayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Okuma
Güncel ve bildik konularda yazılmıĢ kısa gazete metinlerini ana
hatlarıyla anlayabilirim.
Gazete ya da dergilerde kiĢisel yorumlar içeren makale ve
röportajlar okuyabilir, yazının konuyla ilgili temel düĢüncelerini
anlayabilirim.
Bildik bir konuda yazılmıĢ bir metindeki bilinmeyen sözcükleri
bağlam içerisinden çıkartabilir ve böylece konuyu anlayabilirim.
Kısa metinlere göz atabilir (Ör. Kısa haberler) ve içerisindeki
önemli bilgileri (Ör. Kim, nerede, ne yapmıĢ gibi) anlayabilirim.
Gazetedeki küçük ilanlara göz atabilir, aradığım belli baĢlıkları
bulabilir ve içerisindeki önemli bilgileri çıkarabilirim (Ör.Kiralık
bir evin büyüklüğü ve kira tutarı, ya da satılık bir arabanın bedeli
vs.).
Günlük hayatta sıkça karĢılaĢılan kısa ve basit broĢürlerdeki
önemli bilgileri anlayabilirim.
Kısa bilgi mesajlarını ve standart mektupları anlayabilirim (Ör.
Kurum ve kuruluĢlardan gelen yazılar).
Bir mektup arkadaĢıyla düzenli olarak yazıĢabilecek yeterlilikte,
bir özel mektubun içerisinde anlatılan olayları, duyguları ya da
dilek ve istekleri anlayabilirim.
Net bir biçimde kaleme alınmıĢ bir anlatıdaki önemli bölümleri ve
olayları anlayabilir ve bunların metin içerisindeki önemini
kavrayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
KarĢılıklı konuĢma
Birisiyle bildik ya da ilgi alanıma giren konularda basit ya da
Hedefim
Yapabilirim
23
dolaysız bir konuĢmayı baĢlatabilir, sürdürebilir ve sonlandırabilirim.
Bir konuĢmaya ya da tartıĢmaya katılabilirim, ancak bazen
söylemeye çalıĢtığım Ģeyleri ifade etmekte zorlanırım.
Bir seyahat acentesini bir seyahat için rezervasyon yaptırmak için
aradığımda ya da bir seyahatte ki konuĢmalarda karĢılaĢacağım çoğu
durumun üstesinden gelebilirim.
Yol tarifi sorabilirim ve ayrıntılı bir yol tarifini anlayabilirim.
ġaĢırma, sevinç, üzüntü, ilgi gibi duygularımı ifade edebilir ve
baĢkalarının bu gibi duygularına karĢılık verebilirim.
Tanıdıklar ve arkadaĢlar ile konuĢmalarımda karĢılıklı olarak kiĢisel
fikir alıĢveriĢinde bulunabilirim. Aynı fikirde olduğumu ya da
kibarca aynı fikirde olmadığımı söyleyebilirim
Sözlü anlatım
Bir öykü anlatabilirim.
Ayrıntılı bir biçimde yaĢadığım tecrübelerden bahsedebilir,
duygularım ve tepkilerimi tarif edebilirim.
Hayallerimi, umutlarımı ve amaçlarımı tarifede bilirim.
Niyetlerimi, planlarımı ya da eylemlerimi açıklayabilir ve
gerekçelendirebilirim.
Bir film ya da okuduğum bir kitabın konusunu anlatabilir ve
tepkilerimi dile getirebilirim.
Yazılı bir metinden kısa bir pasajı basit bir biçimde anlatabilirim,
bunu yaparken metindeki özgün yapıyı kullanırım.
Hedefim
Yapabilirim
Stratejiler
Birisiyle konuĢurken birbirimizi anladığımızdan emin olmak için
onun söylediklerinden bazı kısımları tekrarlayabilirim.
BaĢkalarına az önce söylediklerini açıklamasını, ya da tam olarak
ne anlatmak istediklerini söylemelerini rica edebilirim.
KonuĢurken, aklıma gelmeyen bir sözcüğün yerine, onun benzeri
daha basit bir sözcük kullanabilir ve konuĢtuğum kiĢiden beni
düzeltmesini rica edebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar
Özellikle uzun konuĢmalar yaptığımızda, çok fazla takılmadan
kendimi ifade edebilir, ancak söylediklerimi kontrol etmek ve
söyleyeceklerimi planlamak için kısa aralıklar verebilirim.
Dolaylı olmayan basit bilgiler verebilirim ve hangi noktaların
önemli olduğunu belirtebilirim.
Günlük hayatımdaki çoğu konuyu, bazen dolaylı anlatımlar
yardımıyla anlatabilecek kadar yeterli sözcük dağarcığım
bulunmaktadır (Ör. Aile, iĢ, ilgi alanları, seyahat, güncel olaylar).
Önceden tahmin edilebilir günlük hayattaki bildik durumlarda
kendimi oldukça net bir biçimde ifade edebilirim.
Maddeler halinde özgeçmiĢimi yazabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
24
Yazılı anlatım
Ġlgi alanlarımı anlattığım basit bir metin yazabilir ve kiĢisel
görüĢlerimi ifade edebilirim.
Bir öğrenci ya da kulüp gazetesi için yaĢadığım tecrübe ya da
olayları anlattığım basit bir metin yazabilirim (Ör. Bir seyahatim
hakkında).
Tanıdıklarıma ya da arkadaĢlarıma kiĢisel bir mektup yazabilir,
yenilikleri sorabilir, bendeki yenilikleri ve olayları anlatabilirim.
Bir kiĢisel mektupta, bir film ya da okuduğum bir kitabın
konusunu anlatabilir, ya da bir konseri aktarabilirim.
Bir mektupta üzüntü, sevinç, ilgi, paylaĢım gibi duygularımı ifade
edebilirim.
Gazetedeki çeĢitli ilanlar için bir yazı yazabilir ve ürünlerle ilgili
daha ayrıntılı bilgi isteyebilirim (Ör. Bir araba ya da kurs için).
Birlikte çalıĢtığım kiĢilere ya da arkadaĢlarıma fax, e-posta ya da
bir not ile kısa bilgi geçebilir ya da bilgi sorabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
B2 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
Dinleme
Hedefim
Standart bir dil ile konuĢulduğunda, çevrede rahatsız eden bir
gürültü olsa da, ayrıntılarıyla anlayabilirim.
Kendi alanımda ya da ilgi alanlarımda, bildik bir konuda iyi ve net
yapılandırılmıĢ bir sunumu takip edebilirim.
Radyoda çoğu belgesel yayınları, standart bir dil kullanıldığını
anlayabilir, ses tonundan ortamın nasıl olduğunu çıkartabilirim.
TV’de çıkan röportajları, talk show’ları, yarıĢmaları ve çoğu filmi
her hangi bir aksan kullanılmamıĢsa ve standart bir dil
kullanılmıĢsa anlayabilirim.
Kompleks bir konuĢma ya da sunumda, soyut ya da somut
konularda eğer standart bir dil kullanılmıĢsa, ana noktaları
anlayabilirim.
Kendi alanımda yapılan bir tartıĢmayı anlayabilirim.
Bir Ģeyi anlamak için çeĢitli stratejiler kullanabilirim: Örneğin ana
25
Yapabilirim
noktalara yoğunlaĢırım ya da anladığımı sınamak için bağlam
içerisindeki açıklamaları kullanabilirim.
Okuma
Metinle ilgili konularda, ilgi alanımdaki haberlerin, makalelerin
ve raporların içeriğini ve önem derecesini hemen anlayabilir ve
ayrıntılı bir okuma yapma ya değer olup olmadığına karar
verebilirim.
Yazarın belli bir görüĢü ya da düĢünceyi savunduğu ve güncel
sorulara yanıt aradığı bir makaleyi ya da bir haberi okuyup
anlayabilirim.
Kendi alanımla ilgili ya da ilgi alanımdaki konularda yazılmıĢ
metinleri ayrıntılı bir biçimde anlayabilirim.
Kendi alanımın dıĢına çıkan makaleleri de, kontrol etmek için
arada bir sözlüğe bakarak okuyup anlayabilirim.
Kültürel etkinliklerle ilgili eleĢtirileri anlayabilir (Ör. Sinema,
tiyatro, konser, kitap gibi) ve ana söylemleri çıkartabilirim.
Kendi mesleğim öğrenimim ya da ilgi alanımdaki yazıĢmaları
okuyup ana noktaları anlayabilirim.
Bir yardımcı el kitabına(Ör. Bir bilgisayar programıyla ilgili) hızlı
bir biçimde göz atabilir ve karĢılaĢtığım sorunla ilgili açıklamaları
ve yardımı bulabilir ve anlayabilirim.
Bir anlatıda ya da tiyatro metnindeki kahramanların rollerini ve
konu gidiĢatından sonuçları çıkartabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
KarĢılıklı konuĢma
Hedefim
Bir konuĢmayı doğal bir biçimde baĢlatabilir, sürdürebilir ve
sonlandıra bilirim. Bu arada konuĢmada etkin bir biçimde
konuĢmacı ve dinleyici rollerine geçiĢ yapabilirim.
Kendi alanımda ve ilgi alanlarımda büyük oranda bilgi alıĢ
veriĢinde bulunabilirim.
Farklı yoğunluktaki duygularımı dile getirebilir, yaĢadığım
deneyim ya da baĢımdan geçen olaylarda benim için önemli olan
Ģeyleri belirtebilirim.
Ortak ilgi alanlarını oluĢturan konularda yapılan uzunca
konuĢmalara etkin bir biçimde katılabilirim.
Bir tartıĢmada görüĢlerimi açıklayabilir, delil ve yorumlarla
gerekçelendirebilir ve savunabilirim.
Bildiğim bir konuda gerçekleĢen bir konuĢmada konuyla ilgili
konuĢabilir, anladığımı onaylar ve baĢkalarını konuĢmaları için
yönlendirebilirim.
Önceden hazırlığını yaptığım bir röportaj yapabilir, bunu yaparken
söyleneni doğru anlayıp anlamadığımı sorabilir ve ilginç yanıtlara
eğilebilirim.
Yapabilirim
Sözlü anlatım
Ġlgi alanlarımdaki birçok konuda net ve ayrıntılı bilgi ve rapor
Yapabilirim
26
Hedefim
verebilirim.
TartıĢma ya da kiĢisel düĢüncelerin aktarıldığı haber ya da
röportajlardan kısa alıntıları anlayabilir ve sözlü olarak
özetleyebilirim.
Bir film ya da tiyatro oyununun konusunu ve içerisinde geçen
olayların sonuçlarını anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim.
Bir argümantasyonu mantıklı bir biçimde yapılandırabilir ve
düĢünceleri birbirine bağlayabilirim.
Bir sorun karĢısında belli bir tutum sergileyebilir ve farklı
olasılıkları ile ilgili yarar ve zararlarını dile getirebilirim.
Sonuçlara iliĢkin tahmin yürütebilir ve varsayılan durumlar
hakkında konuĢabilirim.
Stratejiler
Yapacağım konuĢmayı formüle edebilmek ya da sözü kendimde
tutabilmek için “Bu zor bir soru” gibi bana zaman kazandıracak
yapıları kullanabilirim.
BaĢlıca hatalarımı aklımda tutabilir ve konuĢmamı buna göre
kontrol ederek sürdürebilirim.
Fark ettiğim ve yanlıĢ anlamalara yol açan hatalı konuĢmalarımı
ya da hatalarımı fark eder ve düzeltebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar
Aynı tempoda uzunca bir konuĢmayı sürdürebilirim. Belli baĢlı
yapıları ya da sözcükleri hatırlamak için kararsız davransam da
genelde hiç sorun çıkmaz.
Ayrıntılı bir bilgiyi güvenilir bir biçimde baĢkalarına
aktarabilirim.
Kendi ilgi alanlarımda ya da genel ilgi uyandıran konularda
kendimi ifade edebilecek kadar geniĢ sözcük dağarcığına sahibim.
Büyük oranda hatasız bir biçimde anlaĢabilirim ve yanlıĢ
anlamalara neden olan hatalarımı düzeltebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Yazılı anlatım
Ġlgi alanlarımdaki çeĢitli konularda kompozisyon ya da rapor
biçiminde net ve ayrıntılı yazılar yazabilirim.
Genel ilgi alanlarını oluĢturan makalelerin bir özetini yazabilirim.
ÇeĢitli kaynaklardan ve basından edindiğim bilgileri yazılı olarak
özetleyebilirim.
Bir kompozisyonda ya da bir okuyucu mektubunda bir konuyu
tartıĢabilir; karĢı görüĢ bildirebilir ve bunu gerekçelendirebilirim.
Bir kompozisyonda ya da bir raporda bir konuyu tartıĢabilir ve
gerekçelerimi destekleyecek önemli noktaları belirtebilirim.
Açık ve net anlaĢılır bir biçimde çeĢitli olaylar ya da gerçek ve ya
Hedefim
Yapabilirim
27
kurmaca öyküler yazabilirim.
Bir kitap ya da bir film hakkında kısa bir eleĢtiri yazabilirim.
KiĢisel bir mektupta çeĢitli tutum ve duygular ifade edebilir ve
güncel yeniliklerden söz edebilir, bunu yaparken bir olayda benim
için önemli olan Ģeyleri yazabilirim.
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
C1 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
Dinleme
Uzun konuĢmaları iyi bir biçimde yapılandırılmamıĢ ya da metnin
bağlamı bir bütünlük arz etmiyor olsa bile anlayabilirim.
ÇeĢitli konuĢma biçimlerini ya da gündelik dildeki ifade
biçimlerini büyük oranda anlayabilir, konuĢmanın biçimini ya da
yapılan tonlamaları tanıyabilirim.
Ses kalitesinin çok kötü olduğu durumlarda yapılan
duyurulardaki(ör. Tren garında, havaalanında) ayrıntılı bilgileri
anlayabilirim.
Teknik bilgileri karmaĢık olsa da anlayabilirim (Ör. Kullanma
kılavuzları, ürünler ya da hizmetlerle ilgili teknik bilgiler gibi).
Ġçerik olarak ya da dilsel açıdan karmaĢık olan, branĢımla ilgili
olan sunum, konuĢma ya da raporları anlayabilirim.
Çok zorlanmadan bir sinema filmini, “Sokak Dili” ya da birçok
ifade biçimleri kullanılmıĢ olsa bile anlayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Okuma
Uzun ve düzeyli yazılmıĢ metinleri anlaya bilir ve okuyabilirim.
BaĢka konularla bağlantı kuran, düĢünce ve yorumları olumlu ve
olumsuz karĢılaĢtıran, kapsamlı yazılmıĢ raporları, çözümlemeleri
ve raporları okuyabilirim.
BranĢımla ilgili yazılmıĢ çok kapsamlı bir uzmanlık metninden
(ör. Bir araĢtırma yazısı) bilgileri, düĢünceleri ve yorumları
çıkartabilirim.
Uzun ve karmaĢık olarak yazılmıĢ yönerge ve talimatları
anlayabilirim. Ör. Yeni alınan bir cihazın kullanımını, kendi
branĢım ya da ilgi alanımda olmasa da ancak okumak için yeter
ince zamanım olduğunda anlayabilirim.
Her türlü yazıĢmayı arada bir sözlüğe baĢvurarak anlayabilirim.
Günümüz yazım metinlerini akıcı bir biçimde okuyabilirim.
Yazınsal bir metinde anlatılan olayı soyutlayabilir ve içerikteki
söylemleri, düĢünceleri ve bağlamları anlayabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
28
Yazınsal bir metnin sosyal, politik ve tarihi arka plan bilgisini
tanıyabilirim.
KarĢılıklı konuĢma
Öğrendiğim dili konuĢanların arasında geçen hararetli bir
konuĢmaya etken bir biçimde katılabilirim.
Genel, mesleki ya da bilimsel birçok konuda etkili, akıcı ve
kusursuz bir biçimde konuĢabilirim.
Öğrendiğim dili gerektiğinde duyguları ifade etmek için, imada
bulunmak için ya da ĢakalaĢmak için günlük hayatta etkili ve
esnek bir biçimde kullanabilirim.
TartıĢmalarda düĢünce ve yorumlarımı belirgin ve net bir biçimde
ifade edebilir, delillerimi ikna edici bir biçimde savunabilir,
baĢkalarının karmaĢık delillerine etkin bir biçimde karĢılık
verebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Sözlü Anlatım
KarmaĢık içerikli konuları net ve ayrıntılı bir biçimde sunabilirim.
Uzun ve zor metinleri sözlü olarak özetleyebilirim.
Her hangi bir konuyu sözlü olarak kapsamlı bir biçimde suna bilir
ya da rapor verebilirim, bunu yaparken içerikteki farklı noktaları
bir birleri ile iliĢkilendirebilirim, belli bakıĢ açılarını açıklayabilir
ve sunumu uygun bir biçimde bitirebilirim.
Kendi branĢımda ya da ilgi alanımda açık bir biçimde
yapılandırılmıĢ bir sunum yapabilir, bunu yaparken gerekli
olduğunda konunun dıĢına çıkabilir ya da dinleyicilerden gelen
sorulara anında yanıt verebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Stratejiler
KonuĢurken ya da düĢünürken sözü kaybetmeden zaman
kazanmak için ifadelerimi akıcı bir biçimde farklı biçimlerde
uygun sözcük ya da ifade biçimleri ile yönlendirebilirim.
Kendi konuĢmalarımı uygun bir biçimde baĢkalarının konuĢmaları
ile iliĢkilendirebilirim.
Hatırlayamadığım bir sözcüğün yerine, fark edilmeyecek bir
biçimde benzer anlamda baĢka bir sözcük kullanabilirim.
Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar
Hemen hemen hiç zorlanmadan akıcı bir biçimde kendimi ifade
edebilirim. Yalnızca soyut ve zor bir konu hakkında konuĢurken
ifadedeki doğal akıcılık etkilenebilir.
Açık, akıcı ve iyi yapılandırılmıĢ bir biçimde konuĢabilir,
anlatmak istediğim Ģeyde düĢünsel ve dilsel anlamda belli bir
bağlamda bir bütünlük içerisinde bir metin oluĢturacak biçimde
gerekli ifade biçimlerini kullanabilirim.
Etkin olarak kullandığım çok geniĢ bir sözcük dağarcığına
sahibim. Bu nedenle bilmediğim bir sözcük olduğunda, onu
sorunsuz bir biçimde tarif edebilirim. Bilmediğim bir sözcüğü
Hedefim
Yapabilirim
Hedefim
Yapabilirim
29
aradığım ya da böyle bir durumda anlatmak istediğimi tam olarak
anlatamayacağımı anladığımda, anlatmaktan vazgeçtiğim
durumlarla çok ender karĢılaĢırım.
Dilbilgisel hatalar yaptığım durumlarla çok az karĢılaĢırım.
Yazılı anlatım
Mesleki alanda ya da genel olarak çeĢitli konularda yazılı olarak
kendimi açıkça ifade edebilirim ve yazdıklarım rahat bir biçimde
okunabilir.
Yazdığım bir yazıda ya da raporda karmaĢık bir konuyu açıkça bir
biçimde yapılandırarak sunabilir ve önemli noktaları
vurgulayabilirim.
Bir konu ya da olay hakkında yapılan bir yorumda kendi
düĢüncelerimi ifade edebilir, ana düĢünceyi vurgulayabilir ve
delillerimi uygun örneklerle destekleyebilirim.
ÇeĢitli kaynaklardan bilgi toplayıp bunları bir bağlam içerisinde
yazılı olarak özetleyebilirim.
KiĢisel mektuplarımda, yaĢadığım deneyimleri,
duygularımı ve olayları açık bir biçimde anlatabilirim.
Bir Ģikâyet mektubu ya da bir konu hakkında taraf ya da
tarafsızlığımı bildiren yazılar gibi, resmi yazıları doğru bir
biçimde yazabilirim.
Hemen hemen kusursuz olarak yazılar yazabilir bu yazılarda
yazdığım kiĢiye ya da hedef kitleye uygun bir sözcük ve ifade
biçimi seçimi yapabilirim.
Yazdığım metinleri, hedef kitleye uygun bir biçimde yazabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Durumum ve Önceliklerim
C2 Düzeyi
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice okuyun. Öğrendiğiniz dildeki yapabildiklerinizi ve yapmak
istediklerinizi belirleyin.
Birinci kolonda yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi; ikinci kolonda yapabildiklerinizi
iĢaretleyiniz.
Dinleme
Ġster canlı yayında olsun, isterse çok hızlı konuĢulsun, konuĢma
dilini hiçbir zorluk çekmeden anlayabilirim. Yalnız belli bir
aksana alıĢmam zaman alabilir.
Hedefim
Yapabilirim
KarĢılıklı konuĢma
Öğrendiğim dili konuĢanlarla, her türlü konuĢmaya, tartıĢmaya hiç
zorlanmadan katılabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
30
Okuma
Okuduğum metinlerde ifade edilen anlamın dıĢında, sözcük
oyunları ile iletilmeye çalıĢılan asıl anlamı doğru olarak
anlayabilirim.
“Sokak Dili” ile yazılmıĢ birçok özgün ifade biçimleri içeren
metinleri anlayabilirim.
Birçok bilgi veren kitapları, yönergeleri ve sözleĢmeleri, bildik
konularda dahi olmasa bile anlayabilirim.
Klasik ya da günümüz yazını olsun, her çeĢit yazını (ör. Roman,
Ģiir, drama gibi) okuyabilirim.
Ġçerisinde birçok Ģeyin dolaylı olarak söylendiği ve çok anlamlı
yazınsal metinleri, ya da alay içeren zor anlamları açıklayan
metinler okuyabilir ve bunların içerisindeki gizli iletileri
anlayabilirim.
Yazınsal yazılarda çeĢitli biçimleri tanıyabilir ve bunların metin
içerisindeki rolünü anlayabilirim (sözcük oyunları, mecazlar,
motifler, semboller, çokanlamlılıklar)
Hedefim
Yapabilirim
Sözlü anlatım
ÇeĢitli kaynaklardan topladığım bilgileri özetleyebilir, sunuları,
delilleri ve önemli noktaları net bir biçimde bir bağlam içerisinde
tekrar anlatabilirim.
DüĢünce ve yorumları esnek bir biçimde sunabilir, bunu yaparken
belli bir düĢünceyi ön plana çıkarabilir, sınırlayabilir ve
anlattıklarımdan farklı anlamlar çıkarılmasını engelleyebilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Stratejiler
Bir Ģeyi ifade etmekte güçlük çektiğimde hemen baĢka bir
biçimde anlatabilirim ve bunu, dinleyenlerin anlamayacakları
kadar kusursuz bir biçimde yapabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Dilsel Ġncelikler/Dilsel Araçlar
Kendimi hiç zorlanmadan ve doğal bir biçimde ifade edebilirim.
Ancak doğru sözcükleri(kelimeleri) bulmak için çok kısa
düĢünürüm.
Söylemek istediğim Ģeyi belirginleĢtirmek için çok geniĢ
yelpazede ifade biçimleri kullanarak, ince ayrıntılardaki anlamsal
farkları da ifade edebilirim.
Gündelik dili ve kullanılan ifade biçimlerini kendimden emin bir
biçimde kullanabilir ve oluĢan yan anlamların bilincinde olurum.
Zor anlatımlarda bile, dikkatim farklı bir yerde olsa da, dilbilgisel
açıdan hatasız konuĢabilirim.
Hedefim
Yapabilirim
Yazılı anlatım
KarmaĢık konularda, iyi yapılandırılmıĢ ve iyi okunur rapor ya da
Hedefim
Yapabilirim
31
makaleler yazabilirim.
AraĢtırma yaptığım bir konuyu, kapsamlı bir biçimde anlattığım,
baĢkalarının konu hakkındaki düĢüncelerini özetleyerek
sunduğum, ayrıntılı bilgiler verdiğim, çeĢitli faktörler ve
yargılarımla sunduğum bir rapor ya da deneme yazabilirim.
Bir proje ya da yapılan bir çalıĢma hakkında, düĢüncelerimi açık
bir biçimde yapılandırarak ve gerekçelendirerek yazabilirim.
Kültürel etkinlikler (film, müzik, edebiyat, tiyatro, TV gibi)
hakkında eleĢtiriler yazabilirim.
Yazınsal ya da yazınsal olmayan, gerçek olayları anlatan
metinlerin özetini yazabilirim.
Deneyimlerimi anlattığım akıcı ve açık bir biçimde
yapılandırılmıĢ, yazdığım metin türünün diline uygun bir biçim ile
öyküler yazabilirim.
Güncel anlatıma uygun bir biçimle, açık ve iyi yapılandırılmıĢ
resmi yazılar yazabilirim (Ör. Dilekçe, kurumlara ve müĢterilere
teklif gibi).
Yazdığım mektuplarda, bilinçli bir biçimde, alaylı, çok anlamlı ya da
esprili bir biçimde kendimi ifade edebilirim.
32
YABANCI DĠL DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
Beceri
ANLAMA
Dinleme
Okuma
A1
A2
Benimle,
ailemle ve yakın
çevremle ilgili
tanıdık
sözcükleri ve
çok temel
kalıpları, yavaĢ
ve net
konuĢulduğunda
anlayabilirim.
Beni doğrudan
ilgilendiren
konularla iliĢkili
kalıpları ve çok
sık kullanılan
sözcükleri
anlayabilirim.
(Örneğin; En
temel kiĢisel ve
ailevi bilgiler,
alıĢveriĢ, yerel
çevre, meslek).
Kısa, net, basit
ileti ve
duyurulardaki
temel düĢünceyi
kavrayabilirim.
Katalog, duyuru
ya da afiĢ gibi
yazılı
metinlerdeki
bildik adları,
sözcükleri ve
çok basit
tümceleri
anlayabilirim.
Kısa ve basit
metinleri
okuyabilirim.
Ġlanlar, kullanım
kılavuzları,
mönüler ve zaman
çizelgeleri gibi
basit günlük
metinlerdeki
genel bilgileri
kavrayabilir ve
kısa kiĢisel
mektupları
anlayabilirim.
B1
B2
C1
C2
ĠĢ, okul, boĢ
zaman vb.
ortamlarda
sürekli
karĢılaĢılan
bildik
konulardaki net,
standart
konuĢmanın ana
hatlarını
anlayabilirim.
Güncel olaylar
ya da kiĢisel ilgi
alanıma giren
konularla ilgili
radyo ve
televizyon
programlarının
çoğunun ana
hatlarını yavaĢ
ve net
olduğunda
anlayabilirim.
Meslekle ilgili
ya da günlük
dilde en sık
kullanılan
sözcükleri
içeren metinleri
anlayabilirim.
KiĢisel
mektuplarda
belirtilen olay,
duygu ve
dilekleri
anlayabilirim.
Güncel bir konu
olması koĢuluyla
uzun konuĢma
ve sunumları
anlayabilir,
karmaĢık
tümcelerle
yapılan
tartıĢmaları takip
edebilirim.
Televizyon
haberlerini ve
güncel olaylara
iliĢkin
programların
çoğunu
anlayabilirim.
Standart dilin
kullanıldığı
filmlerin çoğunu
anlayabilirim.
Açıkça
yapılandırılmam
ıĢ ve iliĢkiler
açıkça
belirtilmemiĢ
sadece ima
edilmiĢ olsa bile
uzun
konuĢmaları
anlayabilirim.
Televizyon
programlarını
ve filmleri fazla
zorluk
çekmeden
anlayabilirim.
Ġster canlı ister
yayın ortamında
olsun, hiçbir
konuĢma türünü
anlamakta
zorluk çekmem.
Sadece normal
anadili
konuĢma
hızında ise,
aksana
alıĢabilmem
için biraz
zamana
ihtiyacım
olabilir.
Yazarların belirli
tutum ya da
görüĢü
benimsedikleri,
güncel sorunlarla
ilgili makaleleri
ve raporları
okuyabilirim.
ÇağdaĢ edebi
düzyazıyı
anlayabilirim.
Üslup
farklılıklarını da
ayırt ederek
uzun ve
karmaĢık, somut
ya da edebi
metinleri
okuyabilir, ilgi
alanımla alakalı
olmasalar bile
herhangi bir
uzmanlık
alanına giren
makale ve uzun
teknik bilgileri
anlayabilirim.
Kullanım
kılavuzları,
uzmanlık
alanına yönelik
makaleler ve
yazınsal
yapıtlar gibi
soyut, yapısal
ve dilbilgisel
açıdan karmaĢık
hemen hemen
tüm metin
türlerini
kolaylıkla
okuyabilir ve
anlayabilirim.
33
Beceri
KONUġMA
KarĢılıklı
KonuĢma
Sözlü
Anlatım
A1
A2
B1
B2
C1
C2
KarĢımdaki
kiĢinin
söylediklerini
daha yavaĢ bir
konuĢma
hızında
yinelemesi ve
söylemek
istediklerimi
oluĢturmada
bana yardımcı
olması
koĢuluyla,
basit yoldan
iletiĢim
kurabilirim. O
anki
gereksinime
ya da çok
bildik
konulara
iliĢkin
alanlarda basit
sorular
sorabilir ve
cevap
verebilirim.
YaĢadığım
yeri ve
tanıdığım
insanları
betimlemek
için basit
kalıpları ve
tümceleri
kullanabilirim.
Bildik konular
ve faaliyetler
hakkında
doğrudan bilgi
alıĢveriĢini
gerektiren basit
ve alıĢılmıĢ
iĢlerde iletiĢim
kurabilirim.
Genellikle
konuĢmayı
sürdürebilecek
kadar
anlamasam da
kısa sohbetlere
katılabilirim.
Dilin
konuĢulduğu
ülkede seyahat
ederken ortaya
çıkabilecek
birçok durumla
baĢa çıkabilirim.
Bildik, ilgi
alanıma giren ya
da günlük
yaĢamla ilgili
(Örneğin; aile,
hobi, iĢ,
yolculuk ve
güncel olaylar
gibi) konularda
hazırlık
yapmadan
konuĢmalara
katılabilirim.
Öğrendiğim dili
anadili olarak
konuĢan kiĢilerle
anlaĢmayı
mümkün kılacak
bir akıcılık ve
doğallıkla iletiĢim
kurabilirim.
Bildik
konulardaki
tartıĢmalarda,
kendi görüĢlerimi
açıklayıp
destekleyerek
etkin bir rol
oynayabilirim.
Kullanacağım
sözcükleri çok
fazla
aramaksızın,
kendimi akıcı ve
doğal bir
biçimde ifade
edebilirim. Dili,
toplumsal ve
mesleki amaçlar
için esnek ve
etkili bir Ģekilde
kullanabilirim.
DüĢünce ve
fikirlerimi açık
bir ifadeyle dile
getirebilir ve
karĢımdakilerin
konuĢmalarıyla
iliĢkilendirebilir
im.
Hiç zorlanmadan
her türlü konuĢma
ya da tartıĢmaya
katılabilir; deyimler
ve konuĢma diline
ait ifadeleri
anlayabilirim.
Kendimi akıcı bir
Ģekilde ifade
edebilir, anlamdaki
ince ayrıntıları
kesin ve doğru bir
biçimde
vurgulayabilirim.
Bir sorunla
karĢılaĢırsam,
geriye dönüp,
karĢımdaki
insanların fark
etmelerine fırsat
vermeyecek bir
ustalıkla ifadelerimi
yeniden
yapılandırabilirim.
Basit bir dille
ailemi ve diğer
insanları, yaĢam
koĢullarımı,
eğitim
geçmiĢimi ve
son iĢimi
betimlemek için
bir dizi kalıp ve
tümceyi
kullanabilirim.
Deneyimlerimi,
hayallerimi,
umutlarımı,
isteklerimi ve
olayları
betimlemek için
çeĢitli kalıpları
yalın bir yoldan
birbirine
bağlayabilirim.
DüĢünce ve
planlara iliĢkin
açıklamaları ve
nedenleri kısaca
sıralayabilirim.
Bir öyküyü
anlatabilirim,
bir kitap ya da
filmin konusunu
aktarabilirim ve
izlenimlerimi
belirtebilirim.
Ġlgi alanıma giren
çeĢitli konularda
açık ve ayrıntılı
bilgi verebilirim.
ÇeĢitli
seçeneklerin
olumlu ve
olumsuz yanlarını
ortaya koyarak bir
konu hakkında
görüĢ
bildirebilirim.
KarmaĢık
konuları, alt
temalarla
bütünleĢtirerek,
açık ve ayrıntılı
bir biçimde
betimleyebilir,
belirli bakıĢ
açıları geliĢtirip
uygun bir
sonuçla
konuĢmamı
tamamlayabiliri
m.
Her konuda
bağlama uygun bir
üslupla ve
dinleyenin önemli
noktaları ayırt edip
anımsamasına
yardımcı olacak
Ģekilde konuĢmamı
etkili ve mantıksal
bir Ģekilde
yapılandırabilir,
açık, akıcı bir
betimleme ya da
karĢıt görüĢ
sunabilirim.
34
Beceri
YAZMA
Yazılı
Anlatım
A1
Kısa ve basit
tümcelerle
kartpostal
yazabilirim.
Örneğin; tatil
kartpostalıyla
selam
göndermek
gibi. KiĢisel
bilgi içeren
formları
doldurabilirim
Örneğin: Otel
kayıt formuna
isim, uyruk ve
adres yazmak
gibi.
A2
Kısa, basit
notlar ve iletiler
yazabilirim.
TeĢekkür
mektubu gibi
çok kısa kiĢisel
mektupları
yazabilirim.
B1
Bildik ya da ilgi
alanıma giren
konularla
bağlantılı bir
metin
yazabilirim.
Deneyim ve
izlenimlerimi
betimleyen
kiĢisel
mektuplar
yazabilirim.
35
B2
Ġlgi alanıma giren
çok çeĢitli
konularda
anlaĢılır, ayrıntılı
metinler
yazabilirim.
Belirli bir bakıĢ
açısına destek
vererek ya da
karĢı çıkarak bilgi
sunan ve nedenler
ileri süren bir
kompozisyon ya
da rapor
yazabilirim.
Olayların ve
deneyimlerin
benim için
taĢıdıkları önemi
ön plana çıkaran
mektuplar
yazabilirim.
C1
GörüĢlerimi
ayrıntılı bir
biçimde, açık ve
iyi
yapılandırılmıĢ
metinlerle ifade
edebilirim. Bir
mektup,
kompozisyon ya
da rapor
yazabilirim.
Önemli
olduğunu
düĢündüğüm
konuları ön
plana çıkararak
karmaĢık
konularda
yazabilirim.
Hedef
belirlediğim
okuyucu
kitlesine uygun
bir üslup
seçebilirim.
C2
Uygun bir üslup
açık, akıcı metinler
yazabilirim.
Okuyucunun
önemli noktaları
ayırt edip
anımsamasına
yardımcı olacak
etkili, mantıksal bir
yapılandırmayla bir
durum ortaya koyan
karmaĢık
mektuplar, raporlar
ya da makaleler
yazabilirim.
Meslekî ya da edebî
yapıt özetleri ve
eleĢtirileri
yazabilirim.
BAĞIMSIZ DĠL ÖĞRENCĠSĠ KĠMDĠR?*
BAĞIMSIZ DĠL ÖĞRENCĠSĠ:
(1)KENDĠNĠ ĠYĠ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıĢ-tutum-yaklaĢım-düĢünce
ve hislerinin farkındadır.
(2)DĠL BĠLĠNCĠ VARDIR: Dilin bir iletiĢim ve etkileĢim aracı olarak son derece düzenli bir
sistem ile iĢlev gördüğünün farkındadır.
(3)KENDĠ
ÖĞRENĠM
GELĠġĠMĠNĠ
DÜZENLĠ
ARALIKLARLA
ÖLÇÜP
DEĞERLENDĠREBĠLĠR: Bireysel geliĢimini takip eder, eksikliklerini gidermeye çalıĢır.
(4)ULAġABĠLECEĞĠ KISA VADELĠ AMAÇ VE HEDEFLERĠ BELĠRLER: Kendi dil
öğrenim sürecini ve geliĢimini gözetip denetleyebilmesi için kısa vadeli gerçekçi amaç ve
hedefler belirler.
(5)KENDĠNE ÖZEL ÖĞRENĠM YÖNTEM VE STRATEJĠLERĠ GELĠġTĠREBĠLĠR:
Birbirinden farklı değiĢik öğrenim stratejilerini ve pratik yapma etkinliklerini deneyip kendine en
uygun olanını seçebilir, bunları birleĢtirebilir.
(6)RĠSK ALIR: Dil öğrenimine etkin biçimde katılır, risk almayı göze alarak dilin kullanımıyla
ilgili denemeler yapar.
(7) KENDĠNĠ DÜZENLER: Kendine en uygun öğrenim araç ve kaynaklarını düzenleyip
kullanabilir, bunlardan azami faydayı sağlamaya çalıĢır ve zamanını verimli olarak kullanabilir.
*Gail Ellis &Barbara Sinclair’den (1987)
Bireysel Dil Becerinizi Görün:
Öğrenme Stratejileri Tablosu
Kendinizi ve dil öğrenimine yaklaĢımınızı değerlendirmek, aĢağıdaki soruları göz önünde
bulundurunuz:
Hangi dil öğrenme stratejilerini kullanıyorsunuz (aĢağıdaki tabloya bakınız)?
AĢağıdaki öğrenme stratejilerinden hangilerini kendi öğrenme stratejileri repertuarınıza
ekleyebilirsiniz?
Dil öğrenmedeki güçlü ve zayıf yanlarınızı yazar mısınız?
AĢağıdaki aktivitelerden hangilerinde iyisiniz, hangilerinde yetersizsiniz?
Dil öğrenmek için ayırdığınız zamanı nasıl daha verimli bir hale getirebilirsiniz?
36
Bu soruları cevaplarken iĢaretleyeceğiniz numaralar;
5: kesinlikle katılıyorum
2: katılmıyorum
4: katılıyorum
3: kararsızım
1: kesinlikle katılmıyorum
Dil Kapasitenizi Tanıyın
Size uygun olan yerleri iĢaretleyiniz.
5 4 3 2 1
Planlı bir Ģekilde dil öğreniyorum.
Dil öğrenimi konusundaki geliĢimimi düzenli bir Ģekilde denetliyorum.
Dil öğrenme aktivitelerini hem farklı kiĢilerle (sınıf arkadaĢlarım) hem de
kendi baĢıma çalıĢıyorum.
KonuĢma akıcılığımı artırmak amacıyla konuĢma imkanları yaratıyorum (hatta
kendi baĢıma bile çalıĢıyorum).
Bağımsız çalıĢma programımı (ders dıĢı) düzenli olarak kontrol ediyorum ve
yetersiz bulduğumda programı değiĢtiriyorum.
Kendimi günlük ve dönemlik/ yıllık dil öğrenme hedefleri belirleyerek motive
ediyorum.
Dil öğrenimim konusunda aktif bir yaklaĢım benimsemeye çalıĢıyorum, yani
sadece çalıĢmam gerektiğinde çalıĢmıyorum.
Hedeflerime ulaĢmak için ne yapmam gerektiği konusunda düĢünüyorum.
Öğrendiklerimi düzenli aralıklarla tekrar ediyorum.
Nasıl öğrendiğimi düĢünüyorum, böylece öğrenme yöntemlerimi
geliĢtiriyorum.
Dil öğrenimine düzenli bir yaklaĢımım var, yani dili içindeki farklı kategoriler,
sistemler ve kalıplar (örn: dilbilgisi, iĢlev, kelime, ses) bakımından düĢünmeye
çalıĢıyorum.
Dil öğrenimimi kiĢiselleĢtirmeye çalıĢıyorum. Yani benim için herkesin nasıl
öğrendiği değil benim nasıl öğrendiğim önemli.
Dil becerilerimi uygulamak için risk alma ve maceraya atılma konusunda
istekliyim. Örneğin, okuma esnasında bilmediğim kelimelerle karĢılaĢtığımda
anlamını bağlamdan çıkarıp tahmin yürütüyorum, telaffuz ya da dilbilgisi
hataları yapacak bile olsam sınıfta sorulan soruları cevaplıyorum.
37
ÇalıĢma Becerileri Profili
GeliĢiminizi değerlendirmek için Profili düzenli olarak kullanmanızı Ģiddetle tavsiye ederiz.
Profili ilk kullandığınızda her bir beceride ne kadar ustalaĢtığınıza karar verin. Uygun sütuna
tarihi yazın.
Kendinizi değerlendirdiğiniz bir sonraki sefer ilerleme kaydettiğinizi hissettiğiniz beceriler için
sütunlara tarih yazın. Bu size hem ilerlemenizi hem de daha çok çalıĢmanızı gerektiren alanları
gösterecektir.
Bu profili hem sene baĢında hem de sene sonunda doldurmanız, kendi geliĢiminizi izlemeniz
açısından size rehber olacaktır.
Beceri
Evet Kısmen Hayır Fikrim yok
Organizasyonel ve kiĢisel farkındalık becerileri
Yeni kelimeleri düzenli not alırım.
Ödevlerin düzgün bir kaydını tutabilirim.
Kendi öğrenme stilimin farkındayım.
Kendine güvenen bir öğrenciyim.
ÇalıĢma ihtiyaçlarımın farkındayım.
ÇalıĢma planım vardır.
ÇalıĢma planlarımı takip ederim.
Evet Kısmen Hayır Fikrim
yok
Beceri
DüĢünme becerileri
Hangi konuya çalıĢacağımı bilirim.
Mantıklı sonuçlara varabilirim.
Ġnceleme soruları sorarım.
ÇalıĢırken soru sorarım.
Ġpucuna dayalı sonuçlar çıkarabilirim.
Kelimeleri tam olarak tanımlayabilirim.
Gerçek bilgi ile yorumu ayırt edebilirim.
Metindeki önyargıyı fark edebilirim.
Farklı / Zıt görüĢleri açıklayabilirim.
Bir Ģeyin neden meydana geldiğini analiz edebilirim.
Çok çeĢitli sonuçları göz önünde bulundurabilirim.
Bir olayın gerçekleĢme olasılığını göz önünde
bulundurabilirim.
Neden-sonuç iliĢkilerinin geçerliliğini
değerlendirebilirim.
Bir grup problem çözme kriteri oluĢturabilirim.
Olası alternatifleri belirleyebilirim.
38
Evet Kısmen Hayır Fikrim
yok
Beceri
Bilgi konumlama becerileri
Bir kitap ya da gazetedeki bir bilgiyi nerede
bulabileceğimi bilirim.
Kendi kütüphanemdeki mümkün olan tüm etkinlikleri
bilirim.
Kütüphanemdeki bir kitap ya da gazetenin yerini
belirleyebilirim.
Bir kitabın ilgili bölümlerini belirleyebilirim.
Ġhtiyacım olan gazeteyi bulabilirim.
Bir konu için bir referans bulabilirim.
Bilgiyi nerede bulduğumun kaydını tutabilirim.
Makalenin ana fikri için okuma yapabilirim. (ana fikir
bulma)
Makalenin içindeki detayları bulmak için okuma
yapabilirim. (tarama)
Beceri
Evet Kısmen Hayır Fikrim yok
Sınavla baĢ etme becerileri
Değerlendirme çeĢidine uygun stratejiler kullanabilirim.
ÇalıĢma zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim.
Neyi bilmem ve yapmam gerektiğini analiz edebilirim.
ÇeĢitli hafıza teknikleri kullanıyorum.
Düzgün bir çalıĢma rutinim vardır.
Sınav öncesi stresiyle baĢa çıkabilirim.
Sınav zamanını etkili bir biçimde kullanabilirim.
Sınav stresiyle baĢa çıkabilirim.
Sınavdaki hatalarımdan ders alabilirim.
Kullanılan planlama sistemini anlayabilirim.
Sınavları kiĢisel değerlendirmem için kullanabilirim
39
BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZĠ (ILC)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımsız Öğrenme Merkezi (ILC) Etlik YerleĢkesi’nde 310
numaralı odada yer almaktadır.
Merkezde,
 2 laboratuarda internete bağlı toplam 40 adet bilgisayar,
 Bireysel, ikili veya grup çalıĢmalarına uygun masalar,
 1 kütüphane ve kütüphane içerisinde okuma, dinleme, yazma becerilerine yönelik kaynak
kitaplar, dilbilgisi ve kelime çalıĢmaları için ek kaynaklar, sözlükler, hikâye kitapları,
 ġeffaf dosyalar içinde 1 sayfalık dilbilgisi, kelime ve okuma ek çalıĢma kâğıtları
öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
ILC hafta içleri 09.30-16.30 saatleri arasında açıktır.
40
ILC olarak hedefimiz, Ġngilizcenizi mükemmel seviyeye ulaĢtırmak için okuma, yazma, dinleme
ve konuĢma alanlarında akademik becerilerinizi geliĢtirmenizi sağlamak; bağımsız çalıĢma
yeteneği ve etkili çalıĢma alıĢkanlıkları oluĢturmanıza katkıda bulunmaktır.
Kendi beceri ve yeteneklerinizi yardıma ihtiyaç duymaksızın, özgürce ve tekrar yaparak
geliĢtirmek ve dil becerilerinizi güçlendirme fırsatını sağlamaktır.
ÇalıĢmalarınızın verimli olması için, yapmanız gereken Ģeyler ILC’de sık sık zaman geçirmek,
sabırlı olmak ve düzenli çalıĢmaktır. BaĢarılı olacağınıza inanmak motivasyonunuzu arttıracaktır.
ILC’deki Kitapların Kullanımı
Kitapların arasında okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliĢtirecek ders kitapları ve
derslerden bağımsız çalıĢma kitapları yer almaktadır. Dilbilgisi ve kelime dağarcığı geliĢtirme
kitapları da beceri kitaplarında olduğu gibi, A1’den C2’ye kadar her seviyeye hitap etmektedir;
kitapların büyük bir kısmı ve bunların CD-Romları bilgisayarlara yüklenmiĢ durumda mevcuttur.
Sınavlara yönelik strateji geliĢtirme kitapları ve sınav soru tiplerine alıĢmak açısından ve pratik
yapmaya yönelik KET, PET, IELTS, FCE, CAE ve TOEFL türlerinde kitaplar mevcuttur.
Bunların dıĢında A1’den C1’e kadar her seviyede hikâye kitapları da kullanımınıza
sunulmaktadır.
Öğrenciler ayrıca sözlüklere ve referans kitaplarına da eriĢebilirler.
Merkeze geldiğinizde INFO DESK (Kütüphane) bölümüne giderek aradığınız kaynağı ya da ne
tür bir çalıĢma yapmak istediğinizi belirtiniz.
Öğrencilerin kitaplar ile çalıĢmasına yönelik iki seçenekleri vardır. Birinci seçenek; kitapları
alıp bilgisayar baĢında çalıĢabilmek, diğeri de kitapları alıp farklı masalarda çalıĢmaktır. Çünkü
hiçbir Ģekilde dıĢarıya materyal çıkarılmasına izin verilmemektedir.
Öğrenciler, öğretmen eĢliğinde kitap bölümüne geçer ve istedikleri kitabı ve dilerlerse
kulaklıkları imza ve kimlik karĢılığında alır ve yine imza karĢılığında iade ederler ve ILC’de
geçirdikleri süreyi not ederler.
Ġmza listesinde seçilen kitabın adı belirtilmelidir çünkü bu bilgi hem kimin hangi kitabı daha çok
kullandığı, hem de hangi kitapların daha sık kullanıldığı açısından tutulan istatistiklere eklenir.
Önemli Not: Kitapların üzerine yazılmadığı için öğrencilerin yanlarında mutlaka kalem ve kâğıt
bulundurmaları gerekmektedir.
ILC’deki Bilgisayarların Kullanımı
INFO DESK’e (Kütüphane) bölümüne gelerek kullanmak istediğiniz laboratuvara göre (LAB1
veya LAB2) bilgisayarın numarasını gösteren kartı alınız. GiriĢ saatinizi de yazarak çizelgeyi
imzalayınız.
Önce kırmızı, ardından mavi düğmeye basarak bilgisayarınızı açınız.
41
Bilgisayarlarda bulunan ILC öğrenme modüllerini kullanabilirsiniz.
Bilgisayarlarda internet bağlantısı da sunulmaktadır. Yararlı öğrenme kaynakları hakkında
yardım isteyiniz.
ÇalıĢmalarınızı bitirdiğinizde lütfen bilgisayarınızı tamamen kapatınız. Klavye kapağı ve
mouse’unuzu düzenli biçimde yerine bırakınız.
Kullandıysanız, kulaklığınızı düzenli biçimde INFO DESK’e teslim ediniz ve kimliğinizi geri
alınız.
Çıkarken kartınızı yerine bırakarak imzanızı atmayı unutmayınız.
Nasıl çalıĢacağınıza karar veremediğiniz durumlarda yardım isteyiniz.
Bilgisayarlar her seviyeye uygun dört temel dil becerisi, dil bilgisi ve kelime öğrenmeye yönelik
materyaller içerir. Bunlar ya dijital kopya, ya bağımsız program, ya da kitapların ses kayıtları
Ģeklindedir.
Yani öğrenci ya programa yüklenmiĢ çeĢitli alıĢtırmaları bağımsız olarak bilgisayar üzerinde
yapar ya da kitabı alıp çalıĢması gerekir.
Örneğin, öğrenci herhangi bir kitap seçip o kitaptaki dinleme (Listening) aktivitesini yapmak
isterse o kitaba ait CD-ROM daha önceden sisteme yüklenmiĢ durumdadır ve öğrenci Listening
programını ana program aracılığı ile açar ve karĢısına kitabın Listening aktivitesi çıkar ve buna
tıklayıp giriĢte imzalayarak aldığı kulaklıkları sayesinde çalıĢmasını kitaptan takip ederek
gerçekleĢtirir.
ILC bilgisayarlarında aktiveleri başlatmak isteyen bir öğrenci:
1-Eğer bilgisayar kapalıysa mavi start butonuna basarak bilgisayarı açar.
2-Ekranda masa üstünde görünen Independent Learning Centre (ILC) logosuna tıklayarak
programa giriĢ yapar.
3-Ekranda YBU Independent Learner Centre ILC yazan mavi kutuya tıklandığında aĢağıda tüm
programlar liste Ģeklinde ortaya çıkar.
4- Öğrenciler linklerden birini seçerek tıklar ve bu beceriye ait tüm seviyeler tek tek belirir.
Öğrenci kendine uygun seviyeyi seçer ve tıklar. Ġstediği kitapla ilgili çalıĢmayı seçer ve bağımsız
olarak çalıĢmaya devam eder.
5- Herhangi bir programda kullanıcı adı veya Ģifre gerekmeksizin içeriğe ulaĢabilir.
6- Öğrenciler, odalarda bulunan öğretmenlerden:
Seviyelerine uygun kitap seçiminde kararsız kaldıklarında;
Ġçeriğe eriĢirken yaĢadıkları problemlerde;
Genel olarak Ġngilizce öğrenme ve dil geliĢtirme konusunda, beceri edinimi hakkında;
42
Yetersiz oldukları konu ve becerileri belirlemede yardım alabilirler.
7- Öğrenciler odalardaki öğretmenlerle ilgili Ģunları da bilmelidir:
Odalardaki öğretmenlerin görevi ders anlatmak kesinlikle değildir.
Yaptıkları, okuma, yazma, test veya çeviri alıĢtırmalarını kontrol etme görevi odadaki
öğretmenlere ait değildir. Bu gibi durumlarda sınıf öğretmenlerine danıĢmalıdırlar.
Bağımsız Öğrenme Merkezini daha sık ziyaret etmek ve buradaki kaynaklardan faydalanmak dil
öğrenme becerinizi kuvvetlendirmekle kalmayacak aynı zamanda da ders baĢarınızın artmasına
önemli bir katkıda bulunacaktır.
Unutmayın ki dil öğrenimi sürekli devam eden bir süreçtir ve bu süreçten kopmamak
öğrenmenin kalıcılığını sürdürmede çok önemli bir etkendir.
Temel Dil Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Materyaller
Speaking – KonuĢma: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar karĢılıklı konuĢma stratejileri
bulunmaktadır.
Listening – Dinleme: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar dinleme ile dinleme ve karĢılıklı
konuĢma aktiviteleri içerir.
Reading – Okuma: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar okuma metinleri ve metne yönelik
kelime ve okuma anlama çalıĢmaları mevcuttur.
Writing – Yazma: Hem paragraf hem de makale düzeyinde akademik yazı yazmayla ilgili
stratejiler içeren kılavuz kitaplar bulunmaktadır.
Grammar – Dilbilgisi: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar interaktif ve ses kayıtlarıyla çeĢitli
alıĢtırmalar yer almaktadır.
Vocabulary – Kelime: A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar gerek konuya özel gerek karıĢık
konularda birçok interaktif alıĢtırma, kelime oyunları ve testler yer almaktadır.
Pronunciation – Telaffuz: Telaffuzunuzu geliĢtirmek amaçlı hem kitapların sesli içerikleri hem
de alıĢtırma yapabilecekleri interaktif içerikler mevcuttur.
Coursebooks – Ders kitapları: Öğrencilerin okulda takip ettikleri ve çalıĢmak istedikleri ders
kitaplarının (Language Leader, ya da Northstar gibi) CD’leri sisteme yüklenmiĢ durumdadır.
Ayrıca ek olarak çalıĢmak istedikleri çeĢitli ders kitapları da sisteme yüklenmiĢ durumda
bulunmaktadır.
Referencing – Referans kitapları ve sözlükler: ÇeĢitli seviyelerde tek-dilli sözlükler hem matbu
hem de interaktif ve online içerik olarak mevcuttur.
Testing – KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL, CPE örnek sınavları ve Hazırlık Muafiyet
Sınavına yönelik kendi kendine yapabileceği testler mevcuttur.
43
Professional English – Profesyonel Ġngilizce: Kendi bölümlerine yönelik çalıĢma
yapabilecekleri kaynaklardan oluĢmaktadır. ĠĢletme, Finans, Hukuk, Tıp, HemĢirelik ve
Mühendislik gibi bölümlere yönelik çalıĢmalar mevcuttur.
Readers – Öğrenciler BaĢlangıç seviyesinden (Starters), Ġleri (Advanced) düzeye kadar seçtikleri
kitapları sisteme yüklenmiĢ programlardan sesli olaraktakip etmeolanakları vardır.
Web Links – Öğrencilerin dört beceriye yönelik kendi baĢlarına çalıĢabilmeleri için öngörülen
çok sayıda eğitim ve haber web sitesi mevcuttur. British Council Web Sitesi ve benzeri pek çok
haber sitesi bulunmaktadır.
Önemli Kurallar
ILC bilgisayar laboratuvarı değildir; bilgisayarların öğrenme amacı dıĢında kullanılması
kesinlikle yasaktır.
Bilgisayarlar ana bilgisayarlar yardımıyla izlenmekte, öğrenme amacı dıĢında kullanıldığı
takdirde ana bilgisayarlar üzerinden kapatılabilmektedir.
Ġnternetin, öğrenme amaçları dıĢında kullanılması, bilgisayarlara yazılım/program kurulması,
sosyal ağlara veya farklı internet sitelerine girilmesi kesinlikle yasaktır.
Bilgisayar klavye kapaklarının içindeki uyarıları okuyunuz.
Merkeze yiyecek getirmek yasaktır.
ÇalıĢanları rahatsız etmemek amacıyla cep telefonunuzu kullanmayınız.
Merkezde eĢyaların sahipsiz bırakılması kesinlikle yasaktır. Sorumluluk eĢyaların sahiplerine
aittir.
Kullanıldıktan sonra, sandalyelerin yerine konulmasına ve çalıĢma ortamının temiz ve düzenli
bırakılmasına özen gösterilmelidir.
ILC Kulüpleri
ILC sizlere yalnızca kaynak sunmakla kalmaz. ILC’de önceden duyurulan çeĢitli kulüp
etkinlikleri de gerçekleĢtirilmektedir.
Kulüp etkinlikleri öğrenme sürecinizi ve dil geliĢimizi desteklemeyi amaçlar.
ILC’de 3 farklı kategoride etkinlikler gerçekleĢtirilmektedir:
ILC Konuşma Kulübü
ILC Speaking Club, ders saatlerine ek olarak konuĢma pratiği yapmanıza olanak sağlayan ek
seanslar sunar.
Etkinlik programları sınıf panolarında, ILC ana panolarında ve sanal ortamda paylaĢılır
(Facebook ve Twitter).
44
Her seansta hangi okutmanın görev aldığı, saatleri ve düzeylerine iliĢkin bilgiler bulunmaktadır.
Size uygun düzeyin etkinliğine katılabilirsiniz.
Sınav dönemlerinde Speaking Club, okulumuz sınavlarının konuĢma bölümüne hazırlayıcı
çalıĢmaları kapsayacak biçimde gerçekleĢtirilmektedir.
Etkinlikler ILC LAB2’de gerçekleĢtirilmektedir.
Katılım ücretsizdir.
ILC Sinema Kulübü
ILC Movie Club’da, konuĢma ve yazma etkinlikleriyle desteklenen film gösterimleri
yapılmaktadır.
Filmlerin gün ve saatleri haftalık kulüp programında belirtilmekte ve her gösterim için posterler
ILC panoları ile Facebook ve Twitter sayfalarında paylaĢılmaktadır.
Katılım ücretsizdir.
Kontenjan sınırı bulunduğundan, gösterimden önce ILC’ye gidilerek INFO DESK’te
rezervasyon yaptırılmalıdır.
Kulaklıklar ILC’de verilebileceği gibi katılımcılar kendi kulaklıklarını da kullanabilmektedir.
ILC Workshops
ILC’de Speaking ve Movie Club aktivitelerine ek olarak ILC Workshops etkinlikleri de
düzenlenmektedir.
ILC Workshops konuları dil ve öğrenme yetkinliğinizi artıracak, daha fazla bilgi sahibi olmanızı
sağlayacak baĢlıklar arasından seçilmekte, sizlerin katılımlarıyla hayata geçirilmektedir.
2012-2013 yılında 3 workshop düzenlenmiĢtir.
Katılım ücretsizdir.
45
ILC Etkinliklerini Takip Edin. Nasıl mı?
1. Sınıflarınızdaki panoları inceleyin.
2. ILC ilan panomuzu takip edin. (3. Kat ILC giriĢi)
3. Facebook ve Twitter sayfalarımızı takip edin.
46
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI
Misyon
Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek
amacıyla; çağdaĢ yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, sağlık, kültür, spor,
psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak modern mekânlarda
sunmaktır.
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi öğrencilerin zihinsel, duygusal, davranıĢsal yönden
geliĢmelerine katkıda bulunmayı; akademik, sosyal, kiĢisel sorunlarını çözmelerine yardımcı
olmayı ve stres ile baĢa çıkma ve problem çözme becerilerini geliĢtirerek yaĢam kalitelerini
arttırmayı amaçlıyor.
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Biriminde temel ilke gizliliktir. BaĢvuruda bulunan kiĢilerle
ilgili bilgiler (kendi rızası olmadan) hiçbir kiĢi ya da kurumla paylaĢılmaz. Sizinle ilgili bilgiler
ancak sizin veya bir baĢkasının zarar görmesi ya da hayatı tehlike altında olması durumunda
paylaĢılabilir. Bu koĢullar altında dahi, baĢka birisine bilgi vermeden önce sizinle temasa
geçilmeye çalıĢılır.
BaĢvuruda bulunan tüm kiĢiler bireysel farklılıkları ne olursa olsun aynı duyarlılıkla ve saygıyla
kabul edilir.
Hizmetler
- aile ve arkadaĢlık iliĢkileri
- akademik kaygılar ve güçlükler
- uyum problemleri
- kaygı
- depresyon
- stres
- ikilemler ve zor kararlar
- madde ve alkol bağımlılığı
- vs.
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Birimi acil durumlar dıĢında randevu ile çalıĢır. Hafta içi her
gün 9.00-17.00 saatleri arasında birime gelerek ya da telefonla randevu alabilirsiniz. Tüm
görüĢmeler ücretsizdir ve herhangi bir resmi iĢlem gerekmemektedir. GörüĢmeler yaklaĢık 45
dakika sürer. GörüĢmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine danıĢmanınızla birlikte
karar verebilirsiniz.
Uzman ve birim sorumlusu: Psikolog Burcu KOÇAK
Adres: YBÜ Etlik YerleĢkesi zemin kat Z22 nolu oda
Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sok. No: 2 Keçiören / ANKARA
Randevu için telefon: + 90 312 323 01 30 - 31 / 6210
47
Sağlık Hizmetleri
BaĢkentimiz Ankara’da ileri teknoloji ile donatılmıĢ Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi tüm
öğrencilerimizin sağlık problemlerini rahatlıkla giderebileceği bir sağlık kuruluĢu olarak her
zaman öğrencilerimizin yanında olacaktır.
Barınma Ġmkânları
UlaĢım güzergâhı üzerinde Kredi Yurtlar Kurumunun yanı sıra çok sayıda özel yurt imkânlarıyla
da rahat ve nezih ortamlar YBÜ öğrencilerini bekliyor.
Ücretsiz Kurslar
-
Bağlama Kursu
Ney Kursu
Görsel Sanatlar Kursu
Halk Oyunları Kursu
Tezhip ve Minyatür Kursu
Tiyatro Kursu
Türk Ebru Sanatı Kursu
Öğrenci Kulüpleri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin ders dıĢında kalan zamanlarını değerlendirmelerini
sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif geliĢmelerine yardımcı olmak üzere istek ve ilgileri
doğrultusunda kurulan 41 öğrenci kulübümüz faaliyetlerini artırarak devam ettirmektedir.
1. Sosyal:
-
Sosyal Etkinlik ve Organizasyon Kulübü
Uluslararası Öğrenci Topluluğu
DüĢünce ve Aksiyon Kulübü
Hukuk ve Kültür Kulübü
Sağlıklı YaĢam Kulübü
Genç GiriĢimciler Kulübü
Erasmus Öğrenci Topluluğu
Ġnovasyon ve Liderlik Kulübü
Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Kulübü
Psikoloji Kulübü
Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu
Kariyer Kulübü
Sosyal Etkinlik ve Siyasal AraĢtırmalar Kulübü
Engelsiz YBÜ Kulübü
Tarih ve Kültür Toplulukları
Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü
Siyasal GeliĢim Kulübü
Türk Dünyası AraĢtırma Topluluğu
Ġnsan Hakları Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Ġnsan Bilimleri Kulübü
48
-
Ġlim ve Medeniyet Kulübü
Analitik Kritik DüĢünce Kulübü
Yönetim ve BiliĢim
2. Kültür ve Sanat:
-
Fotoğrafçılık Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Müzik Kulübü
Tiyatro Kulübü
Genç Edebiyatçılar Kulübü
3. Spor:
-
BeĢiktaĢlılar Kulübü
Fenerbahçeliler Kulübü
Galatasaraylılar Kulübü
Doğa Sporları Kulübü
Futbol Kulübü
Bisiklet Kulübü
4. Bilim:
-
Bilim ve Teknoloji Kulübü
Tıp Fakültesi Bilimsel AraĢtırma Topluluğu
Türk MSIC-YBU Kulübü
Neocortex Kulübü
Institute of Electrical and Electronics Engineers Kulübü
Sportif Faaliyetler
Üniversitemizde çeĢitli spor faaliyetleri gerçekleĢtirilmektedir. Üniversitemizde kapalı spor
salonu, açık hava futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortları bulunmaktadır. Ayrıca
Etlik YerleĢkesine yakın mesafede bulunan olimpik yüzme havuzu imkânlarından da
öğrencilerimiz indirimli olarak (%50 indirim) yararlanabilmektedirler.
Üniversitemizde basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, dağcılık, atletizm ve oryantiring
dallarında çalıĢmalar sürdürülmekte olup her geçen gün bunların sayısı artmaktadır.
Mevcut Olan Takımlarımız
-
Basketbol Erkek (Ünilig)
Voleybol Erkek (Ünilig)
Voleybol Bayan
Futbol Erkek
Masa Tenisi Erkek
Masa Tenisi Kız
Halk Oyunları (Kafkas ekibi)
Atletizm (Ferdi)
49
Beslenme
YBÜ’nde öğrencilere yönelik sağlıklı ve hijyenik ortamı sağlayan, en iyi koĢullarda hazırlanmıĢ,
kiĢinin günlük alması gereken besin öğelerinden oluĢan menü sunulmaktadır.
Yüklenici firma tarafından öğlen ve akĢam olmak üzere iki öğün ve her öğünde dört çeĢit yemek
olarak verilmektedir. Maddi durumu uygun olmayan öğrencilerimize eğitim-öğretim dönemi
içerisinde her yıl ücretsiz beslenme hizmeti verilmektedir.
Kantin-Kafeterya İşletmeleri
Yemekhaneler dıĢında, Üniversitemiz öğrencilerinin hem beslenme ihtiyaçların
karĢılayabilecekleri ve beslenme gereksinmelerine seçenek oluĢturmak hem de zamanlarını
geçirebilecekleri yeterli sayıda kantin ve kafeterya iĢletmeleri mevcuttur. Kantinler 08.00-22.00
saatleri arasında açık bulunmaktadır.
50
ENGELSĠZ YBÜ BĠRĠMĠ
 Engelsiz YBU Birimi, 14 Ağustos 2010 tarih ve 27672 Resmi Gazete sayılı “17.
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ile 1
Temmuz 2005 tarih ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca 2012 yılında
kurulmuĢtur.
 Birim, 17. Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon
Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, özürlü öğrencilerin akademik, araç-gereç, idari,
fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu
ihtiyaçların karĢılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalıĢmaları
planlamak, uygulamak, geliĢtirmek ve yapılan çalıĢmaların sonuçlarını değerlendirmek
üzere, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’na bağlı olarak
hizmet vermektedir.
 Birim çalıĢmalarını, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi (Hiçbir
gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve
yetiĢkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleĢtirilmiĢ ortamlarda
ve özürlü olmayanlarla eĢit eğitim imkânı sağlanır) temelinde yürütmektedir.
Birimin Görevleri
 Engelsiz YBU Birimi tarafından sağlanan hizmetlerden; görme, iĢitme, konuĢma ve
fiziksel engeli bulunan öğrencilerle diğer engel grupları ( süreğen hastalık, özel öğrenme
güçlüğü, çoklu engel ) yararlanmaktadır.
 Öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için, mutlaka Engelsiz YBU Birimi’ne
ulaĢarak, engel durumlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Bunun için, öğrenci
www.ybu.edu.tr adresindeki birim sayfasında yer alan online kayıt formunu doldurabilir,
bölümündeki akademik danıĢmanına beyanda bulunabilir ya da doğrudan Engelsiz YBU
Birimi’ne ulaĢabilir. Öğrenci, durumuyla ilgili tüm değiĢiklikleri birime ileterek,
gereksinimlerinin yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.
 Engelsiz YBU Birimi, engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan tüm
faaliyetlere eriĢiminde, öğrencinin gereksinimlerini göz önüne alarak, gerekli
uyarlamaları yapmaktadır. Bu uyarlamalar arasında Ģunlar yer almaktadır: Öğrencilerin
ihtiyaç ve talepleri değerlendirilerek, derste kullanılan materyallerin farklı formatta
sunulması, sınavlarda ek süre tanınması, sınavların farklı Ģekilde uygulanması, sınavlarda
okuyucu sağlanması, derste ses kaydı yapılması. Tüm bu uyarlamalarla, öğrencinin sahip
olduğu yetersizliğin akademik baĢarısı üzerindeki etkisi azaltılmaya çalıĢılmaktadır.
 Engelsiz YBU Birimi öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel geliĢimlerine katkıda
bulunmak için çeĢitli faaliyetler yürütmektedir. Bunlar arasında, öğrencilerin yerleĢke
51
içinde bulunan spor merkezinde bireysel eğitmenler eĢliğinde çalıĢması ve çeĢitli öğrenci
topluluklarına girmeleri yönünde teĢvik edilmesi yer almaktadır.
 Engelli öğrencilerin karar alma ve yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlamak üzere bir
Öğrenci Temsilcisi seçilmektedir. Seçilen bu öğrenci, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’ndeki öğrenciler ve diğer üniversitelerdeki ilgili temsilcilerle görüĢerek,
birimin çalıĢmalarına katkıda bulunmaktadır.
 Birim ayrıca engelli bireylerin yerleĢke içinde rahat dolaĢımını sağlamak için uygun
fiziksel Ģartları temin etmektedir. Bina giriĢinde uygun eğime sahip rampa ile sınıf,
yemekhane, kütüphane gibi mekânlara ulaĢımda kullanılmak üzere asansör
bulunmaktadır.
52
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLER
Sevgili Uluslararası Öğrencilerimiz! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personeli Türkiye’de verimli
ve güzel hatıralarla dolu bir zaman geçirmenizi ve yeni çevrenize bir an önce kolayca uyum
sağlamanızı diler. Kendinizi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak
hissedebilmeniz için elimizden geleni yapmaya hazırız, bu üniversitenin beklentilerinizi tam
olarak karĢılamasını gönülden dileriz.
ÇalıĢmalarınızla ilgili danıĢmak istediğiniz bir Ģey olduğunda Yabancı Diller Yüksekokulu
Koordinatörüyle iletiĢime geçiniz (Etkik YerleĢkesi, 1. Kat, 113).
Öğrenci ĠĢleri Ofisiakademik olmayan tüm sorunlarınızla ilgili olarak size gerekli bilgi ve
yönlendirmeyi sağlayacaktır (Etlik YerleĢkesi, 1. Kat, 124).
53
SÖZLÜK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZĠ (ILC – INDEPENDENT LEARNING CENTRE) –
Ġngilizcede daha iyi bir seviyeye ulaĢtırmakta yardımcı olan, bağımsız çalıĢma yeteneği ve etkili
çalıĢma alıĢkanlıkları oluĢturmaya katkıda bulunan birim.
BAHAR ġENLĠĞĠ (SPRING FESTIVAL) – her sene Nisan ayının sonuyla Mayıs ayının
ortasına kadar üniversite kampüsünde yer alan konserler, etkinlikler, organizasyonlar ve partiler.
DEĞERLENDĠRME SINAVI (ASSESSMENT) – öğrencinin akademik baĢarısını ölçen sözlü ya
da yazılı test.
DEVAMSIZLIK (ABSENTEEISM) – öğrencinin derse katılmaması.
DÖNEM (TERM) – sekiz haftadan (iki periyottan) oluĢan amacı öğrencileri Ġngilizcede sonraki
seviyeye getirmek olan zaman dilimi.
DÜZEY (LEVEL) – bir kursun basamaklarından her biri, kur.
KONUġMA DERSĠ (SPEAKING CLASS) – amacı öğrencilerin konuĢma becerilerini
geliĢtirmek olan ders.
KONUġMA KULÜBÜ (SPEAKING CLUB) – Bağımsız Öğrenme Merkezi’nin tarafından
düzenlenen ve amacı öğrencilerin Ġngilizce konuĢmasını geliĢtirmek olan konuĢma dersi.
KONUġMA SINAVI (SPEAKING EXAM) – sözlü Ġngilizce sınavı.
KOORDĠNATÖR (COORDINATOR) – bir kurun ders programından sorumlu olan
baĢöğretmeni.
KÜCÜK SINAV (QUIZ) – öğrencilerin gramer, okuma, dinleme ya da yazma becerilerini ölçen
kısa yazılı test.
MUAFĠYET SINAVI (AGE – ASSESSMENT IN GENERAL ENGLISH, PROFICIENCY
EXAM) – üniversitedeki eğitim-öğretimde uygulanan yabancı dil programlarında, öğrencilerin
yeterli olup olmadığını belirleyen sınav.
OKUMA DERSĠ (READING CLASS) – amacı öğrencilerin okuma becerilerini geliĢtirmek olan
ders.
ONLĠNE ÖDEVLER (ONLINE HOMEWORK) – öğrencilerin Ġnternet üzerinde yapmıĢ
oldukları ders kitaplarına bağlı ödevler.
ORTALAMA PUANI (AVERAGE GRADE) – portfolyo, online ödev, quiz ve yarı dönem sınav
notlarının ortalaması olan puan.
ÖĞRENCĠ ETKĠNLĠK NOTU (STUDENT ACTIVITY SCORE) – yazılı ödevler, sözlü
sunumlar, konuĢma becerisi, öğrenci portfolyosu ve online ödevleri toplam notu.
ÖĞRENCĠ KĠMLĠĞĠ (STUDENT ID) – öğrencinin kimlik bilgilerini içeren belge.
PERĠYOT (PERIOD) – dört haftadan oluĢan ve sonunda yarı dönem sınav olan zaman dilimi.
PORTFOLYO (PORTFOLIO) – öğrencinin kur boyunca yaptığı yazılı ödevlerden oluĢan dosya.
SEVĠYE (LEVEL) – bir kursun basamaklarından her biri, kur.
54
SINAV BĠRĠMĠ (TESTING OFFICE) – quizler ve sınavlardan sorumlu olan birim.
SINIF ÖĞRETMENĠ (MAIN INSTRUCTOR) – bir sınıfın Genel Ġngilizce derslerine giren,
sınıftaki öğrencilerinin puanlarıyla ve devamsızlığıyla ilgilenen, sınıftaki öğrencilere herhangi
bir konuda destek olan Ġngilizce öğretmeni.
SĠNEMA KULÜBÜ (MOVIE CLUB) – Bağımsız Öğrenme Merkezi’nin tarafından düzenlenen
ve amacı öğrencilerin Ġngilizcesini geliĢtirmek olan birlikte Ġngilizce olarak film izleme ve
tartıĢma dersi.
SÖMESTR (SEMESTER) – iki dönemden oluĢan zaman dilimi.
TEKRAR ÖĞRENCĠSĠ (REPEAT STUDENT) – bir kuru tamamlayan ama yarı dönem
sınavından geçemeyen ve o nedenle kuru tekrarlamak zorunda olan öğrenci.
TEKRAR SINIFI (REPEAT CLASS) – bir kuru tamamlayan ama yarı dönem sınavından
geçemeyen ve o nedenle kuru tekrarlamak zorunda olan öğrencilerden oluĢan sınıf.
UYGULAMALI ÇALIġMA (WORKSHOP) – Bağımsız Öğrenme Merkezi’nin tarafından
düzenlenen ve amacı öğrencilerin Ġngilizcesini geliĢtirmek olan etkinlik.
YARI DÖNEM SINAV (MIDTERM EXAM) – periyodun sonunda düzenlenen, öğrencilerin
dinleme, okuma, gramer, kelime hazine ve yazma becerilerini ölçen Ġngilizce sınavı.
YARIYIL (SEMESTER) – iki dönemden oluĢan zaman dilimi.
YAZ OKULU (SUMMER SCHOOL) – muafiyet sınavından geçemeyen öğrenciler için
Temmuz ya da Ağustos ayında düzenlenen Ġngilizce dersleri.
YDMS (AGE – ASSESSMENT IN GENERAL ENGLISH, PROFICIENCY EXAM) –
üniversitedeki eğitim-öğretimde uygulanan yabancı dil programlarında, öğrencilerin yeterli olup
olmadığını belirleyen sınav.
YOKLAMA (ATTENDANCE) – öğrencinin Ġngilizce derslerine gelip gelmediğini kontrol
edilmesi.
55
ĠLETĠġĠM
Etlik YerleĢkesi:
Adres: Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sok. No: 2 Keçiören / Ankara
Tel : 0 312 323 01 34
Fax: 321 87 46
Cinnah YerleĢkesi:
Adres: Cinnah Cad. Güven Mah. No:16 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 466 75 33 - 74 08
Esenboğa YerleĢkesi:
Adres : Esenboğa Mah. Atatürk cd. Çubuk/Ankara
Ulus YerleĢkesi:
Adres: Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara
Tel : 0312 324 15 55, 0312324 15 01
Fax: 324 15 05
Bilkent YerleĢkesi:
Adres: Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya Ankara
Mail: [email protected], [email protected]
Web Sayfası: www.ybu.edu.tr
56
57
Download

Öğrenci El Kitabı - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi