Konštruovanie 2 (Sjf) – teoretické otázky na skúšku
Základné vzťahy pre
kontrolný a návrhový
výpočet.
Statická a dynamická
bezpečnosť
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Osi a hriadele.
Klzné a valivé
ložiská
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
Skrutkové spoje
3
3.2
3.3
3.4
3.5
Spoje hriadeľa a
náboja. Vybrané
druhy spojok
Zvárané, nitované a
lepené spoje
5
4
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
Mechanické prevody. Valcové ozubené
súkolesia
6
6.1
6.2
6.3
6.4
4 základné typy namáhania a popis členov vo vzorcoch = 4b
Redukované napätie podľa HMH a popis vzorca = 4b
Definícia dimenzovania a kontroly = 2b
Vzťah pre statickú bezpečnosť pre viacosovú napätosť + vysvetlivky = 2b
Podstata vzniku poškodení pri cyklickom namáhaní = 2b
4 základné charakteristiky únavového cyklu – vzorce, popis + obr. s ich zakótovaním = 6b
Wöhlerova krivka - definícia, obr. + vysvetlivky jednotlivých oblastí = 4b
Smithov diagram - definícia, obr. + vzorec na výpočet medznej hodnoty amplitúdy s vysvetlením = 6b
Výpočet miery únavy skutočnej súčiastky pre normálové napätie – vzorec a vysvetlivky = 4b
Výpočet miery únavy skutočnej súčiastky pre tangenciálne napätie – vzorec a vysvetlivky = 4b
Výpočet výslednej bezpečnosti pri viacosovej napätosti – vzorec + vysvetlivky = 2b
Výpočtová schéma pre os – obr. typických priebehov zaťažení a výpočet napätia = 4b
Výpočtová schéma pre hriadeľ – obr. typických priebehov zaťažení a výpočet všetkých napätí = 6b
Kontrola tuhosti hriadeľov – definícia, obr., popis 3 kontrolovaných veličín a ich výpočet = 6b
4 možnosti potlačenia účinkov vrubov na hriadeľoch a osiach – obr. = 4b
Režimy klzného trenia – Stribeckov diagram a popis oblastí = 4b
Opotrebenie povrchov pri klzných a valivých ložiskách – obr. a definícia = 6b
Definícia zákl. trvanlivosti valivých ložísk v mil. ot. a hod. – vzorce a vysvetlivky = 4b
Definícia ekv. zaťaženia a dyn. únosnosti valivých ložísk – vzorce a vysvetlivky = 6b
Silové pomery v závitovej dvojici bez uvažovania trenia – obr. a vysvetlenie = 4b
Definícia uhla stúpania a odvodenie vzorca pre výpočet zväčšeného súčiniteľa trenia – obr. a vysvetlivky =
6b
Výpočet uťahovacieho momentu – vzorec a vysvetlivky = 6b
Účinnosť a samosvornosť skrutkových spojov – definícia, vzorce a vysvetlivky = 4b
Obr. nepredpätého skrutkového spoja zaťaženého osovou silou uťahovaného v nezaťaženom stave
a výpočet napätí s vysvetlivkami = 4b
Obr. nepredpätého skrutkového spoja zaťaženého osovou silou uťahovaného v zaťaženom stave a výpočet
napätí s vysvetlivkami = 6b
Deformačný diagram predpätého skr. spoja a popis všetkých síl a vzťahov na ich výpočet = 6b
Definícia deformačných konštánt skrutky a spojovaných častí – vzorce a vysvetlivky = 4b
Obr. skrutkového spoja zaťaženého silou kolmou na os prenášajúceho silu silovým stykom a jeho kontrola
– vzorce a vysvetlivky = 4b
Obr. skrutkového spoja zaťaženého silou kolmou na os prenášajúceho silu tvarovým stykom a jeho
kontrola – vzorce a vysvetlivky = 6b
Kontrola tlaku v závitoch matice a návrh výšky matice, resp. počtu závitov – vzorce a vysvetlivky = 6b
Obr. profilu skrutky s maticou s odvodením výpočtu pracovnej výšky profilu závitu = 4b
Návrh priemeru hriadeľa s vysvetlivkami – postup a odvodenie vzorca z rovnice napätia pre hriadeľ
s drážkou pre tesné pero = 6b a pre ostatné hriadele = 4b
Spoj hriadeľa a náboja pomocou priečneho kolíka. Skica spoja so zaťažením = 4b a odvodenie zákl.
vzťahov pre návrh priemeru kolíka a kontrolu s vysvetlením = 6b
Spoj hriadeľa a náboja pomocou tesného pera a drážkovania. Skice spoja so zaťažením = 4b a zákl. vzťahy
pre kontrolu s vysvetlením = 6b
Zverný spoj hriadeľa s deleným nábojom. Skica = 4b a zákl. vzťahy pre návrh hriadeľa a skrutiek
a kontrolu skrutiek s vysvetlivkami = 10b
Nitované spoje – definícia a rozdelenie = 2b
Jednostrižný nit – obr. a výpočet oboch napätí s vysvetlivkami = 4b
Dvojstrižný nit – obr. a výpočet oboch napätí s vysvetlivkami = 4b
Tupý zvar zaťažený ťahom, strihom a dvojicou ohybových momentov – skica = 4b a výpočet 4 typov
napätí s vysvetlivkami = 6b
Prierez kútového zvaru a smery napätí – obr. = 2b
Kútové zvary preplátovaných plechov namáhané silou kolmou = 4b a rovnobežnou k dĺžke zvaru – obr. +
výpočet napätí s vysvetlivkami = 4b
Spájkované a lepené spoje – zákl. princíp výpočtu oboch typov napätí v spoji s vysvetlivkami = 6b a 2 obr.
vhodnej konštrukcie spoja namáhaného ťahom, resp. krutom = 4b
Definícia, bloková schéma a rozdelenie mechanických prevodov = 2b
Základné všeobecné vzťahy pre prevodový pomer, výkon a krútiaci moment v mechanických prevodoch
s vysvetlivkami = 4b
Zložené ozubené prevody – obr. a definícia celkového prevodového pomeru na základe min. 3 rôznych
dvojíc parametrov ozubených kolies s vysvetlivkami = 4b
Definícia a obr. evoluty a evolventy = 4b
Evolventa kružnice – obr. a odvodenie vzorca na výpočet involuty ľubovoľného uhla, vzťah pre výpočet
polomeru základnej kružnice s vysvetlivkami = 6b
Nekorigované priame valcové súkolesie - obr. geometrie s kótami a definícia 4 priemerov, jednotlivých
výšok častí zuba aj celkovej výšky. Definovanie číselných hodnôt potrebných pomerných súčiniteľov a uhla
sklonu záberovej priamky, vzorce na výpočet rozstupu a hrúbky zuba a zubovej medzery = 6b
Obr. záberu nástroja a kolesa pre nulové, kladné a záporné jednotkové posunutie nástroja. Vzorec na
výpočet posunutia nástroja X s vysvetlivkami = 4b
Rozdelenie a označenie korigovaných súkolesí na základe hodnoty jednotkového posunutia nástroja = 2b
Význam korekcií ozubení - popis min. 2 oblastí použitia = 2b
Postup pri návrhu jednotkových posunutí pri danej valivej osovej vzdialenosti, ak je daný počet zubov
kolies, modul a pomer korekcií v závislosti na prevodovom pomere. Obrázok súkolesia s kótami valivej
osovej vzdialenosti, priemerov rozstupových, valivých a základných kružníc a uhlu sklonu záberovej
priamky a vzorce na výpočet valivých priemerov, súčtovej korekcie a jednotlivých jednotkových posunutí =
6b
Ostatné typy ozubených
prevodov. Jednoduché planétové
súkolesia
7
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
Ostatné
mechanické
prevody
8
8.1
8.2
8.3
Pružiny
9
9.1
9.2
Súčiniteľ trvania záberu priamozubého valcového korigovaného súkolesia – obr. a odvodenie vzorca
s vysvetlivkami = 6b
Silové pomery na priamozubom valcovom súkolesí – obr. a odvodenie jednotlivých zložiek síl aj výslednej
normálovej sily na záberovej priamke s vysvetlivkami = 4b
Obr. geometrie šikmozubých ozubení bez korekcie v normálovej a čelnej rovine = 4b a vzorce na výpočet
4 charakteristických priemerov pastorka, výpočet modulu, rozstupu, výšok zubov a uhla sklonu záberovej
priamky v čelnej rovine s vysvetlivkami = 6b
Súčiniteľ dĺžky trvania záberu šikmozubých valcových súkolesí bez korekcie – obr. a odvodenie vzorcov
s vysvetlivkami = 6b
Silové pomery na šikmozubom valcovom súkolesí – obr. a odvodenie jednotlivých zložiek síl aj výslednej
normálovej sily na záberovej priamke s vysvetlivkami = 4b
Kužeľové súkolesie – obr. definujúci polohu osí a geometriu rozstupových kužeľov so vzorcami na výpočet
vrcholových uhlov v závislosti na prevodovom pomere a uhle vzájomného sklonu osí oboch kolies = 4b
Geometria kolesa tvaru I. – obr. a vzorec na výpočet externého a stredného rozstupového priemeru,
externých priemerov hlavových, pätných a základných kružníc a výšok hlavy a päty zubov s vysvetlivkami
= 6b
Silové pomery na kužeľovom ozubenom súkolesí – obr. a vzorce na výpočet všetkých zložiek síl aj
výslednej normálovej sily na záberovej priamke = 6b
Závitovkové súkolesie – definovanie polohy osí, typy používaných súkolesí so skicami = 4b
Trecie prevody – princíp prenosu výkonu, definícia prevodového pomeru s vysvetlením veličín = 4b
Obr. čelného valcového trecieho prevodu a odvodenie vzorca na výpočet potrebnej prítlačnej sily
s vysvetlivkami = 6b
Remeňové prevody – princíp prenosu výkonu, definícia prevodového pomeru s vysvetlením veličín = 4b
Geometria remeňového prevodu – obr. a odvodenie vzorca na výpočet uhla opásania s vysvetlivkami = 6b
Sily v remeňovom prevode – vzorce na výpočet všetkých síl s vysvetlivkami = 4b
Výpočet súčiniteľa trenia v plochom a klinovom remeni + obr. a odvodenie vzorca na výpočet súčiniteľa
trenia v klinovej drážke = 6b
Klasifikácia a základné parametre pružín - všeobecné vzorce a vysvetlivky = 4b
Sústavy pružín – 2 obr. s popisom síl v každej pružine, stlačení každej pružiny a výpočtom celkovej tuhosti
sústav = 6b
Charakteristiky pružín - 2 diagramy s nakresleným príkladom pružiny a zobrazením deformačnej práce
v nich = 4b
Schéma torznej tyče s uvedením pevnostnej a deformačnej podmienky s vysvetlivkami = 6b
Podmienky účasti na skúške v súlade so študijným poriadkom Sjf ŽU (ŠP)
Typ skúšky: písomný test, konzultácia (§22, ods. 2 ŠP)
Podmienky účasti na skúške:
1.
Prihlásenie na skúšobný termín cez e - learning.
Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, na ktorú sa prihlásil, je povinný sa najmenej deň vopred odhlásiť!
Neospravedlnená neúčasť prihláseného študenta na termíne znamená hodnotenie FX (§22, ods. 16 ŠP).
2.
2 hárky papiera formátu A3 s uvedenými údajmi na KAŽDOM HÁRKU!!!
PRIEZVISKO, MENO
PORADOVÉ ČÍSLO TERMÍNU
DÁTUM
Na TITULNOM LISTE jedného z hárkov JE MOŽNÉ UVEDENIE OČÍSLOVANÝCH 20-TICH VZORCOV BEZ
VYSVETLIVIEK, ktoré študent uzná za potrebné.
3.
4.
kalkulačka
písacie potreby
Orientačný priebeh skúšky:
08:30
Začiatok skúšky. Kontrola splnenia podmienok potrebných na absolvovanie skúšky, zadanie teoretických otázok.
!nutné splnenie VŠETKÝCH PODMIENOK ÚČASTI uvedených vyššie!
08:45
09:00
Zadanie príkladov.
09:00
10:30
Vypracovanie testu.
Hodnotenie skúšky (§10, ods. 4 ŠP):
ECTS
stupeň
A
B
C
D
E
FX
Slovná klasifikácia a jej definícia
výborne:
veľmi dobre:
dobre:
uspokojivo:
dostatočne:
kritériá
nedostatočne:
vynikajúce výsledky
nadpriemerné výsledky
priemerné výsledky
prijateľné výsledky
výsledky spĺňajú minimálne
vyžaduje sa ďalšia práca
Znalosti v rozsahu
(odporúčané pre
hodnotenie)
Numerická
hodnota
91 až 100%
81 až 90%
71 až 80%
61 až 70%
50 až 60%
1
1,5
2
2,5
3
menej ako 50%
4
Počet
získaných
bodov za
predmet
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
50 – 60
menej
ako 50
Max. počet bodov z cvičení = 40, max. počet bodov zo skúšky = 60.
Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je, aby celkový súčet bodov z cvičení a skúšky mal hodnotu min. 50!
Hodnotenie skúšky prebehne do troch pracovných dní. Študenti, ktorí skúšku úspešne zvládnu, budú s týmto
oboznámení cez e-learning. Zapisovanie známok do indexov a výkazov bude prebiehať vždy jeden krát v týždni
v presne určené konzultačné hodiny, kedy bude možné aj nahliadnuť do testov.
V prípade, že študent na skúške bol hodnotený stupňom FX - nedostatočne, môže skúšku opakovať najviac dvakrát (vrátane
komisionálnej skúšky) (§22, ods. 12 ŠP).
Pokiaľ bol študent pri prvom zapísaní povinného predmetu klasifikovaný „nedostatočne“ aj v druhom opravnom termíne, musí si
tento predmet zapísať znova. Pokiaľ aj pri druhom zapísaní predmetu bol klasifikovaný „nedostatočne“ v druhom
opravnom termíne, študent je zo štúdia vylúčený! Akákoľvek ďalšia opravná skúška nie je prípustná (§22, ods. 13 ŠP Sjf).
Termíny (§22, ods. 15 ŠP):
1 x týždenne v piatok o 8:30, AULA 4, kapacita 100 študentov
Uzávierka prihlasovania na termín:
24 hodín pred konaním skúšky
Konzultácie a zápis známok:
1 x týždenne v stredu od 9:00 do 10:00, miestnosť ND 122
Download

Stiahnuť otázky ku skúške