Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010
Horolezecká škola Slovenského horolezeckého spolku JAMES
Seminárna práca
Základy a zásady istenia
Banská Bystrica
Peter Padúch
25.06.2010
Matúš Žilavý
Istenie je dôležitým atribútom pri lezení, ktorí nám slúži na zachytenie, stlmenie
a zastavenie pádu. Je jedným z najdôležitejších vecí, ktoré je nutné ovládať pri
lezení, nakoľko práve od neho závisia naše životy. Pre lepšie pochopenie istenia je
nutné pochopiť aj základné princípy istiacich prostriedkov, ich používanie a hlavne
rozdiely. Každý spôsob istenia má určité výhody a možno sa u každého nájde aj
nejaká tá nevýhoda. Je však nevyhnutné uvedomiť si, že rôzne istiace prostriedky
majú aj rôzne brzdné účinky a hlavne rôzne spôsoby využitia.
Istiace prostriedky.
Na čo nám vlastne slúžia istiace pomôcky? Zjednodušená odpoveď by bola asi taká,
že na zastavenie pádu. Keď sa však na to pozrieme bližšie, nejde len o samotné
zastavenie. Ide aj o stlmenie, kontrolované a hlavne bezpečné zastavenie pádu ako
aj na zlanovanie.
Ako istiace pomôcky sa využíva veľa „istítok“, no ich rozdielne použitie si vyžaduje
určitú zručnosť.
Istiace prostriedky možno rozdeliť na automatické, samosvorné a bez samosvornej
funkcie.
Automatické istiace prostriedky.
Tieto sa vyznačujú vlastnosťou zablokovať lano pri páde vlastným mechanizmom,
čiže aj v prípade, keď istič nedrží lano pevne v rukách, čo je ich nespornou výhodou.
Pri tomto type istiaceho zariadenia je totiž brzdná sila tvorená trením lana o vnútorný
mechanizmus a telo prostriedku. Napriek tomu je ale nesmierne dôležité vždy
kontrolovať voľný koniec lana. Väčšinou pracujú na princípe poloblúkového
mechanizmu, ktorý je zabudovaný v samotnom tele „istítka“ . Je to vlastne
nerovnomerný oblúk, ktorý pri zaťažení automaticky zablokuje lano. Je však
nesmierne dôležité aby lano bolo vedené správnym smerom (zväčša je na každom
takomto istiacom prostriedku nákres, kde je výrobcom stanovené, akým spôsobom
je nutné vedenie lana). Zachytenie pádu takýmto prostriedkom je však dosť statické,
nakoľko istič nemôže padajúcemu nechať preklz lana. Pád je teda dosť „tvrdý“ a istič
ho môže stlmiť len váhou svojho tela. Preto sa tieto využívajú najmä pri hustejšie
odistených športových cestách, kde nehrozia veľké pády a tým aj tvrdé pristátie
alebo pri lezení s „TR“ . Aj keď principiálne fungovanie týchto istiacich prostriedkov
vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho, v praxi si vyžadujú skúseného ističa. Môže
sa totiž ľahko stať, že pri zachytení pádu, napríklad Grigri, menej skúsený istič
reflexívne stlačí istiaci mechanizmus a telo prostriedku a tým zabráni výkyvu
mechanizmu. Tým hrozí, že sa lano v istiacim prostriedku nezasekne a hrozí zrútenie
lezca.
Odblokovanie lana a tým aj povolenie a spúšťanie lezca sa väčšinou vykonáva
stlačením páky pripevnenej priamo na istítku, čím sa povolí tlak mechanizmu na lano,
zníži sa trenie medzi nim a lanom a tým je možné kontrolovať intenzitu a rýchlosť
spúšťania. Druhá ruka však naďalej musí kontrolovať voľné lano vedúce do brzdy
a korigovať jeho smer.
Medzi automatické istiace prostriedky patria napríklad:
Grigri
FADERS – Sum
Cinch
Istiace prostriedky so samosvornou funkciou.
Istiace prostriedky tohto typu (nazývané taktiež „kýblik“) sú v dnešnej dobe veľmi
obľúbené a veľmi často používané. Používajú sa na istenia na umelých stenách, cez
športové cesty, až po viac dĺžkové, prípadne klasické horské cesty. Na rozdiel od
automatických istítok nám ponúkajú istenie tak statické, ako aj nám dávajú možnosť
dať preklz pri zachytení pádu. Môžu sa používať aj na istenie zdola a aj na istenie
zhora. K zostrojeniu bezpečného istítka je však ešte potrebná poistková HMS
karabína. Väčšinou majú dva otvory pre vloženie lana a tým pádom sú vhodné na
istenie jednoduchým lanom ako aj polovičných lán/ dvojičiek. Zrejme práve pre tieto
vlastnosti sú také rozšírené.
Samosvorné istiace prostriedky však nie sú vždy samosvorné v tom pravom slova
zmysle. Samosvornost pri nich je dosiahnutá pomocou jednoduchého princípu a to
nastane keď prameň lana, ktoré je pod váhou lezca, pritlačí voľné lano vchádzajúce
do prostriedku, svojou vlastnou silou a tým zabráni preklzu lana. Tráve pre túto
schopnosť sú tieto prostriedky pohodlné najmä pre ističa. Ten v prípade zachytenia
pádu nemusí lano zvierať pevne v ruke. Samosvornosť sa však nedá dosiahnuť pri
istení „do seba“. Vtedy brzdnú silu tvorí úchop ruky a trenie medzi „kýblikom“ a HMS
karabínou. Pri tomto spôsobe istenia je však možné nechať padajúcemu lezcovi
preklz a tým zmierniť sily pôsobiace na neho pri zachytení pádu.
Na druhej strane to však niekedy môže priniesť aj nejaké nepríjemnosti. Tie nastanú,
keď je potrebné povoliť lano, ktoré je zaťažené. Pre tento prípad bývajú tieto istítka
vybavené menším okom, na ktoré je potrebné vytvoriť protitlak do opačnej strany od
zaťaženia. Tým sa uvoľní spodné (zatlačené) lano a povolenie je možné. Keď je
zaťaženie veľké a lano sa ťažko uvoľňuje, môžeme si zostrojiť jednoduchý
kladkostroj a istiaci prostriedok uvoľniť pomocou neho. POZOR! Pri povoľovaní je
vždy potrebné druhou rukou kontrolovať lano aby nedošlo k jeho náhlemu uvoľneniu
a tým aj k pádu isteného spolulezca.
Medzi samosvorné istiace prostriedky patria napríklad:
Petzl Reverso 3
Petzl Reversino
ATC Guide
Spôsob istenia do štandu
Istiace prostriedky bez samosvornej funkcie.
Tieto istiace prostriedky sú taktiež veľmi často používané. Pri ich použití je však
nesmierne dôležite mať na mysli to, že tieto slúžia len na zbrzdenie lana a pre úplné
zastavenie je treba aj brzdná sila ruky. Preto je veľmi dôležité, nikdy nepustiť lano
z ruky!!!
Zlanovacia osma:
Do kategórie istiacich prostriedkov bez samosvornej funkcie je možné zaradiť aj
zlanovaciu osmu. Aj keď primárnou úlohou tohto prostriedku je použitie pri zlanovaní,
často sa na skalách stretávame s tým, že sa osma využíva aj na istenie. Je to zrejme
preto, že povoľovanie lana cez telo osmy je ľahšie a tým pádom aj rýchlejšie. Osma
má však dosť veľkú nevýhodu. Nakoľko je jej primárne použitie určené pre
zlanovanie a konštrukcia je robená tak aby do nej vošli dva pramene lana, pri istení
vzniká menšie trenie a tým sa pád aj ťažšie zastavuje. Všeobecne je možné povedať,
že čím sú rozmery oka osmy menšie, tým je brzdná sila väčšia. Na druhej strane si
však istenie s osmou vyžaduje určitý cvik a ak už je nutné s ňou istiť, určite nepatrí
do rúk neskúseným ističom.
Rôzne druhy zlanovacích osiem:
„Kýbliky“:
Tieto istiace prostriedky sú často používané. Treba si však uvedomiť, že brzdná sila
na lano je vyvinutá len vtedy, ak lano zachytávajúce pád smeruje smerom hore.
Kýbliky sa dnes už vyrábajú vo veľa variantoch. V samotnom tele istítka sú vytvorené
dva otvory, ktorými sa vedie lano, ktoré vedie cez HMS- ku. Lano však treba viezť
otvorom, ktorý je na strane tela karabíny. Brzdnú silu tvorí trenie ruky a trenie lana
o karabínu, kde je pritláčané samotným prostriedkom. Kýbliky môžu mať na jednej
strane vyhĺbený zárez v tvare V s drážkovaním, čím sa brzdná sila zväčší a istiaci
prostriedok je tým účinnejší .
Rôzne druhy kýblikov:
Spôsob požitia:
a.) Pri jednoduchom lane
b.) Pri dvojitom lane
Poistná karabína HMS:
Poistná karabína HMS v spojení s polovičným lodným uzlom patrí medzi najľahšie
dostupné, najbezpečnejšie a najčastejšie používané istiace prostriedky. Nespornou
výhodou tohto typu istiaceho prostriedku je to, že je ľahko kontrolovateľný a napriek
svojej jednoduchosti dosahuje najlepšie brzdné vlastnosti. Brzdná sila je tvorená
trením ruky o lano, lana o karabínu a samotného lana v uzle. Polovičný lodný uzol,
pokiaľ je správne vložený do HMS, má tendenciu pri páde lezca uťahovať sa a tým
zvýši samotnú brzdnú silu. Na druhej strane sa cezeň ľahko povoľuje lano. Ďalšou
výhodou tohto typu istenia je to, že zaberá v každom smere. Či už to je pri istení do
seba, čo sa najčastejšie využíva pri lezení jedno dĺžkových ciest, alebo pri istení do
štandu, teda je vhodný tak na istenie prvolezca ako aj druholezca. Nevýhodou tohto
istiaceho prostriedku je najmä to, že hlavne zo začiatku, pri nesprávnej manipulácii
dochádza k väčšiemu krúteniu lana/lán, ale hlavne to, že pri začiatkoch používania
polovičného lodného uzla, môže dôjsť k nesprávnemu vloženiu uzla do HMS a tým
narastá možnosť otvorenia zámku karabíny pri zachytení pádu. Brzdiace lano musí
byť pri zachytení pádu vždy na strane tela karabíny! Napriek tomu ako jediný zaisťuje
dostatočnú treciu silu a preto je to odporúčaným spôsob istenia podľa UIAA.
Spôsob použitia HMS ako istiaceho prostriedku:
Istenie do štandu
Spôsob uviazania v štande
Spôsob použitia HMS karabíny pri istení „do seba“: !!! Nesprávne !!!
Správne
Čo dodať na záver k istiacim prostriedkom? Snáď len toľko, že pri istení je nutné
uvedomiť si, že aj od istiaceho prostriedku a jeho správneho používania závisí náš,
prípadne aj iné životy. Preto je nesmierne dôležité dbať na to, čím a ako istíme. Na
trhu je momentálne veľa istítok, ktoré sú viac menej bezpečné, no pri ich používaní je
nesmierne dôležité venovať pozornosť inštrukciám výrobcov a istenie s týmito
prostriedkami si nacvičiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je však dodržiavať
odporúčania UIAA, ktoré sú overené. Principiálne je však najvýhodnejšie zžiť sa
s typom istenia, ktoré je bezpečné a ovládať ho stopercentne. No pre prípad potreby
je dôležité mať aj prehľad o iných spôsoboch istenia.
Všeobecné princípy istenia
Po vzájomnej kontrole lezca a ističa, ak má istič lano v istiacom prostriedku a zaujal
vhodnú pozíciu – maximálne 2 metre od steny a z jednou nohou vykročenou smerom
k prvému isteniu, vydá povel ISTÍM. Samozrejme treba predpokladať, že istič ovláda
techniku istenia ním vybraným istiacim prostriedkom, ak nie musí mať pri sebe školený
dozor. Lezec, ak je pripravené odpovie LEZIEM.
Počas istenia sa istič nesmie zabávať, ani rozptyľovať okolím ale musí sledovať lezca
a robiť všetko pre to aby ho mohol bezpečne zachytiť v prípade pádu. Veľký pozor si musí
dávať koľko lana necháva voľného lezcovi – nesmie mať veľkú „vlnku“ pretože to predĺži
možný pád lezca. Tiež by si mal dávať pozor aby zbytočne „nezasekával“ lano lezcovi.
Istiace stanovište = štand
Štand sa skladá aspoň z dvoch pevných bodov, ktoré musia zdržať, ako ťah dole, tak aj
ťah smerom dohora (pád prvolezca do postupového istenia), ktoré sú spojené pohyblivým
pavúkom. Je to „ostrov“ nádeje a jediné útočisko vo viac dĺžkových cestách. Preto musí byť
naozaj poriadny. Je dobré ak sa dá aby bol vybudovaný na vhodnom mieste – polica,
rímsa... Poznáme viaceré druhy štandov:
nezávislý – istič je zaistený pomocou lodného
uzla do jedného z bodov štandu a istí z pavúka, na istenie druholezca, keď sú jednotlivé
body dobre poistené aj proti vytrhnutiu dohora, keď hrozí že pri istení z centrálneho bodu by
bol ohrozený istič (napr.: pod previsom, kde hrozí že pri zachytení pádu istič narazí hlavou
do nejakej prekážky. Centrálny bod – istič je zaistený do centrálnej HMS-ky a do tej istej
karabíny je zapnutý aj istiaci prostriedok, ktorým je istený lezec, najlepšie použiť keď sme si
nie stopercentne istý tým že štand drží aj dohora – tým pádom je istič zároveň aj silou, ktorá
pôsobí proti veľkému vystreleniu dohora.
HMS – polovičný lodný uzol
Pomôcky: znalosť uviazať polovičný lodný uzol, karabína typu HMS (ideálne je používať
HMS-ku z plastovým klipom na fixáciu karabíny v istiacom oku úväzu – zabráni pretočeniu
HMS-ky, a poisteniu zámku pred otvorením.)
Môžeme pomocou neho istiť prvolezca, TR lezca a taktiež aj druholezca zo štandu.
Polovičný lodný uzol je určený predovšetkým na istenie celého lana, ale dajú sa s ním istiť aj
dvojičky. NESMIEME ním istiť polovičné laná !!! pokiaľ sa používa správne má najväčšie
brzdné sily (okrem samoblokovacích istítok).
V prvom rade je dôležité si uvedomiť ktorou rukou sa chystám istiť. HMS-ku si treba
pripnúť na istiace oko úväzu tak, aby bola telom karabíny na stranu istiacej ruky. Tadeto by
totižto malo viesť brzdné lano, to ktoré pôjde z uzla smerom k ističovi. Keby sme istili s
brzdným lanom cez zámok HMS-ky, mohlo by trením lana a jeho pohybom o zámok dôjsť
k odskrutkovaniu zámku a následne aj k vypnutiu lana z neho. POZOR polovičný lodný uzol
nie je samoblokovací, preto je nutné stále držať brzdné lano aspoň jednou rukou.
Keď chceme povoľovať lano, brzdné lano vtláčame pomaly, za stáleho držania do uzla,
a druhou rukou vyťahujeme smerom k lezcovi lano z uzla. Ak budeme lano iba vyťahovať tak
sa začne veľmi „krútiť“. Keď máme brzdnú ruku už blízko uzlu prichytíme si brzdné lano
druhou rukou a istiacu posunieme ďalej aby sme mohli znova povoliť. A toto opakujeme
pokým treba.
Systém doberania je opačný. Lano od lezca smerom do polovičného lodného uzla
vtláčame a brzdné lano vyťahujeme druhou rukou potom si ho prichytíme druhou rukou
a istiacu ruku dáme k uzlu. Druhou rukou znova potiahneme lezcovo lano a „vtlačíme ho do
uzla“.
Spúšťanie je celkom jednoduché avšak často pri jeho nie celkom správnom prevedení
dochádza k veľkému krúteniu lana. Dôležité je dať brzdné ruky (pri spúšťaní držíme lano
v oboch rukách) do tej strany aby sme videli že sa „odkrúca“. Pomaly si ho potom budeme
popúšťať cez ruky, pričom neustále sledujeme lezca a dávame pozor aby sme ho bezpečne
spustili na bezpečné miesto. Na druhom konci lana by sme mali byť naviazaný mi, alebo tam
mať uzol aby sa nestalo že nám koniec lana presviští cez ruky.
V prípade potreby je možné polovičný lodný uzol zaaretovať (zaistiť tak aby sme nemuseli
brzdné lano držať v rukách a aj tak to bolo bezpečné) pomocou „kravského uzla.
„ Kýbliky “
Pomôcky: karabína HMS, kýblik
Kýbliky sú veľmi populárne istiace prostriedky používané aj mnohými začiatočníkmi. Ich
mechanizmus je veľmi jednoduchý preto sa často používajú pre ľudí, ktorý idú prvý krát istiť.
Ich nevýhoda je nižšia brzdná sila ako pri polovičnom lodnom napríklad a to pri zníženej
pozornosti môže mať fatálne následky.
Kýblikom môžeme istiť všetky druhy lán: celé, polovičné aj dvojičky. Istiť môžeme
prvolezca, ale druholezca a prvolezca odliezajúceho zo štandu iba v tom prípade ak brzdné
lano ešte prevlečieme niektorým z bodov štandu aby sme vytvorili lom lana v kýbliku aj
v prípade pádu priamo do istiaceho stanovišťa teda keď lezec bude pod nami.
Najskôr je potrebné si nachystať karabínu HMS (najlepšie s plastovým klipom) na istiace
oko úväzu. Potom si treba pripraviť kýblik a prestrčiť ním lano podľa schémy ktorá býva
väčšinou zobrazená aj na kýbliku. Hneď na to zapnúť prevlečené lano spolu s drôtikom
kýblika do HMS-ky a uistiť sa že sme zamkli zámok karabíny. Brzdné lano by opäť malo byť
na strane tela karabíny a istiacej ruky. POZOR keď istíme je nutné držať brzdné lano aspoň
jednou rukou a to pod úrovňou kýblika aby sa nám lano „lámalo“. Keď máme brzdnú ruku
hore , vzniknuté trecie plochy lana a istiaceho prostriedku sú takmer nulové preto táto doba
(kým máme ruku hore) musí byť minimálna a slúžiť iba na dobratie a povolenie lana.
Povoľovanie je celkom jednoduché: jednou rukou vsúvam lano do kýblika a druhou ho
vyťahujem. Je dôležité aby hneď ako povolíme sme dali brzdiacu ruku z lanom pod úroveň
istítka.
Keď chceme lano dobrať stačí dotiahnuť lezcovo lano a istiacou rukou urobiť ťahavý
pohyb dohora a hneď naspäť zalomiť.
Spúšťanie nesmie byť rýchle a musí byť kontrolované najlepšie oboma rukami.
Istenie zo štandu či už z centrálneho bodu alebo nezávislého pavúka je trochu
komplikovanejšie, preto si treba dať na to pozor a prekontrolovať si pred odlezením lezca či
vo všetkých možných typoch zachytenia pádu je to istenie účinné. Najväčší problém býva zo
zachytávaním pádu priamo do štandu.
Zlanovacia osma
Pomôcky: poistková karabína, zlanovacia osma
Ako už vyplýva z názvu jedná sa o zlanovaciu pomôcku preto by sa tak aj mala používať.
Ale pretože ju veľa ľudí využíva aj na istenie tak ju tu uvádzame. Pri istení osmou je stále
nutné držať brzdné lano. Najlepšie v úrovni stehna = najviac brzdných síl. Osma má približne
rovnaké brzdné sily ako kýblik.
Lano založíme do osmy tak ako pri zlanovaní (ale iba jeden prameň) a menším očkom
zacvakneme do karabíny na istiacom oku úväzu a zamkneme zámok. Počas istenia je veľmi
dôležité aby sme osmu udržiavali v „neustále napätom lane“ aby sa nám nestalo že sa nám
pootočí karabínka priečne a malé očko osmy sa dostane na zámok karabíny. Preto je
v obzvlášť dobré v tomto prípade použiť karabínu z klipom. V takomto prípade je veľké
nebezpečenstvo v prípade pádu, pretože osma môže až rozlomiť zámok karabíny pri náhlom
trhnutí – chytení väčšieho pádu.
Povoľovanie a doberanie je také ako pri kýbliku.
Osma sa dá veľmi rýchlo zaaretovať
NIE!!!
Ano…
Istiace prostriedky so samosvornou funkciou
Pomôcky: karabína HMS, poistková karabína, Reverso, Reversino, ATC guide....
Tieto istiace prostriedky sa dajú použiť aj na istenie prvolezca v jednodĺžkových cestách –
vtedy sa používajú rovnakým spôsobom ako kýbliky. Ale ich hlavná výhoda je že pri istení zo
štandu druholezca majú samoblokovaciu schopnosť (v iných prípadoch túto schopnosť
nemajú). Do štandu sa zapínajú podľa schémy zobrazenej na istítku.
Automatické istiace prostriedky
Pomôcky: karabína HMS, istiaci prostriedok (gri-gri, cinch...)
Použiteľné iba na jednoduché laná. Vhodné hlavne do dobre odistených športových ciest
kde nehrozia veľké pády a taktiež aj pri istení lezcov z váhovým rozdielom väčším ako 20 %.
Na každom takomto istiacom prostriedku je presne zobrazená schéma ako sa má doňho
lano zapnúť. Treba sa ňou riadiť a potom skontrolovať, či tam lano nie je naopak lebo by sa
stalo, že pád nebude brzdiť ale bude brzdiť keď budeme chcieť lano povoliť. Keď chceme
lano povoliť musíme ho pomaly vtláčať do grigri ak ho prudšie vytiahneme tak sa zablokuje.
Nemalo by sa istiť tým štýlom, že páčku stlačím dole, pretože keby vtedy došlo k pádu lano
nie je vôbec istené a kým by sme stihli zareagovať mohlo by byť neskoro. Preto ak chceme
rýchlo povoliť mali by sme držať brzdné lano a iba palcom jemne stlačiť páčku.
Pri spúšťaní rýchlosť regulujeme páčkou pričom samozrejme musíme držať brzdné lano
druhou rukou.
Download

Seminárna práca Základy a zásady istenia