LIST PRE VÝMENU / VRÁTENIE TOVARU
(priložte kópiu daňového dokladu)
ADRESA PRE ZASLANIE:
ACCORD a.s.
Štefánikova 19
911 01 Trenčín
032/74 18 209
e-mail: [email protected]
www.goodson.sk
VYPLNÍ ZÁKAZNÍK:
Číslo objednávky:
Kód tovaru:
Dátum doručenia:
Názov tovaru:
Meno:
Veľkosť:
Priezvisko:
Cena:
Ulica / Mesto:
Telefón:
E-mail:
INFO:
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu Goodson do 7 pracovných
dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať aj tento list pre výmenu/vrátenie tovaru a kópiu
daňového dokladu, ktorý mu bol doručný spolu s tovarom na hore uvedenú adresu. Dodávateľ sa zaväzuje do 15 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy spôsobom tu uvedeným zaslať spotrebiteľovi požadovaný nový tovar, zaplatenú kúpnu cenu, alebo zálohu,
ktorú zaplatil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady za vrátenie tovaru znáša
spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok zodpovedal kvalitatávnym požiadavkám a nebol vadný.
UPOZORNENIE: Tovar neposielajte na dobierku, v opačnom prípade nebude prevzatý!
ZAŠKRKNUTÍM JEDNEJ Z MOŽNOSTÍ SI VYBERTE SPÔSOB, AKÝM SI ŽELÁTE VAŠU ŽIADOSŤ RIEŠIT:
Výmena za iný tovar
Artiklové číslo:
Názov:
Veľkosť:
Množstvo: Cena:
Vrátenie peňazí - odstúpenie od kúpnej zmluvy
Poštovou poukážkou
Prevodom - číslo účtu a kód banky:
V ........................................................ Dňa ..............................
Podpis .............................................
Download

LIST PRE VÝMENU / VRÁTENIE TOVARU