RAUVIA špECIÁL – efektívny kanalizačný systém
z PE-HD s profilovanou stenou
Rozmerový rad ID a OD až do DN/OD 1200, SN4 a SN8
Katalóg č. 840050
Platný od 03/2008
Technické zmeny vyhradené
www.rehau.sk
Stavba
Auto
Priemysel
Sme pre vás práve tam, kde nás potrebujete.
výrobný závod
centrála
obchodné zastúpenie
logistické centrum
REHAU – pracoviská v Európe
Spoločnosť REHAU bola založená v roku 1948
v rovnomennom malom nemeckom meste na
severovýchode Bavorska. Odvtedy sa podnik
rozrástol na skupinu firiem podnikajúcu v mnohých
krajinách sveta. Tomu zodpovedá aj rozsah
technických vedomostí v oblasti spracovania
polymérových materiálov, ktoré boli budované
v priebehu šiestich desaťročí.
REHAU ponúka vysokú funkčnosť a spoľahlivosť,
podporuje výskum a vývoj, ktoré majú
predovšetkým jeden cieľ: priniesť zákazníkovi
úžitok. Kompetentnosť a inovatívnosť v spracovaní
polymérov z nás urobili žiadaného dodávateľa
2
systémov a služieb pre takmer všetky odvetvia
– od manuálnej práce až po veľkovýrobu.
Naše technické produkty, systémy a programy
nachádzajú uplatnenie v takmer všetkých
hospodárskych oblastiach.
REHAU chce byť čo najbližšie k zákazníkovi.
Preto má REHAU na všetkých piatich kontinentoch
viac ako 170 predajných a na celom svete
zamestnávame viac ako 14.000 motivovaných
zamestnancov.
Využite túto výhodu! Naši zamestnanci Vám
na predajných miestach veľmi radi poradia.
B1 Technické informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B2 Rúry – výrobný program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B3 Tvarovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sortiment pre rozmerový rad
OD (vonkajší priemer)
C1 Technické informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C2 Rúry – výrobný program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
C3 Tvarovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bezpečnostný tesniaci systém
No Loss pre rozmerové rady
ID a OD
D1 Technické informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dodatočné napojenie
a zváranie
E1 AWADOCK CP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
E2 Zváranie rúr RAUVIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Príloha
F1 Dotazník pre statický výpočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
F2 Pokyny pre prepravu, skladovanie a ukladanie. . . . . . . . . . . . . 41
F3 Chemická odolnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
F4 Výhody a vlastnosti systému RAUVIA Špeciál. . . . . . . . . . . . . . 46
B
Sortiment pre rozmerový
rad ID (vnútorný priemer)
C
Rúra pre vaše použitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pružné a tuhé rúrové systémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RAUVIA Špeciál vám dáva istotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
F
E
D
RAUVIA Špeciál
A
obsah
A RAUVIA Špeciál – rúra pre vaše použitie
RAUVIA Špeciál z PE-HD sa používa v oblasti
odkanalizovania splaškovej a dažďovej vody
a zodpovedá DIN 16961 a európskej EN 13476.
Používaný materiál polyetylén sa dá presne rezať
a bez problémov zvárať, čím sa RAUVIA Špeciál
hodí aj na zhotovovanie špeciálnych tvaroviek.
Vzhľadom na široký výrobný program ponúka
RAUVIA Špeciál okrem využitia pre gravitačnú
kanalizáciu aj iné možnosti použitia:
-veľkoobjemové vedenie splaškovej a dažďovej
kanalizácie.
-akumulačná kanalizácia na zachytenie väčších
množstiev vody, ktorú možno uložiť aj pod
plochy s dopravným zaťažením
-priepusty pod dopravnými komunikáciami,
zemnými násypmi a mnohé ďalšie.
V perforovanom vyhotovení ponúka
RAUVIA Špeciál ešte ďalšie použitia:
-drenážne potrubie s veľkou kapacitou prijatia
vody a jej transportu.
-kombinácia drenážneho a zásobného-retenčného
potrubia na reguláciu vodného režimu, napr.
pozdĺž dopravných komunikácií.
4
vody. Rúry s rôznymi typmi perforácie sa používajú
aj na oddrenážovanie s veľkou kapacitou prijatia
vody a jej transportu. Pri zásype minimálne 0,5 m
pod porvchom dopravných komunikácií je možné
RAUVIU Špeciál použiť pod komunikácie až do
zaťaženia triedou SLW 60.
REHAU s.r.o.
Oddelenie inžinierských sietí
Kopčianska 82 A
850 00 Bratislava
Tel.: 00421 (0)2 682091 -17, -18, -38, -48, -75
Fax : 00420 (0)2 63813422
[email protected]
Materiál
Rúry a tvarovky
RAUVIA Špeciál pozostávajú zo 100% polyetylénu
vysokej hustoty (PE-HD ) podľa DIN 8075. PE-HD
patrí do skupiny polyolefínov, vyznačujúcich sa
mimoriadne dobrými fyzikálnymi a chemickými
vlastnosťami. Farba je vo všeobecnosti čierna
s bielou vnútornou stenou. Použitý materiál je
obzvlášt odolný voči zaťaženiu. Táto vlastnosť
zostáva aj pri nízkych teplotách nemenná.
Vlastnosti materiálu pri izbovej teplote:
Priemerná hustota: 0,95 g/cm3
Koeficient pozdĺžneho predĺženia: 2 * 10-4 K-1
Modul pružnosti krátkodobý: ca. 800 N/mm2
Modul pružnosti dlhodobý:
ca. 160 N/mm2
Shoreova tvrdosť D:
> 48
Ukladanie a spájanie systému RAVIA Špeciál
môže realizovať iba odborne školený personál.
Popis produktu
RAVIA Špeciál rúra je vyrábaná koextrúziou zvlnenej
vonkajšej časti čiernej farby s hladkou vnútornou
stenou bielej farby. Program je koncipovaný podľa
požiadaviek európskych noriem EN 13476 pre
kanalizačné potrubia z polymerovových materiálov
so štrukturovanými stenami a zodpovená
požiadavkám DIN 16961. Hladká vnútorná stena
garantuje vynikajúce odtokové vlastnosti. Rúry
sú spajané dvojitým hrdlom prípadne navarenou
presuvkou. Každé hrdlové spojenie obsahuje jedno
prípadne dve tesnenia, montované na na volný
koniec rúry do prvej vlny. RAVIA Špeciál zahŕňa
priemerový rad DN 250 – DN 1200 a štandardne
sú vyrábané tyče v dĺžkach 6 a 12 metrov,
čím sa redukuje počet spojení.
Oblasť použitia
RAVIA Špeciál rúry a tvarovky sú určené na
podzemné kanalizačné systémy, rúry gravitačnej
kanalizácie (beztlakové), ako aj veľkoobjemové
vedenie splaškovej a dažďovej vody. Väčšie
priemery rúr môžu slúžiť aj ako akumulačná
kanalizácia na zachytávanie veľkého množstva
A
Všeobené informácie:
Tento podklad obsahuje dôležité a potrebné
informácie o preprave, skladovaní a ukladaní
systému RAVIA Špeciál, určené pre projektantov
a stavebné firmy. Pre riešenie špeciálnych prípadov
sa prosím obráťte na naše technické oddelenie:
Dvojité hrdlá – presuvky do DN 630 sú vyrábané
s PE-HD vstrekovaním. Tvarovky ako kolená a
odbočky sú konfekcionované s rúrových kusov.
Použítý materiál má tým rovnaké vlastnosti ako
potrubie vyrobené z rovnakých surovín.
Manžetové tesniace krúžky
Manžetové tesniace krúžky sú vyrábané z EPDM
s Schoerovou tvrdosťou A 55 a sú konformné
s normou EN 681-1. Tlaková tesnosť spojov je
0,5 bar podľa EN 1277 resp. STN EN 1610.
V prípade potreby je možné použiť ešte navyše
tzv. No Loss tesniace krúžky, ktoré zabezpečujú
zvýšenú bezpečnosť pri tesnení systému.
Sú vyrábané z materiálu, ktorý nabobtná
pri kontakte s vodou a tak vyplní celý priestor
medzi rebrami a presuvkou.
5
Pružné a tuhé rúrové systémy
6
Rúrové systémy ukladané do zeme nie je možné
vnímať samostatne a oddelene. Spolu s okolitou
pôdou vytvárajú nosný systém a je nutné
posudzovať tento celok. V tomto nosnom systéme
sa statické a dynamické zaťaženie rozkladá.
Nevýhody tuhých systémov
-Tuhé tradičné suroviny sú pevnejšie ako okolitá
pôda. Z tohto dôvodu sa označujú ako tuhé
systémy.
-Po ukončení stavebnej fázy alebo v priebehu
rokov pôda okolo rúr sadne a celková záťaž
sa koncentruje na neohybnom systéme. Ak je
koncentrácia záťaže príliš veľká, môže sa stať,
že rúra dané napätie neunesie a zlomí sa. Tým
sa kanalizačný systém znehodnotí a neplní ďalej
svoju funkciu, pretože kvapalina môže bez zábran
vnikať aj vytekať.
-Tuhé systémy musia neustále znášať záťaž
a neodbúravajú napätie spôsobené uložením
do pôdy. Sú pod neustálym napätím.
-Preťaženia neohybných systémov spôsobujú
okamžité zlomenie a tým znemožňujú ďalšiu
funkčnosť systému.
Výhody pružných systémov
-Pružné systémy ako napr. RAUVIA potrebujú
vysokú tuhosť pri ukladaní do výkopu. Potom
reagujú na statické a dynamické zaťaženie
flexibilne. Sú elastickejšie ako okolitá pôda.
Ohybná rúra rozptýli sily v zemi a nepatrne
a kontrolovane zmení svoj tvar. Tým má rúra
možnosť vyhnúť sa škodlivým napätiam tak,
aby nedošlo k možným zlomom.
-Ohybné systémy nepotrebujú prevziať žiadnu
záťaž. Odbúrávajú napätie spôsobené uložením
do pôdy a po istom čase ležia v zemi bez napätia.
-Preťažením ohybného systému ako napr.
RAUVIA nevznikajú zlomy.
-Aj pri najvyššej možnej povolenej deformácii pre
ohybné systémy - 6 % podľa normy ATV – DVWK
A 127, predstavuje strata hydraulických vlastností
kanalizácie len asi 0,5%. Nepatrne deformovaný
ohybný systém ostáva plne funkčný a umožňuje
bezpečnú dlhodobú prevádzku.
-Bezporuchová prevádzka je teda bezpečne
zaistená systémom RAUVIA aj po dobu
niekoľkých desaťročí.
RAUVIA zodpovedá norme DIN 16961 a európskej
norme EN 13476.
Tieto normy majú vysoké požiadavky nie len
na samotné rúry, ale posudzujú celkový systém.
RAUVIA týmto ponúka istotu, ktorá je potrebná
pre použitie pre odpadovú kanalizáciu alebo pre
odvádzanie dažďovej vody.
Vysoká technická bezpečnosť
-Dopravné zaťaženie triedy SLW60 aj pri malom
prekrytí od 0,5 metra vďaka kruhovej tuhosti
SN 8 podľa STN EN ISO 9969.
-Systém je vyrábaný z prvotriednych surovín
s presne určenými materiálovými parametrami
bez recyklovaných prímesí. Vďaka tomu dostanete
produkt s pretrvávajúcou vysokou kvalitou
a presvedčí vás ešte aj po desaťročiach
užívania o svojej funkčnosti.
-Dokonca ani deformácie do 30% nemôžu systém
RAUVIA poškodiť. Tým získate päťnásobne vyššiu
bezpečnosť ako je deformácia stanovená normou
ATV DVWK A 127 maximálne vo výške 6 %.
-Žiadna korózia ani pri dlhoročnej prevádzke.
-Systém zostáva tesný aj pri preťažení.
Tlaková tesnosť 0,5 bar podľa normy EN 1277.
-Dlhá životnosť zabezpečená nepatrným odieraním
na hladkej vnútornej stene rúry.
-Garantovaná minimálna hrúbka steny.
RAUVIA z polyetylénu (PE-HD)
-Vysoko kvalitné suroviny budúcnosti
s vynikajúcimi vlastnosťami:
-vysoká tuhosť,
-vysoká húževnatosť.
-Odolnosť voči chemikáliám a zmenám tvaru
vplyvom teploty.
-Odolnosť voči poškodeniu aj pri nízkych teplotách
umožňuje použitie aj na stavbách v zimnom
období bez zvýšených bezpečnostných opatrení.
-Odolnosť voči korózii – práve v oblasti odpadových
vôd sa kladú vysoké požiadavky na kanalizačný
systém, pretože presné zloženie zmesi často nie
je známe a niekedy môže skončiť v kanalizačnom
systéme aj nepredpokladaná látka. So systémom
RAUVIA ste na to pripravení najlepšie.
-Korózia zapríčinená sírou nezohráva pri systéme
RAUVIA žiadnu úlohu. Je odolná aj voči kyselinám,
lúhom-zásadám a skoro všetkým chemickým
zlúčeninám. Nie bez príčiny sa používajú
polyetylénové rúry napríklad pre odvodňovanie
špeciálnych skládok.
A
RAUVIA Špeciál vám dáva istotu
RAUVIA podľa normy DIN 16961 resp.
EN 13475 Vám dáva upokojujúcu záruku,
že Váš kanalizačný systém bude bez
problémov plniť svoju funkciu
aj v budúcnosti.
Kvalita je našou devízou
-RAUVIA – rúry sa vyrábajú v súlade s prísnymi
kvalitatívnymi požiadavkami.
-Dohľad nad výrobkom a samotnou produkciou
podľa:
-DIN 16961,
-európska pripravovaná norma EN 13476,
-trvalá vnútrofiremná kontrola.
-Kontrola a osvedčenia od nezávislých inštitútov:
-Úrad pre kontrolu materiálov,
-Nemecký inštitút pre stavebnú techniku.
-REHAU je držiteľom certifikátu ISO 9001,
čím dokumentuje vysoký stupeň kvality.
-Podpora a technické poradenstvo REHAU od
projektovania až po zabudovanie na stavbe.
7
B
RAUVIA Špeciál – rozmerový rad ID (vnútorný priemer)
efektívny kanalizačný systém
B1 Technické informácie
1 Prietokové hodnoty
Hydraulické dimenzovanie kanalizačných systémov RAUVIA Špeciál
prebieha v súlade s normou DIN EN 752-4 s ohľadom na vnútorný
priemer (hodnota 5.1) a sklon uloženia. V nasledujúcej tabuľke sú
uvedené hodnoty pri celkovom plnení:
Prietok v l/s
Prietokový diagram RAUVIA Špeciál ID
Spád v ‰
Kvalita plnenia pre kruhové prierezy
V nasledujúcom diagrame sú hodnoty hydraulického
výkonu systému RAUVIA Špeciál pri čiastočnom plnení.
V praxi sa spravidla používa pre kanalizačné
systémy z plastových materiálov prevádzková drsnosť
Kb = 0,4 mm.
Vysvetlivky:
d [m] = vnútorný priemer rúry
h [m] = výška plnenia
QV [m2 /s]= prietok pri celkovom plnení
QT [m3/s] = prietok pri čiastočnom plnení
V V [m/s] = prietoková rýchlosť pri celkovom plnení
V T [m/s] = prietoková rýchlosť pri čiastočnom plnení
príp.
8
2 Statická zaťažiteľnosť
Rúry RAUVIA patria v porovnaní s betónovými alebo kameninovými
rúrami medzi ohybné-flexibilné materiály. V prvotnej fáze zabudovania
potrubia prispieva okolitá pôda k odbremeňovaniu celého systému.
Je potrebné dbať na nasledovné predpisy:
-Pracovná tabuľka ATV-DVWK-A 127:
Predpis pre statický výpočet odvodňovacích kanálov
-Realizácia stavby: STN EN 1610
Ak máte záujem o statický výpočet, pošlite nám prosím vyplnený
dotazník, ktorý je prílohou tohto katalógu.
Môžete navštíviť aj našu webovú stránku www.REHAU.sk. Tu môžete
požiadať on-line o statický výpočet špeciálne pre Váš stavebný
projekt.
Podmienky zabudovania:
Dopravné zaťaženie:
Podmienky výkopu:
Spodná voda:
Podmienky ukladania a zásypu:
Zemina:
Podklady pre výpočet:
SLW60
Šírka výkopu podľa STN EN 1610
bez obmedzenia
A4/B4
E1/E2 = G1/Dpr = 97%
E3/E4 = G3/Dpr = 95%
ATV-DVWK-Pracovná tabuľka A127
Vzorové statické posúdenie RAUVIA Špeciál ID SN8
B
Dlhodobá deformácia v %
max. prípustná hodnota podľa ATV-DVWK-A 127
Prekrytie (m)
Vzorové statické posúdenie RAUVIA Špeciál ID SN4
Dlhodobá deformácia v %
max. prípustná hodnota podľa ATV-DVWK-A 127
Prekrytie (m)
9
B2 Výrobný program rúr RAUVIA Špeciál
rozmerový rad ID (vnútorný priemer)
Rúry RAUVIA Špeciál
pre splaškovú a dažďovú
kanalizáciu
neperforované s dvojitým
násuvným hrdlom a dvomi
tesniacimi krúžkami EPDM DN
300 – 500 voľne priložené,
od DN 600 spravidla navarené
polovičné hrdlo a jeden tesniaci
krúžok voľne priložený.
Farba: vonkajšia farba čierna,
vnútorná stena biela
Z PE podľa normy DIN 16961
rad 5, EN 13476-1.
Zaťažiteľnosť dopravou
triedy SLW60,
Drsnosť kb =0,4 (podľa RAS-Ew)
Rúra kruhovej tuhosti triedy SN8 (podľa STN EN 9969)
DN ID
300
400
500
600
800
1000
artiklové číslo
223634-008
223636-008
223638-008
223643-008
223645-008
223683-008
ID
[mm]
OD
[mm]
vnútorný
priemer
vonkajší
priemer
303
397
495
597
803
1022
350
465
580
700
930
1200
T
[mm]
B
[mm]
obsah
palety
(m)
43,98
52,78
65,97
75,40
105,56
111,00
27,50
33,00
42,00
48,00
64,00
80,00
5,5
10,0
15,0
23,0
43,0
58,0
48
30
voľne
voľne
voľne
voľne
T
[mm]
B
[mm]
hmotnosť
[kg/m]
obsah
palety
Rúra kruhovej tuhosti triedy SN4 (podľa STN EN 9969)
DN ID
300
400
500
600
800
1000
artiklové číslo
223633-004
223635-004
223637-004
223640-004
223644-004
223680-004
ID
[mm]
OD
[mm]
vnútorný
priemer
vonkajší
priemer
303
397
495
597
803
1030
350
465
580
700
930
1200
(m)
43,98
52,78
65,97
75,40
105,56
111,00
27,50
33,00
42,00
48,00
64,00
80,00
Dodávaná dĺžka: 6 m (alebo 12 m) štandard, iné stavebné dĺžky na požiadanie
Balenie: drevené palety (HRV), od DN 500 voľne.
10
hmotnosť
[kg/m]
5,0
9,0
14,0
21,0
38,0
50,0
48
30
voľne
voľne
voľne
voľne
RAUVIA Špeciál ID drenážne rúry
Perforované rúry s dvojitým násuvným hrdlom
a dvomi tesniacimi rúžkami EPDM, voľne priložené
od DN ID 600 spravidla s navareným hrdlom
a 1 tesnením.
Farba: vonkajšia čierna, vnútorná biela
Rúra SN8
DN ID
300
300
400
400
400
500
500
500
600
600
600
800
800
800
1000
1000
1000
artiklové číslo
224275-008
224274-008
224304-008
224299-008
224303-008
224313-008
224308-008
224309-008
224319-008
224317-008
224318-008
224328-008
224326-008
224327-008
224337-008
224335-008
224336-008
Typ
TP- celoperforovaná
TG - čiastočne perforovaná
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
celoperforovaná (TP)
OD
Počet
zárezov
Šírka
zárezov
Dĺžka
zárezov
Plocha
vsakovania vody
cca. uhol
zárezu alfa
(mm)
v rade
(mm)
(mm)
cm2/m
°
350
350
465
465
465
580
580
580
700
700
700
930
930
930
1200
1200
1200
3
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
105
158
84
127
127
76
115
115
94
140
140
92
138
138
120
179
179
290
291
383
386
193
479
483
242
513
510
255
552
552
276
576
573
286
360
187
360
222
102
360
211
91
360
210
90
360
203
83
360
200
80
čiastočne perforovaná (LP)
viacúčelová (MP)
Ďalšie vyhotovenia na požiadanie
Dodávané dĺžky: 6 m
Balenie: drevené palety (HRV), od DN 500 voľne
11
RAUVIA Špeciál ID drenážne rúry
Perforované rúry s dvojitým násuvným hrdlom
a dvomi tesniacimi krúžkami EPDM, voľne priložené
od DN ID 600 spravidla s navareným hrdlom
a 1 tesnením.
Farba: vonkajšia čierna, vnútorná biela
Rúra SN4
DN ID
300
300
400
400
400
500
500
500
600
600
600
800
800
800
1000
1000
1000
artiklové číslo
224269-004
224268-004
220298-004
220278-004
220297-004
224307-004
224305-004
224306-004
224316-004
224314-004
224315-004
224325-004
224323-004
224324-004
224334-004
224329-004
224333-004
Typ
TP- celoperforovaná
TG - čiastočne perforovaná
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
celoperforovaná (TP)
Ďalšie vyhotovenia na požiadanie
Dodávané dĺžky: 6 m
Balenie: drevené palety (HRV), od DN 500 voľne
12
OD
Počet
zárezov
Šírka
zárezov
Dĺžka
zárezov
Plocha
vsakovania vody
cca. uhol
zárezu alfa
(mm)
v rade
(mm)
(mm)
cm2/m
°
350
350
465
465
465
580
580
580
700
700
700
930
930
930
1200
1200
1200
3
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
105
158
84
127
127
76
115
115
94
140
140
92
138
138
120
179
179
290
291
383
386
193
479
483
242
513
510
255
552
552
276
576
573
286
360
187
360
222
102
360
211
91
360
210
90
360
203
83
360
200
80
čiastočne perforovaná (LP)
viacúčelová (MP)
Tvarovky RAUVIA Špeciál B3
rozmerový rad ID (vnútorný priemer)
Dvojité násuvné hrdlo
DN ID
artiklové číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
223686-001
223687-001
223688-001
223689-001
223690-001
223693-001
375
480
595
730
965
1300
351
467
583
702
903
1203
250
300
374
450
600
650
artiklové číslo
Di
[mm]
h
[mm]
223694-001
223695-001
223696-001
223697-001
223698-001
223699-001
277
389
482
580
770
1035
31
45
56
56
72
88
vnútorný
priemer
B
300
400
500
600
800
1000
Štandardný tesniaci krúžok z EPDM
DN ID
vnútorný
priemer
300
400
500
600
800
1000
Olejuvzdorný tesniaci krúžok z NBR
DN ID
artiklové číslo
vnútorný
priemer
300
400
500
600
800
1000
223874
223875
223876
223877
223878
223879
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
13
Presuvka
DN ID
vnútorný priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
L
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223700-001
223703-001
223704-001
223705-001
223706-001
223707-001
375
480
595
722
822
1227
250
300
374
500
500
760
Redukcia
Príklad objednávky:
redukcia DN 400/300 Art. 223716-300
DN 1
400
500
600
800
1000
DN 2
art. číslo 223716L [mm]
art. číslo 223717L [mm]
art. číslo 223718L [mm]
art. číslo 223719L [mm]
art. číslo 223720L [mm]
300
-300
280
-300
300
-300
350
-300
425
-300
400
500
600
800
-400
330
-400
375
-400
450
-400
-500
432
-500
487
-500
-600
525
-600
-800
*
*
*
*
*
* Rozmery na požiadanie.
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
14
Záslepka pre voľný koniec rúry
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223708-001
223709-001
223710-001
223713-001
223714-001
223715-001
375
480
595
732
965
1300
351
467
583
702
903
1203
125
150
180
225
300
325
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
Z
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223746-001
223747-001
223748-001
223749-001
223750-001
223753-001
552
698
873
1015
1201
1429
220
212
264
300
424
444
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
Z
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223738-001
223739-001
223740-001
223743-001
223744-001
223745-001
644
744
934
1091
1317
1606
220
212
264
300
424
444
B
Koleno 30°
Koleno 45°
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
15
Koleno 60°
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
Z
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223729-001
223730-001
223733-001
223734-001
223735-001
223736-001
781
992
1240
1447
1738
2090
220
212
264
300
424
444
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
Z
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223723-001
223724-001
223725-001
223726-001
223727-001
223728-001
745
887
1107
1300
1596
1958
220
212
264
300
424
444
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
Z
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223754-001
223755-001
223756-001
223757-001
223758-001
223759-001
924
1264
1518
1508
2112
2088
220
212
264
300
424
444
Koleno 90°
Odbočka 45°
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
16
Redukovaná odbočka 45°
Štandard: Redukovanie excentricky vpravo.
Ak je požadované vľavo, poznamenať prosím
v objednávke.
Príklad objednávky:
redukovaná odbočka
45°DN 500/300 Art. 223736-300
500
600
800
1000
DN 2
art. číslo 223760L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
art. číslo 223763L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
art. číslo 223764L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
art. číslo 223765L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
art. číslo 223766L [mm] *
Z [mm] *
Z1 [mm] *
300
-300
1267
212
1100
-300
1518
264
1500
-300
1000
300
1100
-300
1250
424
1400
-300
400
500
600
800
-400
1518
264
1600
-400
1100
300
1150
-400
1400
424
1550
-400
-500
1200
300
1300
-500
1500
424
1600
-500
-600
1600
424
1700
-600
-800
B
DN 1
400
* Rozmery na požiadanie.
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
17
Odbočka 90°
DN ID
vnútorný priemer
300
400
500
600
800
1000 *
artiklové číslo
L
[mm]
L1
[mm]
223767-001
223768-001
223769-001
223770-001
223773-001
223774-001 *
792
995
1240
1450
1781
2088
572
730
910
1075
1357
1644
* Vyhotovenie ako vstrekolisovaný diel s 3 vyformovanými hrdlami.
Opieskované šachtové puzdro (polovičná spojka)
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
300
400
500
600
800
1000
223780-001
223783-001
223784-001
223785-001
223786-001
223787-001
375
480
595
730
965
1300
351
467
583
702
903
1203
125
150
187
225
300
325
Prechodka RAUVIA hrot – KG (hladká kanalizačná rúra) hrot
DN ID
vnútorný priemer
artiklové číslo
L
[mm]
300
400
500
223948-001
223949-001
223953-001
500
600
600
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
18
Odbočka 45° RAUVIA – KG hrdlo
(hrdlo na napojenie hladkej kanalizačnej rúry)
Štandard: KG – vývod excentricky vpravo.
Ak je požadovaný vľavo, poznamenať prosím
v objednávke.
Príklad objednávky:
Odbočka DN400/KG160 Art. 223789-160
DN 1
300
400
500
600
800
1000
b) od DN 600
DN 2
art. číslo 223788L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223789L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223790L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223793L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223794L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223795L [mm]
Z [mm]
110
125
160
200
-110
950
220
-110
1300
212
-110
1500
264
-110
800
300
-110
1100
424
-110
1100
444
-125
950
220
-125
1300
212
-125
1500
264
-125
800
300
-125
1100
424
-125
1100
444
-160
950
220
-160
1300
212
-160
1500
264
-160
850
300
-160
1150
424
-160
1100
444
-200
950
220
-200
1300
212
-200
1500
264
-200
900
300
-200
1200
424
-200
1100
444
B
a) DN 300-500
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
19
Odbočka 90° RAUVIA - KG hrdlo
(hrdlo na napojenie hladkej kanalizačnej rúry)
Štandard: KG – vývod excentricky vpravo.
Ak je požadovaný vľavo, poznamenať prosím
v objednávke.
Príklad objednávky:
Odbočka DN400/KG160 Art. 223789-160
a) DN 300-500
DN 1
300
400
500
600
800
1000
b) od DN 600
DN 2
art. číslo 223796L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223797L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223798L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223799L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223800L [mm]
Z [mm]
art. číslo 223803L [mm]
Z [mm]
110
125
160
200
-110
792
220
-110
995
212
-110
1240
264
-110
750
300
-110
1000
424
-110
1179
444
-125
792
220
-125
995
212
-125
1240
264
-125
750
300
-125
1000
424
-125
1179
444
-160
792
220
-160
995
212
-160
1240
264
-160
800
300
-160
1100
424
-160
1310
444
-200
792
220
-200
995
212
-200
1240
264
-200
850
300
-200
1150
424
-200
1310
444
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
20
C
RAUVIA Špeciál – rozmerový rad OD
(vonkajší priemer)
efektívny kanalizačný systém
C1 Technické informácie
1 Prietokové hodnoty
Hydraulické dimenzovanie kanalizačných systémov RAUVIA Špeciál
prebieha v súlade s normou DIN EN 752-4 s ohľadom na vnútorný
priemer (hodnota 5.1) a sklon uloženia.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty pri celkovom plnení:
Abflussdiagramm
RAUVIA
Special
Prietokový
diagram
RAUVIA
Špeciál OD
10000
DN 1200
DN 1000
DN 800
DN 630
1000
DN 400
DN 315
100
DN 250
C
Abflussvinl/s
l/s
Prietok
DN 500
10
1
0,1
1
10
100
Spád
‰%
Gefällev in
Kvalita plnenia pre kruhové prierezy
V nasledujúcom diagrame sú hodnoty hydraulického
výkonu systému RAUVIA Špeciál pri čiastočnom
plnení.
V praxi sa spravidla používa pre kanalizačné
systémy z plastových materiálov prevádzková
drsnosť Kb = 0,4 mm.
príp.
Vysvetlivky:
d [m] = vnútorný priemer rúry
h [m] = výška plnenia
QV [m2 /s]= prietok pri celkovom plnení
QT [m3/s] = prietok pri čiastočnom plnení
V V [m/s] = prietoková rýchlosť
pri celkovom plnení
V T [m/s] = prietoková rýchlosť
pri čiastočnom plnení
21
2 Statická zaťažiteľnosť
Rúry RAUVIA patria v porovnaní s betónovými alebo kameninovými
rúrami medzi ohybné-flexibilné materiály. V prvotnej fáze zabudovania
potrubia prispieva okolitá pôda k odbremeňovaniu celého systému.
Môžete navštíviť aj našu webovú stránku www.REHAU.sk.
Tu môžete požiadať on-line o statický výpočet špeciálne
pre Váš stavebný projekt.
Podmienky zabudovania:
Je potrebné dbať na nasledovné predpisy:
-Pracovná tabuľka ATV-DVWK-A 127:
Predpis pre statický výpočet odvodňovacích kanálov
-Realizácia stavby: STN EN 1610
Ak máte záujem o statický výpočet, pošlite nám prosím vyplnený
dotazník, ktorý je prílohou tohto katalógu.
Dopravné zaťaženie:
Podmienky výkopu:
Spodná voda:
Podmienky ukladania a zásypu:
Zemina:
Podklady pre výpočet:
SLW60
šírka výkopu podľa STN EN 1610
bez obmedzenia
A4/B4
E1/E2 = G1/Dpr = 97%
E3/E4 = G3/Dpr = 95%
ATV-DVWK-Pracovná tabuľka A127
Vzorové
statickéRAUVIA
posúdenie
RAUVIA
Špeciál OD SN8
Regelstatistik
Special
OD SN8
7
DN 1200
Dlhodobálanzeit
deformácia
Verformung
(%) v %
DN 1000
max. prípustná hodnota podľa ATV.DVWK-A127
6
DN 800
DN 630
5
DN 500
DN 400
4
DN 315
DN 250
3
2
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Regelstatistik
Special
OD SN4
Vzorové
statickéRAUVIA
posúdenie
RAUVIA
Špeciál OD SN4
3
3,5
4
5
6
7
Verlegetiefe
(m)
Prekrytie (m)
7
DN 1200
max. prípustná hodnota podľa ATV.DVWK-A127
6
DN 1000
DN 800
Dlhodobá
deformácia
v%
Verformung
lanzeit (%)
5
DN 630
DN 500
4
DN 400
DN 315
3
DN 250
2
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Überdeckung
(m)
Prekrytie (m)
22
3
3,5
4
C2 Výrobný program rúr RAUVIA Špeciál
rozmerový rad OD (vonkajší priemer)
Z PE podľa normy DIN 16961
rada 5, prEN 13476-1.
Zaťažiteľnosť dopravou
triedy SLW60
Drsnosť kb =0,4 (podľa RAS-Ew)
Rúra kruhovej tuhosti triedy SN8 (podľa STN EN 9969)
DN OD
[mm]
vonkajší priemer
250
315
400
500
630
800
1000
1200
artiklové
číslo
232971-008
232981-008
232991-008
233001-008
233011-008
233021-008
233031-008
233041-008
ID [mm]
vnútorný
priemer
216
271
343
427
535
678
851
1022
T
[mm]
B
[mm]
hmotnosť
[kg/m]
obsah
palety
37,0
42,0
49,0
58,0
74,0
89,7
107,0
131,0
23,0
26,0
29,0
35,0
44,0
52,0
60,0
80,0
3,60
5,60
8,20
12,50
18,00
30,00
45,50
58,00
120
72
48
24
lose
lose
lose
lose
T
[mm]
B
[mm]
hmotnosť
[kg/m]
obsah
palety
37,0
42,0
49,0
58,0
74,0
87,0
107,0
131,0
23,0
26,0
29,0
35,0
44,0
52,0
60,0
80,0
2,90
4,60
7,00
12,00
17,70
24,50
40,50
50,00
120
72
48
24
lose
lose
lose
lose
C
Rúry RAUVIA Špeciál
pre splaškovú
a dažďovú kanalizáciu
neperforované s dvojitým
násuvným hrdlom a dvomi
tesniacimi krúžkami EPDM –
voľne priložené.
Od DN 800 s navarenou
presuvkou a jedným tesniacim
krúžkom – voľne priložený.
Farba: vonkajšia farba čierna,
vnútorná stena biela
Rúra kruhovej tuhosti triedy SN4 (podľa STN EN 9969)
DN OD
[mm]
vonkajší priemer
250
315
400
500
630
800
1000
1200
artiklové
číslo
249909-004
241697-004
241707-004
241717-004
248726-004
248736-004
241727-004
248746-004
ID [mm]
vnútorný
priemer
216
271
343
427
535
678
851
1030
Dodávaná dĺžka: 6 m (alebo 12 m od DN 250) štandard, iné stavebné dĺžky na požiadanie.
Balenie: drevené palety (HRV), od DN 630 voľne.
23
RAUVIA Špeciál OD drenážne rúry
Perforované rúry s dvojitým násuvným hrdlom
a dvomi tesniacimi krúžkami EPDM, voľne priložené
od DN OD 630 spravidla s navarenou presuvkou
a 1 tesnením.
Farba: vonkajšia čierna, vnútorná biela
Rúra SN8
DN OD
250
250
315
315
400
400
400
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
artiklové číslo
224908-008
245790-008
224913-008
245800-008
224923-008
245810-008
224919-008
224928-008
245820-008
224927-008
224935-008
245830-008
224934-008
224939-008
245840-008
224938-008
224946-008
245850-008
224945-008
224953-008
245860-008
224949-008
Typ
TP- celoprerforovaná
TG- čiastočne perforovaná
TP- celoprerforovaná
TG- čiastočne perforovaná
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoprerforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
celoperforovaná (TP)
Ďalšie vyhotovenia na požiadanie
Dodávané dĺžky: 6 m
Balenie: drevené palety (HRV), od DN 630 voľne
24
OD
Počet
zárezov
Šírka
zárezov
Dĺžka
zárezov
Plocha
vsakovania vody
cca. uhol
zárezu alfa
(mm)
v rade
(mm)
(mm)
cm2/m
°
216
216
271
271
343
343
343
427
427
427
535
535
535
678
678
678
851
851
851
1030
1030
1030
3
2
3
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
65
97
92
138
68
102
102
57
86
86
91
137
137
80
120
120
98
147
147
120
179
179
211
210
265
265
326
326
163
407
409
205
535
537
269
528
528
264
529
529
265
576
573
286
360
171
360
178
360
214
94
360
203
83
360
209
89
360
200
80
360
200
80
360
200
80
čiastočne perforovaná (LP)
viacúčelová (MP)
RAUVIA Špeciál OD drenážne rúry
Perforované rúry s dvojitým násuvným hrdlom
a dvomi tesniacimi krúžkami EPDM, voľne priložené
od DN OD 630 spravidla s navareným hrdlom
a 1 tesnením.
Farba: vonkajšia čierna, vnútorná biela
Rúra SN4
DN OD
200
200
200
250
250
315
315
400
400
400
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
artiklové číslo
224903-004
237719-004
224898-004
224907-004
245600-004
224909-004
245610-004
224918-004
245620-004
224917-004
224926-004
245630-004
224924-004
224933-004
245640-004
224929-004
224937-004
245650-004
224936-004
224944-004
245660-004
224943-004
224948-004
245670-004
224947-004
Typ
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
TG - čiastočne perforovaná
TP- celoperforovaná
TG - čiastočne perforovaná
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
TP- celoperforovaná
LP- čiastočne perforovaná
MP- viacúčelová
celoperforovaná (TP)
OD
Počet
zárezov
Šírka
zárezov
Dĺžka
zárezov
Plocha
vsakovania vody
cca. uhol
zárezu alfa
(mm)
v rade
(mm)
(mm)
cm2/m
°
180
180
180
216
216
271
271
343
343
343
427
427
427
535
535
535
678
678
678
851
851
851
1030
1030
1030
4
3
2
3
2
3
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
1,5
1,5
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
47
62
47
65
97
92
138
68
102
102
57
86
86
91
137
137
80
120
120
98
147
147
120
179
179
172
170
86
211
210
265
265
326
326
163
407
409
205
535
537
269
528
528
264
529
529
265
576
573
286
360
219
120
360
171
360
178
360
214
94
360
203
83
360
209
89
360
200
80
360
200
80
360
200
80
čiastočne perforovaná (LP)
viacúčelová (MP)
Ďalšie vyhotovenia na požiadanie
Dodávané dĺžky: 6 m
Balenie: drevené palety (HRV), od DN OD 500 voľne
25
Tvarovky RAUVIA Špeciál rozmerový rad OD
(vonkajší priemer)
C3
Dvojité násuvné hrdlo
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
245529-001
249967-001
249977-001
241769-001
241779-001
241789-001
248359-001
248369-001
272,0
339,0
430,5
537,0
669,0
870,0
1090,0
1300,0
252,0
317,0
402,5
503,0
633,0
803,0
1003,0
1203,0
230
270
320
375
450
500
550
650
Štandardný tesniaci krúžok z EPDM
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
h
[mm]
b
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
245519-001
249997-001
249008-001
241799-001
241809-001
241819-001
248379-001
248389-001
20,6
24,0
36,5
44,7
56,0
60,0
80,0
88,0
14,0
16,0
19,4
22,3
32,0
28,0
38,0
39,0
Olejuvzdorný tesniaci krúžok z NBR
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
250
315
400
500
630
800
1000
1200
237289
237290
237299
237300
237309
237310
237319
237320
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
26
Presuvka
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
230256-001
230266-001
230276-001
230286-001
230296-001
230306-001
230316-001
230326-001
272,0
339,0
430,5
537,0
669,0
822,5
1025,0
1227,0
252,0
317,0
402,5
503,0
633,0
802,5
1001,0
1203,0
230
170
320
375
450
500
600
760
Redukcia
Príklad objednávky:
redukčná presuvka DN 400/300 Art. 230497-200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
DN2
art. číslo 231150L [mm]
art. číslo 230487L [mm]
art. číslo 230497L [mm]
art. číslo 230507L [mm]
art. číslo 230517L [mm]
art. číslo 230527L [mm]
art. číslo 230537L [mm]
art. číslo 230547L [mm]
125
160
200
250
315
400
-125
205
-125
225
-125
250
-125
-160
215
-160
235
-160
260
-160
-200
225
-200
245
-200
270
-200
-125
-160
-200
-250
250
-250
275
-250
302
-250
-250
-315
295
-315
317
-315
360
-315
385
-315
-400
347
-400
385
-400
410
-400
-125
-160
-200
-250
-125
-160
-200
-125
-160
-200
-250
-315
-400
500
630
800
1000
-500
412
-500
437
-500
462
-500
512
-630
475
-630
500
-630
550
-800
525
-800
575
-999
600
C
DN1
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
27
Záslepka pre voľný koniec rúry
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
247520-001
247530-001
247540-001
247550-001
247560-001
247570-001
247580-001
247590-001
272,0
339,0
430,5
537,0
669,0
870,0
1090,0
1300,0
252,0
317,0
402,5
503,0
633,0
803,0
1003,0
1203,0
115
135
160
138
225
250
275
325
Koleno 30°
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
247190-001*
247200-001
247210-001
247220-001
247230-001
247240-001
247250-001
239944-001
470
549
657
791
1005
1064
1239
1429
185
210
245
290
370
356
396
444
* Kolená DN OD 250 ako vstrekovaný výrobok s 2 vyformovanými hrdlami
Koleno 45°
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
247120-001*
247130-001
247140-001
247150-001
247160-001
247170-001
247180-001
239934-001
493
581
701
849
1077
1173
1383
1606
185
210
245
290
370
356
396
444
* Kolená DN OD 250 ako vstrekovaný výrobok s 2 vyformovanými hrdlami
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
28
Koleno 60°
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
247050-001*
247060-001
247070-001
247080-001
247090-001
247100-001
247110-001
239924-001
654
770
926
1114
1421
1535
1803
2090
185
210
245
290
370
356
396
444
* Kolená DN OD 250 ako vstrekovaný výrobok s 2 vyformovanými hrdlami
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
246980-001*
246990-001
247000-001
247010-001
247020-001
247030-001
247040-001
239914-001
566
673
818
995
1262
1408
1676
1958
185
210
245
290
370
356
396
444
C
Koleno 90°
* Kolená DN OD 250 ako vstrekovaný výrobok s 2 vyformovanými hrdlami
Odbočka 45°
a) DN 250-500
b) od DN 630
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250 *
315
400
500
630
800
1000
1200
247260-001 *
247280-001
247300-001
247320-001
247340-001
247360-001
247380-001
230246-001
724
865
1056
1287
1370
1512
1792
2088
185
210
245
290
370
356
396
444
* DN OD 250 ako vstrekovaný výrobok s 3 vyformovanými hrdlami.
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
29
Redukovaná odbočka 45°
Štandard: Redukovanie excentricky vpravo.
Ak je požadované vľavo, poznamenať prosím
v objednávke.
Redukcie DN OD 250 – 500 sa dodávajú spolu
s navarenou polovičnou presuvkou DN2.
a) DN 250-500
DN 2
DN 1
250 art. číslo 231180L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
315 art. číslo 247270L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
400 art. číslo 247290L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
500 art. číslo 247310L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
630 art. číslo 247330L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
800 art. číslo 247350L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
1000 art. číslo 247370L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
1200 art. číslo 232235L [mm]
Z [mm]
Z1 [mm]
Príklad objednávky:
redukovaná odbočka 45°DN 400/200
Art. 247290-200
b) od DN 630
250
315
400
500
630
-250
865
210
185
-250
958
245
131
-250
1171
290
131
-250
990
370
185
-250
950
370
185
-250
1000
396
185
-250
1200
444
185
-315
958
245
125
-315
1171
290
165
-315
1055
370
210
-315
1055
356
210
-315
1055
396
210
-315
1055
444
210
-400
1171
290
185
-400
1140
370
245
-400
1140
356
245
-400
1140
396
245
-400
1140
444
245
-500
1240
370
290
-500
1212
356
290
-500
1292
396
90
-500
1388
444
90
-630
1342
356
370
-630
1422
396
370
-630
1518
444
370
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
30
800
1000
-800
1592
396
356
-800
-999
Odbočka 90°
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
Z
[mm]
250 *
315
400
500
630
800
1000
1200 *
247390-001 *
247410-001
247430-001
247450-001
247470-001
247490-001
247510-001
230236-001 *
620
735
890
1080
1370
1512
1792
2088
185
210
245
290
370
356
396
444
Odbočku 90° je možné dodať na požiadanie ako redukovanú.
* Vyhotovená ako vstrekovaný výrobok s 3 vyformovanými hrdlami.
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
250
315
400
500
630
800
1000
1200
247600-001
247610-001
247620-001
247630-001
247640-001
247650-001
247660-001
247670-001
272,0
339,0
430,5
537,0
669,0
870,0
1090,0
1300,0
252,0
317,0
402,5
503,0
633,0
803,0
1003,0
1203,0
115
135
160
187
225
250
275
325
C
Pieskované šachtové puzdro (polovičná spojka)
Prechodové hrdlo na KG (hladkú kanalizáciu)
Voľný koniec hladkej rúry sa nasúva na prechodové hrdlo
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
Da
[mm]
L
[mm]
250
315
400
230336-001
230346-001
230356-001
280
355
450
220
270
320
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
31
Prechodka RAUVIA hrot (voľný koniec rúry) – KG hrot (voľný koniec hladkej
kanalizačnej rúry)
na prechodku sa nasunie hrdlo hladkej rúry
DN OD
vonkajší priemer
artiklové
číslo
L
[mm]
250
315
400
500
230366-001
230376-001
230386-001
230396-001
435
460
446
482
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
32
Odbočka 45° RAUVIA – hrdlo KG
(hladkej kanalizačnej rúry)
Štandard: KG – vývod na hladkú kanalizačnú
rúru excentricky vpravo. Ak je požadovaný vľavo,
poznamenať prosím v objednávke
DN 1
250
315
400
500
630
800
1000
1200
DN 2
110
125
160
200
art. číslo 235166L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235176L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235186L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235196L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235206L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235216L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235226L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235236L [mm]
Z [mm]
-110
724
185
-110
865
210
-110
724
185
-110
865
210
-110
865
210
-110
900
356
-110
1000
396
-110
1100
444
-125
724
185
-125
865
210
-125
724
185
-125
865
210
-125
865
210
-125
900
356
-125
1000
396
-125
1100
444
-160
724
185
-160
865
210
-160
724
185
-160
865
210
-160
865
210
-160
900
356
-160
1000
396
-160
1100
444
-200
724
185
-200
865
210
-200
724
185
-200
865
210
-200
865
210
-200
900
356
-200
1000
396
-200
1100
444
C
Príklad objednávky:
Odbočka 45° DN 400/KG 160, Art. 235186-160
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
33
Odbočka 90° RAUVIA – hrdlo KG
(hladkej kanalizačnej rúry)
Štandard: KG – vývod na hladkú kanalizačnú
rúru excentricky vpravo. Ak je požadovaný vľavo,
poznamenať prosím v objednávke
Príklad objednávky:
Odbočka 45° DN 400/KG 160, Art. 235186-160
DN 1
315
400
500
630
800
1000
1200
DN 2
art. číslo 235256L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235266L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235276L [mm]
Z [mm]
art. číslo 235286L [mm]
Z [mm]
art. číslo 221834L [mm]
Z [mm]
art. číslo 221835L [mm]
Z [mm]
art. číslo 221836L [mm]
Z [mm]
110
125
160
200
-110
735
210
-110
735
210
-110
735
210
-110
900
370
-110
870
380
-110
1070
480
-110
1179
535
-125
735
-160
735
-200
735
-125
735
210
-125
735
210
-125
900
370
-125
870
373
-125
1070
473
-125
1179
527
-160
735
210
-160
735
210
-160
900
370
-160
870
355
-160
1070
455
-160
1310
575
-200
735
210
-200
735
210
-200
900
370
-200
957
379
-200
1070
435
-200
1310
555
Vyobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vyhotovenia.
34
D
bezpečnostný tesniaci systém No loss
pre rozmerové rady id a od (vnútorný
aj vonkajší priemer)
-záruka vodotesnosti celého kanalizačného systému
-ochrana životného prostredia pred akoukoľvek formou
náhodného znečistenia
-záruka voči infiltráci spodnej vody do potrubia
Riešenie
Oddelenie R&D spoločnosti Industrie Polieco-MPB, s.r.l., Taliansko
naprojektovalo a testovalo riešenie, ktorým sa odstránil tento problém:
„tesnenie no loss“.
Systémy spájania rebrovaných rúr
Je známe, že kritický bod každého kanalizačného potrubného systému
z akéhokoľvek materiálu je spoj. Systém rebrovaných potrubí nielen
umožňuje spájanie rúr v tyčiach dlhých 6 až 12 metrov, ale zároveň
je až extrémne jednoduchý a bezpečný: po namontovaní tesnenia
do drážky medzi posledné rebrá stačí zatlačiť presuvku, až kým
nezapadne na doraz. Napriek tomu, že celý systém spájania potrubí
je certifikovaný a testovaný podľa referenčnej normy sériou skúšok
zameraných na jeho vodotesnosť, v praxi môžu nastať niektoré
nepredvídané okolnosti, ktoré by ju mohli narušiť, ako sú ľudský
faktor, nesprávna inštalácia alebo sadanie terénu okolo potrubia.
Následne, hneď pár dní po inštalácii, sa môžu prejaviť problémy
s tesnosťou systému, t. j. s únikom obsahu von alebo infiltráciou
podzemnej vody do potrubia.
Vlastnosti
Úlohou tesnenia „no loss“ je zabezpečiť dokonalú nepriepustnosť
systému tam, kde by pre rozličné príčiny bežné riešenie pomocou
gumeného tesnenia z EPDM mohlo stratiť svoju účinnosť.
Tesnenie „no loss“ má pri kontakte s vodou schopnosť viac ako
strojnásobiť svoj objem, vďaka čomu dokáže vyplniť celý voľný priestor
medzi rebrami potrubia a hrdlom. Tesnenie „no loss“ sa používa ako
doplnok k bežne používaného systému, ktorý tvoria tesnenie z EPDM
a hrdlo, a montuje sa medzi druhé a tretie rebro rúry.
35
Úloha tesnenia „No loss“
Priesaky v spojoch predstavujú sériu problémov pre životné prostredie.
Tesnenie „no loss“ slúži ako nepriepustná bariéra, ktorej úlohou je
predchádzať situáciách, ako sú:
-únik odvádzaných vôd z potrubia do okolitého prostredia,
-infiltrácia podzemnej vody do vnútra potrubia.
Únik odvádzaných vôd z potrubia do okolitého prostredia
Pri verejnej a splaškovej kanalizácii prípadné úniky odpadových
vôd do kolitého prostredia môžu znamenať riziko znečistenia pôdy
a podzemných vôd. Pri dažďovej kanalizácii prípadné úniky môžu
spôsobiť pokles pôdy v blízkosti potrubia.
Montáž a inštalácia
Tesnenie „no loss“ sa dodáva na stavbu už namontované; pri preprave
je chránené obalom, aby sa predišlo kontaktu s vodou alebo vlhkosťou
a tým k znehodnoteniu tesnenia. Na stavbe potom stačí iba strhnúť
ochranu tesnenia „no loss“, vložiť bežné gumené tesnenie z EPDM
do poslednej drážky potrubia a namontovať presuvku.
Rozmerový rad OD
vonkajší priemer OD
DN/OD
250
DN/OD
315
vnútorný priemer ID
Rozmerový rad ID
216
271
350
300
DN/ID
DN/OD
400
343
Infiltrácia podzemnej vody do kanalizačného potrubia
V opačnom prípade, pri prieniku vody dovnútra potrubia, môže
dôjsť k prílišnému zriedeniu znečisťujúcich splaškov a k zvýšeniu
prietokového množstva odvádzaného do čistiarne. Následkom čoho
by mohli nastať problémy s prevádzkou čistiarne a predovšetkým
s čistiacou kapacitou zariadenia. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality
filtrovanej a čistenej odpadovej vody pri jej vypúšťaní z čistiarne späť
do povrchových vôd.
Výrobný sortiment
Výrobný sortiment ponúka tesnenia pre rozmerový rad OD (vonkajší
priemer) od DN/OD 250 do DN/OD 800 a pre rozmerový rad ID
(vnútorný priemer) od DN/ID 300 do DN/ID 800.
465
400
DN/ID
DN/OD
500
427
580
500
DN/ID
DN/OD
630
535
- pri dodávke rúry s navarenou presuvkou je potrebné iba jedno tesnenie „no loss“
- pri dodávke rúry s presuvkou navoľno a 2 tesniacimi krúžkami z EPDM sú potrebné dve tesnenia „no loss“
36
700
600
DN/ID
DN/OD
800
690
930
800
DN/ID
E
Dodatočné napojeniE
E1 awadock cp
AWADOCK CP zaručuje tlakovo tesné a bezpečné pripojenie bočných
prítokov hladkých kanalizačných rúr DN OD 160 a 200 na systém
rebrovaných rúr RAUVIA. Špeciálne vyvinuté prípojné tesnenia
pokrývajú 4 variantami pripojenia na rúry DN OD 315 až DN OD 1200.
Takto zabezpečuje AWADOCK CP jednoduché, univerzálne, bezpečné
používanie a dlhodobú tesnosť do 0,5 bar.
Komponenty
- skrutkovacia koruna z PP s flexibilne nasaditeľným prípojným
tesnením s vytvarovanou manžetou z materiálu SBR
- Pripojenie hladkých rúr DN OD 160 na kanalizačné rúry
DN OD 315 až do OD 800
- Pripojenie hladkých rúr DN OD 200 na kanalizačné rúry
DN OD 630 až do OD 1200
Výhody
- univerzálne použiteľný pre všetky druhy štandardných rebrovaných
potrubí.
- štyri typy pre viacere dimenzie
- jednoducho, rýchlo a bezpečne naskrutkovateľný
- dlhodobo tlakovo tesný do 0,5 bar
Set AWADOCK CP pozostáva z:
1. prípojného tesnenia, nastaveného na hrúbku steny hlavného
rebrovaného potrubia s vytvarovanou manžetou doliehajúcou na
vnútornú stenu rúry.
2. skrutkovacej koruny, vo vyhotovení ako prechod na hladký kanál
DN OD 160 a 200
Funkcia
Bezpečnosť a dlhodobú tesnosť do 0,5 bar zabezpečuje AWADOCK CP
svojou dvojitou tesniacou funkciou. Utesnenie vzniká pomocou
stlačenia prípojného tesnenia s reznou plochou po vŕtacej korune ako
aj pritlačením vytvavrovanej manžety prípojného tesnenia k vnútornej
stene rebrovaného potrubia. Naskrutkovaním polypropylénovej
skrutkovacej koruny sa docieli konečná tesnosť.
E
rozmer hlavného vedenia AWADOCK CP
AWADOCK CP
– rebrovanej rúry (mm)
DN 160
DN 200
DN ID
DN OD
Typ
art. číslo Typ
art. číslo
315
A 191780-001
300
400
400
500
B 191790-001
Príslušenstvo
500
630
600
800
C 191800-001
800
1000
1000
1200
priemer vŕtacej koruny
200 mm
D 191890-001
257 mm
Montážny kľúč art.
číslo 176111-500
Vŕtacia koruna
DN160 art. číslo 190 028
DN200 art. číslo
37
POKYNY PRE MONTÁŽ SYSTÉMU AWADOCK CP
Pri montáži systému dodatočného napojenia AWADOCK CP postupujte
podľa týchto krokov:
1. krok
Pomocou zariadenia so zodpovedajúcou vŕtacou korunou vyvŕtajte bez
montážneho mazadla na mieste kde má byť vyhotovené pripojenie
otvor. Otvor by mal byť vyvŕtaný kolmo na os rúry. Povrch otvoru treba
prekontrolovať či nemá poškodené miesta a prípadne ich opraviť.
Vŕtanie otvoru do rúry
Nasadenie prípojného tesnenia
Naskrutkovanie koruny
Použitie montážneho kľúča
Hotové pripojenie zvonku
Hotové pripojenie z vnútra
2. krok
Prípojné tesnenie systému AWADOCK CP sa vloží do otvoru. Je treba
dávať pozor na to, aby vytvarované uzavieracie manžety prípojného
tesnenia dobre priľahli na vonkajšiu s kanalizačnej rúry. Šípka na
tesnení má ukazovať pozdĺžny smer rúry.
3. krok
Vnútorný ako aj vonkajší závit tesnenia a koruny AWADOCK CP treba
natrieť montážnym mazadlom. Potom sa skrutkovacia koruna systému
AWADOCK CP naskrutkuje pomocou montážneho kľúča (zvláštne
príslušenstvo ) až k poslednej otáčke závitu rovnomerne a na stred
prípojného tesnenia.
4. krok
Pripojovanú hladkú rúru DN OD 160 alebo 200 je potrebné na voľnom
konci namazať montážnym mazadlom a zasunúť do skrutkovacej
koruny z PP až na doraz.
38
E2
zváranie rúr rauvia
Jednou z výhod rúr RAUVIA je možnosť ich spájania zvarením čelných
strán: hrúbka steny medzi rebrami a vzdialenosť rebier ponúkajú
možnosť zrealizovania kvalitného zvaru. Zvarovacie operácie musí
vykonávať kvalifikovaný personál vybavený zváračským osvedčením.
Je potrebné podotknúť, že zvarenie koncov potrubia nezaručuje geometrickú tuhosť ktorú ale zaručuje presuvka, nakoľko reálna hrúbka je
menšia ako je tá istá kruhová tuhosť hladkého potrubia.
Zváracie technológie sú rovnaké ako tie ktoré sa používajú na
zaváranie hladkého polyetylénu; predovšetkým časy a tlaky sú tie isté
ako tie ktoré sa používajú na zaváranie potrubí s menšími hrúbkami
stien(PN 2,5 alebo PN 3,2). Každý dodávateľ zváracích prístrojov
udáva tabuľkové hodnoty - odporúčané zváracie teploty a časy.
Zvyčajne používaný Zvárací cyklus:
1. predhriatie:
2. nahriatie :
3. odobratie disku:
4. dosiahnutie zvarovacieho tlaku:
5. zvarovanie:
6. ochladnutie:
viditeľné vytváranie zvarovacieho švíku s výškou (0,5 + 0,1 · e4) [mm]
t2 = 15 · e4, [s]
t3 < 3 + 0,01 · Di, [s]
t4 < 3 + 0,03 · Di, [s]
t5 > 3 + e4, [s]
t6 =kompletné vychladnutie hrúbky na vonkajšiu teplotu
Počas roztavovania je nutné dávať veľký pozor, aby sa nenatavilo aj rebro. Talianska norma UNI 9737 stanovuje predpisy a klasifikáciu zváračov
pre zváranie plastových plynovodných potrubí, nakoľko plastovými potrubiami môže prúdiť aj plyn. Táto norma je tiež vybavená inštrukciami
vydanými Talianskym inštitútom zvárania pod názvom „Zváranie polyetylénu“ môže byť podkladom pre správne používanie tejto technológie.
39
F1 Dotazník
Dotazník
Pokiaľ máte pochybnosti o použití našich rúr pre určitý objekt, pošlite nám prosím kompletne vyplnený dotazník na našu adresu. Naše technické oddelenie vám s radosťou pomôže pri spracovaní projektu, t.j. výber rúr,
stanovenie rozmerov a montáž našich rúr. Statický výpočet sa vykonáva podľa smerníc pre statický výpočet
odvodňovacích kanálov a potrubí pracovného listu ATV A 127.
pre statický výpočet kanalizačného
systému RAUVIA
Vyplnený dotazník zašlite prosím
do sídla firmy REHAU.
Adresa viď. posledná strana
tejto technickej informácie.
Odosielateľ:
Projekt: ___________________________________________________________________________________________________________
Plánovanie: ___________________________________________________________________________________________________________
Požadované údaje pre statický výpočet
1. Rúra

SN4
Spodná voda

SN8
DN/ID = __________
DN/OD = __________
nie je prítomná
je prítomná – výška nad vrcholom rúry
min. _______ (m) bei Überdeckungshöhe ______ (m)
max. _______ (m) bei Überdeckungshöhe ______ (m)
Druhy zemín
ATV 127: Tab. 1
2. Podmienky zabudovania
Uloženie
.
.
G1-neviazaná:
piesok, štrk
E4

Rastúca
zemina
priliehajúca
k výkopu,
pôda
vedľa
potrubnej
zóny
E3

Zvislé paženie vo vnútri potrubnej zóny z fošných stien,
drevených pažín, pažiacich dosiek alebo prístrojov bez toho,
aby bolo po vytiahnutí vykonané udusanie. Toto paženie nie je
možné bezpečne prepočítať pomocou žiadneho výpočtového
modelu
G2-slabo viazaná:
piesok, štrk




G3-viazaná:
zmes pôdy a íl 



G4-viazaná:
íl, hlina




Po vrstvách proti rastúcej pôde, popr. po vrstvách v násype
s udusanou sypanou výstelkou s preukázaním požadovaného
stupňa zhutnenia podľa Proctora ZTVE-StB. Podmienka uloženia
B4 nie je použiteľná v pôdach skupiny G4.
Iné zeminy:
___________ 



Po vrstvách proti rastúcej pôde, poprípade po vrstvách
v násype s udusanou sypanou výstelkou (bez preukázania
stupňa udusania).
Zvislé paženie vo vnútri potrubnej zóny pomocou kanálových
dosiek ľahkých profilov, ktoré sú vytiahnuté po zasypaní. Pažiace
dosky a prístroje za predpokladu, že je zaistené udusanie pôdy po
vytiahnutí dosiek. Vplachovanie, zapúzdrenie (je vhodné použiť iba
v pôde skupiny G1)
Uhol uloženia pre preukázané napätie

výkop
120º
190º
160º
 iný

násyp
Šírka vo výške vrcholu rúry bs ___________ (m)
Uhol svahu zemného telesa
Cestný povrch









45º bez paženia
60º bez paženia
90º s nasledujúcim pažením
vodorovne
zvislé kanálové dosky
zvislé ľahké profily
zvislé drevené fošne
zvislé štuplové profily
pažiace dosky, zariadenia

iné: ________________________________

áno

Výška prekrytia minimálna __________ (m)
bez cestného povrchu
40
nie
maximálna __________ (m)
Základ
stavby
pod
rúrou
Potrubná
zóna
stranou
rúry
Nadnásyp
nad
vrchol
rúry
E2

E1

Podmienky nadnásypu na zasypanie príkopu.
 po vrstvách proti rastúcej pôde zhutňované plnenie výkopu (bez preukázania
stupňa zhutňovania).
 zvislé paženie potrubného výkopu s kanálovými doskami alebo ľahkými
fošňovými profilmi, ktoré sa vyťahujú až po zaplnenení príkopu.
pažiace dosky, alebo zariadenia, ktoré sa pri zapĺňaní výkopu postupne
odstraňujú, nezhutnené zaplnenie výkopu
vpláchnutie plniva (vhodné len v pôdach skupiny G1)
 zvislé paženie výkopu fošňovými stenami, drevenými pažiacimi doskami
alebo zariadeniami, ktoré sa odstraňujú až po zaplnení
 po vrstvách proti rastúcej zemine zhutňovaného výkopu s preukázaním
požadovaného stupňa zhutnenia podľa Proctora ZTV-StB.
- Dopravné zaťaženie

žiadne dopravné zaťaženie

SLW 60

SLW 30

LKW 12

UIC 71 jednokoľajový

UIC 71 viackoľajový
Zaťaženie povrchu________ kN/m2
__________________________________________ miesto a dátum/podpis
F
-RAUVIA Špeciál
F2Pokyny pre prepravu, skladovanie
a ukladanie
1 Preprava a skladovanie
S kanalizačnými rúrami a tvarovkami RAUVIA je ptrebné zaobchádzať
opatrne. Pri nezodpovedajúcom spôsobe prepravy a nesprávnom
skladovaní môžu vzniknúť deformácie alebo poškodenia kanalizačných
rúr, tvaroviek a tesniacich krúžkov, ktoré môžu viesť k ťažkostiam
pri ukladaní a obmedzenej funkčnej bezpečnosti uloženého potrubia.
Preto je bezpodmienečne potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
v maximálnej výške 3,3 m (palety ukladané drevo na drevo).
Je potrebné dbať na to, aby nebol spodný rad rúr alebo tvaroviek
poškodený ostrými predmetmi. Je potrebné vyhnúť sa nechránenému
skladovaniu dlhšiemu ako 12 mesiacov.
1.1 Preprava
Voľné rúry RAUVIA by mali počas prepravy ležať na podklade po celej
svojej dĺžke a mali by byť zaistené proti posunutiu. Pri preprave je
potrebné dodržať maximálnu výšku stohovania 2,0 m. Je potrebné
zamedziť prehnutiu a namáhaniu úderom.
1.2 Vykladanie
Pre nakladanie a vykladanie drevených paliet sa používajú na to
určené stroje (napr. vysokozdvižný vidlicový vozík). Voľné rúry
a tvarovky s nízkou hmotnosťou sa môžu vykladať ručne. Ťažké
Pri prekrytí svetlonepriepustnými plachtami musí byť zaistené dobré
vetranie a rúr a tvaroviek. Tesniace prvky musia byť zásadne skadované v tme, suchu a pokiaľ možno v chlade.
2 Zabudovanie
2.1 Výkop
Ryhy a výkopy pre rúry je potrebné zhotoviť podľa normy
STN EN 1610.
Dno výkopu by malo byť z jemného materiálu neobsahujúceho
kamene. Ak to však nie je možné, použite piesok alebo jemnozrnný
štrk (hrúbka zŕn ≤ 0,8 x šírka vlnovej priehlbiny). Hrúbka lôžka by
mala byť 2,5 násobkom výšky vlny, aby výstupok vlny neležal na
nevhodnom povrchu dna ryhy.
rúry a tvarovky sa nakladajú a vykladajú pomocou zdvíhacích zariadení a pásov z neabrazívnych materiálov ev. ľanových lán. Na koncoch
rúr sa nesmú používať žiadne háky.
Ak sa voľné rúry vykladajú od konca, je potrebné použiť vykladací
čap. Vykladanie zo zadu pomocou vysokozdvižného vidlicového vozíka
nie je prípustné.
Vyklopenie alebo odhodenie prepravovaného tovaru nie je prípustné.
Je potrebné zabrániť aj ťahaniu rúr po zemi.
1.3 Skladovanie
Všetky rúry a tvarovky je potrebné skladovať na rovnom podklade.
Je potrebné zamedziť prehnutiu tovaru po dĺžke.
Rúry, ktoré sú dodávané v drevených paletách sa môžu stohovať
41
2.2 Ukladanie
Rúry, tvarovky, a tesniace krúžky je potrebné pred spustením do ryhy
alebo pred uložením skontrolovať, či nie sú poškodené. Rúry nesmú
byť do výkopu zhodené. Poškodené rúry, tvarovky a tesniace krúžky
sa nesmú zabudovať.
Ak je potrebné zhotoviť skrátenú dĺžku, urobí sa uprostred vlny kolmý
rez pomocou jednozubej píly. Stena vlny pritom nesmie byť narezaná.
Reznú plochu je potrebné zbaviť odrezkov. Rúry sa vo výkope navzájom
spoja pomocou dvojitých násuvných hrdiel alebo presuviek. Pri spájaní
je potrebné použiť mazadlo. V žiadnom prípade sa nesmú použiť oleje
alebo tuky (gumové tesniace krúžky nabobtnajú a rozpadnú sa). Pred
nasunutím rúry do dvojitého násuvného hrdla je potrebné vložiť do
určenej vlnovej priehlbiny-medzery zodpovedajúci tesniaci krúžok.
Pri rúrach DN 250 – 1200 sa vloží tesniaci krúžok do prvej kompletnej
vlnovej priehlbiny.
Zasunutie rúr v smere rúrovej osi musí byť vykonané centricky a môže
sa robiť ručne, pomocou pák alebo nástrojov a drevených pák tak, aby
nebola poškodená hrana rúry.
2.3 Zasypanie výkopu
Utesnenie v blízkosti rúry musí byť vykonávané v etapách pomocou
ľahkých zhutňovacích strojov. Pritom je potrebné dbať na to, aby
bol zhutnený aj materiál vo vlnových priehlbinách. Zásypová zemina
by mala mať až do 30 cm nad vrcholom rúry zrnitosť ≤ 0,8 × šírka
vlnovej priehlbiny.
Správne a trvalé uloženie je zabezpečené okrem iného nasledovným:
-Výber vhodného zásypového materiálu. Materiál musí byť suchý
a jemnozrnný. Zásyp zóny potrubia nesmie obsahovať žiadne ostré
hrany, kamene alebo hrubý štrk.
-Zhutňovanie sa realizuje po 30 cm vrstvách za pomoci vhodných
nástrojov až do 1m nad vrcholom rúry.
-Prvá vrstva zásypu by mala byť nad polovicu priemeru rúry, aby bolo
zabránené jeho nadvihnutiu.
-Výkop musí byť v zóne potrubia rovnomerne zhutnený aby sa
zamedzilo presunutiu alebo abnormálnemu ohybu telesa rúry.
-Až do 1 metra nad vrcholom rúry je potrebné zhutňovať zásypový
materiál pomocou ľahkých strojov, vyššie vrstvy pomocou bežných
strojov. Stroje, ktoré sa používajú v cestnom staviteľstve môžu
byť použité iba vtedy, ak je zabezpečené, že nedôjde k žiadnym
negatívnym vplyvom na rúry uložené pod nimi.
2.4 Ukladanie v spodnej vode
Potrubie uložené do spodnej vody je potrebné pri nedostatočnom
zaťažení zaistiť proti nadvihnutiu pomocou ukotvenia alebo
dodatočného zaťaženia (napr. betón alebo vrecia s pieskom).
RAUVIA Špeciál môže byť dodávaná s perforovanými vlnami.
Tieto sa môžu naplniť vodou a regulujú tak nadvihnutie až na
2 – 3 kg/m. Zárezy na vlnách sú pritom dimenzované tak, že nie je
potrebné obávať sa zhoršenia tuhosti rúr. Vzhľadom na zvýšený tlak
na vydutie rúr, odporúčame pre tento prípad urobiť statický výpočet.
3 Skúška tesnosti
Skúška tesnosti prebieha podľa STN EN 1610 pomocou tlaku
vzduchu alebo vody (podľa tejto normy) stanoveným skúšobným
tlakom a dobou trvania.
V laboratóriu sú skúšané spoje podľa normy DIN EN 1277,
podmienka B a C, metóda 4.
Každých 20 až 30 m by mala byť rúra zasypaná tak, aby bola zaistená jej pozícia. Výkop môže byť zasypaný až po kontrole prípadného posunutia a až v priebehu chladnejších denných hodín.
RAUVIA môže byť v prípade potreby zváraná na tupo.
42
F3
Chemická odolnosť PE-HD materiálu
Napúčanie
Úbytok zaťaženia
Ťažnosť pri pretrhnutí
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
Nízka odolnosť
< 3%
< 0,5%
nezmenená
3 - 8%
0,5 - 5%
pokles < 50%
> 8%
> 5%
pokles > 50%
pri 20°C
Chemické látky
Amylacetát
Butylacetát
Acetón
Aromatické kyseliny
Mastné kyseliny (nad C6)
Kyselina octová (10 %)
Ľadová kyselina octová
Kyselina benzoová *
Kyselina boritá *
Kyselina brómovodíková (50 %)
Kyselina maslová
Kyselina uhličitá
Kyanovodík
Kyselina citrónová
Chlorovodík (všetky koncentrácie)
Kyselina chrómová (80 %) (D)
Kyselina dichloroctová (50 %)
Kyselina dichloroctová (100 %) (D)
Kyselina fluorovodíková (40 – 70 %)
Kyselina mravenčia
Kyselina fosforečná (50 %)
Kyselina fosforečná (95 %) (D)
Kyselina ftalová (50 %)
Kyselina glykolová (55 – 70 %)
Kyselina mliečna (96 %)
Kyselina maleinová
Kyselina monochloroctová
Kyselina dusičná (25 %)
Kyselina dusičná (50 – 70 %) (D)
Kyselina olejová (koncentrát)
Kyselina oxalová (šťavelová) (50 %)
Kyselina chloristá (20 %)
Kyselina chloristá (50 %)
Kyselina chloristá (70 %) (D)
Kyselina propionová (50 %)
Kyselina propionová (100 %)
Kyselina kremičitá
Sírovodík
Kyselina chrómsírová
Kyselina sírová (50 %)
Kyselina sírová (98 %) (D)
Kyselina siričitá
Kyselina stearová
Kyselina jantárová (50 %)
Kyselina vínna
Kyselina trichlóroctová (50 %)
Kyselina trichlóroctová (100 %)
Morská voda
Peroxid vodíka (30 %)
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
pri 60°C
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
43
pri 20°C
Chemické látky
Peroxid vodíka (100 %)
Terpentýn
Akrylonitril
Alylalkohol
Benzylalkohol
Butylalkohol (butanol)
Etyalkohol (96%)
Fluorovaný furylalkohol (D)
Izopropylalkohol
Metoxybutylalkohol
Acetaldehyd
Kamenec
Amoniak (čpavok) *
Anhydrid kyseliny octovej (acetanhydrid) (D)
Anhydrid kyseliny sírovej
Oxid siričitý
Anilín
Benzaldehyd
Benzol (benzén)
Benzín
Benzonát sodný
Dvojchróman draselný (40 %)
Borax *
Boritan sodný
Bróm
Gáfor
Uhličitan sodný
Ketón
Cyklohexán
Cyklohexanol
Cyklohexanon
Chloritan sodný (50 %)
Chlórbenzén
Chloroform
Kvapalný a plynný chlór
Chlorid hlinitý *
Chlorid amónny *
Chlorid antimónny *
Chlorid vápenatý *
Chlorid železitý *
Chlorid horečnatý *
Chlorid ortuťný/ortuťnatý
Metylénchlorid (dichlórmetán) *
Chlorid draselný *
Chlorid sodný
Chlorid sulfurilu (sulfurilchlorid)
Tionylchlorid (dichlorid-oxid siričitý)
Chlorid zinočnatý
Kresol (D)
Dekalin
Čistiace prostriedky
Para-dichlórbenzén
Dichlóretán
Dioxán
Epichlórhydrín
Terpentínový olej
Alifatické estery
Éter
Etyléter
Ropný éter
Fenol (D)
Fluór
Formaldehyd (40 %)
Fosfáty (fosforečnany) *
Butylftalát
44
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
pri 60°C
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
pri 20°C
Chemické látky
Želatína
Glycerín
Glykol
Butylglykol
Chlórnan vápenatý *
Chlórnan sodný *
Izooktán
Kvasnice
Lúhy
Marmeláda
Melasa
Ortuť
Metanol
Metyletylketón
Metylglykol
Morfolín
Nafta (ťažký benzín)
Naftalín
Dusičnan strieborný
Dusičnan sodný *
Óleum (dymivá kyselina sírová)
Éterický olej
Minerálny olej
Parafínový olej
Živočíšny a rastlinný olej
Silikónový olej
Oxidochlorid fosforečný
Ozón
Oxid fosforečný
Manganistan sodný (D)
Ropa
Pyridín
Polyglykol
Hydroxid draselný
Fotografické detektory
Soľný roztok
Soli niklu*
Soli medi *
Sirup
Loj
Kremičitan sodný *
Lúh
Sírany kovov
Sírouhlík
Sírnik sodný *
Ovocná šťava
Chlorid uhličitý
Tetrahydrofurán
Tetralín (D)
Jódová tinktúra
Tiofén
Tiosíran sodný
Toluén
Trichlóretylén
Chlorid antimonitý
Chlorid fosforitý
Trietanolamín
Vodná para
Vazelína
Xylol
Síra
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
pri 60°C
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Vysoká odolnosť
Stredná odolnosť
Nízka odolnosť
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
45
maņ oddelene, ale spolu s pôdou a tento systém je nutné posudzovaņ spolu. RAUVIA Špeciál patrí
oti tuhým-neohybným materiálom tú výhodu, že reagujú na statické a dinamické zaŐaženie exibilne
m sa vyhne narastajúcemu napätiu (a tým poškodeniu), ktoré preberie okolitá pôda, pretože je menej
F4
odolnosĢŠPECIÁL
VÝHODY A VLASTNOSTI SYSTÉMU Chemická
RAUVIA
VÝBORNÝ POMER MEDZI VYNIKAJÚCIMI MATERIÁLOVÝMI
VLASTNOSŤAMI
použitie pri odkanalizovaní
priemyselných vôd. Materiá
A INVESTIČNÝMI NÁKLADMI
Mechanická a tepelná odolnosĢ
Chemická a biologická odolnosŐ PE-HD je veĹmi vysok
tie v stene, spôsobené uložením do pôdy, ktorá je elastickejšia ako tuhé systémy a nemajú možnsoņ odviesņ
edie k okamžitému lomu a preto je pri ich ukladaní veįmi dôležité najmä zhutnenie v zóne potrubia.
systém
byņ ukladaný aj pod plochy s vysokým dynamickým alebo statickým zaņažením ako napríklad dopravné
5m vēaka rúram kruhovej tuhosti triedy SN8. Rúry a celý systém uloženia je možné staticky posúdiņ
aženia. Dokonca ani deformácie do 30% (podįa EN 1446 bez lomu) nemôžu vēaka vysokému modulu
poškodiņ, Đím
sa dosahuje až 5-násobná
bezpeĐnosņ
Oderuvzdornosť
a dlhodobá
životnosťako je pre bežné prípady stanovená deformácia
Aj pri najvyššej
povolenej
deformácii
predstavuje
hydraulických vlastností len 0,5%. Nepatrne
Materiál PE-HD je v porovnaní s inýmistrata
materiálmi
umožIJuje bezpeĐnú
a dlhodobú
prevádzku.
podstatne
oderuvzdornejší
a dlhodobo odolnejší aj voči
oder
dstatne
m maornosņ
podįa
otnosņ
emická
ostroranným materiálom, vnútorný povrch rúr nie je
krehký. Oderuvzdornosť spolu s minimálnou garantovanou hrúbkou steny podľa EN 13476 zaručuje pri
tomto produkte dlhodobú životnosť a funkčnosť, ktorú
v neposlednom rade určujú aj chemická odlonosť,
mechanická aj tepelná odolnosť
PreplachovateýnosĢ, monitoring
Systém RAUVIA Špeciál je v prípade potreby bez pr
a tvaroviek nie je pritom opotrebovaný. V praxi je však
inkrustácií. Biela vnútorná stena umožIJuje výborný m
4.0
3.5
Azbestocement
3.0
2.5
2.0
Betón
1.5
PVC
1.0
Kamenina
Polypropylén
0.5
PE-HD
RAUSISTO
200 000
400 000
poĚet cyklov zaŐaženia
Oderuvzdornejší materiál z dlhodobého hĹadiska je už len špeciálnou vrstvou
RAUSISTO® opatrený vnútorný povrch kanalizaĚných rúr AWADUKT PP SN10/16
RAUSISTO®
46
ZvariteýnosĢ
Jednou z veĹkých výhod systému je možnosŐ vytvoren
neštandardné tvarovky, nakoįko PE-HD má pri zváraní
Hydraulické vlastnosti, hladký vnútorný povrch be
Hladká vnútorná stena zaruĚuje veĹmi dobré hydraulick
drsnosti s hodnotou iba kb=0,4mm (RAS-Ew) priĐom
prevádzky, neporézna stena z PE-HD s veįmi malou dr
vlastnosti.Pri návrhu sa odporúĐa poĐítaņ s minimáln
10m/s s ohįadom na obsah a charakter látok vo vode
4.5
0.0
Rúry z materiálu PE-HD sa vyznaĐujú vysokou odoln
až +60°C z Ěoho vyplýva mimoriadna a neporovnate
a ukladania aj v zimnom období bez rizika vzniku skry
zásype rúr. Odolnosņ voĐi bodovému zaņaženiu PE-HD
Skladovanie, preprava, ukladanie
Voįné skladovanie je možné aj po dobu 1 roka. Vzhįad
preprava paliet uložených na seba výrazne šetrí Đas, r
a spájanie je jednoduchšie, bezpeĚnejšie a rýchlejšie
je možné robiņ ruĐne, objem výkopových prác je menš
bezpeĐnosņ spoja sa dosahuje len extrúznym zvarením
statický prepoĐet. Pre ukladanie a skúšanie platí STN
Vyhlásenie zhody
Systém RAUVIA Špeciál je certikovaný Nemeckým in
slovenským Technickým a skúšobným ústavom stave
testování a certikaci (ITC) a.s. v Zlíne - autorizovan
(MPA) v Darmstadte, pri kontrole kvality vo výronom z
Chemická odolnosť
Chemická a biologická odolnosť PE-HD je veľmi vysoká, nehrozí sírovodíková korózia. Odoláva aj celému radu iných látok a preto je vhodný
aj na použitie pri odkanalizovaní priemyselných vôd. Materiál je plne recyklovateľný, nezaťažuje životné prostredie a je zdravotne nezávadný.
Mechanická a tepelná odolnosť
Rúry z materiálu PE-HD sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči nárazu, vysokou kruhovou flexibilitou, rozsahom použitia pri teplotách -30 °C
až +60°C z čoho vyplýva mimoriadna a neporovnateľná odolnosť voči nízkym teplotách oproti iným materiálom a tým možnosťou manipulácie
a ukladania aj v zimnom období bez rizika vzniku skrytých trhlín a poškodení, PE-HD nepodlieha skrehnutiu a nevznikajú lomy na materiály ani
pri zásype rúr. Odolnosť voči bodovému zaťaženiu PE-HD je vďaka flexibilite väčšia ako pri rúrach z iných materiálov ako napríklad PVC.
Zvariteľnosť
Jednou z veľkých výhod systému je možnosť vytvorenia kvalitného zvaru. Extrúznym zváraním za pridania materiálu je možné vyhotoviť aj
mnohé neštandardné tvarovky, nakoľko PE-HD má pri zváraní veľmi dobré vlastnosti a vykazuje vysokú bezpečnosť zvarového spoja.
Hydraulické vlastnosti, hladký vnútorný povrch bez usadzovania
Hladká vnútorná stena zaručuje veľmi dobré hydraulické vlastnosti systému RAUVIA Špeciál, pri návrhu je možné vychádzať z údaju
o prevádzkovej drsnosti s hodnotou iba kb=0,4mm (RAS-Ew) pričom pri betónových rúrach je to až 1,5mm. Uvedené hodnoty závisia aj
od stavu potrubia počas prevádzky, neporézna stena z PE-HD s veľmi malou drsnosťou však zabraňuje usadzovaniu nánosov a dlhodobo si
zachováva výborné hydraulické vlastnosti.Pri návrhu sa odporúča počítať s minimálnou rýchlosťou prúdenia v systéme 0,5m/s a maximálnou
rýchlosťou 6-8m/s, prípadne až 10m/s s ohľadom na obsah a charakter látok vo vode. Hydraulické dimenzovanie systému RAUVIA Špeciál
je v súlade s EN 752-4.
Preplachovateľnosť, monitoring
Systém RAUVIA Špeciál je v prípade potreby bez problémov preplachovateľný tlakovými zariadeniami až pod tlakom 120 barov, materiál rúr
a tvaroviek nie je pritom opotrebovaný. V praxi je však polymérové rúry potrebné čistiť len minimálne, vzhľadom na už spomínanú minimálnu
tvorbu inkrustácií. Biela vnútorná stena umožňuje výborný monitoring kamerovými systémami.
Skladovanie, preprava, ukladanie
Voľné skladovanie je možné aj po dobu 1 roka. Vzhľadom na nízku hmotnosť rúr RAUVIA Špeciál je preprava menších rozmerov vykonávaná
ručne, preprava paliet uložených na seba výrazne šetrí čas, robustná konštrukcia steny rúry zabezpečuje odolnosť voči poškodeniu, ukladanie
do výkopu a spájanie je jednoduchšie, bezpečnejšie a rýchlejšie a je možné ho robiť do priemeru DN/OD500 bez špeciálnych zariadení,
vyrovnávanie smeru rúry je možné robiť ručne, objem výkopových prác je menší ako napríklad pri betónových rúrach. Ukladanie je možné
aj v spodnej vode, pričom vysoká bezpečnosť spoja sa dosahuje len extrúznym zvarením hrdla a rúry a osadením 4 tesniacich krúžkov
alebo zvarením rúr natupo – tu je potrebný statický prepočet, prípadne použitím dodatočného tesnenia No loss. Pre ukladanie a skúšanie platí
STN EN 1610.
Vyhlásenie zhody
Systém RAUVIA Špeciál je certifikovaný Nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne (Deutsches Institut fuer Bautechnik-DIBT),
slovenským Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS) n.o. v Bratislave - osvedčovacie miesto č. OM 04 a českým
Institutem pro testování a certifi kaci (ITC) a.s. v Zlíne - autorizovaná osoba č.224. Skúšky pebiehali aj v inštitúciách ako Staatliche
Materialpruefungsanstalt (MPA) v Darmstadte, pri kontrole kvality vo výrobnom závode.
47
Ďalšie programy rehau
RAUVIA PP SN 16
Kanalizačný systém z PP s profilovanou stenou so zvýšenou kruhovou tuhosťou triedy
SN16 – 16 kN/m2 podľa STN EN ISO 9969
Sortiment:
DN/ID 300, 400, 500, 600, 800 a DN/OD 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200
RAUVIA PE-S
Kanalizačný systém z PE s profilovanou stenou s oceľovou výstužou
Sortiment:
DN/ID
OD
1200
1316
1300
1420
1400
1524
1500
1635 mm
Rúry sa vyrábajú v triedach kruhovej tuhosti SN8 a SN16
AWADUKT PP SN10/16 RAUSISTO
Vysokozaťažiteľný kanalizačný systém z polypropylénu podľa
STN EN 1852 – bezpečnosť pre generácie.
Sortiment:
DN/OD
s (mm) SN10
s (mm) SN16
110
4,0
–
160
5,8
6,9
200
7,3
8,6
250
9,1
10,7
315
11,4
13,5
400
14,5
17,1
500
18,1
21,4
Hladká, plná – neštruktúrovaná stena zo 100 % PP-HM bez plnív a recyklátu, kruhová
tuhosť SN10/SN16 podľa STN EN ISO 9969, vnútorná oderuvzdorná vrstva RAUSISTO,
integrovaný tesniaci krúžok – tzv. SafetyLock® bezpečnostný zámok
Tento podklad podlieha ochrane autorských práv. Týmto založené práva, najmä právo
na preklad, dotlač, odobratie vyobrazení, rádiové vysielanie, reprodukciu fotomechanickou alebo obdobnou cestou a uloženie v systémoch spracovania dát sú vyhradené.
Naše ústne a písomné poradenské služby sú založené na skúsenostiach na najvyššom
stupni znalostí, sú však mienené ako nezáväzná informácia. Pre neobvyklé pracovné
podmienky a spôsoby použitia, ktoré nie je možné z našej strany ani vyskúšať, ani
ovplyvniť, nie je možné vychádzať z našich údajov o vlastnostiach výrobkov.Odporúčame
vyskúšať, či sa daný výrobok firmy REHAU skutočne hodí pre zamýšľané použitie. Ďalšie
spracovanie a spôsoby použitia našich výrobkov odberateľom sú mimo rámec možností
našej kontroly, a preto za ne plne zodpovedá odberateľ. Ak by napriek tomu prišlo k sporu
v otázke záruky na výrobky, treba povedať, že poskytujeme záruku iba do výšky celkovej
ceny nami dodaných a odberateľom použitých výrobkov, a to pre akýkoľvek rozsah vzniknutej škody. Naša záruka sa vzťahuje na časovo stálu kvalitu našich výrobkov v súlade
s našou špecifikáciou a našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.
REHAU, s.r.o., Kopčianska 82A, P.O.BOX 131, 850 00 Bratislava 5, tel.: +421/2/68 20 91-17-18-48,-38,-75, fax: +421/2/63 81 34 22, [email protected], www.rehau.sk
REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel.: +420/272 190 111, +420/272 190 136, fax: +420/272 190 195, [email protected], www.rehau.cz
www.rehau.sk
840050 SK
06.2008
Download

840050 rauvia speciã l sk