„príjemná klíma pre vaše pohodlie“
S YSTÉMY PODL AHO VÉHO VYKURO VANI A
CENNÍ K 2014
02 C OSM O S y s témov á dos k a U NI
Reg. č. 7F268-F
Reg. č. 7F147
COSMO
Systémová
doska UNI.
C OSM O Tacker systém 03
COSMO
TACKER SYSTÉM.
Jednoduchšie a bezpečnejšie sa už podlahové vykurovanie inštalovať nedá. Iba v štyroch
COSMO Tacker systém ponúka obzvlášť flexibilné podlahové vykurovanie. Skladá sa z tepelnej
pracovných krokoch vytvoríte pomocou COSMO systémovej dosky UNI s výstupkami hotový
izolácie a izolácie proti kročajovému hluku z penového polystyrénu s nakašírovanou pevnou
systém – bez toho aby ste pri inštalácií potrebovali nástroj.
tkaninovou fóliou s rastrom 50mm. Upevnenie potrubia sa vykonáva pomocou fixačných spôn.
Zvinutá izolačná rolka je výborná tepelná a kročajová izolácia.
Montážna doska je vybavená vypenenými výstupkami, ktoré pridržiavajú potrubie. Do týchto
výstupkov sa vykurovacia trubka jednoducho zatlačí nohou. Pomocou COSMO systémovej
COSMO Tacker systém slúži zároveň ako hodnotná tepelná a kročajová izolácia. Vďaka inte-
dosky UNI s výstupkami ide inštalácia podlahového vykurovania hravo od ruky.
grovanej vrchnej tkaninovej fólii drží potrubie skutočne pevne. Montáž sa vykonáva pomocou fixačných sponiek, ktoré sa inštalujú do izolačnej dosky pomocou špeciálneho nástroja.
S COSMO Tacker systémom sa dajú tiež ľahko a rýchlo pokladať veľké plochy.
C O S MO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami
C O S MO PE-X trubka alebo viacvrstvová trubka
upevnená pomocou fixačných spôn.
Výhoda pre Vás: COSMO tacker systém
sa dá pokladať takmer bez prierezov
Výhoda pre Vás: systémová doska je
izolačného materiálu. Systém spĺňa
vďaka presnému tvaru rozdelená do
vysoké nároky na kvalitu zodpovedajúcu
siete so 60 mm rastrom, vďaka čomu je
príslušným požiadavkám kvality noriem
zaistené optimálne rozdelenie tepla.
DIN a výrobných noriem.
04 COS M O Sy s témov á dos k a U NI
Reg. č. 7F268-F
C OSM O Systé mová doska UNI 05
Reg. č. 7F268-F
Doska syst émová i zol ačná UNI
COSMO
doska systémová
UNI čierna izolačná
s výstupkami
rozmery: 1440 x 840 mm,
rozteč = 60 mm, balenie 9,6 m2
COSMO
SYSTÉMOVÁ DOSKA
UNI S VÝSTUPKAMI.
COSMO
súprava Multiset
balení 1 set
Pot ru b i e
COSMO
Potrubie PE-Xcellent 17x2 mm,
materiál zosieťovaný polyetylén
s vnútornou kyslíkovou bariérou
a/D, DIN 4726, DIN-CERTCO registrované pod číslom 3V366, DIN 16892
RS M 3AA
COSMO
Spojovacie
prvky 90
Päťvrstvový materál s vnútornou kyslíkovou
bariérou. Max. prevádzková teplota 90°C,
max. prevádzkový tlak 8bar.
balenie 200 m
Skr.2: CPTTR17 200
0,99 €/ m
balenie 600 m
Skr.2: CPTTR17 600
0,99 €/ m
Závi t o vé sp o j e
RS M 3AA
COSMO
Šróbenie zverné
na potrubie
DN 20 (3/4“) s eurokonusom,
balenie 10ks
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTSS17
2,29 €/ ks
COSMO
Spojka zverná
balenie 10ks
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTSSS17
7,08 €/ ks
COSMO
Prechodka zverná
s vonkajším závitom 1/2“
balenie 10ks
Ceny sú uvedené bez DPH.
RS M3 A A
UNI 30-2 WLS 040, tepelný odpor Rλ =R=0,75m2
W/K, vhodné pre trubku 14-17 mm, výška izolácie = 30 mm, zaťaženie 5,0 kN/m2, útlm kročaj.
hluku 26 dB
Skr.2: CPTDS30
UNI 11 WLS 035, tepelný odpor Rλ = 0,30
m2 K/W, vhodné pre trubku 16-17 mm, výška
izolácie = 11 mm, zaťaženie 75 kN/m2
Skr.2: CPTDS11
11,69 €/ m2
pre systémovú dosku UNI 30-2
Skr.2: CPTMULTISET 30
66,00 €/sada
UNI11 vhodný ako dverová prechodka
Skr.2: CPTMULTISET 11
63,00 €/sada
pre systémovú dosku UNI s výstupkami,
balenie 6 ks
Skr.2: CPTSPRVKY
Fól i a hydroi zol ačná syst émová – t enká
COSMO
Fólia UNI s výstupkami bez polystyrénovej peny
COSMO
Fólia s výstupkami
– spojka – úzka
COSMO
Fólia s výstupkami
– dverová prechodka
COSMO
Vrut na upevnenie
fólie
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTP1/2
4,64 €/ ks
7,80 €/ ks
RS M3 A A
rozmery: 1440 x 840mm,
vhodné pre trubku 16-17mm,
balenie 16,8 m2
Skr.2: CPTFN
8,55 €/ m2
balenie 10 ks
Skr.2: CPTFNS
7,25 €/ ks
balenie 10 ks
Skr.2: CPTFNP
7,25 €/ ks
balenie 70 ks
Skr.2: CPTV
0,35 €/ ks
Prí sl ušenst vo
COSMO
Trubka ochranná
z polyetylénu
11,99 €/ m2
RS M3 A A
balenie 10 m
Skr.2: CPTTO
0,59 €/ m
Ceny sú uvedené bez DPH.
06 C OSM O Tac k er s y s tém
Reg. č. 7F147
C OSM O Tacker systém 07
Reg. č. 7F147
Závi t ové spoj e
RS M3 A A
COSMO
Spojka zverná
balenie 10 ks
balenie 10 ks
Pot ru b i e
Potrubie PE-Xcellent 17x2 mm,
materiál zosieťovaný polyetylén
s vnútornou kyslíkovou bariérou
a/D, DIN 4726, DIN-CERTCO
registrované pod číslom 3V366,
DIN 16892
RS M 3AA
balenie 10 m2
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTP1/2
4,64 €/ ks
balenie 200 m
Skr.2: CPTTR17 200
0,99 €/ m
balenie 600 m
Skr.2: CPTTR17 600
0,99 €/ m
RS M 3AA
Rolka 30-2, WLS 040, tepelná
a kročajová izolácia s kotviacou tkaninou
s rastrom 50 mm, rozmery: 1000 x 10 000 mm,
zaťaženie 5,0 kN/m2 , tepelny odpor Rλ = 0,75m2
K/W, útlm kročajového. hluku 26 dB,
výška izolácie = 30 mm.
Skr.2: CPTDT
Nást ro j mo n t ážn y Ta c k e r
Pří sl ušenst ví
RS M3 A A
COSMO
Fixačná spona
– krátka
Päťvrstvový materál s vnútornou kyslíkovou
bariérou. Max. prevádzková teplota 90°C,
max. prevádzkový tlak 8bar.
Izol áci a t ep el n á a z v u k o v á – r o lk a
COSMO
Doska TACKER – rolka
7,08 €/ ks
COSMO
Prechodka zverná s
vonkajším závitom 1/2“
COSMO
TACKER SYSTÉM.
COSMO
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTSSS17
balenie 300 ks
Skr.2: CPTSFK
0,09 €/ ks
balenie 300 ks
Skr.2: CPTSFS
0,09 €/ ks
COSMO
Fixačná spona
– štandardná
8,28 €/ m2
RS M 3AA
COSMO
Nástroj montážny
Tacker
balenie 1ks
Skr.2: CPTTACKER
Zá vi t o vé sp o j e
215,00 €/ ks
RS M 3AA
COSMO
Šróbenie zverné
na potrubie
DN 20 (3/4“) s eurokonusom,
balenie 10ks
Ceny sú uvedené bez DPH.
na trubku PE-X 17 x 2 mm
Skr.2: CPTSS17
2,36 €/ ks
Ceny sú uvedené bez DPH.
08 C OSM O V š eobec né prís l uš en s t v o
C OSM O F L OOR Vše o b e cné príslušenstvo 09
R oz d eľo vače
COSMO
Rozdeľovač
z nerezovej ocele
2x guľový kohútik 3/4“ (na strane
rozdeľovača 1“), prietokomer 0-5l/min.,
pamäťový krúžok, guľový kohútik na
každú vykurovaciu vetvu, uzatvárateľné
ventily M30 x 1,5mm s ručným
hrebeňovým regulátorom prietoku,
napúšťacie/vypúšťacie kohútiky, manuálne odvzdušňovacie ventily,
Balenie 1ks
RS M 4AS
Skr.2: CPTR02
2 cestný, d = 213 mm
135,00 €
Skr.2: CPTR03
3 cestný, d = 263 mm
159,00 €
Skr.2: CPTR04
4 cestný, d = 313 mm
185,00 €
Skr.2: CPTR05
5 cestný, d = 363 mm
205,00 €
Skr.2: CPTR06
6 cestný, d = 413 mm
238,00 €
Skr.2: CPTR07
7 cestný, d = 463 mm
277,00 €
Skr.2: CPTR08
8 cestný, d = 513 mm
301,00 €
Skr.2: CPTR09
9 cestný, d = 563 mm
323,00 €
Skr.2: CPTR10
10 cestný, d = 613 mm
353,00 €
Skr.2: CPTR11
11 cestný, d = 663 mm
384,00 €
Skr.2: CPTR12
12 cestný, d = 713 mm
413,00 €
Skri ň a ro z d eľo v a č a
RS M 4AS
COSMO
Skriňa rozdeľovača
pod omietku
Výška = 615 - 705 mm,
Hĺbka = 110 - 175 mm, balenie 1 ks
Skr.2: CPTSRP24
pre 2 - 4 2-4 cestné rozdeľovače,
šírka = 435 mm
73,00 €
Skr.2: CPTSRP58
pre 5-8 cestné rozdeľovače,
šírka = 565 mm
78,00 €
Skr.2: CPTSRP910
pre 9-10 cestné rozdeľovače,
šírka = 715 mm
87,00 €
Skr.2: CPTSRP1112
pre 11-12 cestné rozdeľovače,
šírka = 795 mm
93,00 €
COSMO
Skriňa rozdeľovača
nad omietku
Výška = 600 mm,
Hĺbka = 120, balenie 1 ks
Ceny sú uvedené bez DPH.
Zkr.2: CPTSRN24
pre 2-4 cestné rozdeľovače,
šírka = 420 mm
70,00 €
Zkr.2: CPTSRN58
pre 5-8 cestné rozdeľovače,
šírka = 550 mm
76,00 €
Zkr.2: CPTSRN910
pre 9-10 cestné rozdeľovače,
šírka = 700 mm
85,00 €
Zkr.2: CPTSRN1112
pre 11-12 cestné rozdeľovače,
šírka = 780 mm
90,00 €
Regul áci a podl ahového vykurovani a | DRÔ TO VÁ VERZI A PRE NO VÉ SYSTÉMY
COSMO
Termostat manuálny
elektronický
COSMO
Termostat manuálny
s LCD displejom
COSMO
Termostat týždenný
programovateľný
s LCD displejom
COSMO
Ústredná svorkovnica
pre termostaty
a pohony
COSMO
Modul pre ovládanie
čerpadla
COSMO
Termoelektrický
pohon, M30 x 1,5
RS M4 A S
Napájanie : 230 V AC/ 50 Hz
Max. záťaž: 10 (3) A
Hysterézia: 0,5ºC
Rozsah ovládania teplôt: 5 ºC - 30 ºC
Prevádzková teplota: 0 ºC - 40 ºC
Krytie : IP30
Rozmery: 75 mm / 75 mm / 30,5 mm
Skr. 2: CFLERT20-230V
23,07 €/ ks
Napájanie : 230 V AC/ 50 Hz
Max. záťaž: 10 (3) A
Max. počet pohonov: 5 ks – 3W
Hysterézia: 0,5ºC
Rozsah ovládania teplôt: 5 ºC - 30 ºC
Prevádzková teplota: 0 ºC - 40 ºC
Krytie : IP30
Rozmery: 80 mm / 80 mm / 30,5 mm
Skr. 2: CFLERT30-230V
29,50 €/ ks
Napájanie : Vnútorné 2xAA; Vonkajšie 230 V AC/ 50 Hz
Max. záťaž: 0 (3) A
Max. počet pohonov: 5 ks – 3W
Hysterézia: 0,5ºC/1 ºC
Rozsah ovládania teplôt: 5 ºC - 35 ºC
Prevádzková teplota: 0 ºC - 40 ºC
Krytie : IP30
Rozmery: 75 mm / 130 mm / 30,5 mm
Skr. 2: CFLERT50-230V
56,15 €/ ks
Prevádzkové napätie : 230 V AC
Spínacie napätie : 230 V AC / 5 A
Max. počet termostatov: 6
Max. počet pohonov: 24
Prevádzková teplota: 0 ºC - 50 ºC
Rozmery: 300 mm / 85 mm / 62 mm
Skr. 2: CFLKL06-230V
43,83 €/ ks
Napájanie: 230 V AC / 50Hz
Prevádzková teplota: 0 ºC - 50 ºC
Skr. 2: CFLPL06
18,37 €/ ks
Napájanie: 230 V AC
Prechodový prúd: 9 mA / 2W
Prúd / Výkon : 195 mA
Uzavretie / Otvorenie : cca. 180 sekúnd
Zdvih cca. 3,5 mm
Závit: M30 x 1,5
Skr. 2: CFLTA15MR 230V M30 x 1,5
16,12 €/ ks
PRÍ KLAD JEDNO DUCHÉHO SETU – O VLÁDANI E 3 ZÓ N
3 x CFLERT20
VÝHODNÁ CENA SETU
1 x CFLKL06
3 x CFLTA15MR
155,00 €
Obj. číslo celého setu: CFLSETDRAT3ZM
Ceny sú uvedené bez DPH.
10 C OSM O FLOO R V š eobec né p r í s lu š e n s t v o
C OSM O F L OOR Vše o b e cné príslušenstvo
R eg u l áci a p o d l a h o v é h o v y k u r o v a n ia | B EZD R ÔTOV Á V E R ZIA P R E N OV É S Y S TÉ MY
COSMO
Termostat bezdrôtový
manuálny s LCD
displejom
COSMO
Termostat bezdrôtový
týždenný s LCD
displejom
COSMO
Bezdrôtová ústredná
svorkovnica pre termostaty a pohony
COSMO
Modul pre ovládanie
čerpadla
COSMO
Termoelektrický
pohon,
M 30 x 1,5
Napájanie : 2 x batérie AA
Max. záťaž: 10 (2) A
Max. počet pohonov: 5 ks – 3W
Hysterézia: 0,5ºC
Rozsah ovládania teplôt: 5 ºC - 30 ºC
Prevádzková teplota: 0 ºC - 40 ºC
Krytie : IP30
Rozmery: 80 mm / 130 mm / 30,5 mm
Skr.2: CFLERT30-RF
RS M 4AS
Podlahové vykurovanie je dnes veľmi často používaným riešením vykurovania, vďaka ktorému zvyšujeme svoj komfort
a znižujeme náklady na vykurovanie domu alebo bytu. Dnešné systémy podlahového vykurovania zaisťujú rovnomerné rozloženie teploty v danej miestnosti. Tieto produkty sú určené pre podlahové vykurovanie a obsahujú výrobky, pri ktorých
boli použité riešenia, vďaka ktorým je podlahové vykurovanie oveľa výkonnejšie, úspornejšie a poskytuje komfort prispôsobený
individuálnym potrebám.
57,15 €/ ks
Napájanie : 2 x batérie AA
Max. záťaž: 10 (3) A
Max. počet pohonov: 5 ks – 3W
Hysterézia: 0,5ºC / 1ºC
Rozsah ovládania teplôt: 5 ºC - 35 ºC
Prevádzková teplota: 0 ºC - 40 ºC
Krytie : IP30
Rozmery: 70 mm / 130 mm / 30,5 mm
Skr.2: CFLERT50-RF
VÝHODNÁ CENA SETU
Ceny sú uvedené bez DPH.
Pri bezdrôtovej verzii jednoduchá montáž bez použitia komunikačních vodičov a signál so stálou vysokou frekvenciou 2,4 Ghz
zaručuje veľmi stabilnú a presnú prevádzku. Modely ERT30 a ERT50 sú dostupné aj v bezdrôtovom prevedení a sú montované
na omietku.
Syst ém PWM
74,69 €/ ks
Prevádzkové napätie : 230 V AC
Spínacie napätie : 24 V DC / 5 A
Max. počet termostatov: 6
Max. počet pohonov: 24
Rozmery: 300 mm / 85 mm / 62 mm
Skr.2: CFLKL06-RF
142,85 €/ ks
Z dôvodu veľkej zotrvačnosti podlahového vykurovania zaručuje použitie systému PWM presné udržanie stálej teploty v miestnostiach. Systém PWM kontroluje čas prevádzky a počet otvorení a zatvorení použitých pohonov vo vzťahu k nárastu teploty v
miestnosti. Efektom tohto systému je ďalšia úspora, komfort a neprehrievanie miestosti.
Systém VPF
Je systém, ktorý chráni pohony. Raz týždenne otvára a zatvára pohon, dokonca aj ked systém v danej chvíli nie je v prevádzke
(mimo obdobie vykurovania).
SCHÉM A EL. ZAPO JENI A
Napájanie: 230 V AC / 50 Hz
Prevádzková teplota: 0 ºC - 50 ºC
Skr.2: CFLPL06
18,37 €/ ks
Napájanie: 230 V AC
Prechodový prúd: 9 mA / 2W
Prúd / Výkon : 195 mA
Uzavretie / Otvorenie : cca. 180
sekúnd
Zdvih cca. 3,5 mm
Závit: M30 x 1,5
Skr.2: CFLTA15MR 230V M30 x 1,5
16,12 €/ ks
PRÍ KL AD JE DNOD U C H É H O S ET U – OVL Á D A N IE 3 ZÓN
3 x CFLERT30 RF
Regul áci a podl ahového vykurovani a
1 x CFLKL06 RF
3 x CFLTA15MR
349,00 €
Obj. číslo celého setu: CFLSETBEZDRAT3ZM
ZJEDNO DUŠENÁ SCHÉM A
(iba príklad)
(iba príklad)
Drôtová verzia (pri bezdrôtovej verzii odpadá
prepojenie termostatov so svorkovnicou)
Drôtová verzia (pri bezdrôtovej verzii odpadá
prepojenie termostatov so svorkovnicou)
11
12 C OSM O FLOO R V š eobec né p r í s lu š e n s t v o
Pr í sl u šen st vo
COSMO
Pás obvodový
dilatačný
COSMO
Prísada do
betónovej zmesi
– plastifikátor
C OSM O Vše o b e cné príslušenstvo 13
RS M 3AA
Rozmery: 8 x 160 mm
Balenie 25 m
Skr.2: CPTDP
0,53 €/ m
Regul áci a - TWI NTEC
COSMO
Armatúra TWINTEC
vo farbe RAL9016
– biela
COSMO
Armatúra TWINTEC
- pochrómovaná
Plastový kanister á 20 l
Skr.2: CPTPLASTIFIKATOR
2,99 €/ l
na spojenie viacvrstvovej trubky 17 x 2
balenie 10 ks
Skr.2: CPTSL17
4,75 €/ ks
na spojenie viacvrstvovej trubky 17 x 2
balenie 10 ks
Skr.2: REM570462
153,00 €/ ks
RS M3 A A
s krytkou a termostatickou
hlavicou v bielej farbe
Skr.2: CPTTWINTECB
178,00 €/ ks
s krytkou a termostatickou hlavicou
v chrómovom prevedení
Skr.2: CPTTWINTECCH
185,00 €/ ks
COSMO
Spojka lisovacia
COSMO
Čeľusť lisovacia
Typ TH
TWINTEC
inteligentný spojovací prvok medzi
vykurovacím telesom a podlahovým vykurovaním.
Vykurovacie
teleso
COSMO
Profil dilatačný
COSMO
Oblúk vodiaci
pre potrubie
16 – 17 mm
Ceny sú uvedené bez DPH.
TWINTEC
Dĺžka 2000 mm, vrátane PE-pásu
8 x 100 x 2000 mm (25 kusov)
balenie 50m
Skr.2: CPTPDS
3,49 €/ m
balenie 50 ks
Skr.2: CPTOV
1,99 €/ ks
FLOORTEC
Podlahové
vykurovanie
Ceny sú uvedené bez DPH.
14 COS M O Sy s témov a dos k a U NI
Reg. č. 7F268-F
Rých l a kal ku l ác ia s y s té m o v e j d o s k y U N I 30-2 s výstupkam i a tr ubkou P E -X a 17 x 2 m m
C OSM O Systé mova doska UNI 15
Reg. č. 7F268-F
RS M 3AA
Rýchl a kal kul áci a syst émovej dosky UNI 30- 2 s výst upkami a t rubkou PE- Xa 1 7 x 2 m m
Podlahová krytina: napr. bez krytiny – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre Rλβ= 0, 00 m2 K/W
Podlahová krytina: napr. keramika – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre Rλβ= 0, 05 m2 K/W
• COSMO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami s trubkou
PE-Xa 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
• COSMO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami s trubkou
PE-Xa 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
60
120
180
240
300
15
143
120
101
85
72
18
121
102
86
72
61
20
107
90
75
64
54
22
93
78
65
55
47
24
79
66
55
47
15
179
149
126
18
157
131
20
143
22
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
RS M3 A A
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
60
120
180
240
300
15
103
89
77
67
58
18
88
76
66
57
49
20
77
67
58
50
44
22
67
58
50
43
38
39
24
57
49
42
37
32
106
90
15
129
111
96
84
73
111
93
79
18
113
98
85
74
64
120
101
85
72
20
103
89
77
67
58
129
108
91
76
65
22
93
80
69
60
52
24
114
96
80
68
57
24
83
71
62
53
46
15
214
179
151
127
108
15
155
134
116
100
87
18
193
161
136
115
97
18
139
120
104
90
78
20
179
149
126
106
90
20
129
111
96
84
73
22
164
137
116
98
83
22
119
102
89
77
67
24
150
126
106
89
75
24
108
93
81
70
61
15
250
209
176
149
126
15
180
156
135
117
102
18
229
191
161
136
115
18
165
142
123
107
93
20
214
179
151
127
108
20
155
134
116
100
87
22
200
167
141
119
101
22
144
125
108
94
81
24
186
155
131
110
93
24
134
116
100
87
75
15
286
239
201
170
144
15
206
178
154
134
116
18
264
221
186
157
133
18
191
165
143
124
107
20
250
209
176
149
126
20
180
156
135
117
102
22
236
197
166
140
118
22
170
147
127
110
96
24
221
185
156
132
111
24
160
138
119
104
90
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
16 C OSM O S y s témov a dos k a U NI
Reg. č. 7F268-F
Rých l a kal ku l ác ia s y s té m o v e j d o s k y U N I 30-2 s výstupkam i a tr ubkou P E -X a 17 x 2 m m
RS M 3AA
Podlahová krytina: napr. parkety – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre Rl,B = 0,10 m2 K/W
• COSMO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami s trubkou
PE-Xa 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Rýchl a kal kul áci a syst émovej dosky UNI 30- 2 s výst upkami a t rubkou PE- Xa 1 7 x 2 m m
RS M3 A A
Podlahová krytina: napr. koberec – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pro Rl,B = 0,15 m2 K/W
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény so
zvýšenou teplotou v miestnosti
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
C OSM O Systé mova doska UNI 17
Reg. č. 7F268-F
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
60
120
180
240
300
15
81
71
63
56
50
18
69
61
54
48
42
20
61
53
47
42
37
22
52
46
41
36
32
24
44
39
35
31
15
101
89
79
18
89
78
20
81
22
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény so
zvýšenou teplotou v miestnosti
• COSMO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami s trubko
PE-Xa 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
60
120
180
240
300
15
66
60
54
48
43
18
56
51
46
41
37
20
50
45
40
36
33
22
43
39
35
31
28
27
24
36
33
29
27
24
70
62
15
83
74
67
60
54
69
62
55
18
73
65
59
53
48
71
63
56
50
20
66
60
54
48
43
73
64
57
50
45
22
60
54
48
43
39
24
65
57
50
45
40
24
53
48
43
39
35
15
121
107
95
84
74
15
99
89
80
72
65
18
109
96
85
75
67
18
89
80
72
65
59
20
101
89
79
70
62
20
83
74
67
60
54
22
93
82
73
64
57
22
76
68
62
55
50
24
85
75
66
59
52
24
70
63
56
51
46
15
141
125
110
98
87
15
116
104
94
84
76
18
129
114
101
89
79
18
106
95
86
77
70
20
121
107
95
84
74
20
99
89
80
72
65
22
113
100
88
78
69
22
93
83
75
67
61
24
105
93
82
73
65
24
86
77
70
63
56
15
161
142
126
112
99
15
132
119
107
96
87
18
149
132
117
103
92
18
123
110
99
89
80
20
141
125
110
98
87
20
116
104
94
84
76
22
133
118
104
92
82
22
109
98
88
80
72
24
125
110
98
87
77
24
103
92
83
75
67
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
18 COS M O Ta c k er s y s tém
Reg. č. 7F147
Rých l a kal ku l ác ia s y s té m u Ta c k e r (s y s té m s fixačným i sponam i)
Podlahová krytina: napr. bez krytiny – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre
Rl,B = 0,00 m2 K/W
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
RS M 3AA
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
• COSMO izolačná rola 30-2 s trubkou PE-X 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
C OSM O Tacker systém 19
Reg. č. 7F147
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
50
100
150
200
250
300
15
147
127
110
96
83
72
18
125
108
94
81
71
62
RS M3 A A
Rýchl a kal kul áci a syst ému Tacker ( syst ém s f i xačnými sponami )
Podlahová krytina: napr. keramika – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre
Rl,B = 0,05 m2 K/W
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
• COSMO izolačná rola 30-2 s trubkou PE-X 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
50
100
150
200
250
300
15
106
94
83
74
66
58
18
90
79
70
63
56
50
20
79
70
62
55
49
44
22
69
61
54
48
43
38
24
58
51
46
41
36
32
20
111
95
83
72
62
54
22
96
83
72
62
54
47
24
81
70
61
53
46
40
26
66
57
50
43
37
33
26
48
42
37
33
30
26
15
184
159
138
120
104
91
15
132
117
104
92
82
73
18
162
140
121
105
91
80
18
116
103
91
81
72
64
20
106
94
83
74
66
58
22
95
84
75
66
59
53
24
85
75
66
59
52
47
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
20
147
127
110
96
83
72
22
133
114
99
86
75
65
24
118
102
88
76
66
58
26
103
89
77
67
58
51
26
74
65
58
52
46
41
15
221
191
165
143
125
109
15
158
140
124
111
98
88
18
199
172
149
129
112
98
18
143
126
112
99
89
79
20
132
117
104
92
82
73
22
121
108
95
85
75
67
24
111
98
87
77
69
61
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
20
184
159
138
120
104
91
22
170
146
127
110
96
83
24
155
133
116
100
87
76
26
140
121
105
91
79
69
26
100
89
79
70
62
55
15
258
222
193
167
145
127
15
185
164
145
129
115
102
18
236
203
176
153
133
116
18
169
150
133
118
105
93
20
158
140
124
111
98
88
22
148
131
116
103
92
82
24
137
122
108
96
85
76
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
20
221
191
165
143
125
109
22
206
178
154
134
116
101
24
192
165
143
124
108
94
26
140
121
105
91
79
69
26
100
89
79
70
62
55
15
295
254
220
191
166
145
15
211
187
166
147
131
117
18
273
235
204
177
154
134
18
195
173
153
136
121
108
20
258
222
193
167
145
127
20
185
164
145
129
115
102
22
243
210
182
158
137
119
22
174
154
137
122
108
96
24
228
197
171
148
129
112
24
164
145
129
114
102
90
26
140
121
105
91
79
69
26
100
89
79
70
62
55
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
20 COS M O Ta c k er s y s tém
Reg. č. 7F147
Rých l a kal ku l ác ia s y s té m u Ta c k e r (s y s té m s fixačným i sponam i)
Podlahová krytina: napr. parkety – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre
Rl,B = 0,10 m2 K/W
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
RS M 3AA
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
• COSMO izolačná rola 30-2 s trubkou PE-X 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
C OSM O Tacker systém 21
Reg. č. 7F147
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
50
100
150
200
250
300
15
82
74
67
61
55
50
18
70
63
57
52
47
42
RS M3 A A
Rýchl a kal kul áci a syst ému Tacker ( syst ém s f i xačnými sponami )
Podlahová krytina: napr. koberec – tepelné výkony
Výkonová tabuľka podľa ÖNORM EN 1264 pre
Rl,B = 0,15 m2 K/W
Max. prípustné teploty podlahy:
• 29 ºC v pobytových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• 33 ºC v kúpeľniach pri teplote v miestnosti = 24 ºC
• 35 ºC v okrajových zónach pri teplote v miestnosti = 20 ºC
• vo výnimočných prípadoch tiež 35 ºC ako napr. bazény
so zvýšenou teplotou v miestnosti
• COSMO izolačná rola 30-2 s trubkou PE-X 17 x 2 mm
• Rýchle dimenzovanie (len na hrubý výpočet)
• Výkonová tabuľka [W/m2] na prípravu ponuky
• Platné pri 45 mm prekrytí trubiek mazivom
Stredná teplota
vykurovacieho
média
[°C]
35
pri
Vstup 40 °C
Výstup 30 °C
Hustota tepelného výkonového toku q [W/m2]
Teplota
v miestnosti
[°C]
Rozteč pokladu vykurovacích trubiek [mm]
50
100
150
200
250
300
15
67
62
57
52
47
44
18
57
52
48
44
40
37
20
51
46
42
39
36
33
22
44
40
37
34
31
28
24
37
34
31
28
26
24
20
62
56
50
46
41
37
22
53
48
44
39
36
32
24
45
41
37
33
30
27
26
37
33
30
27
25
22
26
30
28
25
23
21
20
15
103
93
84
76
69
62
15
84
77
71
65
59
55
18
91
82
74
67
61
55
18
74
68
62
57
52
48
20
67
62
57
52
47
44
22
61
56
51
47
43
39
24
54
49
45
41
38
35
40
pri
Vstup 45 °C
Výstup 35 °C
20
82
74
67
61
55
50
22
74
67
60
55
50
45
24
66
59
54
49
44
40
26
58
52
47
43
39
35
26
47
43
40
36
33
31
15
123
111
101
91
83
75
15
101
93
85
78
71
65
18
111
100
91
82
74
67
18
91
83
76
70
64
59
20
84
77
71
65
59
55
22
77
71
65
60
55
50
24
71
65
59
54
50
46
45
pri
Vstup 50 °C
Výstup 40 °C
20
103
93
84
76
69
62
22
95
85
77
70
63
57
24
86
78
71
64
58
52
26
78
71
64
58
52
47
26
64
59
54
49
45
41
15
144
130
118
106
96
87
15
118
108
99
91
83
76
18
132
119
107
97
88
80
18
108
99
90
83
76
70
20
101
93
85
78
71
65
22
94
86
79
72
66
61
24
88
80
73
67
62
57
50
pri
Vstup 55 °C
Výstup 45 °C
20
123
111
101
91
83
75
22
115
104
94
85
77
70
24
107
97
87
79
72
65
26
78
71
64
58
52
47
26
64
59
54
49
45
41
15
165
149
134
122
110
100
15
135
123
113
104
95
87
18
152
137
124
112
102
92
18
125
114
105
96
88
81
20
144
130
118
106
96
87
20
118
108
99
91
83
76
22
136
123
111
100
91
82
22
111
102
93
85
78
72
24
128
115
104
94
85
77
24
104
96
88
80
74
68
26
78
71
64
58
52
47
26
64
59
54
49
45
41
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2, požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
55
pri
Vstup 60 °C
Výstup 50 °C
Dôležité pre rýchlu kalkuláciu:
Konkrétny tepelný výkon q/m2 podlahového vykurovania a druh obloženia musí byť známy. Táto predkalkulácia môže byť vykonaná iba pre jednu vopred pevne
stanovenú teplotu vstupu. Pokiaľ je stanovená príslušná teplota vstupu, tak platí iba zodpovedajúci vodorovný blok teplôt. Pre zodpovedajúcu hustotu tepelného
výkonového toku q/m2 , požadovanú teplotu v miestnosti, patričné obloženie podlahy sa dá určiť rozteč pokládky potrubia podlahového vykurovania v mm.
22 C OSM O S y s témov á dos k a U NI
Reg. č. 7F268-F
CO S M O S yst ém o v á d o s k a U N I
Množstvo
Jednotka
RS M 3AA
Označenie
Cena za
Jednotku
C OSM O Tacker systém 23
Reg. č. 7F147
Celková
cena
RS M3 A A
CO SM O Tacker syst ém
Množstvo
Jednotka
Označenie
COSMO Tepelná a izolačná kročajová rola
Systém Tacker WLG 040
COSMO systémová doska UNI 30-2 s výstupkami (14-17mm)
(tepelná a kročajová izolácia WLG 040 – systém s výstupkami)
Bez PST FCKW podľa EPS EN 13163, druh a použitie podľa ÖN B 6000,-GPST650,
chovanie pri požiari B2 podľa ÖN B 3800, fólia s páskovou tkaninou a potlačou
rastru. Izolačné role sa v mieste styku prekrývajú a sú vybavéné 3cm samolepiacim
pásom.
Spĺňa nasledujúce normy a predpisy:
Tepelná izolácia s RλD = 0,75m2 W/K, druh a použitie podľa DIN V 4108-10 DES sg.
DIN 4109 ochrana pred kročajovým hlukom s 28dB, trieda stavebných hmôt B2, podľa
DIN 4102 T1 resp. DIN 4725. DIN 18560 ochrana pred zvukovými a vlhkostnými mostmi technikou hlbokotiahlej fólie s obojstranným presahom. Systémová doska s výstupkami COSMO je vhodná pre cementové mazivo aj pre liate samonivelizačné podlahy
– anhydrit. Pokládka vykurovacej trubky s rozmermi 14x2 až 17x2 mm je možná v
6 pravouhlých a 5 diagonálnych smeroch. Pevná fólia vybavená plne vypenenými
výstupkami so zárezmi pre optimálnu fixáciu trubiek na rovné plochy, ale aj na nerovné plochy. Na meter dĺžky vykurovacej trubky zaisťuje systémova doska COSMO s
výstupkami 13-20 upevňovacích bodov na upevnenie trubky, v závislosti od smeru pokládky (90º). Systémová doska COSMO s výstupkami spĺňa najprísnejšie požiadavky
z hľadiska ochrany životného prostredia, nakoľko sú vyrobené bez freónov (FCKW).
Veľkosť: Trieda tepelnej vodivosti: Tepelný odpor: Prevádzková záťaž
Miera zlepšenia kročajového hluku: Obsah balíka Prevádzková záťaž: 5,00 kN/m2
Obsah balíka: 10 m2
(najmenšie dodávané množstvo je uvedený balík)
1
m2
1440 x 840 mm úžitkovej plochy
WLG 040
0,75m2 W/K
5 kN/m2
28 dB
9,6 m2 (8 dosiek)
Hrúbka dosky: 30-2 RϒD = 0,75 m2K/W
Miera zlepšenia kročajového hluku: 28 dB
(Č. výr.: FBIC4301001000A0)
Dodanie:
Montáž:
COSMO Montáž Tacker UNI
pre system Tacker (technika príchytiek)
Vhodný pre spracovanie príchytiek COSMO Tacker, COSMO Tacker pre vykurovaciu
trubku k časovo úspornému upevneniu vykurovacej trubky na originálny nosný podklad s kročajovou izoláciou so systémom COSMO Tacker s integrovanou patentovanou ukotvovacou tkaninou.
(najmenšie dodávané množstvo je uvedený balík)
Pre U príchytky
1
m
2
1
Hrúbka dosky UNI: 35 – 2 mm
Dodanie:
kus
Dodanie:
COSMO U príchytky
pre system Tacker (technika príchytiek)
COSMO systémová doska UNI 11 s výstupkami (14-17mm)
(tepelná a kročajová izolácia WLG 035 – systém s výstupkami)
U príchytky v zásobníkovom prevedení k časovo úspornému upevneniu vykurovacej trubky pomocou originálnych príchytiek Tacker na originálnu izoláciu proti
kročajovému hluku COSMO s integrovanou ukotvovacou tkaninou.
Spĺňa nasledujúce normy a predpisy:
Tepelná izolácia s RλD = 0,30m2 W/K, druh a použitie podľa DIN V 4108-10 DES sg.
trieda stavebných hmôt B2, podľa DIN 4102 T1 resp. DIN 4725. DIN 18560 ochrana pred vlhkostnými mostmi technikou hlbokotiahlej fólie s obojstranným presahom.
Systémová doska s výstupkami COSMO je vhodná pre cementové mazivo aj pre
liate samonivelizačné podlahy – anhydrit. Pokládka vykurovacej trubky s rozmermi
14x2 až 17x2 mm je možná v 6 pravouhlých a 5 diagonálnych smeroch. Pevná fólia
vybavená plne vypenenými výstupkami so zárezmi pre optimálnu fixáciu trubiek na
rovné plochy, ale aj na nerovné plochy. Na meter dĺžky vykurovacej trubky zaisťuje
systémova doska COSMO s výstupkami 13-20 upevňovacích bodov na upevnenie
trubky, v závislosti od smeru pokládky (90º). Systémová doska COSMO s výstupkami
spĺňa najprísnejšie požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia, nakoľko sú
vyrobené bez freónov (FCKW).
Veľkosť: Trieda tepelnej vodivosti: Tepelný odpor: Prevádzková záťaž: Obsah balíka: 1440 x 840 mm úžitkovej plochy
WLG 035
0,30 m2 K/W
75 kN/m2
9,6 m2 (8 dosiek)
(najmenšie dodávané množstvo je uvedený balík)
1
m2
Hrúbka dosky UNI: 11 mm
Dodanie:
Montáž:
Montáž:
Montáž:
Jednotka balenia: Kartón á 300 kusov (spony)
Krátke
1
kus
Dodanie:
Montáž:
Štandartné
1
kus
Dodanie:
Montáž:
Cena za
Jednotku
Celková
cena
24 P o zn á m ky
Poznámky 25
26 CO S M O P o d l a h o v é v y k u r o v a cie systé m y
Vyhlásenie o poskytnutí záruky č.
v prospech investora a realizačnej odbornej montážnej spoločnosti
Investor Meno
Stavebný objekt
(v prípade odlišnosti
od uvedenej adresy
Ulica
Odborná montážna spoločnosť
Meno
m2 podlahového vykurovania COSMO
Ulica
PSČ/Mesto
PSČ/Mesto
Ulica
PSČ/Mesto
inštalácia podlahového vykurovania ukončená:
Do vyššie uvedeného objektu na dodané plastové vykurovacie trubky a komponenty podlahového vykurovania systému
COSMO (výrobca Vogel und Noot), poskytujeme podľa našich všeobecných obchodných podmienok nasledujúcu záruku:
1.1 Počas záručnej doby 10 rokov od dátumu dodania poskytujeme bezplatnú náhradu za vykurovacie trubky a komponenty
systému COSMO, pri ktorých prišlo k poškodeniu, a ktoré je preukázateľne spôsobené výrobnými vadami.
1.2 Výlúčené sú elektrické a elektronické komponenty.
1.3 Počas záručnej doby 10 rokov od dátumu dodania poskytujeme na preukázateľné výrobné vady ako náhradu.
•
•
•
Škody, ktoré sa objavili na veciach tretích strán a z toho vyplývajúce daľšie škody (škody zavinené vadným výrobkom), ďalej tiež
výdavky tretích strán na na odstránenie, demontáž, vyňatie alebo uvoľnenie vadných výrobkov a
za montáž, inštaláciu, položenie bezchybných výrobkov.
1.4 Tento prísľub záruk je obmedzený svojou výškou na 1.000.000 EUR a predpokladá predložením prehlásenia odbornej montážnej spoločnosti o poskytnutí záruky.
1.5 Pre zaistenie vyššie uvedeného škodového rizika sme uzavreli u renomovaného poisťovateľa rozšírené poistenie za škody spôsobené výrobkom.
1.6 Krycia čiastka tejto zmluvy je 1.000.000 € paušálne na osobné a vecné škody.
(SK)
1.7 V ostatných prípadoch platia naše všeobecné obchodné podmienky.
*Vyššie uvedené vyhlásenie o poskytnutí záruky je platné iba
vtedy, pokiaľ je nárokované uznanou a vyškolenou montážnou
spoločnosťou zaoberajúcou sa podlahovým vykurovaním
formulára vyhlásenie o poskytnutí záruky spíprostredníctvom
najneskôr do 3 mesiacov po zabudovaní podlahového
saným
vykurovania. V ňom vyhlasuje, že bol dodržaný nami zostavený
návod na použitie a montáž a na inštaláciu boli použité výhradne originálne komponenty COSMO.
Wartberg, dne:
Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra - Lužianky
Tel.: +421 377 411 303-4
Fax: +421 377 411 305
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
832 16 Bratislava
Tel.: +421 232 111 060
Fax: +421 232 111 061
E-mail: [email protected]
Správa a Logistické centrum
Jilemníckého 3
080 01 Prešov
Tel.: +421 517 715 487
Fax: +421 517 710 498
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
Tel.: +421 557 996 003-004
Fax: +421 557 996 005
E-mail: [email protected]
Podpis:
R e t t i g A u s t r i a G m b H Vogel und Noot Straße 4, 8661 Wartberg, Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, [email protected], www.vogelundnoot.com
EXPRESS - samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: +421 414 220 070-71
Fax: +421 414 220 073
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Tel.: +421 353 214 412
Fax: +421 353 214 413
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
Tel.: +421 333 214 458
Fax: +421 333 214 459
E-mail: [email protected]
VERZE 012014
„príjemná klíma pre vaše pohodlie“
www.gienger.sk
Download

systémy podlahového vykurovania cenník 2014