Inštitút pre výskum práce a rodiny
Institute for Labour and Family Research
Informačný spravodajca
2/2010
Prírastky knižničného fondu DISSO
za obdobie
júl - december 2010
Bratislava, január 2011
Obsah Knihy 2 9 11 Štatistické publikácie 14 16 17 Brožúry Výskumné správy Audiovizuálne dokumenty Články z periodík Bezpečnost a hygiena práce, Biograf, Demografie, Ekonomické rozhľady, Ekonomický časopis, Empatia, Fórum sociální politiky, Mládež a spoločnosť, Právny obzor, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Rodina a práca, Slovenská štatistika a demografia, Sociálne poistenie, Sociální práce / Sociálna práca, Sociológia, Sociologický časopis, Studia Psychologica, Zamestnanosť a sociálna politika Novinky z edičných plánov vydavateľstiev 58 GRADA, Internetové kníhkupectvo Martinus, Portál, Sociologické nakladatelství – SLON, Vydavatelství Masarykovy univerzity Knihy Sig. 48663, 50237 Národná správa o vedeckotechnickej politike. / Edit.EDIBeblavý , Miroslav. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2002. ‐ 142 s." ‐ ISBN 80‐89041‐50‐7. veda slovenská * výskum a vývoj * politika vedeckotechnická Z obsahu: Kapitola 1. Ako hodnotiť slovenskú vedu a jej producentov?; Kapitola 2: Stav výskumu a vývoja na Slovensku; Kapitola 3: Analýza jednotlivých vedných oblastí; Kapitola 4: Vedeckotechnická politika na Slovensku a v iných krajinách. Sig. 50253 Šiklová, Jiřina Matky po e‐mailu. / Šiklová, Jiřina. ‐ 1. vyd. ‐ Praha : Kalich, 2009. ‐ 159 s. ‐ ISBN 978‐80‐7017‐124‐0. starostlivosť o členov rodiny * starostlivosť dlhodobá * starostlivosť neformálna * matky * dcéry * rodina * opatrovateľstvo neformálne * opatrovanie neformálne * opatrovanie starších ľudí * ľudia starší Obyvatelstvo stárne a stárne, do penze odcházejí silné populační poválečné ročníky, ale současně ještě žijí jejich rodiče. Automaticky se předpokládá, že svým rodičům budou věnovat péči jejich dcery. Linie matka‐dcera, dcera jako pečovatelka o stárnoucí a staré rodiče, je v této společnosti považována za samozřejmost. Tyto ženy nejen že nemají často znalosti nutné pro pečovatelky o staré lidi, ale jsou pod velkým tlakem psychickým. Jejich práce není oceněna ani ostatními členy rodiny, protože si myslí, že je to jejich povinnost, obávají se postěžovat si, aby je ostatní neodsoudili, že nejsou dobré dcery. Knížka formou dopisů mezi dvěma ženami přibližně ve věku 60‐65 let přibližuje traumata, s nimiž se ženy bojí vůbec někomu svěřit proto, aby je ostatní neodsoudili. Obě tyto ženy odešly do penze, myslí si, že teď se budou věnovat svým zájmům, případně svým dcerám s vnoučaty, a pak se starají o svoje matky. Napřed se nechtějí přiznat k potížím a tenzím, které to v nich vyvolává. Idealizují si tuto péči i svůj vztah k matkám. Pak se v e‐mailech, reflexích denních problémů a denní bezmocnosti trochu jedna druhé svěří. Postupně se uvolní a občas si i postěžují. Obě ženy se přiznávají i ke svému vzteku na nemocné matky, k tomu, jak je tato péče svazuje, jak mají občas i zlost na své umírající příbuzné a pak si to zase vyčítají a sebe obviňují. Texty‐dopisy jsou občas proloženy volně napsanými odbornými radami, citáty z odborné literatury, běžně dostupné, nebo sdělením, že existují poradny pro tyto pečovatele a jak funguji a že přiznat se, že již nemohou pokračovat v této náročné práci a mají nárok na odpočinek (respitní péči) a uznání od ostatních členů rodiny, je docela normální. Do textů jsou zakomponovány i úvahy o vztahu matka‐dcera např. z hlediska freudiánského, myšlenky, zda opravdu je jen žena určena k pečování o druhé, úvahy o smrti a paliativní péči, hospicích a etickém aspektu "dání" rodičů do sociálních ústavů. Sig. 50246 Nie je škola ako škola : Zborník najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní rómskych detí zo súťaže SGI. / zost. Csontosová, Zuzana ; zost. Kubánová, Martina. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2006. ‐ 67 s. vzdelávanie * deti rómske * Rómovia * deti * škola * školstvo * prístupy vo vzdelávaní Publikácia Nie je škola ako škola je výstupom súťaže O najlepšie metódy a prístupy vo vzdelávaní rómskych detí, ktorú vyhlásil SGI ‐ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v roku 2006. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť základné a špeciálne základné školy, ktoré napomáhajú zvýšeniu záujmu rómskych detí o vzdelávanie a zároveň zozbierať a šíriť nabrané skúsenosti o nových pedagogických postupoch ďalej. 2 Sig. 50245 Alexander, Juraj ‐ Hodál, Peter Diskriminácia v školstve : Ako sa brániť. / Alexander, Juraj ; Hodál, Peter. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2006. ‐ 39 s. diskriminácia * školstvo * deti * žiaci * deti rómske * Rómovia * školy špeciálne * triedy špeciálne Mali ste pocit, že k Vášmu dieťaťu sa správajú horšie ako k ostatným kvôli jeho pôvodu? Oslovil niekto Vaše dieťa hanlivým výrazom? Máte dojem, že učitelia zanedbávajú vyučovanie Vašich detí? Je Vaše dieťa zaradené do triedy (školy) podľa farby pleti? Tieto a ďalšie podobné otázky kladie v úvode publikácia Diskriminácia v školstve ‐ Ako sa brániť. Ak ste na niektorú odpovedali "áno", Vaše dieťa sa stalo obeťou diskriminácie ‐ nerovnakého zaobchádzania. Publikácia má za cieľ pomôcť spoznať a odhaliť prípady diskriminácie, ako aj poskytnúť rodičom, učiteľom a občianskym aktivistom, ktorých trápi problém diskriminácie na školách, informácie a užitočné rady, ako postupovať v konkrétnych prípadoch. Príručka opisuje možnosti, ktoré možno využiť na obranu pred diskrimináciou v školstve a obsahuje aj množstvo konkrétnych skúseností s diskrimináciou zo školskej praxe, ako aj časť venovanú podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V závere zároveň ponúka praktické vzory podaní pri jednotlivých ochranných prostriedkoch na príslušné orgány: školskú inšpekciu, súdy, či prokuratúru. Sig. 50244 Ťažké rozhodnutia = Training in Difficult Choices. 5 Public Policy Case Studies from Slovakia : 5 prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku. Učebný materiál. / zost. Staroňová, Katarína. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Ústav verejnej politiky, 2007. ‐ 100 + 100 s. ‐ ISBN 978‐80‐89244‐16‐4. politika verejná * štúdie prípadové * politika štátna * nástroje štátnej politiky * zabezpečovanie verejných služieb * služby verejné * samospráva * inštitúcie * služby lokálne * deti rómske * Rómovia * služba odťahová * proces pedagogický Dvojjazyčná publikácia sa snaží reagovať na aktuálnu potrebu zvýšenia kvality a modernizácie vzdelávacieho procesu v podmienkach širšieho regiónu strednej a východnej Európy. Jednotliví autori (Miroslav Beblavý, Štefánia Košková, Andrej Salner, Emília Sičáková‐Beblavá, Katarína Staroňová, Michal Vašečka) sa pokúsili formou prípadových štúdií priblížiť študentom ťažké rozhodnutia politikov a pracovníkov vo verejnej sfére a tak ukázať študentom, že každé rozhodnutie má svoje výhody i nevýhody, ale predovšetkým vplyvy, ktorých si musí byť decízor vedomý. Aj rozhodnutie nekonať má totiž svoje dopady. Forma prípadových štúdií tak pomáha študentom simulovať reálny život a spôsob rozhodovania z vnútra, t.j. akoby bol študent priamo v pozícii starostu, štátneho zamestnanca, pracovníka samosprávy, politika či poradcu. Sig. 50243 Staroňová, Katarína Hodnotenie vplyvov : Impact Assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie. / Staroňová, Katarína. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Ústav verejnej politiky, 2009. ‐ 192 s. ‐ ISBN 978‐80‐89244‐39‐3. impact assessment * Slovensko * Európska únia * hodnotenie vplyvov * politika verejná * prax * teória V posledných rokoch sa na úrovni inštitúcií Európskej únie kladie stále väčší dôraz na usmerňovanie regulačného prostredia EÚ s cieľom zvyšovať účinnosť a konkurencieschopnosť členských krajín. Ako uvádza autorka monografie, aj z tohto dôvodu začali tieto inštitúcie s iniciatívami na kodifikáciu, konsolidáciu a zjednodušenie súčasných právnych predpisov, ako aj na lepšie vyhodnotenie pravdepodobných ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov nových regulačných návrhov. Podľa odborníkov môže systém hodnotenia vplyvov priniesť väčšiu efektívnosť, transparentnosť, zúčtovateľnosť a informovanosť do procesu tvorby verejnej politiky.; Práve impact assessment alebo hodnotenie vplyvov je vyspelými 3 krajinami v súčasnosti považovaný za efektívny nástroj lepšej regulácie. K aktuálnosti tohto nástroja v slovenskom kontexte prispieva aj fakt, že systém hodnotenia bol už prijatý na úrovni EÚ.; A práve tomuto nástroju sa venuje autorka vo svojej monografii Hodnotenie vplyvov. Impact Assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie. Ako vyplýva už zo samotného názvu, v publikácii sa zameriava na využívanie a skúsenosti s týmto nástrojom v kontexte národnom, ako aj v medzinárodnom, predovšetkým na úrovni EÚ. Prvá časť monografie je venovaná akademickej diskusii o danom nástroji, ako aj jeho pochopeniu a spôsobu jeho využívania. V druhej časti sa autorka venuje praxi s hodnotením vplyvov na Slovensku, ako aj problematickým oblastiam pri jeho využívaní v legislatívnom procese a záverečná časť ponúka možné spôsoby využívania tohto nástroja v praxi.; Autorka vo svojej monografii teda sprostredkováva, na základe mnohoročných teoretických i praktických skúseností, nielen základné informácie o tomto dôležitom nástroji, ale predstavuje tiež jeho komplexnosť a na príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia poukazuje na dôležitosť a potrebnosť využívania tohto nástroja v legislatívnom procese, ktorý môže byť nápomocný pri hľadaní optimálnych riešení, podložených dátami a analýzami. Sig. 50242 Verejná politika a miestna samospráva = Praktická príručka : Štyri princípy spravovania. / zost. Staroňová, Katarína ; zost. Sičáková ‐ Beblavá, Emília. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Ústav verejnej politiky, 2006. ‐ 234 s. ‐ ISBN 80‐89244‐13‐0. politika verejná * samospráva * samospráva miestna * správa verejná ÚVP predstavuje svoju prvú publikáciu "Verejná politika a samospráva: štyri princípy spravovania", ktorá je určená pre volených predstaviteľov a pre pracovníkov mestských a obecných úradov, ale tiež pre mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty či občanov, ktorých zaujíma dianie v ich samospráve a možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji svojej obce či mesta. Táto publikácia je o to aktuálnejšia, že prichádza v čase volieb do samospráv, kedy na svoje miesta, či už v zastupiteľstve alebo na mestskom či obecnom úrade, zasadnú aj noví volení predstavitelia, ktorí budú musieť pravidelne prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce život ich komunity. Nie je to však príručka len pre nováčikov, ale aj pre ostrieľaných pracovníkov a starostov či clenov zastupiteľstva. Miestna samospráva uskutočňuje mnoho aktivít a pracuje s obmedzenými zdrojmi, ľudskými i finančnými. Publikácia preto prináša nové pohľady na správu vecí verejných s cieľom zvýšiť úcinnosť, efektívnosť a transparentnosť aktivít miestnej samosprávy a v konečnom dôsledku tak poskytnúť občanovi vyššiu kvalitu či viac služieb. Nie je to ľahká úloha, keďže tieto ciele mnohokrát stoja v protiklade: najefektívnejšie riešenie nemusí byť najúčinnejšie či najtransparentnejšie a naopak. Sig. 50241 Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov : Realistická vízia reforiem na najbližšie štyri roky. / zost. Beblavý, Miroslav. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2002. ‐ 55 s. ‐ ISBN 80‐89041‐48‐5. financie verejné * rozpočet štátny * rozpočtovanie * výdavky verejné * udržateľnosť verejných financií Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvážnejších ekonomických tém. Nevyhnutným predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpočtovania a riadenia verejných výdavkov. Súčasný systém neumožňuje vláde reálne riadiť štát v horizonte celého volebného obdobia a premieňa jej činnosť na kombináciu mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. Začiatok nového volebného obdobia poskytuje jedinečnú šancu zaviesť reformy, ktoré počas štyroch rokov prinesú aj politický efekt.; Preto predkladaná publikácia obsahuje nielen analýzu súčasných problémov, ale prináša aj ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúčaní pre nového ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, zmenou systému prípravy rozpočtu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.; Autormi publikácie sú Miroslav Beblavý, Radoslav Baťo a Peter Mederly, editorom publikácie je Miroslav Beblavý. Sig. 50254 Antalová, Mária ‐ Laluha, Ivan ‐ Tkáčiková, Jarmila ‐ Bednárik, Rastislav 4 Kvalita života : Teória, metodológia, empíria. / Antalová, Mária ; Laluha, Ivan ; Tkáčiková, Jarmila ; Bednárik, Rastislav. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Ekonóm, 2010. ‐ 246 s. ‐ ISBN 978‐80‐225‐3043‐9. kvalita života * teória * orientácie hodnotové * globalizácia * výdavky * domácnosti * kvalita sociálna * teórie spotrebiteľské * spotrebitelia * kvalita života v staršom veku * ľudia starší * život pracovný * kvalita pracovného života * podmienky pracovné Publikácia je hlavným výstupom projektu KEGA s názvom Podpora výučby predmetu Kvalita života, ktorý bol riešený na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2010.; Jeho hlavným cieľom bolo vypracovanie vedeckej monografie zameranej na teoreticko‐metodologickú ako i empirickú oblasť kvality života. V rámci neho sa sledoval zámer sprostredkovať študentom najnovšie vedecké informácie a poskytnúť im dostatočnú informačnú bázu na prípravu na skúšku. Súčasne sociálno‐ekonomickým akcentom na daný fenomén by sme radi inšpirovali teoretikov, metodológov a výskumníkov v oblasti humanitných, ekonomických a iných vied. Sig. 50250 Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia : Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie. ‐ 1. vyd. ‐ Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2010. ‐ 60 s. ‐ (Európska komisia). ‐ ISBN 978‐92‐79‐14209‐3. zabezpečenie sociálne * pohyb osôb * Európska únia * ustanovenia EÚ koordinované * právo na sociálne zabezpečenie Táto príručka je aktualizáciou publikácie Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení (KE‐64‐04‐022‐SK‐C, ISBN 92‐79‐
00007‐1). Poskytuje aktuálne informácie pre mobilných Európanov, aby sa oboznámili so svojimi právami na sociálne zabezpečenie pri pohybe medzi členskými štátmi EÚ. V príručke sa uvádzajú podrobné informácie o koordinovaných ustanoveniach EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia a vysvetľujú práva týkajúce sa pracovníka, turistu, študenta, nezamestnaného alebo inej neaktívnej osoby, dôchodcu alebo štátneho príslušníka tretej krajiny. Sig. 50238 eGovernment v Európe: súčasný vývoj : Správa prezentovaná na Konferencii o eGovernment v talianskom Come, 7. ‐ 8. júla 2003. / zost. Leitner, Christine. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2003. ‐ 58 s. eGovernment * konferencie * sektor verejný * správa verejná * spoločnosť informačná Cieľom tejto správy je byť sprievodcom pre tvorcov politiky a rozhodnutí, ktorí sú konfrontovaní s kľúčovým procesom implementácie projektov e‐government (eG alebo elektronická vláda) na všetkých úrovniach. Jej cieľom je poskytnúť široký a rozmanitý prehľad o realitách a víziách eG (časť prvá) a ponúknuť popis súčasného stavu vecí v oblasti eG v Európe na základe výsledkov súťaže eEurope Awards for eGovernment (časť druhá). Časť prvá vychádza z výsledkov zavádzania princípov good governance v kontexte modernizácie verejného sektora. Informačná spoločnosť kráča ruka v ruke s nebývalým úsilím zlepšovať verejno‐správne procedúry a organizáciu, vytvárať podmienky pre ozajstnú, na občana zameranú, kooperatívnu, virtuálnu, polycentrickú a súčasne jednoliatu modernú správu vecí verejných. eG sa postupne stáva zmysluplným agentom zmeny, ktorý je zapustený v samotnej kultúre verejného sektora. Jej potenciál siaha ďaleko za prvotné úspechy, prinášajúc vyššiu kvalitu pracovného procesu, lepšie výsledky a výkonnosť. Ak jej implementácia prebieha správne, môže napomôcť rozvinutiu a upevneniu princípov "dobre spravovanej spoločnosti", akými sú demokratizácia, koherentnosť, efektívnosť, transparentnosť a verejná zodpovednosť. Navyše, plnohodnotná eG nebude pretvárať len štátnu administratívu, ale aj občiansku spoločnosť a verejnú sféru v širšom slova zmysle. Časť druhá tejto správy naznačuje, čo dnes možno považovať za posledný vývoj v oblasti v eG. Diskusia o osvedčenej praxi je založená na analýze 357 prípadov projektov predložených v roku 2003 do eEurope Awards for Innovation for eGovernment, z ktorých až polovica spadala pod Tému č.2 Lepší život pre európskych občanov. Spoločným znakom predložených projektov je, že nahrádzajú rigidný administratívny model proaktívnymi, citlivými a pružnými štruktúrami, ktoré sa spoliehajú na eG. Tieto príklady z každodenného života naplno 5 odhaľujú rozsah kreativity a inovácie pri zavádzaní eG v Európe, ktorý demonštruje, že takýto proces môže celkom dobre stáť v pozadí ďalekosiahlych zmien v správe vecí verejných v Európe. Sig. 50255 Mason, Jan ‐ Bolzan, Natalie ‐ Kumar, Anil Childrens Participation? Learning from Children and Adults in the Asia‐Pacific Region = Participácia detí? Učíme sa od detí a dospelých z ázijsko‐pacifického regiónu. / Mason, Jan ; Bolzan, Natalie ; Kumar, Anil. ‐ 1. vyd. ‐ Altona : Common Ground, 2009. ‐ 83 s. ‐ ISBN 978‐1‐86335‐688‐6. deti * mládež * participácia * participácia detí * rozhodovanie * spoločnosť * Dohovor o právach dieťaťa Publikácia je výsledkom spolupráce piatich krajín v ázijsko‐pacifickom regióne. Bola vydaná pod záštitou Childwatch International, globálnej vedeckovýskumnej siete. Skúma socio‐kulturálny kontext participácie detí v piatich krajinách, signatároch Dohovoru o právach dieťaťa Spojených Národov. Zatiaľ čo zákonné splnomocnenie participácie detí má významný vplyv na život detí a vzťahy dospelých s deťmi, výskum v tejto oblasti, najmä medzinárodný, je zatiaľ obmedzený. Sig. 50256 Rizzini, Irene ‐ Butler, Udi Mandel ‐ Stoecklin, Daniel Life on the Streets = Život na ulici. Deti a dospievajúca mládež na ulici: Neodvratné dráhy? : Children and Adolescents on the Streets: Inevitable Trajectories?. / Rizzini, Irene ; Butler, Udi Mandel ; Stoecklin, Daniel. ‐ 1. vyd. ‐ Sion : Institut international des droits de l infant, 2007. ‐ 206 s. ‐ ISBN 2‐940229‐23‐6. deti * mládež * adolescenti * bezdomovectvo * Brazília Publikácia čerpá z reálneho života detí a mládeže žijúcich na uliciach brazílskeho Rio de Janeiro. Sú živým príkladom protikladov našej doby, medzi vzrastajúcim diskurzom o ľudských právach a skutočnou situáciou sociálno‐ekonomickej nerovnosti. Sig. 50258 Rybnikárová, Helena ‐ Kubica, Rudolf Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia a na vykonávanie činností na vyhradenom technickom zariadení. / Rybnikárová, Helena ; Kubica, Rudolf. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : IVBP, 2010. ‐ 112 s. ‐ ISBN 978‐80‐970490‐0‐3. spôsobilosť odborná * BOZP * obsluha technických zariadení * zariadenie technické vyhradené Sig. 50240 Tomatová, Jana Na vedľajšej koľaji : Je proces zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základným škôl znevýhodňujúcim činiteľom?. / Tomatová, Jana. ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2004. ‐ 117 s. ‐ ISBN 80‐89041‐75‐2. školy špeciálne * deti rómske * Rómovia * školstvo * vzdelávanie * deti * školstvo základné Rómske deti na Slovensku nadmerne často navštevujú špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ak aj zohľadníme ich väčšiu zdravotnú rizikovosť. Keďže vzdelanie získané v špeciálnej základnej škole nie je rovnocenné so vzdelaním bežnej základnej školy, obmedzuje možnosti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce pre významnú časť rómskej populácie. Vzhľadom na demografický vývoj môže mať mrhanie vzdelávacím potenciálom rómskych detí obrovské 6 dôsledky pre strednodobý a dlhodobý rozvoj slovenského hospodárstva. Predkladaná štúdia dospieva na základe terénneho výskumu k záveru, že jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve je samotný proces zaraďovania a preraďovania žiakov v základnom školstve ‐ bežnom i špeciálnom. Poukazuje na medzery v legislatíve, nedostatky v jej dodržiavaní a širšie problémy v systéme vzdelávania. K vnútorným znevýhodňujúcim a diskriminačným činiteľom v procese zaraďovania (dieťa a jeho rodinné prostredie, kultúrne a sociálne faktory) sa teda pridávajú aj vonkajšie (inštitucionálne a materiálne), ktorých eliminácia je v kompetencii tvorcov verejnej politiky. Podkladom štúdie bol výskum v dvoch typoch inštitúcií podieľajúcich sa na zaraďovaní detí v základnom školstve. Vo vzorke bolo 8 okresných pedagogicko‐
psychologických poradní a 28 základných a špeciálnych základných škôl. Výskum sa uskutočnil v mesiacoch marec ‐ máj 2003 a informácie boli získavané na základe poloriadeného rozhovoru s riaditeľmi uvedených inštitúcií. Sig. 50248 MISSOC. Mutual Information System on Social Protection : Social Protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland [MISSOC. Spoločný informačný systém o sociálnej ochrane : Sociálna ochrana v členských štátoch Európske únie, európskom ekonomickom priestore a Švajčiarsku. Situácia.]. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 289 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐14241‐2. ‐ ISSN 1680‐421X ochrana sociálna * Európska únia * zabezpečenie sociálne Publikácia obsahuje porovnávacie tabuľky sociálnej ochrany o financovaní, zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávkach, materstve ‐ rodičovstve, invalidite, dôchodkoch, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, rodinných dávkach, nezamestnanosti, dlhodobej starostlivosti za krajiny: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Cyprus, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Slovenská republika, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia. Príloha: Sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb. Sig. 50249 MISSOC. Das Gegenseitige Informationssystem zur sozialen Sicherheit : Sociale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz [MISSOC. Spoločný informačný systém o sociálnej ochrane : Sociálna ochrana v členských štátoch Európskej únie, európskom ekonomickom priestore a Švajčiarsku. Situácia.]. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 295 s. ‐ (Europäische Kommission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐14240‐
6. ‐ ISSN 1680‐4201 ochrana sociálna * Európska únia * zabezpečenie sociálne Publikácia obsahuje porovnávacie tabuľky sociálnej ochrany o financovaní, zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávkach, materstve ‐ rodičovstve, invalidite, dôchodkoch, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, rodinných dávkach, nezamestnanosti, dlhodobej starostlivosti za krajiny: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Cyprus, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Slovenská republika, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia. Príloha: Sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb. Sig. 50263 European Sectoral Social Dialogue = Európsky sektorový sociálny dialóg. Súčasný vývoj, vydanie 2010 : Recent Developments 2010 Edition. ‐ Luxembourg : POEU, 2010. ‐ 121 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐14189‐8. dialóg sociálny * krajiny európske * Európska únia * dialóg sociálny sektorový * partneri sociálni * organizácie zamestnávateľské * organizácie zamestnanecké * partneri sociálni európski 7 Sektorový sociálny dialóg ‐ kľúčový element európskeho sociálneho modelu a nástroj modernej priemyselnej politiky a dobrého vládnutia. Sig. 50269 Employment in Europe 2010 : Zamestnanosť v Európe 2010. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 197 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐16795‐9. trh práce * zamestnanosť * Európska únia * štáty členské * nezamestnanosť * mobilita * migrácia * zmeny klimatické * politika zamestnanosti * kríza * kríza ekonomická * kríza hospodárska * nezamestnanosť dlhodobá Európska komisia aktívne podporuje členské štáty v analyzovaní, dizajnovaní a implementácii ich politík zamestnanosti. Správa "Employment in Europe" je jeden z hlavných nástrojov tejto podpory. Publikácia je už 22. vydanie v poradí.; Napriek jemným známkam ekonomického ozdravenia, európske trhy práce stále trpia následkami krízy a musia pokračovať v uplatňovaní vhodných protikrízových stratégií. Sig. 50267 Bribosia, Emmanuelle ‐ Rorive, Isabelle In Search of a Balance between the Right to Equality and Other Fundamental Rights = Hľadanie rovnováhy medzi právom na rovnosť a inými základnými právami. / Bribosia, Emmanuelle ; Rorive, Isabelle. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 88 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐15826‐1. diskriminácia * opatrenia antidiskriminačné * Európska únia * práva základné * právo na rovnosť * rovnosť * príležitosti rovnaké Z obsahu: Komplexný prístup ku konfliktom medzi antidiskriminačným princípom a kolidujúcimi základnými právami. Špecifické prípady konfliktov medzi právom na rovnosť a inými základnými právami. Závery. Sig. 50270 Measuring Progress = Meranie pokroku. Ukazovatele týkajúce sa opatrovateľských domovov : Indicators for Care Homes. ‐ Vienna : European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2010. ‐ 92 s. manažment kvality * kvalita opatrovateľských služieb * zariadenia sociálnej starostlivosti * zariadenia opatrovateľské * domovy opatrovateľské * starostlivosť rezidenčná * ľudia starší * meranie kvality * kvalita života * štandardy kvality * kvalita služieb * kvalita starostlivosti Publikácia je výstupom projektu Manažment kvality pomocou výsledkovo orientovaných indikátorov: K testovaniu kvality štandardov rezidenčnej starostlivosti o starších ľudí. 8 Brožúry Sig. B 50252 Towards Adequate, Sustainable and Safe European Pension Systems = K adekvátnym, udržateľným a bezpečným európskym dôchodkovým systémom : Green Paper. ‐ 1. vyd. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 33 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐16341‐8. systémy dôchodkové * systémy penzijné * Európska únia * politika sociálna * dôchodky Adekvátny a udržateľný príjem v dôchodku pre európskych občanov teraz aj v budúcnosti je prioritou pre Európsku úniu. Dosiahnuť tieto ciele v starnúcej Európe je hlavnou výzvou EÚ. Väčšina členských štátov preto pripravuje dôchodkové reformy. Sig. B 50251 The Employment Dimension of Economy Greening 2009 = Dimenzia zamestnanosti v oblasti opatrení šetrných k životnému prostrediu v hospodárskej sfére 2009 : European Employment Observatory Review. ‐ 1. vyd. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 20 s. ‐ (European Commission) Realizácia opatrení šetrných k životnému prostrediu je v súčasnosti považovaná nielen za nutnú reakciu na zmeny klímy na celom svete, ale aj za prostriedok na stimuláciu ekonomiky Európskej únie. Od procesu ekologizácie ekonomiky sa tiež očakáva významný vplyv na priemysel EÚ a trhy práce. Sig. B 50260 Promoting Equality: Activities on Fighting Discrimination in 2009 = Podpora rovnosti: Aktivity boja proti diskriminácii v roku 2009. ‐ 1. vyd. ‐ Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010. ‐ 31 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐16267‐1. rovnosť * diskriminácia * opatrenia diskriminačné * Rómovia * príležitosti rovnaké * Európska únia Správa prezentuje aktivity realizované v roku 2009 Európskou komisiou v záujme boja proti diskriminácii na základe rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v oblasti zamestnávania a profesie. Obsahuje tiež prehľad európskych prístupov k rovnosti a skúma posledný politický vývoj a partnerstvá. Sig. B 50266 Foubert, Petra The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective = Príjmová priepasť medzi mužmi a ženami v Európe z právnej perspektívy. / Foubert, Petra. ‐ Luxembourg : POEU, 2010. ‐ 39 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐16235‐4. muži * ženy * priepasť príjmová * rozdiely príjmové * pay gap * Európa * krajiny európske Európska únia od samého začiatku sleduje cieľ rovnosti odmeňovania žien a mužov pri práci rovnakej hodnoty. Avšak, bez ohľadu na všetky snahy o dosiahnutie cieľa rovnakého odmeňovania, štatistiky ukazujú pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní, 17,6 % v priemere za 27 členských štátov EÚ v roku 2008. Vďaka európskej legislatíve o rovnakom odmeňovaní, priama diskriminácia medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o odmeny nie je už najväčším problémom v krajinách EÚ. Príčiny rozdielov v odmeňovaní pohlavia sú oveľa zložitejšie a zahŕňajú nepriamu diskrimináciu, väčšie problémy žien pri vyvážení pracovného a súkromného života, segregáciu trhu práce, stereotypy, ktoré ovplyvňujú hodnotenie a klasifikáciu povolania alebo výber 9 vzdelávania. Pokrok v zmenšovaní rozdielov medzi mužmi a ženami v odmeňovaní sa zdá byť veľmi pomalý, a v mnohých krajinách sa priepasť ešte zväčšuje. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že Európska únia bola aktívna v tejto oblasti viac ako 50 rokov, je výsledok sklamaním.; Musíme výrazne zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o priepasť v odmeňovaní žien a mužov. Tento komplexný jav vyžaduje mnohostranný prístup k riešeniu rôznych druhov nerovností medzi mužmi a ženami na trhu práce. Komisia bude aj naďalej využívať všetky dostupné nástroje, legislatívne i nelegislatívne, riešiť odmeňovanie žien a mužov v Európskej únii. Avšak, priepasť v odmeňovaní žien a mužov môže efektívne riešiť len tým, že bude konať na všetkých úrovniach, zapojením všetkých zainteresovaných strán, najmä členských štátov a sociálnych partnerov, a bude sa zameriavať na všetky faktory, ktoré ju spôsobujú. Sig. B 50268 Trade Union Practices on Anti‐discrimination and Diversity = Antidiskriminačné praktiky odborových zväzov a praktiky týkajúce sa diverzity. Sumár : Summary. ‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. ‐ 17 s. ‐ (European Commission). ‐ ISBN 978‐92‐79‐16256‐5. zväzy odborové * opatrenia antidiskriminačné * diverzita Publikácia je správou o štúdii s názvom Štúdia Európskeho odborového zväzu o antidiskriminačných opatreniach a diverzite: inovatívne a signifikantné praktiky na boj s diskrimináciou a na podporu diverzity. Kapitoly: Zmapovanie štúdie. 6 kľúčových zistení. Príklady dobrej praxe. Kľúčové odporúčania. 10 Výskumné správy Sig. V 50247 Holubová, Barbora ‐ Špringelová, Martina Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2009. / Aut. správy Holubová, Barbora ; Špringelová, Martina. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. ‐ VÚ č. 2246. ‐ Bratislava : IVPR, 2010. ‐ 87 s. ženy * muži * rod * násilie páchané na ženách * rovnosť rodová * médiá * reklama * komunikácia marketingová * monitoring Správa prináša výsledky štandardizovaného monitoringu spravodajstva vybraných médií za využitia medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Metodika umožnila získať relevantné, rodovo citlivé údaje na zistenie mediálneho pokrytia správ o násilí páchanom na ženách a rodovej rovnosti, relevanciu týchto správ, rodovú skladbu mediálnej prezentácie spravodajstva a úroveň využívania rodovo‐citlivého jazyka. Analýza mediálnych a marketingových produktov odkrýva podoby prezentácie maskulinity a feminity. Rodový audit mediálnych subjektov popisuje úroveň rodovej rovnosti vo vnútri samotných inštitúcií a analyzovaná je aj efektívnosť zákonných a samoregulačných opatrení. Cieľom monitoringu je poukázať na spoločenskú úlohu médií a marketingu v prevencii násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti, ako základného predpokladu eliminácie rodovo‐podmieneného násilia. Sig. V 50257 Bednárik, Rastislav Monitoring č. 1/2010 implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v obciach a vyšších územných celkoch za obdobie I. polroku 2010. / Aut. správy Bednárik, Rastislav. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. ‐ VÚ č. 2149. ‐ Bratislava : IVPR, 2010. ‐ 40 s. zákon o sociálnych službách * monitoring * monitoring sociálnych služieb * činnosť lekárska posudková * činnosť sociálna posudková * náklady ekonomicky oprávnené * poskytovatelia sociálnych služieb * prijímatelia sociálnych služieb * vzdelávanie Monitoring č. 1/2010 sa zaoberá novými kompetenciami obcí, miest a samosprávnych krajov vyplývajúcich zo zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách z hľadiska rozsahu ich plnenia a prípadných problémov pri ich zabezpečovaní. Autor vychádza z údajov dodaných IVPR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe dotazníkového šetrenia. Obce a mestá (spolu sa monitoringu zúčastnilo 728 obcí, miest a mestských častí a všetkých 8 VÚC) dodali údaje za obdobie 1.1. ‐ 30.6.2010. Sig. V 50261 Bodnárová, Bernardína Analýza fenoménu žobrania detí. / Aut. správy Bodnárová, Bernardína. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. ‐ VÚ č. 2245. ‐ Bratislava : IVPR, 2010. ‐ 60 s. 11 žobranie * deti * definícia žobrania * história žobrania * miesto žobrania * kategórie žobrajúcich * žobranie detí * postoje k žobraniu * lokalizácia územná Projekt sa zameral na analýzu fenoménu žobrania detí. Pri jeho realizácii sme venovali pozornosť riešeniu konceptuálnych a metodologických otázok, výberu nástrojov poznávania skúmaného javu, databáz, ktoré umožňujú tento jav v určitých dimenziách postihnúť. V obsahovej rovine sme sa zamerali na poznávanie žobrania detí v troch rovinách: žobranie detí zo Slovenska v domácej krajine, žobranie slovenských detí v zahraničí a okrajovo sa venujeme aj žobraniu detí, ktoré prichádzajú žobrať na Slovensko. Pracovali sme s tromi zdrojmi dát a to: informáciami z tlače, administratívnymi dátami a empirickými dátami zo sociologického výskumu. Sig. V 50262 Repková, Kvetoslava Podpora neformálne opatrujúcich osôb ‐ výskumné odporúčania pre sociálno‐politickú prax. / Aut. správy Repková, Kvetoslava. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. ‐ VÚ č. 2406. ‐ Bratislava : IVPR, 2010. ‐ 183 s. osoby neformálne opatrujúce * opatrovatelia neformálni * starostlivosť dlhodobá * financovanie dlhodobej starostlivosti * správania prozamestnanecké * pasca dávková * mikrosimulácie Výskumná správa sumarizuje hlavné výskumné zistenia, ku ktorým dospela autorka počas 3‐ročného výskumného projektu realizovaného na základe Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR v rokoch 2008‐2010 Neformálni opatrovatelia/ľky v sektore dlhodobej starostlivosti. Správa sa skladá zo štyroch relatívne samostatných štúdií: 1. Neformálne opatrujúce osoby ako súčasť sektora dlhodobej starostlivosti ‐ pojmologické otázky; 2. Financovanie dlhodobej starostlivosti vo verejnej mienke; 3. Sociálna a zamestnanecká ochrana neformálne opatrujúcich osôb; 4. Prozamestnanecké správanie neformálne opatrujúcich osôb a dávkové pasce (mikrosimulácie). Každá štúdia ponúka vybrané odporúčania pre smerovanie ďalšej sociálno‐politickej praxe v sledovanej oblasti. Sig. V 50264 Bittner, Marc ‐ Hudler‐Seitzberger, Michaela ‐ Tschipan, Claudia ‐ Bednárik, Rastislav ‐ Kešelová, Daniela ‐ Kostolná, Zuzana ‐ Hierländer, Robert ‐ Huber, Peter ‐ Nowotny, Klaus ‐ Pennerstorfer, Dieter Monitorovanie odborných pracovných síl I : Pravidelný prieskum dopytu a ponuky kvalifikovaných pracovných síl v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom. / Aut. správy Bittner, Marc ; Hudler‐Seitzberger, Michaela ; Tschipan, Claudia ; Bednárik, Rastislav ; Kešelová, Daniela ; Kostolná, Zuzana ; Hierländer, Robert ; Huber, Peter ; Nowotny, Klaus ; Pennerstorfer, Dieter. PLG / Inštitút pre výskum práce a rodiny / WIFO, Viedeň / Bratislava / Viedeň.. ‐ Viedeň : Spoločnosť Paula Lazarsfelda pre sociálny výskum, 2010. ‐ 48 + 48 s. monitorovanie trhu práce * trh práce * sily pracovné * sily pracovné kvalifikované * FAMO * Rakúsko * Slovensko * dopyt * ponuka * migrácia pracovná * migrácia pracovná cezhraničná * regióny prihraničné * migranti * pendléri Projekt FAMO ‐ pravidelný prieskum dopytu a ponuky kvalifikovaných pracovných síl v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom sa zakladá na projektoch LAMO a INTERREG ‐ zameraných na monitorovanie trhu práce. Po obsahovej stránke mapuje ponuku a potrebu kvalifikovaných pracovných síl. Z geografického hľadiska sa projekt koncentruje v Rakúsku na mesto Viedeň a na Slovensku na Bratislavský a Trnavský kraj, pretože práve tieto regióny sú pre Viedeň v prípade cezhraničnej migrácie za prácou relevantné. 12 Sig. V 50265 Bednárik, Rastislav ‐ Bellan, Pavol ‐ Kostolná, Zuzana Aktuálne výskumné štúdie ‐ relevantné k projektu FAMO : II. etapa projektu FAMO. / Aut. správy Bednárik, Rastislav ; Bellan, Pavol ; Kostolná, Zuzana. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.. ‐ Bratislava : IVPR, 2010. ‐ 15 s. štúdie výskumné * migrácia pracovná * sily pracovné * ponuka * dopyt * trh práce * monitorovanie pracovných síl * sily pracovné odborné * sily pracovné kvalifikované * migrácia zahraničná * postoje k cudzincom Práca sa zameriava na výber štúdií, ktoré reprezentujú výskumné aktivity na Slovensku v oblasti pracovnej migrácie po vstupe SR do EÚ, postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR, dopyt a ponuku kvalifikovanej pracovnej sily. Monitoring výskumných štúdií v tejto etape sme rozšírili o problematiku vplyvu globálnej ekonomickej krízy na vývoj hospodárstva SR a možné súvislosti s pracovnou migráciou. 13 Štatistické publikácie Sig. ŠI 2069/10 Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2010. ‐ Bratislava : Trexima, 2010. ‐ 86 s. ‐ (Informačný systém o cene práce) zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská Sig. ŠI 2070/10 Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2009 : Vrátane doplnkového modulu za 2. šťvrťrok: Prechod zo školy do pracovného života. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 131 s. ‐ (Zamestnanosť a mzdy) údaje štatistické * sily pracovné * aktivita ekonomická * obyvateľstvo * trh práce * štruktúra trhu práce * obyvateľstvo ekonomicky aktívne * miera zamestnanosti * miera nezamestnanosti * pracujúci * zamestnanci Sig. ŠI 2071/10 Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 1. štvrťrok 2010. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 114 s. ‐ (Zamestnanosť a mzdy) údaje štatistické * sily pracovné * aktivita ekonomická * obyvateľstvo * trh práce * štruktúra trhu práce * obyvateľstvo ekonomicky aktívne * miera zamestnanosti * miera nezamestnanosti * pracujúci * zamestnanci Sig. ŠI 2075/10 Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2009. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 96 s. ‐ (SUB) údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový * demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia služieb Sig. ŠI 2076/10 Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2010. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 95 s. ‐ (SUB) údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový * demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia služieb Sig. ŠI 2077/10 Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 2010. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 96 s. ‐ (SUB) údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový * demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia služieb Sig. ŠI 2074/10 Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike 2009. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 61 s. + príl. ‐ (Demografická štatistika) 14 obyvateľstvo * demografia * populácia * vývoj obyvateľstva * štruktúra obyvateľstva * sobášnosť * rozvodovosť * pôrodnosť * plodnosť * potratovosť * úmrtnosť * sťahovanie obyvateľov * prírastky obyvateľov * porovnanie regionálne * porovnanie medzinárodné Sig. ŠI 2073/10 Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009 : Regional Statistical Yearbook of Slovakia 2009. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 395 s. ‐ (SUB). ‐ ISBN 978‐80‐89358‐63‐2. ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko Nová forma publikovania údajov o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji regiónov SR. Voľne dopĺňa a rozvíja Štatistickú ročenku SR. S ročnou periodicitou prináša päťročné časové rady najdôležitejších regionálnych ukazovateľov. Tabuľkové informácie sú doplnené grafmi a kartogramami.; V tlačenej forme sú údaje publikované do úrovne krajov (NUTS 1‐
3), CD nosič (je súčasťou každého výtlačku) obsahuje údaje aj za okresy. Sig. ŠI 2072/10 Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2010. ‐ Bratislava : Trexima, 2010. ‐ 91 s. ‐ (Informačný systém o cene práce) zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská Sig. ŠI 2078/10 Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2009. ‐ Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2010. ‐ 80 s. + 21 s. príl. dôchodky * Sociálna poisťovňa * ročenky * poistenie dôchodkové * dôchodky vyplácané * dôchodcovia * dôchodky starobné * dôchodky invalidné * dôchodky vdovecké * dôchodky vdovské * dôchodky starobné predčasné Sig. ŠI 2079/10 Štatistika zdravotných príčin invalidných dôchodkov priznaných v roku 2009. ‐ Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2010. ‐ 51 s. údaje štatistické * príčiny zdravotné * dôchodky invalidné * Sociálna poisťovňa Sig. ŠI 2080/10 Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. až 3. štvrťroku 2010. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ‐ 94 s. ‐ (SUB) údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový * demografia * trh práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia služieb Sig. ŠI 2081/10 Informačný systém o priemerných zárobkoch, 3. štvrťrok 2010. ‐ Bratislava : Trexima, 2010. ‐ 92 s. ‐ (Informačný systém o cene práce) zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská 15 Dokumenty na CD Sig. CD 50259 Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009 [Regional Statistical Yearbook of Slovakia 2009.]. ‐ Bratislava : ŠÚ SR, 2010. ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko 16 Články z periodík BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE Vorobelová, Slavěna Zmeny v oblasti inšpekcie práce na Slovensku od 1. marca 2010 / Vorobelová, Slavěna In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 6/2010, s. 19 inšpekcia práce * zákon o službách zamestnanosti * pokuty Burdová, Andrea Nové právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / Burdová, Andrea In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 6/2010, s. 20‐22 predpisy právne * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * koncepcia BOZP Šolc, Marek Závažné priemyselné havárie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky a z nich vyplývajúce možné dôsledky pre spoločnosť / Šolc, Marek In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 6/2010, s. 23‐26 havárie priemyselné * havárie závažné priemyselné * Slovensko * Česká republika * dôsledky * dôsledky havárií Dandová, Eva Školní úrazy učňů při praxi u zaměstnavatele / Dandová, Eva In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 6/2010, s. 32‐33 učni * úrazy * prax učňovská * prax u zamestnávateľa * výcvik praktický * vyučovanie praktické Vala, Jiří Bezpečnostní a zdravotní rizika ve světle Evropské kampaně o hodnocení nebezpečných látek na pracovištích / Vala, Jiří In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 11‐14 látky nebezpečné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * riziká bezpečnostné * riziká zdravotné Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 15‐19 riziká * prieskumy európske * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zamestnávatelia * podniky * riadenie BOZP * hodnotenie rizík Kočí, Miloslav Pády předmětů při manipulaci / Kočí, Miloslav In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 20‐23 pády * pády predmetov * manipulácia s predmetmi * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné Holinka, Jiří Pády do výtahové šachty / Holinka, Jiří In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 24‐25 výťahy * šachty výťahové * pády * úrazy pracovné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Oravec, Milan ‐ Šviderová, Katarína Špecifiká zásahu pri hasení Liquefied Petroleum Gas / Oravec, Milan ; Šviderová, Katarína In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 29‐33 LPG * horenie * hasenie * zásahy protipožiarne * havárie priemyselné * požiare 17 Jančurová, Laurencia Inšpekcia práce a zosúladenie rodinného a pracovného života / Jančurová, Laurencia In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 34‐36 zosúladenie rodinného a pracovného života * inšpekcia práce Motyčková, Pavlína Teploty na pracovišti a opatření k ochraně zdraví při práci / Motyčková, Pavlína In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 41‐42 teplota * teplota na pracovisku * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * podmienky tepelno‐vlhkostné Dandová, Eva Školní úrazy učňů při praxi u zaměstnavatele : Dokončení z minulého čísla / Dandová, Eva In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 7‐8/2010, s. 53‐57 učni * úrazy školské * prax u zamestnávateľa * prax učňovská * výcvik praktický * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Dandová, Eva Školní úrazy učňů při praxi u zaměstnavatele : Dokončení z minulého čísla / Dandová, Eva In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 9/2010, s. 16‐18 úrazy * úrazy pracovné * prax u zamestnávateľa * prax * učni * prax učňovská * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Kočí, Miloslav Pády předmětů ‐ zdvihání / Kočí, Miloslav In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 9/2010, s. 28‐29 pády * pády predmetov * dvíhanie * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné Kočí, Miloslav Pády předmětů při stavebních činnostech / Kočí, Miloslav In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 10/2010, s. 12‐14 pády * pády predmetov * činnosť stavebná * stavebníctvo * úrazy pracovné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * pracovisko * stavenisko Olexa, Luděk Teleworking : Alternativní flexibilní forma zaměstnání / Olexa, Luděk In: Bezpečnost a hygiena práce.‐ 10/2010, s. 20‐23 telework * teleworking * formy zamestnania flexibilné * formy práce flexibilné 18 BIOGRAF Macek, Jakub Poznámky k teorii virtuálních komunit / Macek, Jakub In: Biograf.‐ 50/2009, s. 3‐31 komunity internetové * internet * komunity virtuálne * siete sociálne * médiá * kyberkultúra Robinson, Laura Sebe‐utváření online: O symbolické interakci v digitální éře / Robinson, Laura In: Biograf.‐ 50/2009, s. 33‐51 internet * používatelia internetu * postmodernizmus * sebautváranie * interakcionizmus symbolický Lišková, Kateřina Rozděl a kontroluj: Disciplinace a performativita sociálních kategorií skrze veřejné záchodky / Lišková, Kateřina In: Biograf.‐ 50/2009, s. 53‐59 kategórie sociálne * sociológia * priestor verejný * priestor súkromný * toalety verejné Blažovský, Ján Sociálne funkcie fotografie v internetových komunitných portáloch so zameraním na Facebook / Blažovský, Ján In: Biograf.‐ 50/2009, s. 69‐79 internet * komunity internetové * facebook * funkcie fotografie sociálne * fotografie * siete sociálne * priestor sociálny virtuálny * sociológia 19 DEMOGRAFIE Burcin, Boris ‐ Tesárková, Klára ‐ Šídlo, Luděk Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci [The Most Frequent Methods of Smoothing and Extrapolating Mortality Curves and Applying them to the Czech Population] / Burcin, Boris ; Tesárková, Klára ; Šídlo, Luděk In: Demografie.‐ 2/2010, s. 77‐89 krivka úmrtnosti * úmrtnosť * vyrovnávanie * úmrtnosť v najvyššom veku Myšáková, Gabriela ‐ Tesárková, Klára Analýza sezónnosti v demografii se zaměřením na úmrtnost [Methods of Seasonal Analysis in Demography Focused on Mortality] / Myšáková, Gabriela ; Tesárková, Klára In: Demografie.‐ 2/2010, s. 90‐102 úmrtnosť sezónna * demografia * úmrtnosť * príčiny smrti * indexy sezónne Šprocha, Branislav ‐ Tišliar, Pavol Plodnosť žien na Slovensku v medzivojnovom období [Women+s Fertility in Slovakia in the Interwar Period] / Šprocha, Branislav ; Tišliar, Pavol In: Demografie.‐ 2/2010, s. 103‐119 plodnosť * obdobie medzivojnové * ženy * Slovensko * vývoj populačný * pôrodnosť Galeta, Patrik Odhady ukazatelů porodnosti a přirozeného přírůstku v paleodemografii [Estimates of Indicators of Fertility and Natural Increase in Paleodemography] / Galeta, Patrik In: Demografie.‐ 2/2010, s. 120‐127 pôrodnosť * odhady * prírastok prirodzený * paleodemografia Polášek, Vladimír Vnější příčiny úmrtí v ČR v letech 1994 až 2009 / Polášek, Vladimír In: Demografie.‐ 2/2010, s. 140‐152 úmrtia * príčiny úmrtia * príčiny smrti * Česká republika * prehľady Němečková, Michaela ‐ Štyglerová, Terezie Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2009 [Population Development of the Czech Republic in 2009] / Němečková, Michaela ; Štyglerová, Terezie In: Demografie.‐ 3/2010, s. 153‐176 vývoj demografický * populácia * štruktúra veková * sobášnosť * rozvodovosť * plodnosť * pôrodnosť * potratovosť * úmrtnosť * migrácia Koubek, Josef Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu [Some Comments on the Concept of Human Capital] / Koubek, Josef In: Demografie.‐ 3/2010, s. 177‐180 kapitál ľudský * kapitál intelektuálny * kapitál sociálny * kapitál organizačný 20 Langhamrová, Jitka ‐ Fiala, Tomáš ‐ Hulík, Vladimír ‐ Miskolczi, Martina ‐ Kačerová, Eva Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 [A Prognosis of the Human Capital of the Population of the Czech Republic to the Year 2050] / Langhamrová, Jitka ; Fiala, Tomáš ; Hulík, Vladimír ; Miskolczi, Martina ; Kačerová, Eva In: Demografie.‐ 3/2010, s. 181‐196 kapitál ľudský * prognózy * Česká republika * projekcie populačné * vzdelanie ukončené * plodnosť * dĺžka života stredná * saldo migračné * vzdelanosť * senori * ľudia starší * závislosť * uchádzači o zamestnanie * miera nezamestnanosti * absolventi Mazouch, Petr ‐ Fischer, Jakub Regionální rozdíly v účasti na vysokoškolském vzdělávání / Mazouch, Petr ; Fischer, Jakub In: Demografie.‐ 3/2010, s. 215‐219 vzdelanosť * Česká republika * vzdelávanie vysokoškolské * rozdiely regionálne 21 EKONOMICKÉ ROZHĽADY Grznár, Miroslav ‐ Szabo, Ľuboslav Výkonnosť a produktivita slovenského poľnohospodárstva po vstupe do Európskej únie / Grznár, Miroslav ; Szabo, Ľuboslav In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 7‐20 poľnohospodárstvo * Slovensko * Európska únia * výkonnosť * produktivita * disparita ekonomická * ekonomika Rozborilová, Daria Modifikácia veľkosti, štruktúry a alokácie úspor domácností a jej súvislosti / Rozborilová, Daria In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 31‐48 domácnosti * úspory * sporenie * sporenie domácností * úspory domácností * determinanty úspor * štruktúra úspor * rast ekonomický * alokácia úspor * Slovensko * krajiny európske Přívarová, Magdaléna Príspevok teórie regulovania k poňatiu hospodárskych kríz / Přívarová, Magdaléna In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 67‐75 inštitucionalizmus * ekonomika * typ akumulácie * regulovanie * teória regulovania * kríza * krízy * kríza hospodárska * krízy hospodárske * fordizmus Čihovská, Viera Euromarketing ‐ manažérska koncepcia pre európsky trh / Čihovská, Viera In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 87‐100 marketing * marketing európsky * euromarketing * koncepcie manažérske * trh * trh európsky * Európska únia * marketing globálny Melišek, Richard Európska únia a regionálne obchodné dohody / Melišek, Richard In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 101‐119 Európska únia * dohody obchodné regionálne * obchod Szarková, Miroslava Štruktúra vnútropodnikových komunikačných nástrojov v podnikoch pôsobiacich v SR / Szarková, Miroslava In: Ekonomické rozhľady.‐ 1/2010, s. 120‐132 nástroje komunikačné * podniky * Slovensko * štruktúra * klasifikácia * nástroje elektronickej komunikácie * nástroj e‐
komunikačné * nástroje klasickej komunikácie * filtre komunikačné * šumy komunikačné Kita, Jaroslav ‐ Kita, Pavol ‐ Grossmanová, Marta Present Approaches of Enterprises to Offer within the Customer‐Supplier Relationships in the Slovak Industrial Market [Súčasné prístupy podnikov k ponuke v rámci dodávateľsko‐odberateľských vzťahov na slovenskom priemyselnom trhu] / Kita, Jaroslav ; Kita, Pavol ; Grossmanová, Marta In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 159‐175 trh * podniky * Slovensko * podniky priemyselné * vzťahy dodávateľsko‐odberateľské * ponuka * výskum * hospodárstvo * ekonomika Rudy, Ján ‐ Fratričová, Jana Changes in Japanese Human Resource Management System: Part 1 : Changes on the Post‐war Era [Zmeny v japonskom systéme riadenia ľudských zdrojov. Prvá časť: Povojnové obdobie] / Rudy, Ján ; Fratričová, Jana 22 In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 176‐191 riadenie ľudských zdrojov * Japonsko * systémy riadenia ľudských zdrojov * zdroje ľudské * obdobie povojnové * manažment americký * manažment * kanji * teória riadenia Vojtková, Mária Hodnotenie zamestnanosti v regiónoch krajín V4 [Evaluation of Employment in V‐4 Countries] / Vojtková, Mária In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 192‐206 krajiny V4 * zamestnanosť * regióny * zamestnanosť regionálna * analýzy multidimenzionálne * miera zamestnanosti Ivanová, Pavlína Inovačné prostredie Fínska [Innovation Environment in Finland] / Ivanová, Pavlína In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 246‐257 Fínsko * inovácie * veda * výskum * prostredie inovačné * zamestnanosť * rast ekonomický * vzdelávanie * korupcia * klíma sociálna * pokrok technologický * rekvalifikácie * infraštruktúra pro‐inovatívna Matoušková, Eleonóra Spotreba potravín v SR a ich kvalita [Consumption of Foodstuffs in Slovak Republic and Their Quality] / Matoušková, Eleonóra In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 258‐267 potraviny * kvalita potravín * spotreba * spotreba potravín * správanie spotrebiteľské * výdavky na potraviny * štandardy zdravotné Mihálik, Jozef Kríza a stroskotanie modelu neoliberálnej podoby kapitalizmu a totalitného socializmu ako východisko nového, lepšieho modelu kapitalizmu [Crisis and Failure of Neoliberal Type of Capitalism and Totalitarian Socialism as the Basis of New, Better Model of Capitalism] / Mihálik, Jozef In: Ekonomické rozhľady.‐ 2/2010, s. 268‐279 kapitalizmus * kapitalizmus neoliberálny * kríza * kríza hospodárska * kríza finančná * modely * socializmus * trh voľný * globalizácia * modely sociálne 23 EKONOMICKÝ ČASOPIS Sahut, Jean‐Michel ‐ Hikkerová, Ľubica Vnímanie uplatňovania praktík yield manažmentu v hotelierstve [Consumer Perception of Yield Management in the Hotel Sector] / Sahut, Jean‐Michel ; Hikkerová, Ľubica In: Ekonomický časopis.‐ 5/2010, s. 437‐457 manažment yield * manažment revenue * hotely * hotelierstvo * praktiky manažmentu * spokojnosť * zákazníci * klienti * spokojnosť zákazníka * vnímanie * nespravodlivosť * správanie zákazníkov Černíková, Petra Business Cycle Analysis of the Core and Periphery Countries in the EMU [Analýza hospodárskeho cyklu hlavných a periférnych ekonomík Európskej menovej únie] / Černíková, Petra In: Ekonomický časopis.‐ 5/2010, s. 471‐491 krajiny európske * Európska menová únia * EMÚ * krajiny hlavné * krajiny periférne * cyklus hospodársky * ekonomika * hospodárstvo * eurozóna Nedomlelová, Iva ‐ Kocourek, Aleš Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování [Polemic on Relationship between the Neoclassical Production Function and the Theory of Distribution] / Nedomlelová, Iva ; Kocourek, Aleš In: Ekonomický časopis.‐ 5/2010, s. 492‐511 teória rozdeľovania * teórie ekonomické * ekonómia * fukcia neoklasická produkčná * kapitál * práca * ekonómia neoklasická * pokrok technologický Štefko, Róbert ‐ Habánik, Jozef ‐ Butoracová Šindleryová, Ivana Marketingové inštrumentárium v procese akceptácie projektov pri akcelerácii rozvoja zaostávajúcich regiónov [Marketing Instrumentary in the Process of Project Acceptation within the Acceleration of Back‐warded Regions Development] / Štefko, Róbert ; Habánik, Jozef ; Butoracová Šindleryová, Ivana In: Ekonomický časopis.‐ 5/2010, s. 512‐526 marketing mix * marketing * projekty * regióny * regióny zaostávajúce * manažment projektový Gonda, Vladimír Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej ekonómie [Paul A. Samuelson and his Contribution to Development and Popularization of Modern Economics] / Gonda, Vladimír In: Ekonomický časopis.‐ 5/2010, s. 527‐542 Samuelson, Paul A. * ekonómia * ekonómia moderná * syntéza neoklasická * dynamika ekonomická * teória spotreby * teória kapitálu * analýzy ekonomické Morvay, Karol ‐ Okáli, Ivan ‐ Gabrielová, Herta ‐ Hvozdíková, Veronika ‐ Šikulová, Ivana ‐ Frank, Karol ‐ Jeck, Tomáš Economic Development of Slovakia in 2009 [Ekonomický vývoj Slovenska v roku 2009] / Morvay, Karol ; Okáli, Ivan ; Gabrielová, Herta ; Hvozdíková, Veronika ; Šikulová, Ivana ; Frank, Karol ; Jeck, Tomáš In: Ekonomický časopis.‐ 6/2010, s. 549‐613 rast ekonomický * vývoj ekonomický * hospodárstvo * ekonomika * Slovensko * politika hospodárska * recesia * prognózy * produkcia * rovnováha * obchod zahraničný * trh práce * financie verejné * politika menová Radvanský, Marek ‐ Páleník, Viliam ‐ Slobodníková, Soňa Midterm Forecast of Slovak Economy for the Period 2010 ‐ 2013 with Outlook to 2015 [Strednodobá prognóza ekonomiky na obdobie rokov 2010 ‐2013 s výhľadom do roku 2015] / Radvanský, Marek ; Páleník, Viliam ; Slobodníková, Soňa 24 In: Ekonomický časopis.‐ 6/2010, s. 614‐634 prognózy ekonomické * Slovensko * ekonomika * hospodárstvo * prognózy strednodobé * kríza hospodárska * rast HDP * HDP * rozpočet štátny David, Petr Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku [Incidence of Increment of Tax Burden Imposed on Cigarettes in the Czech Republic and Slovakia] / David, Petr In: Ekonomický časopis.‐ 6/2010, s. 635‐650 dane * zaťaženie daňové * cigarety * dane spotrebné * daň spotrebná z cigariet * Česká republika * Slovensko * spotrebiteľ * výrobca Pošta, Vít The Effect of Labor Productivity on Real Exchange Rate: Evidence from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia / Pošta, Vít In: Ekonomický časopis.‐ 7/2010, s. 657‐676 kointegrácia * produktivita práce * modely intertemporálne * VECM * efekt Balassa‐Samuelsonov * kurz menový reálny Výchozím bodem příspěvku je intertemporální model otevřené ekonomiky, v rámci kterého je formulována hypotéza o vztahu mezi reálným měnovým kurzem a produktivitou práce. Teoretický model je v souladu s předpoklady Balassovy ľ Samuelsonovy hypotézy. Hypotéza je následně testována pomocí kointegrace a vektorového modelu korekce chyby. Velmi často vede empirické testování Balassovy ľ Samuelsonovy hypotézy k rozporuplným závěrům, přičemž v některých případech jsou nalezeny reakce reálného měnového kurzu, které jsou opačné oproti implikaci dané hypotézy. Předkládaná analýza v jisté míře potvrzuje chování reálného měnového kurzu dle zkoumané hypotézy, avšak závěry nejsou zcela přesvědčivé. Kouba, Luděk Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně‐ekonomických přístupů k teorii růstu / Kouba, Luděk In: Ekonomický časopis.‐ 7/2010, s. 707‐724 transformácia * NDR * teória rastu * ekonomika * prístupy sociálno‐ekonomické Výsledky uvedené v příspěvku jsou součástí výzkumného záměru VZ MSM 6215648904 äČeská ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhuô, tématického okruhu 01 äMakroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko‐politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhuô realizovaného za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím MŠMT. Kuzmišin, Peter ‐ Kuzmišinová, Viera Terciárne vzdelávanie ako komponent regionálneho rozvoja / Kuzmišin, Peter ; Kuzmišinová, Viera In: Ekonomický časopis.‐ 7/2010, s. 725‐741 vzdelávanie * vzdelávanie terciárne * regióny * rozvoj regionálny * kapacita vzdelávacia Znalosti a vzdelávanie sa v súčasnom globalizovanom svete stávajú najvýznamnejším faktorom rozvoja spoločnosti a regiónov. Jeden z hlavných problémov rozvoja regiónov Slovenska spočíva v nedostatočnej úrovni potenciálu ekonomického rozvoja založeného na využívaní znalostí, v dôsledku čoho dochádza k nedostatočnému vytváraniu nových zdrojov rozvoja, ktoré stále intenzívnejšie budú postavené na využívaní kreativity, vzdelania a kompetencií pracovnej sily. Naliehavým sa tak stáva riešenie smeru a povahy rozvoja systému vzdelávania na národnej i regionálnej úrovni. K tomu môže byť využitý v príspevku navrhovaný indikátor vzdelávacej kapacity regiónov a metodika jeho aplikácie na podmienky SR a jeho regiónov, ako východiska k spracovaniu regionálnej stratégie. Antalová, Mária ‐ Rievajová, Eva Učiaca sa organizácia ‐ výzva pre znalostnú ekonomiku / Antalová, Mária ; Rievajová, Eva 25 In: Ekonomický časopis.‐ 7/2010, s. 742‐760 ekonomika vzdelanostná * vzdelávanie * spoločnosť * organizácia učiaca sa * vzdelávanie odborné * kvalita pracovného života * podmienky pracovné * kompetencie profesijné Autorky sa vo svojom článku sústreďujú na oblasť ľudských zdrojov v učiacej sa spoločnosti, ktorú je možno dosiahnuť len za predpokladu kvalitatívnej transformácie všetkých organizácií a inštitúcií. Daná globálna zmena si teda vyžaduje budovanie učiacich sa organizácií. Hlavným cieľom autoriek je rozšíriť teoreticko‐metodologické východisko učiacej sa organizácie, ktoré by bolo možné použiť i v praxi. Jeho základ odvíjajú od základných indikátoroch novej kvality pracovného života, za ktoré považujú podmienky práce a profesijné kompetencie. Taktiež poskytujú svoje praktické skúsenosti z implementácie učiacej sa organizácie do prostredia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sumarizujú do podoby 9‐krokového modelu. Matušovič, Marian ‐ Matušovičová, Monika Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike / Matušovič, Marian ; Matušovičová, Monika In: Ekonomický časopis.‐ 8/2010, s. 769‐782 kríza finančná * kríza * investovanie kolektívne * produkty investičné * globalizácia * ekonomika Článok analyzuje budúce trendy vývoja sektora kolektívneho investovania na Slovensku. V prvej časti autori porovnávajú vybrané kritéria tohto sektora v Slovenskej republike, v regióne strednej a východnej Európy ako aj vo svete a definujú hlavné špecifiká domáceho trhu kolektívneho investovania. V ďalšej časti sa zaoberajú perspektívou ďalšieho vývoja sektora po finančnej kríze a to najmä z pohľadu očakávaných zmien v oblastiach správania sa klientov, zjednodušenia produktového portfólia, úpravách legislatívy, sprísnenia regulácie a nadväznej úpravy obchodných modelov správcovských spoločností reagujúcich na uvedené zmeny. Článok tiež analyzuje možné varianty vývoja sektora po implementácii smernice UCITS IV na Slovensku v roku 2011. Predkladá a hodnotí aj výsledky prieskumu zameraného na očakávania odborníkov ohľadom ďalšieho vývoja odvetvia kolektívneho investovania, ktorého respondentmi boli najmä senior manažéri správcovských spoločností a bánk. Vojtková, Mária ‐ Labudová, Viera Regionálna analýza výdavkov a príjmov domácností v Slovenskej republike / Vojtková, Mária ; Labudová, Viera In: Ekonomický časopis.‐ 8/2010, s. 802‐820 výdavky domácností * príjmy domácností * domácnosti * analýzy regionálne V tomto článku sme sa zamerali na charakterizovanie životnej úrovne na základe ukazovateľa čistých peňažných výdavkov a príjmov domácností prepočítaných na jedného člena domácnosti v jednotlivých krajoch Slovenska (NUTS 2). Vzhľadom na dostupnosť a porovnateľnosť najaktuálnejších údajov sme analýzu uskutočnili za obdobie 2004 ľ 2008, pričom osobitnú pozornosť sme venovali roku 2008. Prínosom tohto článku je aplikácia menej známych metód, ktoré sa v súvislosti s danou problematikou nevyužívajú, a to kvantifikácia Gatevovho koeficientu nepodobnosti štruktúr vybraných ukazovateľov životnej úrovne a korešpondenčné mapy. Obe analýzy sa vzájomne dopĺňajú a tak umožňujú poskytnúť komplexnejší pohľad na štruktúrne zmeny peňažných výdavkov a príjmov domácností v jednotlivých krajoch SR. Beblavý, Miroslav ‐ Prousková, Eva Rovná daň a zdanenie práce ľ česká a slovenská skúsenosť / Beblavý, Miroslav ; Prousková, Eva In: Ekonomický časopis.‐ 8/2010, s. 821‐837 daň rovná * dane * zdanenie práce * Česká republika * Slovensko Práca sa zamerala na dôsledky zavedenia rovnej dane na Slovensku v 2004 a v Českej republike v roku 2008 z pohľadu celkového zdanenia práce. Z hľadiska zmeny daňovo‐odvodového zaťaženia práce a jeho vertikálneho rozvrstvenia medzi jednotlivé príjmové vrstvy možno konštatovať, že v oboch krajinách nastalo zníženie zdanenia práce, aj keď bolo nerovnomerne rozložené medzi jednotlivé skupiny obyvateľstva. Pre väčšinu typov príjmov je zdanenie práce na Slovensku po reforme vyššie ako v Českej republike. Zavedenie rovnej dane spolu s hornými limitmi na platenie odvodov ešte zvýhodnili najvyššie príjmové vrstvy v porovnaní so strednou vrstvou. Rovnako neutralita daňovo‐odvodového zaťaženia sa nezvýšila. 26 Naopak, rozdiely medzi daňovými klinmi pri rovnakých príjmoch v závislosti od právnej formy (pracovný pomer, SZČO alebo 1osobová s.r.o.) sa prehĺbili. Jemala, Marek Foresight v druhej a tretej fáze globalizácie / Jemala, Marek In: Ekonomický časopis.‐ 8/2010, s. 838‐855 foresight * prognózovanie * prognózy * globalizácia * fázy globalizácie * plánovanie strategické Hlavným cieľom tohto príspevku je dynamicky načrtnúť vývoj foresightu v 2. a 3. fáze globalizácie.; Základným zámerom je tu charakterizovať čiastkové determinanty a okolnosti, ktoré sprevádzali vývoj tejto metódy participatívneho plánovania VT, a to spolu so širšou participáciou a meniacim sa zameraním foresightu v histórií zvolenej časti globalizácie. Všeobecné hypotéza je, že foresight sa vyvinul ako dôsledok rastúcej neistoty v prostredí, ktoré prinášajú globalizácia a technický pokrok, a je to forma strategického participatívneho plánovania. V tomto kontexte sú tu načrtnuté niektoré nové skutočnosti v histórii foresightu, a to na základe rozsiahleho štúdia a porovnávania odbornej literatúry a tiež na základe Bibliometrickej analýzy databázy Európskej monitorovacej siete foresightu. Rozsah tejto témy a rozmanitosť názorov expertov neumožňujú vykonať príliš špecifické analýzy. Hlavným prístupom je tu identifikovať hlavné vývojové fázy foresightu v rôznych oblastiach, a to vo vzťahu ku niekoľkým kľúčovým historickým udalostiam v 2. a 3. fáze globalizácie, ako aj načrtnúť niekoľko vzájomných väzieb. 27 EMPATIA Kusá, Jolana Striedavá starostlivosť o deti / Kusá, Jolana In: Empatia.‐ 2/2010, s. 8‐13 starostlivosť o deti striedavá * muži * ženy * rodina * deti * kuratela sociálna * výchova detí * otcovia Raudenská, Jaroslava ‐ Raudenský, Martin ‐ Javůrková, Alena Hra jako prostředek adaptace na náročné životné situace / Raudenská, Jaroslava ; Raudenský, Martin ; Javůrková, Alena In: Empatia.‐ 2/2010, s. 14‐19 hra * hry * situácie životné náročné * adaptácia Dziaková, Lenka ‐ Mikulášková, Gabriela ‐ Pavluvčíková, Elena Rodové stereotypy a spokojnosť v partnerskom vzťahu / Dziaková, Lenka ; Mikulášková, Gabriela ; Pavluvčíková, Elena In: Empatia.‐ 2/2010, s. 20‐28 stereotypy rodové * diskurz rodový * rod * gender * spokojnosť v partnerskom vzťahu * vzťahy partnerské Hambálek, Vladimír Párová terapia zameraná na emécie; dynamika emócií, lásky a moci / Hambálek, Vladimír In: Empatia.‐ 2/2010, s. 28‐33 terapia * terapia párová * psychoterapia * terapia párová zameraná na emócie * emócie * psychológia * vzťahy partnerské Szabó, Zoltán Integratívny zlepenec : Adresované predovšetkým tohtoročným absolventom Poradenskej propedeutiky / Szabó, Zoltán In: Empatia.‐ 3/2010, s. 6‐9 klient * propedeutika poradenská * poradenstvo * proces poradenský * terapia Raudenská, Jaroslava ‐ Raudenský, Martin Nápravné možnosti hry u detí / Raudenská, Jaroslava ; Raudenský, Martin In: Empatia.‐ 3/2010, s. 15‐20 hra * hry * deti * rodina * terapia hrou 28 FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY Horáková, Markéta ‐ Horák, Pavel Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů / Horáková, Markéta ; Horák, Pavel In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 2‐10 programy vzdelávacie * programy výcvikové * komparácia medzinárodná * porovnanie medzinárodné * vzdelávanie odborné Holub, Martin Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu / Holub, Martin In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 11‐17 dôchodky * Česká republika * systém dôchodkový * výška dôchodku individuálna * porovnanie medzinárodné * krajiny európske * obdobie rozhodujúce Kořánová, Marie EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí / Kořánová, Marie In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 18‐19 dôchodky * dôchodky starobné * Európska únia * Zelená kniha Dušek, Karel ‐ Terbr, Zdeněk Využití metody benchmarkingu pro trvalé zlepšování kvality v sociálních službách / Dušek, Karel ; Terbr, Zdeněk In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 19‐20 kvalita sociálnych služieb * služby sociálne * kvalita * benchmarking Průša, Ladislav Změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009 / Průša, Ladislav In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 20‐22 starostlivosť sociálna * príspevok na starostlivosť * Česká republika * príjemcovia príspevku * štruktúra príjemcov príspevku Dohnalová, Marie Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice / Dohnalová, Marie In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 23‐26 ekonomika sociálna * podniky sociálne * Česká republika Faltisová, Táňa Senioři a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením / Faltisová, Táňa In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 26‐27 seniori * ľudia starší * postihnutie mentálne * postihnutie kombinované * osoby so ZP * zariadenia sociálnych služieb * postihnutie zdravotné Globální vývoj nezaměstnanosti mladých lidí In: Fórum sociální politiky.‐ 5/2010, s. 28‐29 Svetová organizácia práce * ILO * nezamestnanosť * vývoj nezamestnanosti * ľudia mladí * nezamestnanosť mladých ľudí * miera nezamestnanosti Horáková, Markéta Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese / Horáková, Markéta 29 In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 2‐10 kapitál ľudský * teória ekonomická * recesia ekonomická * kríza * kríza hospodárska * hospodárstvo * ekonomika * koncept ľudského kapitálu * význam ľudského kapitálu * zamestnateľnosť Holub, Martin Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod / Holub, Martin In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 11‐17 dôchodky * dôchodky starobné * obdobie rozhodujúce * Česká republika * výpočet dôchodku * systémy dôchodkové * výška dôchodku * stanovenie výšky dôchodku Horynová, Jana Snižování chudoby ve Strategii EU 2020 / Horynová, Jana In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 18‐19 chudoba * znižovanie chudoby * stratégie EÚ * Európska únia * vylúčenie sociálne * ciele národné * redukcia chudoby Bareš, Pavel Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením / Bareš, Pavel In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 20‐23 služby sociálne * dostupnosť sociálnych služieb * osoby so ZP * postihnutie zdravotné * seniori * ľudia starší Barvíková, Jana Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností / Barvíková, Jana In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 24‐27 pracovníci sociálni * profesia sociálneho pracovníka * obraz sociálneho pracovníka * obraz mediálny * postoje verejnosti * televízia * seriály televízne Pikola, Pavel Příspěvek na péči a jeho úloha při úhradě služeb sociální péče v domovech pro seniory / Pikola, Pavel In: Fórum sociální politiky.‐ 6/2010, s. 27‐29 služby sociálnej starostlivosti * domovy pre seniorov * príspevok na starostlivosť * financovanie služieb sociálnej starostlivosti * ľudia starší * seniori 30 MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ Macháček, Ladislav ‐ Podoláková, Emília ‐ Mihálik, Jaroslav Prvovoliči a ich volebné správanie [First Time Electorate and Their Electoral Behavior] / Macháček, Ladislav ; Podoláková, Emília ; Mihálik, Jaroslav In: Mládež a spoločnosť.‐ 2/2010, s. 5‐22 prvovoliči * voliči * správanie volebné * voľby * mládež * politika Štefančík, Radoslav Úloha politických mládežníckych organizácií v procese politickej socializácie [The Role of Political Youth Organizations in the Process of Political Socialization] / Štefančík, Radoslav In: Mládež a spoločnosť.‐ 2/2010, s. 23‐35 politika * socializácia politická * mládež * organizácie mládežnícke politické * organizácie mládežnícke Plávková, O. ‐ Čukan, K. Vysokoškolská mládež na Slovensku ‐ bezpečnosť, ohrozenie a participácia [Undergraduate Youth in Slovakia ‐ Safety, Threats and Participation] / Plávková, O. ; Čukan, K. In: Mládež a spoločnosť.‐ 2/2010, s. 36‐52 mládež * bezpečnosť * ohrozenia * mládež vysokoškolská * študenti VŠ * participácia * čas voľný * trávenie voľného času * pocit bezpečia * Slovensko * riziká sociálne * hrozby * tolerancia Tkaczik, Jan Současné názory žáků středních škol v České republice na svůj budoucí život ve vztahu k založení rodiny [Contemporary Opinions of High School Pupils in Czech Republic on Their Future Life in Relation to Start Family] / Tkaczik, Jan In: Mládež a spoločnosť.‐ 2/2010, s. 53‐64 založenie rodiny * rodina * deti * žiaci * žiaci stredných škôl * žiaci SŠ * Česká republika * názory Tinka, Jiří Agresivita a šikana v České republice z pohledu středoškolské mládeže [Aggression and Bullying in Czech Republic from the View of High School Youth] / Tinka, Jiří In: Mládež a spoločnosť.‐ 2/2010, s. 65‐75 agresivita * šikanovanie * mládež * žiaci SŠ * mládež stredoškolská 31 PRÁVNY OBZOR Adamová, Zuzana Digitalizácia kultúrneho dedičstva a jej (perspektívna) budúcnosť v závislosti od sledovania verejných a súkromných záujmov / Adamová, Zuzana In: Právny obzor.‐ 4/2010, s. 312‐322 práva autorské * digitalizácia * dedičstvo kultúrne * nástroje právne * právo * ochrana autorských práv Vozár, Jozef Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve / Vozár, Jozef In: Právny obzor.‐ 4/2010, s. 323‐332 právo * ujma nemajetková * právo autorské * zadosťučinenie * právo súkromné * súťaž nekalá Koukal, Pavel Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled) / Koukal, Pavel In: Právny obzor.‐ 4/2010, s. 333‐343 právo * právo autorské * napodobovanie * napodobenie názvu * dielo * súťaž nekalá Škreko, Anton Film ako výsledok spolupráce tvorcov a producentov / Škreko, Anton In: Právny obzor.‐ 4/2010, s. 344‐358 film * autori * tvorcovia * producenti * právo autorské * právo * regulácia právna * dielo autorské Kropaj, Marián ‐ Martišová, Mária Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve / Kropaj, Marián ; Martišová, Mária In: Právny obzor.‐ 4/2010, s. 410‐422 právo autorské * práca vedecká * právo * legislatíva * význam vedeckej práce * veda právna * história právna Záhora, Jozef Európska únia a boj proti extrémizmu / Záhora, Jozef In: Právny obzor.‐ 5/2010, s. 448‐456 Európska únia * boj proti extrémizmu * extrémizmus * rasizmus * xenofóbia * poriadok vnútroštátny * právo Krunková, Alena Miestne referendum (vybrané problémy) / Krunková, Alena In: Právny obzor.‐ 5/2010, s. 471‐482 referendum * referendum miestne * samospráva * obce * právo * úprava právna Novotná, Marianna ‐ Jurčová, Monika ‐ Ďurechová, Jana Princípy európskeho zmluvného práva ‐ právna povaha a možnosti ich aplikácie / Novotná, Marianna ; Jurčová, Monika ; Ďurechová, Jana In: Právny obzor.‐ 6/2010, s. 531‐541 právo európske zmluvné * Princípy európskeho zmluvného práva * PECL * právo * právo zmluvné Auxtová, Marcela Zodpovednosť obce za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci / Auxtová, Marcela 32 In: Právny obzor.‐ 6/2010, s. 542‐555 zodpovednosť obce za škody * zodpovednosť za škody * moc verejná * škody spôsobené výkonom verejnej moci * výkon verejnej moci * obce * zodpovednosť verejnoprávna * zodpovednosť právna Jakab, Radomír Proces tvorby interných normatívnych inštrukcií vo verejnej správe / Jakab, Radomír In: Právny obzor.‐ 6/2010, s. 556‐570 proces správny normatívny * proces tvorby interných normatívnych inštrukcií * inštrukcie interné normatívne * správa verejná * orgány verejnej správy Debrecéniová, Janka Rozhodovanie súdov týkajúce sa rodovej rovnosti a ľudských práv žien: niekoľko zamyslení nad právnickým diskurzom a jeho spoločensko‐kontextuálnymi aspektmi / Debrecéniová, Janka In: Právny obzor.‐ 6/2010, s. 604‐613 rozhodnutia súdne * právo * rovnosť rodová * práva ľudské * ženy * konštrukcie rodovo stereotypné * stereotypy rodové * súdy * súdnictvo * predpojatosť 33 PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA Hičárová, Viktória Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvládaní obáv [Influence of Age and Gender on Coping Strategies of Adolescents in Coping with Anxiety] / Hičárová, Viktória In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 1/2010, s. 3‐20 psychológia * deti * stratégie copingové * adolescenti * mládež dospievajúca * rod * vek * obavy * anxieta Romanová, Martina ‐ Sollár, Tomáš Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok v skupine adolescentov [Comparision of the Current and Perceived Norm in the Area of Addictive Substance Use in a Group of Adolescents] / Romanová, Martina ; Sollár, Tomáš In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 1/2010, s. 21‐30 psychológia * deti * látky návykové * drogy * užívanie drog * norma aktuálna * norma vnímaná * normy sociálne Tichá, Erika Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku [Educational Tendencies of Parents of Children with Disabilities at Early Age] / Tichá, Erika In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 1/2010, s. 31‐45 psychológia * deti * deti s postihnutím * výskum kvalitatívny * rodičia * rodina * vek raný * výchova Kapalková, Svetlana ‐ Laciková, Hana ‐ Slančová, Daniela ‐ Helbich, Miroslav Test komunikačného správania TEKOS I: Gestá a slová ‐ nový nástroj na hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku [TEKOS I ‐ Communicative Behavior Test: Gestures and Words ‐ A New Tool for Evaluation of Communicative Ability of Children at Early Age] / Kapalková, Svetlana ; Laciková, Hana ; Slančová, Daniela ; Helbich, Miroslav In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 1/2010, s. 46‐62 psychológia * deti * CDI * TEKOS * testy * vek raný * správanie komunikačné * schopnosť komunikačná * komunikácia * gestá * slová * hodnotenie Sikeliová, Lucia ‐ Matula, Štefan Osobnostné charakteristiky a prosociálne správanie mentálne subnormnej mládeže umiestnenej v reedukačných domovoch [Personality Characteristics and Prosocial Behavior of Mentally Subnormal Youth Placed in Reeducational Homes] / Sikeliová, Lucia ; Matula, Štefan In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 1/2010, s. 80‐91 psychológia * deti * mládež * správanie prosociálne * domovy reedukačné * charakteristiky osobnostné * osobnosť Foltová, Lucie ‐ Kukla, Lubomír ‐ Smékal, Vladimír Stres matky během těhotenství jako antecendent behaviorálních potíží v dětství [Mother s Stress during Pregnancy as the Antecendent of Behavioral Difficulties in Childhood] / Foltová, Lucie ; Kukla, Lubomír ; Smékal, Vladimír In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 2/2010, s. 99‐112 psychológia * deti * matky * stres * stres matky * tehotenstvo * stres v tehotenstve * problémy behaviorálne * problémy emocionálne * správanie problémové * vek školský mladší Dočkal, Vladimír ‐ Filípková, Bibiana Etnické a rodové súvislosti školskej pripravenosti [Ethnic and Gender Contexts of School Preparedness] / Dočkal, Vladimír ; Filípková, Bibiana In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 2/2010, s. 113‐136 34 psychológia * deti * pripravenosť školská * etnikum * rod * skupiny etnické * príslušnosť etnická * príslušnosť rodová * deti rómske * inteligencia * testy Jurková, Kristýna ‐ Stránská, Zdenka Osobnostní a sociometrické charakteristiky účastníků šikany [Personality and Sociometric Characteristics of Participants of Bullying] / Jurková, Kristýna ; Stránská, Zdenka In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 2/2010, s. 137‐154 psychológia * deti * šikanovanie * účastníci šikanovania * charakteristiky osobnostné * charakteristiky sociometrické Žúborová, Greta Výchovné postoje rodičov a školská úspešnosť ich detí [Educational Attitudes of Parents and School Achievement of Their Children] / Žúborová, Greta In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 2/2010, s. 155‐169 psychológia * deti * postoje výchovné * rodičia * výchova * úspešnosť školská * prospech školský Ulická, Linda ‐ Popelková, Marta Odpustenie a jeho vzťah ku stratégiám zvládania v kontexte medzipohlavných rozdielov [Forgiveness and Its Relation to Coping Strategies in the Context of Intersexual Differences] / Ulická, Linda ; Popelková, Marta In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.‐ 2/2010, s. 170‐184 psychológia * odpustenie * stratégie zvládania * stratégie copingové * rozdiely medzipohlavné * mládež 35 RODINA A PRÁCA Barošová, Margita Výsledky štatistického monitoringu podnikania žien : Vybrané aspekty podnikania žien [Findings of the Statistical Monitoring on Entrepreneurship of Women] / Barošová, Margita In: Rodina a práca.‐ 4/2010, s. 3‐42 rovnosť rodová * pojmy základné * podnikatelia * Slovensko * krajiny EÚ * Európska únia * zamestnávatelia * miera podnikania * rozdiely rodové * rozdiely rodové v podnikaní * monitorin štatistický * podnikanie žien * podnikanie mužov * zisťovanie pracovných síl výberové Témou aktuálneho čísla bulletinu sú najvýznamnejšie (vybrané) zistenia štatistického monitoringu z oblasti podnikania žien (a mužov). Primárnym zdrojom východiskových štatistických údajov bola on‐line databáza Eurostatu (Štatistického úradu Európskej únie, ŠÚ EÚ) a databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR). V oboch prípadoch tieto údaje pochádzali z výsledkov výberových zisťovaní pracovných síl. Túto metodiku sme vybrali najmä preto, lebo je najlepšou zárukou vzájomnej porovnateľnosti údajov nielen v rámci SR, ale aj v rámci členských štátov EÚ. V bulletine sú prezentované jednak rodovo členené štatistické informácie z oblasti podnikania a jednak údaje o podnikaní žien a mužov spolu, a to najmä v členení podnikatelia spolu, podnikatelia so zamestnancami (zamestnávatelia) a podnikatelia bez zamestnancov (podrobnejšie členenie sa týka len SR). Štatistický monitoring sa týka predovšetkým SR.; Informácie z krajín EÚ sú zaujímavým (a zrejme aj užitočným) doplnkom tohto bulletinu. Ide totiž o informácie, ktoré neboli v tejto forme v SR, pravdepodobne, doteraz publikované. Obsahujú totiž niektoré nové ukazovatele (o miere podnikania / samozamestnávania), ktoré sú dielom autorky tohto bulletinu. Všetky informácie pochádzajú zo štúdie (záverečnej správy 1. etapy výskumného projektu č. 2142) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Vybrané aspekty podnikania žien (Základné štatistické trendy podnikania žien), ktorej autorkou je Margita Barošová. Kordošová, Miroslava ‐ Novotný, Miroslav Identifikácia postojov zamestnávateľských štruktúr k vytváraniu podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci [Employers and Employees Attitudes Identifying to Occupational Safety and Health] / Kordošová, Miroslava ; Novotný, Miroslav In: Rodina a práca.‐ 5/2010, s. 5‐44 BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zamestnanci * zamestnávatelia * postoje * postoje zamestnávateľov * postoje zamestnancov * systém riadenia BOZP * riadenie BOZP * výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP * zástupcovia zamestnancov Témou piateho bulletinu je problematika identifikácie postojov zamestnávateľov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Obsahom predkladanej informácie sú výsledky prieskumu postojov zamestnaneckých štruktúr, ktorý bol zrealizovaný v rôznych zamestnávateľských subjektoch s rôznou mierou rizika, s rôznou štruktúrou zamestnancov a v rôznych regiónoch Slovenska. Prieskum postojov bol vykonaný v roku 2010 v rámci kontraktu s MPSVR SR. 36 Gerbery, Daniel Subjektívna reflexia finančnej situácie domácností [Subjective Perception of Financial Situation in Households] / Gerbery, Daniel In: Rodina a práca.‐ 6/2010, s. 5‐42 chudoba * vylúčenie sociálne * vnímanie subjektívne * problémy finančné * domácnosti * chudoba subjektívna * príjem minimálny * vnímanie chudoby subjektívne Predkladaný text prezentuje vybrané analýzy subjektívnej reflexie chudoby a sociálneho vylúčenia. Konkrétne sa venuje vnímaniu finančnej situácie domácností v SR. Analýzy vychádzajú z údajov zo štatistického zisťovania EU SILC, ktoré boli poskytnuté Štatistickým úradom SR.; Pokrývajú tri základné oblasti. Prvé dve sa týkajú subjektívneho vnímania finančných ťažkostí: vnímania schopnosti uhradiť zvyčajné výdavky domácnosti a vnímania nákladov na bývanie ako finančnej záťaže. Tretia téma, ktorej sa v predkladanom texte venujeme, sa týka predstáv o minimálnom príjme, ktorý by domácnosť potrebovala na prežitie. Holubová, Barbora Úloha médií v prevencii násilia páchaného na ženách a v podpore rodovej rovnosti [The Role of Media in Preventing Violence against Women and Promoting Gender Equality] / Holubová, Barbora In: Rodina a práca.‐ 7/2010, s. 5‐44 násilie páchané na ženách * ženy * rod * násilie rodovo podmienené * rovnosť rodová * médiá * monitoring Prezentovaný text podáva základné informácie o úlohe médií v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách (NPŽ) ako rodovo ľpodmieneného násilia. Mapuje politicko‐právne nastavenie mediálneho prostredia z hľadiska násilia a nediskriminácie na základe pohlavia/rodu. Politicko ‐ právne nastavenie tvorí východiská a parametre realizovaných monitoringov médií v roku 2009. Výsledky štandardizovaného monitoringu spravodajstva a kvalitatívneho prípadového monitoringu mediálnych výstupov indikujú porušovanie zásad novinárskej profesionality z hľadiska presadzovania nulovej tolerancie NPŽ, rodovej korektnosti a napĺňania úlohy prevencie násilia ako rodovo‐podmieneného násilia. 37 SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA Šprocha, Branislav Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku [Trends in Educational Structure and Education in Slovakia] / Šprocha, Branislav In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 1/2010, s. 3‐31 štruktúra vzdelanostná * vzdelanie * vzdelávanie * Slovensko * populácia * vývoj vzdelanostný Šprocha, Branislav Generačná analýza vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska [Generational Analysis of Educational Structure of Slovak Population] / Šprocha, Branislav In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 1/2010, s. 31‐48 štruktúra vzdelanostná * Slovensko * analýzy generačné * vzdelanie * úroveň vzdelanostná * populácia * vývoj vzdelanostnej štruktúry Želinský, Tomáš Nerovnosť rozdeľovania príjmov v krajoch Slovenskej republiky [Inequality of Income Distribution in the Slovak Regions] / Želinský, Tomáš In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 1/2010, s. 49‐60 nerovnosť * nerovnosť príjmová * regióny * regióny Slovenska * Slovensko * kraje * rozdeľovanie príjmov Hajnovičová, Viera ‐ Sečánska, Zuzana ‐ Bartalošová, Lea Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike [Tourism satellite account in the Slovak Republic] / Hajnovičová, Viera ; Sečánska, Zuzana ; Bartalošová, Lea In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 1/2010, s. 61‐84 turizmus * ruch turistický * Slovensko * účet satelitný * TSA Marenčáková, Jana ‐ Vámoš, Ľudovít Diferenčná nezamestnanosť na Slovensku [Differential Unemployment in Slovakia] / Marenčáková, Jana ; Vámoš, Ľudovít In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 2/2010, s. 3‐34 nezamestnanosť * zamestnanosť * vzdelanie * rozdiely regionálne * Slovensko Šprocha, Branislav ‐ Tišliar, Pavol Náčrt náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska v medzivojnovom období [Study of Religious Structure of Slovak Population in Inter‐War Period] / Šprocha, Branislav ; Tišliar, Pavol In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 2/2010, s. 35‐55 štruktúra náboženská * obyvateľstvo * Slovensko * obdobie medzivojnové * 1. polovica 20. storočia * sčítanie ľudu Cár, Mikuláš Aktuálny stav a perspektívne možnosti zisťovania cien nehnuteľností na bývanie na Slovensku [Current State and Perspective Possibilities of Determining of Prices of Habitable Real Estates in Slovakia] / Cár, Mikuláš In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 2/2010, s. 56‐71 nehnuteľnosti * ceny nehnuteľností * Slovensko * zisťovanie cien nehnuteľností * bývanie * reality * trh realitný * zdroje údajov * index cien nehnuteľností 38 Novotný, Ladislav ‐ Vigašová, Daniela Migračné trendy vo funkčných mestských regiónoch Bratislava a Banská Bystrica [Migration Trends in Functional Urban Regions Bratislava and Banská Bystrica] / Novotný, Ladislav ; Vigašová, Daniela In: Slovenská štatistika a demografia.‐ 2/2010, s. 72‐91 trendy migračné * migrácia * Banská Bystrica * Bratislava * regióny * Slovensko * regióny mestské funkčné * miera čistej migrácie * intenzita migrácie * suburbanizácia 39 SOCIÁLNE POISTENIE Zahoranová, Andrea Zmeny v platení poistného od 1. júla 2010 / Zahoranová, Andrea In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 5‐8 poistné * základ maximálny vymeriavací * Sociálna poisťovňa * zamestnávatelia * zamestnanci * poistenie nemocenské * poistenie dôchodkové * poistenie sociálne Vőrősová, Timea Ako si uplatniť nárok na invalidný dôchodok / Vőrősová, Timea In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 10‐11 dôchodok invalidný * uplatnenie nároku * žiadosť o dôchodok * výplata dôchodkov Cviková, Katarína ‐ Dokupilová, Katarína Uplatnenie nároku na dávku v prípade choroby a materstva migrujúcich osôb v rámci EÚ / Cviková, Katarína ; Dokupilová, Katarína In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 17‐18 uplatnenie nároku * uplatnenie nároku na materské * dávka v materstve * dávka v prípade choroby * dávky * osoby migrujúce * Európska únia * neschopnos pracovná dočasná * nemocenské * ošetrovné * materské Mészárosová, Katarína ‐ Kamenistá, Zuzana Dávky v nezamestnanosti a nové koordinačné nariadenia Európskej únie / Mészárosová, Katarína ; Kamenistá, Zuzana In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 19‐21 dávky v nezamestnanosti * uplatnenie nároku * nezamestnaní * osoby nezamestnané * pracovníci cezhraniční Terek, Adrián Systém sociálneho poistenia v Lotyšsku (1) / Terek, Adrián In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 23‐24 poistenie sociálne * Lotyšsko * poistenie dôchodkové * dôchodok starobný * dôchodok invalidný * dôchodok pozostalostný Bačišin, Vladimír Systém sociálnej pomoci v niektorých krajinách / Bačišin, Vladimír In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 26‐27 štát sociálny * systémy sociálne * systémy sociálnej pomoci * modely * legislatíva * sféra sociálna * Európska sociálna charta Sabolčáková, Renáta Povinnosti zamestnávateľa v prípade pracovného úrazu svojho zamestnanca / Sabolčáková, Renáta In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 29‐30 úrazy pracovné * povinnosti zamestnávateľa * zamestnanci * zákon o BOZP Moyzesová, Martina Nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky : Ako sa zhodnotí obdobie rodičovskej dovolenky na účely nároku na dávku v nezamestnanosti? / Moyzesová, Martina In: Sociálne poistenie.‐ 6‐7/2010, s. 32‐34 nárok na dávku v nezamestnanosti * dávky v nezamestnanosti * dovolenka rodičovská * zákon o sociálnom poistení Svoreňová, Mária Vplyv finančnej krízy na príspevkovo definované fondové dôchodkové systémy / Svoreňová, Mária 40 In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 2‐6 systémy dôchodkové * kríza * kríza finančná * fondy dôchodkové povinné Bosáková, Katarína ‐ Dokupilová, Katarína Nárok na materské ‐ všetko, čo by ste mali o tejto dávke vedieť / Bosáková, Katarína ; Dokupilová, Katarína In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 7‐10 materské * dávky nemocenské * nárok * podmienky nároku Vopátek, Jiří Základní problémy dlouhodobé finanční nerovnováhy důchodového systému v České republice / Vopátek, Jiří In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 11‐13 systémy dôchodkové * Česká republika * nerovnováha dôchodkového systému * poistenie dôchodkové * dôchodky * dôchodcovia Tarcsiová, Žaneta Sociálne zabezpečenie zamestnancov a SZČO pohybujúcich sa v štátoch EÚ od 1. mája 2010 / Tarcsiová, Žaneta In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 14‐15 zabezpečenie sociálne * zamestnanci * SZČO * osoby samostatne zárobkovo činné * Európska únia Terek, Adrián Systém sociálneho poistenia v Lotyšsku (2) / Terek, Adrián In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 16 poistenie sociálne * Lotyšsko * systémy sociálneho poistenia * poistenie nemocenské * poistenie v nezamestnanosti * dávky rodinné Bačišin, Vladimír Medzinárodná organizácia práce o zmenách v svetovej ekonomike / Bačišin, Vladimír In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 14‐18 Medzinárodná organizácia práce * ekonomika svetová * kríza ekonomická * kríza Hrabovský, Milan Boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie / Hrabovský, Milan In: Sociálne poistenie.‐ 8/2010, s. 18‐19 boj proti diskriminácii * boj proti rasizmu * rasizmus * xenofóbia * diskriminácia * antisemitizmus * intolerancia * ochrana ľudských práv * práva ľudské * nástroje programové * plán akčný Macháčová, Katarína Aj v Sociálnej poisťovni máme svoj účet / Macháčová, Katarína In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 2‐3 Sociálna poisťovňa * poistenie sociálne * účet poistenca individuálny Zlatošová, Jolana Vývoj invalidizácie v Slovenskej republike v prvom polroku 2010 / Zlatošová, Jolana In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 4‐5 Sociálna poisťovňa * činnosť lekárska posudková * invalidizácia * vývoj invalidizácie * invalidita 41 Besedová, Jana ‐ Haláková, Ľubica Povinnosti ošetrujúceho lekára vo vzťahu k lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia / Besedová, Jana ; Haláková, Ľubica In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 6‐7 poistenie nemocenské * činnosť lekárska posudková * lekári * kontrola * posudzovanie spôsobilosti na prácu * neschopnosť pracovná dočasná Burdová, Jana Švédsko ‐ multipilierové dôchodkové riešenie / Burdová, Jana In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 8‐13 Švédsko * systémy dôchodkové * prístup multipilierový * mechanizmus vyrovnávací automatický Začka, Jakub Systém sociálneho poistenia v Bulharsku (I) / Začka, Jakub In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 14‐15 poistenie sociálne * systémy sociálneho poistenia * zabezpečenie sociálne * Bulharsko * poistenie nemocenské * poistenie v nezamestnanosti * poistenie úrazové * poistenie v materstve Doháňošová, Oľga Dobrovoľné sociálne poistenie / Doháňošová, Oľga In: Sociálne poistenie.‐ 9/2010, s. 16‐17 poistenie sociálne dobrovoľné * poistenie dobrovoľné * základ vymeriavací Bačišin, Vladimír Globálny trh práce sa zotaví o niekoľko rokov / Bačišin, Vladimír In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 3 trh práce * kríza * nezamestnanosť * trh práce globálny * produktivita * ekonomika * rast ekonomický Misárošová, Jarmila Dávka v nezamestnanosti ‐ nové pravidlá / Misárošová, Jarmila In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 4‐7 dávka v nezamestnanosti * zákon o službách zamestnanosti * podmienky nároku Záthurecká, Eva ‐ Pavlíková, Monika Zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní dôchodku / Záthurecká, Eva ; Pavlíková, Monika In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 8‐10 dôchodok starobný * zvýšenie dôchodku * dôchodok starobný predčasný * nárok Pavlíková, Monika Ako si uplatniť nárok na sirotský dôchodok / Pavlíková, Monika In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 11‐13 dôchodok sirotský * dávky dôchodkové * podmienky nároku * uplatnenie nároku * súbeh nárokov Začka, Jakub Systém sociálneho poistenia v Bulharsku (II) / Začka, Jakub In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 14‐15 42 systémy sociálneho poistenia * poistenie sociálne * Bulharsko * poistenie dôchodkové starobné * pilier prvý * pilier druhý * pilier tretí * poistenie dôchodkové invalidné * dávky pozostalostné Bosáková, Katarína Dávka materské a iný poistenec / Bosáková, Katarína In: Sociálne poistenie.‐ 10/2010, s. 18‐19 materské * dávky v materstve * matka * otec * rodina * poistenec iný Čandalová, Zuzana Vianočný príspevok za rok 2010 / Čandalová, Zuzana In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 2‐3 príspevok vianočný * dôchodky * poberatelia dôchodku Sabela, Miroslav Ako požiadať o vdovský dôchodok / Sabela, Miroslav In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 4‐9 dôchodok vdovský * dávky dôchodkové * postenie starobné * poistenie invalidné * podmienky nároku * uplatnenie nároku * suma * výška dôchodku Vopátek, Jiří Doba studia a důchodové pojištění od 1.1.2010 v modelovém porovnání s penzijním připojištěním v České republice / Vopátek, Jiří In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 10‐11 Česká republika * doba štúdia * poistenie dôchodkové * pripoistenie penzijné * pripoistenie dôchodkové * výpočty Dokupilová, Katarína Postup členských štátov EÚ pri vystavovaní dokladov potvrdzujúcich nárok na peňažné dávky v chorobe a materstve migrujúcich (I) / Dokupilová, Katarína In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 12‐13 Európska únia * štáty členské * nárok na peňažné dávky v chorobe * nárok na peňažné dávky v materstve * migranti * dávky peňažné * Česká republika * Poľsko * Maďarsko * Rumunsko * Lotyšsko * Bulharsko * Nemecko * Španielsko * Francúzsko Terek, Adrián Rumunský systém sociálneho poistenia (I) / Terek, Adrián In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 14‐15 Rumunsko * systémy sociálneho poistenia * poistenie sociálne * poistenie sociálne štátne * poistenie dôchodkové * dôchodky invalidné * dôchodky starobné * dôchodky pozostalostné Palkovič, Karol Mapovanie trhu práce ‐ výzva i nevyhnutnosť / Palkovič, Karol In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 21 mapovanie trhu práce * trh práce * nezamestnanosť * miera nezamestnanosti * vzdelávanie učňovské * vzdelávanie odborné Vajnorský, Kamil Slovenskí dôchodcovia sú blízko hranice chudoby / Vajnorský, Kamil In: Sociálne poistenie.‐ 11/2010, s. 22 chudoba * hranica chudoby * dôchodcovia * Slovensko * zabezpečenie dôchodkové * situácia finančná 43 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA Kopřivová, Jana V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání : Rozhovor s: Mgr. Hana Margoldová, Hospic sv. Alžběty v Brne / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 4‐7 hospice * práca sociálna * práca sociálna s umierajúcimi * starostlivosť hospicová * starostlivosť paliatívna Kopřivová, Jana To hlavní z mé práce spočívá v provázení danou situací : Rozhovor s: Bc. Radka Adamcová, ostravský mobilný hospic Ondrášek / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 8‐10 hospice * starostlivosť paliatívna * práca sociálna * poradenstvo * poradenstvo pre pozostalých Bajer, Pavel Vnímám sociální práci v paliativě především jako práci se ztrátami : Rozhovor s: Mgr. Marie Přidalová, sociálna pracovníčka / Bajer, Pavel In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 14‐15 starostlivosť paliatívna * práca sociálna Bajer, Pavel Do uvolněného prostoru vstupuje poradenství pro pozůstalé. Pomoc nejen pozůstalým ‐ úloha a potřebnost laiků : Rozhovor s: ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD. / Bajer, Pavel In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 18‐20 poradenstvo * poradenstvo pre pozostalých * poradenstvo laické Kopřivová, Jana Lidskost a povzbuzení ‐ dobrovolnictví v léčebně dlouhodobě nemocných / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 26‐29 chorí dlhodobo * liečebne * ústavy liečebné * dobrovoľníctvo Kopřivová, Jana Každý člověk má právo rozhodnout o svém životě. Propojení zdravotních a sociálních služeb v zahraničí : Rozhovor s: Mgr. Hana Helzer, pobytové zariadenie Haus Zabergäu, Nemecko / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 40‐42 služby sociálne * zariadenia ústavné * Nemecko * práca sociálna * služby zdravotnícke * služby zdravotné * sestry zdravotné * starostlivosť zdravotná Skopalová, Jitka O smrti a umírání [About Death and Dying] / Skopalová, Jitka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 64‐70 smrť * umieranie * starostlivosť o umierajúcich * starostlivosť paliatívna Vávrová, Soňa ‐ Polepilová, Renata Výzkumné šetření o vzdělávání studentů pomáhajících profesí v oblasti thanatologie [A Research on the Education of Students in Helping Professions in the Field of Thanatology] / Vávrová, Soňa ; Polepilová, Renata In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 71‐80 44 thanatológia * profesie pomáhajúce * vzdelávanie * umierajúci * doprevádzanie umierajúcich Tomka, Milan ‐ Kasanová, Anna Modely starostlivosti o zomierajúcich [Models of Care of Dying People] / Tomka, Milan ; Kasanová, Anna In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 81‐90 starostlivosť o zomierajúcich * starostlivosť paliatívna * starostlivosť hospicová * hospice * modely koncepčné * modely integrované Bužgová, Radka Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliatívní péči [Identification of Family Needs in Domestic Palliative Care] / Bužgová, Radka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 91‐95 starostlivosť paliatívna * starostlivosť paliatívna domáca * starostlivosť domáca * starostlivosť neformálna * príslušníci rodinní * potreby rodinných príslušníkov * starostlivosť o umierajúcich * potreby * opatrovatelia rodinní * záťaž * kvalita života Balogová, Beáta ‐ Levická, Jana Sociálna práca s pozostalými [Social Work with Survivors] / Balogová, Beáta ; Levická, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 96‐101 práca sociálna * práca sociálna s pozostalými * pozostalí * umieranie * smrť * smútiaci * poradenstvo pre pozostalých Špatenková, Naděžda ‐ Jansa, Jakub Když mají děti smutek... Truchlení dětí [When Children Mourn... Mourning of Children] / Špatenková, Naděžda ; Jansa, Jakub In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 102‐108 trúchlenie * deti * dospievajúci * smútok * smrť Špatenková, Naděžda ‐ Kotrlý, Tomáš ‐ Běhounková, Tereza Konstitucionalizování formalizované péče o pozůstalé [Constitutionalising Formalised Care for the Bereaved] / Špatenková, Naděžda ; Kotrlý, Tomáš ; Běhounková, Tereza In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 109‐114 smrť * pozostalí * trúchlenie * zármutok * smútok * poradenstvo * starostlivosť o pozostalých Nováková, Radana Role rituálů v procesu truchlení [The Role of Rituals in the Mourning Process] / Nováková, Radana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 115‐123 pohreby * obrady pohrebné * rituál prechodový * rituál * správanie rituálne * smrť * antropológia sociálna * antropológia kultúrna * trúchlenie * umieranie * zármutok * smútok Kubáčková, Eva Motivační systém konkrétní neziskové organizace s ohledem na potřeby zaměstnanců [Motivational System of a Specific Non‐
profit Organization with Regards to Employee Needs] / Kubáčková, Eva In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 124‐137 motivácia * motivácia práce * teórie motivácie * potreby zamestnancov * motivácia k práci * sektor neziskový * organizácie neziskové Roberts, Jana Jak staří lidé vnímají konec života? [How Do Elderly People Perceive the End of Life?] / Roberts, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 2/2010, s. 138‐143 45 ľudia starší * seniori * ľudia starí * kvalita života * koniec života * smrť * smrť sociálna Bajer, Pavel Teorie mohou být kompasem při hledání cílů s klienty. Teoretické vzdělávání sociálních pracovníků : Rozhovor s: doc. PaedDr. O. Chytil, Ph.D., PhDr. A. Gojová, PhD., Ostravská univerzita / Bajer, Pavel In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 4‐6 vzdelávanie sociálnych pracovníkov * práca sociálna * pracovníci sociálni * teória Kopřivová, Jana Cením si toho, čo ľudia pre nami objavili a popísali. Propojení teorie a praxe u různých cílových skupin sociálních pracovníků : Rozhovor s: PhDr. Martina Justová, riad. občianskeho združenia Maják / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 7‐11 práca sociálna * teória sociálnej práce * teória * skupiny znevýhodnené * pracovníci sociálni * deti * skupiny cieľové Kopřivová, Jana Teorie je pro sociální pracovníky jedním ze zdrojů profesionální identity : Rozhovor s: Mgr. M. Grecmanová, Mgr. M. Pěgřímová, o.p.s. Bílý nosorožec / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 12‐14 práca sociálna * pracovníci sociálni * teória * prístupy v sociálnej práci * práca sociálna terénna Bajer, Pavel Metóda sebaobhajovania smeruje k inklúzii ľudí s mentálnym postihnutím : Rozhovor s: Mgr. I. Mišová, riad. republikovej centrály združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bc. M. Vávrová, soc. pedagogička, Mgr. M. Petrovičová, sociálna pracovníčka / Bajer, Pavel In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 22‐24 ľudia s mentálnym postihnutím * postihnutie mentálne * práca s mentálne postihnutými * inklúzia sociálna * práca sociálna Kopřivová, Jana Nekonvenční metody sociální práce představují těžší, ale krásnější cestu pomoci : Rozhovor s: Mgr. Marek Roháček, predseda o.z. Návrat / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 27‐29 práca sociálna * teória sociálnej práce * deti * rodičia * starostlivosť náhradná rodinná * sanácia rodín * rodina Buryová, Ivona Rozpory v charakteru pomáhání v pomáhajících profesích / Buryová, Ivona In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 38‐41 profesie pomáhajúce * práca sociálna * rozpory * intervencia sociálna Kopřivová, Jana Sociální realita je velmi pestrá, vždy je co objevovat : Rozhovor s: Mgr. Hana Žurovcová, Fakulta sociálních studií Ostravskej univerzity, o.s. Vzájemné soužití / Kopřivová, Jana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 42‐44 prax sociálnej práce * teória sociálnej práce * práca sociálna * teória * prax * pracovníci sociálni Hollá, Lenka ‐ Molčanová, Alena Má to zmysel, ale chce to svoj čas... opodstatnenosť dlhodobej odbornej práce s ohrozenou rodinou / Hollá, Lenka ; Molčanová, Alena In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 45‐48 46 služby pre ohrozené deti * služby sociálne * služby pre rodiny * rodiny ohrozené * deti * deti ohrozené * sanácia rodiny * rodina * práca sociálna * sanácia rodinného prostredia Labudová, Vladimíra ‐ Baťová, Kristína Metodika práce s rodinou v medziach zákona / Labudová, Vladimíra ; Baťová, Kristína In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 64‐65 práca s rodinou * rodina * práca sociálna * ochrana sociálnoprávna * zákony * zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele * kontakt s klientom Urban, David ‐ Kajanová, Alena Aplikace teorií sociální práce na příkladu dobré praxe Salesiánského střediska mládeže ‐ Domu dětí a mládeže České Budějovice [Application of Theories of Social Work at the Example of Good Practice of Salesians Youth Center ‐ Home of Children and Young in České Budějovice] / Urban, David ; Kajanová, Alena In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 67‐75 deti * deti rómske * mládež rómska * mládež * práca sociálna * Saleziáni * Saleziáni Dona Bosca * východiska teoretické Nečasová, Mirka ‐ Dohnalová, Zdeňka ‐ Talašová, Renáta Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce [Using Some Chosen Ethical Theories in the Social Work Practise] / Nečasová, Mirka ; Dohnalová, Zdeňka ; Talašová, Renáta In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 76‐87 kazuistika * práca sociálna * dilemy etické * problémy etické * deontológia * utilitarizmus * etika starostlivosti * etika Janebová, Radka Ale nikomu to neříkejte... aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivosti v oblasti sociálně‐právní ochrany dětí [But Don´t Tell it Anybody... or Dilemma between Saying Some Information and Confidentiality in Sphere of Social Legal Protection of Children] / Janebová, Radka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 88‐99 sanácia rodiny * rodina * dilema * mlčanlivosť * povinnosť informačná * práca sociálna * intervencia Bernard, Josef Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace [Community Care Planning and the Problem of Participation] / Bernard, Josef In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 100‐109 plánovanie komunitné * participácia * služby sociálne * zapájanie užívateľov Kubalčíková, Kateřina ‐ Krchňavá, Anna Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita, nebo iluze? : O respektování principů jedné z metod sociální práce v praxi [The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?] / Kubalčíková, Kateřina ; Krchňavá, Anna In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 110‐121 služby sociálne * užívatelia * participácia * plánovanie komunitné * Rómovia Truhlářová, Zuzana Identifikace rizik v rámci využití kompetenčního modelu ve vzdělávání sociálních pracovníků / pracovnic v bakalářských oborech sociální práce [Identification of Risks in the Use of a Competency Model of Training of Social Workers in Bachelor Degree in Social Work] / Truhlářová, Zuzana In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 122‐131 vzdelávanie * kompetencie * prax odborná * práca sociálna 47 Pavlíková, Eva ‐ Honzárková, Blanka Sociální služby pro rodiny s malými dětmi se specifickými potřebami [Social Support Services for Families with Little Children with Special Needs] / Pavlíková, Eva ; Honzárková, Blanka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 3/2010, s. 132‐142 starostlivosť raná * starostlivosť rodinná * starostlivosť o deti * deti so špeciálnymi potrebami * deti * sanácia rodiny * rodina * prístup multidisciplinárny * služby sociálne * služby pre rodiny Dohnalová, Zdeňka Vyhýbám se tomu, aby mi moje vlastní životní zkušenost byla vodítkem při práci s klientem : Rozhovor s: Mgr. Radek Seifert / Dohnalová, Zdeňka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 4‐7 postihnutie zdravotné * práca sociálna * postihnutie zrakové * osoby so zrakovým postihnutím * študenti so zrakovým postihnutím Michnová, Marta ‐ Valouchová, Lucie ‐ Liška, Antonín Aspekty sociální práce u osob s epilepsií / Michnová, Marta ; Valouchová, Lucie ; Liška, Antonín In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 8‐9 postihnutie zdravotné * práca sociálna * osoby s epilepsiou * epilepsia Nečasová, Mirka Hodně důležité pro každou organizaci je mít strategický plán : Rozhovor s: Mgr. Monika Jelínková, sociálna pracovníčka ÚSP Kociánka Brno / Nečasová, Mirka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 19‐22 postihnutie zdravotné * práca sociálna * služby sociálnej starostlivosti * deti so zdravotným postihnutím * mládež so zdravotným postihnutím * postihnutie mentálne Žilová, Anna Možnosti pracovného uplatnenia občanov so zdravotným postihnutím : Rozhovor s: zástupcovia spoločnosti M‐PROMEX, s.r.o. / Žilová, Anna In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 30‐33 postihnutie zdravotné * práca sociálna * uplatnenie pracovné * osoby so ZP * agentúry podporovaného zamestnávania * zamestnávanie osôb so ZP * zamestnávanie podporované * dielne chránené Krhutová, Lenka Teorie a modely zdravotního postižení [Theories and Models of Disability] / Krhutová, Lenka In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 49‐59 postihnutie zdravotné * práca sociálna * teória zdravotného postihnutia Šiška, Jan Reflexe deinstitucionalizace ‐ hodnoty, náklady, doporučení [Reflection of Deinstitutionalization ‐ Values, Costs, Recommendations] / Šiška, Jan In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 60‐66 postihnutie zdravotné * práca sociálna * deinštitucionalizácia * služby sociálne * náklady * kvalita * kvalita sociálnych služieb Vávrová, Soňa Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením [Institutionalization as a Barrier to Social Inclusion of People with Disabilities] / Vávrová, Soňa In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 67‐75 48 postihnutie zdravotné * práca sociálna * inštitucionalizácia * inštitúcie totálne * starostlivosť ústavná * inklúzia sociálna * začlenenie sociálne * exklúzia sociálna * vylúčenie sociálne Bareš, Pavel Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením [Priorities of Regions and Municipalities with Regard to Social Services for Seniors and Disabled Persons] / Bareš, Pavel In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 76‐84 postihnutie zdravotné * práca sociálna * kraje * obce * osoby so zdravotným postihnutím * seniori * ľudia starší * služby sociálne * plány rozvoja sociálnych služieb strednedobé Janská, Vlasta Moc jazyka a jeho používání pomáhajícími pracovníky v kontextu duševní nemoci [The Power of Language in Use of Helping Workers in Context of Mental Illness] / Janská, Vlasta In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 85‐93 postihnutie zdravotné * práca sociálna * jazyk * ochorenia duševné * pracovníci pomáhajúci * reflexie * konštruktivizmus sociálny * typizácia Procházková, Eva Význam expresivní terapie v rozvoji potenciálu schizofreniků [The Importance of Expressive Therapy in Development of the Potential of Schizophrenics] / Procházková, Eva In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 94‐100 ochorenia duševné * schizofrénia * potenciál * sebaexpresia * terapia expresívna Foltová, Lucie Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami [Life Situations Assessment of Adolescents with Mental Disorders] / Foltová, Lucie In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 101‐110 postihnutie zdravotné * práca sociálna * situácie životné * mládež dospievajúca * adolescenti s psychickými poruchami * poruchy psychické * fungovanie sociálne Burianová, Iva Role sociálního pracovníka v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce [The Role of the Social Worker in the Field of Employment of Disadvantaged People on the Labour Market] / Burianová, Iva In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 111‐119 postihnutie zdravotné * práca sociálna * úloha sociálneho pracovníka * pracovníci sociálni * zamestnávanie * osoby znevýhodnené na trhu práce * NNO * organizácie neštátne neziskové * služby sociálne Baňas, Tomáš ‐ Hangoni, Tomáš Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky, motivácia alebo neznalosť [Social Security in the Armed Forces of Slovak Republic ‐ Motivation or Ignorance] / Baňas, Tomáš ; Hangoni, Tomáš In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 120‐123 zabezpečenie sociálne * armáda * sily ozbrojené * armáda SR * Slovensko * vojaci profesionálni * zabezpečenie sociálne v armáde * služby sociálne * servis sociálny * systémy informačné Fischer, Ondřej ‐ Jandejsek, Petr Teologicko‐filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci [Theological‐Philosophical Education as a Way to Link Theory and Practice in Social Work] / Fischer, Ondřej ; Jandejsek, Petr In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 124‐132 49 vzdelávanie * vzdelávanie teologicko‐filozofické * práca sociálna * teória sociálnej práce * prax sociálnej práce * teória * prax * prax kritická reflexívna * teológia * filozofia * etika profesionálna * vzdelávanie celoživotné * vzdelávanie terciárne Pořízková, Hana ‐ Rákoczyová, Miroslava Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice [Social and Institutional Environment in the Process of Social Integration of Migrants in the Czech Republic] / Pořízková, Hana ; Rákoczyová, Miroslava In: Sociální práce / Sociálna práca.‐ 4/2010, s. 133‐144 integrácia cudzincov * integrácia sociálna * Česká republika * cudzinci * migranti * situácie životné * fungovanie sociálne * podpora prostredia 50 SOCIOLÓGIA Bútorová, Zora ‐ Gyárfášová, Oľga Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti [Civic Participation: Trends, Issues and Contexts] / Bútorová, Zora ; Gyárfášová, Oľga In: Sociológia.‐ 5/2010, s. 447‐491 participácia občianska * participácia volebná * participácia nevolebná * voľby * spoločnosť * občianstvo Zápotočná, Oľga ‐ Lukšík, Ivan Podiel školy na formovaní aktívneho občianstva [Development of Active Citizenship in School Environment] / Zápotočná, Oľga ; Lukšík, Ivan In: Sociológia.‐ 5/2010, s. 492‐515 občianstvo * školstvo * občianstvo aktívne * formovanie aktívneho občianstva * vplyv školy * prostredie školské * mládež * participácia mládeže * vzdelávanie * vzdelávanie občianske Plichtová, Jana Občianska deliberatívna demokracia a podpora jej cieľov na Slovensku [Goals of Civic Deliberative Democracy and its Support in Slovakia] / Plichtová, Jana In: Sociológia.‐ 5/2010, s. 516‐547 demokracia občianska deliberatívna * demokracia deliberatívna * bezmocnosť politická * politika * Slovensko * apatia politická * kapitál kultúrny * status socio‐ekonomický Bianchi, Gabriel ‐ Luha, Ján Názorová neparticipácia: sexuálna a telesná inakosť na okraji záujmu [Non‐Participation of Survey Respondents: Sexual and Bodily Otherness on the Margin of Public Interest] / Bianchi, Gabriel ; Luha, Ján In: Sociológia.‐ 5/2010, s. 548‐563 participácia * občianstvo * inakosť * sexualita * postihnutie zdravotné * homosexuáli Popper, Miroslav Polarizované diskurzy týkajúce sa aktuálnych spoločenských tém [Polarized Discourses Relating to Topical Social Issues] / Popper, Miroslav In: Sociológia.‐ 5/2010, s. 564‐583 témy * diskurz * normy sociálne * normy morálne * diskurzy polarizované * témy spoločenské * intuície morálne Habodászová, Ľubica Gender Differences in Attitudes on Gender Equality [Rodové rozdiely v postojoch k rodovej nerovnosti] / Habodászová, Ľubica In: Sociológia.‐ 6/2010, s. 603‐618 rovnosť rodová * diskriminácia na trhu práce * trh práce * nerovnosť rodová * rozdiely rodové Brezina, Ivan ‐ Ritomský, Alojz Opinions of Culturally Diverse Sample of Asians on Wisdom [Názory kultúrne rôznorodej vzorky Ázijcov a Ázijok na múdrosť] / Brezina, Ivan ; Ritomský, Alojz In: Sociológia.‐ 6/2010, s. 619‐638 Ázijci * múdrosť * názory * kultúra * náboženstvo 51 Lutherová, Soňa G. Before and After: the Phenomenon of Czechoslovakias Velvet Revolution in Narratives by its Youngest Witnesses [Pred a po: Fenomén nežnej revolúcie v rozprávaniach jej najmladších pamätníkov] / Lutherová, Soňa G. In: Sociológia.‐ 6/2010, s. 671‐690 revolúcia nežná * 1989 * detstvo * mýty * rozprávanie autobiografické * Československo 52 SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS Lux, Martin ‐ Sunega, Petr Private Rental Housing in the Czech Republic: Growth and...? / Lux, Martin ; Sunega, Petr In: Sociologický časopis.‐ 3/2010, s. 349‐373 bývanie nájomné * bývanie nájomné súkromné * Česká republika * bývanie * byty * teória bývania Lyons, Pat ‐ Linek, Lukáš Party System Nationalisation and Non‐uniform Vote Switching. Evidence from the Czech Republic / Lyons, Pat ; Linek, Lukáš In: Sociologický časopis.‐ 3/2010, s. 375‐399 politika * strany politické * systém stranícky * nacionalizácia * Česká republika Keller, Tamás Self‐confidence and Earning Inequalities: A Test on Hungarian Data / Keller, Tamás In: Sociologický časopis.‐ 3/2010, s. 401‐425 nerovnosť * trh práce * sebaistota * Maďarsko * nerovnosti mzdové * charakteristiky osobnostné * osobnosť Chaloupková, Jana The De‐standardisation of Early Family Trajectories in the Czech Republic: A Cross‐cohort Comparision / Chaloupková, Jana In: Sociologický časopis.‐ 3/2010, s. 427‐451 deštandardizácia životného smerovania * smerovanie životné * trajektórie rodinné * analýza sekvenčná * Česká republika * rodina Podaná, Zuzana Reporting to the Police as a Response to Intimate Partner Violence / Podaná, Zuzana In: Sociologický časopis.‐ 3/2010, s. 453‐474 násilie domáce * násilie v partnerskom vzťahu * násilie zo strany intímneho partnera * obete * Česká republika * oznámenie polícii * polícia Lindbloom, Jana Stratégie prezentovania väčšinového a menšinového názoru v online diskusiách o dotáciách do poľnohospodárstva [Presentation Strategies of Majority and Minority Opinions in Online Discussions on Agricultural Subsidies] / Lindbloom, Jana In: Sociologický časopis.‐ 4/2010, s. 505‐535 analýza diskusií * diskusie * diskusie online * poľnohospodárstvo * dotácie * etnometodológia * médiá * stratégie diskusné Kaderka, Petr ‐ Havlík, Martin Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem [Making Television News: Work Practices in the System of Genre Norms] / Kaderka, Petr ; Havlík, Martin In: Sociologický časopis.‐ 4/2010, s. 537‐567 správy * správy televízne * žáner komunikačný * postupy pracovné * prax * Česká televízia * vysielanie verejnoprávne Hejhalová, Ivana Výcvik vodících psů v organizaci [Guide Dog Training in an Organisation] / Hejhalová, Ivana In: Sociologický časopis.‐ 4/2010, s. 569‐592 pes vodiaci * psi vodiaci * výcvik * výcvik psov * etnometódy * organizácie * inštitúcie * vzťah človeka a zvieraťa 53 Kabele, Jiří Heuristická strategie odborného studia společenských záležitostí [A Heuristic Strategy for the Study of Human Affairs] / Kabele, Jiří In: Sociologický časopis.‐ 4/2010, s. 593‐618 stratégia heuristická * práva občianske * metodológia * neutralita * etika * výskum * štúdium sociálnych záležitostí * etika výskumu Nekvapil, Jiří ‐ Leudar, Ivan Znovu k 11. 9. 2001: Jak se dělá historie v politickém diskurzu [9/11 Revisited: Doing History in Political Discourse] / Nekvapil, Jiří ; Leudar, Ivan In: Sociologický časopis.‐ 4/2010, s. 619‐642 politický diskurz * diskurz * diskusia * história * histórici praktickí * etnometodológia * reanalýza diskurzu * Bush, George W. * Blair, Tony * bin Ladin, Usama * 11. september 2001 Čermák, Daniel ‐ Stachová, Jana Zdroje institucionální důvěry v České republice [Sources of Trust in Institutions in the Czech Republic] / Čermák, Daniel ; Stachová, Jana In: Sociologický časopis.‐ 5/2010, s. 683‐717 dôvera k inštitúciám * inštitúcie politické * Česká republika Ryšavý, Dan ‐ Šaradín, Pavel Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích [Political Party Members, Non‐members and Independents in the Czech Municipal Assemblies] / Ryšavý, Dan ; Šaradín, Pavel In: Sociologický časopis.‐ 5/2010, s. 719‐743 strany politické * príslušnosť stranícka * bezstraníckosť * bezpartajnosť * straníci * politicky nezávislí * Česká republika * samospráva * samospráva miestna * politika * voľby do miestnej samosprávy * veľkosť obce Bartoš, František Širší souvislosti neklinického narcismu: profesní život, komunikace a sebekontrola [The Wider Context of Non‐clinical Narcissism: Professional Life, Communication, and Self Control] / Bartoš, František In: Sociologický časopis.‐ 5/2010, s. 745‐769 narcizmus * narcizmus neklinický * profesia * život pracovný * život profesný * sebaprezentácia * komunikácia * vzťahy medziľudské * sebakontrola Kaščák, Ondrej ‐ Pupala, Branislav Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania [Neoliberal Governmentality in Social Designing of Education] / Kaščák, Ondrej ; Pupala, Branislav In: Sociologický časopis.‐ 5/2010, s. 771‐799 guvernmentalita * neoliberalizmus * projektovanie sociálne * vzdelávanie * kurikulum podnikateľské * kompetencie * vzdelávanie celoživotné 54 STUDIA PSYCHOLOGICA Mareš, Jiří ‐ Neusar, Aleš Silent Voices: Childrens Quality of Life Concepts [Tiché hlasy: Detské poňatia kvality života] / Mareš, Jiří ; Neusar, Aleš In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 81‐100 deti * kvalita života * koncepcia kvality života * mládež * adolescenti Halama, Peter ‐ Martos, Tamás ‐ Adamovová, Lucia Religiosity and Well‐being in Slovak and Hungarian Student Samples: The Role of Personality Traits [Religiozita a well‐being u slovenských a maďarských študentov: funkcia osobnostných čŕt] / Halama, Peter ; Martos, Tamás ; Adamovová, Lucia In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 101‐115 črty osobnostné * študenti * mládež * religiozita * náboženstvo * well‐being * študenti slovenskí * študenti maďarskí * zmysel života * porovnania medzikultúrne Avsec, Andreja ‐ Musek, Janek Self‐Discrepancies in Agentic and Communal Personality Traits as Predictors of Well‐being [Sebadiskrepancie v aktívnych a pasívnych osobnostných charakteristikách ako prediktory duševnej pohody] / Avsec, Andreja ; Musek, Janek In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 117‐131 pasivita * aktivita * sebadiskrepancie * pohoda duševná * charakteristiky osobnostné * osobnosť * črty osobnostné Konkoly Thege, Barna ‐ Martos, Tamás ‐ Bachner, Yaacov G. ‐ Kushnir, Talma Development and Psychometric Evaluation of a Revised Measure of Meaning in Life: The Logo‐Test‐R [Vývoj a psychometrické hodnotenie upravenej miery zmyslu života: Logo‐Test‐R] / Konkoly Thege, Barna ; Martos, Tamás ; Bachner, Yaacov G. ; Kushnir, Talma In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 133‐145 zmysel života * psychológia * testy * kvalita života * reliabilita * validita Szabo, Silvija ‐ Pibernik‐Okanović ‐ Metelko, Željko Quality of Life Assessment in the Clinical Care of Diabetes and Other Chronic Diseases: An Overview of Croatian Experiences [Hodnotenie kvality života pri klinickej liečbe cukrovky a iných chronických chorôb: prehľad skúseností z Chorvátska] / Szabo, Silvija ; Pibernik‐Okanović ; Metelko, Željko In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 147‐154 kvalita života * ochorenia chronické * cukrovka * pacienti Dobríková, Patrícia Quality of Life in Incurable Patients [Kvalita života nevyliečiteľne chorých] / Dobríková, Patrícia In: Studia Psychologica.‐ 2/2010, s. 155‐163 kvalita života * pacienti * pacienti zomierajúci * starostlivosť paliatívna * neuroticizmus * extroverzia * podpora sociálna Hřebíčková, Martina The Five‐Factor Nonverbal Personality Questionnaire in the Czech Context [The Five‐Factor Nonverbal Personality Questionnaire v českom kontexte] / Hřebíčková, Martina In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 165‐177 osobnosť * psychológia * metódy neverbálne * meranie dimenzií osobnosti * five‐factor model 55 Rovira, Tatiana ‐ Edo, Silvia ‐ Fernandez‐Castro, Jordi How Does Cognitive Appraisal Lead to Perceived Stress in Academic Examinations? [Ako prispieva kognitívne hodnotenie k vnímanému stresu u študentov počas skúšok?] / Rovira, Tatiana ; Edo, Silvia ; Fernandez‐Castro, Jordi In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 179‐192 skúšky * obdobie skúškové * študenti * hodnotenie kognitívne * stres * stres vnímaný * vnímanie stresu Kusá, Daniela Representations of Psychological Interdependence in Males and Females Expectations of Hierarchy and Competition [Reprezentácie psychologickej vzájomnosti v očakávaniach hierarchie a súperenia u mužov a žien] / Kusá, Daniela In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 193‐205 muži * ženy * hierarchia * súperenie * vzájomnosť psychologická * psychológia * očakávania * skupiny rodové * seba‐poňatie rodové * maskulinita * feminita Boštjančič, Eva Personality, Job Satisfaction, and Performance of Slovenian Managers ‐ How Big is the Role of Emotional Intelligence in This? [Osobnosť, spokojnosť so zamestnaním a výkon slovinských manažérov ‐ akú veľkú úlohu tu zohráva emočná inteligencia?] / Boštjančič, Eva In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 207‐218 inteligencia emočná * manažéri * zamestnanie * spokojnosť * osobnosť * psychológia * výkon pracovný * Slovinsko Říčan, Pavel ‐ Lukavský, Jiří ‐ Janošová, Pavlína ‐ Štochl, Jan Spirituality of American and Czech Students ‐ A Cross‐Cultural Comparision [Spiritualita amerických a českých študentov ‐ transkultúrne porovnanie] / Říčan, Pavel ; Lukavský, Jiří ; Janošová, Pavlína ; Štochl, Jan In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 243‐251 spiritualita * študenti * študenti americkí * študenti českí * porovnania transkultúrne * porovnania medzikultúrne Jakubowska, Urszula ‐ Oniszczenko, Wlodzimierz The Role of Personality, Cognitive, Environmental and Genetic Factors as Determinants of Religious Fundamentalism: A Twin Study in a Polish Sample [Osobnostné, kognitívne, environmentálne a genetické faktory ako determinanty náboženského fundamentalizmu: Výskum poľských dvojičiek] / Jakubowska, Urszula ; Oniszczenko, Wlodzimierz In: Studia Psychologica.‐ 3/2010, s. 253‐263 fundamentalizmus náboženský * psychológia * výskum * vplyv genetiky * vplyv prostredia * anxieta * presvedčenie o svete spoločnosti * dvojčatá * svetonázor spoločenský 56 ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA Sebechlebská, Marta Vykonávanie opatrení SPOD a SK : (Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) / Sebechlebská, Marta In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 7‐8/2010, s. 6 ochrana detí sociálnoprávna * kuratela sociálna * deti * opatrenia * zákon o sociálnoprávnej ochrane detí Farkašová, Marta Inšpirácie z oblasti služieb zamestnanosti v ČR / Farkašová, Marta In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 7‐8/2010, s. 10‐11 služby zamestnanosti * Česká republika * rekvalifikácie * mobilita * dielne chránené * trh práce * zamestnávatelia Eibnerová, Henrieta Služby zamestnanosti v okresoch Lučenec a Poltár / Eibnerová, Henrieta In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 7‐8/2010, s. 26‐27 Lučenec * Poltár * služby zamestnanosti * úrady práce * nezamestnanosť * kríza Uríková, Lucia ‐ Juráková, Lýdia Aplikácia AOTP v regionálnych podmienkach / Uríková, Lucia ; Juráková, Lýdia In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 6/2010, s. 6‐7 Bánovce nad Bebravou * Partizánske * úrady práce * služby zamestnanosti * politika zamestnanosti * opatrenia na trhu práce aktívne Gáborová, Marian Výchovno‐rekreačný program pre deti v roku 2009 / Gáborová, Marian In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 6/2010, s. 15 programy výchovno‐rekreačné * Trenčín * ÚPSVR Súderová, Ľuba Preventívne poradenstvo / Súderová, Ľuba In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 6/2010, s. 18 poradenstvo * poradenstvo preventívne * pomoc odborná * príprava na povolanie * trh práce * vstup na trh práce * poradenstvo pri voľbe povolania * voľba povolania * ÚPSVR Holubek Šalkovská, Silvia Úrad PSVR Trenčín ako zriaďovateľ detských domovov / Holubek Šalkovská, Silvia In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 6/2010, s. 21 domovy detské * zriadovatelia * Trenčín * ÚPSVR Gabrišková, Božena Pomoc v hmotnej núdzi / Gabrišková, Božena In: Zamestnanosť a sociálna politika.‐ 6/2010, s. 23 pomoc v hmotnej núdzi * núdza hmotná * práca sociálna * klienti * pracovníci 57 Výber z edičných plánov vydavateľstiev GRADA PUBLISHING Asertivita v manželství a v rodině
Novák Tomáš
S nadhledem, humorem a lehkostí představuje zkušený manželský poradce a osvědčený autor základy asertivity v kontextu
manželství a rodiny. V laické psychologické literatuře snad nenalezneme frekventovanější téma, než je asertivita, možná proto
je s ní spojeno mnoho povrchních mýtů a nefunkčních předsudků. Tomáš Novák se snaží svým originálním přístupem odhalit
"lesk i bídu" návodového pojetí asertivity a představit tuto techniku jako zdroj důstojných a efektivních postupů ovlivněný
především humanistickou psychologií. Na základě situací, které jsou důvěrně známé nám všem, a prostřednictvím ukázkových
rozhovorů můžeme odhalit principy chování, které nám pomohou vyvarovat se zbytečných konfliktů a žít harmonicky se
svými rodiči, partnerem a dětmi.
14×21 cm | 104 stran | 978-80-247-3659-4 | Katalog. č. knihy: 25032 Cena: 6,41 €
Makroekonomie
Jurečka Václav a kolektiv
Kniha čtivě a srozumitelně seznamuje se základními poznatky makroekonomické teorie. Je určena studentům vysokých škol a
MBA studií pro základní kurzy ekonomie a všem zájemcům o tuto problematiku. Autoři v knize tam, kde je to účelné,
modifikují tradiční pohledy ekonomické teorie s ohledem na nové děje ve světovém hospodářství a na jejich odraz v soudobém
ekonomickém myšlení a hospodářské politice. Po rozboru nejpoužívanějších makroekonomických agregátů jsou představeny
modely makroekonomické rovnováhy. Následuje analýza inflace a nezaměstnanosti, výklad možností a omezení peněžní a
rozpočtové politiky, a vysvětlení předpokladů ekonomického rozvoje a příčin ekonomického cyklu. Důležité místo zaujímá
makroekonomie otevřené ekonomiky, tzn. problematika platební bilance, měnových kurzů a mezinárodního obchodu. Téma
mezinárodní ekonomické integrace prolíná jednotlivými tématy. Výklad doprovází mnoho grafů a obrázků, seznamy
důležitých termínů a kontrolní otázky.
17×24 cm | 336 stran | 978-80-247-3258-9 | Katalog. č. knihy: 3550 Cena: 15,87 €
Mikroekonomie
Jurečka Václav a kolektiv
Publikace je velmi užitečnou pomůckou ke studiu mikroekonomické teorie. Je určena zejména studentům základních kurzů
ekonomie na vysokých školách a v MBA studiích. Kniha srozumitelným způsobem vysvětluje ekonomické chování
jednotlivců, domácností a podniků v tržním hospodářství. Zaměřuje se na vysvětlení logiky a mechaniky tržního mechanismu,
ukazuje specifika trhu výrobků a služeb, práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Velká pozornost je věnována ekonomickému
chování spotřebitelů. Kniha neopomíjí ani sféru negativních a pozitivních externalit, veřejných statků, regionálních
ekonomických disparit a monopolizace. Velké množství grafů a obrázků pomůže snadněji pochopit probíranou problematiku.
V závěru každé kapitoly jsou také uvedeny klíčové termíny a kontrolní otázky.
17×24 cm | 360 stran | 978-80-247-3259-6 | Katalog. č. knihy: 3551 Cena: 17,11 €
58 INTERNETOVÉ KNÍHKUPECTVO MARTINUS Sociální zabezpečení Vybrané kapitoly Vilém Kahoun a kolektív · Vydavateľstvo: Triton, 2010
Čtenářům je předkládána publikace s názvem Sociální zabezpečení – vybrané kapitoly. Byla sepsána autorským kolektivem,
jehož členové jsou odborníky v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení jak po stránce teoretické, tak i z hlediska
aplikační praxe. Poskytuje proto ucelený pohled na systém sociálního zabezpečení v České republice, a to včetně poukazu na
jeho nedostatky nebo slabá místa. Publikace seznamuje čtenáře nejprve s úvodními teoretickými základy sociálního
zabezpečení, jeho historií, členěním, systémovým uspořádáním, právními vztahy, jejich utvářením a obsahem, klíčovými
sociálními událostmi, sociálními právy a v neposlední řadě se širokou předpisovou základnou mezinárodní a především
vnitrostátní. V navazujících dvou kapitolách jejich autoři analyzují problematiku sociálního rozdělování a ekonomické
podstaty sociálního zabezpečení. Následují kapitoly zabývající se rozborem hmotně právní materie jednotlivých systémů
sociálního zabezpečení – konkrétně nejprve pojistných systémů (nemocenské pojištění, důchodové pojištění včetně
doplňkových důchodových systémů) a posléze nepojistných, tzv. zabezpečovacích systémů (státní sociální podpora, sociální
péče). Opomenuta není ani tolik důležitá oblast, kterou přestavuje právní úprava životního a existenčního minima. Částky
životního, resp. existenčního minima totiž slouží nejen jako srovnávací hranice pro zjištění stavu nedostatečnosti finančních
příjmů jedince, ale v mnoha případech též jako pomůcka pro výpočet konkrétních dávek, pokrývajících zákonem definované
sociální události.
V publikaci věnované sociálnímu zabezpečení nemůže samozřejmě chybět ani další stěžejní kapitola, jejíž autoři se věnují
otázkám souvisejícím s poskytováním zdravotní péče a návazně také problematice financování systému v podobě veřejného
zdravotního pojištění. Publikaci uzavírají dvě kapitoly. První z nich, nazvaná „Sociální zabezpečení v nezaměstnanosti“,
popisuje a analyzuje způsoby řešení nezaměstnanosti. Zabývá se trhem práce, resp. nezaměstnaností, tj. fenoménem, který
zásadně ovlivňuje dění ve všech klíčových sférách (např. ekonomické, právní, sociální, kulturní) soudobých států. Konečně
další, a zároveň poslední, kapitola připomíná čtenáři, že Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie, je vázána
komunitárním právem i v oblasti sociálního zabezpečení. To mimo jiné přináší výhody osobám migrujícím v rámci Evropské
unie za prací či bydlením, neboť díky tzv. koordinačním pravidlům nejsou tyto osoby v sociálním zabezpečení diskriminovány
a požívají stejných práv a nároků jako ostatní „nemigrující“ občané.
Podrobnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Počet strán: 448 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 156×232 mm
Hmotnosť: 150 g
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788073873462
Rok vydania: 2010
Naše katalógové číslo: 81204
59 Mosty z chudoby Stratégie pre profesionálov a komunity Ruby K. Payne, Philip DeVol, Terie Dreussi Smith ∙ Vydavateľstvo: EQUILIBRIA, 2010 Preklad: Ľudmila Hostová Kniha Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) je jedinečným a mocným nástrojom určeným nielen sociálnym a
zdravotníckym pracovníkom, či iným profesionálom pôsobiacim v sociálnej sfére.
Na svoje si pri jej čítaní prídu všetci, čo nesú zodpovednosť za rozvoj spoločenstiev na všetkých úrovniach. Od komunitných
lídrov cez samosprávu, odborníkov v rôznych firmách, či mimovládnych organizáciách, až po ministerstvá. Práve preto bude i
vhodnou učebnou pomôckou pre študentov, ktorí sa v uvedených oblastiach a pozíciách môžu v budúcnosti profesijne
realizovať.
Kniha je spracovaná formou, ktorá je pre čitateľa veľmi prístupná. Obsahuje prípadové štúdie, detailné analýzy, praktické
tabuľky a cvičenia ako aj špecifické riešenia problémov, ktoré môže tak jednotlivec ako aj celá organizácia začať okamžite
využívať v praxi a tým:
•pretransformovať svoje programy tak, aby sa zvýšila efektivita poskytovaných služieb;
•pomôcť manažérom nadobudnúť také spôsobilosti, ktoré im následne pomôžu usmerňovať zamestnancov;
•aktualizovať tréning zamestnancov - pracovníci prvého kontaktu, sociálni pracovníci a manažéri;
•zlepšiť výsledky liečby tak v zdravotnej starostlivosti ako aj liečby zo závislostí
•zvýšiť pravdepodobnosť prechodu jednotlivca z podpory do zamestnania
Podrobnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Originálny názov: Bridges Out of Poverty
Počet strán: 294 strán
Rozmer: 165×240 mm
Hmotnosť: 510 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788089284535
Rok vydania: 2010
Naše katalógové číslo: 85658
Spodná vlna Ako podnikať a víťaziť vo svete, ktorý zmenili sociálne médiá Charlene Li, Josh Bernoff ∙ Vydavateľstvo: Eastone Books, 2010 Edícia: Nadácia Tatra banky Prostredie, v ktorom žijeme, čoraz viac ovplyvňujú sociálne médiá. Internetové stránky ako YouTube, Twitter či Facebook
vložili do rúk jednotlivcov aj komunít nebývalú mienkotvornú moc. V knihe Spodná vlna ponúkajú dvaja špičkoví výskumníci
z Forrester Research spôsob, ako využiť moc sociálnych médií na dosiahnutie úspechu v podnikaní. Ak sa zaoberáte
marketingom, výskumom, podporou predaja, predajom, vývojom, alebo ak riadite spoločnosť, v knihe nájdete presne cielené
rady, podporené skutočnými príkladmi návratnosti investícií, ktoré vás presvedčia, že spojenie so sociálnymi médiami naozaj
funguje. Kniha bola vyhlásená za jednu z najlepších kníh o marketingu za rok 2008.
60 Podrobnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Počet strán: 312 strán
Väzba: pevná s prebalom väzba
Rozmer: 150×215 mm
Hmotnosť: 540 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788081091377
Rok vydania: 2010
Naše katalógové číslo: 92687
Fenomén stáří Helena Haškovcová ∙ Vydavateľstvo: Brain team , 2010 Publikace je zpracována tak, že poslouží jako vynikající učební pomůcka pro studující sociálních věd, zároveň jako praktický
pomocník pro orgány a instituce poskytující služby seniorům, i pro samotné příslušníky starších generací, neboť jim umožní
orientovat se v nových situacích, které se seniorským věkem přicházejí.
Podrobnosti
•
•
•
•
•
•
•
Počet strán: 400 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 155×225 mm
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788087109199
Rok vydania: 2010
Naše katalógové číslo: 93974
Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi Vladimír Frk, Jozef Kredátus ∙ Vydavateľstvo: vydavateľ neuvedený
Podrobnosti
•
•
•
•
•
Počet strán: 208 strán
Väzba: brožovaná väzba
Rozmer: 145×201 mm
Jazyk: slovenský jazyk
Naše katalógové číslo: 83205
Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních Eva Malíková ∙ Vydavateľstvo: Grada, 2011 Edícia: Sestra 61 Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních.
Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení. Kniha je
určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních
zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních
oborů.
Podrobnosti
•
•
•
•
•
•
•
Počet strán: 328 strán
Väzba: brožovaná väzba
Rozmer: 167×240 mm
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788024731483
Rok vydania: 2011
Naše katalógové číslo: 100153
62 PORTÁL Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Skutil, Martin a kol.
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická.
Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních
výzkumných přístupů v takové podobě, aby...
257,- Kč
Metody výzkumu médií
Trampota, Tomáš; Vojtěchovská, Martina
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady
komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického (výzkum mediálních
organizací, analýza reprezentace, interpretace textu)....
329,- Kč
Politická sociologie
Müller, Karel B.
Kniha otevírá základní témata politické sociologie způsobem, který je poučený a přístupný i laickému čtenáři. Hlavní
myšlenkou knihy je problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v měnících
se podmínkách modernity. Kromě stručného...
230,- Kč
Sociologie výchovy a školy
Havlík, Radomír; Koťa, Jaroslav
Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti
odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? Tyto a další
zajímavé otázky si klade obor u nás...
258,- Kč
Statistika
Magnello, Eileen; Van Loon, Borin
Statistika bývá postrachem především pro studenty, kteří musí projít jejím základním kurzem a s matematikou si zrovna
netykají. Tato kniha je na rozdíl od mnoha statistických příruček zábavným čtením, ale zároveň fundovaným úvodem do
oboru. Autorka v ní ilustruje dějiny statistiky,...
251,- Kč
63 Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Uzlová, Iva
Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty
Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni
práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická...
206,- Kč
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana
Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných
blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají
určitá doporučení; dělají to však s...
269,- Kč
Komunikace s lidmi s postižením
Slowík, Josef
Dát se do řeči s cizím člověkem není pro každého jednoduchou samozřejmostí, ovšem dát se do řeči s člověkem s handicapem
nebývá jednoduché pro většinu lidí. Tato kniha by měla pomoci nejenom profesionálům, kteří se při své práci bezprostřednímu
setkání s lidmi s postižením...
224,- Kč
Komunikace ve zdravotnické péči
Janáčková, Laura; Weiss, Petr
Kniha je zaměřena na specifika vztahu mezi lékařem a pacientem v jednotlivých oborech medicíny. Na základě obecných
principů charakterizujících zvláštnosti komunikace v chirurgii, onkologii, gynekologii, sexuologii a dalších lékařských
specializacích popisuje principy moderních...
179,- Kč
Komunikační dovednosti v psychosociální praxi
Komadová, Katarína; Šípek, Jindřich
Publikace se věnuje teorii a podmínkám praktického užití verbálních i neverbálních komunikačních dovedností, které jsou
základním předpokladem pro práci v pomáhajících profesích. Součástí knihy jsou příklady a praktické ukázky komunikačních
situací a komunikačních technik. V...
179,- Kč
64 SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ – SLON Ediční plán na 1. pololetí roku 2011 - podle edičních řad
STUDIE
Dušan Drbohlav a kol.: Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Ondřej Horký: Česká rozvojová spolupráce. Diskurzy, praktiky, rozpory Jan Keller: Tři sociální světy – 2. vydání Petra Šanderová: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém Marta Kolářová (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v ČR Jan Balon: Sociologie v USA. Historické kontextualizace STUDIJNÍ TEXTY
Miroslav Novák (ed.): Úvod do studia politiky Erazim Kohák: Zelená svatozář – dotisk 2. vydání POST Ulrich Beck: Riziková společnost – 2. vydání MOST Margaret Meadová: Pohlaví a temperament u tří primitivních společností SOCIOLOGICKÉ AKTUALITY Emil Souleimanov (ed.): Terorismus. Pokus o porozumění Mimo ediční řady Libora Oates‐Indruchová (ed.): Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu Zdeněk R. Nešpor (ed.): Kdo je kdo v české sociologii 65 VYDAVATELSTVÍ MASARYKOVY UNIVERZITY S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní
výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu
současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na
generové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím povolání dívek a
chlapců na konci povinné školní docházky. Výzkumný tým analyzoval jejich očekávání, na jejich...
Základní údaje
Originální název:S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Iva Šmídová
Autoři:
Informace o publikaci z Nakladatelství MU
Vazba:
brož.
Formát:
150x230 mm
Prodej knih:
Obchodní centrum
Poznámka:
Vydáno ve spolupráci s MU; ISBN 978-80-210-5297-0
Kategorizace:
Pedagogika; Sociologie
Nakladatel v rámci MU:Fakulta sociálních studií
Další údaje
JARKOVSKÁ, Lucie - LIŠKOVÁ, Kateřina - ŠMÍDOVÁ, Iva. S genderem na trh. Rozhodování o dalším
Citace:
vzdělání patnáctiletých. Vyd. první. Praha - Brno : SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419030-8.
Originální
čeština
jazyk:
Obor:
Sociologie, demografie
Druh:
Odborná kniha
Klíčová
gender; education; labour market; Czech Republic; qualitative research
slova:
Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost (Holčík, Jan)
Řešení výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21. století“ otevřelo možnost připravit monografie, věnované širokému
spektru témat souvisejících se zdravím a péčí o ně. Předkládaný text shrnuje základní pojmy, připomíná užitečné a ověřené
metody péče o zdraví. V neposlední řadě vyzývá ke zvýšení zájmu o zdraví, k přijetí osobní odpovědnosti za
zdraví a k cestě za společným cílem – za zdravím. Zdraví se bezesporu týká všech lidí. Přirozeným výchozím
pojmem dalšího textu je proto zdraví a jeho determinanty. Péče o zdraví je představena jak v historickém
vývoji, tak v návaznosti na zdravotnictví jako systém. Jedním z významných, i když relativně nových pojmů, je
zdravotní gramotnost umožňující lidem získávat, hodnotit a využívat informace tak, aby mohli příznivě ovlivnit
svůj zdravotní osud. V tomto smyslu se zdravotní gramotnost stává jedním z nepominutelných úkolů výchovy
ke zdraví i nespornou prioritou práce školy jako celku. Jakkoli je pojem zdravotní gramotnosti nesporně
významný, neméně důležité je zasazení zmíněného pojmu do jeho okolí, do konkrétních sociálních, ekonomických, politických
i kulturních souvislostí. V předkládaném textu je proto pojem zdravotní gramotnosti vyložen v návaznosti na zdravotní
výchovu (edukace pacientů, varování před rizikovými faktory a výchova ke zdraví), podporu zdraví, evropskou zdravotní
politiku, zdravotní systémy a sociální determinanty zdraví.
ISBN 978-80-210-5239-0, počet stran: 293, formát 147 × 210 mm, obor lékařství, zdravotnictví, rok vydání: 2010
66 
Download

Informačný spravodajca 2/2010