Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-1-
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-2-
Ďakujeme Vám za zakúpenie komorového kotla vyrobeného našou spoločnosťou.
Venujte, prosím, chvíľku na zoznámenie sa s touto príručkou. Umožní Vám to lepšie spoznať a pochopiť princíp
fungovania kotla. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní uvedených v návode zabezpečí dlhodobú, bezproblémovú a
predovšetkým bezpečnú prevádzku kotla.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli správne v čase odovzdania ich do tlače. Vzhľadom na potrebu neustáleho
zlepšovania, vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie, konštrukcie alebo vybavenia, a to kedykoľvek bez upozornenia a
bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti v tomto ohľade.
Neručíme za prípadné chyby alebo opomenutia.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-3-
OBSAH
1
ÚČEL POUŽITIA KOTLA ................................................................................................................................................... 5
2
ODPORÚČANÉ PALIVO ..................................................................................................................................................... 6
3
KOTLY RADU ECOTEK - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................... 7
4
KOTLY RADU SOLITEK - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................ 9
5
KOTLY RADU TYTAN - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................... 12
6
VYBAVENIE KOTLOV: .................................................................................................................................................... 15
7
UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA V KOTOLNI ................................................................................................................ 16
8
ODPORÚČANÁ SCHÉMA PRIPOJENIA KOTLA ........................................................................................................... 18
9
OBSLUHA A PREVÁDZKA .............................................................................................................................................. 19
9.1
Uvedenie kotla do prevádzky...................................................................................................................................... 19
9.2
Rozkúrenie kotla ......................................................................................................................................................... 19
9.3
Prevádzka kotla ........................................................................................................................................................... 20
9.4
Údržba a čistenie......................................................................................................................................................... 20
10 POUŽITIE ZMIEŠAVACÍCH VENTILOV ....................................................................................................................... 21
11
POKYNY PRE LIKVIDÁCIU KOTLA .............................................................................................................................. 23
12
KONCOVÉ POZNÁMKY .................................................................................................................................................. 23
13
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VÝROBKU ................................................................................................. 24
14
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV PRI PREVÁDZKE KOTLA .................................................................................... 28
ZÁRUČNÝ LIST (UŽÍVATEĽA) ............................................................................................................................................... 31
ZÁRUČNÝ LIST (VÝROBCU) .................................................................................................................................................. 33
ZÁPISNICA Z PRVÉHO SPUSTENIA ...................................................................................................................................... 35
REKLAMAČNÝ PROTOKOL .................................................................................................................................................... 37
REKLAMAČNÝ PROTOKOL .................................................................................................................................................... 39
REKLAMAČNÝ PROTOKOL .................................................................................................................................................... 41
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-4-
1 ÚČEL POUŽITIA KOTLA
Oceľové kotly rady FORTI, ECOTEK, SOLITEK a TYTAN sú určené pre spaľovanie rôzneho druhu tuhého paliva.
Spaľovanie v kotloch môže prebiehať dvomi spôsobmi:

bežným,

poloautomatickým (voliteľne s regulátorom kotla)
Séria kotlov s rôznym výkonom umožňuje vykurovanie rodinných domov, malých objektov, rekreačných stredísk, dielní a pod.
Tieto kotly sú určené na montáž v otvorenom systéme.
Dodržiavanie pokynov a odporúčaní uvedených v tejto príručke umožní vyhnúť sa problémom počas používania.
Prednosti kotla:
- jednoduchá, časovo nenáročná obsluha a údržba
- ekonomická prevádzka
- nízka úroveň škodlivých emisií
- vysoká efektivita
- možnosť regulácie teploty vratnej vody ovládaním štvorcestného ventilu
(voliteľný regulátor);
Symboly, označenia objavujúce sa na kotloch:
Zariadenie pod napätím
Horúci povrch,
Klapka otvorená - zatvorená
Pohyblivé časti,
Pred prvým použitím kotla si prečítajte návod na obsluhu.
Záruka je platná iba na území SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Pred vykonaním servisných prác odpojte kotol od elektrickej siete.
Používajte palivá s primeranou vlhkosťou.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-5-
2 ODPORÚČANÉ PALIVO
ODPORÚČANÉ PALIVO:
Tradičné kotly
ZÁKLADNÉ PALIVO
NÁHRADNÉ PALIVO
DRUH
Čierne uhlie
Drevo
Zrnitosť [mm]
II 8-20*
VÝHREVNOSŤ [MJ/kg]
24-28
16-18
*) Nespeká sa, nie je koksovateľný
Vykurovacie kotly radu FORTI, ECOTEK, SOLITEK, TYTAN
nie sú vhodné pre spaľovanie odpadov.
Použitie paliva s vlhkosťou vyššou ako 15% znižuje výkonnosť kotla a niekoľkrát
skracuje jeho životnosť.
Použitie mokrého paliva môže spôsobiť osadenie sa dechtu v komínovom ťahu, čo môže
viesť k požiaru.
Použitie mokrého alebo nevhodného paliva je príčinou korózie oceľových častí kotla, a
môže viesť k strate záruky na tieto elementy.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-6-
3
KOTLY RADY ECOTEK - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kotly radu ECOTEK sú zvárané konštrukcie z oceľového plechu o hrúbke 8-4 mm. Spaľovanie paliva prebieha v dolnej časti
spaľovacej komory na vodou chladenom rošte. Otvorením dolných dvierok alebo zdvihnutím klapky pre reguláciu ťahu na
bočnej strane kotla sa privádza pod rošt vzduch potrebný na spaľovanie. Voliteľne je vzduch privádzaný pomocou ventilátora,
ktorý je umiestnený na mieste klapky. V hornej časti na prednej strane kotla sa nachádza páka pre reguláciu polohy klapky. V
spodnej časti výmenníka, pod spaľovacou komorou je umiestnený pohyblivý rošt, ktorý umožňuje odpopolnenie roštu bez
nutnosti otvorenia dvierok (ovládacia páka pohyblivého roštu sa nachádza na pravej strane kotla). Pod spaľovacou komorou je
popolník. Kotol je vybavený štyrmi dvierkami, ktoré umožňujú ľahký prístup ku kotlu s cieľom zjednodušiť užívateľovi
riadenie prevádzky. Za účelom zníženia tepelných strát je výmenník chránený minerálnou izoláciou. Vonkajší plášť je oceľový
plech ošetrený práškovým farbením.
ECOTEK kotly vyžadujú dohľad a obsluhu.
Pre zabezpečenie dlhodobej a bezproblémovej prevádzky zariadenia prečítajte si
informácie o jeho obsluhe, nastaveniach a podmienkach optimálneho požívania.
1 – Prívod ÚK, 2 – Spiatočka ÚK, 3 – Tiahlo komínovej klapky, 4 – Páka pohyblivého roštu, 5 – Dymovod, komínová klapka,
6 – Klapka pre reguláciu ťahu spalín alebo miesto pre montáž ventilátora v prípade kotla vybaveného regulátorom, 7 –
Teplomer vody na výstupe z kotla, 8 – Regulátor ťahu, 9 – Čistiace dvierka, 10 – Plniace dvierka, 11 – Dvierka roštu,
12 – Dolné dvierka
Ecotek 17
Ecotek 23
Ecotek 28
Ecotek 35
A
[mm]
550
600
650
710
B
[mm]
1095
1095
1095
1140
C
[mm]
1285
1450
1490
1490
A1
[mm]
450
500
535
590
C1
[mm]
1130
1160
1220
1225
C2
[mm]
275
275
275
285
A2
[mm]
95
95
95
95
C3
[mm]
265
265
265
255
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-7-
A3
[mm]
90
90
90
90
B1
[mm]
145
125
145
150
A4
[mm]
365
380
265
300
Parameter
Menovitý výkon - uhlie
Menovitý výkon - drevo
Účinnosť - uhlie
Účinnosť - drevo
Rozsah regulácie výkonu - uhlie
Rozsah regulácie výkonu - drevo
Spotreba paliva pri menovitom výkone - uhlie
Spotreba paliva pri menovitom výkone - drevo
Približná doba horenia pri menovitom výkone - uhlie
Približná doba horenia pri menovitom výkone - drevo
Teplota spalín
Trieda kotla
Hmotnosť
Výhrevná plocha kotla
Objem vody
Komínový ťah
šírka
Rozmery
hĺbka
výška
Priemer odsávača spalín
Rozmery plniaceho otvoru (výmenník)
Max. prevádzkový tlak vody
Skupina tekutín
Odporúčaná prevádzková teplota vykurovacej vody
Max. prevádzková teplota vykurovacej vody
Min. teplota vratnej vody
Max. výška hladiny vykurovacieho média
Poistný ventil
vykurovacej
Prípojka kotla
vratnej vody
Odpor prietoku vody cez kotol
Hmotnostný prietok spalín -
menovitý tepelný výkon - uhlie
Hmotnostný prietok spalín - menovitý tepelný výkon - drevo
Hmotnostný prietok spalín - minimálny tepelný výkon - uhlie
Hmotnostný prietok spalín - minimálny tepelný výkon - drevo
Napájacie napätie *
Spotreba elektrickej energie *
Elektrická izolácia *
* pre kotly vybavené regulátorom a ventilátorom
SI
Ecotek 17
Ecotek 23
Ecotek 28
Ecotek 35
kW
kW
%
%
kW
kW
kg/h
kg/h
h
h
°C
kg
m2
dm3
Pa
mm
mm
mm
mm
mm
bar
°C
°C
°C
m
bar
Js
17
16
23
21
28
23
35
30
mbar
g/s
g/s
g/s
g/s
W
W
cca. 80
cca. 80
5,1÷17
4,8÷16
2,9
4,2
do 7
do 3
130÷250
6,9÷23
6,3÷21
3,9
5,5
do 7
do 3
130÷250
8,4÷28
6,9÷23
4,8
6,1
do 7
do 3
130÷250
10,5÷35
9,0÷30
6,0
7,9
do 7
do 3
130÷250
290
2,0
65
15 ÷ 20
550
1095
1285
330
2,5
80
15 ÷ 20
600
1095
1450
375
3,2
90
15 ÷ 25
650
1095
1490
440
3,7
110
15 ÷ 25
710
1140
1490
190x270
190x320
190x360
1,5
2 - voda
65 ÷ 80
90
55
15
1,5
G2”
G2”
20÷25
14,7
18,0
14,2
15,5
4,4
5,4
4,2
4,7
1 PEN  50 Hz
85
IP 40
190x420
145
G 6/4 ”
G 6/4 ”
10,9
10,8
3,3
3,2
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-8-
22,4
20,2
6,7
6,1
4 KOTLY RADU SOLITEK - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotly radu SOLITEK sú určené pre spaľovanie rôzneho druhu tuhého paliva. Spaľovanie v týchto kotloch môže prebiehať
tradičným
spôsobom
(štandardné
kotly
sú
vybavené
regulátorom
ťahu),
alebo
poloautomaticky
(voliteľne
z regulátorom kotla).
Tieto kotly sú určené na montáž v otvorenom systéme.
Prednosti kotlov SOLITEK:

Inovatívna konštrukcia z liatiny (premenná rýchlosť spalín počas prietoku kotlom);

liatinový výmenník - vysoká odolnosť proti korózii;

rýchla a jednoduchá obsluha a údržba;

ekonomická prevádzka;

vysoká účinnosť;

minimálne tepelné straty;

možnosť regulácie teploty vratnej vody ovládaním štvorcestného ventilu
(voliteľný regulátor);
Kotlové teleso kotla radu SOLITEK je vyrobené zo šedej liatiny. V závislosti od konfigurácie (počtu elementov), získame rad
kotlov s rôznym výkonom.
Liatinové teleso sa nachádza na oceľovom podstavci s namontovanými nožičkami, ktoré uľahčujú vyrovnanie kotla.
Spaľovanie paliva prebieha na vodou chladenom liatinovom rošte. Vzduch potrebný na spaľovanie sa privádza pod rošt
zdvihnutím klapky pre reguláciu ťahu. Voliteľne je vzduch privádzaný pomocou ventilátora na bočnej strane kotla. V hornej
časti na prednej strane kotla sa nachádza páka pre reguláciu polohy klapky Pod spaľovacou komorou je popolník. Kotol je
vybavený dvomi dvierkami, ktoré umožňujú ľahký prístup ku kotlu s cieľom zjednodušiť užívateľovi riadenie prevádzky. Za
účelom zníženia tepelných strát je výmenník chránený minerálnou izoláciou. Vonkajší plášť je oceľový plech ošetrený
práškovým farbením.
SOLITEK kotly vyžadujú dohľad a obsluhu.
Pre zabezpečenie dlhodobej a bezproblémovej prevádzky zariadenia prečítajte si
informácie o jeho obsluhe, nastaveniach a podmienkach optimálneho požívania
Pri výbere liatinový kotla Solitek okrem výkonu kotla a veľkosti vykurovanej plochy budovy je potrebné brať do úvahy aj
objem vykurovacej sústavy.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
-9-
1 – Plniace dvierka, 2 – Popolníkové dvierka, 3 – Klapka pre reguláciu ťahu spalín, 4 – Miesto pre montáž ventilátora
v
prípade
kotla
vybaveného
regulátorom,
5
–
Regulátor
ťahu,
6
–
Tiahlo
komínovej
klapky,
7 – Spiatočka ÚK, 8 – Prívod ÚK, 9 – Dymovod, komínová klapka.
Ventilačný systém môže byť zamontovaný w kotloch s výkonom 23-56 kW (verzie 4-8).
V kotloch s výkonom 17 kW (verzia 3) nie je možné tento systém namontovať.
A
[mm]
Solitek 3
Solitek 4
Solitek 5
Solitek 6
Solitek 7
Solitek 8
545
B
[mm]
540
640
740
840
940
1040
C*
[mm]
C1*
[mm]
C2
[mm]
A2
[mm]
C3
[mm]
A3
[mm]
1070
750
220
270
80
272
* Výšku kotla je možné nastaviť pomocou priložených nožičiek
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 10 -
Parametre
SI
Solitek 3
Solitek 4
Solitek 5
Solitek 6
Solitek 7
Solitek 8
Menovitý výkon - uhlie
Menovitý výkon - drevo
Účinnosť - uhlie
Účinnosť - drevo
Rozsah regulácie výkonu uhlie
kW
kW
%
%
kW
17
15
73,7
73,7
5,1 ÷ 17
27
23
75,1
75,1
8,1 ÷ 27
34
30
76,0
76,0
10,2 ÷ 34
41
36
76,7
76,7
12,3 ÷ 41
48
43
77,3
77,3
14,4 ÷ 48
56
51
77,8
77,8
16,8 ÷ 56
Rozsah regulácie výkonu - drevo
kW
4,5 ÷ 15
6,9 ÷ 23
9 ÷ 30
10,8 ÷ 36
12,9 ÷ 43
15,3 ÷ 51
kg/h
2,9
4,6
5,9
7,1
8,3
9,7
kg/h
4,0
6,2
8,2
9,8
11,7
13,9
h
h
°C
kg
dm3
Pa
do 7
do 3
130÷250
do 7
do 3
130÷250
do 7
do 3
130÷250
do 7
do 3
130÷250
do 7
do 3
130÷250
do 7
do 3
130÷250
178
17
10 ÷ 22
213
22
11 ÷ 25
248
27
12 ÷ 26
283
32
13 ÷ 27
318
37
14 ÷ 28
353
42
15 ÷ 29
840
940
1040
Spotreba paliva pri menovitom
výkone - uhlie
Spotreba paliva pri menovitom
výkone -drevo
Približná doba horenia - uhlie
Približná doba horenia - drevo
Teplota spalín
Trieda kotla
Hmotnosť
Objem vody
Komínový ťah
šírka
hĺbka
výška*
Priemer odsávača spalín
Rozmery plniaceho otvoru
Max. prevádzkový tlak vody
Skupina tekutín
Odporúčaná prevádzková
teplota vykurovacej vody
Max. prevádzková teplota
vykurovacej vody
Min. teplota vratnej vody
Rozmery
mm
mm
mm
mm
mm
bar
-
Max. výška hladiny vykurovacieho
média
Poistný ventil
Prípojka kotla vykurovacej a
vratnej vody
Odpor prietoku vody cez kotol
Hmotnostný prietok spalín menovitý tepelný výkon - uhlie
Hmotnostný prietok spalín menovitý tepelný výkon -drevo
Hmotnostný prietok spalín minimálny tepelný výkon -uhlie
Hmotnostný prietok spalín minimálny tepelný výkon - drevo
Napájacie napätie**
545
540
640
740
1070
160
320 x 320
4
2 – voda
°C
65 ÷ 80
°C
90
°C
55
m
15
bar
1,5
Js
G 1 1/2 ”
mbar
20÷25
g/s
10,6
16,8
21,1
25,5
29,8
34,8
g/s
9,3
14,2
18,5
22,2
26,5
31,5
g/s
5
9,2
11,6
14
16,4
19,1
g/s
5,8
7,7
10
12,2
14,4
17
-
Spotreba elektrickej energie**
W
Elektrická izolácia**
W
*Výšku kotla je možné nastaviť pomocou priložených nožičiek
** pre kotly vybavené regulátorom a ventilátorom
1 PEN  50 Hz
85
IP 40
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 11 -
5 KOTLY RADU TYTAN - POPIS, ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotly radu TYTAN sú určené pre spaľovanie rôzneho druhu tuhého paliva. Spaľovanie v týchto kotloch môže prebiehať
tradičným spôsobom (štandardné kotly sú vybavené regulátorom ťahu) alebo poloautomaticky (voliteľne s regulátorom kotla).
Tieto kotly sú určené na montáž v otvorenom systéme.
Prednosti kotlov TYTAN:

trojťahová konštrukcia výmenníka;

liatinový výmenník - vysoká odolnosť proti korózii;

rýchla a jednoduchá obsluha a údržba;

ekonomická prevádzka;

vysoká účinnosť;

minimálne tepelné straty;

možnosť regulácie teploty vratnej vody ovládaním štvorcestného ventilu.
(voliteľne s regulátorom);
Kotlové teleso kotla radu TYTAN je vyrobené zo šedej liatiny. V závislosti od konfigurácie (počtu elementov), získame rad
kotlov s rôznym výkonom
Liatinové teleso sa nachádza na oceľovom podstavci s namontovanými nožičkami, ktoré uľahčujú vyrovnanie kotla.
Spaľovanie paliva prebieha na vodou chladenom liatinovom rošte. Vzduch potrebný na spaľovanie sa privádza pod rošt
zdvihnutím klapky pre reguláciu ťahu. Voliteľne je vzduch privádzaný pomocou ventilátora na bočnej strane kotla. V hornej
časti na prednej strane kotla sa nachádza páka pre reguláciu polohy klapky. Pod spaľovacou komorou je popolník. Kotol je
vybavený dvomi dvierkami, ktoré umožňujú ľahký prístup ku kotlu s cieľom zjednodušiť užívateľovi riadenie prevádzky. Za
účelom zníženia tepelných strát je výmenník chránený minerálnou izoláciou. Vonkajší plášť je oceľový plech ošetrený
práškovým farbením.
TYTAN kotly vyžadujú dohľad a obsluhu.
Pre zabezpečenie dlhodobej a bezproblémovej prevádzky zariadenia prečítajte si
informácie o jeho obsluhe, nastaveniach a podmienkach optimálneho požívania.
Ventilačný systém môže byť inštalovaný v kotle s výkonom 28 - 70 kW (verzia 4-8).
V kotle s výkonom 19 kW (verzia 3) takýto systém nie je možné nainštalovať.
Pri výbere liatinový kotla TYTAN okrem výkonu kotla a veľkosti vykurovanej plochy budovy je potrebné brať do úvahy aj
objem vykurovacej sústavy.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 12 -
1 – Plniace dvierka, 2 – Popolníkové dvierka, 3 – Klapka pre reguláciu ťahu spalín, 4 – Miesto pre montáž ventilátora
na mieste regulačnej klapky, 5 – Regulátor ťahu, 6 – Tiahlo nastavenia pozície komínovej klapky,
7 – Spiatočka ÚK, 8 – Prívod ÚK, 9 – Dymovod, komínová klapka.
A
[mm]
TYTAN 3
TYTAN 4
TYTAN 5
TYTAN 6
TYTAN 7
TYTAN 8
585
B
[mm]
610
710
810
910
1010
1110
C*
[mm]
C1*
[mm]
C2*
[mm]
A2
[mm]
C3
[mm]
A3
[mm]
1170
840
195
290
80
290
* Výšku kotla je možné nastaviť pomocou priložených nožičiek.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 13 -
WYMIARY KOMORY ZAŁADOWCZEJ KOTŁA TYTAN
šírka
výška
hĺbka
[mm]
[mm]
[mm]
320
TYTAN 3
420
TYTAN 4
520
TYTAN 5
370
495
620
TYTAN 6
720
TYTAN 7
820
TYTAN 8
Parametre
Menovitý výkon - uhlie
Menovitý výkon - drevo
Účinnosť - uhlie
Účinnosť -drevo
Rozsah regulácie výkonu - uhlie
Rozsah regulácie výkonu - drevo
Spotreba paliva pri menovitom výkone uhlie
Spotreba paliva pri menovitom výkone drevo
Približná doba horenia - uhlie
Približná doba horenia - drevo
Teplota spalín
Trieda kotla
Hmotnosť
Objem vody
Komínový ťah
SI
TYTAN 3
TYTAN 4
TYTAN 5
TYTAN 6
TYTAN 7
TYTAN 8
kW
kW
%
%
kW
kW
19
15
72
72
5,7 ÷ 19
4,5 ÷ 15
28
21
72
72
8,4 ÷ 28
6,3 ÷ 21
38
28
73
73
11,4 ÷ 38
8,4 ÷ 28
48
36
74
74
14,4 ÷ 48
10,8 ÷ 36
59
44
75
75
17,7 ÷ 59
13,2 ÷ 44
70
52
75
75
21 ÷ 70
15,6 ÷ 52
kg/h
3,8
5,6
7,6
9,7
11,8
14,1
kg/h
4,4
6,2
8,3
10,6
13
15,4
h
h
°C
kg
dm3
Pa
do 7
do 3
do 7
do 3
do 7
do 3
do 7
do 3
do 7
do 3
do 7
do 3
325
35
15 ÷ 26
370
40
15 ÷ 27
415
45
15 ÷ 28
910
1010
1110
200÷260
190
20
15 ÷ 20
235
25
15 ÷ 22
280
30
15 ÷ 25
šírka
Rozmery
hĺbka
výška*
Priemer odsávača spalín
Rozmery plniaceho otvoru
Max. prevádzkový tlak vody
Skupina tekutín
Odporúčaná prevádzková teplota
vykurovacej vody
mm
mm
mm
mm
mm
bar
°C
60 ÷ 90
Max. prevádzková teplota vykurovacej vody
°C
90
Min. teplota vratnej vody
Max. výška hladiny vykurovacieho média
°C
60
m
bar
Js
mbar
15
1,5
G 1 1/2 ”
20÷25
585
610
Poistný ventil
Prípojka kotla vykurovacej a vratnej vody
Odpor prietoku vody cez kotol
Hmotnostný prietok spalín - menovitý
g/s
13,1
tepelný výkon - uhlie
Hmotnostný prietok spalín - menovitý
g/s
10,3
tepelný výkon . drevo
Hmotnostný prietok spalín -minimálny
g/s
7,2
tepelný výkon - uhlie
Hmotnostný prietok spalín - minimálny
g/s
5,6
tepelný výkon - drevo
Napájacie napätie**
Spotreba elektrickej energie**
W
Elektrická izolácia**
W
*Výšku kotla je možné nastaviť pomocou priložených nožičiek
** pre kotly vybavené regulátorom a ventilátorom
710
810
1070
160
180
375 x 410
4
2 - voda
19,3
25,9
32,2
39,1
46,4
14,4
18,9
24
29
34,2
10,6
14,2
17,7
21,5
25,5
7,8
10,2
13
15,7
18,5
1 PEN  50 Hz
85
IP 40
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 14 -
V kotle TYTAN 3 nie je možné namontovať ventilačný systém.
6 VYBAVENIE KOTLOV:
Štandardné vybavenie kotlov zahŕňa:
ŠTANDARDNÉ




Návod na obsluhu a inštaláciu
popolník - 1 ks;
kefu - 1 ks;
regulátor ťahu vzduchu (regulátor ťahu) - 1ks;
VYBAVENIE
KOTLOV
Na požiadanie sa nainštaluje:
VOLITEĽNÉ

Elektronický regulátor kotla s ventilátorom;
Regulátor vzduchu (regulátor ťahu) - Termostatická hlavica regulátora, pod vplyvom kolísania teploty vody v kotle,
pomocou páky a reťaze otvára alebo zatvára klapku zvýšujúc alebo znížujúc prívod vzduchu do páleniska. Regulátor ťahu sa
inštaluje priamo do vodného plášťa. Požadovanú teplotu kotla dosiahnete nastavením regulátora na požadovanú hodnotu.
Nastavenie regulátora znamená určiť požadovanú teplotu na číselníku a nastaviť polohu dusivky tak, aby pri danej (napr. pri
60 ° C) teplote bola minimálne otvorená. Pokles teploty kotla zvyšuje stupeň otvorenia dusivky, čím sa zvýšuje prívod vzduchu
do spaľovacej komory a tým aj zvýšenie teploty. Akonáhle sa zvýši teplota, regulátor automaticky zníži stupeň otvorenia
dusivky, čo znižuje prívod vzduchu a teplota kotla sa nastaví na prednastavenú úroveň.
Regulátor prevádzky kotla – (voliteľne) – riadi celú prevádzku kotla a iné zariadenia inštalované v systéme (napr. ventilátor,
obehové čerpadlo, čerpadla TUV).
Hlavné funkcie regulátora:
a) regulácia teploty: výstupnej, vstupnej, Ú.K., TUV
b) automatická regulácia prietoku pomocou pohonu na štvorcestnom ventile,
c) prevádzka v troch režimoch:
 zimnom (vykurovanie celého systému),
 letnom (len ohrev TUV),
 ekvitermickom (regulácia teploty v závislosti od vonkajšej teploty),
d) regulátor umožňuje pripojenie izbového termostatu – ovláda pohon štvorcestného ventilu, alebo riadi prietok pomocou
obehového čerpadla
e) regulátor je vybavený tepelnou ochranou kotla (ZTK, STB)–táto ochrana je nevyhnutná pri inštalácii a prevádzke
kotla vybaveného regulátorom – úlohou ochranného systému je ochrana vykurovacieho systému pred prehriatím. Ak
teplota kotla prekročí 95 ° C - ventilátor a podávač sa zastavia Poplach sa zobrazí na displeji regulátora. Po aktivácii
zabezpečenia skontrolujte, či je obehové čerpadlo v prevádzke. Ak teplota kotla klesne na 60 ° C , obnoví sa
automatická prevádzka kotla.
f) funkcia RESET – umožňuje obnovenie továrenského nastavenia.
Pokiaľ si kúpite kotol vybavený regulátorom, bude k nemu pripojená príručka a
osobitný návod na obsluhu. Starostlivo si ho prečítajte.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 15 -
7 UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA V KOTOLNI
Kotol na pevné palivo musí byť nainštalovaný v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu kotla smie vykonať výhradne firma s
platným oprávnením k montáži tohto zariadenia, ktorá je zodpovedná za správnu inštaláciu kotla a jeho bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku pri zachovaní záruky. Informácie týkajúce sa kompletnej inštalácie kotla, správnej montáži a skúšobnej prevádzky
musia byť uvedené na záručnom liste (vyhlásenie o kvalite a úplnosti) kotla.
Inštalácia ústredného kúrenia musí prebiehať na základe projektu:
a) vykurovacej sústavy - v súlade s normou PN-91/B-02413 „Ochrana vykurovacích sústav v otvorenom systéme.
Požiadavky." Kotol je dovolené prevádzkovať na základe požiadaviek vykurovacích sústav v otvorenom systéme.
b) elektrickej siete - kotol je vhodný pre elektrické napájanie s parametrami 230V/50Hz. Kotol vyžaduje stály prísun
energie. V prípade výpadkov napájania pre zamedzenie prívodu vzduchu do spaľovacej komory je potrebné tesne uzavrieť
všetky dvierka. Pahrebu na liatinovej prírube môžete zasypať popolom. Je zakázané zaliať pahrebu vodou!!! Odporúča sa
použiť záložný UPS.
V prípade výpadkov elektrickej energie sledujte kotol a zabráňte jeho prehriatiu.
Elektrická zásuvka by mala byť umiestnená v blízkosti kotla.
c) komína - pripojenie kotla na komín môže byť vykonané iba so súhlasom kominárstva a musí byť v súlade so všetkými
bodmi príslušných noriem – PN-89/B-10425 "Vedenie dymu, výfukových plynov a ventilačné vedenie z tehlového muriva"
Komín musí byť zložený z niekoľkých vrstiev, ak sa skladá len z jednej, odporúča sa použiť špeciálnu vložku z oceľových
alebo keramických trubiek.
Komín, prepojenie a dymovod musia byť udržiavané v čistote.
Dymovody je potrebné čistiť aspoň dvakrát do roka
Znečistenie komína môže spôsobiť požiar. Spaliny vychádzajúce z upchatého komína
sú nebezpečné.
Nadmerný ťah komína znižuje účinnosť kotla a spôsobuje zvýšenú spotrebu paliva a
prehriatie komína
d) prítokovo-odsávacia ventilácia – v súlade s normou PN-87/B-02411: Kotolne na tuhé palivo Prítoková ventilácia do
25kW – „v miestnosti, kde stojí kotol,
by sa mal nachádzať nezamknuteľný otvor s plochou
aspoň 200cm2,umiestnený maximálne 1m nad podlahou”
Odsávacia ventilácia do 25kW – „miestnosť, kde stojí kotol by mala byť vybavená výfukovým potrubím s prierezom
minimálne 14x14 cm”.
Prítoková ventilácia v kotolni od 25kW do 2000kW– „kotolňa by mala mať prívodné potrubie s prierezom min. 50%
plochy prierezu komína, minimálne však 20x20cm".
Odsávacia ventilácia v kotolni od 25kW do 2000kW – „kotolňa by mala mať výfukové potrubie s prierezom min. 25%
plochy prierezu komína so vstupom pod plafónom a s vývodom vedúcim nad strechu, ak je to možné, najlepšie vedľa
komína. Prierez priečny by nemal byť menší ako 14x14cm."
Ak v kotolni nebol vytvorený dodatočný, postačujúci prívod vzduchu, montáž
zdvíhacích zariadení je zakázaná
Je zakázané inštalovať kotly v mokrých, vlhkých miestach. Urýchľuje to koróziu a
môže rýchlo viesť k zničeniu kotla
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 16 -
Správna inštalácia kotla musí tiež zohľadniť pokyny obsiahnuté v protipožiarnych predpisoch a zohľadniť veľkosť priestoru,
ktorý je potrebný pre plynulú prevádzku a údržbu kotla.





kotol musí stáť vodorovne,
musí byť umiestnený na nehorľavej izolačnej doske, ktorej rozmery by mali presahovať rozmery kotla aspoň o 40mm,
odporúčame inštalovať kotol na betónovej platni aspoň 50-70mm vysokej, hlavne v zle vetraných a vlhkých priestoroch
dvere v kotolni by sa vždy mali otvárať smerom von,
v kotolni, hlavne v blízkosti kotla by sa nemali nachádzať žiadne horľavé materiály:



musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 200 mm od stredne horľavých materiálov,
musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 400 mm od horľavých materiálov,
ak nie ste si istý, o aký materiál sa jedná, odporúčame bezpečnú vzdialenosť zdvojnásobiť,
Triedy horľavosti a niekoľko príkladov:
A – nehorľavé (pieskovec, betón, tehly, omietky vyrobené z nehorľavého materiálu, keramické dlaždice,
žula),
B – neľahko horľavé (cementovo-trieskové dosky, sklolaminát),
C1 – ťažko horľavé (bukové drevo, dubové drevo, preglejka),
C2 – stredne horľavé (borovica, smrekovec, smrekové drevo, korok, gumová podlaha),
C3 – ľahko horľavé (asfalt, celuloid, polyuretán, polystyrén, plast, PVC).
V prípade nedodržania bezpečnej vzdialenosti kotla od ľahko horľavých materiálov
hrozí požiar!
Pri inštalácii kotla nezabudnite ponechať voľný priestor potrebný pre pohodlné používanie. Odporúča sa ponechať min 1000
mm voľného priestoru pred kotlom, min. 500 mm zo strán a min. 400 mm za kotlom.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 17 -
8 ODPORÚČANÁ SCHÉMA PRIPOJENIA KOTLA
Pre dosiahnutie optimálnych prevádzkových podmienok vykurovací systém môže byť vybavený tepelnou ochranou proti príliš
studenej vratnej vode zo sústavy napr. obehovým čerpadlom, štvorcestným zmiešavacím ventilom, ktorý by mal byť nastavený
tak, aby udržal konštantnú teplotu vratnej vody (vyššiu ako 45°C).
OTVORENÝ SYSTÉM.
1 – Kotol, 2 – Teplomer ( voliteľne Regulátor ), 3 – Štvorcestný zmiešavací ventil, 4 – Otvorená expanzná nádoba,
5 – Čerpadlo TUV, 6 – Poistný ventil, 7 – Diferenčný ventil, 8 – Obehové čerpadlo , 9 – Ohrievač, 10 – Ohrievač
TUV., 11 – Spätný ventil, T1 – Teplotný snímač kotla, T2 – Teplotný snímač spiatočky., T3 – Teplotný snímač ÚK.,
T4 – Teplotný snímač TUV, T5 – Ekvitermický snímač (teplotný snímač vo verzii s elektronickým regulátorom).
Hoci v otvorených systémoch zmeny tlaku vody vyplývajúce z jej vykurovania a chladenia sú kompenzované v expanznej
nádobe, odporúča sa inštalácia bezpečnostného ventilu v systéme. Ventil ochráni systém pred nadmerným tlakom, napr. v
prípade, ak voda v expanznej nádobe zamrzne. Poistný ventil sa volí v súlade s normou PN-B-02414.
Odporúča sa montáž tepelnej ochrany systému kotla (štvorcestný ventil, obehové
čerpadlo atď.)
Odporúča sa inštalácia poistného ventilu v systéme
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 18 -
9 OBSLUHA A PREVÁDZKA
9.1 Uvedenie kotla do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky je nutné skontrolovať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
či bola riadne vykonaná inštalácia ústredného kúrenia
či systém je napustený vodou
tesnosť systému
riadne pripojenie ku komínu
riadne fungovanie ventilátorov,
funkčnosť regulátora ťahu
riadne fungovanie termostatických ventilov
spôsob pripojenia kotla k elektrickej sieti.
Voda pre naplnenie kotla a vykurovacej sústavy musí by čistá, bez chemicky agresívnych látok a oleja. Jej tvrdosť musí byť v
súlade s platnými predpismi.
Ak je nevyhovujúca, musí byť chemicky upravená. Použitie príliš tvrdej vody v systéme vedie k vytvoreniu usadenín (kotlový
kameň), čo znižuje účinnosť a môže viesť k poškodeniu kotla.
Pred prvým napustením kotla sa vykurovacia sústava musí dôkladne prepláchnuť, aby sa odstránili nečistoty, ktoré by mohli
zasahovať do riadnej prevádzky kotla. V otvorených systémoch voda v expanznej nádobe je v priamom kontakte s atmosférou,
dochádza k jej odparovaniu čoho dôsledkom je postupné ubúdanie vody zo systému Počas vykurovacieho obdobia je preto
potrebné udržiavať stály objem vody v systéme, a dávať pozor, aby vykurovací systém bol odvzdušnený. Voda z kotla sa
nesmie nikdy vypúšťať okrem nutných prípadov, ako sú opravy, atď. Vypúšťaním vody a napúšťaním novej sa zvyšuje
nebezpečenstvo korózie a tvorby vodného kameňa.
Pravidelne kontrolujte hladinu vody v zariadení. V prípade potreby sa voda
dopĺňa do vychladnutého kotla, aby nedošlo k poškodeniu výmenníka.
9.2 Rozkúrenie kotla
Na celej ploche roštu uložte drevo a triesky. Klapku spalín (regulovateľnú dusivku) nastavte v otvorenej polohe. Následne
rozpáľte drevo. Zatvorte horné dvierka a jemne pootvorte popolníkové dvierka, aby sa zaistil prívod vzduchu do spaľovacej
komory. Na horiace drevo uložte vrstvu paliva. Starostlivo zatvorte všetky dvierka a prívod vzduchu pod rošt zabezpečte
pomocou páky regulačnej klapky nastavením polohy klapky v dolných dverách kotla. Ak chcete zabrániť zrýchlenému
znečisteniu spaľovacej komory, odporúča sa, aby klapka regulátora ťahu nikdy nebola na 100% uzavretá.
V prípade kotla opatreného regulátorom a ventilátorom by ste pri rozkúrení mali postupovať ako v prípade tradičného
rozkúrenia,
pričom prívod vzduchu pod rošt môže byť zabezpečený prostredníctvom ventilátora (manuálny režim). Po
rozkúrení prepnite režim pomocou regulátora na automatický a nastavte požadovanú teplotu. Keď sa palivo rozpáli doložte
ďalšiu vrstvu (počas dokladania vypnite ventilátor.)
Kotol môžu obsluhovať len dospelí, ktorí sa oboznámili s návodom na obsluhu.
Zakazuje sa zdržiavanie detí pri kotle bez dozoru dospelej osoby!
Vonkajšia plocha kotla môže byť horúca– kotol by sa mal obsluhovať v
ochranných rukaviciach.
Na rozpálenie sa nesmie použiť žiadne horľavé tekutiny!
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 19 -
9.3 Prevádzka kotla
Kotol môžu obsluhovať iba dospelé osoby. Palivo je nutné dohadzovať do kotla podľa potreby. Počas nakladania paliva by ste
nemali prekročiť maximálnu kapacitu spaľovacieho priestoru určenú úrovňou dolného rámu plniacich dvierok Pridanie príliš
veľkého množstva paliva môže viesť k upchatiu otvorov v rošte dôsledkom čoho môže byť nedostatok vzduchu potrebného pre
spaľovanie (v extrémnych prípadoch môže dôjsť k explózii). Rošt sa čistí iba vtedy, ak chladnúci popol a škvara zabraňujú
riadne spaľovanie Počas prevádzky kotla môže dôjsť k situácii, kedy zvyšky spaľovania alebo znečistenia nachádzajúce sa
v nekvalitnom palive (ako kameň, troska, škvara), spôsobia zablokovanie pohyblivého roštu. V tomto prípade sa neodporúča
prisilno ťahať za páku roštu, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. V takejto situácii odstránenie popola sa vykonáva
ručne, až kým povrch roštu nebude dôkladne vyčistení a neodstráni sa blokáda.
Počas prevádzky kotla musia byť dolné dvierka kotla, dvierka dolnej spaľovacej komory ako aj plniace dvierka tesne
uzatvorené. Ak chcete zabrániť úniku dymu pri pridávaní paliva, nesmiete zabúdať otvoriť priepust spalín pri každom otvorení
plniacich dvierok. V prípade kotla s ventilátorom, vypnite ventilátor a počkajte s otvorením plniacich dvierok, až kým sa
ventilátor celkom zastaví. Po doplnení paliva, zatvorte dvierka a zapnite regulátor.
Aby sa zabránilo vyústeniu horúcich plynov do kotolne pri otvorení plniacich dvierok, mali by ste ich najprv trocha pootvoriť
a
až
potom
otvoriť
na
celú
šírku
Pri
otvorení
dvierok
sa
okrem
toho
odporúča
stáť
vedľa
kotla
tak, aby možné vypudenie plynov mimo kotol nemohlo spôsobiť popáleniny osobám v blízkosti kotla.
Matica
Výstredník
Rám dvierok
Podložka
Pri prevádzke kotla sa prirodzene opotrebováva tesnenie dvierok. Uzamknutie kotla je možné na základe výstredníka. Zmenou
jeho polohy sa nastavuje sila privretia dverí. V kotloch radu Solitek sila privretia dverí sa reguluje pomocou závesov.
.
9.4 Údržba a čistenie
Majte na pamäti, že tuhé častice (sadza, prach, popol) vznikajúce pri procese spaľovania sa ukladajú na vnútorných plochách
kotla, čím znižujú účinnosť tepelnej výmeny. Aby bola zachovaná optimálna účinnosť tepelného výmenníka odporúča sa
vykonávať čistenie aspoň raz týždenne
Kotol je možné čistiť až po jeho vyhasení. Pred čistením minimálne 1 h musí byť mimo prevádzky.
Čistenie vnútorného povrchu výmenníka sa vykonáva cez dvierka pomocou kefy, ktorá sa dodáva spolu s kotlom.
FORTI kotly sú navyše vybavené revíznym otvorom v hornej časti kotla. Pre prístup k čističu stiahnite horný kryt kotla, a
odstráňte matice zaisťujúce uzavretie čističa. Po vyčistení musí byť revízny otvor starostlivo zatvorený.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 20 -
Okrem čistenia vnútorného povrchu
výmenníka je tiež dôležité čistiť dymovod kotla a priechod spájajúci komín s
dymovodom. Po vyčistení výfuku spalín je potrebné starostlivo zamknúť revízny otvor komínového prieduchu.
Aby sa zabránilo úniku výfukových plynov z kotla do kotolne je potrebné zabezpečiť tesnosť dvierok kotla. Rovnako dôležité
je zachovať tesnosť čističa dymovodu, pretože netesnosť na tomto mieste spôsobuje nasatie falošného vzduchu, ktorý výrazne
zhoršuje funkčnosť kotla.
V prípade dlhšej prestávky v prevádzkovaní kotla, napr. na konci vykurovacej sezóny je bezpodmienečne nutné dôkladne
vyčistiť celý kotol aj dymovody. Kotolňa musí byť udržiavaná čistá a suchá Počas odstávky sa odporúča ponechať dvierka
kotla pootvorené.
10 POUŽITIE ZMIEŠAVACÍCH VENTILOV
Štvorcestný zmiešavací ventil sa používa pre riadenie toku tekutiny. Používa sa hlavne sústavách ÚK na určenie teploty
vykurovacej vody a teplej úžitkovej vody, ako aj k zvýšeniu teploty vratnej vody do kotla.
Je vhodný pre všetky typy kotlov, najmä pre kotly na tuhé palivá s automatickým alebo ručným podávaním ako aj všetkých
vykurovacích systémov.
Štvorcestný ventil znižuje prevádzkové náklady a spája v sebe dve funkcie

teplú vodu z tepelného zdroja (kotol) s chladnejšou vratnou vodou z vykurovacieho systému. Táto funkcia umožňuje
plynulé nastavenie teploty vykurovacej vody vzhľadom k potrebám vykurovacieho systému. Umožňuje tým získať
vyššiu teplotu v ohrievači vzhľadom k vode v ohrievačoch, vďaka čomu je možné znížiť teplotu v miestnosti bez
zníženia teploty kotla.

chráni kotol pred nízkoteplotnou koróziou, čo výrazne predlžuje jeho životnosť Minimalizuje rozdiel teploty
výstupnej vody z kotla vzhľadom k vode spiatočky, čo umožňuje zabrániť rosný bod a udržať optimálnu
teplotu
kotla
pre
jeho
životnosť.
Vysoká
prevádzková
teplota
kotla
udržiava
kotol
čistý, zabezpečuje dobrú emisiu spaľovania a zabraňuje znečisťovaniu výmenníka.
Štvorcestný ventil nie je nutný z hľadiska záruky, ale jeho použitie v kombinácii s pohonom, ktorý ho riadi, má za
následok dlhšiu - päť ročnú - záručnú dobu pre tesnenie oceľového výmenníka Inštalácia štvorcestného ventilu v kotolnej
sústave znižuje prevádzkové náklady cez uskladnenie prebytočného tepla a lepšie parametre spaľovania paliva pri vysokej
teplote, čo má za následok úsporu paliva a predĺženie doby jeho dopĺňania
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 21 -
TEKLA nie je zodpovedná za znečistenie vytvorené na povrchu tepelného
výmenníka v dôsledku príliš nízkej teploty kotla, t.j. menej ako 55 oC.
Montáž štvorcestného ventilu v kombinácii s pohonom, ktorý ho riadi, má za
následok dlhšiu - päť ročnú - záručnú dobu pre tesnenie oceľového výmenníka.
Bezpečnostná rúra min DN 25
Požiadavky na inštaláciu štvorcestného ventilu a minimálny priemer potrubia
Teplotný snímač
Minimálny priemer potrubia kotolnej sústavy:
1. Výkon 15 ÷ 25 kW: min 35 mm meď, nerez 5/4'', štvorcestný ventil DN32 (odporúčaný DN40)
2. Výkon 35 ÷ 50 kW: min 42 mm meď, nerez 6/4'', štvorcestný ventil DN40.
3. Výkon od 75 kW: vedenie a štvorcestný ventil min DN50.
Použitie diferenčného ventilu závisí od konfigurácie sústavy a nie je požadované z
hľadiska záruky.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 22 -
11 POKYNY PRE LIKVIDÁCIU KOTLA
Materiály z ktorých je vyrobený kotol možno vrátiť do zberu druhotných surovín, ktorý zabezpečí správne nakladanie s
oceľovými, plastovými a elektronickými komponentmi, atď.
Správna likvidácie pomôže zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Pre podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku sa prosím obráťte na mestský úrad, zberné miesto alebo obchod, kde ste si výrobok
zakúpili.
Správnou likvidáciou pomôžete chrániť životné prostredie.
12 KONCOVÉ POZNÁMKY
Vyhrievacie vodné kotly z radu FORTI, ECOTEK, SOLITEK a TYTAN nie sú bezúdržbové kotly. Vyžadujú
dohľad a obsluhu Užívateľa.
Kotol môže byť inštalovaný v otvorenom systéme s maximálnym prevádzkovým tlakom 1,5 bar.
Kotol môžu obsluhovať len dospelí, ktorí sa oboznámili s návodom na obsluhu
Zakazuje sa zdržiavanie detí pri kotle bez dozoru dospelej osoby!
Vonkajšia plocha kotla môže byť horúca– kotol by sa mal obsluhovať v ochranných rukaviciach
Používanie paliva s obsahom vlhkosti nad 15% vedie k výraznému zníženiu výkonu kotla (až o 50%) a
niekoľkokrát znižuje životnosť súčastí výmenníka, sústavy podávača a komínového ťahu.
Použitie mokrého paliva môže spôsobiť osadenie sa dechtu na komínovom ťahu, a môže tak viesť k
požiaru!!!
Použitie vlhkého alebo nesprávneho paliva je príčinou korózie oceľových elementov kotla a môže viesť k
strate záruky na tieto položky
Pokiaľ si kúpite kotol vybavený regulátorom, bude k nemu pripojená príručka a osobitný návod na obsluhu.
Starostlivo si ho prečítajte.
Príliš dlhý komínový ťah spôsobuje pokles účinnosti kotla, väčšiu spotrebu paliva a prehriatie komína.
Výfukové plyny pochádzajúce z upchatého komína sú nebezpečné. Komín, komínový ťah a dymovod je
potrebné udržiavať čisté. Znečistený komín môže spôsobiť požiar.
V prípade nedodržania bezpečnej vzdialenosti kotla od ľahko horľavých materiálov hrozí požiar.
Popol vyberaný z kotla preložte do žiaruvzdornej nádoby s pokrievkou.
Vodu do sústavy by sa malo dopĺňať výlučne vtedy, ak je kotol vychladnutý.
Časté vypúšťanie vody zo sústavy zvyšuje riziko vytvorenia sa kotlového kameňa a
urýchľuje koróziu kotla
Na rozpálenie sa nesmie použiť žiadne horľavé tekutiny!
o
Aby nedošlo k nízkoteplotnej korózii, je potrebné udržiavať minimálnu teplotu kotla na úrovni min 55 C. Pre
ľahké ovládanie kotla a teploty systému sa odporúča použitie štvorcestného ventilu alebo obehového
čerpadla.
Kotolňa musí byť udržiavaná čistá a suchá
Akékoľvek zásahy do konštrukcie kotla sú zakázané pod hrozbou straty záruky.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 23 -
13 ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VÝROBKU
1. Garant poskytuje Kupujúcemu záruku na predaný výrobok podľa pravidiel a podmienok
uvedených v tomto dokumente.
2. Záruka platí na území Slovenskej republiky.
3. Záruka sa vystavuje na vykurovací kotol za predpokladu, že cena kotla bola v plnej výške
uhradená a kópia správne vyplneného Záručného listu bola zaslaná na adresu výrobcu. Na kotol sa
nevzťahuje záruka, ak kupujúci v termíne do 14 dní od dátumu prvého spustenia neodošle na
adresu spoločnosti TUBEX s.r.o. Żeleznicka 329/21, 905 01 SENICA, správne vyplnený Záručný
list s uvedením všetkých požadovaných informácii alebo aj na záručnom liste chýba číslo kotla,
údaje o užívateľovi (meno, priezvisko, adresa, telefón), údaje o montážnej firme, hodnota
parametrov regulácie kotla, druh paliva.
4. Nevyplnený Záručný list bez pečiatok, podpisov a záznamov je neplatný. Doplnenie údajov o
komínovom ťahu a teploty spalín nie je povinné, ale je požadované počas nahlásenia poruchy s
tým spojenej.
5. Na kotol sa nevzťahuje záruka, ak čísla kotla, regulátora alebo elektromotora nesúhlasia s číslami
uvedenými v dokumentácii kotla. (Pri návšteve servisného technika je dôležité, aby sa doplnili
zmeny, následkom chýbajúceho zápisu je odmietnutie záručnej opravy).
6. Garant zabezpečí riadne fungovanie kotla, ak podmienky stanovené v príručke budú prísne
dodržané, najmä parametre týkajúce sa paliva, komínu, kotlovej vody, napojenia na ústredné
kúrenie.
7. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako napr. skrutky, matice, rukoväte, keramické
komponenty a tesnenie, pohybujúce sa rošty, plameňový deflektor s klipom, závlačky, čapy, kliny,
kondenzátory, zapaľovače, povrchové úpravy a nátery (vnútorné steny kotla a palivového
zásobníka), vosková zátka, tesniace káble. Táto záruka sa nevzťahuje ani na elektrické súčasti –
výrobca týchto zariadení poskytuje na ne zvlášť záruku
8. Montáž neoriginálnych náhradných dielov, vlastný zásah alebo samostatne vykonané opravy počas
záručného obdobia majú za následok stratu záruky.
9. Pre zabezpečenie plynulého chodu kotla po uplynutí záručnej doby sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
10. Na prístroj sa nevzťahuje záruka v prípade, že porucha bola spôsobená v dôsledku: mechanického,
tepelného zlyhania, nadmerného spaľovania, záplavy, známok agresívneho prostredia (vrátane
plynov z kanalizácie), známok korózie vyplývajúcich z používania mokrého paliva (palivový
zásobník, šnekový podávač) chemikálií a známok nárastu prepätia.
11. Záruka sa nevzťahuje na kotly, ktoré boli poškodené v dôsledku:
a) Nevyhovujúcej dopravy, ktorú objednal alebo vo vlastnej réžii zabezpečil Kupujúci,
b) chybnej inštalácie neoprávnenou osobou,
c) Vykonanie samostatne opravy nevyhovujúcim spôsobom,
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 24 -
d) Nesprávneho prevádzkovania a iných príčin, ktoré sú nezávislé od výrobcu.
12. Lehota na poskytnutie záruky sa počíta od dátumu predaja, nie však dlhšie ako 18 mesiacov od
dátumu výroby (záväzný je dátum predaja alebo dátum výroby uvedený v návode) a je:
a) 5 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla - kotly radu DRACO, DRACO DUO (bez
ohľadu na typ namontovaného horáka – v prípade montáže s pohonom na štvorcestnom
ventile alebo obehového čerpadla),
b) 5 rokov na tesnosť oceľového podstavca a liatinového výmenníka tepla (kotly radu
DRACO TYTAN v prípade montáže s pohonom na štvorcestnom ventile alebo obehového
čerpadla)
c) 5 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotly radu DRACO DUO MULTI pri
montáži s obehovým čerpadlom),
d) 5 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotly radu FORTI, UNICO, ECOTEK s
pohonom na štvorcestnom ventile alebo obehového čerpadla),
e) 2 roky na tesnosť oceľových výmenníkov tepla - kotly radu DRACO, DRACO DUO (bez
ohľadu na typ namontovaného horáka) – bez pohonu na štvorcestnom ventile alebo bez
obehového čerpadla),
f) 2 roky na tesnosť oceľového podstavca a liatinového výmenníka tepla (kotly radu DRACO
TYTAN pri montáži bez pohonu na štvorcestnom ventile alebo bez obehového čerpadla),
g) 2 roky na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotly radu DRACO DUO MULTI pri
montáži bez obehového čerpadla),
h) 3 roky na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotly radu FORTI, UNICO, ECOTEK bez
pohonu na štvorcestnom ventile alebo bez obehového čerpadla),
i) 10 rokov na tesnosť liatinového tela kotlov SOLITEK a TYTAN,
j) 2 roky (24 mesiacov) pre ostatné prvky a riadne fungovanie,
k) 1 rok na liatinové a pohyblivé časti, ktoré sú súčasťou výbavy kotla (otočný rošt, pohyblivý
rošt, atď.).
13. V prípade poruchy záruka na zariadenie sa predlžuje o čas potrebný na jeho opravu.
14. Počas záručnej doby garant poskytuje bezplatné opravy, odstránenie fyzickej vady výrobku, na
ktorú sa táto dohoda vzťahuje, v termíne:
a) 14 dní od dátumu podania žiadosti, ak odstránenie poruchy nevyžaduje výmenu
konštrukčných prvkov výrobku, ktorý je predmetom tejto zmluvy,
b) 30 dní od dátumu podania žiadosti, ak odstránenie poruchy vyžaduje výmenu
konštrukčných prvkov.
15. Žiadosť o odstránenie fyzickej vady v rámci záruky (reklamácia) musí byť odovzdaná okamžite po
zistení fyzickej vady.
16. Reklamáciu je potrebné nahlásiť
e-mail: [email protected]
tel./fax: +420 / 353 560 9
a poslať vyplnený reklamačný protokol, ktorý si môžete vystrihnúť z návodu na obsluhu alebo
stiahnuť z internetovej stránky. V prípade reklamácie je potrebné uviesť nasledujúce údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
typ, veľkosť kotla, sériové číslo ( nachádza sa na štítku a v návode na obsluhu),
dátum a miesto zakúpenia,
presný popis poruchy,
bezpečnostný systém kotla (typ expanznej nádoby),
presnú adresu a telefónne číslo osoby, ktorá nahlásila reklamáciu,
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 25 -
V prípade reklamácie nesprávneho spaľovania v kotle, dechtovania, úniku dymu cez plniace dvere
alebo palivového zásobníka, k reklamácii musí byť priložená fotokópia expertízy odborníka
potvrdzujúca splnenie všetkých prevádzkových pokynov týkajúcich sa komínového ťahu pre
konkrétnu veľkosť kotla.
1.
Neprichádza k oneskoreniu opravy, ak garant alebo jeho zástupca budú pripravení odstrániť
poruchu v lehote dohodnutej s reklamujúcim, ale z dôvodov nezávislých od garanta, nebudú
schopní túto opravu vykonať (napr. kvôli nedostatočnému prístupu k zariadeniu, výpadku
elektriny alebo chýbajúcej voda).
2.
V prípade, ak reklamujúci dvakrát odmietne vykonanie záručnej opravy, napriek pohotovosti
garanta túto opravu vykonať, domnieva sa, že reklamujúci odstúpil od nároku uvedeného
v žiadosti o opravu.
3.
Garant nie je zodpovedný za nesprávnu voľbu kotla vzhľadom k veľkosti vykurovaných
miestností (napr. inštalácia kotla s príliš malým alebo príliš veľkým výkonom vzhľadom
k potrebám užívateľa). Odporúča sa, aby výber kotla bol vykonaný v spolupráci s príslušnou
projektantskou kanceláriou alebo garantom.
4. Záruka sa nevzťahuje :
a) na koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplotách vody
zásobujúcej systém ÚK nižších ako 60 ˚ C
b) na koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplotách vratnej vody
zo systému ÚK nižšej ako 45˚C,
c) neodbornou inštaláciou neoprávnenou osobou, najmä čo sa týka odchýlok od noriem
obsiahnutých v PN - 91 / B - 02413. Vykurovanie a teplo
d) poškodenie kotla vyplývajúce z použitia pre zásobovanie systému ÚK vody s nevyhovujúcou
triedou tvrdosti ( prepálenie plechu v dôsledku nadmerného kotlového kameňa, chýbajúci
faktor v kotle),
e) škody spôsobené vrením kotla, zhasínanie kotla vodou,
f) nesprávneho funkčnosti kotla v dôsledku nevyhovujúceho komínového ťahu alebo nesprávne
zvoleného výkonu kotla,
g) poškodenie v dôsledku výpadku napájania,
h) použitie nekvalitných palív alebo iných palív, než sú stanovené výrobcom (typ horáka).
5. Garant môže účtovať náklady spojené s bezpodstatným podaním žiadosti o opravu. Môže tiež
účtovať kupujúcemu náklady spojené s likvidáciou fyzickej vady, ktorú zapríčinila nesprávna
údržba a prevádzkovanie.
6. Na bezvýznamné vady, ktoré nemajú vplyv na hodnotu a prevádzku kotla sa záruka nevzťahuje.
7. Podmienkou pre uznanie reklamácie je predloženie dokladu o zakúpení ako aj správne vyplnený
záručný list spolu s reklamačným protokolom.
8. Pripojenie kotla k systému ÚK môže vykonať inštalatér s oprávnením k inštalácii (nutná je jeho
pečiatka a zápis do záručného listu)
9. Prvé spustenie kotla ako aj všetky prípadné opravy a činnosti nad rámec užívateľských činností
opísaných v návode na obsluhu smie vykonávať výlučne servis vyškolený výrobcom. Prvé
spustenie kotla radu DRACO je povinné.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 26 -
10. Reklamované elektrické zariadenie (mikroprocesorový regulátor, ventilátor) spolu s reklamačným
protokolom odošlite na adresu sídla spoločnosti TUBEX s.r.o. Żeleznicka 329/21, 905 01
SENICA na náklady garanta. Garant sa zaväzuje posúdiť reklamáciu a informovať o výsledku
expertízy opravovaného elementu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia.
11. TUBEX s.r.o. nezodpovedá za:
a) škody spôsobené v dôsledku prevádzky alebo poruchy kotla,
b) zamŕzanie sústavy a ďalších prvkov budovy v dôsledku poruchy kotla, najmä vtedy, keď
nefunkčnosť kotla je spôsobená chýbajúcim náhradným dielom podliehajúcim bežnému
opotrebovaniu.
12. Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené skrytými výrobnými vadami alebo vadami
v materiáli, za predpokladu, že

kotol bol prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode a podľa predmetu
určenia, a bolo použité zariadenie odporúčané výrobcom.

kotol nebol demontovaný ani modifikovaný neoprávnenou osobou,

výrobný štítok nebol zničený (odstránený)
V prípade neoprávnenej reklamácie náklady spojené s návštevou pracovníka záručného servisu bude
hradiť reklamujúci.
Výmena reklamovanej časti servisným technikom za bezchybný výrobok nie je totožná so záručnou
opravou. Ak servisný technik nedokáže u zákazníka identifikovať jasnú príčinu poruchy, výrobca si
vyhradzuje právo vykonať odbornú expertízu pre určenie príčiny poškodenia. Expertíza sa vykonáva v
priestoroch výrobcu do 60 dní odo dňa vykonania opravy /náhrady. V prípade poškodenia, ku ktorému
došlo nezávisle od výrobcu (napr. nesprávne pripojenie kotla počas inštalácie, záplava, preťaženie
v dôsledku vysokého napätia, mechanické poškodenie, skrat v systéme), výrobca vystaví faktúru pre
príslušného používateľa za výmenu / opravu. Faktúra spolu so zápisnicou o expertíze a poškodenou
súčiastkou je zaslaná užívateľovi. V prípade, že faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti, záruka sa
pozastaví až do momentu zaplatenia pohľadávky.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 27 -
14 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV PRI PREVÁDZKE KOTLA
Problém
Nízky tepelný výkon
Príčina
Možné riešenie
Možné znečistenie dymovodov
Vyčistiť
dymovod,
priechodnosť komína
skontrolovať
Nedostatočné množstvo vzduchu v kotolni
Skontrolujte kanály prívodu vzduchu
zodpovedné za poskytovanie vzduchu
do kotolne.
Nadmerný ťah komína
Zredukovať ťah
regulátora ťahu.
Spaľovanie nevyhovujúceho paliva.
Zaobstarať kvalitné palivo
prostredníctvom
Nesprávne zvolený výkon kotla
Nesprávna inštalácia ÚK
Dymenie
Nedostatočný ťah komína.
Skontrolovať ťah komína,
priechodnosť dymovodu, porovnať so
zápisom v záručnom liste
Znečistený dymovod.
Starostlivo vyčistite kotol.
Opotrebované tesnenie dverí,
Nesprávne tesnenie palivového zásobníka
Zaobstarať nové tesnenie.
Chyba v tesnení pripojenia kotla s komínom
Opraviť tesnenie alebo vymeniť
prípojku.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 28 -
Vážení užívatelia kotla.
Cieľom poskytnúť Vám rýchle a efektívne servisné služby, prosíme o správne a
presné vyplnenie kópie Záručného listu a Potvrdenia o kvalite a kompletnosti kotla
a následne o jeho vystrihnutie a odoslanie na adresu:
TUBEX s.r.o.
Żeleznicka 329/21,
905 01 SENICA
Vezmite prosím na vedomie, že neodoslanie alebo odoslanie nekompletne vyplneného
Záručného listu a Zápisnice o prvom spustení kotla v termíne do dvoch týždňov od
dátumu inštalácie kotla avšak nie dlhšie ako osem mesiacov od dátumu zakúpenia,
vedie k strate záruky vzťahujúcej sa na kotol - z čoho vyplýva nutnosť hradenia
nákladov spojených s návštevou a prácou servisného technika.
Ďakujeme za pochopenie.
S úctou,
Manažment a zamestnanci spol. Tekla
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 29 -
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 30 -
EXEMPLÁR
PRE
UŽÍVATEĽA
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
NIP 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
fax.(+48)33-8571429
ZÁRUČNÝ LIST (UŽÍVATEĽA)
OSVEDČENIE O SPRÁVNOSTI A ÚPLNOSTI KOTLA
KOTOL
TECHNICKÁ KONTROLA
Pečiatka a podpis
TYP /VÝKON KOTLA
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLA
DÁTUM VÝROBY
PREDAJCA
NÁZOV / PEČIATKA
DÁTUM PREDAJA
MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ
NÁZOV / PEČIATKA
V prípade zistenia chyby servisný technik môže
odstúpiť od prvého spustenia kotla, čo by malo byť
zaznamenané ako poznámka v záručnom liste.
Vyplnené parametre teploty spalín a komínového
ťahu sú bezpodmienečne požadované v prípade
reklamácie týkajúcej sa dymenia alebo zlého
spaľovania.
DÁTUM INŠTALÁCIE
TELEFÓN
PRVÉ SPUSTENIE / NAMERANÉ PARAMETRE
ÚDAJE SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJÚCEJ PRVÉ
SPUSTENIE
DÁTUM PRVÉHO SPUSTENIA
TEPLOTA SPALÍN [°C ]
KOMÍNOVÝ ŤAH [ Pa]
ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
MENO A PRIEZVISKO
ADRESA
ADRESA E-MAIL
TELEFÓN
Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že:

Pri prvom uvedení do prevádzky
servisnou spoločnosťou kotol
nevykazoval žiadnu chybu.

Bol mu doručený Návod na obsluhu
a inštalácie kotla s vyplneným záručným
listom a Osvedčením o správnosti
a úplnosti kotla.

Pri prvom uvedení do prevádzky
servisnou spoločnosťou bol poučený
a rozumie princíp obsluhy kotla a spôsob
nahlásenie možných reklamácii.
PODPIS
POZNÁMKY
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 31 -
Dodatok k Záručnému listu pre zákazníka.
Záznam o vykonaných záručných a pozáručných opravách
Vykonaná činnosť
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 32 -
Podpis, dátum a pečiatka
autorizovaného servisu
EXEMPLÁR
PRE
VÝROBCU
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
NIP 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
fax. (+48)33-8571429
ZÁRUČNÝ LIST (VÝROBCU)
OSVEDČENIE O SPRÁVNOSTI A ÚPLNOSTI KOTLA
KOTOL
TECHNICKÁ KONTROLA
Pečiatka a podpis
TYP /VÝKON KOTLA
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLA
DÁTUM VÝROBY
PREDAJCA
NÁZOV / PEČIATKA
DÁTUM PREDAJA
MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ
NÁZOV / PEČIATKA
V prípade zistenia chyby servisný technik môže
odstúpiť od prvého spustenia kotla, čo by malo byť
zaznamenané ako poznámka v záručnom liste.
Vyplnené parametre teploty spalín a komínového
ťahu sú bezpodmienečne požadované v prípade
reklamácie týkajúcej sa dymenia alebo zlého
spaľovania.
DÁTUM INŠTALÁCIE
TELEFÓN
PRVÉ SPUSTENIE / NAMERANÉ PARAMETRE
ÚDAJE SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJÚCEJ PRVÉ
SPUSTENIE
DÁTUM PRVÉHO SPUSTENIA
TEPLOTA SPALÍN [°C ]
KOMÍNOVÝ ŤAH [ Pa]
ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
MENO A PRIEZVISKO
ADRESA
E-MAIL
TELEFÓN
Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že:

Pri prvom uvedení do prevádzky
servisnou spoločnosťou kotol
nevykazoval žiadnu chybu.

Bol mu doručený Návod na obsluhu
a inštalácie kotla s vyplneným záručným
listom a Osvedčením o správnosti
a úplnosti kotla.

Pri prvom uvedení do prevádzky
servisnou spoločnosťou bol poučený
a rozumie princíp obsluhy kotla a spôsob
nahlásenie možných reklamácii.
PODPIS
POZNÁMKY
Vystrihnite prosím a pošlite na adresu TUBEX
s.r.o. Żeleznicka 329/21, 905 01 SENICA
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 33 -
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 34 -
EXEMPLÁR
PRE
VÝROBCU
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
NIP 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
tel. (+48)33-8571429
ÚDAJE SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJUCEJ
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
ZÁPISNICA Z PRVÉHO SPUSTENIA
Názov
Telefón
Adresa

Pripojenie kotla v systéme :
OTVORENÝM
Poistný ventil

ÁNO

NIE
Expanzná nádoba

ÁNO

NIE
Bezpečnostný obmedzovač teploty

ÁNO

NIE
Elektronická regulácia kotla

ÁNO

NIE
Odvzdušnenie

ÁNO

NIE
Odsávanie

ÁNO

NIE
Tepelná ochrana spiatočky kotla
(štvorcestný zmiešavací ventil s
pohonom, obehové čerpadlo, doskový
výmenník)

ÁNO
Typ ochrany
ĎALŠIE POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
Výkon ventilátora [%]
Stupeň otvorenia clony ventilátora [%]
Povrch vykurovaný kotlom
[m2]
Drzh štvorcestného ventilu
Priemer potrubia výstupu a spiatočky [ mm ]
Nádrž zásobníka TUV. [ dm3 ]
Výška komína [ m ]
Prienik komína [m2]
Prienik a uhol dymového potrubia [m2]
Dĺžka dymového potrubia z kotla do komína [ m ]
POZNÁMKY
Vystrihnite prosím a pošlite na adresu TUBEX
s.r.o. Żeleznicka 329/21, 905 01 SENICA
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 35 -

NIE
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 36 -
PORADOVÉ Č.
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
DIČ 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
tel. (+48)33-8571429
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI
PARAMETRE KOTLA
DRUH / VÝKON KOTLA
MENO A
PRIEZVISKO
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLA
ADRESA
DÁTUM ZAKÚPENIA
NÁZOV PREDAJCU
DÁTUM INŠTALÁCIE
TELEFÓN
NÁZOV SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJÚCEJ INŠTALÁCIU
POPIS NAHLÁSENEJ ZÁVADY:
PODPIS UŽÍVATEĽA:
Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil so záručnými podmienkami na základe
ktorých hlási poruchu a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely reklamácie v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
ODSTRÁNENIE ZÁVADY (VYPĹŇA SERVISNÝ TECHNIK)
MENO A PRIEZVISKO
SERVIS. TECHNIKA
DÁTUM PRIJATIA
ŽIADOSTI
ADRESA
TELEFÓN
ZÁVADA URČENÁ SERVISNÝM TECHNIKOM A SPÔSOB JEJ ODSTRÁNENIA:
DRUH OPRAVY:

ZÁRUČNÁ OPRAVA

PLATNÁ OPRAVA

Pozáručná oprava (platná)
UKONČENIE REKLAMÁCIE
DÁTUM OPRAVY
PODPIS SERVISNÉHO TECHNIKA
PODPIS UŽÍVATEĽA
Užívateľ podpisom potvrdzuje, že závada bola odstránená a kotol pracuje správne
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 37 -
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 38 -
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
DIČ 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
tel. (+48)33-8571429
PORADOVÉ Č.
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI
PARAMETRE KOTLA
DRUH / VÝKON KOTLA
MENO A
PRIEZVISKO
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLA
ADRESA
DÁTUM ZAKÚPENIA
NÁZOV PREDAJCU
DÁTUM INŠTALÁCIE
TELEFÓN
NÁZOV SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJÚCEJ INŠTALÁCIU
POPIS NAHLÁSENEJ ZÁVADY:
PODPIS UŽÍVATEĽA:
Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil so záručnými podmienkami na základe
ktorých hlási poruchu a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely reklamácie v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
ODSTRÁNENIE ZÁVADY (VYPĹŇA SERVISNÝ TECHNIK)
MENO A PRIEZVISKO
SERVIS. TECHNIKA
DÁTUM PRIJATIA
ŽIADOSTI
ADRESA
TELEFÓN
ZÁVADA URČENÁ SERVISNÝM TECHNIKOM A SPÔSOB JEJ ODSTRÁNENIA:
DRUH OPRAVY:

ZÁRUČNÁ OPRAVA

PLATNÁ OPRAVA

Pozáručná oprava (platná)
UKONČENIE REKLAMÁCIE
DÁTUM OPRAVY
PODPIS SERVISNÉHO TECHNIKA
PODPIS UŽÍVATEĽA
Užívateľ podpisom potvrdzuje, že závada bola odstránená a kotol pracuje správne
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 39 -
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 40 -
VÝROBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
„TEKLA”
WIESŁAW TEKLA
43-246 Strumień ul. Poddane 3
DIČ 548-005-07-61
tel. (+48)33-8521254
tel. (+48)33-8571429
PORADOVÉ Č.
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
ÚDAJE O KOTLE
ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI
DRUH / VÝKON KOTLA
MENO A
PRIEZVISKO
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLA
ADRESA
DÁTUM ZAKÚPENIA
NÁZOV PREDAJCU
DÁTUM INŠTALÁCIE
TELEFÓN
NÁZOV SPOLOČNOSTI
VYKONÁVAJÚCU INŠTALÁCIU
POPIS NAHLÁSENEJ ZÁVADY:
PODPIS UŽÍVATEĽA:
Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil so záručnými podmienkami na základe
ktorých hlási poruchu a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely reklamácie v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
ODSTRÁNENIE ZÁVADY (VYPĹŇA SERVISNÝ TECHNIK)
MENO A PRIEZVISKO
SERVIS. TECHNIKA
DÁTUM PRIJATIA
ŽIADOSTI
ADRESA
TELEFÓN
ZÁVADA URČENÁ SERVISNÝM TECHNIKOM A SPÔSOB JEJ ODSTRÁNENIA:
DRUH OPRAVY:

Záručná oprava

Platná oprava

Pozáručná oprava (platná)
UKONČENIE REKLAMÁCIE
DÁTUM OPRAVY
PODPIS SERVISNÉHO TECHNIKA
PODPIS UŽÍVATEĽA
Užívateľ podpisom potvrdzuje, že porucha bola odstránená a kotol pracuje
správne.
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 41 -
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 42 -
POZNÁMKY
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 43 -
Aktualizácia 26.09.2013
Návod na obsluhu a inštaláciu kotlov rady ECOTEK, SOLITEK a TYTAN
- 44 -
Download

návod na obsluhu zásypové kotl