LOMAX_zarucni list_A5_06-2011.FH11 Tue Jun 28 10:15:31 2011
C
Page 1
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
ZÁRUÈNÝ A SERVISNÝ LIST
Zákazník:
meno a priezvisko
Výrobok:
presný názov vyrobku
Adresa montáže:
Výrobné èíslo:
Faktúra èíslo:
Záruka 1: 24 mesiacov od:
deò
mesiac
rok
do:
deò
mesiac
rok
Záruka 2:
deò
mesiac
rok
do:
deò
mesiac
rok
mesiac. od:
Záruka 2. platí iba pri dodržaní garanèných prehliadok 1 x za
mesiacov
Zákazník je povinný objedna garanènú prehliadku písomne poštou, faxom, e-mailom min. 30 dní
pred termínom plánovanej garanènej prehliadky. Pri neobjednaní garanènej prehliadky konèí záruèná
doba dòom plánovanej garanènej prehliadky.
ROZSAH GARANÈNEJ PREHLIADKY
precízna kontrola výrobku
premazanie klzných a ohybných èastí výrobku
kontrola údržby výrobku
kontrola chodu výrobku
kontrola všetkých funkcií výrobku
Composite
LOMAX_zarucni list_A5_06-2011.FH11 Tue Jun 28 10:15:31 2011
C
Page 2
M
ZÁRUÈNÝ A SERVISNÝ LIST
1. GARANÈNÁ
Termín: deò mesiac
rok
2. GARANÈNÁ
3. GARANÈNÁ
4. GARANÈNÁ
rok
podpis a razítko servisného technika
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
5. GARANÈNÁ
rok
Termín: deò mesiac
Composite
rok
podpis a razítko servisného technika
Technik:
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
www.lomax.cz
podpis a razítko servisného technika
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
e-mail: [email protected]
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
K
rok
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
CY CMY
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
MY
podpis a razítko servisného technika
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
CM
rok
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
Y
Technik:
rok
podpis a razítko servisného technika
LOMAX_zarucni list_A5_06-2011.FH11 Tue Jun 28 10:15:31 2011
C
Page 3
M
ZÁRUÈNÝ A SERVISNÝ LIST
6. GARANÈNÁ
Termín: deò mesiac
rok
7. GARANÈNÁ
8. GARANÈNÁ
9. GARANÈNÁ
rok
podpis a razítko servisného technika
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
10. GARANÈNÁ
rok
Termín: deò mesiac
Composite
rok
podpis a razítko servisného technika
Technik:
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
www.lomax.cz
podpis a razítko servisného technika
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
e-mail: [email protected]
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
K
rok
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
CY CMY
Technik:
Termín: deò mesiac
rok
MY
podpis a razítko servisného technika
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
CM
rok
popis servisního zásahu
Dátum: deò mesiac
Y
Technik:
rok
podpis a razítko servisného technika
LOMAX_zarucni list_A5_06-2011.FH11 Tue Jun 28 10:15:31 2011
C
Page 4
M
ZÁRUÈNÝ A SERVISNÝ LIST
Y
CM
MY
CY CMY
K
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Predajca zodpovedá za chyby tohto výrobku v rozsahu stanovené legislatívou Èeskej republiky. Štandardná záruèná doba pre
spotrebite¾a je na všetky výrobky 24 mesiacov. U sekèných brán Delta a Praktik poskytuje predajca záruku 10 rokov na
bránové sekcie. Záruka sa vzahuje na všetky chyby výrobku a jeho súèiastky, ktoré sa stali nepoužite¾nými následkom chybného
materiálu alebo chybného spracovania. Predajca sa zaväzuje, že chyby odstráni buï výmenou dielu, opravou alebo znížením
ceny. Vymenené diely sa stanú vlastníctvom predajcu.
V zákonom stanovenej záruènej dobe predajca preberá nároky na prípadne úhrady nákladov, súvisiace s výmenou poškodeného
dielu maximálne do výšky hodnoty poškodeného dielu. Po lehote stanovenej zákonom predajca nepreberá žiadne nároky na
úhradu sprievodných nákladov.
Ak je výrobok opatrený krycou ochrannou fóliou, predajca doporuèuje odstráni ju max. do 1 týždòa po montáži, pri jej neskoršom
odstránení môže dôjs k poškodeniu výrobku. Pri neodstránení krycej fólie nepreberá výrobca žiadnu zodpovednos za prípadné
poškodenie povrchu výrobku. Na tieto poškodenia sa nevzahuje záruka. So všetkými výrobkami musí byt manipulované tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu. Záruka sa nevzahuje na chyby vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním. Najmä sa nevzahuje
na škody vzniknuté na veciach alebo zdraví osôb.
Zákazník stráca záruku:
ak nie je výrobok uvedený do prevádzky výrobcom, výrobcom vyškolenou firmou alebo oprávnenou osobou
prevedie sám bez súhlasu výrobcu, alebo si dá treou osobou vykona akúko¾vek zmenu, úpravu alebo opravu výrobku
odstránenie výrobného štítku
Záruka sa nevzahuje na chyby spôsobené:
použitím dielov od iných dodávate¾ov bez súhlasu výrobcu( použitie iného typu pohonu, ako deklaruje výrobca)
mechanickým poškodením osobou alebo cudzím predmetom
pôsobením vonkajších vplyvov ako napr. ohòa, vody, solí, kyselín a pod...
úmyselným alebo nedbanlivým poškodením
bežným opotrebením prevozom ( najmä u torzných pružín, oce¾ových laniek, styèných plôch tesniacich gúm a kefy, vodiacich
prvkov a u bezpeènostných závesných pružín k rolovacím systémom)
nadmerným zaažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií výrobku
nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu
treou osobou, živelnými pohromami alebo zásahom vyššej moci
Prípadná predåžená záruka je podmienená podpisom servisnej zmluvy a nevzahuje sa na pohony a ostatné elektro - súèiastky.
K prevedeniu záruènej a pozáruènej opravy je treba oznámi príslušnému predajcovi nasledujúce údaje:
presnú adresu užívate¾a
jmeno, priezvisko a telefonický kontakt na zodpovednú osobu
typ výrobku a výrobné èíslo
miesto, kde je výrobok inštalovaný
èíslo faktúry - daòového dokladu
charakter poškodenia
Composite
razítko a podpis regionálneho predajcu
Download

LOMAX_zarucni list_A5_06