SportVis
Na zmiernenie bolesti a optimálnu regeneráciu lenka po vyvrtnutí prvého alebo druhého
stup a.
Vlastnosti a zlo enie:
SportVisTM je íry roztok sterilného 1% hyaluronátu sodného vo fosfátom pufrovanom
fyziologickom roztoku v predplnenej skúmavke v balení po dvoch pre periartikulárnu
injekciu do mäkkého tkaniva lenka. Jedna periartikulárna injekcia v priebehu 48 hodín
po úraze a druhá 2 a 3 dni po prvej injekcii.
Hyaluronát sodný je polysacharid s dlhým re azcom tvorený disacharidovými
jednotkami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tele.
SportVisTM má pH a osmolalitu biokompatibilnú s mäkkým tkanivom.
1.2 ml roztoku SportVisTM, sterilizovaného filtráciou, je prilo ených vo vopred
pripravenej sklenenej injek nej strieka ke na jednorazové pou itie. Injek ná strieka ka
je zabalená v bistri a v lepenkovej krabici, ktorá tvorí vonkaj í obal.
Dávkovanie a aplikácia:
Periartikulárnu injekciu SportVisTM smie aplikova iba odborne vy kolený zdravotnícky
personál.
Dávkovací re im je jedna periartikulárna injekcia v priebehu 48 hodín po vyvrtnutí lenka
prvého alebo druhého stup a a druhá nasleduje 2 a 3 dni po prvej injekcii.
Obsah injek nej strieka ky je sterilný a pri injikovaní musí by pou itá sterilná ihla
odpovedajúcej ve kosti (odporú aný kaliber 27).
Miesto pre vpich je nutné pred injekciou dezinfikova .
Periartikulárne injekcie treba aplikova jediným vpichom pozd predného talofibulárneho
väzu (ligamentum talofibulare anterius) pod a orienta ných bodov. Vpich sa prevádza
pozd 3 rovín: antero- posteriálnej, mediálnej a laterálnej k proximálnemu bodu väzu.
1.2 ml roztoku SportVisTM je aplikovaných v priebehu 48 hodín po úraze a druhá
injekcia 1.2 ml nasleduje 2 a 3 dni po prvej injekcii.
Po pou ití injek nú strieka ku a ihlu zlikvidujte.
Indikácia:
SportVisTM je ur ený na to, aby zmiernil boles a optimalizoval regeneráciu lenka po
vyvrtnutí prvého a druhého stup a.
SportVisTM hyaluronát sodný zvý i mno stvo hyaluronátu sodného obsiahnutého
prirodzene v mäkkom tkanive lenka a zais uje tak ideálne prostredie pre hojenie
po kodeného tkaniva.
Kontraindikácia:
Preukázaná precitlivelos na hyaluronát sodný.
Varovanie a zásady bezpe nosti:
SportVisTM smie aplikova iba odborne vy kolený zdravotnícky personál.
SportVisTM nesmie by aplikovaný intravenózne, preto e hyaluronát sodný mô e
upcha cievy, o mô e vyústi v embóliu alebo poru enie povrchu.
Neaplikujte, ak je tkanivo pacienta zanietené, infikované alebo ak poko ka vykazuje
vidite né príznaky akútneho i chronického ko ného ochorenia.
Hyaluronát sodný sa vyrába fermentáciou Streptococcus equi a je dôkladne
purifikovaný.
Napriek tomu musí odborný zdravotnícky personál bra do úvahy imunologické riziko a
al ie potencionálne riziká, ktoré mô u súvisie s injekciou akéhoko vek biologického
materiálu.
Infekcia miesta injekcie hrozí rovnako ako pri ka dej periartikulárnej procedúre.
Bezpe nos aplikácie SportVisTM tehotným a kojacim enám nie je preukázaná.
Pou itie SportVisTM v tomto období je otázkou zodpovedného rozhodnutia
zdravotníckeho personálu.
Ihly nesmú by pou ité opakovane, preto e vyzrá aný SportVisTM mô e ihlu upcha .
K vyzrá aniu dochádza za prítomnosti katiónových povrchovo aktívnych látok, ako je
benzalkoniumchlorid alebo zvy ky istiacich prostriedkov, ktoré zostávajú v ihle po
resterilizácii.
Dodr ujte národné alebo miestne nariadenia o bezpe nom pou ívaní a likvidácii ihiel.
Zaistite okam itú lekársku pomoc, ak dôjde ku zraneniu.
Nepou ívajte po kodené balenia.
Ved aj ie ú inky:
Mierne za ervenanie, ktoré asom pominie.
Nezlu ite nos :
SportVisTM nebol testovaný na zlu ite nos s inými látkami na periartikulárne
injikovanie.
Preto sa neodporú a vzájomné mie anie alebo sú asné podávanie s inými látkami
pou ívanými na periartikulárne injikovanie.
Skladovanie:
Skladujte pri teplotách medzi 2 °C a 25 °C.
Nezmrazujte. Chrá te pred svetlom.
Nepou ívajte, ak bolo sterilné balenie po kodené.
Sterilný produkt výhradne na jednorazové pou itie.
Nepou ívajte po dátumu exspirácie.
Dátum: 08/2007
Symboly pou ité na obale:
íslo dávky
Dátum exspirácie
Výhradne na jednorazové pou itie
Skladujte pri teplotách 2 °C a 25 °C
Chrá te pred svetlom
SportVisTM prednaplnené injek né strieka ky sú asepticky plnené
sterilným filtrovaným hyaluronátom sodným
Výrobca
Kompletné pokyny, varovanie a bezpe nostné opatrenia sú sú as ou obsahu
tohoto letáku
Download

SportVis Na zmiernenie bolesti a optimálnu - csc