Download

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich