Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,
Námestie 1.mája č. 1, 048 01 Rožňava
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
Október 2014
-1-
Oblasti hodnotenia školy:
I. Poslanie a vízia
II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2013/2014
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
-2-
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
Názov školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Elektronická adresa
Internetová adresa
Zriaďovateľ
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa
Rada školy
Hospodárka školy:
Kontaktné údaje školy
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,
Námestie 1.mája č. 1, 048 01 Rožňava
058/7322339, 058/7345321
058/7345321
[email protected]
www.szsrv.edu.sk
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Mgr. Ľuboš Lipták
PhDr. Monika Mikušová
Predseda : Ing. Monika Genčiová
Tajomník: Mgr. Sylvia Šárkányová
Ing. Lenka Sústriková
058/7345321, 0949654798
058/7322339
058/7322339
058/7322339
058/7322339
Certifikát kvality:
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola získala prostredníctvom projektu
certifikát kvality. Certifikačným orgánom manažérskych systémov bol Perfect Quality Mark, s.r.o.,
Trieda SNP 75, Banská Bystrica. Certifikát kvality bol udelený dňa 17.12.2007. Recertifikácia sa
uskutočnila 04.07.2014. Škola pracuje nepretržite systémom manažérstva kvality.
-3-
I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
SILNÉ STRÁNKY
kvalifikovanosť učiteľov a odbornosť
zamestnancov školy
SLABÉ STRÁNKY
počítačové vybavenie školy
ochota učiteľov pracovať nad rámec
povinností
nepriaznivý demografický vývoj
málo moderných učebných pomôcok
dobré uplatnenie absolventov
predimenzovanosť štandardov a cieľových
požiadaviek
telocvičňa a športové ihriská – maximálne
využitie žiakmi školy
vysoká náročnosť súťaží
silná podpora rodičov
silná podpora mestskej samosprávy
rozvoj moderných vyučovacích metód
tradícia, bohatá mimoškolská činnosť
propagácia školy v lokálnych médiách
dobré hodnotenie absolventov
stabilné a silné postavenie medzi SZŠ v SR
využívanie IKT
vysoké pracovné zaťaženie učiteľov a
manažmentu školy
neatraktívnosť učiteľského povolania, slabé
finančné ohodnotenie
nespolupráca zo strany rodičov žiakov zo
znevýhodneného prostredia
vysoký počet vymeškaných hodín žiakov
školy
nižší počet žiakov v triedach s vyučovacím
jazykom maďarským
neklesajúci záujem o štúdium
voľný prístup k internetu
sebarealizácia žiakov
podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov
vzájomná empatia, úcta a pochopenie v
kolektíve
PRÍLEŽITOSTI
zavádzanie nových študijných odborov
rozvoj pedagogických a žiackych
kompetencií
HROZBY
demografické a sociálne zloženie
obyvateľstva – menší počet nahlásených
žiakov na štúdium
modernizácia vyučovania
konkurencia škôl
nepreťažovanie žiakov
veľmi vysoké pracovné zaťaženie
vytvorenie priestoru pre žiakov na
vyjadrovanie postojov, názorov, riešenie
problémov, samostatnosť a tvorivosť
vysoký počet novovznikajúcich škôl
modernizácia vyučovacích pomôcok
fluktuácia žiakov
vytváranie podmienok na výchovné
pôsobenie vedúce k tolerancii, empatii a
asertivite
slabšie pripravení žiaci na štúdium
zapájanie sa do projektov EÚ
vysoký počet zastupovaných hodín
nespolupráca rodičov problémových žiakov
finančne náročná praktická výuka v
zdravotníckych zariadeniach
-4-
Vízia školy :
Víziou našej školy je :
 spájať meno Strednej zdravotníckej školy - EKI v Rožňave s kvalitou a istotou
 prispieť k výchovno-vzdelávacím úspechom našich žiakov
 vytvárať dlhodobo pozitívne vzťahy s rodičmi našich žiakov
 efektívne uplatňovať potenciál pedagogických zamestnancov
 vytvárať istotu a priateľské pracovné prostredie pre pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy
 v maximálnej miere približovať informačné technológie v čase vyučovania i v mimo
vyučovacom čase žiakom školy a verejnosti
 pružne reagovať na potreby trhu práce na Slovensku i v zahraničí
Vyhodnotenie:
V školskom roku 2013/2014 sa darilo vedeniu školy naďalej udržiavať dobrú úroveň
spolupráce medzi školou a rodičmi a na vyššiu kvalitatívnu úroveň sa dostala spolupráca riaditeľa
školy so školskou radou.
Pre každý školský rok je vedením školy vypracovaný plán práce, ktorý obsahuje konkrétne
úlohy v oblastiach vyučovania a prevádzky školy. Naplánované dôležité úlohy sa podarilo v
školskom roku splniť:
Vo vyučovaní používame nové metódy a formy. Stabilizoval sa učiteľský zbor, ktorý je plne
kvalifikovaný v zmysle zákona a v zmysle uplatňovaných požiadaviek ŠVP a ŠkVP.
Škola sa i naďalej zapájala do rôznych projektov.
SZŠ–EKI v Rožňave dosiahla výborne hodnotenie maturitných skúšok a umiestnila sa na
poprednom mieste v hodnotení stredných odborných škôl, ktoré vypracovala agentúra INEKO.
Poslanie školy:
SZŠ–EKI v Rožňave si chce naďalej uchovávať dobrý kredit vo verejnosti, na základe
kvalitnej prípravy svojich absolventov, čím by udržalo jednak vysokú úspešnosť škol y
v umierňovaní absolventov , ale aj záujem o štúdium z radov absolventov základných škôl.
SZŠ–EKI poskytuje vzdelanie vo svojich študijných odboroch na úrovni ISCED 3A,
ISCED 4A, ISCED 3C a ako jedna z mála stredných zdravotníckych škôl v rámci Slovenska si
udržala vzdelávanie na úrovni ISCED 5B, v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.
Poslaním našej školy je vzdelávanie a výchova zdravotníckych pracovníkov pre všetky typy
štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Je nielen vzdelávacou inštitúciou, ale patrí medzi
kultúrne, športové a spoločenské centrá regiónu.
Odborná výchova vychádza z profilu absolventa, ktorého orientácia vedie študujúcich
k biodromálnemu vzdelávaniu. Priestupnosť vzdelávania je zabezpečená priamo na našej škole a
vychádza z potrieb praxe. Úzko spolupracujeme v rámci vzdelávania dospelých, so
zamestnávateľmi v oblasti poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb. Cieľom školy je
zabezpečiť rozvoj individuality osobností našich žiakov a zachovať vzdelávaciu úroveň
absolventov školy. Výsledkom má byť vlastenecky cítiaci občan SR, schopný komunikácie,
disponujúci vedomosťami a zručnosťami vymedzeného obsahu štúdia našej školy, ktorý bude
schopný tvorivo ich uplatňovať v praxi, demokraticky sa správať a rozhodovať.
Na vyučovaní všetkých predmetov sa škola usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj
osobnosti mladého človeka, vychovávať ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity a demokracie. Aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť a
špeciálne na tomto type školy zvýrazňovať úlohy a funkcie školy v príprave žiakov, umožňovať a
podporovať rozvoj vlastnej individuality žiakov a i c h talentu prostredníctvom voliteľných,
krúžkovej činnosti, účasťou na predmetových olympiádach a ďalších súťažiach a zúčastňovať sa na
projektoch podporovaných EU.
-5-
V oblasti vzdelania za hlavné priority kladieme odbornú pripravenosť žiakov na systémové
riešenie situácií. Významnou prioritou je osvojenie si cudzích rečí so schopnosťou plynulej
konverzácie na všeobecné témy a schopnosť absolventov ovládať výpočtovú techniku v bežných
podmienkach praxe.
Škola v oblasti odbornej prípravy naďalej spolupracuje s:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, Rožňava
DSS SUBSIDIUM Betliarska 18, Rožňava,
Dom Humanity Geralda Bergera, Pionierov 8, Rožňava
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera n.o. Rožňava Huta 3454, Rožňava
Karpenko s.r.o., Špitálska 1, Rožňava
Pre našich pedagogických a nepedagogických zamestnancov je prvoradý žiak, rešpektujeme
jeho potreby a práva. Naše kroky smerujú k uspokojeniu požiadaviek rodičov a žiakov. Našim
poslaním je vytvárať pozitívnu klímu a podnetné pracovisko pre všetkých pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školy, pružne reagovať na nové perspektívne študijné odbory,
podľa požiadaviek praxe a trhu práce.
Vyhodnotenie:
Pri napĺňaní poslania školy sme si udržali vytýčené koncepčné úlohy, úspešne prebehla
rekonštrukcia školy, čím sa zveľaďuje i majetok KSK. Rodičovské združenie pri SZŠ-EKI v
Rožňave prispelo na modernizáciu učebných pomôcok na škole. Materiálno-technické zabezpečenie
sa neustále zlepšuje i pri vyučovaní odborných predmetov. Boli zakúpené pomôcky pre prácu v
laboratórnych podmienkach pre zdravotníckych asistentov, masérov a zdravotníckych záchranárov.
Zveľaďovali sa prezliekarne žiakov v prirodzenom prostredí. Spolupracovali sme na projektoch
ŠVP zdravotnícky záchranár a vypracovali sme ŠkVP pre 3-ročný študijný odbor zdravotnícky
záchranár. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a SZU v Bratislave sme sa zúčastnili na
projekte špecializačného štúdia. Zapojili sme sa do Národného projektu ŠIOV , ÚIPŠ a v zmysle
plánu kontinuálneho vzdelávania sa pedagógovia zapájali do aktualizačných a špecializačných
vzdelávacích aktivít. Podarilo sa nám stabilizovať pedagogický zbor. Naďalej pretrváva záujem o
študijné odbory zdravotnícky asistent, masér aj o vyššie odborné štúdium diplomovaná všeobecná
sestra.
Zámery:
V zmysle poslania, vízie a stratégie, ktorú sme si vytýčili chceme naďalej zvyšovať
hodnotovú orientáciu žiakov školy, rozvíjať kľúčové kompetencie, zavádzať moderné vyučovacie
metódy, prepájať teóriu s praxou, rozvíjať praktické zručnosti žiakov pre výkon budúceho
povolania. Rozvíjať emocionálnu inteligenciu, tvorivosť a profesionalitu našich žiakov.Úlohou
našej školy bude naďalej vytvárať dôstojné podmienky pre výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov
školy vrátane žiakov patriacich k národnostným menšinám.
Aby si škola v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí udržalo trvalý záujem zo
strany žiakov a rodičov, deklaruje permanentné zvyšovanie svojho kreditu v očiach verejnosti.
Budeme dbať na to, aby kolektív zamestnancov tvoril vysoko kvalifikovaný tím pedagogických a
tiež prevádzkových pracovníkov, ktorý zabezpečí optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie
našich študentov. Ponúkame v prvom rade vynikajúcu úroveň poskytovaného vzdelania, čo
zabezpečí absolventom bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce, prípadné prechod na ľubovoľný
typ vysokej školy a jej úspešné absolvovanie. Chceme pokračovať v nastúpenom trende, pri ktorom
je naša škola vo verejnosti vnímaná ako dôveryhodná inštitúcia postavená na obojstranne
demokratickom vzťahu žiak – učiteľ. Všetky úspechy školy budú prezentované na verejnosti v
regionálnych médiách na úrovni okresu a mikroregiónu. Pri súčasnom tempe zmien v spoločnosti,
vede a technike budeme všetkých zamestnancov školy viesť k zvyšovaniu a prehlbovaniu ich
odbornej spôsobilosti, čím minimalizujeme nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese.
-6-
V duchu nového prístupu k vzdelávaniu naša ponuka (Školský vzdelávací program), ktorý
bude pružne reagovať na požiadavky trhu práce. Taktiež budeme dbať na zvyšovanie
technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti školy a samozrejme na patričnom využívaní
tejto vybavenosti všetkými našimi pracovníkmi.
Ciele v školskom roku 2013/2014:
Cieľom školy bude v školskom roku 2013/2014 v praxi uplatňovať myšlienky školskej
reformy, transformácie tradičného školstva na modernú školu.
Vedenie strednej zdravotníckej školy v zmysle prijatej Politiky kvality Strednej
zdravotníckej školy - Egészségügyi Középiskola v Rožňave, si stanovila Ciele kvality SZŠ
v Rožňave na obdobie rokov 2013-2014:

Zaktualizovať Školský vzdelávací program pre školský rok 2013/2014 a v ňom obsiahnuté
myšlienky zvyšovania kvality vyučovacieho procesu uplatňovať vo všetkým ročníkoch.
Zvyšovať vzdelávaciu úroveň absolventov školy a zabezpečiť rozvoj individuality
osobností našich žiakov v zmysle programového cieľa školy.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. Školské vzdelávacie programy pre školský rok 2013/2014
boli zaktualizované, zo zameraným na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu, ktorý sme
uplatňovali vo všetkých ročníkoch. Zvyšovať vzdelávaciu úroveň absolventov školy a
zabezpečiť rozvoj individuality osobností našich žiakov v zmysle programového cieľa –
úloha splnená.

Spracovať tematicko výchovno-vzdelávacie plány pre teoretickú a odbornú zložku
vzdelávania.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. TVVP boli revidované a doplnené.

Propagovaním školy na verejnosti dosiahnuť zvýšený záujem žiakov ZŠ o štúdium a tým
naplniť plán výkonov prvých ročníkov minimálne na jednu triedu.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený čiastočne. Pošty prijatých žiakov boli nižšie ako plánované –
v nasledujúcom školskom roku je potrebne popracovať na splnení cieľu–zapracovanie
v marketingovom pláne propagácie školy.

Dosiahnuť 100% úspešnosť absolventov školy na maturitných, absolventských, skúškach v
roku 2014.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. Cieľ bol splnený, aj keď dvaja žiaci konali maturitnú skúšku
až v septembrovom termíne.

Postupne zvyšovať vzdelanostnú úroveň pedagogických zamestnancov o novodobé
teórie z oblastí pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov a vo
vyučovaní aplikovať teóriu tvorivo – humánnej výchovy.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený.

Na požadovanej úrovni zabezpečovať v praxi právne vedomie hlavne pedagogických
zamestnancov.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený.

Zorganizovať odbornú konferenciu "Deň ošetrovateľstva".
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený.
-7-

V plnej miere podporovať mimoškolskú činnosť. Krúžkovú činnosť vykonávať pod
vedením erudovaných pedagogických zamestnancov.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. Na škole pracovalo 25 krúžkov.

Motivovať pedagogických pracovníkov pre permanentné vzdelávanie a budovanie svojho
kariérneho postupu.
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený. Pedagogických zamestnancov sa aktívne zapojili do všetkých
vzdelávacích aktivít usporadúvaných MPC a SZU Bratislava. Učitelia sa zapojili do všetkých aktivít,
ktoré boli škole ponúknuté.
Škola dosahuje výborne výsledky v oblasti odborného vzdelávania, v oblasti vzdelávania
všeobecnovzdelávacích predmetov sú rezervy. Je potrebné vo zvýšenej miere využívať pozitívnu
motiváciu žiakov, využívať nové formy vzdelávania.
-8-
II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet žiakov školy spolu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov v dištančnej forme vzdelávania
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
-9-
437
305
21
295
229
15
77
62
3
142
76
6
MJ 51/37
15
0
2
10
4
Bol zrušený predpisom 324/2012
Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013
-
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritéria na prijímaciu skúšku podľa študijných odborov :

5356 6 zdravotnícky asistent - denná forma VjS - úspešné ukončenie základnej školy, dobrý
zdravotný stav pre výkon povolania, vykonanie prijímacej skúšky z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, prírodopis a na základe dosiahnutého priemeru

5356 6 zdravotnícky asistent - denná forma VjM - úspešné ukončenie základnej školy, dobrý
zdravotný stav pre výkon povolania, vykonanie prijímacej skúšky z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, prírodopis a na základe dosiahnutého
priemeru

5357 6 masér - úspešné ukončenie základnej školy, dobrý zdravotný stav pre výkon
povolania, overenie špeciálnych schopností pre výkon povolania, vykonanie prijímacej
skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, prírodopis a na základe dosiahnutého
priemeru

5325 7 diplomovaná všeobecná sestra - úspešné ukončenie strednej školy, maturitná skúška,
dobrý zdravotný stav, prijímacia skúška z predmetu biológia a na základe priemeru
z maturitnej skúšky.
kód
5356 6
5356 6
5376 6
5325 7
5304 6
5315 6
5371 3
odbor
zdravotnícky
asistent VjS
zdravotnícky
asistent VjM
masér
diplomovaná
všeobecná
sestra
asistent
výživy
zdravotnícky
záchranár
/ŠPZ
sanitár/ŠPZ
plán
30
1.kolo PS
Prihlásení
25
2.kolo PS
Prijatí Prihlásení
25
7
Zapísaní
Prijatí žiaci
7
26
Stav k
15.9.2012
23
25
28
15
19
15
19
1
1
10
19
9
19
30
35
28
-
-
28
28
17
3
3
2
2
0
0
30
20
17
14
12
29
29
30
30
30
-
-
30
30
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu:
Všetkými formami propagovať nový ŠkVP školy na verejnosti a študijné možnosti pre
žiakov spádovej oblasti školy. Škola prijala opatrenia zamerané na zvýšenie záujmu o štúdium. V
školskom roku 2013/2014 boli organizované 3-krát „Dni otvorených dverí SZŠ - EKI“.
Zintenzívnila sa práca výchovného poradcu. Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala poradenských a
metodických dní organizovaných v spolupráci s CPPPaP , UPSVaR v Rožňave. S aktívnou účasťou
sa prezentovala SZŠ - EKI na zasadnutiach rodičovských združení v rámci mesta, okresu Rožňava,
okresu Rimavská Sobota a okresu Revúca. Image školy sa šíri elektronickými prostriedkami,
prostredníctvom printových médií i masovokomunikačnými kanálmi. Zapojiť do tejto kampane
nielen výchovnú poradkyňu, vedenie školy, ale aj všetkých vyučujúcich.
- 10 -
IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Priemerný prospech za školu:
2008/2009
1,89
2009/2010
1,80
2010/2011
1,68
2011/2012
1,77
72,99
88,38
54,09
35,49
68,45
71,45
3,13
6,82
3,46
5,04
6,13
6,46
70,77
81,55
50,59
30,44
62,32
64,99
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
Priemerný počet
ospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný prospech za školu
1,89
1,95
1,8
1,68
88,38
72,99
68,4571,45
54,09
35,49
1,77
6,82
5,04
3,13
Priemerný počet vymeškaných hodín na
žiaka za školu
2,01
Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu
2012/2013 2013/2014
1,95
2,01
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu
81,55
70,77
62,3264,99
50,59
30,44
6,13 6,46
3,46
Pozorované ukazovatele, ktoré dokumentujeme aj graficky, poukazujú nepriaznivý, alebo
stagnujúci vývoj. Nepriaznivo vnímame priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín.
Prijali sme niektoré interné opatrenia. Medzi inými sa snažíme zlepšiť komunikáciu
so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov, dôsledne kontrolujeme dochádzku žiakov, zmenili sme
kritériá vnútorného školského poriadku. Škola dosahuje výborne výsledky v oblasti odborného
vzdelávania, ale v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov žiaci dosahujú horšie výsledky. Je
potrebné vo zvýšenej miere využívať pozitívnu motiváciu žiakov, využívať nové formy
vzdelávania.
- 11 -
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
Študijné odbory
2
4,44
58
7
12,06
39
6
15,38
57
16
28,07
199
31
15,57
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
9
20
33
73,33
1
2,22
3336
74,13
313
3,95
15
25,86
35
53,44
1
1,72
4683
80,74
744
12,82
10
25,64
23
58,97
0
0
2298
58,92
429
11
13
22,8
26
49,12
2
3,50
2978
52,24
71
1,24
47
23,61
119
59,79
4
2,01
13295
66,80
1557
7,82
Priemer na
žiaka
45
%
Počet hodín
1.
2.
3.
4.
Spolu
%
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
Počet
žiakov
spolu
Počet hodín
Počet
žiakov
ročník
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
Poznámky:
Ukazovateľ nie je aktuálny pre SZŠ -EKI v Rožňave
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia
Poznámky:
Ukazovateľ nie je aktuálny pre SZŠ -EKI v Rožňave
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14
v iných formách štúdia
Vyššie odborné štúdium 3 ročné /absolutórium/ - študijný odbor diplomovaná všeobecná
sestra
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
53,8
0
0
2070
79,61
1.
2.
3.
Spolu
26
8
30,76
4
15,38
14
21
18
85,71
3
14,28
0
0
0
0
622
23
12
52,17
8
34,78
3
13,04
0
0
409
70
38
54,28
15
21,43
17
24,28
0
0
3157
- 12 -
Počet hodín
ročník
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
Priemer na
žiaka
%
Počet hodín
Študijné odbory
Počet
žiakov
Počet
žiakov
spolu
27
1,03
29,61
5
0,23
17,78
24
1,04
45,1
56
0,8
5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 :
Kód
odboru
5371H
celkom
Názov odboru
sanitár
Spolu konali
ZS
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
24
1
4
29
24
1
4
29
PsV
PVD
P
N
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
odboru
Názov odboru
zdravotnícky asistent
masér
zdravotnícky asistent
53566
53706
5356N
spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
41
13
41
13
14
14
17
17
55
30
55
30
termín: september 2014
Kód
odboru
53566
spolu
Názov odboru
zdravotnícky asistent
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
2
2
2
2
6.2 Externá časť MS
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B1
Nemecký jazyk B1
Počet žiakov
58
13
13
47
24
Percentil
40,91
70,19
13,56
68,77
88,01
6.3 Interná časť MS- písomná forma
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B1
Nemecký jazyk B1
- 13 -
Počet žiakov
58
13
13
47
24
Hodnotenie
76,22
68,41
66,49
60,85
70,00
6.4 Interná časť MS- ústna časť
53566 zdravotnícky asistent - denná
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Slovenský jazyk
a slovenská
literatúra
Maďarský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Nemecký jazyk
B1
Praktická časť
odbornej zložky
Teoretická časť
odbornej zložky
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
5
9
11
5
-
2,53
3
7
2
1
-
2,08
2
1
7
3
-
2,85
11
14
8
1
-
1,97
4
3
2
-
-
1,78
31
8
4
-
-
1,37
19
15
8
1
-
1,79
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
2
3
7
2
-
2,64
4
3
5
1
-
2,23
-
1
-
-
-
2,00
10
4
-
-
-
1,29
9
2
3
-
-
1,57
53706 masér
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Nemecký jazyk
B1
Praktická časť
odbornej zložky
Teoretická časť
odbornej zložky
53566 zdravotnícky asistent - večerná
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Nemecký jazyk
B1
Praktická časť
odbornej zložky
Teoretická časť
odbornej zložky
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
7
4
1
1
-
1,69
7
6
-
-
-
1,46
12
-
1
-
-
1,15
10
2
1
-
-
1,31
7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014
Kód
odboru
Názov odboru
53257
diplomovaná všeobecná
sestra
celkom
PsV
PVD
P
N
Spolu konali AS
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
18
-
5
-
-
-
-
-
23
-
18
-
5
-
-
-
-
-
23
-
- 14 -
V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2013/2014
Vzdelávacie programy
Školy
Študijné odbory denné štúdium
ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)
MZ SR ŠVP 2074353566 zdravotnícky
1/2008
asistent
OZdV
MZ SR ŠVP 207435356M zdravotnícky
1/2008
asistent
OZdV
5356M zdravotnícky
MZ SR Z 34707asistent
2013-OZdV
MZ SR ŠVP 2080653706 masér
1/2008-OZdV
MZ SR ŠVP 208065370M masér
1/2008-OZdV
MZ SR Z 349825370M masér
2013-OZdV
MZ SR SSZS53257 diplomovaná
4148/2002, MŠ
všeobecná sestra
SR3000/2002-42
MZ SR SSZS53257Q diplomovaná
4148/2002, MŠ
všeobecná sestra
SR3000/2002-42
MZ SR SSZS5325Q diplomovaná
4148/2002, MŠ
všeobecná sestra
SR3000/2002-42
Celkom
Vzdelávacie programy
školy
1.
2.
Trie
trie žiac
žiaci
dy
dy
i
3.
4.
Spolu
trie
trie
žiaci
žiaci triedy žiaci
dy
dy
2
2
2
2
44
37
29
1
1
1
25
13
1
14
21
16
1
1
1
26
5
71
23
21
4
79
4
61
3
58
4
69
2
37
2
29
2
27
1
21
1
16
1
23
1
21
1
26
15
269
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2013/2014
1.
2.
ŠVP (uviesť rok
Trie
tried
žiaci
aktualizácie)
dy
y
MZ SR ŠVP Z 350135371 H sanitár
1
29
2013-OZdV
5315 N zdravotnícky
MZ SR Z 494291
22
záchranár
2011-OZdV
5315 6 zdravotnícky
MZ SR Z 494291
záchranár
2011-OZdV
5356 6 zdravotnícky
MZ SR ŠVP 20743asistent
1/2008OZdV
53 56 N zdravotnícky
MZ SR Z 347071
17
asistent
2013-OZdV
53 56 N zdravotnícky
MZ SR Z 347071
23
asistent
2013-OZdV
4
91
1
Celkom
Večerná forma štúdia
ŠPZ
- 15 -
žia
ci
3.
4.
Spolu
trie
trie
žiaci
žiaci triedy žiaci
dy
dy
17
1
17
1
13
13
1
29
1
22
1
17
1
13
1
17
1
23
6
121
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov
po ukončení školského roku 2013/2014
Kód odboru
s názvom
5356 6
zdravotnícky
asistent
5376 6 masér
5325 7
diplomovaná
všeobecná
sestra
pokračujú v
štúdiu
vojenská
služba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2012
Nezamestnaní
k 30.9.2012
celkom
28
-
10
5
43
2
-
10
2
14
2
-
18
3
23
Údaje v tejto sekcii vykazujú nepresnosti–máme študentov z rôznych regiónov a študenti nemajú
povinnosť hlásiť škole uplatnenie po skončení štúdia.
- 16 -
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy
pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
60-65
rokov
66
všetkých
vek
1
14
6
9
1
1
32
44,56
Počet:
1
14
5
7
1
1
29
z toho žien:
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
25
z toho externých
2
kvalifikovaných
0
nekvalifikovaných
Počet všetkých
3
doplňujúcich si kvalifikáciu
učiteľov: 57
7
s 1. kvalifikačnou skúškou
6
s 2. kvalifikačnou skúškou
2
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa
0
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
0
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
odborného výcviku: 0
0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
0
Priemerný počet žiakov na majstra OV
0
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet
0
vychovávateľov: 0
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek: do
30
0
Počet:
z toho
0
žien:
31-40
2
Počet
nepedagogických
zamestnancov: 8
2
41-50
2
2
51-60
3
3
60-65
1
0
nad 66
rokov
0
Spolu
všetkých
8
0
7
Priemerný
vek
50,50
49
z toho s vysokoškolským vzdelaním
3
so stredoškolským vzdelaním
4
- 17 -
Odbornosť odučených hodín
Predmety
Počet hodín
týždenne
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu
92
144
67
1045
1348
Odborne odučené
Počet hodín
%
92
144
62
1045
1348
Neodborne odučené
Počet hodín
%
100
100
92
100
99
5
-
8
-
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
Vzdelávacia
inštitúcia
Inovačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
Akadémia
vzdelávania Žilina
Aktualizačné
Akadémia
vzdelávania Žilina
Aktualizačné
Akadémia
vzdelávania Žilina
Názov osvedčenie,
certifikátu
Interaktívna tabuľa
v edukačnom procese
Lyžiarsky inštruktorKurz zjazd. lyžovania
Riadenie
interpersonálnych
konfliktov v práci
učiteľa
Dosahovanie
psychickej odolnosti,
zvládanie stresu
a syndrómu vyhorenia
učiteľa
Asertívne zvládanie
náročných
komunikačných situácií
v práci učiteľa
- 18 -
Počet učiteľov
Počet získaných
kreditov na 1
učiteľa
17
15
2
10
13
10
13
10
13
10
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,
P.Č
názov súťaže
1.
Olympiáda v AJ
2
3
súťaže vyhlasované MŠ SR
pri individuálnych
súťaž konaná
súťažiach meno
krajská úroveň
dňa
žiaka a trieda
10.2.2014
KK súťaž
1.miesto E. Baštúr,
2.miesto H.Platen
Marec 2014
RK súťaže
8.4.2014
RK
súťaže
12 žiakov školy
Stredoškolská odborná
III.A,III.B,III.M
činnosť
„Hviezdoslavov
Bendžuchová II.M,
Kubín“
Takáčová I.M
celoslovensk
á úroveň
medzinárodná
úroveň
Iné súťaže
pri
individuálnych
súťažiach meno
žiaka a trieda
súťaž konaná
dňa
P.
Č
názov súťaže
1.
Cezpoľný beh
dievčat, okresné
kolo
2.10.2013
2.
Badbinkton dievčat,
Futbal chlapci
22.10.2013
3.
Basketbal dievčat,
28.10.2013
4.
Basketbal dievčat –
dlhodobá súťaž
23.10.2013
5.
Volejbal chlapcov
18.11.2013
6.
31.3.2014
8.
Volejbal dievčat
Volejbal žiakov –
chlapcov
Mini futbal chlapci
9.
Basketbal dievčat
7.
10.
11.
12.
Súťaž v prvej
pomoci
Súťaž v prvej
pomoci
Asistent v akcii
3.4.2014
50 žiakov
10.5.2014
27.10.2014
krajská
úroveň
celoslovensk
á úroveň
medzinárodná
úroveň
OK súťaž,
3.miesto D
4.miesto
CH
OK
1.miesto D
OK
2.miesto
RK
4. miesto
RK semifinále
RK
OK, 2.
miesto
OK
RK,
2.miesto
16 žiakov
Január – apríl
2014
Účasť bez
ocenenia
4 žiaci
8.-11.4.2013
4. miesto
4 žiaci
7.6.2013
7. miesto
Ostatné aktivity na prezentáciu školy
P.Č.
1
2
Názov aktivity
Žltá stužka s príležitosti
Svetového dňa týraných detí
Beseda pre štvrté ročníky –
Ako na VŠ
HUMAY inštitút
vzdelávania
Termín
konania
Oblasť zamerania
Počet zúčastnených
19.11.2013
zbierka
Mgr. Popovičová a 8 žiakov
7.12.2013
Beseda - Ako na VŠ
50 žiakov
- 19 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Divadelné predstavenie,
výpomoc Tempus trh 2013
Výchovno-vzdelávací pobyt
I.DVS
„Mosty bez bariér“ Pribeník
Únia nevidiacich –Zbierka:
Biela Pastelka
Deň srdca – projekt MOST ,
spolupráca s RÚVZ
Kurz Ochrany života
a zdravia, SOŠ
Hviezdoslavova
Enviróza zameraná na
„Ľudské zdravie“, Slov.
agentúra životného
prostredia
„Lienka pomoci“, zbierka
cez SČK ku Dňu seniorov
Návšteva Strasburgu – cena
za výhru v súťaži
Europarlament
Bezvedomie – dychový
koncert zameraný na boj
proti šikanovaniu, xenofóbii,
rasizmu
„Úcta k starším“ v DSS
Subsídium
Enviro projekt, Slov.
agentúra životného
15prostredia
Zber papiera
Národný projekt
KOMPRAX – Kompetencie
pre prax zastrešené CVČ
Meranie TK v TESCU
Študentská kvapka krvi
v spolupráci so SČK
12.10.2013
Kultúrne podujatie
30 žiakov
11.9.2013
VVP
Trieda I.DVS – 20 žiakov
Ped.dozor
18.10.2013
25.10.2013
1.miesto v gastronomickej
suťaži „Najkrajšia torta“
Zbierka
Dobrovoľnícka činnosť
25 žiakov, ped. dozor, RŠ
2 žiačky III.DVS + 1 učiteľ
27.10.2013
Projekt, edukácia
4 žiaci II.DVS
2.10.2013
Edukácia 1.pomoci
2 žiaci III.DVS
projekt
Žiaci tretích ročníkov + ped.
dozor
22.4.2013
4.10.2013
zbierka
6 žiaci II.DVS
6.-9.10.2013
Projekt
4 žiaci IV.M, 1 ped. dozor
2.10.2013
Kultúrne podujatie
Všetci žiaci školy s ped.
9.10.2014
Kultúrny program
10.10.2013
projekt
9.10.2013
zber
Žiaci tretích ročníkov + pred.
Dozor: RNDr. Pásztorová, Mgr.
Tengelyová, Mgr. Labodová
Žiaci školy
10.10.2013
Národný projekt
Žiaci III.A + ŽŠR, ped. dozor
15.10.2013
15.10.15.11.2013
14.25.10.2013
edukácia
4 žiaci
Dobrovoľnícka činnosť
Študenti VOŠ
projekt
Mgr. K. Kouassi
RŠ, Mgr. Popovičová, Mgr.
Sanislóová, Mgr. Vodová,
PhDr. Milická, Ing. Sústriková,
as. Jakabová
5 žiaci s Mgr. Popovičovou
19
Študijný pobyt v Anglicku
20
Stretnutie seniorov „Mesiac
úcty k starším“
18.10.2013
Kultúrno-spoločenské
podujatie
21
„Správna voľba povolania –
príležitosť k úspechu“ pod
záštitou KSK, mesta
Rožňava, Úradu práce,
soc.vecí a rodiny v Rožňave
24.10.2013
Výstava SŠ
Žiaci III.DVS, ped. dozor Mgr.
Sanislóová, PhDr. Gibasová
22
„Zdravý životný štýl“
24.10.2013
Projekt, edukácia
Mgr. Fazekašová
23
Deň otvorených dverí pre
žiakov ZŠ
24.10.2013
16.1.2014
30.5.2014
Prezentácia študijných
odborov a možností štúdia
na SZŠ
+ 2 pedagógovia+žiaci VOŠ
a hostia
24
Projekt Leonardo da Vinci
28.10.-10.11.
2013
projekt
5 žiaci II. DVS, PhDr.
Mikušová
- 20 -
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Duševné zdravie – školenie
v súlade s Akčným plánom
rozvoja mládeže KSK
„Chutilo Vám páni“
s príležitosti Dňa študentov
Kampaň 2013 „Odstráň
obezitu“ vyplývajúci
s národného programu
prevencie obezity pri
príležitosti Svetového dňa
výživy
Záverečné skúšky: Asistent
seniora v Michalovciach
Ľudské práva v praxi
XII. odborný seminár Falck
Záchranka a.s. v Poprade
Konferencia ŽŠR
„Demokracia si Ty“
Svetový deň týrania detí,
zbierka
Imatrikulácia prvých
ročníkov
Aktív bezpríspevkových
darcov krvi v spolupráci
s ÚS SČK
Ocenenie predsedom KSK
za dobrovoľníctvo a BDK
6.11.2013
Projekt, edukácia
Mgr. Hajduová
7.11.2013
Kultúrne podujatie
Všetci žiaci školy s ped.
8.11.2013
projekt
8 žiaci tretieho ročníka, Mgr.
Fazekašová
12.11.2013
Predseda ZS
PhDr. Mikušová
13.11.2013
edukácia
2 žiačky, Mgr. Buzinkayová
14.11.2013
Odborný seminár
Mgr. Labodová
14.11.2014
prednáška
2 žiačky, Mgr. Popovičová
19.11.2013
zbierka
6 žiaci, Mgr. Popovičová
20.11.2013
Kultúrno-spoločenské
podujatie
Študenti I. a III. Ročníkov,
Mgr. Popovičová
21.11.2013
Kultúrno-spoločenské
podujatie
Mgr. Popovičová
28.11.2013
Kultúrno-spoločenské
podujatie
Dobrovoľnícka činnosť
Spolupráca so SČK
RŠ, žiak III.DVS Gabriel Egri
29 žiakov školy, členovia
MSČK
„Sviečkový pochod“
30.11.2012
December
20123
Súťaž
3 pedagógovia +12 žiakov
3.12. 2013
Súťaž
4 žiakov + 2 pedagógov
39
Olympiáda v ANJ –školské
kolo
Olympiáda v NEJ –školské
kolo
Úsmev ako dar
6.12.2013
6 žiaci
40
Mikuláš
zbierka
Kultúrno-spoločenské
podujatie
Žiaci II.B, Mgr. Hajduová
11.12.2013
exkurzia
Študenti I. a II. DVS s ped.
dozorom
12.12.2013
Projekt, edukácia
Žiaci I.A s ped. dozorom
12.12.2013
13.12.2013
Kultúrno-spoločenské
podujatie
školenie
27.12.2013
Kultúrne podujatie
10.1.2014
26.3.2014
Projekt, edukácia
Projekt, edukácia
RŠ, Mgr. Chladná, PhDr.
Mikušová so žiakmi II.DVS
2 študenti
všetci žiaci SZŠ +
pedagógovia
141 žiakov a 7 učitelia
2 žiaci + 1 pedagóg
Pozvaní pedagógovia a 30
žiakov
36
37
38
6.12.2013
46
47
Exkurzia na OLUP Predná
Hora
Buď fit – Zdravý životný
štýl, projekt v spolupráci s
CVČ
Akcia Mikuláš pre deti
zamestnancov školy
Školenie PPPaP Rožňava
Vianočná akadémia žiakov
SZŠ
Pravda o drogách
Projekt KomPrax
48
Školské kolo SOČ
18.2.2014
Súťaž
49
Školské kolo v recitačnej
súťaži v prednese poézie
a prózy v maď. jazyku
26.2.2014
Súťaž
Mgr. Vodová, pozvaní
pedagógovia a 13 žiaci
50
Projekt Enviróza
2.4.2014
projekt
RNDr. Pásztorová + 43 žiakov
s 2 pedagógmi
51
Deň učiteľov
2.4.2014
Kultúrno-spoločenské
podujatie
7 žiaci s 1 pedagógom
52
Interaktívna tabuľa
v edukačnom procese
3.4.2014
edukácia
17 pedagógov
41
42
43
44
45
- 21 -
53
„Hviezdoslav Kubín“ –
školské kolo poézie
3.4.2014
súťaž
8 žiakov a 4 pedagógovia
54
Deň ošetrovateľstva
10.4.2014
55
11.4.2014
Celý pedagogický zbor, 15
žiakov + 180 hostí
8 žiakov, 1 pedagóg
24.4.2014
Kultúrne podujatie
30 žiakov + ped. dozor
57
Deň narcisov
Návšteva divadelného
predstavenia v anglickom
jazyku
Súťaž „ Mladý europan“
Prednáška, spoločenské
podujatie
zbierka
28.4.2014
súťaž
58
Výchovný koncert
29.4.2014
Kultúrne podujatie
59
60
Virtuálna knižnica
„Čo sa hýbe to je živé“
Výchovný koncert – Čítanie
s porozumením
5.5.2014
22.5.2014
diskusia
projekt
Kultúrne podujatie,
edukácia
Mgr. Kouassi + 3 žiaci
Všetci žiaci školy s pedagógmi
školy
Mgr. Kundová s III.B
Mgr. Fazekašová s 15 žiakmi
62
Most úsmevov
28.5.2014
Dobrovoľnícka činnosť
63
Výrad absolventov MS 2014
30.5.2014
Spoločenské podujatie
2.6.2014
prednáška
3.6.2014
súťaž
Október 2013
prednáška
Mgr. Fazekašová
3.6.2014
beseda
Mgr. Tengelyová s III.M
zbierka
Mgr. Popovičová + 4 študenti
prednáška
Študenti III.DVS + ped. dozor
Kultúrne podujatie
Študenti VOŠ + ped. dozor
Október 2013
edukácia
3 žiačka III.DVS
16.1.2014
projekt
56
61
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Hormóny a hormonálna
antikoncepcia
Súťaž HPP a HMZ – SČK
Rožňava
Prednáška na tému: „Zdravá
výživa“
Beseda s paraolympioničkou
Farkašovou
Zbierka Biela pastelka
Burza informácii
Divadelné predstavenie
Lapin - Lapinová
Prvá pomoc v ZŠ
organizované cez SČK
Projekt prvá pomoc po
novom
26.5.2014
September
2013
Október 2013
September
2013
73
Plavecký výcvikový kurz
25.-26.6.2014
kurz
74
Školský výlet na otuženie
vzťahov
25.-26.6.2014
Spoločenské podujatie
75
OŽaZ
9.-10.6.2014
edukácia
76
Súťaž prvej pomoci SČK
3.6.2014
súťaž
26.-28.5.2014
edukácia
27.-28.5.2014
Dobrovoľnícka činnosť
Kultúrno spoločenské
podujatie
77
78
79
Kurz ochrany života a
zdravia
Prvá pomoc SČK
SNM – Múzeum Betliar
NOC MÚZEÍ 2014
Jún 2014
80
Asistent v akcii
13.jún 2014
súťaž
81
Rozlúčková slávnosť
16.5.2014
82
Súťaž prvej pomoci SČK
7.5.2014
Kultúrno spoločenské
podujatie
súťaž
83
Beseda „Živá Knižnica“
5.5.2014
beseda
- 22 -
80 žiakov školy s ped. dozorom
15 žiakov II. DVS, Mgr.
Labodová
Žiaci IV.A, IV. B, IV. M, I. C,
III. C
Žiaci II. Ročníkov s 2
pedagógmi
12 žiakov (figurantov) a 10
učitelia (rozhodcovia)
Michaela Černajová, Monika
Vadasyová
M. Filo, Mgr. Kováčová, Mgr.
Roxerová, Mgr. Hajduová,
Mgr. Buzinkayový žiaci
II.ročníkov
kol. I.A PhDr. Milická, PhDr.
Mitura
Žiaci I. a II. Ročníkov a ped.
dozor
6 žiaci I.DVS, 10 žiakov
II.DVS + ped. dozor
Žiaci III.ročníkov a 4 ped.
dozor
4 žiaci
Žiaci VOŠ
Žiaci III.A a III.B triedy + 1
vyučujúci
Všetci pedagógovia a žiaci
školy
4 žiaci III.aIV ročníkov
Mgr. Kundová a žiaci I.M
triedy
84
85
86
Zájazd do Budapesti
29.4.2014
Hodina o Červenom kríži
20.1.19.2.2014
Marec 2014
Apríl 2014
Máj 2014
Dobrovoľníci Mládež SČK,
projekt “Evička nám
ochorela“ v MŠ
Kultúrno spoločenské
podujatie
Žiaci školy + ped. dozor
spoločenské podujatie
Dobrovoľnícka činnosť
Spolupráca so SČK
členovia M SČK+1 pedagóg
Aktivity učiteľov
P.Č.
Názov aktivity
Dátum
Október 2013
Február 2014
Jún 2014
November –
december 2013
1
Pracovná porada výchovných poradcov
2
Rodičovské združenie
3
4
5
6
7
8
9
Pedagógovia školy + rodičia
December 2013
September 2013
November 2013
Marec 2014
Marec 2014
Október 2014
December 2013
Mgr. K. Kouassi
Mgr. Fazekašová
Mgr. Fazekašová
Mgr. G.Hajdúová
Mgr. M.Sanislóová
M.Filo
Mgr. Fazekašová
Október 2013
Mgr. K. Kouassi
11
Commenius Asistent
Metodické pokyny: „Zdravá výživa“
Zdravé chudnutie
Prac. Stretnutie koordinátorov prevencie
Porada predsedov ZO OZ
Stretnutie organizátorov dlhodobých šport. Súťaží
Zdravotnícka konferencia
Celoživotné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov Commenius
Pracovné zasadnutie PK učiteľov TV SŠ a ZŠ
September 2013
12
Seminár SKSaPA
December 2013
13
Október 2013
Máj 2013
PhDr. Mikušová
Máj 2013
Mgr. K. Kouassi
16
Enviromentálna výchova v praxi
Program celoživotného vzdelávania vzdelávania
Erazmus +
Program celoživotného vzdelávania vzdelávania
Erazmus +
Zdravotnícka konferencia SKSaPA
M.Filo
Mgr. Roxerová, Mgr. Chladná,
Mgr. Labodová, Mgr. Fazekašová
RNDr. O. Pásztorová
December 2013
17
Burza informácii
Október 2013
18
19
Návšteve Welnes centra
RCM Košice Metodika SOČ
Pracovné stretnutie zástupcov na SZU
v Bratislave
December 2013
Október 2013
Mgr. Fazekašová
Mgr. M. Sanisloová, Mgr. A.
Gibasová
Mgr. Roxerová, Mgr. Tengelyová
PhDr. Mitura
September 2013
PhDr. M. Mikušová
10
14
15
20
21
PDP pre prvé ročníky
November 2013
22
23
Návšteva DSS Subsídium
Seminár učiteľov ANJ
September 2013
December 2013
24
Pracovné stretnutie so SČK
November 2013
25
Seminár pre pedagógov o ľudských právach
26
Celoškolské zasadnutie ZR pri SZŠ-EKI
27
Návšteva knižnice – rozšírme si obzor
November 2013
November 2013
Apríl 2014
December 2013
28
VI. Odborný zdravotnícky seminár
December 2013
29
30
31
Školenie zamerané na environmentálnu výchovu
Aktív BDK
Konferencia SKSaPA
November 2013
November 2013
12.6.2014
- 23 -
Účastníci
Mgr. M.Sanislóová
Mgr. G.Hajdúová
Mgr. Chladná
PhDr. Milická, Mgr. Kouassi
MUDr.K.Kopecká,PhD.,
Mgr. Buzinkayová
Vedenie školy
a všetci pedagógovia
Mgr. Chladná
MUDr. Kopecká, PhD.,
RNDr. O.Pásztorová
MUDr.K.Kopecká,PhD.,
učitelia odbornej zložky
32
Pravidelné zasadnutie PK jazykov
2013/2014
Vedenie školy
a všetci pedagógovia
33
Deň otvorených dverí
November 2013
Január 2014
Máj 2014
Mgr. Z.Buzinkayová
Mgr. M.Sanislóová
34
Konferencia stredných zdravotníckych škôl
Apríl 2014
35
36
37
Seminár RP MPC Prešov
Prezentácia súťažných prác SOČ
Pracovné stretnutie SKS a PA v Rožňave
Európske týždne akcií boja proti extrémizmu
a rasizmu- Aktivity
OR PZ v Košiciach- Čo nás spája a čo rozdeľujeKonferencia
Regionálne kolo SOČ
Školenie rozhodcov PRP
Pracovné stretnutie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov SZŠ- Budovanie
tímu
Máj 2014
Február 2014
Február 2014
PhDr. M. Mikušová, Mgr. B.
Chladná
PhDr. Tudjová
Mgr. B. Chladná
učitelia odborných predmetov
18.-28.3.2014
PhDr. Gibasová
21.3.2014
PhDr. Gibasová
Marec 2014
Máj 2014
Mgr. Chladná
5 pedagógov
3.7.2013
Zamestnanci školy
38
39
40
41
42
43
Dozorný audit SMK
Jún 2014
44
Bowling – upevňovanie kolektívu
Pracovné stretnutie pedag.zamestnancov - tvorba
ŠkVP
Recertifikáčný audit manažérstva kvality
Vyhodnotenie SOP
Gemersko- Novohradské lekárske a zdravotnícké
dni
Moderné vzdelávanie
Október 2013
MUDr.K.Kopecká,PhD.,PhDr.
D.Jobbágyová, PhDr. Želmíra
Milická
Mgr. E. Tengelyová
27.6.2014
Vyučujúci v odbore ZA
4.7.2014
16. a 25.6.2014
PhDr. Jobbágyová, PhDr. Milická
Vyučujúce odborných predmetov
23.5.2014
Vyučujúce odborných predmetov
Jún 2014
12 pedagógovia školy
45
46
47
48
49
- 24 -
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,
Názov projektu
Program celoživotného vzdelávania
Comenius – ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
Program celoživotného vzdelávania
Comenius hosťovanie asistenta
Program celoživotného vzdelávania
Erasmus+ Odborné vzdelávanie
a príprava
Číslo projektu
Celkový finančný
príspevok
Príspevok školy
131521232
5546,-€
0
131420169
0
0
2014-1-SK01KA102-000066
42.617,-€
0
Poznámka
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2014.
Predmetom školskej inšpekcie vykonanej dňa 13.3.2014 bolo skontrolovať priebeh externej
časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z MJL na škole.
Závery inšpekcie: Škola bola pripravená na realizáciu EČ a PFIČ MS z MJL. Administrácia
testov i hodnotenie prebiehalo bez rušivých momentov. Činnosť predsedníčky ŠMK, predsedníčky
PMK a školskej koordinátorky bola realizovaná v súlade s pokynmi.
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
makrointeriéry
 školská budova vrátane telocvične
 školský dvor
 garáž /zabezpečená zmluvne/
 školská jedáleň a kuchyňa ( zabezpečená zmluvne)
vyučovacie interiéry
 klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie vybavené didaktickou technikou
 odborné učebne pre teoretické a praktické vyučovanie vybavené podľa normatívu, odborné
učebne pre študijné odbory zdravotnícky záchranár , masér, zdravotnícky asistent, sanitár,
AV a pre diplomované všeobecné sestry
 učebňa informatiky a AZD bola doplnená o nové PC, notebooky a dataprojektor
 odborná učebňa anatómie a fyziológie
 telocvičňa + učebňa
 odborná učebňa pre študijný odbor asistent výživy + dve klasické triedy , ktoré sú mimo
hlavnej budovy školy
- 25 -
nevyučovacie interiéry
školský manažment:
 kancelária riaditeľa školy, kancelária zástupkyne riaditeľky školy, kancelária pre
ekonomický úsek, príručný sklad s odkladacím priestorom, zariadenie pre osobnú hygienu,
zasadačka
pedagogickí zamestnanci školy:
 zborovňa, kabinet pre odborné predmety a praktické vyučovanie
 kabinet výchovného poradcu
nepedagogickí zamestnanci školy:
 kancelárie pre technicko-hospodársky úsek, priestory pre obslužný personál (údržba,
upratovanie, vodič a pod.), príručný sklad s odkladacím priestorom, registratúrne stredisko
iné priestory
 zariadenia pre osobnú hygienu
 sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky
 sklad učebníc
 centrálna knižnica
 priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská
miestnosť
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy, a to
1. Celkový rozpočet bežných výdavkov – normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
boli škole pridelené vo výške 1.259.897,- €.
2.--3. Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli škole pridelené v sume 8.607 €.
Finančné prostriedky boli využívané na nákup učebných pomôcok, na vedenie vzdelávacích aktivít,
na energie spojené s činnosťou krúžkov a na ohodnotenie vedúcich vzdelávacej činnosti.
4.
---5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – 1.537 € nájomné za nápojový
automat a prenájom nebytových priestorov (telocvične).
- 26 -
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet zúčastnených
žiakov
Výchovnovzdelávací pobyt
I.DVS
11.9.2013
Krásnohorská
Dlhá Lúka
SZŠ-EKI
Trieda I.DVS –
20žiakov
Ped.dozor
18.9.2013
Pribeník
Ú KSK Odbor
školstva KE
I.DVS+ MUDr. K.
Kopecká, PhD. a 3
učitelia
27.09.2013
Rožňava
RÚVZ
II.DVS
24.10.2013
Rožňava
KsK Košice
20.11.2013
Rožňava
SČK
Exkurzia kúpele Číž
Február 2013
Číž
SZŠ Rožňava
Exkurzia – návšteva
welnes
Exkurzia FRO
Exkurzia DH, DD
Exkurzia – ukážky
športového
masérstva
Týždeň slovenských
knižníc
Spolupráca s UPJŠ
KE
v rámci
predmetu biológiaBotanická záhradanové metódy
vyučovania
Jeseň 2013
Jeseň 2012
14.11.2012
Medišport
Rožňava
NsP RV
DH, DD RV
23.2.2013
Mosty bez bariér
Projekt
„Deň srdca“
Správna voľba
povolania
Projekt HIV
Deň otvorených
dverí
Stretnutie žiakov
zamerané na
oblasťzávislostí
a sociálnej
prevencie
Aktivity v Domove
dôchodcov –
Subsídium,
dobrovoľníci
M SČK – aktivita
Prvá pomoc na MŠ
–Evička nám
ochorela
Prvá pomoc
SZŠ Rožňava
SZŠ Rožňava
Mgr. Sanisóová + žiaci
školy
2 žiačky
35 žiakov, 3 zodpovední
pedag.
11 žiakov z II. M, Mgr.
Tengelyová
20 žiakov z I.M
10 žiakov z II.M
SZŠ RV
SZŠ Rožňava
12 žiakov z II.M
Marec 2014
GOS
GOS
20 žiakov
25.10.2013
UPJŠ Košice
SZŠ-EKI
II.A,II.B,II.M
+4 pedagógovia
November
2013
Január a máj
2014
SZŠ-EKI
SZŠ-EKI
Rožňava
CPPPa P Rožňava,
SZŠ-EKI
celoročne
Rožňava
Domov
dôchodcov –
Subsídium,
SZŠ-EKI
10 žiakov
celoročne
MŠ na území
Mesta
Rožňava
SZŠ-EKI
SČK
10 žiakov
Rožňava
SČK
34 žiaci a inštruktor PP
Marec 2013
SZŠ Rožňava
- 27 -
2 pedagógovia, 20
žiakov SZŠ
+ hostia
6 žiakov, II.ZZ,II.A
Zodpovedná:
Mgr.G.Hajdúová
Prínos
resp.
nezáujem
žiakov
Prezentácia
študijných
odborov
a aktivít
SZŠ
Svetový deň
pohybom k zdraviu
„Čo sa hýbe, to je
živé“,
spoluorganizácia
a prezentácia školy
29.5.2013
Rožňava
VÚC
21 žiakov +zodpovední
pedagógovia
Koncepcia rozvoja športu
Prínos resp.
nezáujem
žiakov
CH 4. m.
D 3.m.
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet zúčastnených
žiakov
OM Cezpoľný beh
2.10.2013
Dobšiná
CVČ Rožňava
4
21.10.2013
Rožňava
Obchodná
akadémia RV
8
2.m.
22.10.2013
Rožňava
CVČ Rožňava
2
1.m.
23.10.2013
Rožňava
Obchodná
akadémia RV
10
4.m.
28.10.2013
Rožňava
SZŠ – EKI RV
10
2.m.
18.11.2013
Rožňava
SOŠ Spišská Nová
Ves
10
áno
18.11.2013
Rožňava
Gymnázium RV
9
3.m.
27.11.2013
8.4.2014
20.3.2014
25.2.201428.2.2014
27.-29.5.
2014
10.11.06.2014
Rožňava
Rožňava
Rožňava
SZŠ - EKI RV
SASŠ RV
CVČ a SZŠ RV
10
14
12
2.miesto
2. miesto
áno
Vyšná Slaná
SZŠ Rožňava
15
áno
Rožňava
SZŠ Rožňava
114
Rožňava
SZŠ Rožňava
57
Rožňava
SZŠ Rožňava
42
Rožňava
SZŠ Rožňava
79
Rožňava
SZŠ Rožňava
MsÚ a SZŠ
Rožňava
23/a týždeň
Volejbal chlapci
VUC
Badminton dievčatá
VUC
Volejbal dievčat
VUC
Basketbal dievčat
VUC
Volejbal chlapci
VUC
Basketbal chlapci
VUC
Basketbal D
Futbal CH
Minifutbal CH
LVK
KOŽaZ
OŽaZ
OŽaZ
12.06.2014
PVK
Pohybové hry
1000 krokov ku
zdraviu
1x/a týždeň
Rožňava
III. ročníky,
áno
II. ročníky,
áno
I. ročníky,
áno
II. ročníky,
áno
áno
áno
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet zúčastnených
žiakov
Rožňava
IUVENTA BA
SZŠ Rožňava
8
Rožňava
IUVENTA BA
SZŠ Rožňava
8
5.12.2013
Olympiáda
v NJ
Olympiáda v ANJ
10.2.2014
- 28 -
Prínos resp.
nezáujem
žiakov
Rozvoj
jazykovej
gramotnosti
v rámci CUJ
- Ľ.Rajnic RK
III.miesto
Rozvoj
jazykovej
gramotnosti
v rámci CUJ
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Kultúrne poukazy
Počet vydaných poukazov
pre žiakov
Počet vydaných poukazov
pre učiteľov
SZŠ - EKI Rožňava
286
27
Poukaz vzdelávací
Počet vydaných
Počet prijatých
SZŠ - EKI Rožňava
437
297
Názov krúžku, resp. oblasť
Počet aktivít hradených
prostredníctvom
kultúrnych poukazov
5 divadelných predstavení a
koncertov s celoškolskou
účasťou
Počet zriadených
krúžkov
24
Lektor
Počet žiakov
Vyhodnotenie úspešnosti krúžku
Aktívne anglicky
Mgr. Kristína Kouassi
16
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok
Učím sa anglicky
PhDr. Želmíra Milická
33
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok
Matematika okolo nás
Mgr.Mária Sanislóová
19
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok
Evička nám ochorela
PhDr. Marián Mitura
27
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Spolupráca s MŠ na území mesta .
Mgr.Sylvia Šárkanyová
10
Aktívna práca-plne organizovaný krúžok
Mgr.Zdenka
Buzinkayová
9
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Spolupráca s firmou Mary Key, stretnutia
ukážky , praktické cvičenia.
PhDr.František Janda
10
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Výstup sú 4 čísla časopisu IMPULZ a
zapojenie sa do súťaže o najlepší časopis v
rámci SZŠ SR.
"Pomáhaj a chráň"
PhDr.Monika Flochová
9
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Účasť na exkurziách HZS,VZS, LZS
Zaujímavá nemčina
PhDr.Tatiana Tudjová
11
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok
Ochrana prírody a zdravia
RNDr.Oľga Pásztorová
13
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Účasť na výstavách, zber druhotných surovín.
Konverzujem správne
Mgr.Etela Vodová
13
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Aktívna práca v redakčnej rade časopisu a jeho
maďarského oddelenia. Účasť na súťažiach.
Volejbal-životný štýl
Milan Filo
14
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Spolupráca s CVČ. Účasť na súťažiach.
Mgr. Eva Tengelyová
14
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Exkurzia v Liečebných kúpeľoch Kováčová
Mgr.Gabriela Hajdúová
9
Aktívna práca - plne organizovaný krúžok.
Práca Peer skupín , spolupráca s CPPPaP v
RV, GOS v RV, MÚ v RV
Mgr. Beáta Roxerová
13
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
S francúštinou do sveta,
Slovenčina pod mikroskopom
Image, zdravie, krása
Mladý literárny tvorca
Škola chrbta
Stop drogám
Pohybom k zdraviu
- 29 -
Ja a moje zdravie
Lienka Medulienka
Modrá hviezda - symbol
nádeje
Svet zdravia
Image zdravotníka
Mgr. Aneta Kundová
18
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok,
spolupráca s Ligou proti rakovine, Deň
narcisov, odborné prednášky , zbierky.
Mgr. Miriam
Fazekasová
6
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Mgr. Zuzana Labodová
8
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Mgr. Beáta Chladná
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Mgr. Monika Mikušová
9
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Mgr. Eva Popovičová
5
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Tvorivé dielne
PhDr. Andrea Gibasová
6
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Pomôž v núdzi
PhDr. Lívia Kopecká
8
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Mgr. Zuzana Kováčová
5
Aktívna práca – plne organizovaný krúžok
Spevokol
Internetový krúžok
Informácie o Žiackej školskej rade pri SZŠ - EKI v Rožňave
Žiacku školskú radu pri Strednej zdravotníckej škole - EKI viedla PhDr. Lívia Kopecká.
Úzko spolupracuje so Študentským parlamentom mesta Rožňava, čím je umožnené aktívne sa
zapájať do diania verejného života v Meste Rožňava. V priebehu školského roka sa zúčastnili
množstva akcií. Účasť sme zaznamenali aj na školení v oblasti ľudských práv. Žiaci na zasadnutiach
aktívne prezentovali svoje návrhy, ktoré podávali smerom k riaditeľstvu SZŠ, k Rade školy pri
SZŠ, kde majú svoju zastúpenie. Spolupráca je kladne hodnotená.
- 30 -
Download

Oblasti hodnotenia školy - Stredná zdravotnícka škola