BETLIARSKE NOVINY
Betlerskie noviny
Ročník IX.
NEPREDAJNÉ
15
Júl 2010
Už historický záber?
POZÝVAME VÁS:
Z obsahu:
SPRAVODAJSTVO
ZO ZASADNUTÍ OZ
str. 2
REALIZÁCIA PROJEKTU
str. 3
AKO SME VOLILI
str. 3
ČÍM ŽILA NAŠA OBEC
V 1. POLROKU 2010 str. 4-5
INAUGURÁCIA
POŠTOVEJ ZNÁMKY
str. 7
ZBIERKA NA POMOC
str. 7
POZNÁME HRANICE NAŠEJ OBCE? str. 8
BETLIAR PRED 50 ROKMI
str. 9
SPOMIENKA, TVORIVOSŤ,
PRÁCA A ŽIVOT
str. 10
ČO SA TO DEJE S POČASÍM str. 11-12
ŠPORT
str. 12-13
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
str. 14
28. 8. 2010 o 17.00 hodine
oslavy 66. výročia SNP a Deň ústavy SR
- stretnutie pri cintoríne
o 19.30 hodine vatra nad Zálesákom
a o 20. 00 hodine diskotéka na ihrisku
11. 9. 2010 turistický zájazd do Vysokých
Tatier, trasa Veľká a Malá Svišťovka,
cieľ trasy Brnčalova chata
25.9 2010 - IX. ročník MINI RALLY
09. 10 2010 - XV. ročník Jazdy sv. Huberta
6. 11 2010 - vyvrcholenie osláv
680. výročia obce
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
2
júl 2010
Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Betliari
v I. polroku 2010
24. zasadnutie OcZ
25. januára 2010
Obecné zastupiteľstvo schválilo
plán rokovania na rok 2010. Začiatok rokovania je vždy o 18.oo
hod v zasadačke OcZ. Program
rokovania môže byť doplnený
o aktuálne záležitosti týkajúce sa
života obce.
Schválený bol návrh rozpočtu na
rok 2010. Príjmy sú plánované vo
výške 283.610 € z toho 170 tis.
EUR ako výnos dane z príjmov
od FO a miestne dane vo výške
46.680 €. Výdavky sú plánované do výšky príjmu rozpočtu. Iné
financovanie sa predpokladá pri
aktivitách pokrytia finančných
nákladov na realizáciu projektov
z fondov EU. Obecné zastupiteľstvo schválilo Program obce
Betliar na rok 2010. V programe
sa počíta s podrobnejším rozpracovaním harmonogramu osláv
680. výročia obce od prvej písomnej zmienky, ako aj s možnosťou vydania monografie obce.
OcZ ďalej prerokovalo možnosti
prefinancovania realizácie projektu EU. OcZ vzalo na vedomie
správu o výbere daní a poplatkov
za rok 2009. Zastupiteľstvo prerokovalo zoznam dlžníkov, ktorí
neplatia poplatok za komunálny
odpad. Zoznam je k nahliadnutiu
prístupný v kancelárii obecného
úradu.
Bol vydaný súhlas s čerpaním
úveru na úhradu nákladov spojenú s realizáciou projektu rozvoja
vidieka SR na roky 2007 – 2013
„Úprava verejných priestranstiev
a parku v centre obce Betliar“,
v celkovej výške nenávratného
finančného príspevku 284.305,57
€. Úver bude čerpaný od VÚB a.
s. Rožňava vrátane DPH vo výške 53.060,00 €. Bol prerokovaný
návrh o umiestnení našej občianky Emílie Asztalošovej v dennom stacionári prevádzkovanom
ČK Rožňava. Bez určenia výšky
nákladov na pobyt.
OcZ udelilo súhlas starostovi
obce v priebehu roka 2010 robiť
úpravu rozpočtu v nevyhnutných
a odôvodniteľných prípadoch
podľa vzniknutej situácie pri čerpaní jednotlivých položiek rozpočtu do výšky 25 % pridelených
finančných prostriedkov na jednu
nákladovú položku rozpočtu.
Na základe predloženej žiadosti
OcZ súhlasilo s finančnou podporou pre Klub detí s Dawnovým
syndrómom - Gemer v sume
33 €.
Bola podaná informácia o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci na základe platného VZN.
25. zasadnutie OcZ
29. 3. 2010
Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozbor hospodárenia obce za rok
2009. Príjmy rozpočtu dosiahli
čiastku 424.973 €., čo je zvýšenie rozpočtovaných príjmov
o 119.642 €. Najvyššiu položku
zvýšenia príjmovej časti rozpočtu tvorí dotácia z environmentálneho fondu vo výške 99.582 €.
Skutočné čerpanie rozpočtu bolo
vo výške 416.087 €, prebytok
hospodárenia za obec bol vo výške 7.168 €.
Zastupiteľstvo po oboznámení sa
so správou o výslednom audite
účtovnej závierky za rok 2009,
ktorú vykonal Gemer Audit s.
r. o. Rožňava a po vyjadrení sa
hlavného kontrolóra obce p.
Emílie Chocholovej schválilo
záverečný účet obce Betliar za
rok 2009 bez pripomienok. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
správu o bezpečnosti a ochrane
občanov, a o páchaní priestupkov
a trestnej činnosti na území obce
Betliar za rok 2009 podanú riaditeľom Obvodného oddelenia PZ
v Rožňave por. Ing. Ladislavom
Hroncom.
Bola prerokovaná správa o činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru v obci za rok 2009 , ktorú
podal tajomník DHZ v Betliari
Ľubomír Árvay ml. V predloženej správe je rozpísaná činnosť
DHZ za rok 2010.
Zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom parkovacích plôch v obci
pre turistickú sezónu 2010 pre p.
Petra Bernátha s úhradou 14.000
€ za rok.
Bol schválený príspevok na vydanie básnickej zbierky pre autora p.
Alberta Šmihulu. Zastupiteľstvo
súhlasilo s poskytnutím sponzorského príspevku pre Občianske
združenie - Klub historických
a koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach vo výške 100
€. Zastupiteľstvo schválilo ročnú
odmenu pre starostu obce vo výške 10 % ročného platu. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s vyčlenením finančných prostriedkov
na zhotovenie mapy rozmiestnenia hrobových miest na cintoríne
a s jej osadením
26. zasadnutie OcZ,
mimoriadne - 23. apríla 2010
Zastupiteľstvo schválilo podanie
žiadosti o Nenávratné finančné
prostriedky v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Turisti po
stopách Andrássyovcov“, ktorého cieľ je v súlade s platným
územným plánom obce Betliar
a Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Spoluúčasť
obce na financovaní projektu je
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Zastupiteľstvo dalo súhlas s podpisom Partnerskej zmluvy o spolupráci pri realizácii spoločného
projektu v oblasti cestovného
ruchu pod názvom „Turisti po
stopách Andrássyovcov“ medzi
obcami Betliar a Vlachovo.
27. zasadnutie OcZ
31. mája 2010
Zastupiteľstvo schválilo VZN
obce Betliar o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce č. 1/2010.
Vzalo na vedomie informáciu
o ochrane životného prostredia
v obci, súhlasilo s postupom
prác pri úprave a kosení verejných priestranstiev a priľahlých
priestorov miestnych komunikácií. Vzalo na vedomie informáciu
o nakladaní s komunálnym odpadom, ako aj organizáciu zberu,
súhlasí s postupom pri označovaní zaplatených zberných nádob.
Zároveň OcZ konštatuje, že zavedenie separovaného zberu v obci
neprinieslo očakávaný efekt, ba
naopak, objem vývozu sa každoročne zvyšuje. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uplatňovanie
zákona o ochrane pamiatkového
fondu v podmienkach našej obce
a zákona 448/2008 o sociálnych
službách v podmienkach našej
obce.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
zvýšenie nákladov na odobratý
obed zo školskej jedálne v Gemerskej Polome od 1. 3. 2010
z 0,26 € na 0,55 €. Toto zvýšenie režijných nákladov vyjde
obecný rozpočet o navýšenie cca
3000 € ročne. Zastupiteľstvo
prejednalo upozornenie pani Evy
Rišpánovej a Vojtecha Rišpána,
ul. Pokroku 326, na porušovanie
projektovej dokumentácie pri
výstavbe polyfunkčného objektu
stavebníkom p. Aladárom Ondrejom. Zastupiteľstvo vzalo na
vedomie požiadavky MŠ, ktoré
vznikli na základe odporúčania
ŠŠI, ktorá v mesiaci máj bola
v MŠ, jedná sa o kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení a čiastočnú opravu strechy.
Keďže materská škola je v prenajatých priestoroch evanjelickej
cirkvi, rozsah rekonštrukčných
prác, ako aj ich finančné krytie sa
bude riešiť s vlastníkom budovy.
Bola prejednaná žiadosť Bartolomeja Špinera a Dany Špinerovej
a Petra Fabiana o vydanie súhlasu obce na vyňatie parciel z pozemkového fondu. OcZ schválilo
zápis do Obecnej kroniky za rok
2009, ktorý spracoval p. Alexander Maduda.
28. zasadnutie OcZ
mimoriadne - 14. júna 2010
OcZ schválilo zmenu zoznamu
verejnoprospešných stavieb v záväznej časti UPO, do ktorého je
zaradený „Športovo-rekreačný
areál obce“ pod číslom 6.
Bol daný súhlas s organizovaním verejnej zbierky na pomoc
obciam, ktoré boli postihnuté povodňami.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
3
R EALI ZÁCIA P ROJ E KTU ÚP R AVA VE R EJ NÝCH P R IEST R ANSTIE V
V CENT R E OB CE BETLIAR
V priebehu rokov 2008 a 2009 bol spracovaný zámer a následne vypracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí. Žiadosť
bola odovzdaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru Regionálne
pracovisko Košice začiatkom mesiaca apríl 2009. V priebehu posudzovania bola žiadosť doplnená dňa 12. mája 2009. Rozhodnutie o pridelení maximálnej výšky nenávratného finančného príspevku 284305,57
EUR bolo vykonané dňa 14. 1. 2010. Následne došlo k podpisu zmluvy medzi obcou Betliar a Pôdohospodárskou agentúrou Bratislava. Vo
verejnom obstarávaní bola úspešná spoločnosť ARPROG, a. s. Poprad,
ktorá je aj hlavným dodávateľom stavebných prác. Podľa uzavretej
zmluvy o stavebnom diele práce na stavbe majú byť ukončené do 30.
6. 2010 a stavebné dielo odovzdané do užívania do 15. 7. 2010.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov obce Betliar,
zlepšenie životného prostredia obce a zvýšenie atraktivity obce ako
vyhľadávaného centra cestovného ruchu v regióne. Prostriedkom dosiahnutia tohto cieľa je rekonštrukcia a modernizácia technickej infraštruktúry a verejného priestranstva v centre obce. Projekt rieši rekonštrukciu pešej trasy v centre obce a dotvorenie centrálneho priestoru pri evanjelickom kostole. Naplní sa tým funkčné využitie momentálne neadekvátne využitého priestoru. Riešenie prináša aj estetické
dotvorenie obce.
Navrhovaný a už realizovaný projekt je v súlade s cieľom skupiny
opatrení 3.4 – Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb,
ako aj s cieľom Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013.
Ako sme volili
Dňa 12. júna sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
V Betliari sa uskutočnili v pokojnej atmosfére a po ich skončení sme
mohli konštatovať, že z 807 voličov zapísaných v zozname voličov
nášho volebného okrsku sa hlasovania zúčastnilo 526 voličov. Z takého istého počtu odovzdaných obálok bolo 520 platných hlasov.
Jednotlivé strany v týchto voľbách získali nasledovný počet a percento
hlasov. (Uvádzame ich v poradí podľa počtu odovzdaných hlasov od
tých najúspešnejších až po stranu, ktorej dali občania Betliara najmenej hlasov.)
SMER – sociálna demokracia
SDKÚ – Demokratická strana
Sloboda a Solidarita
202 hlasov
84 hlasov
62 hlasov
38,84 %
16,15 %
11,92 %
Slovenská národná strana
44 hlasov
8,46 %
MOST – HÍD
22 hlasov
4,23 %
Ľudová strana – HZDS
26 hlasov
5%
SDĽ
21 hlasov
4,03 %
Európska demokratická strana
Komunistická strana Slovenska
9 hlasov
9 hlasov
1,73 %
1,73 %
Ľudová strana Naše Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
16 hlasov
8 hlasov
3,07 %
1,53 %
Paliho kapurková,
veselá politická strana
6 hlasov
1,15 %
Strana maďarskej koalície
– Magyar Koalíció Pártja
3 hlasy
0,05 %
Strana rómskej koalície – SRK
2 hlasy 0,03 %
AZEN – Aliancia za Európu národov 2 hlasy
Únia – Strana pre Slovensko
1 hlas
Nová demokracia
1 hlas
0,03 %
0,01 %
0,01 %
Združenie robotníkov Slovenska 2 hlasy 0,03 %
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
4
júl 2010
Čím žila naša obec v pr vom polroku 2010
Rozlúčili sme sa slávnostným
ohňostrojom s rokom 2009 a dňa
1. januára v jeho prvých sekundách sme slávnostne uvítali rok
2010. – Krásne číslo. – Čo nám
prinesie? Bude nás v ňom sprevádzať bujará radosť, ktorou sme
ho vítali?
Staré porekadlo hovorí: „Ako si
zaseješ, tak budeš žať...“ – Mali
by sme o ňom popremýšľať. Nemali by sme sa nechať strhávať
prívalmi citov, ktoré nie vždy
veštia úspech. Triezvo by sme
mali vstávať do každého nového
dňa a tešiť sa zo spevu vtákov,
modrej oblohy a žiarivého slnka.
Aj vtedy, keď je obloha zamračená, slnko nevidieť a vtáci čušia
schúlení kdesi v kríkoch...
Druhý januárový deň v novom
roku mali v kalendári zakrúžkovaný hlavne milovníci pešej turistiky. Nezúčastniť sa Novoročného výstupu by bola neodpustiteľná zrada tradície. A tak tí, ktorí
sa vysporiadali s dôsledkami novoročných osláv, vybrali zo skríň
správne oblečenie, obuv, trekkingové palice a cez vyznačené trasy
sa hneď zaránky pustili smerom
na Volove. Ten je cieľom každoročného novoročného výstupu,
stretávajú sa na ňom kamaráti
turisti, náhodní milovníci prírody
a zimného počasia. Šliapať hore,
pokochať sa výhľadom – ako to
okolnosti dovoľujú štrngnúť si
na úspešný nový rok a znovu šliapať – dole. Má to svoju romantiku, svoj rituál a tak sa nestáva,
aby v tento deň Volovec trpel
samotou.
Výročie oslobodenia našej obce
si každoročne pripomíname – aspoň niektorí z nás – 24. januára.
Tentoraz to bolo krásnych 65 rokov a rozhlasovou reláciou nám
ich pripomenuli tí najmladší –
žiaci základnej školy. Aj toto je
spôsob, ako do ich hlávok vtesnať i túto udalosť – nielen hry na
počítačoch.
V priestoroch kultúrneho domu
sa 21. marca 2010 uskutočnilo
Valné zhromaždenie Pohrebného
podporného združenia na Slovensku. Prejednávali sa na ňom
výsledky práce v jednotlivých
pobočkách a podrobne boli rozoberané organizačné záležitosti
združenia.
Výstavu k 680. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Betliar
pod názvom „Spomienka, tvorivosť, práca a život“ otvorili 30.
marca 2010. Tejto kultúrno-spoločenskej udalosti je venovaný
samostatný článok v našich novinách.
Dňa 10. apríla 2010 sa našou dolinou ozývalo trúbenie vláčika,
na ktoré sme už takmer zabudli.
Motoráčik, ktorý vozil dlhé roky
ľudí do práce, žiakov a študentov
do škôl – sa v plnej práce zásluhou zanietencov – milovníkov
historických vozidiel, zjavil na
koľajniciach trate Košice – Rožňava – Dobšiná a späť. Do Betliara zavítal o 9,50 hod. Vyhrnulo
sa z neho množstvo dobre naladených cestujúcich, ktorí sa po krátkej slávnosti vybrali na prehliadku našej obce. Čakal ich kaštieľ,
park, výstava o histórii našej
obce. Od zážitku previesť sa starým vláčikom ich neodradilo ani
zlé počasie, v ktorom sa striedala
zima, vietor a dážď. Cestujúci,
hlavne deti, boli vláčikom nadšení. Možno práve počasie zavinilo, že na vláčik boli naši občania
pomenej zvedaví. Tí, ktorí ním
docestovali, sa v popoludňajších
hodinách ponáhľali na bývalú
železničnú stanicu, pretože o 16.
hodine sa vláčik vracal späť do
Košíc, do svojho depa.
Pamiatku padlých vojakov v I.
a II. svetovej vojne si každoročne uctievame kladením vencov
k pomníku padlých na miestnom
cintoríne. Deje sa to pri sviatku
Dňa víťazstva nad fašizmom,
tohto roku to vyšlo na 7. mája.
Oproti posledným rokom sa zišlo
pri tomto pietnom akte pomerne
dosť ľudí, čo všetkých potešilo.
V slávnostnom príhovore nám
priblížil históriu posledných dní
bojov nemeckej a sovietskej
armády kronikár obce pán Alexander Maduda. Krátky kultúrny
program pripravili žiaci základnej
školy a ZPOZ. V závere pietneho aktu bol k pomníku položený
veniec a prítomní minútou ticha
vzdali hold padlým.
Deň matiek sa tradične oslavuje vždy v druhú nedeľu mesiaca
mája. Deviateho mája bola nedeľa a do kultúrneho domu sa
pomaly poberali skupinka žien –
matiek, starých mám, tiet, väčšinou tých, ktoré majú deti či vnúčatá v našich školských zariadeniach. Pokladali si za povinnosť
ísť pozrieť sa na ich vystúpenie
v kultúrnom programe, zatlieskať
im, prípadne utrieť si slzu dojatia, šťastia či pýchy. Slávnosť
otvorila básňou členka ZPOZ p.
Gabriela Kukurová, slávnostný
príhovor predniesol starosta obce
p. Július Farkašovský.
Ani jemný a potom už čoraz výdatnejší dáždik neodradil našich
občanov 22. mája od účasti na
podujatí stavania mája. Prilákal
ich aj oznam o účasti súboru Haviar, ktorý si v našej obci urobil
dobré meno na viacerých podujatiach. Partia šikovných chlapov – chýbali nám mládenci – sa
pokračovanie na 5. str.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
5
Čím žila naša obec v pr vom polroku 2010
dokončenie zo 4. str.
šikovne vysporiadala s parádnou
a ovenčenou brezou, ktorú osadili
na tradičné miesto pred obecným
úradom.
Poslankyne sa v mene obecného
úradu postarali aj o občerstvenie
a záver podujatia patril vystúpeniu súboru, ktorý urobil náladu
všetkým prítomným. Po ukončení sa mnohí pobrali na prechádzku, iní si šli posedieť do
miestnych zariadení a ostatní sa
pobrali domov pokračovať v odloženej práci. Čo veľmi potešilo,
bola účasť. Bohatá, snáď väčšia
ako pri rozlúčke so starým rokom. Vidieť skupinky ľudí, ktoré
sa vítajú podaním ruky a hľadajú
si miesto čo najbližšie – to teší!
Snáď sme už „prišli na chuť“ pohode zo vzájomného stretnutia
a spomienkam na staré tradície.
Záver mesiaca mája je každoročne venovaný obecnému výstupu na Volovec, ktorý sa koná na
pamiatku tragickej smrti Daniela
Fabíniho. Milovníci turistiky sa
29. mája zúčastnili už 17. ročníka tohto výstupu, ktorého cieľom je dosiahnutie najvyššieho
bodu betliarskeho chotára – vr-
cholu Skalisko (Baráckej skaly)
s nadmorskou výškou 1293 m.
Meteorológovia na tento deň
predpovedali priaznivé počasie.
Cez určené prechodové miesta
sa už od skorých ranných hodín
prechádzali skupinky tých nadšencov, ktorí si výstup nenechajú
ujsť ani jeden rok. Okolo desiatej
sa okolo Skaliska zhromažďovali prví skalní, čakala ich tu už
dvojica z organizačného výboru,
ktorá mala za úlohu zabezpečiť
získanie podpisov do Pamätnej
knihy obce, odovzdanie účastníckych listov a odznakov vydaných
na počesť výstupu. Viditeľnosť
nebola taká, akú sme očakávali,
horšie však bolo to, že rozhliadajúc sa na všetky strany sme
videli, že pomaly, ale isto nášmu výstupu hrozí dážď. Keď
dážď začal zahaľovať i Tureckú,
mnohým bolo jasné, že je čas odchodu na chatu Stadielko, kde sa
varil guláš. Inak nám hrozilo, že
zmokneme viac, ako by bolo prijateľné. Terén cestou hore i dolu,
bol premočený, vbárali sme sa
do podmočenej trávy. Pri návrate sme museli pridať do kroku,
lebo dážď sa menil na vytrvalý.
Po príchode na chatu naše čuchové orgány už zďaleka dráždila
vôňa gulášu, ktorý navaril Ľubo
Árvay s partiou. Vôňa dráždila,
ale chuť ju prevalcovala. Dobrý
chlebík, k tomu ešte aj pivo – čo
viac si môže želať vyšťavený
turista? Po chvíľach oddychu sa
každý zodvihol, poďakoval sa za
vynikajúce občerstvenie a pobral
sa smerom do dediny. Veru sme
i zmokli, lebo počasie sa umúdriť
nechcelo. Po príchode do dediny
sa skupinky rozišli každá inou
stranou. Mnohí boli po guláši
smädní a vedeli, kde sa tento stav
dá odstrániť. Pohoda tohto dňa
utvrdila každého v presvedčení,
že bol využitý náležite a že sa treba tešiť na 18. ročník výstupu.
Začiatkom júna pokračovali dažde, ktoré už prekročili hranicu
únosnosti. Práve v termíne, kedy
obce vo viacerých oblastiach
bojovali so záplavami, v areáli
nášho parku sa konala veľkolepá
akcia východoslovenských energetikov pod názvom „Deň plný
energie“. Prísne bezpečnostné
opatrenia zamedzili vstup do parku i kaštieľa. Všade boli prísne
oči bezpečnostných služieb. Celá
dedina bola obsadená osobnými
vozidlami a autobusmi účastníkov, ktorí pri vstupe do uzavretého areálu boli označkovaní náramkami. Nik z nás sa do centra
diania nedostal, ale vedeli sme, čo
sa pred kaštieľom a a okolo neho
deje. Hudba a hovorené slovo
moderátorov, výkony spevákov
sa niesli celou obcou. Pre niektorých občanov bola hlasitosť rušivým elementom. Nuž, zaplatili
si za to, že boli pánmi situácie.
Zabávali ich moderátori Andrej
Bičan, Marian Čekovský, superstaristi Dominika Stará a Miro
Šmajda, skupina IMT SMILE so
spevákom Ivanom Táslerom. Po
priestoroch parku boli nastavané
stany s občerstvením, varilo sa vo
vlastných kuchyniach, pripravené
boli prekvapenia pre najmenších,
lebo toto všetko sa pripravovalo
pod hlavičkou Dňa detí. Po ukončení akcie sme mohli vidieť, že tí,
ktorí mali dať areál parku do poriadku, mali práce až-až. Možno
aj oni dostali niečo z ponuky Dňa
plného energie. Nezávidíme im,
veď na takéto podujatia prispeli
i naše peňaženky.
Š. Kaňúrová
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
6
júl 2010
F O T O G A L É R I A
B
E
Z
K
O
M
E
N
T
Á
R
A
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY
Táto výsostne slávnostná udalosť sa konala v piatok, 18. 6. 2010 o
15,00 h v rodovej galérii kaštieľa Betliar. Historická udalosť uvedenia
poštovej známky zanechala hlboké dojmy v prítomných, umocnené
kultúrnym programom žiakov Základnej umeleckej školy z Rožňavy.
Úvodným príhovorom riaditeľka SNM Betliar Mgr. Eva Lázárová
predstavila a privítala autorov: akademickú maliarku Júliu Piačkovú,
rytca Mgr. Art. Arnolda Fekeho a vedúceho poštovej filatelistickej
služby Slovenskej pošty Mgr. Martina Vanča Phd.
Slávnosti sa nemohol zúčastniť autor príležitostnej pečiatky zobrazujúcej sochu Psyché z fontány parku spred kaštieľa Dr. Štefan Burčo
(Rožňavčan - filatelista, a pedagóg).
V rovnakom čase sa konala inaugurácia v prezidentskom poľovníckom zámočku v Topoľčiankach.
Slávnostný príhovor starostu obce Betliar Júliusa Farkašovského navodil atmosféru čias panovania rodu Andrássyovcov.
Zástupca Slovenskej pošty Mgr. Martin Vančo PhD. predstavil techniku tlače známky. Jej návrh bol realizovaný v 6-násobnom zväčšení, rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou. Známka má rozmery
44,4mm x 27,2mm, celkový náklad predstavuje milión kusov, nominálna hodnota je 0,40 €. Hneď na inaugurácii bolo možné si zakúpiť
okrem uvádzanej známky aj obálku prvého dňa s už spomínanou príležitostnou pečiatkou. Tento predaj pokračoval na miestnej pošte celý
nasledujúci týždeň.
Slávnostný krst poštovej známky vykonali riaditeľka SNM, zástupca
pošty a starosta obce. Urobili tak zvitkom osobnej korešpondencie Andrássyovcov z prelomu 19. a 20. storočia.
Týmto aktom sa dostáva Betliar do širšieho povedomia verejnosti a poštová cenina bude propagovať kultúrny skvost Gemera aj za
hranicami okresu či republiky. K tomu jej prajeme, aby obohatila aj
zbierky filatelistov.
Šťastné putovanie.
ZBIERKA NA POMOC POSTIHNUTÝM POVODŇAMI
SÚDRŽNOSŤ SLOVÁKOV JE OBROVSKÁ
Udalosti nedávnych dní rozhýbali celé Slovensko. Povodne, ktoré nás
postihli, nenechali nikoho ľahostajným.
A tak na základe výzvy na pomoc mestám a obciam postihnutým povodňami, ktorú vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska, zapojil
sa aj obecný úrad v Betliari do finančnej zbierky. V dňoch od 9. do
14. júna občania našej obce do nej prispeli sumou 533,- €, ktoré boli
poukázané na účet zriadeného fondu.
Vďaka za humánny čin, ktorý touto zbierkou preukázali, patrí nasledovným občanom Betliara:
Ingrid Sihelská, Ján Vido, Tomáš Gubek, Anton Gubek, Zuzana Tökölyová, Emília Kúkelčíková, Zuzana Pavelková, Miloš Schlosár,
Július Farkašovský, Ružena Podolinská, P. Uličný s rodinou, Ľudovít Rybár, Anna Sapanošová, Ľubomír Árvay, Valika Hladká, Dagmar
Dieová, Zuzana Tompošová, Servové A. a M., Milan Výrostko, JUDr.
Klemová, Mária Fehérová, Ondrej Ďurán, Gabriela Kukurová, Milan
Koššuth, Ľubica Butkovičová, Karolína Fafráková, Helena Augustináková, Gizela Cirbusová, Helena Hegedüsová, Eva Árvayová a Š.
Klein, Ladislav Kochan, Alexander Maduda, Gabriela Baloghová,
Viktória Tengelyová, Pavol Kušnier, Jozef Árvay, TJ Tatran Betliar –
celé vstupné z futbalového zápasu, Mária Žúdelíková, Štefan Kaňúr,
Marian Hodermarský, Alexander Hodermarský, Martin Petergáč, Ľ.
Schlosár a p. Antalíková, Zuzana Šivecová, Lenka Plačková, Dušan
Ivanko, Bc. Ľubomír Zatroch, Emília Chocholová, Júlia Fafráková
a Anna Smereková.
Okrem toho niektorí občania prispeli do finančnej zbierky mobilných
operátorov prostredníctvom sms správ a niekoľkí jednotlivci adresne
zaslali postihnutým rodinám rôzne sumy. Títo darcovia chceli ostať
anonymní, preto ich mená, ani darované sumy, nezverejňujeme.
Srdečná vďaka všetkým.
7
Otváracie hodiny Pošty Betliar
Slovenská pošta
zmenila hodiny pre verejnosť v Betliari nasledovne:
Pondelok
8.00 – 12.00 14.00 – 15.00 15.30 – 16.30
Utorok
8.00 – 12.00 14.00 – 15.00 15.30 – 16.30
Streda
8.00 – 11.30 14.00 – 15.00 15.30 – 17.00
Štvrtok
8.00 – 12.00 14.00 – 15.00 15.30 – 16.30
Piatok
8.00 – 12.00 14.00 – 15.00 15.30 – 16.30
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené
Zásielky si môžete prevziať nasledujúci deň po dni oznámenia
na Pošte Betliar
Telefónne číslo pošty: 058/7983296
Správa o stave verejného poriadku v obci za r. 2009
Správu vypracoval kpt. Mgr. Ján Getler a bola prednesená na Obecnom zastupiteľstve 29. 3. 2010.
Naša obec je začlenená do služobného obvodu s obcami Gemerská Poloma, Henckovce, Rožňava-Baňa, Rudná, Rakovnica, Brzotín a Kružná.
Referentmi obvodu sú: nprap. Alexander Muránsky a ppráp. Tibor
Völgyi .
V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu trestných vecí o 6 a objasnenosť predstavuje 42,86 %.
Boli spáchané tieto trestné veci:
1 krádež – neobjasnená
2 vlámania – neobjasnené
1 krádež elektriny – objasnená
1 ublíženie na zdraví – objasnené
1 poškodzovanie cudzej veci – objasnené
V poslednom období sme sa presvedčili aj o vyčíňaní živlov prírody,
no krutú daň si vybral požiar na Nižnej Maši. Dňa 23. 2. 2010 o 3. hod
ráno došlo k požiaru záhradnej chatky, kde bolo na mieste ohniska
nájdené obhorené telo. Šetrením a po súdnej pitve bolo zistené, že sa
jedná o 38 ročného Ľubomíra G. z Rožňavy. Šetrenie bolo zastavené,
nakoľko sa vylúčilo cudzie zavinenie a k nešťastiu došlo neodbornou
manipuláciou s vyhrievacím telesom. Táto tragická udalosť otriasla obcou, pretože už v minulosti dvaja obyvatelia obce uhoreli vo svojich príbytkoch taktiež vinou nesprávnej
manipulácie s kúrením.
Titulok v novinách: „V Betliari opäť horelo“ sa objavil v rovnakých
zdrojoch 4. 3. 2010. Tentoraz došlo k požiaru v rodinnom dome pri
zváraní kovovej konštrukcie. Osud bol zhovievavejší a nehoda vyžiadala poškodenie majetku a zranenie J. G. s dĺžkou liečenia 42 dní.
Bolo to ďalším mementom pre všetkých občanov. Mnohí stavali svoje
domy vlastnými rukami z úspor rodinného rozpočtu, ale stačí menšia
nepozornosť a človek príde o všetko.
Zdroj: Info Rožňava, Korzár
Pohľad na zhorenisko chatky na N. Maši
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
8
júl 2010
POZNÁME HRANICE NAŠEJ OBCE?
S KÝM SUSEDÍ BETLIAR
Kataster Betliara susedí s mestom Rožňava a obcami čučma, Henclová, Gemerská Poloma a Rudná.
Kataster obce Betliar s mestom Rožňava (časť Nadabula) začína pod
vrchom Turecká 100 m pod kótou 953 m n. m., potom schádza sedlom
pohoria smerom na Rožňavu na kótu 706 m n. m. a hrebeňom na kótu
632 m n. m. k oblasti pod Nižnou Mašou v časti, kde sa breh rieky
Slaná dotýka okraja lesa. Kataster prechádza kolmo cez rieku Slaná,
potom cez železničnú trať v mieste nadjazdu cez potok a štátnu cestu
I/67 v mieste napojenia poľnej cesty až do oblasti Dubníky. Pod oblasťou Dubníky v mieste vybočenia poľnej cesty na sever nepokračuje
v trase poľnej cesty, ale ide priamo na chotárnu hrebeňovú cestu k vrchu Dubníky 150 m pod kótu 578 m n. m. Tu končí katastrálna hranica
s mestom Rožňava (časť Nadabula) a začína s obcou čučma.
Katastrálna hranica s obcou čučma prechádza v trase chotárnej lesnej
cesty hrebeňom na kótu Dubníky 578 m n. m., potom na kótu 582 m
n. m. nad Malkov kút (čučma), ďalej stále po lesnej hrebeňovej ceste
na kótu 609 m n. m. obchádza betliarsky Hrb, čučmiansku Matejku,
potom cez kóty 634 m n. m. a 654 m n. m. nad Brezinkami odbočuje
z lesnej cesty a obchádza Veľký Vrch po vrstevniciach v oblasti Pod
Malou hoľou (čučma) a vrch Sporný s kótou 879 m n. m. Potom pokračuje súbežne s lesnou cestou z pravej strany asi 50 m, priamo na
kótu 924 m n. m. pri chate Tisícka. Od kóty 924 m n. m. vychádza
priamym smerom stúpaním hore na lesnú cestu smerujúcu na hrebeň
Volovca. Na kóte 1123 m n. m. križuje odbočku k chate pod Volovcom. Hranica katastra ide priamo hore na hrebeň Volovca stúpaním po
lesnej ceste až ku kóte najvyššieho bodu Skalisko 1293 m n. m. Tu sa
končí katastrálna hranica s obcou čučma.
Najvyšší vrch Volovca kóta 1293 m n. m. Skalisko (Barácka skala) je
miesto, kde sa stretávajú 4 katastrálne hranice obce Betliar, čučma,
mesta Rožňava a začína kataster obce Henclová. Mesto Rožňava tu má
hranicu iba v tomto jednom bode. Na ľavú stranu od kóty pokračuje
hranica s obcou Henclová.
Katastrálna hranica s obcou Henclová pokračuje z kóty 1293 m n. m.
po značenej lesnej ceste cez hrebeň Volovca smerom na Veľkú lúku
a Javorinku. Pri kóte vychádza z lesnej cesty šikmo po úpadniciach
na hrebeň Javorinky a tu končí katastrálna hranica s obcou Henclová
a začína kataster s obcou Gemerská Poloma.
Katastrálna hranica s obcou Gemerská Poloma začína v oblasti Javorinka, obchádza kótu 1213 m n. m. – Volovec a smeruje dole obchádzaním Suchého vrchu a prechádza cez kótu Bolochova hoľa 1171
m n. m. Potom smeruje kolmo dole vždy po trase lesnej cesty, ktorá
obchádza Košútovu jamu (Betliar) a Šramky (Gemerská Poloma) po
vrstevniciach. Katastrálna hranica po lesnej ceste smeruje do oblasti Strehová, Breziny, Široké prielohy a Dlhé zeme, odkiaľ pokračuje v trase lesného potôčika kolmo cez štátnu cestu I/67 v úseku Nad
hlinami. Pokračovaním v trase potôčika, ktorý sa vlieva do zberného
potoka, katastrálna hranica prechádza kolmo cez tento potok a polia
k rieke Slanej, ktorú pretína v mieste Pod hrbom a pokračuje kolmo
hore do lesa do oblasti Momot. Tu sa zatáča na lesnú cestu, ktorá smeruje k prameňu pod vrchom Turecká. Katastrálna hranica pokračuje
v stúpaní po tejto lesnej ceste až k prameňu a potom od prameňa kolmo
na kótu 953 m n. m. vrch Turecká. Tu končí kataster Gemerskej Polomy a začína kataster obce Rudná.
Katastrálna hranica s obcou Rudná je asi 150 m dlhá v časti po vrstevnici okolo vrchu Turecká a končí asi 100 m pod kótou vrchu Turecká
(953 m n. m.), odkiaľ začína katastrálna hranica s mestom Rožňava
(časť Nadabula).
Blížia sa oslavy 680. výročia
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI BETLIAR
V podvedomí každého nášho občana by mal byť zafixovaný dátum
roku 1330. Pri mnohých príležitostiach sa tento rok zdôrazňuje ako
historický termín, z ktorého pochádzajú prvé konkrétne dôkazy o vzniku našej obce v písomnej podobe. Stačí len zalistovať v minulých číslach našich novín, či zasurfovať si na internete a dozviete sa všetky
podrobnosti o tom, prečo je pre nás tento rok významný.
Čas beží neúprosne rýchlo. Iba nedávno - a s nami množstvo rodákov a hostí zo všetkých kútov krajiny - sme boli svedkami osláv 670.
výročia tejto udalosti. A už pred nami stojí úloha zhostiť sa prípravy
osláv 680. výročia. Ako inak – nemôžeme sa k tejto úlohe postaviť
ľahostajne. Takéto výročia sa nevyskytujú často, a preto treba dbať
o to, aby sa ich význam v budúcnosti nestratil. Ak sa tento dátum bude
spomínať aspoň každý desiaty rok, ľudia naň nezabudnú a čím ďalej,
tým dôležitejší bude pre nás všetkých.
Obecné zastupiteľstvo v Betliari túto udalosť prejednávalo a zostavilo
predbežný postup na dôsledné zvládnutie takej významnej udalosti.
Občanov chceme informovať, že oslavy sa začnú v stredu 3. novembra 2010 otvorením výstavy „Úspechy Betliarčanov v motoristickom
športe“ vo vestibule kultúrneho domu. V piatok, 5. novembra 2010,
bude na budove obecného úradu odhalená pamätná tabuľa, pripomínajúca toto výročie. Po tomto akte bude v kultúrnom dome slávnostná
akadémia, ktorej súčasťou bude odovzdanie pamätných plakiet pre občanov, podieľajúcich sa na rozvoji a dobrom mene obce. Oslavy budú
pokračovať v sobotu 6. novembra slávnostným kultúrnym programom
v kultúrnom dome, v ktorom vystúpia aj známi umelci. Na záver osláv
sa budú konať ekumenické bohoslužby v evanjelickom a. v. kostole.
Zodpovednosť za prípravu dôstojných osláv by nemala byť len na pleciach obecného zastupiteľstva. K ich realizácii by sme mali prispieť
všetci a v prípade potreby aj pomáhať všetkým, ktorí budú rozhodovať
o každej hodine osláv. Ide predsa o prezentáciu nie jednotlivcov, ale
o našu obec – o miesto, ktoré je naším rodiskom, bydliskom – ktoré je
najbližšie našim srdciam. Ak sa nám podarí oslavy uskutočniť k spokojnosti všetkých – občanov i hostí – môžeme byť právom hrdí na to,
že sme to dokázali.
Š. Kaňúrová
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
9
BETLIAR PRED 50 ROKMI
Dňa 12. júna 1960 boli voľby
do národných výborov. Miestny
národný výbor (MNV) v Betliari
sa skladal z 21poslancov. Predsedom MNV sa stal Štefan Feješ
a tajomníkom Ondrej Leštach.
Členmi rady MNV za stali: Štefan Feješ, Ondrej Leštach, Ondrej
Šlosár, Mária Kubincová, Štefan
Mráz, Margita Tompošová, Ján
Jesenák, Michal Jerga a Michal
Delia.
Predsedami jednotlivých komisií sa stali: trestnej Štefan Feješ,
školskej Ondrej Šlosár, finančnej
Štefan Mráz, výstavby a estetiky
Michal Jerga, poľnohospodárskej
Michal Delia, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia Margita
Tompošová a pre miestnu bezpečnosť Albert Ivanko.
K zveľadeniu obce prispelo odovzdanie budov Inseminačnej
stanice do používania, ukončenie nového mostu cez potok pri
vchode do kaštieľa, pokračovanie v regulácii potoka a rozšírenie miestneho rozhlasu na Nižnú
Mašu.
Od 1. septembra sa začali žiakom
v škole poskytovať učebnice
a učebné pomôcky bezplatne.
Od septembra sa tiež začala
poskytovať strava dôchodcom
v jedálni Jednoty v hodnote 5,50
Kčs za poplatok 50 halierov až
3,- Kčs.
Začalo sa tiež s kopaním studne
na cintoríne. Po dlhšej prestávke
začal pracovať divadelný krúžok
P. J. Šafárika. Výbor žien zorganizoval kurz varenia. Organizoval tiež brigády na prácach
v jednotnom roľníckom družstve
(JRD).
Lesný závod dosiahol ťažbu dreva 35.590 plnometrov. Počnúc
rokom 1960 bol Lesný závod
v Betliari schválený za vzorový
lesný závod pre úsek mechanizácie v rámci podniku štátnych
lesov v Košiciach. Pri prácach
v lese sa začala uplatňovať mechanizácia, ako motorové píly
a lanovky. Na dopravu dreva sa
začali používať kolesové a pásové traktory a nákladné autá.
Rok 1960 však nebol pre Betliar iba rokom úspechov. To, čo
trápilo našich občanov pred 50
rokmi, bolo počasie. Už v apríli,
keď boli stromy rozkvitnuté, prišli koncom mesiaca tuhé mrazy,
ktoré spálili kvety na stromoch
a bolo po úrode ovocia.
V júni, keď sa začalo na lúkach
kosiť, boli časté dažde a veľa
pokosenej trávy sa znehodnotilo. V dňoch 16. a 17. júla zase
prudké búrky a ľadovec poškodili
kukuricu a ostatné plodiny, ako aj
dozreté obilie. Vymlátili pokosenú repku, ktorá bola na kôpkach.
Takmer neprestávajúce lejaky
zapríčinili, že sa 25. júla vyliala
rieka Slaná a zaplavila lúky.
Obilie poľahlo, pôda bola rozmoknutá, stroje nemohli vyjsť na
polia. Obilie sa mohlo kosiť len
ručne. V hone Rôtovie sa jačmeň
kosil za takých okolností, na aké
sa vtedajší kronikár p. Jozef Špilda nepamätal. Pôda bola tak rozmoknutá, že kosec v gumových
čižmách vhupol 30 až 40 cm do
blata. Je len šťastím, že v nasledujúcich päťdesiatich rokoch, t. j.
od roku 1960 dodnes sa kosenie
obilia na takej rozmoknutej pôde
nevyskytlo.
Brigády občanov a členov družstva pri kosení obilia sa 31.júla
zúčastnilo vyše sto ľudí. Aj žatvy
v auguste sa zúčastňovali občania
v hojnom počte. Po celonočnom
daždi 10. augusta sa už na pole
vôbec nedalo pristúpiť. Obilie
prichádzalo navnivoč, zemiaky
začali hniť v zemi. Zlé počasie
bolo aj v auguste. Vďaka obetavosti a pracovitosti našich občanov sa mlatba na JRD ukončila
26. augusta. Inde, napríklad v
Gemerskej Polome a v Rožňave,
mali obilie na poli ešte aj v septembri. Začali ho zvážať až v októbri.
Až 5. októbra začalo družstvo vyorávať zemiaky pod Dubníkmi.
Kde sa nemohlo vyorávať, kopali sa zemiaky ručne. V hone pod
Rôtovým každý deň 10 až 20 žien
v gumových čižmách vykopávalo zemiaky. Vyberali ich z blata.
Skončilo sa to až 5. novembra.
Nepriaznivé počasie zapríčinilo,
že úroda v družstve bola veľmi
slabá. Pšenice sa namiesto plánovaných 280 q urodilo len 81, raže
namiesto plánovaných 296 q iba
96, jarný jačmeň – plán 884, skutočnosť 326 q a zemiaky – plán
1800 q a skutočnosť 330 q.
Aj hodnota pracovnej jednotky
namiesto plánovaných 14 korún
bola len 12 korún. Tí, ktorí v tom
čase pracovali na družstve, zaslúžia si aj dnes naše uznanie a úctu.
Snažili sa zabezpečiť výživu
ľudu, hoci boli za svoju prácu
veľmi slabo odmenení.
Predsedom JRD bol Michal
Smriga z Rožňavy. Bol delegovaný z okresu, pretože z miestnych
občanov nikto nechcel túto funk-
ciu vykonávať. Účtovníčkou bola
Mária Zatrochová.
Okresné orgány odporučili, aby sa
zlúčili v jeden celok tri družstvá,
a to Betliar, Gemerská Poloma
a Henckovce. Dňa 11.12.1960 sa
zišli v Gem. Polome výbory základných organizácií KSS, rady
MNV a správy JRD zo všetkých
troch obcí. Zvolili prípravný výbor, ktorého predsedom sa stal
Michal Smriga.
V dňoch 16. až 18. decembra
1960 sa v obciach uskutočnili
členské schôdze JRD, ktoré odsúhlasili zlúčenie týchto troch družstiev. Zlúčené JRD dostalo názov
Nový Gemer a začalo spoločne
hospodáriť od 1. januára 1961.
Alexander Maduda
ČO SA UDIALO PRED 50 ROKMI V ŠKOLE
Školský rok 1960/ 1961 bol posledným rokom najdlhšie pôsobiaceho učiteľa a riaditeľa Andreja Plavuchu .
V tomto školskom roku vyučovali
Mária Líšková (Cirbusová), Oľga
Deliová, Andrej Plavucha, Eva
Breuerová a Janka Kúkelová.
Školu navštevovalo 143 žiakov,
najviac bolo štvrtákov - 36.
Personálne zmeny počas roka nenastali.
Naďalej boli overované nové
učebné osnovy v matematike,
výtvarnej výchove a pracovnom
vyučovaní, teda škola bola tzv.
výskumnou - ako pred rokom.
Žiaci pracovali na „všeužitočných prácach“ 2 hodiny týždenne, pri úprave okolia autobusovej
zastávky, malého parku, hasičskej
zbrojnice, kvetinových záhonov
v závode VDP (Zdroj), starali
sa aj o okolie školy. Za pomoci
rodičov bolo vybudované oplotenie školskej záhrady, aj napriek
nepriaznivej daždivej jeseni.
ZRPŠ zakúpilo pre potreby školy
magnetofón a koberec v hodnote
2300 Kčs.
Voľný čas trávili žiaci v krúž-
koch - ovocinársko-včelárskom,
chovateľskom (chovali zajace
a morské prasiatko), estetickom,
výtvarnom a fotografickom.
Škola mala pokusný pozemok
na Nižných záhumienkoch vo
výmere 18 árov. Žiaci ho obsiali
jačmeňom a ďatelinou. Pri zbere
pomáhali rodičia. Vypestovalo sa
150 kg krmiva pre chov zajacov
a na nový osev.
Dochádzka bola dobrá, nevyskytli sa epidémie ani iné vážne
ochorenia.
V škole pracovali 3 oddiely pionierov a 2 oddiely iskier. Vedúcou PO bola Eva Breuerová. Ako
najlepšia oddielová vedúca bola
vyhodnotená Blažena Farkašovská (Benediková).
Oddiely pracovali aj počas prázdnin, chodili na vychádzky a výlety do okolia. Žiaci sa zúčastňovali všetkých osláv s kultúrnym
programom.
Školský rok sa skončil 30. júna
1961.
Po náhlej smrti riaditeľa Andreja
Plavuchu chýba zápis v kronike
školy v šk. roku 1961/1962.
Mgr. Ľ. Farkašovská
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
10
júl 2010
SPOMIENKA, TVOR IVOSŤ, P RÁCA A ŽIVOT
Nikto z nás by nebol povedal, že od doby, keď sme si pripomínali 670.
výročie prvej písomnej zmienky o obci Betliar, prešlo už 10 rokov.
V roku 1990 sa po prvýkrát pripravovali a uskutočnili veľkolepé oslavy udalosti, ktoré nám pripomína, že naša obec nepatrí medzi mladice, že je to dôstojná stará pani, ktorá si je vedomá svojho postavenia
a podľa toho sa aj správa.
Jej životom prebehla sláva i pády, bieda i vzostupy, ľahla popolom,
aby z neho znovu vstala. Neveľká dedinka, učupená v romantickom
zovretí hôr, bola vyhľadávaná už v minulosti. Len z povestí vieme,
že nový domov si v nej našli ľudia, ktorí putovali svetom, aby v ňom
objavili kút, ktorému budú navždy hovoriť domov. Dlho by sme sa
trápili rátaním, koľká generácia vlastne obýva dnešný Betliar. Je nám
jasné, svoje dlhé dejiny tu píšu mnohé rodiny. Mnohí radi načierajú
do minulosti, púšťajú sa do zostavovania rodokmeňov. Načieranie do
minulosti mnohých ohromuje, keď zisťujú, kto a odkiaľ pochádzal,
z ktorých oblastí vzišli jeho korene. Najdôležitejšie je však to, že stále
žijeme tu, nesieme pochodeň slávy dedinky pod Volovcom. Zaujímavé je, že ak kdekoľvek stretneme vo svete betliarskeho rodáka, prvé,
čím sa pochváli, je hrdosť na túto obec. Nie všade majú kaštieľ a park
tak, ako my. Ale i feudálne rody, ktoré tento kút zeme objavili, museli
v ňom nájsť viacero vecí, ktorým podľahli a rozhodli sa žiť tu. Možno
to boli krásne panenské lesy, plné zveriny. Možno nerastné bohatstvo,
ktoré sa ukrývalo v útrobách zeme a prví primitívni baníci ho objavili.
Možno to bola vynikajúca strategická poloha pozdĺž vodného toku,
ktorá predpokladala možnosť styku so širokým okolím i susednými
krajinami.
Všetko toto a mnoho ďalších iných skutočností podnietilo pokračovať
v tradícii spomienok na časy, keď do starobylých záznamov položili
neznámi pisári prvé písmenká o novovzniknutej obci, ktorá žije svojím
životom dodnes. Bolo treba znovu si sadnúť, dať hlavy dokopy, poprezerať založené a zabudnuté veci a vytiahnuť ich na svetlo sveta. Veď sa
máme čím pýšiť! Nič si nevymýšľame, vyberáme spopod prachu dejín
veci, ktoré sú pravdivé a potvrdzujú to, na čo sme hrdí.
V novembri tohto roku sa uskutočnia oslavy 680. výročia udalosti, ktorá potvrdzuje, že čas neúprosne beží a nesmieme dať zabudnúť hlavne
mladej generácii, aký význam má história obce, kde žijú. Prvý krok
k uskutočneniu týchto osláv sa začal otvorením výstavy pod heslom
„Spomienka, tvorivosť, práca a život“ 30. marca 2010 v priestoroch
kultúrneho domu. Na príprave tejto výstavy sa podieľali viacerí občania, ktorým na mene obce záleží a čokoľvek konajú, konajú v jej mene.
Bolo potrebné zhromaždiť materiály, ktoré pripomenú minulosť obce,
hľadali dokumenty, ktoré mnohí z nás nevideli, prinášali práce a diela
nadaných ľudí, ktorí tvoria svoje diela pre slávu tejto dedinky. Niektorí
na plátne nechávajú pre budúce generácie to, čo ich ohromilo a zaujalo, čo si našlo miesta v ich srdciach. Staré a veľmi vzácne fotografie
nielen zo sídla šľachty, ale aj fotografie ľudí a obce z dôb minulých.
S akým úžasom sme poznávali miesta na záberoch, v mnohých prípadoch nám prišlo i ľúto, že sa minulosť stráca a dokonca v mnohom
i stratila.
S bohatstvom našich hôr a lesov sa pochválili pracovníci Lesnej sprá-
vy v Betliari. Nádherné zábery z divokej prírody zachytené okom
kamery, boli pre mnohých veľkým prekvapením. Dejiny škôl v našej
obci – aj tieto sú zachytené v dokumentoch, ktoré mali obohatiť výstavu. Prezentácia výrobkov firmy Notes, priblíženie úspechov mladého športovca Števa Cirbusa, filigránske výtvory z paličkovanej čipky, umelecké fotografie zo zákutí parku a okolia obce – zábery, ktoré
ohurovali svojou vycibrenosťou a krásou momentu zrodu fotografie.
K dispozícii boli materiály o histórii hasičstva, nezabudlo sa ani na
slávu ochotníckeho divadla. Výstavu obohatili aj albumy a pamätné
knihy, v ktorých sa skrýva tajomstvo toho, čo bolo a už sa nebude
opakovať. Množstvo dokumentov, z ktorých každý mal svoju cenu,
každý bol niečím výnimočný. Pribudlo k nim aj množstvo panelov,
ktoré návštevníkom výstavy priblížili krásy celého Gemera.
Po niekoľkých dňoch – v závere mesiaca – sa priblížil deň „D“ – 30.
marec 2010, kedy bola výstava slávnostne otvorená najprv pre tých,
ktorí sa na jej príprave podieľali, ale v nasledujúcich dňoch aj pre
všetkých, ktorí sa o obec zaujímajú. Pripravená pamätná kniha obce
sa plnila podpismi tých, ktorí neľutovali čas a prišli si výstavu pozrieť.
Mnohí z nich aj niekoľkokrát vstupovali do stánku kultúry, aby si dôkladne prezreli to, čo ich predtým upútalo.
Zámerne nespomínam to, čo zaujalo najviac mňa samotnú. Mnoho
z vystavených vecí som poznala, veď v tejto obci žijem 50 rokov a cítim sa byť Betliarčankou. Ale nachádzala som stále čosi nové v tom,
čo bolo staré. Mrzí ma jedna vec: Moja generácia, staršie generácie
a možno i generácia mojich detí, máme na čo spomínať. Na prezentovaných materiáloch sme sa nachádzali ako účastníci života v obci,
ktorý nás do svojho kolobehu pojal ani nevieme, ako. Ale tá časť nášho
obyvateľstva, ktorá ponesie našu štafetu – mladí ľudia, chlapci i dievčatá – ako budú prezentovať svoju účasť na živote obce v budúcnosti?
Ich záujem je minimálny ale to všetko je asi aj dôsledok doby, v ktorej
žijeme. Možno sa mýlim, ale budúcnosť môže prekvapiť. Ale už nie
nás!
Tí, ktorí výstavu nevideli, môžu ľutovať. Prezreli si ju dokonca aj
účastníci historickej jazdy vláčikom, ktorá sa uskutočnila 10. apríla
2010. Mnohí jej účastníci boli prekvapení bohatosťou histórie obce,
ale najmä tým, že si ju vieme vážiť a jej pestrosťou potešiť i ľudí cudzích, ktorí k nám zavítali úplne náhodne, v rámci železničiarskej akcie. Š. Kaňúrová
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
11
Z činnosti Urbárneho a pasienkového pozemkového spoločenstva v Betliari
USKUTOČNILO SA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo (UPPS) v Betliari vzniklo zlúčením Združenia
bývalých urbarialistov a Obnovenej pasienkovej spoločnosti. Základným majetkom spoločenstva
je spoločná nehnuteľnosť, ktorú
tvoria lesné a poľnohospodárske
pozemky. Jeho orgánmi je valné
zhromaždenie, výbor, dozorná
rada a zmierovacia komisia. Do
týchto orgánov môže byť volený
každý člen spoločenstva, ktorý
dosiahol vek 18 rokov. Volebné
obdobie orgánov spoločenstva je
5 rokov.
Výbor a dozorná rada, volené
posledným valným zhromaždením stratili mandát, pretože ich
činnosť trvala viac ako spomínaných 5 rokov. Po neúspešnom
valnom zhromaždení zvolanom
na 6. 3. 2010, zvolala dozorná
rada spoločenstva pod vedením
jej predsedu Ing. Kúkela nové
valné zhromaždenie na 23. mája
2010. Valné zhromaždenie sa konalo v tunajšom kultúrnom dome,
jeho hlavnou úlohou bola voľba
nových orgánov: výboru a dozornej rady. V stanovenom čase
sa zišliel potrebný počet z vyše
200 pozvaných spoločníkov,
z ktorých boli vytvorené komisie
potrebné k uskutočneniu volieb,
a to komisia mandátová, volebná
a návrhová. Komisie sa chopili
činnosti, predsedajúci oboznámil
prítomných so systémom volieb.
Kandidáti do orgánov spoločenstva boli menovite uvedení na
pozvánkach, takže pre prítomných neboli neznámi. Akt volieb
sa uskutočnil bez problémov,
zvolených bolo osem kandidátov: Ing. Stanislav Mertan, Miroslav Poťmák, Jozef Árvay, Ing.
Oto Fehér, Štefan Kaňúr, Pavol
Kušnier, Ing. Ján Demko a Mgr.
Beáta Schlosárová.
Do 31. mája 2010 dostali zvolení
kandidáti za úlohu zvoliť si predsedu a podpredsedu spoločenstva a predsedu dozornej rady.
Túto požiadavku splnili 25. mája
2010, kedy za prítomnosti predsedov zvolených komisií z val-
ného zhromaždenia hlasovaním
určili na predsedu UPPS Štefana
Kaňúra, za podpredsedu UPPS
Ing. Ota Fehéra. Členmi výboru
sa stali Ing. Ján Demko, Jozef
Árvay a Mgr. Beáta Schlosárová.
Dozornú radu tvoria Ing. Stanislav Mertan ako predseda, členmi sú Miroslav Poťmák a Pavol
Kušnier.
V súčasnosti sa v UPPS nevykonávajú žiadne práce v teréne, riešia sa legislatívne zmeny
u okresných inštitúcií. Kolektív
novozvolených orgánov sa stretol už niekoľkokrát, vyžadujú to
okolnosti zabezpečenia všetkých
náležitostí.
Š. Kaňúrová
ČO SA TO DEJE S POČASÍM?
Túto otázku sme si kládli počas
celého mája, v ktorom podľa pozorovania pršalo viac ako 20 dní
– rovných 23! Za ten čas len na
území našej obce spadlo 160,5 l
dažďovej vody na m2. Toto číslo
nám poskytla z evidencie zrážok
pani Zuzana Jergová, ktorá meranie zrážok vykonáva po svojom
zosnulom manželovi. Sami dobre vieme, že dažďa sme mali nad
hlavu, ale spávali sme spokojne,
i keď s obavami, čo takéto nepriaznivé počasie urobí v prírode.
Tentoraz sme mali skutočne
šťastie. Sledovanie televíznych
reportáží nás od spokojnosti u nás
doma odnášalo do dedín a miest,
ktorým dala príroda pocítiť, aká
je silná. Neuveriteľné nešťastie
postihlo mnoho dedín a ich oby-
vateľov. Množstvo vody narušilo
pôdu, z ktorej sa nielen vyvracali
stromy pod vplyvom vetra, ale
zem sa začala zosúvať. Za obeť
padli staré, ale aj novopostavené domy. Médiá nás ohurovali
tragédiami, ktoré voda priniesla. – Čo sa deje? – Na dažde,
hlavne prívalové, ktoré zaútočia
odrazu úžasnou silou, majú meteorológovia a vodohospodári
rôzne názory. Predkladajú nám
rôzne teórie o vzniku živelných
pohrôm vplyvom vody, desia nás
a nevieme si z nich vybrať tú pravú. Mnoho odborníkov pripisuje
tieto klimatické zmeny posledných rokov skleníkovému efektu.
Iní odborníci to vyvracajú. Čítala
som zaujímavé výsledky pozorovania p. Michala Kravčíka, ktorý
za hlavný problém vzniku veľkej
vody považuje betonizáciu krajiny, regulovanie vodných tokov,
zmenu riečísk a pod. Tohoročné
dažde smerovali vždy zo západu,
tentoraz od Stredozemného mora.
Podľa neho to súvisí s výbuchom
sopky na Islande, ktorá narobila
v Európe veľkú šarapatu. Mrak
z Islandu sa presunul na juhovýchod a vytláčal vlhkosť do stredu
Európy. Nad Karpatmi sa všetko
skondenzovalo a mali sme postarané o starosti. Tieto poznatky si
však môžu čitatelia overiť aj sami
a radšej sa budem venovať tomu,
čo sa dalo vybrať z pozorovania
počasia a zápisov o ňom v kronike obce.
To, že počasie malo vrtochy odjakživa, je zaznamenané v tejto
múdrej knihe obce. Dočítala som
sa, že 15. augusta 1886 padali
v Betliari krúpy – ľadové, veľké ako orechy. Ak by sa to stalo
zajtra, bola by z toho veľká udalosť. Také veci sa diali, aj sa budú
diať. V roku 1912 veľké povíchrice zničili veľa stromov v lese.
Stáva sa to aj dnes. V roku 1929
veľké mrazy poškodili ovocné
stromy, nebola žiadna úroda. Aj
toto sa stáva. Jednoducho berieme anomálie prírody tragicky, ale
uvedomme si jedno. Príroda sa
k nám správa tak, ako my k nej.
Ona musí znášať zásahy ľudí
bez reptania, my sme vyplašení
z každej nezvyčajnej udalosti.
V roku 2006 sme zažili neskrotnú silu vody. Trvalo to niekoľko
dní – zabudlo sa na to. Urobili sa
nejaké úpravy, vyčistili riečiská,
ale svet sa nezrútil. - Aspoň nie
pokračovanie na 12. str.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
12
júl 2010
ČO SA TO DEJE S POČASÍM?
dokončenie z 11. str.
tu u nás. Prešla som rokmi 2001 2009 v záznamoch kroniky. Rok
2001 mal máj suchý – nepršalo, jún bol studený. O rok nato
bol máj studený a jún daždivý.
V roku 2003, ktorý bol najteplejším rokom za posledných 150
liet, sme sa parádne zohriali. Už
v apríli bolo teplo, v júni boli horúčavy a sucho – dôsledok? Slabá úroda. V máji totiž spadlo iba
49,2 l zrážok, čo veru smäd zeme
neutíšilo. V roku 2004 – v máji
každý deň pršalo. Dokonca 25.
mája nás zaskočil mráz 0 stupňov Celzia. V tomto mesiaci stihlo napršať 143,9 l na m2. V júni
dažde pokračovali. Po tuhej zime
začiatkom roku 2005, kedy bolo
i veľa snehu, prišiel máj s dažďa-
mi, bol studený, ale v poslednej
dekáde mesiaca nastúpili extrémne horúčavy. Napršať stihlo iba
97,5 l vody na m2. Jún bol nepríjemne studený, dažde pokračovali i v júli. V pamätnom roku 2006
bola tuhá zima, veľa snehu, jar
k nám dorazila až v apríli. Pankrác, Servác a Bonifác v máji boli
príjemní – bolo teplo a v júni nás
trápili horúčavy. Až do 28. júna,
kedy po veľkej búrke a prudkom
daždi boli v obci a jej chotári napáchané veľké škody. – Pamätáme sa. – Na druhý deň sa situácia
opakovala. Kým v máji spadlo na
m2 132,1 litra zrážok, v júni to
bolo 238,0 l. Za celý rok toho
bolo dosť – 724,6 l na m2. V roku
2007 sa prihlásil apríl ako veľmi
suchý. Spadlo len 6,2 l zrážok na
m2. Prvý máj nás prekvapil mra-
zom a spálil všetko, hlavne ovocné stromy boli bez úrody. V máji
spadlo 107,2 l zrážok, v júni
109,6 l na m2. V júli nás potrápili
veľké horúčavy. Rok 2008 sa začal v znamení snehu – ten padal
v januári aj vo februári. Apríl bol
primerane teplý. Máj a jún boli
v norme, v máji spadlo len 57,7
l a v júni 79,5 l na m2. Dažde
v pravej podobe začali v druhej
polovici júla. Rovnaký začiatok
roka sa opakoval aj vlani, kedy
oteplenie nastalo až v apríli, boli
i búrky, ale zrážky boli veľmi slabé. V apríli spadlo 16,1 l zrážok,
v máji 36,9 l a v júni 123,8 l na
m2. V tomto počasí nezakvitli
poriadne ani stromy, čo malo za
následok neúrodu ovocia. Dážď
sa rozpršal konečne 20. júna a nepretržite pršalo 11 dní.
Kladiem otázku: Je terajšie počasie výnimočné? Podľa mňa nie.
Každý rok sa to akosi pomieša,
veď príroda sa neriadi rozvrhom
hodín ako žiaci v škole. Isté veci
sa opakujú a my ich musíme brať
tak, ako prídu. Buďme radi, že to
tak bolo, že sme to prežili bez výnimočnej ujmy a že to tak je aj teraz. – V jeden deň leje, na druhý
umierame od horúčavy. Ale hlavné je, že každý deň prežijeme.
Naučme sa s tým žiť, nemáme
iné východisko. Lebo ak nebude
pršať, padať sneh, fúkať vietor
a svietiť slnko, nebude treba písať ani takéto články. – Nebudú
otázky, ani odpovede. – Nebude
proste nič...
Š. Kaňúrová
BETLIARSKI ŠACHISTI V GEMERSKEJ LIGE
Všetko sa začalo ešte na 10.
ročníku Vianočného šachového
turnaja v Betliari, kde nám šachisti Štítnika navrhli zapojiť sa
do Gemerskej ligy. Táto liga je,
na rozdiel od ostatných ligových
súťaží, finančne aj časovo menej
náročná. Preto sme sa rozhodli
skúsiť to.
Štítničania odhadovali, že pri optimálnom zložení družstva môžeme skončiť v strede tabuľky.
- Ako sa len mýlili!
Azda najťažším pre nás bol prvý
zápas s Bátkou, ktorá nakoniec
skončila posledná. Vyhrali sme
ho len vďaka tomu, že hráč
Bátky si nevšimol, že Š. Ciberaj
prekročil časový limit.
Po tomto vydretom víťazstve sme
cestovali na dvojzápas so silnými súpermi z Rimavskej Soboty
a Tornale. Tu nastal zlom. Obidva zápasy sme vyhrali nečakane
rýchlo a hladko, keď okrem M.
Ciberaja všetci vyhrali.
Na nasledujúci zápas so Štítnikom „A“ sme už cestovali s vedomím, že hráme o 1.miesto v súťaži. Za Betliar nemohol nastúpiť
Z. Nagy. Namiesto neho hral L.
Dono, ktorý dobre bojoval, ale
nedokázal poraziť zdatného súpera. Gestikulácia J. Sisíka zo
Štítnika smerovala k Š. Ciberajovi, aby si vypol mobil, lebo
prehrá kontumačne. Po vypnutí
sa mu už viac nepodarilo tento
mobil zapnúť, ale napriek tomu
svojho súpera porazil.
Na 3. šachovnici chýbal náš M.
Dovec, ktorého autobus dorazil
na miesto asi o 20 minút. Súper
mu spustil čas a možno aj preto
prehral svoju partiu.
Napriek tomu, že Štítničania sa
chystali vyhrať nad nami „na
nulu“, napokon vyhrali len najtesnejším rozdielom. Nepomohlo
nám ani víťazstvo M. Ciberaja
nad J. Rogosom st. po 25 rokoch.
Po tomto napínavom zápase sme
hrali so Štítnikom „B“. Naša výhra sa nerodila ľahko, ale potvrdili sme naše kvality. Tým sme
si vybojovali pekné 2. miesto
v konečnej tabuľke už pred posledným kolom. V ňom sme narazili na silných Revúčanov, ktorí
potrebovali vyhrať, aby skončili
tretí. To sa im najtesnejším rozdielom aj podarilo.
V súťaži jednotlivcov sme verili
v nejakú medailu, ale nepodarilo sa nám to najmä kvôli Štítničanom, ktorí obsadili prvé štyri
miesta. Aj tak je druhé miesto
v súťaži družstiev pre Tatran
Betliar príjemným prekvapením
a možno aj dobrou vzpruhou do
budúcnosti. Hráč Betliara Š. Ciberaj ako jediný v súťaži odohral
všetky zápasy s víťazným koncom.
Betliar na jednotlivých šachovni-
ciach reprezentovali v Gemerskej
lige títo hráči:
1. Gabriel Barczi so ziskom 4 bodov zo 6 zápasov
2. Miroslav Ciberaj 3,5 boda – 6
zápasov
3. Michal Dovec 2 body – 4 zápasy
4. Štefan Ciberaj 6 bodov – 6 zápasov
5. Zoltán Nagy 3 body – 4 zápasy
6. Ľubomír Zatroch 0 bodov – 1
zápas
7. Ladislav Dono 1 bod – 3 zápasy
Do tejto zostavy by sme radi privítali aj ďalších šachistov z Betliara.
V konečnej tabuľke Gemerskej
šachovej ligy skončil na prvom
mieste Baník Štítnik „A“ a druhý
bol Tatran Betliar.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
júl 2010
ŠPORTOVÉ HRY DÔCHODCOV
Slovenskí dôchodcovia sú organizovaní v organizácii, ktorá nesie názov Jednota dôchodcov na Slovensku. Miestna organizácia s viac ako
200 členmi patrí pod Okresnú organizáciu v Rožňave, ktorá pomáha
pri organizácii života dôchodcov v obci, poskytuje námety na rôznorodé vyžitie seniorov – ľudí, ktorým kedysi stopercentne slúžilo zdravie,
ale dnes ich poriadne neposlúchajú ruky a nohy a mnohí majú problémy s pamäťou. Napriek všetkým hendikepom, ktoré prináša ich vek,
nedovolia, aby boli úplne vyradení z plnohodnotného života a aby sa
na nich zabudlo.
Mnohí zo seniorov už dávno zabudli, že športovali, že dokázali behať,
skákať, hrať loptové hry, plávať alebo že boli platnými členmi rôznych
športových družstiev.
Po prvýkrát sa Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Rožňave
podujala zorganizovať Nultý ročník športových hier, ktoré sa uskutočnili 17. júna 2010 na Strelnici v Rožňave. Za betliarsku organizáciu
boli na toto podujatie vyslaní traja členovia – seniori: Zuzana Ivanková, Tibor Szappanoš a Štefan Kaňúr. Zabojovali a podarilo sa im obsadiť dve prvé miesta, jedno druhé a dve tretie miesta. Získali i putovný
pohár, ktorý sa budú snažiť o rok obhájiť. V spoločnosti zástupcov
organizácií z iných obcí prežili pekné slnečné dopoludnie, stretli sa
so známymi a bývalými kolegami, vymenili si poznatky a skúsenosti
z práce v Jednote dôchodcov na Slovensku.
Podujatie sa na prvýkrát vydarilo a hneď „na mieste činu“ sa organizátori dohodli, že v začatej tradícii budú pokračovať. Aj dôchodcom
dobre padne popreťahovať si údy, ponamáhať svalstvo a pľúca. A čo je
najdôležitejšie – sami sebe dokážu, že nie sú so svojou kondíciou tak
zle, aby boli súci do „starého železa“.
Š. Kaňúrová
13
šivci a v Jablonove už len potvrdila nie veľmi dobrú náladu v mužstve.
Záverečný zápas tohto súťažného ročníka sme hrali doma s Rudnou.
Súper nastúpil na stretnutie len s deviatimi hráčmi a po polčase za
stavu 3:0 už na hraciu plochu nenastúpil. Zápas bol ukončený. Stalo sa
po prvýkrát v tomto súťažnom ročníku, že sme zápas nedohrali. Táto
obštrukcia nie je ojedinelá a podľa nášho názoru stojí za povšimnutie
aj orgánom zväzu. V jarnej časti súťaže sme nazbierali 16 bodov, čo je
oproti jesennej časti o 10 bodov menej. Pri hodnotení už uplynulého
súťažného ročníka je potrebné poďakovať sa hráčom a funkcionárom
za obetavosť a úsilie. Ďakujeme za reprezentáciu obce.
Výsledky jarnej časti súťaže
17. kolo Betliar - Lipovník
2:3
18. kolo Gem. Poloma - Betliar 2:1
-
19. kolo Betliar - Dlhá Ves
4:2
3
20. kolo Kr. Dlhá Lúka - Betliar
9:1
21. kolo Betliar - Dedinky
5:0
3
22. kolo Dobšiná - Betliar
3:2
23. kolo Betliar - Kr. Podhradie 0:1
24. kolo Vlachovo - Betliar
1:1
1
25. kolo Betliar - Honce
2:0
3
26. kolo voľno
27. kolo Plešivec - Betliar
4:1
28. kolo Betliar - Brzotín
4:1
3
29. kolo Jablonov n/T - Betliar
7:3
30. kolo Betliar - Rudná
3:0 3
v polčase súper odstúpil
Jarná časť súťažného ročníka 2009/2010
Okresné majstrovstvo - I. trieda
Prvý zápas jarnej časti súťažného ročníka sme začali zle, keď sme na
domácom ihrisku podľahli Lipovníku v pomere 2:3. Následne sme
cestovali za ďalším súperom do susednej Gemerskej Polomy a po
vcelku dobrom výkone sme súperovi podľahli v pomere 2:1. Rozhodca Uhrin v tomto stretnutí bol viac naklonený v prospech domácich.
Najväčšou stratou v tomto zápase bolo vylúčenie Ľubomíra Orabinca,
za čo nasledoval zákaz činnosti na štyri súťažné stretnutia bez možnosti odpustenia trestu. Zápas s Dlhou Vsou sme odohrali v pohode
a tak sme si mohli pripísať prvé jarné body. Stretnutie s Kr. Dlhou
Lúkou v riadnom termíne sa pre zlé počasie nehralo. V náhradnom
termíne na mimoriadne zlej hracej ploche, nevhodnej na futbal, sme
podľahli v pomere 9:1. Krutá prehra bola určite veľkým ponaučením
pre všetkých hráčov. Zápas 21. kola s Dedinkami na vlastnom ihrisku bol viac-menej povinnou výhrou. Stretnutie v Dobšinej sme veľmi
zbabrali. Vývoj zápasu hovoril jednoznačne v náš prospech, viedli sme
2:0. No pri konečnom hvizde rozhodcu bol už stav 3:2 v prospech domácich. Rozhodca pískal dobre, ale 11-metrový kop nemusel pískať.
V 23. kole nás na domácej pôde čakal ďalší ťažký zápas – hosťujúce
Krásnohorské Podhradie nastúpilo v plnej sile. Nakoniec po dobrom
výkone sme prehrali v pomere 0:1. Rozhodca Uhrin odpískal dobrý
zápas, len škoda, že nám takto nepíska na súperovom ihrisku. Po sérii prehier sme už v nasledujúcom zápase museli bodovať a tak vo
Vlachove sme uhrali remízu 1:1. Prišlo 25. kolo, hostili sme Honce.
Ťažký zápas, ale hrali sme dobre. V 80. min. stretnutia bol stav 2:0
v náš prospech. Na ihrisku nastalo strkanie vyprovokované hráčom
hostí Galom, za čo ho hráč V. Kováč kopol bez lopty a bol vylúčený.
No horšia bola dohra na disciplinárnej komisii zväzu, kde na pokyn
divákov z tribúny (p. Chochol z Gem. Polomy nám zariadil vylúčenie ďalších dvoch hráčov) boli vylúčení Ľubomír Árvay a brankár
Kelíšek. Takto oslabení sme dohrali tento súťažný ročník. Úplnému
ukončeniu ešte patrila povinná výhra doma s Brzotínom. Prehra v Ple-
Tabuľka strelcov súťažného ročníka 2009-2010
17 gólov
11 gólov
9 gólov
8 gólov
5 gólov
4 góly
2 góly
1 gól
Martin Árvay
Zoran Zdechovan
Roman Die
Jaroslav Gonos
Pavol Lukáč
Ján Zdechovan
Ľubomír Orabinec
Ľubomír Árvay
Vladislav Kováč
Ján Dávid
Ondrej Fabian
Obsadzovanie rozhodcov 2009-2010
Meno
doma
vonku
Gallo
4
Uhrin
1
2
Repaský
1
3
Jonáš
2
2
K. Chomjak
1 J. Chomjak
1
A. Farkaš
2
1
Šalamon
1
Macko
1
1
Petro
1
R. Farkaš
1
Iglai
2
Molnár
1
spolu
4
3
4
4
1
1
3
1
2
1
1
2
1
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
14
júl 2010
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
„Vitaj, občan, medzi nami“
„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Narodil sa celej obci, všetkým na radosť.
Kmotry, pečte radostníky, by ich bolo všetkým dosť.
Veď k nám prišiel premilený hosť, sťa nový letorost.
Prišiel celej našej obci ten hosť na radosť.“
Lucas Sebastian Preda, nar. 13. 8. 2009
Kristian Katrenics, nar. 5. 10. 2009
Viktória Rumanová, nar. 5. 1. 2010
Dávid Adam, nar. 11. 2. 2010
Natália Gažiková, nar. 11. 2. 2010
Jozef Filický, nar. 16. 3. 2010
Živio, živio, živio...
„Človek v rokoch je ako rozložitý strom,
ktorý rástol, rozvíjal sa, miazgou napájal plody
i drobné vtáctvo sa zahniezdilo v ňom.
Prežil jar, bujnel do krásy,
letná dúha ho mámila rosou a jeseň mu sfarbila vlasy.
Všetko sa v kolobehu života tratí,
mladosť sa len v ďalšom pokolení vráti.
Plody lásky a práce na nedeľnom stole zažiaria,
keď životné námahy sa v zdraví a práci odmenia.“
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
Schlosárová Mária
Šipulová Ildikó
Taschlerová Edita
Ďuránová Magdaléna
Krak Bartolomej
Kubasko Milan
Kušnierová Emília
Zvolenský Miloš
80 rokov
Rybárová Mária
Jurčová Mária
Vašáková Margita

Rozlúčili sme sa
Uzavreli manželstvo
„Už nie ty a ja – ale my, do lásky čistej zasnení.
Taká je cesta, ktorú zákon do prsteňov zviaže.
A navždy v jednom. Aj cez rozvíchrené tiaže.
Už nie ty a ja – ale my, v ústrety sebe a už nikdy vzdialení.
Posiedky zamyslenia, ohník lásky do kvetov.
Spoločná cesta – plná rozletov.“


Rastislav Ivanko a Zuzana Mihóková
13. 3. 2010
Redakčná rada Betliarskych novín sa ospravedlňuje manželom
Podolinským za nesprávne uvedené údaje o ich sobáši.
Správne znenie:
Mgr. Štefan Podolinský – Alexandra Prejsová
8. 8. 2009
„Po bolesti odpočívam v pokoji a nerušene,
v tieni ruží prelína sa s vôňou moje večné snenie.
Zaspomína si snáď na mňa potomstvo alebo či zapomenie?
Nezomrel ten v srdciach, čo žil láskou pre ne.“
Ladislav Šmelko
Anna Dulíková
Ján Lux
Eva Kúkelčíková
Lórant Szatmáry
Ján Rybár
Ondrej Kolesár
Mária Hroncová
Marián Balog
Mária Luxová
Emília Asztalošová
Klára Smereková
Jozef Farkas
BETLIARSKE NOVINY - občasník Obce Betliar
 Vydáva Obecný úrad Betliar  Registrované na odbore
všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Rožňave
 Adresa redakcie: Obecný úrad Betliar,
Šafárikova 67, 049 21 Betliar,  Telefón: 058 / 79 83 114
 Vedie kolektív redakčnej rady
 Tlač: Tlačiareň OTOPRINT, Rožňava
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Download

Betliarske noviny č. 15 (2010)