STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
SKÚŠOBNÝ TEST
Predmet : TECHNOLÓGIA
Učebný odbor : TESÁR
Ročník :
Prvý
Vypracoval : ĎURKÁČOVÁ DÁŠA
KRÁSNO NAD KYSUCOU
1 . Podstata prostého betónu je :
a . je umelý kameň
b . spolupôsobenie ocele s betónom
c . má malú objemovú hmotnosť
2 . Najdôležitejšia vlastnosť prostého betónu je :
a . malá merná hmotnosť
b . vysoká pevnosť v tlaku
c . vysoká pevnosť v ťahu
3 . Najdôležitejšia vlastnosť železobetónu je :
a . malá merná hmotnosť
b . vysoká pevnosť v tlaku a ťahu
c . tepelnoizolačné schopnosti
4 . Charakterizuj účel jednotlivých druhov výstuží
5 . Charakterizuj podmienky spolupôsobenia ocele s betónom
1 bod
1 bod
1 bod
5 bodov
5 bodov
6 . Ktorú schopnosť železobetón nemá :
a . tepelnoizolačnú
b . pevnosť v ťahu
c . pevnosť v tlaku
1 bod
7 . Charakterizuj väzbu pravouhlého rohu
3 body
8 . Charakterizuj väzbu pravouhlého napojenia
3 body
9 . Charakterizuj jednotlivé druhy doskového reziva
3 body
10. Charakterizuj jednotlivé druhy hraneného reziva
3 body
11. Charakterizuj jednotlivé druhy tesárskych spojov
5 bodov
12. Medzi rozoberateľné spojovacie súčiastky patria :
a . zvar
b . nit
c . skrutka
1 bod
13. Maľby sa používajú na :
a . omietky
b . drevo
c . kovy
1 bod
14. Nátery sa zhotovujú z :
a . vodových farieb
b . nevodových farieb
c . primalexu
1 bod
15 . Charakterizuj rozdiel medzi sadrokartónovou a sadrovláknitou doskou
2 body
Vyhodnotenie :
36 - 32 bodov
31 - 26 bodov
25 - 18 bodov
17 - 10 bodov
9 - 0 bodov
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA KRÁSNO NAD KYSUCOU
SKÚŠOBNÝ TEST
Predmet : TECHNOLÓGIA
Učebný odbor : TESÁR
Ročník : DRUHÝ
Vypracoval : ĎURKÁČOVÁ DÁŠA
1 . Vankúš je :
a . drevený hranol pod podlahou
b. drevený prievlak
c. oceľový nosník
1 bod
2 . Osová vzdialenosť vankúšov je :
a. 90 až 100 cm
b. 2m
c. ľubovoľná
1 bod
3 . Slepá podlaha je :
a . nevidiaca
b. podklad pod nášľapnú vrstvu
c . nášľapná vrstva
1 bod
4 . Vzdialenosť okraja dosiek drevenej podlahy od múru je :
a . 5 mm
b . 50 mm
c . 500 mm
1 bod
5 . Nakresli a charakterizuj podstatu vzeperadla
5 bodov
6 . Nakresli a charakterizuj podstatu vešadla
5 bodov
7 . Charakterizuj spôsoby zabezpečenie stien výkopov
5 bodov
8 . Príložné paženie sa zhotovuje :
a. pred zhotovením výkopu
b. súčasne so zhotovením výkopu
c. po zhotovení výkopu
1 bod
9 . Hnané paženie sa zhotovuje :
a. pred zhotovením výkopu
b. súčasne so zhotovením výkopu
c. po zhotovení výkopu
1 bod
10. Spúšťané paženie sa zhotovuje :
a . pred zhotovením výkopu
b . súčasne so zhotovením výkopu
c . po zhotovení výkopu
1 bod
11. Charakterizuj drevený trámový strop s priznaným tvarom aj materiálom
3 body
12. Drevený doskový strop je zhotovený z :
a . drevených dosiek
b . drevených hranolov
c . drevených fošien
1 bod
13. Ťažké lešenie :
a . je zhotovené z veľmi ťažkých materiálov
b . je veľmi ťažko zhotoviteľné
c . má šírku pracovnej podlahy nad 2m
1 bod
14. Kotvenie lešenia do múru sa zhotovuje :
a . každý meter na výšku aj dĺžku
b . dve na celé lešenie
c . každé druhé pole a podlažie
1 bod
15. Výška zábradlia na lešení je :
a . minimálne 110cm
b . maximálne 200 cm
c . minimálne 90 cm
1 bod
16. Stojky lešenia musia byť uložené na :
a . len na upravenom teréne
b . doske
c . upravenom kameni
1 bod
17. Proti výkyvu lešenia rovnobežne s lícom múru slúži :
a . priestorové zavetrenie
b . priečne zavetrenie vodorovné
c . priečne zavetrenie zvislé
1 bod
18. Proti výkyvu lešenia kolmo na líco múru slúži :
a . priestorové zavetrenie
b . priečne zavetrenie
c . zarážka
1 bod
19. Rebríky na lešení musia byť :
a . umiestnené nad sebou
b . umiestnené nie nad sebou
c . nemusia sa používať
1 bod
20. Haki lešenie je :
a . stavebnicové lešenie
b . drevené lešenie
c . nie je to lešenie
1 bod
Vyhodnotenie : 34 – 30 bodov
29 – 24 bodov
23 – 18 bodov
17 – 10 bodov
9 - 0 bodov
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
SKÚŠOBNÝ TEST
Predmet : TECHNOLÓGIA
Učebný odbor : MALIAR
Ročník : DRUHÝ
Vypracoval: ĎURKÁČOVÁ DÁŠA
KRÁSNO NAD KYSUCOU
1 . Bandážovanie je :
a . príprava omietky pod maliarske práce
b . príprava dreva pod maliarske práce
c . príprava kovu pod maliarske práce
1 bod
2 . Lúhovanie je :
a . spôsob na odstraňovanie náterov
b . spôsob na odstraňovanie malieb
c . spôsob na napúšťanie omietky
1 bod
3 . Pačokovanie je :
a . napúšťanie omietky vápenným mliekom
b . spôsob na odstraňovanie malieb
c . spôsob na vyrovnávanie omietky pod maľbu
1 bod
4 . Orezávanie stykovej plochy sa robí pomocou :
a . žiletky
b . plochého štetca
c . maliarskej štetky
1 bod
5 . Gostorg je :
a . štetina na výrobu štetcov
b .maliarska technika
c . druh štetca
1 bod
6 . Kazeín je zmes :
a . vápna s tvarohom
b . vápna s glejom
c . tvarohu s glejom
1 bod
7 . Linka sa vyznačuje pomocou :
a . špagátu
b . linkovacieho štetca
c . plochého štetca
1 bod
8 . Charakterizuj zhotovenie vápennej farby
3 body
9 .Popíš zhotovenie vodovej maľby na novej vápennej omietke
7 bodov
10. Batikovacia technika sa robí pomocou :
a . handry
b . valčekovacieho stroja
c . fixírky
1 bod
11. Popíš prípravu valčekovacej farby
3 body
12. Charakterizuj základné zásady OBP pri maliarskych prácach
5 bodov
13. Žltý farebný odtieň je :
a . teplý
b . studený
c . sekundárny
1 bod
14. Počet šablón potrebných na vytvorenie vzoru je :
a . ľubovoľný
b . vždy tri
c . podľa počtu farebných odtieňov vo vzore
1 bod
15. Ostrá linka je :
a . vždy nabrúsená
b . ohraničená z obidvoch strán
c . taká nejestvuje
Vyhodnotenie :
29 – 25 bodov
24 – 20 bodov
19 – 15 bodov
14 - 9 bodov
8 - 0 bodov
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
1 bod
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA KRÁSNO NAD KYSUCOU
SKÚŠOBNÝ
Predmet : TECHNOLÓGIA
Učebný odbor : MURÁR
Ročník : DRUHÝ
Vypracoval : Ďurkáčová Dáša
TEST
1. Styková škára je : a. medzi tehlami v jednom rade
b. medzi jednotlivými radmi tehál
c. škára na dilatovanie
2. Ložná škára je :
a. medzi tehlami v jednom rade
b. medzi jednotlivými radmi tehál
c. škára na dilatovanie
3. Najdôležitejšia vlastnosť železobetónu je :
a. pevnosť v ťahu
b. pevnosť v tlaku
c. tepelnoizolačné schopnosti
1b
1b
1b
4. Najdôležitejšia vlastnosť prostého betónu je :
a. pevnosť v ťahu
b. pevnosť v tlaku
c. tepelnoizolačné schopnosti
5. Kozové lešenie používame od výšky múru :
a. 50 cm
b. 100 cm
c. 150 cm
1b
1b
6. Min.šírka pracovnej podlahy kozového lešenia je:
a. 1,6 m
b. 2,2 m
c. 2,8 m
1b
7. Komín nemá túto časť :
a. prieduch
b. prievlak
c. sopúch
1b
8. Ťah komína ovplyvňuje :
a. výška komína nad strechou
b. základy komína
c. typ paliva
1b
9. Maximálny počet sopúchov v prieduchu je“
a. 3
b. 5
c. 2
1b
10. Najmenšia výška komína nad strechou je v hrebeni“
a. 30 cm
b. 80 cm
c. 1 m
1b
11. Z tehliarskej hliny je vyrobená „
a. porotherm
b. základová pätka
c. ytong
1b
12. Z pórobetónu je vyrobená :
a. porotherm
b. základová pätka
c. ytong
1b
13. Graficky vyrieš väzbu v oboch vrstvách- trojprieduchový voľne stojací komín
5b
14. Graficky vyrieš väzbu v oboch vrstvách – pilier 60/60 cm
15. Pri osadzovaní zárubne vymeriavame zvislé smery:
a. 3
b. 1
c. 2
16. Omietnik je :
a. pomôcka pri omietaní
b. pracovník pri omietaní
c. druh malty
5b
1b
1b
17. Sieťkovanie používame pri:
a. omietaní
b. murovaní
c. betónovaní
1b
18. Na vyrovnanie nerovností múru slúži:
a. penetrácia
b. jadro
c. štuka
1b
19.Lešenie kotvíme do múru : a. na okrajoch
b. každé pole
c. každé druhé pole a podlažie
1b
20. Vzdialenosť lešenia od múru je najviac :
a. 1m
b. 60 cm
c. 30 cm
1b
21. Porovnaj stykovú škáru v murive z plnej pálenej tehly a porothermu
Vyhodnotenie : výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
33-28 bodov
27-22 bodov
21-17 bodov
16-10 bodov
9-0 bodov
5b
Download

združená stredná škola drevárska krásno nad kysucou