Návod na používanie a inštaláciu
Ohrievače vody zásobníkové
pre kombinovaný ohrev vody
pomocou AC a DC prúdu
pre zvislú montáž
OKFE 100 AC/DC 1,5 kW
OKFE 125 AC/DC 2 kW
OKFE 160 AC/DC 2 kW
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
Dražice 69
29471 Benátky nad Jizerou
Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980
www.dzd.cz
[email protected]
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod!
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za rozhodnutie používať výrobok našej značky.
Týmito predpismi Vás oboznámime s použitím, konštrukciou, údržbou a ďalšími informáciami o stacionárnych
elektrických ohrievačoch vody.
Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobkov bola preverená a certifikovaná spoločnosťou EVPÚ Nová Dubnica.
Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku.
Výrobok je určený pre trvalý styk s pitnou vodou.
Obsah návodu
a) Informácie pre spotrebiteľa
b) Pracovná činnosť
c) Obsluha
d) Technický popis
e) Princíp činnosti
f) Príslušenstvo výrobku
g) Montáž na stenu
h) Vodovodná inštalácia
i) Elektrická inštalácia
j) Uvedenie ohrievača do prevádzky
k) Požiarne predpisy pre inštaláciu a užívanie ohrievača
1. Informácia pre spotrebiteľa
Elektrické ohrievače vody typu OKFE AC/DC používajú na ohrev vody dva zdroje elektrického prúdu.
Striedavý (AC) prúd je z elektrickej siete a jednosmerný (DC) prúd je z fotovoltaických panelov, ktoré
zabezpečujú ekologicky čistú výrobu teplej vody a šetria nemalé finančné prostriedky užívateľa pri úsporách
plynu alebo elektrickej energie zo siete.
Umiestnenie fotovoltaických panelov môže byť kdekoľvek kde je zabezpečený maximálny slnečný svit,
s južnou orientáciou, avšak nesmie byť k nim voľný prístup vzhľadom k tomu, že produkujú elektrickú energiu
a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Preto montáž zverte vždy oprávnenej servisnej firme.
Pre zdroj DC prúdu sú ohrievače vody konštruované pre
6ks panelov s výkonom 250W/1panel – výkon 1,5kWh
8ks panelov s výkonom 250W/1panel – výkon 2 kWh
Uvedené výkony sa v modelových radoch nesmú prekročiť!
Použitie panelov s nižším výkonom je možné, avšak priamoúmerne klesne výkon špirály na DC prúd.
Akumulačné ohrievače vody s kombinovaným ohrevom pomocou AC a DC prúdu môžu byť použité na ohrev
vody len pomocou AC prúdu zo siete alebo len DC prúdu z fotovoltaických panelov alebo súčasne, pri rôznych
kombináciách nastavených teplôt pomocou dvoch samostatných termostatov. Pri použití len DC prúdu je
ohrievač vody určený na predohrev vody vzhľadom na rôznu intenzitu slnečného svitu. Takéto použitie je
vhodné pre plynový zásobníkový ohrev vody, kde sa ohrievač vody zaraďuje medzi zdroj studenej vody a
plynový kotol. Teplá voda zohriatá fotovoltaickými panelmi prúdi do zásobníka vody v plynovom kotle, čím
nedochádza k ďalšiemu ohrevu vody. Uvedeným spôsobom výrazne šetríte náklady na plyn a životné prostredie.
Pri takomto použití ohrievača vody ostáva AC zdroj ohrevu vody v pozícii záložného zdroja a pri prerušení
dodávky plynu môže fungovať ako klasický elektrický ohrievač vody.
2
Ohrievače vody OKFE AC/DC sú určené aj na využitie oboch zdrojov elektrickej energie. Stabilný zdroj AC
prúdu zo siete permanentne zohrieva vodu na teplotu, ktorú nastavíme pomocou termostatu T1 .V praxi sa
odporúča teplota okolo 40°C. Po dosiahnutí prednastavenej teploty termostat T1 vypne prívod AC prúdu. DC
prúd z fotovoltaických panelov ďalej zohrieva vodu až po nastavenú teplotu na termostate T2. V prípade
poklesu teploty vody (odber vody) pod 40°C a pri slnečnom svite, zohrievajú vodu obidva prúdy veľmi rýchlo a
efektívne. V zimnom období (od1.11.- 1.3.) odporúčame nastaviť termostat T1 na vyššiu teplotu vzhľadom
na slabší slnečný svit.
Upozornenie: teplomer na ohrievači vody meria teplotu kovového obalu vody a preto môže mať malú
odchýlku oproti skutočnej teplote vody.
PREVÁDZKOVO-MONTÁŽNE PREDPISY PRE OHRIEVAČE VODY:
Typ – elektrické
Informačný list podľa prílohy č.7 vyhlášky 442/2004 Sb.
Typ ohrievača
OKFE 100 AC/DC 1,5 kW
OKFE 125 AC/DC 2 kW
OKFE 160 AC/DC 2 kW
2.
Prud pre
ohrev
AC+DC
AC+DC
AC+DC
Tepelné
straty
Objem (l)
kWh/24h
0,88
100
1,09
125
1,39
160
Hmotnosť
(kg)
Výška x
priemer
Výkon AC špirály
kWh
44
50
60
961 x 524
1126 x 524
1315 x 524
2
2
2
Pracovná činnosť
Ohrev vody elektrickou energiou
Po zapojení ohrievača vody do elektrickej siete(230V AC) je ohrievač pripravený na ohrev vody. Samotné
pripojenie zásobníka do elektrickej siete nezabezpečuje ohrev vody, plní len funkciu regulácie zariadenia.
Pre ohrev vody AC prúdom je potrebné nastaviť termostat T1 na požadovanú teplotu. Spotreba elektrickej
energie zo siete je pri vypnutom termostate minimálna a predstavuje hodnotu 0,002kWh. Pre ohrev vody
pomocou DC prúdu z fotovoltaických panelov je potrebné nastaviť požadovanú teplotu na termostate T2.
Pri slnečnom svite začnú panely vyrábať prúd ktorý zohrieva výhrevnú špirálu v ohrievači vody. Vypínanie
a zapínanie výhrevných špirál je regulované termostatmi.
Termostaty je možné nastaviť podľa potreby od 5 – 74 °C. Odporúčame nastavenie teploty vody pri ohreve DC
prúdom max. na 60°C. Táto teplota zabezpečuje maximálne využitie elektrického zdroja
z fotovoltaických panelov.
POZOR! Voda zohriata na 75°C je pocitovo veľmi teplá. Pri použití ju treba zmiešať so studenou vodou.
Na výstupné potrubie teplej vody výrobca odporúča namontovať zmiešavací ventil, pri slnečných dňoch
môže teplota v ohrievači dosiahnuť až 90 ° C, čo je teplota vody, ktorá pri obareniu môže zapríčiniť
zdravotné komplikácie. Na zmiešavacím ventilu sa nastaví výstupná teplota vody vhodná pre bežné
užívanie.
Po dosiahnutí nastavenej teploty rozopne termostat prívod elektrického prúdu a tým preruší ohrev vody.
Žltá kontrolka signalizuje prevádzku zariadenia . Ak svieti, je zariadenie v prevádzke. Ak zhasne, zariadenie je
mimo prevádzku.
Prívod jednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov signalizuje zelená kontrolka. Ak svieti, panely
vyrábajú elektrickú energiu.
Ohrev vody pomocou AC prúdu zo siete signalizuje červená kontrolka. Ak zhasne, ohrev vody AC prúdom je
vypnutý.
3
3. Obsluha
Obr.1
Kontrolka činnosti fotovoltaických panelov
Spínač termostatu
Spínač termostatu
Kontrolka činnosti špirály na AC prúd
Kontrolka pripojenia do el. siete
Výklopný plastový kryt
4.
Technický popis
Nádoba ohrievača je vyrobená z oceľového plechu a skúšaná pretlakom 0,9 MPa. Vnútorný povrch
nádoby je posmaltovaný. K spodnému dnu nádoby je privarená príruba, ku ktorej je priskrutkované veko
príruby. Medzi vekom príruby a prírubou je vložený tesniaci krúžok, čím je zabezpečená dokonalá tesnosť.
Vo veku príruby sú puzdrá (jímky) na umiestnenie vykurovacieho, regulačného a bezpečnostného prvku
ohrievača vody ( vykurovacie teleso, čidlo termostatu a tepelná poistka). Na matici M8 je namontovaná anódová
tyč.
Anódová tyč je využitá ako pomocná ochrana nádoby ohrievača. Svojou reakciou s vodou vytvára
prostredie, ktoré predlžuje životnosť nádoby. Vyhotovenie a použitý materiál anódy zodpovedá norme DIN
4753/6.
V hornej časti ohrievača je umiestnený indikátor teploty, ktorý prenáša informáciu o teplote vody
v akumulačnom ohrievači.
Zásobník je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou, ktorá zaručuje minimálne tepelné straty.
Elektroinštalácia je umiestnená v spodnej časti ohrievača, pod ľahko odnímateľným krytom. Teplotu vody je
možné nastaviť termostatmi v rozsahu 5 - 74 °C podľa stupnice, ktorá je vyznačená na gombíkoch termostatov.
Vstup studenej vody je označený modrou farbou, výstup teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV)
červenou farbou. Všetky oceľové časti sú chránené proti korózii práškovou vypaľovanou farbou, spojovacie
diely sú pokovované.
4
Obr.2
5
5.
Pracovná činnosti
Ohrievač pracuje tlakovým princípom, to znamená, že v nádobe je neustále tlak vody z vodovodného
potrubia. Pri otvorenom ventile teplej vody zmiešavacej batérie vyteká voda z ohrievača pomocou tlaku
studenej vody z vodovodného potrubia. Teplá voda odteká hornou časťou a pritekajúca voda zostáva v spodnej
časti ohrievača.
6.
Príslušenstvo výrobku
K výrobku patrí poistný ventil a indikátor teploty. Závesy a skrutky sú namontované na ohrievači.
Vo vlastnom záujme si kompletnosť skontrolujte.
Vzhľadom k rôznym druhom nosného muriva a širokého sortimentu špeciálneho kotviaceho materiálu,
ktorý je dostupný na trhu, nevybavuje výrobca ohrievače týmto materiálom. Systém ukotvenia je nutné voliť
individuálne, podľa podmienok. Odporúčame montáž na stenu a ukotvenie zveriť odbornej firme, alebo
ukotvenie prekonzultovať s odborníkom.
7. Montáž na stenu
Pred montážou je potrebné skontrolovať nosnosť steny, prípadne stenu vystužiť. Pre zavesenie
ohrievača zvoliť vhodný kotevný materiál, podľa typu steny. Ohrievač vody montujeme len v zvislej polohe tak,
aby spodná hrana ohrievača bola umiestnená najmenej 60 cm nad zemou.
8.
Vodovodná inštalácia
Pripojenie ohrievačov k vodovodnej inštalácii je znázornené na obr.3. Pre prípadné odpojenie ohrievača
je nutné na vstupy a výstupy studenej a teplej vody namontovať šróbenie Js ¾“. Ohrievač musí byť pre
prevádzku vybavený poistným ventilom.
Ohrievače musia byť opatrené vypúšťacím ventilom.
Každý tlakový ohrievač teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovým pružinou zaťaženým poistným
ventilom. Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie ohrievača. Prívodné potrubie musí mať min.
rovnakú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol zaistený odvod
prekvapkávajúcej vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na bočnú vetvu. Ľahšia výmena
bez nutnosti vypúšťať vodu z ohrievača. Pre montáž sa používajú poistné ventily s pevne nastaveným tlakom od
výrobcu. Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom ohrievača a pri najmenšom
o 20% tlaku väčšia než je max tlak vo vodovodnej sieti. V prípade, že tlak vo vodovodnej sieti presahuje túto
hodnotu, je nutné do systému vradiť redukčný ventil. Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť
zaradená žiadna uzatváracia armatúra. Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného zariadenia. Pred
každým uvedením poistného ventilu do prevádzky je nutné vykonať jeho kontrolu. Kontrola sa vykonáva
ručným oddialením membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhovacieho zariadenia vždy doprava. Po
pootočení musí gombík zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia odtrhovacieho zariadenia sa prejaví
odtečením vody cez odpadovú rúrku poistného ventilu. V bežnej prevádzke je nutné vykonať túto kontrolu
najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky dlhšom ako 5 dní. Z poistného ventilu
môže odtokovou rúrkou odkvapkávať voda, rúrka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvisle
nadol a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu.
Pri vypúšťaní ohrievača použite odporúčaný vypúšťací ventil. Najprv je nutné uzavrieť prístup
vody do ohrievača. Potrebné tlaky zistíte v nasledujúcej tabuľke.
prípustný
max tlak v potrubí
Pre správny chod poistného ventilu musí byť spúšťací tlak poistného
prevádzkový pretlak
studenej vody
vstavaný na prívodné potrubie spätný ventil,
ventilu (Mpa)
ohrievače
vody
(Mpa)
ktorý bráni samovoľnému vyprázdneniu
(MPa)
0,6
0,6
do 0,48
ohrievača a prenikaniu teplej vody späť do
vodovodnej siete.
0,7
0,7
do 0,56
Teplá úžitková voda sa odoberá pomocou
1
1
do 0,8
zmiešavacej batérie z výtokovej rúrky označené
červenou farbou. Pri dlhšom rozvode TÚV je vhodné potrubie zaizolovať, aby sa znížili tepelné straty. Všetky
výstupy musia byť vybavené zmiešavacími batériami pre možnosť nastavenia požadovanej teploty vody.
Pri montáži zabezpečovacieho zariadenia postupujte podľa ČSN 06 0830.
Vodovodná inštalácia musí rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia
6
UPOZORNENIE
Vzhľadom ku skutočnosti, že poistný ventil nie je vhodný na vypúšťanie vody z ohrievača , odporúčame
do systému na vhodné miesto pred poistný ventil zaradiť vypúšťací ventil. V prípade vyššieho tlaku vo
vodovodnom potrubí ako 0,6 MPa odporúčame zaradiť aj redukčný ventil.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Poistný ventil:
TE-2848 DN15,DN20 – poistný ventil priamy s vnútornými pripojovacími závitami v tele
Technické údaje :
Maximálny tlak 0,6 MPa
Poistný pretlak 0,63±0,03 MPa
Obr.3
U – uzáver
Z – skúšobný kohútik
K – spätný ventil alebo
klapka
P – poistný ventil
M - tlakomer
9.
Elektrická inštalácia
Pripojenie, opravy a kontroly elektrickej inštalácie môže vykonávať len organizácia oprávnená na túto
činnosť.
Elektrická inštalácia musí zodpovedať platným elektrotechnickým normám. Pripojenie na elektrickú sieť sa
vykoná po vodovodnej inštalácii. Do pevného rozvodu sa musia zabudovať prostriedky na odpojenie od siete,
ktoré obsahujú úplné oddelenie kontaktov vo všetkých póloch.
Elektrická inštalácia musí rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia.
Pre inštaláciu fotovoltaického systému sú odporúčané nasledujúce bezpečnostné prvky:
1) SPD typ 1 zvodič bleskových prúdov
2) Istič pre jednosmerný prúd (napr. Moeller X pole PL7-C16/2-DC)
7
Obr.4
Schéma zapojenia
10. Uvedenie ohrievača do prevádzky
Po pripojení ohrievača na vodovodný systém, elektrickú sieť a na zdroj prúdu z fotovoltaických panelov
a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženom k ventilu) sa môže uviesť ohrievač do prevádzky.
Postup:
a) skontrolovať vodovodnú, elektrickú inštaláciu, inštaláciu k teplovodné vykurovacej sústave.
Skontrolovať správne umiestnenie snímačovl prevádzkového a poistného termostatu. Snimače musí byť
v nádrži zasunuté na doraz, v poradí najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat.
b) otvoriť ventil teplej vody na zmiešavacej batérii,
c) otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody do ohrievača,
d) ako náhle začne vytekať voda ventilom pre teplú vodu, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa
uzavrie,
e) ak sa prejaví netesnosť ( veko príruby ), odporúčame dotiahnuť skrutky veka príruby,
f) pripojiť zásobník vody k elektrickej sieti striedavého prúdu.
g) Pripojiť zásobník vody ku zdroju jednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov
h) pred uvedením ohrievača do prevádzky musí byť priskrutkovaný kryt elektroinštalácie, ktorý uzatvára
prístup k elektrickým častiam ohrievača. Počas ohrevu vody dochádza k občasnému odkvapkávaniu
vody cez poistný ventil, čo je normálny jav, spôsobený zväčšovaním objemu vody,
i) pri začatí prevádzky ohrievač prepláchnuť.
11. Požiarne predpisy pre inštaláciu a užívanie ohrievača
Požiarne predpisy pre inštaláciu ohrievača sú uvedené v príslušných normách.
Ohrievač nesmie byť zapojený na elektrickú sieť a jednosmerný prúd z fotovoltaických panelov ak sa v jeho
blízkosti pracuje s horľavými kvapalinami ( benzín, čistič škvŕn ), plynmi a pod.
02- 2012
8
Download

Prevádzkovo - montážny predpis