Návod na používanie a inštaláciu
OHRIEVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ
PRE KOMBINOVANÝ OHREV VODY
POMOCOU AC a DC PRÚDU
PRE ZVISLÚ MONTÁŽ
Označenie Typové číslo
LX ACDC 80
LX ACDC 100
LX ACDC 125
LX ACDC 160
111 080
111 100
111 125
111 160
Výrobca:
LOGITEX s.r.o., Športovcov 884/4, 02001, Púchov, SK
tel.: +421/42/4710200, fax.: +421/42/4642300
[email protected]
www.logitex.sk
prúd je z fotovoltaických panelov, ktoré zabezpečujú
ekologicky čistú výrobu teplej vody a šetria nemalé
finančné prostriedky užívateľa pri úsporách plynu
alebo elektrickej energie zo siete.
Pred inštaláciou si pozorne
prečítajte tento návod!
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za rozhodnutie používať výrobok našej značky.
Týmito predpismi Vás oboznámime s použitím, konštrukciou, údržbou a ďalšími informáciami o stacionárnych elektrických ohrievačoch vody.
Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobkov bola preverená a
certifikovaná spoločnosťou EVPÚ Nová Dubnica.
Umiestnenie fotovoltaických panelov môže byť kdekoľvek kde je zabezpečený maximálny slnečný svit,
s južnou orientáciou, avšak nesmie byť k nim voľný
prístup vzhľadom k tomu, že produkujú elektrickú
energiu a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Elektrický kábel z fotovoltaických panelov do ohrievača vody sa nesmie dotýkať železných potrubí v ktorých je vedená voda alebo plyn! Preto montáž zverte
vždy oprávnenej servisnej firme. Pre zdroj DC prúdu
sú ohrievače vody konštruované pre
Výrobca si vyhradzuje právo
na technickú zmenu výrobku.
Výrobok je určený pre trvalý styk
s pitnou vodou.
4ks panelov s výkonom 250W/1panel – modelová
rada A, výkon 1 kw / 120V
6ks panelov s výkonom 250W/1panel – modelová
rada B, výkon 1,5kw / 180V
8ks panelov s výkonom 250W/1panel – modelová
rada C, výkon 2 kw/ 240V
Uvedené výkony sa v modelových radoch nesmú
prekročiť!
Použitie panelov s nižším výkonom je možné, avšak
priamoúmerne klesne výkon špirály na DC prúd.
Obsah návodu
a) Informácie pre spotrebiteľa
b) Pracovná činnosť
c)Obsluha
d) Technický popis
e) Princíp činnosti
f) Príslušenstvo výrobku
g) Montáž na stenu
h) Vodovodná inštalácia
i)
Elektrická inštalácia
j)
Uvedenie ohrievača do prevádzky
k) Požiarne predpisy pre inštaláciu
a užívanie ohrievača
Akumulačné ohrievače vody s kombinovaným ohrevom pomocou AC a DC prúdu môžu byť použité na
ohrev vody len pomocou AC prúdu zo siete alebo len
DC prúdu z fotovoltaických panelov alebo súčasne, pri
rôznych kombináciách nastavených teplôt pomocou
dvoch samostatných termostatov. Pri použití len DC
prúdu je ohrievač vody určený na predohrev vody
vzhľadom na rôznu intenzitu slnečného svitu. Takéto
použitie je vhodné pre plynový zásobníkový ohrev
vody, kde sa ohrievač vody zaraďuje medzi zdroj
studenej vody a plynový kotol. Teplá voda zohriata
fotovoltaickými panelmi prúdi do zásobníka vody v
plynovom kotle, čím nedochádza k ďalšiemu ohrevu
vody. Uvedeným spôsobom výrazne šetríte náklady na plyn a životné prostredie. Pri takomto použití
ohrievača vody ostáva AC zdroj ohrevu vody v pozícii
1. Informácia pre spotrebiteľa
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná
za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Elektrické ohrievače vody typu LX ACDC používajú na
ohrev vody dva zdroje elektrického prúdu. Striedavý
(AC) prúd je z elektrickej siete a jednosmerný (DC)
2
záložného zdroja a pri prerušení dodávky plynu môže
fungovať ako klasický elektrický ohrievač vody.
Ohrievače vody LX ACDC sú určené aj na využitie
oboch zdrojov elektrickej energie. Stabilný zdroj AC
prúdu zo siete permanentne zohrieva vodu na teplotu, ktorú nastavíme pomocou termostatu T1 .V
praxi sa doporučuje teplota okolo 40°C. Po dosiahnutí
prednastavenej teploty termostat T1 vypne prívod
AC prúdu. DC prúd z fotovoltaických panelov ďalej
zohrieva vodu až po nastavenú teplotu na termostate
T2. Doporučená maximálna teplota je 75°C. V prípade poklesu teploty vody (odber vody) pod 40°C a pri
slnečnom svite, zohrievajú vodu obidva prúdy veľmi
rýchlo a efektívne. V zimnom období (od1.11.- 1.3.)
doporučujeme nastaviť termostat T1 na vyššiu teplotu vzhľadom na slabší slnečný svit.
Upozornenie: teplomer na ohrievači vody meria
teplotu kovového obalu vody a preto môže mať malú
odchýlku oproti skutočnej teplote vody.
studenej vody je označený modrou farbou, výstup
TÚV červenou farbou. Všetky oceľové časti sú chránené proti korózii práškovou vypaľovanou farbou,
spojovacie diely sú pokovované.
PREVÁDZKOVO-MONTÁŽNE
PREDPISY
2. Pracovná činnosť
l) Ohrev vody elektrickou energiou
Po zapojení ohrievača vody do elektrickej siete(230V
AC) je ohrievač pripravený na ohrev vody. Samotné
pripojenie zásobníka do elektrickej siete nezabezpečuje ohrev vody, plní len funkciu regulácie zariadenia.
Pre ohrev vody AC prúdom je potrebné nastaviť termostat T1 na požadovanú teplotu. Spotreba elektrickej energie zo siete je pri vypnutom termostate T1
minimálna a predstavuje hodnotu 0,002kwh . Pre
ohrev vody pomocou DC prúdu z fotovoltaických panelov je potrebné nastaviť požadovanú teplotu na
termostate T2. Pri slnečnom svite začnú panely vyrábať prúd ktorý zohrieva výhrevnú špirálu v ohrievači
vody. Vypínanie a zapínanie výhrevných špirál je regulované termostatmi. Termostaty je možné nastaviť
podľa potreby od 0 – 80 °C. Odporúčame nastavenie
teploty vody pri ohreve DC prúdom max. na 75°C. Táto
teplota zabezpečuje maximálne využitie elektrického
zdroja z fotovoltaických panelov. Pozor! Voda zohriata na 75°C je pocitovo veľmi teplá. Pri použití
ju treba zmiešať so studenou vodou. Pri slnečných
dňoch môže teplota v ohrievači dosiahnuť až
Anódová tyč v ohrievači vody je využitá ako pomocná ochrana nádoby ohrievača. Svojou reakciou
s vodou vytvára prostredie, ktoré predlžuje životnosť nádoby. Vyhotovenie a použitý materiál anódy
zodpovedá norme DIN 4753/6. V hornej časti ohrievača je umiestnený indikátor teploty, ktorý prenáša
informáciu o teplote vody v akumulačnom ohrievači.
Zásobník je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou,
ktorá zaručuje minimálne tepelné straty. Elektroinštalácia je umiestnená v spodnej časti ohrievača, pod
ľahko odnímateľným krytom. Teplotu vody je možné
nastaviť termostatmi v rozsahu 0-80 °C podľa stupnice, ktorá je vyznačená na gombíku termostatu. Vstup
PRE OHRIEVAČE VODY:
LX ACDC 80, LX ACDC 100, LX ACDC 125, LX ACDC 160
Typ – elektrické Informačný list:
pre Tepelné straty Objem (l) Hmotnosť
Výška Modelová Výkon AC špirály
Typ ohrievača Prúd
ohrev
kwh/24h
(kg)
x Priemer
rada
kW
LX ACDC 80 AC+DC
0,71
80
38
816 x 524
A
2
LX ACDC 100 AC+DC
0,88
100
44
961 x 524
A, B
2
LX ACDC 125 AC+DC
1,09
125
50
1126 x 524
B, C
2
LX ACDC 160 AC+DC
1,39
160
60
1315 x 524
B, C
2
A = 1,0 kW
B = 1,5 kW
3
C = 2,0 kW
90 0C, čo je teplota vody, ktorá pri oparení môže
zapríčiniť zdravotné komplikácie. Preto na výstupné potrubie teplej vody namontujte zmiešavací
ventil. Doporučujeme použiť mechanický zmiešavací
ventil ktorý okrem garancie predvolenej teploty
výrazne šetrí spotrebu vyrobenej teplej vody ak je
vyššia ako nastavená hodnota zmiešavacieho ventila.
Na zmiešavacom ventile sa nastaví výstupná teplota
vody vhodná pre bežné používanie. Pri použití ohrievača na predohrev vody, zapojeného do zásobníka
TÚV plynového kotla zmiešavač nie je povinný.
3. Obsluha
Po dosiahnutí nastavenej teploty rozopne termostat
prívod elektrického prúdu a tým preruší ohrev vody.
Žltá kontrolka signalizuje prevádzku zariadenia. Ak
svieti, je zariadenie v prevádzke. Ak zhasne, zariadenie je mimo prevádzku.
Prívod jednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov signalizuje zelená kontrolka. Ak svieti, panely
vyrábajú elektrickú energiu.
Ohrev vody pomocou AC prúdu zo siete signalizuje
červená kontrolka. Ak zhasne,
ohrev vody AC prúdom je vypnutý.
Kontrolka činnosti fotovoltaických panelov (zelená)
Spínač termostatu T2
Spínač termostatu T1
Kontrolka pripojenia do el. siete (žltá)
Kontrolka činnosti špirály na AC prúd (červená)
Výklopný plastový kryt
ohrievača. Svojou reakciou s vodou vytvára prostredie, ktoré predlžuje životnosť nádoby. Vyhotovenie
a použitý materiál anódy zodpovedá norme DIN
4753/6.
V hornej časti ohrievača je umiestnený indikátor teploty, ktorý prenáša informáciu o teplote vody v akumulačnom ohrievači.
Zásobník je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou,
ktorá zaručuje minimálne tepelné straty. Elektroinštalácia je umiestnená v spodnej časti ohrievača, pod
ľahko odnímateľným krytom. Teplotu vody je možné
nastaviť termostatmi v rozsahu 0-80 °C podľa stupnice, ktorá je vyznačená na gombíkoch termostatov.
Vstup studenej vody je označený modrou farbou,
4. Technický popis
Nádoba ohrievača je vyrobená z oceľového plechu
a skúšaná pretlakom 0,9 MPa. Vnútorný povrch nádoby je posmaltovaný. K spodnému dnu nádoby je
privarená príruba, ku ktorej je priskrutkované veko
príruby. Medzi vekom príruby a prírubou je vložený
tesniaci krúžok, čím je zabezpečená dokonalá tesnosť. Vo veku príruby sú puzdrá na umiestnenie vykurovacieho, regulačného a bezpečnostného prvku
ohrievača vody ( vykurovacie teleso, čidlo termostatu
a tepelná poistka). Na matici M8 je namontovaná
anódová tyč.
Anódová tyč je využitá ako pomocná ochrana nádoby
4
Obrázok 3
12
11
1
10
9
2
8
3
7
4
6
5
výstup TÚV červenou farbou. Všetky oceľové časti sú
chránené proti korózii práškovou vypaľovanou farbou, spojovacie diely sú pokovované.
1 indikátor teploty
2 obaly vykurovacích telies
3 keramické vykurovacie telesá
4 prevádzkové termostaty
s vonkajším ovládaním
a bezpečnostné termostaty
5 kryt elektroinštalácie
6 rúrka napúšťania studenej vody
7 obal pre snímač termostatov
8 rúrka odberu teplej vody
9 Mg anóda
10 oceľova smaltovaná nádoba
11 polyuretánová nádoba
12 plášť ohrievača
Vo vlastnom záujme si kompletnosť skontrolujte.
Vzhľadom k rôznym druhom nosného muriva a širokého sortimentu špeciálneho kotviaceho materiálu,
ktorý je dostupný na trhu, nevybavuje výrobca ohrievače týmto materiálom. Systém ukotvenia je nutné voliť individuálne, podľa podmienok. Odporúčame
montáž na stenu a ukotvenie zveriť odbornej firme,
alebo ukotvenie prekonzultovať s odborníkom.
5. Princíp činnosti
Ohrievač pracuje tlakovým princípom, to znamená,
že v nádobe je neustále tlak vody z vodovodného
potrubia. Pri otvorenom ventile teplej vody zmiešavacej batérie vyteká voda z ohrievača pomocou tlaku
studenej vody z vodovodného potrubia. Teplá voda
odteká hornou časťou a pritekajúca voda zostáva
v spodnej časti ohrievača.
7. Montáž na stenu
Pred montážou je potrebné skontrolovať nosnosť steny, prípadne stenu vystužiť. Pre zavesenie ohrievača
zvoliť vhodný kotevný materiál, podľa typu steny.
Ohrievač vody montujeme len v zvislej polohe tak,
aby spodná hrana ohrievača bola umiestnená najmenej 60 cm nad zemou.
6. Príslušenstvo výrobku
K výrobku patrí poistný ventil a indikátor teploty.
Závesy a skrutky sú namontované na ohrievači.
5
8. Vodovodná inštalácia
UPOZORNENIE
Pripojenie ohrievačov k vodovodnej inštalácii je znázornené na obr.3 a 4. Pre prípadné odpojenie ohrievača je nutné na vstupy a výstupy studenej a teplej vody
namontovať šrobenie Js ¾“.
Poistný ventil montujeme podľa priloženého návodu.
Poistný ventil sa montuje na prívod studenej vody
označené modrou farbou. Odkvapkávajúca voda
z poistného ventilu sa musí odviesť do odpadového
potrubia. V prípade, že je v prívodnom potrubí ( aj
len prechodne ) väčší tlak ako 0,63 MPa, musí sa pred
poistný ventil umiestniť ventil redukčný.
Teplá úžitková voda sa odoberá pomocou zmiešavacej batérie z výtokovej trubky označenej červenou
farbou. Pri dlhšom rozvode TÚV je vhodné potrubie
izolovať, aby sa znížili tepelné straty.
Všetky výstupy musia byť vybavené zmiešavacími
batériami pre možnosť nastavenia požadovanej teploty vody. Ohrievače musia byť vybavené vypúšťacím ventilom na prívode studenej úžitkovej vody do
ohrievača vody ( obr. 4 ) na zabezpečenie prípadnej
demontáže alebo opravy.
Inštalácia musí zodpovedať platným predpisom
a STN.
Vzhľadom ku skutočnosti, že poistný ventil nie je
vhodný na vypúšťanie vody z ohrievača , doporučujeme do systému na vhodné miesto pred poistný ventil
zaradiť vypúšťací ventil. V prípade vyššieho tlaku vo
vodovodnom potrubí ako 0,6 MPa doporučujeme
zaradiť aj redukčný ventil. Odtoková rúrka poistného
pretlakového zariadenia musí byť voľne otvorená do
atmosféry a nainštalovaná v súvislom smere dolu
a v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu.
Pretlakové poistné zariadenie sa má pravidelne uvádzať do činnosti, aby sa odstránili usadeniny vodného
kameňa a aby sa overilo, že toto zariadenie nie je
zablokované.
Poistný ventil:
TE-2848 DN15,DN20 – poistný ventil priamy s vnútornými pripojovacími závitami v tele
Technické údaje :
Maximálny tlak 0,6 MPa
Poistný pretlak 0,63±0,03 MPa
Obrázok 4
U
Z
K
P
M
zmiešavací ventil
TUV
studená voda
6
- uzáver
- skúšobný kohútik
- spätný ventil alebo klapka
- poistný a vypúšťací ventil
- tlakomer
9. Elektrická inštalácia
11. Požiarne predpisy
pre inštaláciu a užívanie
ohrievača
Pripojenie, opravy a kontroly elektrickej inštalácie
môže vykonávať len organizácia oprávnená na túto
činnosť.
Elektrická inštalácia musí zodpovedať platným elektrotechnickým normám. Pripojenie na elektrickú sieť
sa vykoná po vodovodnej inštalácii. Do pevného rozvodu sa musia zabudovať prostriedky na odpojenie
od siete, ktoré obsahujú úplné oddelenie kontaktov
vo všetkých polohách.
Požiarne predpisy pre inštaláciu ohrievača sú uvedené v príslušných normách.
Ohrievač nesmie byť zapojený na elektrickú sieť a jednosmerný prúd z fotovoltaických panelov ak sa v jeho
blízkosti pracuje s horľavými kvapalinami ( benzín,
čistič škvŕn ), plynmi a pod.
Január 2011
10. Uvedenie ohrievača
do prevádzky
Po pripojení ohrievača na vodovodný systém, elektrickú sieť a na zdroj prúdu
z fotovoltaických panelov a po preskúšaní poistného
ventilu (podľa návodu priloženom k ventilu) sa môže
uviesť ohrievač do prevádzky.
Postup:
a) skontrolovať vodovodnú a elektrickú inštaláciu,
b) otvoriť ventil teplej vody na zmiešavacej batérii,
c) otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody
do ohrievača,
d) akonáhle začne vytekať voda ventilom pre teplú
vodu, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa
uzavrie,
e) ak sa prejaví netesnosť ( veko príruby ), odporúčame dotiahnuť skrutky veka príruby,
f) pripojiť zásobník vody k elektrickej sieti striedavého prúdu.
g) Pripojiť zásobník vody ku zdroju jednosmerného
prúdu z fotovoltaických panelov.
h) pred uvedením ohrievača do prevádzky musí byť
priskrutkovaný kryt elektroinštalácie, ktorý uzatvára prístup k elektrickým častiam ohrievača. Počas ohrevu vody dochádza k občasnému odkvapkávaniu vody cez poistný ventil, čo je normálny
jav, spôsobený zväčšovaním objemu vody,
i) pri začatí prevádzky ohrievač prepláchnuť.
7
Údaje o výrobku
Typ:
Presná adresa predajne:
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
Odbornú inštalatérsku montáž vykonal:
Dátum montáže:
Podpis a presná adresa:
Telefón:
E-mail:
Odbornú elektrickú montáž vykonal:
Dátum montáže:
Podpis a presná adresa:
Telefón:
E-mail:
Ak sa vyskytne na výrobku v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom, alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok opravený bezplatne.
Záručná lehota na výrobok sa poskytuje odo dňa montáže konečnému zákazníkovi v dĺžke:
- 2 roky na elektroinštaláciu, vykurovacie teleso a ostatné príslušenstvo
- 2 roky na náhradné diely
Podmienky pre uplatnenie záruky:
Záručný list musí byť riadne vyplnený (potvrdený dátum predaja a montáže).
Montáž výrobku musí byť vykonaná oprávnenou osobou (potvrdené v záručnom liste, prípadne inak vierohodne
doložené).
Kupujúci je povinný sa pred uvedením výrobku do prevádzky oboznámiť s prevádzkovo-montážnymi predpismi
príslušnými pre daný výrobok.
Download

Stiahnite si návod na používanie a inštaláciu (.pdf, 562 kB)