Čo je EHSV?
Poradný orgán, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť
„Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pomáha Hospodársky
a sociálny výbor a Výbor regiónov s poradnou funkciou.“
Zmluva o Európskej únii, článok 13
Kde sa EHSV nachádza?
Európska
komisia
Európsky
parlament
Rada EÚ
Vyhlásenie o poslaní
EHSV sa aktívne podieľa na budovaní spoločnej Európy a pomáha
posilňovať demokratickú legitímnosť a zvyšovať účinnosť Európskej únie
(EÚ) tým, že umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti z členských
štátov vyjadrovať svoje názory na európskej úrovni.
Má tri hlavné úlohy:
• zabezpečiť, aby európska politika odrážala hospodársku,
sociálnu a občiansku realitu,
• budovať EÚ, ktorá by bola participatívnejšia a mala bližšie
k občanom, a
• propagovať hodnoty EÚ a podporovať organizácie občianskej
spoločnosti vo svete
Viac než pol storočia skúseností
•
•
•
•
•
•
1957 Na základe Rímskych zmlúv vzniká
EHSV
1986 Jednotným európskym aktom sa úloha
EHSV rozširuje
1989 EHSV vypracoval stanovisko, ktoré sa
stalo základom Charty Spoločenstva
o základných sociálnych právach
1992 Maastrichtská zmluva rozširuje oblasti
konzultácie s EHSV
1997 Amsterdamská zmluva umožňuje, aby
Európsky parlament požiadal EHSV
o konzultáciu
2001 Zmluva z Nice ďalej rozširuje oblasti
politiky, v ktorých je konzultácia s EHSV
povinná
• 2007 Lisabonská zmluva posilnila úlohu
EHSV ako sprostredkovateľa medzi
organizovanou občianskou
spoločnosťou a rozhodujúcimi
činiteľmi EÚ tým, že popri
zastupiteľskej demokracii uznala aj
participatívnu demokraciu
Čo sa skrýva za pojmom „občianska spoločnosť“?
Obyčajní ľudia – teda tí, ktorých sa legislatíva EÚ dotýka najviac!
To znamená zástupcovia organizácií
• zamestnávateľov
• pracovníkov
• iných záujmov (vrátane poľnohospodárov, slobodných povolaní,
spotrebiteľov, MVO…)
Tí sa snažia obhajovať svoje záujmy (odborové zväzy, zamestnávatelia,
spotrebitelia ...) alebo presvedčenie (ľudské práva, práva detí, životné
prostredie, chudoba, boj proti rasizmu a diskriminácii...)
Aká je štruktúra EHSV?
• Zhromaždenie zložené z 353 členov
z 28 členských štátov EÚ.
• Členov vymenúva na päťročné obnoviteľné obdobie Rada na
základe návrhov členských štátov, ale v EHSV pracujú nezávisle,
v záujme všetkých občanov EÚ.
• Členovia nepoberajú plat, ale dostávajú náhrady výdavkov za
cesty a ubytovanie.
• Členovia nie sú celý čas v Bruseli: väčšina aj naďalej pracuje vo
svojom štáte, takže zostávajú v kontakte s ľuďmi „doma“.
Počet členov EHSV
podľa členských štátov
9
Predseda
Podpredsedovia
Henri MALOSSE
Hans –Joachim WILMS
Jane MORRICE
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Zhromaždenie rozdelené do 3 SKUPÍN
Skupina I – Zamestnávatelia
• Zástupcovia podnikateľských združení pôsobiacich v priemysle,
obchode, službách a poľnohospodárstve
• Predseda: Jacek Krawczyk (Poľsko)
Skupina II – Pracovníci
• Zástupcovia národných odborových zväzov, ich konfederácií a
zväzov jednotlivých sektorov
• Predseda: George Dassis (Grécko)
Skupina III – Iné záujmy
• Ostatní zástupcovia a aktéri občianskej spoločnosti, pôsobiaci
najmä v hospodárskej, občianskej a kultúrnej sfére, ako aj v
slobodných povolaniach
• Predseda: Luca Jahier (Taliansko)
Rozhodovacie orgány EHSV
Užšie predsedníctvo
Volené na obdobie dva a pol roka
Predsedníctvo
Volené na obdobie dva a pol roka
Plenárne zhromaždenie
Členov nominujú vlády členských štátov a vymenúva Rada EÚ
na obnoviteľné funkčné obdobie piatich rokov
Pracovné orgány EHSV: 6 odborných sekcií
ECO
Odborná sekcia pre hospodársku
a menovú úniu, hospodársku a
sociálnu súdržnosť
Joost Van Iersel
INT
Odborná sekcia pre jednotný trh,
výrobu a spotrebu
Martin Siecker
TEN
Odborná sekcia pre dopravu,
energetiku, infraštruktúru a informačnú
spoločnosť
Stéphane Buffetaut
Odborná sekcia pre vonkajšie vzťahy
Jose Maria Zufiaur
Narvaiza
REX
(Skupina 1)
(Skupina 2)
(Skupina 1)
(Skupina 2)
NAT
SOC
Odborná sekcia pre
poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka
a životné prostredie
Diľana Slavova
Odborná sekcia pre zamestnanosť,
sociálne veci a občianstvo
Maureen O’Neill
(Skupina 3)
(Skupina 3)
Ďalšie pracovné orgány EHSV
CCMI
Poradná komisia pre priemyselné zmeny
Riadiaci výbor
pre stratégiu Európa 2020
SMJT
Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu
SMTUR
Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného
rozvoja
SMTP
Stredisko pre monitorovanie trhu práce
Pracovné metódy
• EHSV používa pri práci všetkých 24 úradných jazykov EÚ, takže
každý člen sa môže vyjadrovať a písať vo svojom materinskom jazyku
• Na prípravu stanoviska (povinného, z vlastnej iniciatívy alebo
prieskumného) odborné sekcie spravidla vytvárajú študijné skupiny
so spravodajcom
• Cieľom je vždy dosiahnuť „dynamický kompromis“
• Prebieha konštruktívna diskusia na základe poznatkov a skúseností
z praxe
• Hlasuje sa najskôr v odbornej sekcii a následne na plenárnom
zasadnutí
• Konečné stanovisko sa zasiela európskym inštitúciám
a uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie
Ako pracujeme: stanoviská
Európska komisia, Európsky parlament,
alebo Rada požiada o vypracovanie
stanoviska
EHSV využije možnosť vypracovať
stanovisko z vlastnej iniciatívy
Predsedníctvo odsúhlasí
vypracovanie stanoviska
Skupiny vymenujú spravodajcu
a členov študijnej skupiny
Spravodajca vypracuje návrh
stanoviska, často s pomocou
študijnej skupiny
Diskusia a prijatie stanoviska
v odbornej sekcii
Prijatie stanoviska na plenárnom
zasadnutí
Stanovisko je zaslané inštitúciám
EÚ a vhodne propagované
Prečo potrebujeme EHSV?
• EHSV predstavuje pre záujmové skupiny pôsobiace v Európe jedinú
možnosť formálne a inštitucionálnou cestou sa vyjadriť k návrhom
legislatívy na úrovni EÚ
• Demokracia nemôže existovať bez zapojenia občianskej spoločnosti
• Výbor sa zameriava na všetky témy, ktoré ovplyvňujú bežný život
ľudí (zamestnanosť, zdravie, práva spotrebiteľov, poľnohospodárska
výroba, boj proti organizovanej kriminalite a pod.)
Takže EHSV je
vlastne
lobistická
skupina?
Rozhodne
nie!
Výbor je jedinou inštitucionálnou platformou pre stretnutia
a diskusie na európskej úrovni, ktorá umožňuje dosiahnuť
konsenzus medzi rôznymi záujmami.
Lobistické skupiny naopak prezentujú iba jeden uhol
pohľadu.
Naša vízia: európske hodnoty
• sloboda, demokracia a rovnosť
• celosvetová solidarita, sociálna
spravodlivosť
• zodpovedný prístup k životnému
prostrediu
Spôsob práce
• 9 plenárnych zasadnutí ročne
• Každá zo 6 odborných sekcií má spravidla jednu schôdzu
mesačne
• Študijné skupiny mávajú jednu až tri schôdze
• Členom a pracovným orgánom pomáha generálny
sekretariát
Má EHSV vplyv na legislatívu EÚ?
Áno. Európska komisia zohľadní 4 z 5 stanovísk EHSV
81%
Bývalý predseda Európskej komisie Barroso a predseda EHSV Malosse
Výzvy do budúcnosti
• optimalizovať úlohu výboru ako poradného orgánu
Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie
prehĺbením spolupráce
• zlepšiť reprezentatívnosť a dôveryhodnosť EHSV ako
inštitucionálneho zástupcu občianskej spoločnosti
• zviditeľniť EHSV v diskusii o budúcnosti Európy
Príklady dôležitých oblastí politiky, ktorým sa EHSV venuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pracovné miesta pre mladých ľudí
Klimatické zmeny
Obnoviteľné zdroje energie
Udržateľný rozvoj
Demografické zmeny
Aktívne starnutie
Prisťahovalectvo a integrácia
Náklady vyplývajúce z nekonania na európskej
úrovni
Výskum a inovácie
Vzdelávanie
MSP
Zdravotné postihnutie
Sledujte nás!
Ide o Európu, ide o VÁS!
www.eesc.europa.eu
EESC - European Economic and Social Committee
@EU_EESC
EurEcoSocCommittee
Download

EÚ - EESC European Economic and Social Committee