Stredné školy a ich odbory v Topoľčanoch
v šk.r. 2014/2015
Súkromná stredná odborná škola
Manažment regionálneho cestovného ruchu, učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, kultúrno-výchovný pracovník, sociálnoprávna činnosť. Špeciálna pedagogika.www.ssos.sk | Tovarnícka 1641, Topoľčany, SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Topoľčany
Stredná odborná škola obchodu a služieb so študijnými odbormi, učebnými odbormi a
nadstavbovým štúdiom.www.sosoasto.sk | T. Vansovej 2, Topoľčany, SR |
Obchodná akadémia Topoľčany
Štúdium v ekonomickom odbore obchodná akadémia - osvojenie si ekonomických a
podnikateľských činností.www.oato.edu.sk | Inovecká 2041, Topoľčany, SR |
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša,
Topoľčany
Študijné odbory - propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a
reštaurátorstvo, úžitková maľba.www.csuvto.edupage.org | Kalinčiakova 48, Topoľčany, SR |
www.csuv-lukasa.sk
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka
1609, Topoľčany
Študijné odbory - kozmetik, technika a prevádzka dopravy, BOZP. Učebné odbory autoopravár, murár, montér suchých stavieb, inštalatér, obrábač kovov, elektromechanik,
kaderník. Nadstavbové štúdium.www.zsstovar.topindex.sk | Tovarnícka 1609, Topoľčany, SR
| www.sostovar.edupage.sk
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova
Súkromné konzervatórium. Komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu
profesionálneho umelca. Hudba, spev a hudobno-dramatické
umenie.www.skdk.sk | Gagarinova 2490/13, Topoľčany, SR |
Súkromné gymnázium, Gagarinova ul. č. 1, Topoľčany
Súkromné gymnázium zamerané na výučbu nemeckého a anglického jazyka. Možnosť
osemročného a štvorročného štúdia.www.sjgymto.eu | Gagarinova 1, Topoľčany, SR |
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Súkromné konzervatórium, praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho
umelca. Hudba, spev, hudobno-dramatické umenie, tanec, dirigovanie a
kompozícia.www.skdk.sk | Gagarinova 2490/13, Topoľčany, SR |
Gymnázium sv.Vincenta de Paul v Topoľčanoch
Cirkevné gymnázium - triedy so všeobecným zameraním štúdia, príprava žiakov na štúdium
na vysokých školách, výber z voliteľných predmetov a
seminárov.www.gymdepaulto.edu.sk | Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany, SR | Kontakty
Gymnázium Topoľčany
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o
zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.gymtop.edupage.sk | 17. novembra
1180, Topoľčany, SR |
Stredná odborná škola, Topoľčany
Informácie o škole, história, aktivity školy. Vzdelávanie v oblasti pracovník marketingu blok
potravinárstvo, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. Odbory pekár, cukrár,
mäsiar.www.soskruto.edu.sk | Krušovská 2091, Topoľčany, SR
Stredná zdravotnícka škola Sv. Vincenta de Paul
Pedagogický zbor, fotogaléria, informácie o škole, história, prijímacie skúšky,
kontakty.www.szsto.edupage.sk | 17. novembra 1056, Topoľčany, SR |
Stredná odborná škola drevárska,Pílska 7,Topoľčany
Informácie o prijímacích pohovoroch, vybavenie školy, nadstavbové štúdium. Odbory stolár,
tesár, čalúnnik, umelecký stolár, drevárstvo a nábytkárstvo.www.sosdrevarska.sk | Pílska 7,
Topoľčany, SR |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,
Topoľčany
Informácie o škole, podmienky štúdia, projekty, študijné odbory agropodnikanie, životné
prostredie, mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve a poľnohospodárska
výroba.www.sostov1632-to.sk | Tovarnícka 1632, Topoľčany, SR |
Download

Stredné školy a ich odbory v Topoľčanoch v šk.r. 2014/2015