Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša,
Kalinčiaková 48, Topoľčany
PLÁN KONTINUÁLNEHO
VZDELÁVANIA
Riaditeľ:
Mgr. Jozef Krajčík
2
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
038/5326653
www:
www.csuv-lukasa.sk
mail:
[email protected]
IČO:
37 963 392
Riaditeľ:
Mgr. Jozef Krajčík
Zriaďovateľ: Rímsko-katolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. č. 7
Poštový priečinok 46 A
950 50 NITRA
tel:
2. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie vyplýva podľa § 153
zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť
vedenia školy za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2
písm. c zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávanie
(Školský zákon) v nadväznosti na nový zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a
atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov.
3. CIELE
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a
odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomosti, zručností a spôsobilostí s
cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na
výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom premeny tradičnej školy na
školu modernú.
Čiastkové ciele:
a) splniť požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície
b) aktualizovať alebo inovovať svoje profesijné kompetencie využitím niektorého druhu
kontinuálneho vzdelávania
c) získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti samostatného pedagogického
zamestnanca
d) umožniť pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si prefesijné kompetencie potrebné na
štandardný výkon pedagogickej činnosti
e) zabezpečiť získavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných
činností
f) umožniť získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných
predpokladov, alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho
aprobačného predmetu.
3
4. SITUAČNÁ ANALÝZA
Definovanie situácie na škole:
Stabilný pedagogický zbor tvoria učitelia všeobecných a odborných predmetov, ktorých je
13. Priemerný vek pedagógov je okolo 35 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na
odbornú a pedagogickú spôsobilosť a jeden učiteľ si v súčasnosti dopĺňa pedagogickú
spôsobilosť a
dvaja pedagógovia majú absolvované školenie predsedov školských
a predmetových maturitných komisií.
Vyučovací proces prebieha v študijných odboroch: 8260 M, 8260 6 Propagačné výtvarníctvo,
8261 M, 8262 6 Propagačná grafika, 8261 M, 82 22 6 Úžitková maľba, 8245 M 01, 8245 6
01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb .
Analýza požiadaviek učiteľov na vzdelávanie:
Vedenie školy bude podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v uvedených oblastiach i v
štúdiu nových moderných trendov vo vyučovaní. Cieľom školy je dosiahnuť a skvalitniť
prácu na počítači a širšie využívanie výpočtovej, komunikačnej a prezentačnej techniky vo
vyučovaní žiakov. Zvýšiť počet učiteľov s kvalifikačnou skúškou i s ohľadom na ďalšie
potreby uvádzajúcich učiteľov pre budúce adaptačné vzdelávania. Cieľom je aj vzdelávanie
pre špecializované činnosti, ako predseda školských a predmetových maturitných komisií. V
rámci priebežného vzdelávania majú učitelia svoj vlastný program pre odborný rast
a vzdelávajú sa na základe jednotlivých ponúk MPC, ŠPÚ, SŠÚ a samoštúdiom.
5. PROFILÁCIA ŠKOLY
Poslaním našej školy je uskutočňovať službu v prospech verejného dobra. Je otvorená
pre všetkých, ktorí dokážu oceniť kvalifikovanú výchovnú koncepciu a zúčastniť sa na nej. Z
podstaty katolíckej školy vyplýva aj jeden z najpôsobivejších prvkov originality jej
výchovnej koncepcie: syntéza umenia, kultúry a viery. Vo výchovno-vzdelávacom pláne
katolíckej školy by sa nemali oddeľovať vzdelávanie od výchovy, vedomosti od múdrosti
ducha. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Škola uplatňuje jednotu výchovy
a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti
mladého človeka. Okrem všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú a
etickú výchovu v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Koncepcia výchovy a vzdelávania má
snahu rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť,
pracovať v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť otvoreným k celoživotnému vzdelávaniu.
4
6. PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Plán kontinuálneho vzdelávania vyplýva z podmienok, profilácie a potrieb našej školy. Z tohto
dôvodu preferujeme kontinuálne vzdelávanie v týchto oblastiach.
Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci
Učitelia
11
Majstri odbornej výchovy
0
Vychovávatelia
0
Pedagogickí asistenti
0
Zahraniční lektori
0
Tréneri športovej školy a tréneri športovej triedy 0
Odborní zamestnanci
0
Nekvalifikovaní zamestnanci
0
2. Analýza podľa kariérového stupňa
Kariérový stupeň
začínajúci samostatný
Pedagogický zamestnanec (PZ)
Odborný zamestnanec (OZ)
1
0
s 1. atestáciou s 2. atestáciou
6
4
0
0
0
0
3. Analýza podľa kariérovej pozície
Pedagogický zamestnanec špecialista
Triedni učitelia
Výchovný poradca
Kariérový poradca
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Vedúci predmetovej komisie
Koordinátor informatizácie
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti
Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec
Supervízor
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti
Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec
Riaditeľ
4
1
0
1
2
1
1
0
0
0
0
1
5
Zástupca riaditeľa
Hlavný majster odbornej výchovy
Vedúci vychovávateľ
Vedúci odborného útvaru
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP
4. Druhy kontinuálneho vzdelávania
adaptačné
1
špecializačné 1
0
0
0
0
0
6
Prílohy: 1. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Art. Dominika Balková, Mgr. Lenka Neumannová V Topoľčanoch ................................................................... riaditeľ školy 
Download

PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA - csuv